First Austria FA-5330

Manual de utilizare First Austria FA-5330

(1)
 • FA-5330
  ELECTRIC GRILL
  INSTRUCTION MANUAL
  ELEKTRISCHER GRILLER
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  NASTOL`NYJ
  QLEKTRIHESKIJ GRIL
  РУКОВОДСТВО ПО
  ЭКСПЛУАТАЦИИ
  GRIL ELECTRIC
  MANUAL DE UTILIZARE
  GRILL ELEKTRYCZNY
  STOŁOWY
  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  STONI GRIL
  PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE
  GALDA GRILS
  LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
  STALO KEPSNINė
  NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
  ГРИЛ
  УПЪТВАНЕ ЗА
  ИЗПОЛЗВАНЕ
  ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРИЛЬ
  ІНСТРУКЦІЯ З
  ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  BARBECUE DE TABLE
  MANUEL UTILISATEUR
  
  
  ENGLISH ................. PAGE 2
  DEUTSCH ............... SEITE 3
  RUSSKIJ ................. STR. 4
  ROMANESTE ....... PAGINA 6
  POLSKI............... STRONA 7
  SCG/CRO/B.i.H. ... STRANA 8
  LATVIAN ..................... LPP. 9
  LIETUVIU K. ................. P. 10
  БЪΛГАРСКИ ........... STR. 11
  УКРАЇНСЬКА ...... СТОР. 12
  FRANÇAIS ............ PAGE 14
  15 ةحفصلا ...................... ةيبرعلا
  N
  i
  ENGLISH
  1. This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical, sensory
  or mental capabilities, or lack of experience
  and knowledge, unless they have been given
  supervision or instruction concerning use of the
  appliance by a person responsible for their safety.
  2. Children should be supervised to ensure that they
  do not play with the appliance.
  DEUTSCH
  1. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch
  Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten
  physischen, sensorischen und geistigen
  Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung
  und Kenntnis geeignet, es sei denn, es wurden
  Anleitungen betreffs der Benutzung des Geräts
  durch eine verantwortliche Aufsichtsperson erteilt.
  2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie
  nicht mit dem Gerät spielen.
  RuSSKIJ
  1. Данный прибор не рекомендуется
  использовать людям (включая и детей) с
  ограниченными физическими, сенсорными
  или умственными возможностями, а также
  обладающих недостаточным опытом или
  знанием продукта. Данной категории лиц
  рекомендуется использовать прибор только
  под присмотром.
  2. Дети должны находится под присмотром
  взрослых, чтобы удостовериться, что они
  не играются прибором, а используют его по
  назначению.
  pOLSKI
  1. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w
  tym dzieci), których zdolności zyczne, czuciowe
  lub umysłowe są ograniczone lub które nie mają
  doświadczenia w obsłudze tego produktu, chyba,
  że znajdują się pod nadzorem osoby posiadającej
  takie zdolności.
  2. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym
  urządzeniem.
  SCG/CRO/B.I.H.
  1. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane
  osoba (uključujući decu) sa smanjenim zičkim,
  senzornim ili mentalnim sposobnostima ili
  manjkom iskustva i znanja, osim u slučaju kada
  ih prilikom upotrebe uređaja nadgledaju ili daju
  uputstva osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
  2. Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa
  uređajem.
  LATVIAN
  1. Šī ierīce nav paredzēta tādiem cilvēkiem (tai sk.
  bērniem), kam ir pazeminātas ziskās, sensorās
  vai prāta spējas, kā arī pieredzes vai zināšanu
  trūkums, izņemot gadījumus, kad viņus pieskata
  vai par ierīces lietošanu instruē cilvēks, kas atbild
  par viņu drošību.
  2. Bērnus jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
  LIETUVIU K.
  1. Šį įrenginį draudžiama naudoti žmonėms
  (įskaitant vaikus), turintiems zinę, jutiminę ar
  protinę negalią arba patirties ir žinių neturintiems
  asmenims, nebent juos prižiūri arba nurodo, kaip
  naudotis įrenginiu, už jų saugumą atsakingas
  asmuo.
  2. Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie
  nežaistų su prietaisu.
  ROMANESTE
  1. Acest aparat nu este destinat persoanelor cu
  capacităţi zice, senzoriale sau mentale reduse
  sau lipsite de experienţa şi de cunoaşterea
  produsului (inclusiv copii), în afara cazului în care
  acestea sunt supravegheate de o persoană în
  măsură să o facă.
  2. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca
  cu acest aparat.
  БЪΛГАРСКИ
  1. Този уред не е предназначен за употреба
  от лица (включително деца) с намалени
  физически, сетивни или умствени
  способности, или с липсващи знания и
  опит, освен ако не се наблюдават или не се
  инструктират относно употребата на уредa от
  лице, отговарящо за безопасността им.
  2. Децата трябва да се наблюдават, за да се
  уверите, че не си играят с уреда.
  FRANÇAIS
  1. Cet appareil n‘est pas destiné aux personnes
  (enfants inclus) ayant des capacités physiques,
  sensorielles ou mentales réduites ou un manque
  d‘expérience et de connaissance du produit, à
  moins qu‘elles ne soient mises sous la garde
  d‘une personne pouvant les surveiller.
  2. Les enfants doivent être surveillés an de
  s‘assurer qu‘ils ne jouent pas avec cet appareil.
  УКРАЇНСЬКА
  1. Цей пристрій не призначений для
  використання особами (включаючи дітей)
  з фізичними та розумовими вадами, або
  особами без належного досвіду чи знань,
  якщо вони не пройшли інструктаж по
  користуванню цим пристроєм під наглядом
  особи, відповідальної за їх безпеку.
  2. Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.
  m_5330_v04.indd 16-17 12-10-16 上午8:55
First Austria FA-5330

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre First Austria FA-5330 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari First Austria FA-5330 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru , gratuit. Acest manual se încadrează în categoria și a fost evaluat de persoane cu o notă medie de . Acest manual este disponibil în următoarele limbi: . Aveți o întrebare despre sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații First Austria FA-5330

Brand First Austria
Model FA-5330
Produs Grill electric
Limbă Română, Engleză, Germană, Franceză, Polonez, Ucrainean, Arabic
Tipul fișierului PDF

Manuale de produse conexe

Grill electric First Austria