Manual de utilizare Bosch WTB84200BY

Bosch WTB84200BY

Vezi aici gratuit manualul pentru WTB84200BYBosch. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de WTB84200BYBosch pe pagina aceasta.

Brand
Bosch
Model
WTB84200BY
Produs
EAN
4242002737157
Limbă
Română
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.bosch.com/
1 2 3 4 5 6
Selector de programe / OpritPanou de afiļaj / taste
Golirea recipientului pentru apa de condens
GoliŊi recipientul dupö fiecare uscare!
1. ScoateŊi recipientul pentru apa de
condens ũi ŊineŊi-l orizontal.
2. GoliŊi apa de condens.
3. IntroduceŊi recipientul întotdeauna
complet, pânö la blocare.
Când becul indicator
Í (Recipientul pentru
apa de condens) se aprinde intermitent
aCe este de föcut când ..., pagina 11.
Curöŀarea sitei de scame
Nu folosiŊi uscötorul de rufe decât cu sita de scame
montatö ũi în stare funcŊionalö. O sitö de scame
curatö reduce consumul de energie.
CuröŊaŊi sita de scame dupö fiecare uscare:
1. DeschideŊi uņa. ÎndepörtaŊi scamele de
la uņö/din zona uņii ũi scoateŊi sita de
scame.
2. ÎndepörtaŊi scamele de pe tubul sitei de
scame.
3. DeschideŊi sita de scame ũi îndepörtaŊi
scamele de pe sitö (treceŊi cu mâna
peste sita de scame). Dacö este foarte
murdarö sau înfundatö, clötiŊi sita de
scame sub jet de apö caldö ũi uscaŊi-o
bine.
4. ÎnchideŊi sita de scame ũi introduceŊi-o
la loc.
7
6
Programe/textile
Prezentare generalö detaliatö a programelor ņi textilelor
aPlanul general al programelor, pagina 7.
RespectaŊi indicaŊiile de întreŊinere ale producötorului.
LCottons (Bumbac) Textile foarte rezistente.
ISynthetics
(Uũor de îngrijit)
Textile din materiale sintetice
sau Ŋesöturi în amestec.
Pot fi selectate obiectivele de uscare pentru programele Bumbac ũi Uũor de
îngrijit:
+:cCupboard Dry Plus
(Uscat pentru dulap
plus)
Rufe cu pörŊi groase, care au mai multe
straturi.
+. Cupboard Dry
(Uscat pentru dulap)
Rufe cu un singur strat.
|Iron Dry (Uscat
pentru cölcat)
Dupö uscare, rufele sunt adecvate pentru
cölcat.
$ Sportswear
(Articole sportive)
Îmbröcöminte funcŊionalö din microfibre.
ā Allergy Plus
(Alergie Plus)
Textile din bumbac pentru uscarea la
temperaturi mai ridicate.
Mixed Load (Mix) Încörcöturö combinatö cu textile
din bumbac ņi fibre sintetice.
Timed program
warm (Program de
timp cald)
Toate tipurile de textile exceptând lâna
ņi mötasea.
Timed program
cold (Program de
timp rece)
6cShirts 15
(Cömöũi 15)
Bumbac, Ŋesöturi de in
ũi textile uũor de întreŊinut.
Super 40 (Extra
scurt 40)
Fibre sintetice, bumbac sau Ŋesöturi în
amestec.
WDowns (Puf) Textile umplute cu puf.
/cWool Finish (Lânö
finish)
Textile din lânö, lavabile în maũina de
spölat.
Noul dvs. uscötor
Felicitöri - AŊi decis sö achiziŊionaŊi un aparat casnic modern,
superior calitativ, al mörcii Bosch.
Uscötorul cu condensare se evidenŊiazö printr-un consum
economic de energie.
Fiecare uscötor care pöröseņte fabrica noaströ a fost atent verificat
cu privire la funcŊionare ņi la starea ireproņabilö.
Dacö aveŊi întreböri, unitöŊile noastre de service vö stau cu plöcere
la dispoziŊie.
Evacuarea ecologicö ca deŖeu
EvacuaŊi ambalajul ca deņeu respectând normele de protecŊie a
mediului.
Acest aparat este marcat corespunzötor Directivei europene
2002/96/CE privind aparatele electrice ņi electronice uzate
(Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru returnarea ņi valorificarea
aparatelor vechi pe tot teritoriul UE.
InformaŊii suplimentare despre produsele noastre, accesorii, piese
de schimb ņi servicii pe: www.bosch-home.com
Utilizarea conform destinaŀiei
Pregötirea
Setarea Ŗi adaptarea
individualö a programului
1
2
Uscare
ʋ numai pentru uz casnic,
ʋ numai pentru uscarea de textile care au fost spölate cu
apö.
Nu lösaŊi copiii nesupravegheaŊi în preajma
uscötorului!
Se vor Ŋine departe de uscötor animalele de casö.
Uscötorul poate fi operat de copii peste 8 ani, de
persoane cu capacitöŊi fizice, senzoriale ũi psihice
reduse ũi de persoane förö experienŊö sau
cunoũtinŊe suficiente, numai în condiŊiile în care
sunt supravegheaŊi sau au fost instruiŊi de cötre o
persoanö responsabilö.
Uscare
Panoul de afiŖaj Ŗi setöri
ʑ
Panoul de afiŖaj (afiŖöri de stare)
p
(Sita de scame/
schimbötor de
cöldurö)
CuröŊarea sitei de scame a
pagina 4/11.
sau curöŊarea schimbötorului de cöldurö apagina 8.
Í÷
(Recipientul pentru
apa de condens)
Golirea rezervorului pentru apa de condens
a
pagina 4/11.
H|]+-Æ->
(EvoluŊia
programului)
În panoul de afiũaj se va afiũa evoluŊia programului:
H Uscare;
| Uscare pentru cölcat;
+Uscare pentru dulap;
- Æ- Pauzö în program adacö este necesar;
>Terminarea programului.
(
(Sistemul de
siguranŊö împotriva
accesului copiilor))
PuteŊi asigura uscötorul de rufe împotriva modificörii accidentale a funcŊiilor setate.
Pentru activarea/dezactivarea ((Sistemul de siguranŀö împotriva accesului
copiilor), porniŊi programul sau preselectaŊi opŊiunea Finished in (Gata în) ũi apoi
ŊineŊi apösatö tasta $Start/Reload (Pornire/Încörcare) timp de 5 secunde, nö
se emite un semnal acustic. Apare/se stinge simbolul pentru opŊiunea activatö/
dezactivatö a((Sistemul de siguranŀö împotriva accesului copiilor).
[h:min]
(Timp römas)
La selectarea unui program, este afiņatö durata preconizatö de uscare pentru
încörcötura maximö. În timpul uscörii, senzorii de umiditate recunosc încörcötura
efectivö ņi corecteazö durata programului. Acest lucru este vizibil pe panoul de
afiũaj prin salturi ale timpului römas .
ʑ
Setöri (becuri indicatoare Ŗi taste)

Drying Time (Timp
de uscare)
Timpul de uscare, care este disponibil numai pentru programele de timp, poate fi
setat de la 20 de minute pânö la maxim 3 ore, în paũi de 10 minute.
y
Fine adjust
(Adaptarea Ōintei de
uscare)
Rezultatul uscörii (de ex. uscat pentru dulap) poate fi mörit în trei trepte. Rufele
vor fi mai uscate. Setare standard = 0. Valori disponibile: 0, 1, 2, 3. Dupö ajustarea
finö a unui program, setarea va fi menŊinutö pentru celelalte programe pânö la o
nouö modificare la yFine adjust (Adaptarea Ŋintei de uscare).
³¤- ¤
Finished in (Gata în)
Terminarea programului poate fi setatö prin selectarea timpului Finished in (Gata
în). Timpul Finished in (Gata în) poate fi temporizat în paũi de o orö, pânö la max.
24 de ore. SelectaŊi tasta Finished in (Gata în) de atâtea ori, pânönd se
afiņeazö numörul dorit de ore (h=orö). SelectaŊi tasta $Start/Reload (Pornire/
Încörcare), pentru a porni programul cu temporizare. Programul se terminö dupö
numörul de ore selectat.
La câteva minute dupö setarea timpului Finished in (Gata în), panoul de afiũaj se
stinge pentru a economisi energie. Pentru activarea panoului de afiũaj, selectaŊi o
tastö oarecare, deschideŊi/închideŊi uũa sau rotiŊi selectorul de programe.
V
Low Heat (Uscare
protectivö)
Temperaturö redusö pentru textile sensibile, de ex. pentru poliacril, poliamidö sau
elastan, cu un timp de uscare mai lung.
4
Wrinkle Guard Plus
(ProtecŌie la
ňifonare)
Tamburul se miņcö dupö sfârņitul programului în intervale regulate pentru a evita
ņifonarea. Rufele römân aerate ũi pufoase.
Setarea standard pentru fiecare program este de 60 minute. FuncŊia automatö
anti-ũifonare poate fi prelungitö cu 60 de minute.
&ü
Signal (Semnal)
Pentru conectarea ũi deconectarea semnalului. Dupö terminarea programului se
emite un &üSignal (Semnal), în cazul în care este activat. Aceastö opŊiune nu are
efecte asupra celorlalte sunete.
Închideŀi
uļa
3
Cuprins Pagina
ʋ Pregötire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Panoul de comandö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Uscare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Panoul de afiũaj ũi setöri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Recomandöri pentru rufe . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Planul general al programelor . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ ÎntreŊinere ņi curöŊare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ʋ Instalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ʋ ProtecŊia împotriva îngheŊului / transportul . . . 9
ʋ Accesorii opŊionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ʋ Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ʋ Valori de consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ʋ UnitöŊile service abilitate . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ʋ Ce este de föcut când ... . . . . . . . . . . . . . 11/12
ʋ InstrucŊiuni de securitate. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nu puneŊi niciodatö în funcŊiune un uscötor
deteriorat!
InformaŊi unitatea service abilitatö!
Controlaŀi
uscötorul
Sortaŀi rufele
ÎndepörtaŊi toate obiectele din buzunare. AveŊi grijö la brichete.
Înainte de încörcare, tamburul trebuie sö fie gol.
Vezi ũi instrucŊiunile separate Coũul pentru lânö
(în funcŊie de model).
Numai cu mâinile uscate!
PrindeŊi numai de fiņö!
Introduceŀi
fiļa de reŀea
Terminarea programului
Întreruperea programului
1. DeschideŊi uũa sau apösaŊi tasta $Start/Reload
(Pornire/Încörcare); procesul de uscare va fi întrerupt.
2. AdöugaŊi sau scoateŊi rufele ņi închideŊi uņa.
3. Dacö este necesar, selectaŊi din nou programul ņi
funcŊiile suplimentare. SelectaŊi tasta $Start/Reload
(Pornire/Încörcare). Timpul römas va fi actualizat dupö
câteva minute.
Tamburul ũi uũa pot fi fierbinŊi!
Recomandöri pentru rufe ...
Marcajul textilelor
Respectaŀi indicaŀiile de întreŀinere ale producötorului.
hcAdecvat pentru uscötor.
(cUscare la temperaturö normalö.
'cUscare la temperaturö scözutö a selectaŊi suplimentar V Low Heat (Uscare protectivö).
)cNu este adecvat pentru uscötor.
Nu uscaŊi urmötoarele textile în uscötor:
Textile impermeabile la aer (de ex. cauciucate).
ʼnesöturi sensibile (mötase, perdele sintetice) a ņifonare!
Rufe murdörite cu ulei.
Sugestii de uscare
Pentru un rezultat uniform de uscare, sortaŊi rufele dupö tipul Ŋesöturii ņi programul de
uscare.
UscaŊi întotdeauna textilele de mici dimensiuni (de ex. ciorapi de bebeluņi) împreunö cu o
rufö de mari dimensiuni (de ex. prosop).
ÎnchideŊi fermoarele, capsele ņi încheiaŊi husele.
LegaŊi cordoanele, bentiŊele ũorŊurilor etc., dacö este cazul folosiŊi un sac de rufe.
Nu uscaŊi excesiv rufele uņor de întreŊinut a pericol de ņifonare.
LösaŊi rufele sö se usuce ulterior la aer.
Nu uscaŊi lânö în uscötor. Însöna poate fi împrospötatö. a Pagina 7,
program /cWool Finish (Lânö finish) (în funcŊie de model).
Nu cölcaŊi rufele imediat dupö uscare, împöturiŊi-le un timp a umiditatea remanentö
se va
distribui uniform.
Textilele tricotate (de ex. tricouri sau lenjeria tricotatö) intrö frecvent la apö la prima uscare.
a Nu utilizaŊi programul +:cCupboard Dry Plus (Uscat pentru dulap plus).
Rufele apretate sunt adecvate pentru uscötor numai în anumite condiŊii a apretul lasö un
strat care influenŊeazö negativ uscarea.
La spölarea textilelor care trebuie uscate, dozaŊi balsamul de rufe conform indicaŊilor
producötorului.
Pentru textile uscate preliminar, textile cu mai multe straturi sau rufe individuale mici, folosiŊi
un program de timp. Adecvat ũi pentru uscarea ulterioarö.
Protecŀia mediului / indicaŀii de economisire
Înainte de uscare, centrifugaŊi rufele temeinic în maņina de spölat rufe a TuraŊiile de
centrifugare mai mari reduc timpul de uscare ņi diminueazö consumul de energie.
UtilizaŊi cantitatea maximö de umplere, dar nu o depöņiŊi
a Planul general al programelor, pagina 7.
În timpul uscörii, aerisiŊi bine incinta.
CuröŊaŊi sita de scame dupö fiecare proces de uscare a CuröŊarea sitei de scame,
pagina 4/11.
Nu este permis ca admisia de aer de la uscötor sö fie blocatö.
Scoateŀi rufele ļi deconectaŀi
uscötorul
5
4
Masca panoului
de comandö
Sita de scame
Selectaŀi $
Start/Reload
(Pornire/Încörcare)
Uļö
Instalarea a pagina 9.
RespectaŊi instrucŊiunile de siguranŊö de la
pagina 13.
PuneŊi uscötorul în funcŊiune abia dupö ce
aŊi citit acest manual ũi Manualul pentru
modul de economisire a energiei.
OpŊiunea selectatö activatö/dezactivatö abecul indicator aprins/stins.
Vezi manualul separat despre modul de economisire a energiei.
Recipientul
pentru apa
de condens
Admisia de aer
EvoluŌia programului H|]+
Drying Time (Timp de uscare) Setarea timpului de uscare este posibilö numai pentru programele de timp.
- Æ->
y
Fine adjust (Adaptarea Ōintei de uscare) Ajustarea finö a Ōintei de uscare.
Sistemul de siguranŌö împotriva
accesului copiilor
(
³¤¤
Finished in (Gata în) Setarea sfârŭitului programului.
Recipientul pentru apa de condens Í
V
Low Heat (Uscare protectivö) Uscare la temperaturö joasö, redusö.
Sita de scame/schimbötor de cöldurö
p 4
Wrinkle Guard Plus (ProtecŌie la ňifonare) Prelungirea fazei de protecŌie anti-ŭifonare.
&
Signal (Semnal) Conectarea/deconectarea semnalului.
$Start/Reload (Pornire/Încörcare) Pornirea, întreruperea ŭi continuarea programului; Activarea sau
dezactivarea ( (Sistemul de siguranŊö împotriva accesului copiilor).
`
Selector de programe pentru setarea
programului ũi conectarea/deconectarea
aparatului. Rotirea este posibilö în ambele
sensuri.
Clapeta de întreŀinere
InformaŌii suplimentare
la pagina 5
7
Planul general al programelor vezi ũi pagina 6.
Sortarea rufelor dupö tipul textilelor ļi al ŀesöturii. Textilele trebuie sö fie adecvate pentru uscötor.
Dupö uscare, rufele trebuie ...
c
cölcate
cölcate uŭor
@c
nu trebuie cölcate
c
calandrate
PROGRAME TIPUL DE TEXTILE ŕI INFORMAŀII
*LCottons (Bumbac)
max. 7 kg
Textile foarte rezistente, textile rezistente la fierbere din bumbac sau in.
*ISynthetics (Uŭor de îngrijit)
max. 3,5 kg
Rufe care nu se calcö, din Ōesöturi sintetice ňi din amestecuri, bumbac uňor de întreŌinut.
| Iron Dry (Uscat pentru
cölcat)
c÷@c
Rufele sunt adecvate pentru cölcat (cölcarea rufelor, pentru a evita ňifonarea).
+. Cupboard Dry (Uscat pen-
tru dulap)
ccccccccccccc@
Rufe cu un singur strat.
+:cCupboard Dry Plus (Uscat
pentru dulap plus)
ccccccccccccc@
Rufe cu pörŌi groase, care au mai multe straturi.
$ Sportswear
(Articole sportive)
max. 1,5 kg
Textile cu strat de membranö, textile hidrofuge, textile fleece (uscaŌi separat jachetele/pantalonii cu cöptuŭealö internö detaŭabilö).
ā Allergy Plus (Alergie Plus)
max. 6 kg
Textile din bumbac pentru uscarea la temperaturi mai ridicate pentru o igienö îmbunötöŌitö.
Mixed Load (Mix)
max. 3 kg
Încörcöturö combinatö cu textile din bumbac ňi fibre sintetice (amestecat).
Timed program warm
(Program de timp cald)
max. 3 kg
Textile sensibile, uscate în prealabil, cu mai multe straturi, din fibre acrilice sau rufe mici, individuale. Ňi pentru uscarea ulterioarö.
Timed program cold
(Program de timp rece)
max. 3 kg
Toate tipurile de textile. Pentru împrospötarea sau aerisirea rufelor puŌin purtate.
6cShirts 15
(Cömöŭi 15)
max. 1 kg
Pentru rezultate optime, uscaŌi maxim 5 cömöŭi împreunö. Dupö uscare, cölcaŌi rufele sau atârnaŌi-le ŭi lösaŌi-le o vreme. Astfel, umidi-
tatea remanentö se va distribui uniform.
Super 40(Extra scurt 40)
max. 2 kg
Pentru rufe care trebuie sö se usuce repede, de ex. din materiale sintetice, bumbac sau Ōesöturi mixte. Valorile pot varia faŌö de cele
indicate în funcŌie de tipul materialului, compoziŌia rufelor care trebuie uscate, umiditatea remanentö a textilelor, precum ňi cantitatea
de încörcare.
WDowns (Puf)
max. 1,5 kg
Textile, precum ŭi perne ŭi pilote cu umpluturö de puf. UscaŌi separat articolele cu fulgi care nu sunt tighelate.
/cWool Finish (Lânö finish)
max. 3 kg
Textile din lânö, lavabile în maŭina de spölat. Textilele devin mai pufoase, însö nu uscate.
Dupö terminarea programului, scoateŌi textilele ŭi lösaŌi-le sö se usuce.
*Tipurile de uscare selectabile individual a +:cUscat pentru dulap plus, +. Uscat pentru dulap ŭi |Uscat pentru cölcat (în funcŌie de model).
Este posibilö o ajustare finö a gradului de uscare; textilele cu mai multe straturi au nevoie de o duratö de uscare mai mare decât hainele cu un singur strat.
Recomandare: uscaŌi-le separat.
9303 / 9000857289
*857289*
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Germany
WTB84200BY

Probleme și întrebări frecvente despre Bosch WTB84200BY?

Adresează aici întrebarea ta despre WTB84200BYBosch celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de WTB84200BYBosch să îți ofere un răspuns bun.

De vânzare la

Specificaţii

Design
Design-ul cutiei De sine stătătoare
Tipul de încărcare Încărcare frontală
Sistem de uscare Condensare
Culoarea produsului Alb
Tipul de control -
Volum cuvă 112
Ecran încorporat yes
Tip de afișaj LED
Lungime cablu 1.45
Performanță
Capacitate tambur 7
Clasa de uscare   B
Nivel zgomot 65
Funcție anti-șifonare yes
Ciclu anti-șifonare 60
- Mix, Shirt/blouse, Sportswear, Wool
Ergonomice
Ora de incepere intarziata yes
Început întârziat   24
Lumina interioară a cilindrului(drum) yes
LED indicator program de etapa yes
Blocare pentru copii yes
Managementul energiei
Clasa de eficienţă energetică B
Tensiune AC intrare 220-240
Frecvență de intrare AC 50
Consum de energie (în aşteptare) 1
Consum de energie (oprit) 0.1
Consumarea energiei 4.08
Greutate şi dimensiuni
Lățime 597
Adâncime 636
Înălţime   842
Greutate   40000
Datele de ambalare
Greutatea pachetului 41000
Programe de uscare
Program uscare sport yes
Program uscare lână yes
Program uscare mix yes
Program uscare bluze/cămăși yes