Keter Boogie

Manual de utilizare Keter Boogie

(2)
 • PL
  Zachować instrukcję montażu na przyszłość
  WYMAGANY JEST MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ
  PODCZAS ZABAWY WYMAGANY JEST NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ
  TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
  ZABAWKA MOŻE BYĆ UŻYWANA W POMIESZCZENIACH I NA
  ZEWNĄTRZ
  GR
  Παρακαλούμε φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΙΙΑ ΠΟΥ
  ΠΑΙΖΟΥΝ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.
  OSTRZEŻENIE!
  Nie instalować zjeżdżalni na betonie, asfalcie lub jakiejkolwiek innej
  twardej powierzchni
  Ustawić zabawkę na miękkiej, czystej i równej powierzchni, w odległości co
  najmniej 2 metrów od jakiejkolwiek struktury lub przeszkody.
  Nie ustawiać zabawki w pobliżu nachyleń, skarp, stopni, ulic/chodników lub
  innych niebezpiecznych miejsc.
  Zaleca się ustawianie zabawki na równej powierzchni pokrytej trawą lub na
  odpowiedniej macie, jeżeli zabawka ma być używana na patio wyłożonym płytkami.
  Nie ustawiać zjeżdżalni w taki sposób, aby była zwrócona ku słońcu
  Czyszczenie i konserwacja:
  Sprawdzać regularnie stan wszystkich elementów zabawki – jeżeli którakolwiek
  część jest uszkodzona lub ostro zakończona, nie używać domku, dopóki wadliwa
  część nie zostanie wymieniona
  Czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu
  Ten produkt jest odporny na działanie wody i promieniowania UV.
  Użytkowanie produktu na zewnątrz nie powoduje pogorszenia jego stanu.
  ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΗ!
  Μην τοποθετείτε την τσουλήθρα επάνω σε τσιμέντο, άσφαλτο ή άλλες σκληρές
  επιφάνειες.
  Τοποθετήστε τη μόνο σε μαλακή, καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, κατά προτίμηση
  σε απόσταση 2μ από οποιασδήποτε δομές ή εμπόδια.
  εν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε κεκλιμένες επιφάνειες, σκαλοπάτια, νερό,
  οδούς/ πεζοδρόμια ή άλλους κινδύνους.
  Ιδανική χρήση σε επίπεδη περιοχή με γκαζόν, ή χρήση σε κατάλληλο καναβάτσο
  εάν τοποθετηθεί σε βεράντες.
  Μην τοποθετείτε την τσουλήθρα σε θέση π
  ου έχει άμεση επαφή με τον ήλιο.
  ΦΡΟΝΤΙΑ:
  Ελέγχετε τακτικά όλα τα εξαρτήματα και σε περίπτωση που υπάρχουν σπασμένα ή
  ραγισμένα εξαρτήματα σταματήστε τη χρήση μέχρι να αντικατασταθούν.
  Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ήπιο καθαριστικό και νερό, με τη βοήθεια μαλακού
  υφάσματος.
  Το παρόν προϊόν είναι αδιάβροχο και παρέχει προστασία από UV.
  Το παρόν προϊόν δεν πρόκειται να επιδεινωθεί εάν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.
  RO
  Păstraţi instrucţiunile pentru alte referinţe viitoare.
  SE RECOMANDĂ MONTAREA CĂSUŢEI DE CĂTRE ADULŢI.
  VĂ RUGĂM SĂ SUPRAVEGHEAŢI COPIII PE TOT TIMPUL JOCULUI.
  CĂSUŢA SE VA UTILIZA EXCLUSIV ÎN CADRU FAMILIAL.
  SE POATE UTILIZA ATÂT ÎN SPAŢII INTERIOARE CÂT ŞI ÎN SPAŢII
  EXTERIOARE.
  BG
  Пазете Ръководството за последващи справки.
  ДА СЕ СГЛОБЯВА ОТ ВЪЗРАСТНИ.
  НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕЦАТА БЕЗ КОНТРОЛ ДОКАТО ИГРАЯТ.
  САМО ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ.
  ПОДХОДЯЩА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТО И НА ОТКРИТО.
  ATENŢIE!
  Nu instalează toboganul pe o suprafaţă de beton, asfalt sau orice altă suprafaţă dură.
  Amplasează pe o suprafaţă moale, liberă şi nivelată , preferabil la o distanţă de 2
  metri de la orice structură sau obstrucţie.
  Nu amplasează lângă inclinaţii, trepte, apă, străzi, trotoare şi alte pericole. În mod
  ideal trebuie folosită pe iarbă sau pe o rogojină potrivită, dacă este pusă pe terasă.
  Nu amplasează toboganul cu faţa la soare.
  ÎNGRIJIRE:
  Controlează toate părţile în mod regulat şi dacă o piesă este spartă sau
  ascuţită– nu folosii pănă când partea spartă este replasată.
  Curăţeşte, folosind detergent şi apă, aplicate cu o pânză moale.
  Acest produs este rezistent la apă şi la radiaţie UV.
  Acest produs nu va deteriorat prin utilizare în afara casei.
  ВНИМАНИЕ!
  Не поставяйте пързалката върху бетон, асфалт или други твърди повърхности.
  Поставете върху мека, изчистена и равна повърхност. За предпочитане на 2
  метра разстояние от всякакви сгради или препятствия.
  Не поставяйте в близост до наклони, стълбища, вода, улици или тротоари и др.
  Най-подходящо е да се ползва на равни, тревни повърхности. Използвайте
  подходяща постелка, ако използвате върху твърди повърхности.
  Не поставяйте пързалката срещу слънцето.
  ГРИЖА:
  Проверявайте редовно всички части. Ако някоя част е счупена или изострена,
  не ползвайте продукта, докато не я смените.
  Почистете с кърпа, напоена в слаб почистващ препарат и вода.
  Този продукт издържа на вода и слънчевите лъчи.
  Няма опасност да се развали ако се използва навън.
  HU
  Kérjük, őrizze meg az utasításokat későbbi hivatkozásul.
  FELNŐTTI ÖSSZESZERELÉST IGÉNYEL.
  KÉRJÜK, MINDIG FIGYELJEN A GYEREKRE JÁTÉK KÖZBEN.
  KIZÁRÓLAG CSALÁDI HASZNÁLATRA.
  ALKALMAS KERTI ÉS BELSŐ HASZNÁLATRA.
  HE
  ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰·Î¯‰‰ ˙‡¯Â‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡
  ¯‚Â·Ó È¢Ú ˜¯Â ͇ ‰˘Ú˙ ¯ˆÂÓ‰ ˙·Î¯‰
  ¯‚Â·Ó Ï˘ ‰„ÂÓˆ ‰Á‚˘‰· ˜¯ ˘ÂÓÈ˘Ï
  È˙È· ˘ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ
  ÂÏ ‰ˆÂÁÓ ˙È·· ˘ÂÓÈ˘Ï Ìȇ˙Ó
  FIGYELEM!
  A csúszdát ne tegye betonra, aszfaltra vagy bármely más kemény felületre.
  Puha, tiszta, egyenletes felületre helyezze, lehetőleg 2 méternyi távolságra
  szerkezetektől vagy akadályoktól.
  Ne helyezze lejtők, lépcsők, víz, utcák/járdák vagy más veszélyforrások közelébe.
  Az ideális elhelyezés gyepes területen, vagy megfelelő szőnyegeken, ha
  teraszokon használják a terméket.
  A csúszdát elülső részével ne irányítsa a nap felé.
  ÁPOLÁS:
  Rendszeresen ellenőrizzen minden elemet, és ha valamelyik eltört vagy éles,
  akkor nem használja a játékházat, amíg ki nem cseréli az eltört elemet.
  Tisztítsa kímélő mosószerrel és vízzel egy puha rongy alkalmazásával.
  A termék vízálló és UV sugárzásgátló.
  A termék nem rongálódik a külső használattal.
  °‰¯‰Ê‡
  ≤ Ï˘ ˜Á¯Ó· ˙ÂÁÙÏ ¨ÌȈÙÁÓ ÈÂÙ ÁÈ˘˜ ‡Ï ¨ÔÊÂ‡Ó ÁË˘Ó È·‚ ÏÚ ˜¯ ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ̘ÓÏ ˘È
  ÆÏ¢ÎÓ Â‡ ‰·Ó ÏÎÓ ¯ËÓ
  ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÏΠ‡ ‰Î¯„Ó ¨·ÂÁ¯ ¨ÌÈÓ ¯Â˜Ó ¨˙‚¯„Ó ¨ÏÂÏ˙ ÌÂ˜Ó ˙·¯˜· ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ̘ÓÏ Ôȇ
  ƉÎÒ ˙ÂÂ‰Ï ÏÂÏÚ‰
  Æͯ ‰Ùˆ¯ ÈÂÒÈΠ‡ ‰‡˘„Ó È·‚ ÏÚ ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ̘ÓÏ Èˆ¯
  Æ˘Ó˘‰ ÔÂÂÈη ‰˘Ï‚Ó‰ ˙‡ ·Èˆ‰Ï Ôȇ
  ∫·Ï ˙Ó¢˙Ï
  ¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï Ôȇ ¨¯Â·˘ ÌȘÏÁ‰ „Á‡Â ‰„ÈÓ· ÆÚ·˜ ÔÙ‡· ¯ˆÂÓ‰ ȘÏÁ ÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È
  Ư·˘‰ ˜ÏÁ‰ Ï˘ Â˙ÙÏÁ‰Ï „Ú
  Æ˙ÈÏËÓ· ˘ÂÓÈ˘ È„È ÏÚ Ô·Ò ÌÈÓ· ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ˙˜Ï ˘È
  Æ
  (UV) ˙ÂÏÂ‚Ò ‡¯Ëχ ÌÈÈ¯˜Â ÌÈÓ ÈÙ· „ÈÓÚ ‰Ê ¯ˆÂÓ
  EN
  Slide
  IT
  Scivolo
  HU
  Csúszda
  FR
  Toboggan
  SW
  Gunga
  GR
  Τσουλήθρα
  D
  Rutschbahn
  DK
  Rutschebane
  BG
  Пързалка
  ES
  Tobogán
  FIN
  Liukumäki
  HE
  ‰˘Ï‚Ó
  P
  Escorrega
  PL
  Zjeżdżalnia
  NL
  Glijbaan
  RO
  Tobogan
  EN
  Assembly Instructions
  IT
  Instruzioni di Montaggio
  HU
  Összeszerelési utasítások
  FR
  Mode d’assemblage
  SW
  Monteringsinstruktioner
  GR
  Οδηγίες Συναρμολόγησης
  D
  Montageanleitung
  DK
  Samlevejledning
  BG
  Ръководство за сглобяване
  ES
  Instrucciones de armado
  FIN
  Kokoamisohjeet
  HE
  ‰·Î¯‰ ˙‡¯Â‰
  P
  Instruções de Montagem
  PL
  Instrukcja montażu
  NL
  Montageinstructies
  RO
  Instruiri de asamblaj
  Boogie Slide
  2+
  Years • Ans • Jahre
  Años • Anos • Jaren
  Anni • År • Vuotta
  • Lat • Ani • Éves
  Ετών Години
  ÌÈ˘
  530445
  CUSTOMER SERVICE
  AUSTRALIA Direct Import Lts. Tel: +61 3 9576 9222 Fax: +61 3 9576 9223 E-mail: shipping@directimports.com.au
  FRANCE Tinoki, 10 Avenue Reaumur, 92142 Clamart Cedex Tél: 00 33 1 45 37 89 06 Fax: 00 33 1 45 37 88 082
  GERMANY KidsBo Vermarktungs- und Vertriebsges. mbH Friesdorferstr. 189-193 D-53175 Bonn
  Tel: 0228 318 377 Fax: 0228 313 808 E-mail: info@kidsbo.de
  HOLLAND Jardin Netherlands BV, T.a.v. Klantenservice, Postbus 224, 5120 AE RIJEN Tel: 0900-2527346
  IRELAND David Lowe & Co. Tel: +353 129 52 111 Fax: +353 129 52 115 E-mail: sales@davidlowe.ie
  ISRAEL K&D Design, P.O Box 550, Carmiel 20100, ISRAEL Fax: 00972 495 824 88 E-mail: exportkd@keter.co.il
  MEXICO Mi Mercadeo Internacional Tel: +52 5555 8489 48 Fax: +52 5555 8498 32 E-mail: diana@mimercadeo.com.mx
  UK Keter UK Ltd. Unit 12, Woodgate Business Park, Clapgate Lane, B32 3DB Quinton, Birmingham
  Tel: 01214 226 633 Fax: 01214 220 808 E-mail: alanuk@keter.co.il
  USA Keter NA, Customer Service Helpline 1 888 374 4262, For replacement of parts: E-mail:parts@ketergroup.com
  ±∏∞∞≠≥μ∏≠∏∏∏ ∫ÏË ≤∞±∞∞ χÈӯΠμμ∞ Æ„Æ˙ ¨È„ „‡ Ș ≠ ˙ÂÁÂ˜Ï ˙¯˘
  QC
  Manufactured by K&D Design, P.O Box 550, Carmiel, ISRAEL.
  Item No. 17609642
  Boogie Slide
  ÙÒ
Keter Boogie

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Keter Boogie sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Keter Boogie să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Keter Boogie, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fără categorie și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 8.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Roemeens, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Grieks, Hongaars. Aveți o întrebare despre Keter Boogie sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Keter Boogie

General
Brand Keter
Model Boogie
Produs Fără categorie
EAN 7290001994474
Limbă Roemeens, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Grieks, Hongaars
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Culoarea produsului Blue,Red,Yellow
Lungime tobogan - m
Vârstă recomandată (min) 2 An(i)
Moduri de utilizare recomandate Interior / exterior
Scară Da
Pliabil Da
Număr de trepte scară 3 trepte
Material Rășină
Greutate şi dimensiuni
Lățime 1100 milimetri
Adâncime 460 milimetri
Înălţime 720 milimetri
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj 1060 milimetri
Adâncimea de ambalaj 465 milimetri
Înălţime de ambalaj 210 milimetri
Tip ambalaj Cutie

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2021 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.