Concept OZ-1405

Manual de utilizare Concept OZ-1405

(1)
 • ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického
  a elektronického zařízení. Zajištěním správné
  likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
  negativním důsledkům pro životní prostředí
  a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
  nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější
  informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte
  u příslušného místního úřadu, služby pro
  likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě,
  kde jste výrobek zakoupili.
  POĎAKOVANIE
  Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok
  značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli
  s naším výrobkom spokojní po celú dobu jeho
  používania.
  Pred prvým použitím si preštudujte pozorne
  celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte.
  Zaistite, aby aj ostatné osoby, ktoré budú
  s výrobkom manipulovať, boli oboznámené
  s týmto návodom.
  OZ1405, OZ1410
  Odstraňovač žmolků
  Odstraňovač žmolkov
  Maszynka do zmechaceń
  Bolyhtalanító
  Машинка для очистки ткани от катышков
  Lint Remover
  Fusselentferner
  Quitapelusas
  Aparat pentru curăţat scame
  CZ SK PL HU RU
  EN DE ES RO
  Jindřich Valenta - ELKO Valenta
  Czech Republic
  Vysokomýtská 1800,
  565 01 Choceň
  Tel. +420 465 471 400, Fax: 465 473 304,
  www.elkovalenta.cz
  Elko Valenta Slovakia s. r. o.
  Zlatovská 27
  911 05 Trenčín
  Tel./Fax: +421 32 658 34 65
  www.elkovalenta.sk
  Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o.
  Ostrowskiego 30
  53-238 Wroclaw
  Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14,
  www.elkovalenta.pl
  SC MEGAVISION SRL
  P-TA UNIRII 1 SECT. 3
  Bucuresti, Romania
  Tel.: 30.30.173, Fax: 30.30.118
  PODĚKOVÁNÍ
  Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek
  značky Concept a přejeme Vám, abyste byli
  s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho
  používání.
  Před prvním použitím prostudujte pozorně celý
  návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajis-
  těte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem
  manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
  1 2 3 4
  5 6
  OZ 1405
  5 2 3
  5 6
  4
  OZ 1410
  Technické parametry
  Napětí
  3 V DC, napájení 2 ks baterií velikosti
  AA (tužkové, nejsou součástí balení)
  Příkon 0,1 W (OZ 1405), 0,15 W (OZ 1410)
  DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
  Dodržujte vyznačenou polaritu baterií při jejich
  vkládání a výměně.
  V případě, že spotřebič nebudete delší dobu
  používat, vyjměte z něho baterie.
  Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je
  zapnutý.
  Při vkládání a výměně baterií musí být spínač
  v pozici OFF (vypnuto).
  Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se
  spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo
  jejich dosahu.
  Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je
  uvedeno v návodu k použití.
  Před čištěním, montáží a demontáží krytů
  spotřebič vypněte a vyjměte baterie!
  K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé
  a chemicky agresivní látky. Čepele čistěte
  přiloženým kartáčkem. Dbejte zvýšené
  opatrnosti, abyste zabránili poranění!
  Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje
  správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo
  namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet
  a opravit autorizovaným servisním střediskem.
  Spotřebič je vhodný pouze pro použití
  v domácnosti, není určen pro komerční použití.
  Nepoužívejte jiné příslušenství, než je
  doporučeno výrobcem.
  Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma
  rukama.
  Nepoužívejte spotřebič na holení a tělovou
  depilaci.
  Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na
  autorizovaný servis.
  Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být
  případná oprava uznána jako záruční.
  POPIS VÝROBKU
  1. Ochranný kryt
  2. Planžeta
  3. Hlavice s čepelemi
  4. Spínač
  5. Zásobník pro zachytávání žmolků
  6. Kryt prostoru pro baterie
  UPOZORNĚNÍ
  Před vlastním použitím na dané tkanině vžy
  nejprve vyzkoušejte funkčnost spotřebiče
  na některé okrajové části nebo rubu látky.
  Účinnost můžete ovlivnit tlakem, předejdete
  tím poškození tkaniny.
  VOD K OBSLUZE
  1. Vložte do prostoru pro baterie 2 ks baterií
  velikosti AA (tužkové) a řádně jej uzavřete
  krytem. Doporučujeme používat alkalické
  baterie.
  2. Položte tkaninu na rovný povrch.
  3. Zapněte spotřebič a lehce jím po tkanině
  přejíždějte. Netlačte, abyste zabránili narušení
  hlavních vláken a vzniku děr.
  4. Po použití nastavte spínač do polohy OFF
  (vypnuto). V případě, že spotřebič nebudete
  delší dobu používat, vyjměte z něho baterie.
  ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ
  Pozor!
  Před čištěním, montáží a demontáží krytů
  spotřebič vypněte a vyjměte baterie!
  K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze
  vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé
  předměty, protože mohou povrch spotřebiče
  poškodit!
  Po každém použití vyprázdněte zásobník na
  zachytávání žmolků, demontujte planžetu
  a přiloženým kartáčkem očistěte ostré čepele.
  Při manipulaci a čištění dbejete zvýšené
  opartnosti!
  Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou,
  neoplachujte ho ani neponořujte do vody!
  SERVIS
  Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu,
  která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku,
  musí provést odborný servis.
  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Preferujte recyklaci obalových materiálů
  a starých spotřebičů.
  Krabice od spotřebiče může být dána do sběru
  tříděného odpadu.
  Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte
  do sběru materiálu k recyklaci.
  Recyklace spotřebiče na konci
  jeho životnosti:
  Symbol na výrobku nebo jeho
  balení udává, že tento výrobek
  nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
  CZ
  SK
  Technické parametre
  Napätie
  3 V DC, napájanie 2 ks batérií veľkosti
  AA (tužkové, nie sú súčasťou balenia)
  Príkon 0,1 W (OZ 1405), 0,15 W (OZ 1410)
  DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
  Dodržiavajte vyznačenú polaritu batérií pri ich
  vkladaní a výmene.
  V prípade, že spotrebič nebudete dlhšiu dobu
  používať, vyberte z neho batérie.
  Pokiaľ je spotrebič zapnutý, nenechávajte ho
  bez dozoru.
  Pri vkladaní a výmene batérií musí byť spínač
  v pozícii OFF (vypnuté).
  Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so
  spotrebičom manipulovať, používajte ho mimo
  ich dosahu.
  Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako je
  uvedené v návode na použitie.
  Pred čistením, montážou a demontážou krytov
  spotrebič vypnite a vyberte batérie!
  Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé
  a chemicky agresívne látky. Čepele čistite
  priloženou kefkou. Dbajte na zvýšenú
  opatrnosť, aby ste zabránili poraneniu!
  Nepoužívajte spotrebič pokiaľ nepracuje
  správne, spadol, bol poškodený alebo
  namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať
  a opraviť autorizovaným servisným strediskom.
  Spotrebič je vhodný iba na použitie
  v domácnosti, nie je určený na komerčné
  použitie.
  Nepoužívajte iné príslušenstvo než je
  odporúčané výrobcom.
  Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo
  mokrými rukami.
  Nepoužívajte spotrebič na holenie a telovú
  depiláciu.
  Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na
  autorizovaný servis.
  Nedodržaním pokynov výrobcu nemôže byť
  prípadná oprava uznaná ako záručná.
  POPIS VÝROBKU
  1. Ochranný kryt
  2. Planžeta
  3. Hlavice s čepeľami
  4. Spínač
  5. Zásobník na zachytávanie žmolkov
  6. Kryt priestoru pre batérie
  UPOZORNENIE
  Pred samotným použitím na danej tkanine
  vždy najprv vyskúšajte funkčnosť spotrebiča
  na niektorej okrajovej časti alebo na rube látky.
  Účinnosť môžete ovplyvniť tlakom, predídete
  tým poškodeniu tkaniny.
  VOD NA OBSLUHU
  1. Vložte do priestoru pre batérie 2 ks batérií
  veľkosti AA (tužkové) a riadne ich uzatvorte
  krytom. Odporúčame používať alkalické
  batérie.
  2. Položte tkaninu na rovný povrch.
  3. Zapnite spotrebič a zľahka ním po tkanine
  prechádzajte. Netlačte, aby ste zabránili
  narušeniu hlavných vlákien a vzniku dier.
  4. Po použití nastavte spínač do polohy OFF
  (vypnuté). V prípade, že spotrebič nebudete
  dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
  ÚDRŽBA A ČISTENIE
  Pozor!
  Pred čistením, montážou a demontážou krytov
  spotrebič vypnite a vyberte batérie!
  Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba
  vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky
  alebo tvrdé predmety, pretože môžu povrch
  spotrebiča poškodiť!
  Po každom použití vyprázdnite zásobník na
  zachytávanie žmolkov, demontujte planžetu
  a priloženou kefkou očistite ostré čepele. Pri
  manipulácii a čistení dbajte na zvýšenú
  opatrnosť!
  Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou,
  neoplachujte ho, ani neponárajte do vody!
  SERVIS
  Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu,
  ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí
  výrobku, musí vykonať odborný servis.
  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  Preferujte recykláciu obalových materiálov
  a starých spotrebičov.
  Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu
  triedeného odpadu.
  Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte
  do zberu materiálu na recykláciu.
  Recyklácia spotrebiča na konci
  jeho životnosti:
  Symbol na výrobku alebo jeho balení
  udáva, že tento výrobok nepatrí
  do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do
  zberného miesta pre recykláciu elektrického
  a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
  likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť
  negatívnym dôsledkom pre životné prostredie
  a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené
  nevhodnou likvidáciou tohto výrobku.
  Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
  výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade,
  služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo
  v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
  PODZIĘKOWANIE
  Dziękujemy za zakup produktu marki Concept
  i życzymy Państwu pełnej satysfakcji podczas
  jego użytkowania.
  Przed pierwszym użyciem należy uważnie
  przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując
  na przyszłość. Prosimy upewnić się, że także
  pozostałe osoby, które będą posługiwały się
  produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.
  PL
  Parametry techniczne
  Napięcie
  3 V DC, zasilanie 2 szt. baterii o wiel-
  kości AA (paluszki, nie są dostarczane
  razem z produktem)
  Pobór
  mocy
  0,1 W (OZ 1405), 0,15 W (OZ 1410)
  Urządzenia nie należy używać do celów innych
  niż podano w instrukcji użytkowania.
  Przed rozpoczęciem czyszczenia, montażu
  i demontażu obudowy urządzenia, należy je
  wyłączyć i wyjąć baterie!
  Do czyszczenia urządzenia nie należy
  używać szorstkich i chemicznie agresywnych
  substancji. Ostrza należy czyścić szczoteczką,
  która dostarczona jest razem z urządzeniem.
  Należy szczególnie uważać, aby nie doszło do
  zranienia!
  Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie,
  upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w
  cieczy, nie należy go używać. Należy zlecić jego
  przetestowanie i naprawę autoryzowanemu
  ośrodkowi serwisowemu.
  Produkt jest przeznaczony wyłącznie do ytku
  domowego, nie nadaje się do wykorzystania
  komercyjnego.
  Nie należy ywać akcesoriów innych niż
  zalecane przez producenta.
  Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub
  mokrymi rękami.
  Nie należy używać urządzenia do golenia
  i depilacji ciała.
  Nie należy podejmować prób samodzielnej
  naprawy urządzenia elektrycznego. W tym celu
  prosimy skontaktować się z autoryzowanym
  serwisem.
  W przypadku nieprzestrzegania wskazówek
  producenta, ewentualne naprawy, nie będą
  uznawane jako gwarancyjne.
  OPIS PRODUKTU
  1. Obudowa ochronna
  2. Folia goląca
  3. Głowica z ostrzami
  4. Wyłącznik
  5. Zasobnik na zmechacenia
  6. Obudowa baterii
  UWAGI
  Przed zastosowaniem urządzenia na materiale,
  należy najpierw wypróbować jego działanie,
  w mniej widocznym miejscu lub na odwrotnej
  stronie materiału. Skuteczność można regulować
  zmieniając nacisk, pozwala to na uniknięcie
  uszkodzenia tkaniny.
  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  1. Do przegródki na baterie, należy włożyć 2
  szt. baterii wielkości AA (paluszki) i dobrze
  zamknąć obudowę. Zalecamy używanie
  baterii alkalicznych.
  2. Tkaninę należy położyć na równej
  powierzchni.
  3. Następnie włączyć urządzenie i lekko
  przesuwać nim po materiale. Nie należy
  naciskać pozwala to na uniknięcie
  naruszenia głównych włókien i powstawania
  dziur.
  4. Po użyciu, należy przełączyć przełącznik do
  pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli urządzenie
  ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy
  wyjąć z niego baterie.
  KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
  Uwaga!
  Przed rozpoczęciem czyszczenia, montażu i
  demontażu obudowy urządzenia, należy je
  wyłączyć i wyjąć baterie!
  Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy
  używać wyłącznie wilgotnej ściereczki, nie wolno
  stosować środków czyszczących ani twardych
  przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić
  powierzchnię urządzenia!
  Po każdym yciu należy opróżnić zasobnik
  zmechaceń, zdemontować folię i oczyścić
  ostrza szczoteczką dostarczoną razem z
  urządzeniem. Podczas obsługi i czyszczenia
  urządzenia, należy zachować szczególną
  ostrożność!
  W żadnym wypadku, nie wolno myć
  urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani
  zanurzać w wodzie!
  SERWIS
  Konserwację o większym zakresie lub naprawy
  wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne
  urządzenia należy zlecić profesjonalnemu
  serwisowi.
  OCHRONA ŚRODOWISKA
  Należy preferować odzysk materiałów
  opakowaniowych i starych urządzeń
  elektrycznych.
  Pudło urządzenia elektrycznego można oddać
  w punkcie odbioru odpadów segregowanych.
  Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy
  oddać w punkcie odbioru materiałów do
  odzysku.
  Recykling urządzenia elektrycz-
  nego po upływie jego żywot-
  ności:
  Symbol znajdujący się na produkcie
  lub jego opakowaniu oznacza, urządzenia
  nie należy likwidować razem ze zwykłym
  odpadem domowym. Należy przekazać go
  do punktu odbioru urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych do recyklingu. Zapewniając
  właściwą likwidację urządzenia, pomagamy
  zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na
  środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe
  informacje o recyklingu urządzenia uzyskać
  można w odpowiednim urzędzie gminnym,
  przedsiębiorstwie zapewniającym usługi
  likwidacji odpadu domowego lub w sklepie,
  gdzie zakupiono produkt.
  KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
  Köszönjük, hogy Concept terméket vásárolt, és
  kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és
  megelégedéssel használja.
  A készülék első használatba vétele előtt
  gyelmesen olvassa el a használati utasítást, és
  őrizze meg későbbi használatra is. Gondoskodjék
  róla, hogy a készüléket használó más személyek
  is elolvassák a használati utasítást.
  HU
  Műszaki paraméterek
  Feszültség
  3 V egyenfeszültség, tápellátás 2
  db AA ceruzaelemmel (az elemek
  nem tartozékai a készüléknek)
  Teljesítmény-
  felvétel
  0,1 W (OZ 1405)
  0,15 W (OZ 1410)
  FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
  Az elemek behelyezésekor és cseréjekor
  ügyeljen azok helyes polaritására.
  Amennyiben a készüléket hosszabb ideig
  nem fogja használni, akkor vegye ki belőle az
  elemeket.
  A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet
  nélkül.
  Az elemek behelyezésekor és cseréjekor a
  kapcsolót állítsa OFF (ki) állásba.
  A készüléket gyermekek és beszámíthatatlan
  személyek nem használhatják; a készüléket
  tőlük távol működtesse.
  A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő
  célokra használja, a használati utasításban
  leírtak szerint.
  Tisztítás, szerelés vagy a fedél levétele előtt a
  készüléket kapcsolja ki, és vegye ki belőle az
  elemeket!
  A készüléket durva szemcséjű, karcoló vagy
  maró hatású tisztítószerekkel tisztítani tilos.
  A késeket a készülékhez mellékelt kefével
  tisztítsa. Legyen óvatos, mert a kések nagyon
  élesek, és sérülést okozhatnak!
  Amennyiben a készülék nem működik
  megfelelően, leesett, megsérült vagy
  vízbe esett, akkor ne működtesse. Vigye
  márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
  A készülék csak háztartásban használható,
  kereskedelmi használatra nem alkalmas.
  A készülékhez csak a gyár által ajánlott
  tartozékokat használja.
  A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes
  kézzel.
  A készüléket ne használja borotválkozásra vagy
  szőr eltávolítására.
  Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék
  javításával. A hibás készüléket vigye a
  márkaszervizbe.
  A gyár utasításainak be nem tartása a
  garancia megszűnésével jár.
  A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
  1. Védőburkolat
  2. Szita
  3. Késes fej
  4. Főkapcsoló
  5. Bolyhtároló
  6. Elemtartó fedél
  FIGYELMEZTETÉS
  A készüléket használatba vétel, azaz a szövet
  tisztításának megkezdése előtt próbálja ki
  a szövet szélén vagy belső felén. A készülék
  hatékonysága a nyomóerővel változtatható.
  Előzze meg a szövet felületének sérülését.
  HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  1. Az elemtartóba tegyen két darab AA
  (ceruza)elemet, majd zárja be az elemtar
  fedelét. Használjon alkáli elemeket.
  2. A szövetet helyezze egyenes és sík felületre.
  3. Kapcsolja be a készüléket, és a szitát a szövetre
  helyezve noman mozgassa a készüléket a
  szöveten. A készüléket ne nyomja erősen,
  mert a kések elvághatják a szövetszálakat,
  vagy lyukat vághatnak a szövetbe.
  4. A felhasználás után állítsa a kapcsolót OFF (ki)
  állásba. Amennyiben a készüléket hosszabb
  ideig nem fogja használni, akkor vegye ki
  belőle az elemeket.
  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
  Figyelem!
  Tisztítás, szerelés vagy a fedél levétele előtt a
  készüléket kapcsolja ki, és vegye ki belőle az
  elemeket!
  A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha
  ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló
  hatású anyagokat ne, mert azok felsérthetik a
  készülék felületét!
  A készülék használata után a bolyhtárolót ürítse
  ki, vegye le a szitát, és a mellékelt kefével
  tisztítsa meg az éles késeket. Tisztításkor
  legyen nagyon óvatos, mert a kések élesek,
  és sérülést okozhatnak!
  A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben
  öblögetni vagy vízbe mártani tilos!
  SZERVIZ
  A jelentősebb karbantartásokat és javításokat
  amelyek a szülék megbontásával rnak
  – csak a szakszerviz végezheti el.
  KÖRNYEZETVÉDELEM
  A csomagolóanyagokat és a régi háztartási
  gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó
  gyűjtőhelyeken.
  A készülék kartondobozát a papír-
  hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
  A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok
  hulladékgyűjtő konténerébe.
  A háztartási gépek újrafeldolgo-
  zása az élettartamuk végén:
  Ez a jel arra gyelmezteti,
  hogy a háztartási gépet, vagy
  annak csomagolóanyagait nem szabad
  a hagyományos háztartási hulladékok közé
  dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet
  az elektromos készülékek újrafeldolgozását
  biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni.
  A háztartási gépek szétszerelése és háztartási
  hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól
  eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az
  elektromos háztartási cikkek előírások szerinti
  megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal
  foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi
  önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék
  megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.
  БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
  Благодарим вас за покупку изделия марки
  „Concept“ („Концепт“) и надеемся, что вы
  останетесь довольны нашим изделием в
  течение всего срока его службы.
  Перед первым использованием внимательно
  изучите руководство по эксплуатации и
  сохраните его. Проследите, чтобы другие
  лица, которые будут пользоваться изделием,
  также ознакомились с данным руководством.
  RU
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
  Напряжение
  3 В пост. тока, питание
  – батарейки типа АА, 2 шт.
  (пальчиковые, не входят
  в комплект)
  Потребляемая
  мощность
  0,1 Вт (OZ 1405)
  0,15 Вт (OZ 1410)
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Соблюдайте указанную полярность батареек
  при их установке и замене.
  Если вы не будете пользоваться прибором
  длительное время, выньте из него
  батарейки.
  Не оставляйте включенный прибор без
  присмотра.
  При установке и замене батареек
  выключатель должен находиться в
  положении OFF (выключено).
  Не позволяйте пользоваться прибором
  детям и недееспособным лицам, используйте
  прибор там, где он остается недоступным
  для них.
  Не используйте прибор для иной цели, кроме
  указанной в руководстве по эксплуатации.
  Перед очисткой, установкой и снятием
  крышек выключите прибор и выньте
  батарейки!
  Не применяйте для очистки прибора
  абразивные или химически агрессивные
  вещества. Для очистки лезвий используйте
  прилагаемую щеточку. Соблюдайте особую
  осторожность, чтобы не получить травму!
  Не пользуйтесь прибором, если он
  работает неправильно, если прибор упал
  и был поврежден, если на него попала
  какая-либо жидкость. Передайте прибор
  в авторизованный сервисный центр для
  проверки и ремонта.
  Прибор предназначен только для
  использования в домашнем хозяйстве и не
  рассчитан на коммерческое применение.
  Не пользуйтесь иными принадлежностями,
  кроме рекомендуемых производителем.
  Не прикасайтесь к прибору влажными или
  мокрыми руками.
  Не используйте данный прибор для бритья и
  депиляции.
  Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
  UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
  Zakładając lub wymieniając baterie, należy
  zadbać o ich prawidłową pozycję pod
  względem polaryzacji.
  Jeżeli urządzenie ma być przez dłuższy czas
  nieużywane, należy wyjąć z niego baterie.
  Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia
  bez nadzoru.
  Podczas zakładania i wymiany baterii wyłącznik
  musi znajdować się w pozycji OFF (wyłączony).
  Urządzenia należy używać w miejscu
  niedostępnym dla dzieci i osób
  nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im
  na posługiwanie się urządzeniem.
Concept OZ-1405

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Concept OZ-1405 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Concept OZ-1405 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Concept OZ-1405, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fără categorie și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Germană, Spaniolă, Polonez, Slovacă, Maghiară. Aveți o întrebare despre Concept OZ-1405 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Concept OZ-1405

Brand Concept
Model OZ-1405
Produs Fără categorie
EAN 8594049733569
Limbă Română, Engleză, Germană, Spaniolă, Polonez, Slovacă, Maghiară
Tipul fișierului PDF
Detalii tehnice
Culoarea produsului Blue, White
Baterie
Număr de baterii acceptate 2
Tensiune baterie 1.5

Manuale de produse conexe

Fără categorie Concept