Fiat Panda

Manual de utilizare Fiat Panda

 • SS
  timate client,
  Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Panda.Am conceput acest manu-
  al pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Panda.
  Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum.Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i
  avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]i beneficia la maxim de calitq]ile
  sale tehnologice.
  MM
  ai mult, fiecare componentq a Fiat Panda este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de prob-
  leme a ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului
  cu urmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq.
  VV
  q recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itul
  paginii.
  siguran]a personalq
  starea bunq de func]ionare
  protec]ia mediului
  CC
  ARNETUL DE GARAN}IE FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi :
  certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ;
  gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.
  LL
  ecturq placutq [i bun voiaj !
  ||nn aacceesstt mmaannuuaall ddee uuttiilliizzaarree ssuunntt ddeessccrriissee ttooaattee mmooddeelleellee FFiiaatt PPaannddaa.. ||nn ccoonnsseecciinn]]qq vvqq rruuggqqmm ssqq lluuaa]]ii \\nn ccoonnssiiddeerraarree
  ddooaarr iinnffoorrmmaa]]iiiillee rreeffeerriittooaarree llaa ttiippuull mmoottoorruulluuii [[ii vveerrssiiuunneeaa ddee ccaarroosseerriiee aallee vveehhiiccuulluulluuii ddvvss..

Probleme și întrebări frecvente despre Fiat Panda?

Adresează aici întrebarea ta despre Panda Fiat celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de Panda Fiat să îți ofere un răspuns bun.

Ce tip de ulei de motor e recomandat ? Asi dori sa aiba o viata mai lunga,de cativa ani.

Viorel Chiru, 2019-10-20 10:45:44

manual de utilizare pentru Fiat Panda cu GPL in limba romana?

Constantin, 2019-09-01 11:51:45

Vezi aici gratuit manualul pentru Panda Fiat. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de Panda Fiat pe pagina aceasta.