Auriol IAN 79825

Manual de utilizare Auriol IAN 79825

(2)
 • Z30657A Z30657DA
  D
  B CZ30657B / Z30657C
  Z30657E / Z30657F
  2
  6
  3
  4
  1
  4
  1
  2
  6
  3
  73
  2
  4
  1
  6
  5
  8
  Wristwatch
  Q
  Preparations for use
  Q
  Changing the battery
  Note: Have batteries changed in a
  specialist shop.
  Q
  Display
  1
  Minute hand
  2
  Crown
  3
  Second hand
  4
  Hour hand
  5
  1st position
  6
  2nd position
  7
  Date display
  8
  Day of the week display
  Q
  Setting the time
  and date
  1. To set the time, pull the crown
  2
  out to the 2nd position
  6
  .
  2. Turn the crown
  2
  to set the hour
  and minute hands
  1
  ,
  4
  .
  3. When the crown
  2
  is pushed
  back to the normal position the
  second hand
  3
  begins to run.
  4. To set the date, pull the crown
  2
  out to 1st position
  5
  . Turn the
  crown
  2
  until the required date
  is set on the date display
  7
  .
  (Z30657D)
  Q
  Language setting for
  week day display
  (Z30657D)
  Pull out the crown to the 2nd posi-
  tion
  6
  and turn the hour and minute
  hands clockwise to set the desired
  day of the week
  8
  . (Example: Bilin-
  gual day display: English - German)
  1. After the desired day appears in
  the calendar frame (the hands
  indicate 3:45 AM at this time),
  turn the hands counterclockwise.
  Day display - “SUN“
  2. Turn the hands counterclockwise
  until they indicate the time zone
  between 9:00 PM and
  11:15 PM.
  Day display - “SAM“
  3. Then, turn the hands clockwise
  again up to 3:45 AM and
  language of the day changes
  over to the other.
  Day display - “SON“
  4. By repeating these procedures 1-3,
  the language of the day changes
  over to the other successively.
  Example: “SUN”“SON“
  “MON”“MON” TUE”
  “DIE”
  Q
  Watertightness
  J This watch has the following
  water resistance classification
  in accordance with DIN 8310:
  Z30657A: 3 bar
  Z30657B: 5 bar
  Z30657C: 5 bar
  Z30657D: 5 bar
  Z30657E: 5 bar
  Z30657F: 5 bar
  Figure D shows the permissible
  areas of use. Please note that the
  watertightness is not a permanent
  feature. It should be checked
  annually and particularly before
  subjecting it to special conditions,
  as the function of the inbuilt
  sealing elements diminishes with
  daily use.
  Q
  Removing Segments
  (Z30657C/ Z30657E/
  Z30657F)
  Note: The segments that can be
  removed are marked with an arrow.
  They are connected together with
  pins. The pins can be pushed out in
  the direction of the arrow.
  Q
  Cleaning and
  maintenance
  j Clean the product on the outside
  only with a soft, dry cloth.
  Q
  Disposal
  The packaging is made
  entirely of recyclable ma-
  terials, which you may
  dispose of at local recy-
  cling facilities.
  Contact your local refuse disposal
  authority for more details of how to
  dispose of your worn-out product.
  To help protect the envi-
  ronment, please dispose
  of the product properly
  when it has reached the
  end of its useful life and
  not in the household wa-
  ste. Information on collec-
  tion points and their ope-
  ning hours can be
  obtained from your local
  authority.
  Faulty or used batteries must be re-
  cycled in accordance with Directive
  2006 / 66 / EC. Please return the
  batteries and / or the device to the
  available collection points.
  Pb
  Environmental
  damage through
  incorrect disposal of
  the batteries!
  Batteries must not be disposed off
  with domestic waste. They may con-
  tain toxic heavy metals and are sub-
  ject to hazardous waste treatment
  rules and regulations. The chemical
  symbols of the heavy metals are as
  follows: Cd = cadmium, Hg = mercu-
  ry, Pb = lead. That is why you should
  dispose of used batteries at a local
  collection point.
  EMC
  GB/CY
  GB/CY GB/CY GB/CY
  GB/CY GB/CY
  Z30657A
  Z30657B
  Z30657C
  Z30657D
  Z30657E
  Z30657F
  ARMBANDUHR
  Bedienungs- und Sicherheitshinweise
  WRISTWATCH
  Operation and Safety Notes
  7
  RUČNI SA T
  Opslužne i sigurnosne upute
  РЪЧЕН ЧАСОВНИК
  Инструкции за обслужване
  и безопасност
  CEAS DE MÂNĂ
  Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
  ΡΟΛΟΪ ΧΕΙΡΟΣ
  Υποδείξει χειρισού και ασφάλεια
  2006 / 66 / EC predati sustavu reci-
  klaže. Vratite baterije i / ili uređaj
  preko ponuđenih sabirnih ustanova.
  Pb
  Ugrožavanje okoliša
  kroz pogrešno ukla-
  njanje baterija!
  Baterije se ne smije uklanjati zajed-
  no s kućnim otpadom. Iste mogu sa-
  državati otrovne teške metale i obve-
  zno ih je uklanjati sukladno
  odredbama za poseban otpad. Ke-
  mički znakovi teških metala su slije-
  deći: Cd = kadmij, Hg = živa,
  Pb = olovo. Stoga predajte istrošene
  baterije na komunalno mjesto za sa-
  biranje otpada.
  Izjava o sukladnosti za ovaj proi-
  zvod dostupna je na internet stranici
  www.lidl.hr.
  EMC
  Q
  Čišćenje i njega
  j Čistite proizvod isključivo izvana
  sa mekom, suhom krpom.
  Q
  Zbrinjavanje otpada
  Pakiranje se sastoji od
  ekološki prihvatljivog ma-
  terijala, kojeg možete od-
  ložiti preko lokalnih reci-
  klažnih mjesta.
  O mogućnostima zbrinjavanja dotra-
  jalog proizvoda možete se informirati
  pri vašem općinskom ili gradskom ko-
  munalnom uredu.
  Ne bacajte dotrajali proi-
  zvod u smeće iz kućan-
  stva, zbog zaštite okoline,
  već ga predajte na mjestu
  za stručno odlaganje ot-
  pada. Informacije o mje-
  stima za sakupljanje otpa-
  da i njihovom radnom
  vremenu možete dobiti pri
  Vašem nadležnom općin-
  skom uredu.
  Oštećene ili istrošene baterije po-
  trebno je sukladno smjernici
  “MON”“MON” TUE”
  “DIE”
  Q
  Nepromočivost
  J Ovaj sat sadrži slijedeće uvrsta-
  nje nepromočivosti sukladno
  DIN 8310:
  Z30657A: 3 bar
  Z30657B: 5 bar
  Z30657C: 5 bar
  Z30657D: 5 bar
  Z30657E: 5 bar
  Z30657F: 5 bar
  Prikaz D pokazuje dozvoljena
  područja primjene. Molimo vodi-
  te računa, da nepromočivost nije
  trajno svojstvo. Istu je potrebno
  godišnje i posebno prije izni-
  mnog opterećenja provjeriti, jer
  ugrađeni elementi brtvila gube
  svoju funkciju u svakodnevnoj
  uporabi.
  Q
  Oduzimati odsječke
  (Z30657C/ Z30657E/
  Z30657F)
  Uputa: Odsječke koje se može ot-
  kloniti, označeni su strjelicom. Spoje-
  ni su zaticima. Iste se može istisnuti u
  smjeru strjelice.
  zaslonu
  7
  ne postavi pravilan
  datum. (Z30657D)
  Q
  Postavljanje jezika
  za prikaz dana u
  tjednu (Z30657D)
  Izvucite krunicu z 2. položaj
  6
  i ru-
  kom okrenite kazaljke za sate i minu-
  te u smjeru kazaljke na satu kako bi-
  ste postavili željeni dan u tjednu
  8
  .
  (Primjer: Dvojezični prikaz dana:
  engleski - njemački)
  1. Nakon što se željeni dan pojavi
  u okviru kalendara (kazaljke
  sada pokazuju 03:45), okrenite
  kazaljke u smjeru suprotnom od
  kazaljke na satu.
  Prikaz dana - “SUN“
  2. Okrenite kazaljke u smjeru su-
  protnom od kazaljke na satu
  dok ne označe vremensku zonu
  između 21:00 i 23:15.
  Prikaz dana - “SAM“
  3. Potom ponovno okrenite kazalj-
  ke na 03:45 i promijenit će se
  jezik dana.
  Prikaz dana - “SON“
  4. Ponavljanjem koraka 1-3 mijenja
  se jezik dana jedan za drugim.
  Primjer: “SUN“SON“
  Ručni sat
  Q
  Pripreme za korištenje
  Q
  Izmjena baterije
  Napomena: Baterije promijenite u
  specijaliziranoj trgovini.
  Q
  Pokazivanje
  1
  Pokazivač minuta
  2
  Kruna
  3
  Pokazivač sekundi
  4
  Pokazivač sati
  5
  Pozicija 1
  6
  Pozicija 2
  7
  Pokazivanje nadnevka
  8
  Prikaz dana u tjednu
  Q
  Namještanje vremena
  i nadnevka
  1. Za namještanje vremena izvucite
  krunu
  2
  sve do pozicije 2
  6
  .
  2. Namjestite sate i minute
  1
  ,
  4
  vrtnjom krune
  2
  .
  3. Nakon što ste ponovno pritisnuli
  krunu
  2
  u normalni položaj,
  pokazivač sekundi
  3
  se uključi.
  4. Za namještanje nadnevka izvucite
  krunu
  2
  sve do pozicije 1
  5
  .
  Okrenite krunicu
  2
  dok se na
  HR HR HR HR
  HR
  Exemplu: “SUN“SON“
  “MON”“MON” TUE”
  “DIE”
  Q
  Etanșeitate
  (rezistenţă la apă)
  J Acest ceas deţine clasificarea de
  etanșeitate conform DIN 8310:
  Z30657A: 3 bar
  Z30657B: 5 bar
  Z30657C: 5 bar
  Z30657D: 5 bar
  Z30657E: 5 bar
  Z30657F: 5 bar
  Figura D ilustrează domeniile
  permise de utilizare. Aveţi în
  vedere că etanșeitatea nu este
  o caracteristică permanentă. Tre-
  buie verificată anual și în special
  înaintea solicitărilor deosebite,
  deoarece funcţiile elementelor
  de etanșare integrate se uzează
  în folosirea zilnică.
  Q
  Scoaterea segmentelor
  (Z30657C/ Z30657E/
  Z30657F)
  Indicaţie: Segmentele care pot fi
  eliminate sunt marcate cu o săgeată.
  Ele sunt conectate între ele cu creioane.
  poziţia 1
  5
  . Rotiţi rotiţa ceasu-
  lui
  2
  până când data necesară
  este fixată pe afișajul datei
  7
  .
  (Z30657D)
  Q
  Setarea limbii pentru
  afișajul zilei săptămânii
  (Z30657D)
  Trageţi în afară cheiţa ceasului la a
  2-a poziţie
  6
  și rotiţi acele orei și
  minutelor în sens orar pentru a fixa
  ziua dorită din săptămână
  8
  .
  (Exemplu: Afișarea bilingvă a zilei:
  Engleză - Germană)
  1. După ce apare ziua dorită în ca-
  drul calendarului (indicatoarele
  arată 3:45 AM în acel moment),
  rotiţi acele în sens antiorar.
  Afișarea zilei - “SUN“
  2. Rotiţi acele în sens antiorar până
  când ele indică fusul orar între
  9:00 PM și 11:15 PM.
  Afișarea zilei - “SAM“
  3. Apoi rotiţi din nou acele în sens
  orar până la 3:45 AM și limba
  zilei se schimbă la cealaltă.
  Afișarea zilei - “SON“
  4. Prin repetarea acestei proceduri
  1-3, limba zilei se schimbă
  succesiv la cealaltă.
  Ceas de mână
  Q
  Pregătirea pentru
  folosire
  Q
  Schimbarea bateriei
  Notă: Dispuneţi schimbarea baterii-
  lor într-un magazin specializat.
  Q
  Afișaj
  1
  Afișaj minute
  2
  Coroană
  3
  Afișaj secunde
  4
  Afișaj ore
  5
  Poziţie 1
  6
  Poziţie 2
  7
  Afișaj dată
  8
  Afișajul zilei din săptămână
  Q
  Reglarea orei și datei
  1. Pentru reglarea orei trageţi
  coroana
  2
  afară până la
  poziţia 2
  6
  .
  2. Prin rotirea coroanei
  2
  reglaţi
  orele și minutele
  1
  ,
  4
  .
  3. Atunci când, aţi adus coroana
  2
  din nou în poziţie normală,
  pornește afișajul de secunde
  3
  .
  4. Pentru reglarea datei trageţi
  coroana
  2
  afară până la
  Acestea pot fi împinse în direcţia in-
  dicată de săgeată.
  Q
  Curăţare și întreţinere
  j Curăţaţi produsul numai în exte-
  rior cu o lavetă moale și uscată.
  Q
  Înlăturare
  Ambalajul este din materi-
  ale ecologice, care pot fi
  înlăturate în punctele
  locale de reciclare.
  Posibilităţi de înlăturare ale produsu-
  lui dvs. le puteţi afla în localitatea
  dvs. sau la administraţia locală.
  Pentru protejarea mediului
  înconjurător nu aruncaţi
  produsul la gunoiul mena-
  jer ci duceţi-l la un punct
  de salubrizare corespun-
  zător. Vă puteţi informa
  cu privire la punctele de
  colectare și orarul acesto-
  ra la administraţia respon-
  sabilă de aceasta.
  Bateriile defecte sau consumate tre-
  buie reciclate conform Directivei
  RO RO RO RO
  2006 / 66 / CE. Înapoiaţi bateriile
  și / sau aparatul prin intermediul
  punctelor de colectare indicate.
  Pb
  Dăunarea mediului
  înconjurător prin
  înlăturarea necores-
  punzătoare a
  bateriilor!
  Bateriile nu au voie să fie aruncate
  în gunoiul menajer. Ele pot conţine
  metale grele toxice și se supun trata-
  mentului deșeurilor speciale. Simbo-
  lurile chimice ale metalelor grele sunt
  cele care urmează: Cd = Cadmiu,
  Hg = Mercur, Pb = Plumb. De
  aceea, predaţi bateriile consumate
  la un punct de colectare comunal.
  EMC
  RO
  Ръчен часовник
  Q
  Подготовка за
  употреба
  Q
  Смяна на батерията
  Забележка: Сменяйте батерии-
  те в специализиран магазин.
  Q
  Циферблат
  1
  Стрелка за минутите
  2
  Коронка
  3
  Стрелка за секундите
  4
  Стрелка за часовете
  5
  Позиция 1
  6
  Позиция 2
  7
  Показание за датата
  8
  Дисплей на деня на седмицата
  Q
  Настройка на
  време и дата
  1. За да настроите времето,
  издърпайте коронката
  2
  до поз. 2
  6
  .
  2. Чрез завъртане на коронката
  2
  настройте часовете и
  минутите
  1
  ,
  4
  .
  3. Когато коронката
  2
  се натисне
  обратно до нормалната пози-
  ция, започва да се движи
  BG
  79825_HR_GR_CY.indd 1 11/6/2012 2:37:39 PM
Auriol IAN 79825

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Auriol IAN 79825 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Auriol IAN 79825 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Auriol IAN 79825, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Ceasuri și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Germană, Grec, Croat, Bulgară. Aveți o întrebare despre Auriol IAN 79825 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Auriol IAN 79825

General
Brand Auriol
Model IAN 79825
Produs ceas
Limbă Română, Engleză, Germană, Grec, Croat, Bulgară
Tipul fișierului PDF

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.