Acme 100303

Manual de utilizare Acme 100303

(1)
 • Installation
  1.Open the battery door and install
  battery (1 x AA)
  2.Connect the mouse’s wireless
  receiver to a USB port on the
  computer.
  3.Set the power switch to ON
  position.
  4.Automatic connection process will
  start between the mouse and the
  wireless receiver.
  5.Once the connection process is
  complete, your mouse is available
  for use.
  Troubleshooting
  •Check USB receiver connection; try
  to inserting receiver to another USB
  port on your computer.
  •Take out the battery and reinstall it.
  •Replace the battery.
  Waste Electrical and
  Electronic Equipment
  (WEEE) Symbol
  The use of the WEEE
  symbol indicates that
  this product may not
  be treated as
  household waste. By
  ensuring this product is
  disposed of correctly,
  you will help protect the
  environment. For more detailed
  information about the recycling of
  this product, please contact your
  local authority, your household
  waste disposal service provider or
  the shop where you purchased the
  product.
  Prijungimas
  1.Atidarykite baterijų skyrelio
  dangtelį ir įdėkite bateriją (1 x AA).
  2.Įkiškite pelės bevielį imtuvą į
  kompiuterio USB lizdą.
  3.Nustatykite įjungimo mygtuką į
  ON poziciją.
  4.Pelė ir bevielis imtuvas
  automatiškai pradės susijungimo
  procesą.
  5.Iškart po to, kai susijungimo
  procesas pasibaigs jūs galėsite
  naudotis pele.
  Gedimų šalinimas
  •Patikrinkite USB imtuvo jungtį;
  pabandykite prijungti imtuvą prie
  kito kompiuterio USB prievado.
  A-A
  +
  ON
  OFF
  1.
  ON
  OFF
  3.
  2.
  wireless optical
  mouse
  Model: MW12
  GB
  LV
  •Ištraukite akumuliatorių ir vėl jį
  įdėkite.
  •Pakeiskite akumuliatorių nauju.
  Elektroninių atliekų ir
  elektroninės įrangos
  (WEEE) ženklas
  WEEE ženklu nurodoma,
  kad gaminys negali
  būti panaudotas kaip
  namų apyvokos atlieka.
  Užtikrindami, kad šis
  gaminys būtų išmestas
  pagal taisykles, Jūs padėsite
  aplinkai. Norėdami sužinoti daugiau
  informacijos apie šio gaminio
  perdirbimą, susisiekite su savo
  vietinės valdžios institucija, Jūsų
  namų ūkiui priklausančiu atliekų
  paslaugų teikėju arba parduotuve, iš
  kurios pirkote šį gaminį.
  Sagatavošana darbam
  1.Atveriet bateriju nodalījuma
  vāciņu un ielieciet bateriju (1 x AA).
  2.Pievienojiet peles bezvadu
  uztvērēju datora USB portam.
  3.Pārbīdiet slēdzi ieslēgtā (ON)
  pozīcijā.
  4.Tiks uzsākts automātisks
  savienošanas process starp peli un
  bezvadu mikrouztvērēju.
  5.Kad savienošanas process būs
  pabeigts, Jūsu pele ir gatava
  darbam.
  Problēmu novēršana
  •Pārbaudiet Nano uztvērēja
  savienojumu, mēģiniet ievietot
  Nano uztvērēju citā datora USB
  pieslēgvietā.
  •Izņemiet bateriju un ielieciet to
  atpakaļ.
  •Ielieciet citu bateriju.
  Elektrisko un elektronisko
  iekārtu atkritumu (WEEE)
  simbols
  WEEE simbols norāda,
  ka šis izstrādājums nav
  likvidējams kopā ar
  citiem mājsaimniecības
  atkritumiem. Likvidējot
  šo izstrādājumu pareizi,
  Jūs palīdzēsit aizsargāt
  apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai
  par šā izstrādājuma pārstrādāšanu,
  lūdzu, sazinieties ar vietējām
  iestādēm, mājsaimniecības
  atkritumu transportēšanas
  uzņēmumu vai tirdzniecības vietu,
  kur izstrādājumu iegādājāties.
  LT
  Paigaldamine
  1.Avage patareiluuk ja pange patarei
  sisse (1 x AA).
  2.Ühendage hiire juhtmevaba
  vastuvõtja arvuti USB-porti.
  3.Kontrollige, kas hiire toitelüliti on
  seatud asendisse ON (Sees).
  4.Hiire ning juhtmevaba
  mikrovastuvõtja vahel algab
  automaatne ühendusprotsess.
  5.Kui ühendamine on lõppenud, on
  hiir kasutusvalmis.
  Tõrkeotsing
  •Kontrollige Nano vastuvõtja
  ühendust – proovige panna Nano
  vastuvõtja arvuti mõnda teise USB
  porti.
  •Võtke patarei välja ja paigaldage
  see uuesti.
  •Vahetage patarei välja.
  Elektri- ja
  elektroonikaseadmete
  jäätmete (WEEE) sümbol
  WEEE-sümbol
  tähendab, et seda
  toodet ei tohi visata
  olmejäätmete hulka.
  Toote õigel
  kõrvaldamisel aitate
  kaitsta keskkonda.
  Üksikasjalikuma teabe saamiseks
  selle toote ümbertöötlemise kohta
  pöörduge kohalikku omavalitsusse,
  jäätmekäitlusettevõttesse või
  kauplusesse, kust te toote ostsite.
  Установка
  1.Снимите крышку батарейного
  отсека и вставьте батарейку (1
  x AA).
  2.Подключите беспроводной
  приемник мыши к USB-порту
  компьютера.
  3.Переместите переключатель в
  положение ON (ВКЛ.).
  4.Начнется автоматический
  процесс подключения между
  мышью и беспроводным
  микроприемником.
  5.После завершения процесса
  подключения мышь готова к
  использованию.
  Поиск и устранение
  неисправностей
  Проверьте подключение
  Nano- приемника; попробуйте
  подключить Nano – приемник
  EE
  RU
  к другому порту USB вашего
  компьютера.
  •Выньте аккумулятор и повторно
  установите на место.
  •Замените аккумулятор.
  Символ утилизации
  отходов производства
  электрического
  и электронного
  оборудования (WEEE)
  Использование
  символа WEEE
  означает, что
  данный продукт не
  относится к бытовым
  отходам. Убедитесь
  в правильной
  утилизации продукта, таким
  образом Вы позаботитесь
  об окружающей среде. Для
  получения более подробной
  информации об утилизации
  продукта обратитесь в местные
  органы власти, местную службу
  по вывозу и утилизации отходов
  или в магазин, в котором Вы
  приобрели продукт.
  Instalacja
  1.Otworzyć drzwiczki baterii i
  włożyć baterię (1 x AA).
  2.Podłącz bezprzewodowy
  odbiornik myszy do wolnego portu
  USB komputera.
  3.Przesuń wyłącznik zasilania, aby
  włączyć mysz
  4.Mysz rozpocznie
  automatyczny proces łączenia
  się z bezprzewodowym
  mikroodbiornikiem.
  5.Po wykryciu i podłączeniu myszy
  jest ona gotowa do pracy.
  Usuwanie usterek
  •Aby sprawdzić połączenie
  odbiornika Nano należy spróbować
  wsunąć odbiornik Nano do innego
  portu komputera.
  •Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
  •Wymień baterię.
  Symbol zużytego
  sprzętu elektrycznego i
  elektronicznego (WEEE)
  Symbol WEEE oznacza,
  że niniejszy produkt nie
  może być utylizowany
  jak odpady domowe.
  Aby pomóc chronić
  środowisko naturalne
  należy upewnić się, że
  niniejszy produkt jest poprawnie
  PL
  utylizowany. Więcej informacji na
  temat recyklingu niniejszego
  produktu można uzyskać u
  lokalnych władz, służb oczyszczania
  lub w sklepie, w którym zakupiono
  ten produkt.
  Installation
  1.Offnen Sie das Batteriefach und
  setzen Sie die Batterie ein (1 x AA).
  2.Den kabellosen Receiver der
  Maus an einen USB-Anschluss am
  Computer anschließen.
  3.Darauf achten, dass der
  Netzschalter der Maus auf AN
  gestellt ist.
  4.Zwischen der Maus und dem
  kabellosen Mikroreceiver startet ein
  automatischer Anschlussprozess.
  5.Sobald der Anschlussprozess
  abgeschlossen ist, kann die Maus
  benutzt werden.
  Fehlerbehebung
  •Überprüfen Sie den Anschluss des
  Nano-Empfängers; schließen Sie
  den Nano-Empfänger an einem
  anderen USB-Port Ihres Computers
  an.
  •Nehmen Sie die Batterie heraus
  und setzen Sie sie wieder ein.
  •Tauschen Sie die Batterie aus.
  WEEE-Symbol (Richtlinie
  über Elektro- und
  Elektronik-Altgeräte)
  Das WEEE-Symbol
  zeigt Ihnen an, dass
  dieses Produkt nicht
  mit dem normalen
  Hausmüll entsorgt
  werden darf. Durch die
  korrekte Entsorgung dieses Produkts
  tragen Sie zum Umweltschutz
  bei. Weitere Informationen zur
  Entsorgung dieses Produkts
  erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen
  Kommunalverwaltung, bei Ihrem
  Abfallentsorgungsunternehmen
  oder bei dem Händler, bei dem Sie
  das Produkt erworben haben.
  DE
Acme 100303

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Acme 100303 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Acme 100303 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Acme 100303, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Mouse-uri și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 5.3. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Germană, Spaniolă, Sloven, Croat. Aveți o întrebare despre Acme 100303 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Acme 100303

General
Brand Acme
Model 100303
Produs mouse
EAN 4770070873113
Limbă Română, Engleză, Germană, Spaniolă, Sloven, Croat
Tipul fișierului PDF
Mouse
Interfață dispozitiv RF fără fir
Cantitatea Buttons 3
Mişcarea tehnologie de detectare a Optice
Scop Office
Utilizare recomandată PC/✗tebook
Derulare
Rezoluţia de circulaţie 1000
Număr rotițe de derulare 1
Tip de derulare Rotiță
Tip de butoane Butoane apăsate
Banda de frecvenţă 2.4
Design
Culoarea produsului Negru
Designul ergonomic
Datele de ambalare
Interfață receptor fără fir (wireless) USB Tip-A
Receptor inclus
Baterii incluse
Ghid utilizator
Ergonomice
Priza si Pornire
Raza de acţiune a routerului wireless 15
Managementul energiei
Sursă de alimentare Batteries
Număr de baterii acceptate 1
Tip baterie AA
Consum de energie 15
Conditii de mediu
Temperatură de depozitare (T-T) -5 - 40
Umiditate relativă la depozitare (H-H) 20 - 90
Greutate şi dimensiuni
Lățime 96
Adâncime 57
Înălţime 29
Greutate 71
Greutatea receptorului 1.6

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.