Manual de utilizare First Austria FA-5330

First Austria FA-5330

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru First Austria FA-5330. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
First Austria
Model
FA-5330
Produs
Limbă
Engleză, Germană, Franceză, Polonez, Română, Ucrainean, Arabic
Tipul fișierului
PDF
FA-5330
ELECTRIC GRILL
INSTRUCTION MANUAL
ELEKTRISCHER GRILLER
BEDIENUNGSANLEITUNG
NASTOL`NYJ
QLEKTRIHESKIJ GRIL
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
GRIL ELECTRIC
MANUAL DE UTILIZARE
GRILL ELEKTRYCZNY
STOŁOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STONI GRIL
PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE
GALDA GRILS
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
STALO KEPSNINė
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ГРИЛ
УПЪТВАНЕ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРИЛЬ
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
BARBECUE DE TABLE
MANUEL UTILISATEUR


ENGLISH ................. PAGE 2
DEUTSCH ............... SEITE 3
RUSSKIJ ................. STR. 4
ROMANESTE ....... PAGINA 6
POLSKI............... STRONA 7
SCG/CRO/B.i.H. ... STRANA 8
LATVIAN ..................... LPP. 9
LIETUVIU K. ................. P. 10
БЪΛГАРСКИ ........... STR. 11
УКРАЇНСЬКА ...... СТОР. 12
FRANÇAIS ............ PAGE 14
15 ةحفصلا ...................... ةيبرعلا
N
i
ENGLISH
1. This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
DEUTSCH
1. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch
Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten
physischen, sensorischen und geistigen
Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung
und Kenntnis geeignet, es sei denn, es wurden
Anleitungen betreffs der Benutzung des Geräts
durch eine verantwortliche Aufsichtsperson erteilt.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie
nicht mit dem Gerät spielen.
RuSSKIJ
1. Данный прибор не рекомендуется
использовать людям (включая и детей) с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями, а также
обладающих недостаточным опытом или
знанием продукта. Данной категории лиц
рекомендуется использовать прибор только
под присмотром.
2. Дети должны находится под присмотром
взрослых, чтобы удостовериться, что они
не играются прибором, а используют его по
назначению.
pOLSKI
1. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w
tym dzieci), których zdolności zyczne, czuciowe
lub umysłowe są ograniczone lub które nie mają
doświadczenia w obsłudze tego produktu, chyba,
że znajdują się pod nadzorem osoby posiadającej
takie zdolności.
2. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym
urządzeniem.
SCG/CRO/B.I.H.
1. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane
osoba (uključujući decu) sa smanjenim zičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili
manjkom iskustva i znanja, osim u slučaju kada
ih prilikom upotrebe uređaja nadgledaju ili daju
uputstva osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
2. Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa
uređajem.
LATVIAN
1. Šī ierīce nav paredzēta tādiem cilvēkiem (tai sk.
bērniem), kam ir pazeminātas ziskās, sensorās
vai prāta spējas, kā arī pieredzes vai zināšanu
trūkums, izņemot gadījumus, kad viņus pieskata
vai par ierīces lietošanu instruē cilvēks, kas atbild
par viņu drošību.
2. Bērnus jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
LIETUVIU K.
1. Šį įrenginį draudžiama naudoti žmonėms
(įskaitant vaikus), turintiems zinę, jutiminę ar
protinę negalią arba patirties ir žinių neturintiems
asmenims, nebent juos prižiūri arba nurodo, kaip
naudotis įrenginiu, už jų saugumą atsakingas
asmuo.
2. Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie
nežaistų su prietaisu.
ROMANESTE
1. Acest aparat nu este destinat persoanelor cu
capacităţi zice, senzoriale sau mentale reduse
sau lipsite de experienţa şi de cunoaşterea
produsului (inclusiv copii), în afara cazului în care
acestea sunt supravegheate de o persoană în
măsură să o facă.
2. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca
cu acest aparat.
БЪΛГАРСКИ
1. Този уред не е предназначен за употреба
от лица (включително деца) с намалени
физически, сетивни или умствени
способности, или с липсващи знания и
опит, освен ако не се наблюдават или не се
инструктират относно употребата на уредa от
лице, отговарящо за безопасността им.
2. Децата трябва да се наблюдават, за да се
уверите, че не си играят с уреда.
FRANÇAIS
1. Cet appareil n‘est pas destiné aux personnes
(enfants inclus) ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d‘expérience et de connaissance du produit, à
moins qu‘elles ne soient mises sous la garde
d‘une personne pouvant les surveiller.
2. Les enfants doivent être surveillés an de
s‘assurer qu‘ils ne jouent pas avec cet appareil.
УКРАЇНСЬКА
1. Цей пристрій не призначений для
використання особами (включаючи дітей)
з фізичними та розумовими вадами, або
особами без належного досвіду чи знань,
якщо вони не пройшли інструктаж по
користуванню цим пристроєм під наглядом
особи, відповідальної за їх безпеку.
2. Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.
m_5330_v04.indd 16-17 12-10-16 上午8:55

Probleme și întrebări frecvente despre First Austria FA-5330?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare First Austria FA-5330, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la