Manual de utilizare Konig CSBTSB200

Vezi aici gratuit manualul pentru CSBTSB200 Konig. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de CSBTSB200 Konig pe pagina aceasta.

Description English
The soundbar is a device with multiple built-in speakers that generates stereo sound from a single cabinet, dramatically
improving the sound quality without requiring loads of wires.
1. Volume dial
Turn the volume dial clockwise to switch on the device or increase the volume.
Turn the volume dial counterclockwise to switch o the device or decrease the volume.
2. LED indicator
The indicator ashes to indicate that the device is in pairing mode.
The indicator lights continuously to indicate that the device is in playback mode.
3. DC input (12V)
Connect the power adapter to the DC input.
Connect the mains cable to the mains.
4. AUX IN port Connect an audio device to the AUX IN port using an AUX cable.
5. Speaker
Pairing the device
Automatic pairing
1. Disconnect the AUX cable from the AUX IN port.
2. Switch on the soundbar. The LED indicator ashes quickly to indicate that the device is in pairing mode.
3. If the pairing is completed, the LED indicator ashes slowly.
4. Connect an audio device to the AUX IN port using an AUX cable. The soundbar will switch to playback mode. The LED
indicator lights continuously.
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is
required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the
manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
Do not expose the product to water or moisture.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Beschrijving Nederlands
De soundbar is een apparaat met meerdere ingebouwde luidsprekers dat stereogeluid genereert uit een enkele kast, waarbij
de geluidskwaliteit aanzienlijk verbetert zonder dat veel draden nodig zijn.
1. Volumeknop
Draai de volumeknop rechtsom om het apparaat in te schakelen of het volume te verhogen.
Draai de volumeknop linksom om het apparaat uit te schakelen of het volume te verlagen.
2. LED-indicator
De indicator knippert om aan te geven dat het apparaat zich in de koppelingsmodus bevindt.
De indicator brandt continu om aan te geven dat het apparaat zich in de afspeelmodus bevindt.
3. DC-ingang (12V)
Sluit de stroomadapter aan op de DC-ingang.
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
4. AUX IN-poort Sluit een audio-apparaat aan op de AUX IN-poort met behulp van een AUX-kabel.
5. Speaker
Het apparaat koppelen
Automatisch koppelen
1. Koppel de AUX-kabel los van de AUX-IN-poort.
2. Schakel de soundbar in. De LED-indicator knippert snel om aan te geven dat het apparaat zich in de koppelingsmodus
bevindt.
3. Na voltooiing van de koppeling knippert de LED-indicator langzaam.
4. Sluit een audio-apparaat aan op de AUX IN-poort met behulp van een AUX-kabel. De soundbar zal overschakelen
naar de afspeelmodus. De LED-indicator brandt continu.
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Stel het product niet bloot aan water of vocht.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Beschreibung Deutsch
Die Soundbar ist ein Gerät mit mehreren eingebauten Lautsprechern, das Stereosound aus einem einzigen Gehäuse erzeugt
und die Klangqualität erheblich verbessert, ohne dass Unmengen von Kabeln verlegt werden müssen.
1. Lautstärkeregler
Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten oder die
Lautstärke zu erhöhen.
Drehen Sie den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät auszuschalten
oder die Lautstärke zu verringern.
2. LED-Anzeige
Die Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus bendet.
Die Anzeige leuchtet kontinuierlich, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Wiedergabemodus
bendet.
3. DC-Eingang (12V)
Verbinden Sie den Netzadapter mit dem DC-Eingang.
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netz.
4. AUX IN-Anschluss Verbinden Sie mit dem AUX-Kabel ein Audiogerät mit dem AUX IN-Anschluss.
5. Lautsprecher
Koppeln des Geräts
Automatische Kopplung
1. Trennen Sie das AUX-Kabel vom AUX IN-Anschluss.
2. Schalten Sie die Soundbar ein. Die LED-Anzeige blinkt schnell, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus
bendet.
3. Ist die Kopplung abgeschlossen, blinkt die LED-Anzeige langsam.
4. Verbinden Sie mit dem AUX-Kabel ein Audiogerät mit dem AUX IN-Anschluss. Die Soundbar schaltet in den Wiedergabemodus.
Die LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich.
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein
neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Descripción Español
La barra de sonido es un dispositivo con varios altavoces integrados que genera sonido estéreo desde una única carcasa,
mejorando drásticamente la calidad de sonido sin necesidad de muchos cables.
1. Mando de volumen
Gire el mando de volumen en el sentido de las agujas del reloj para encender el dispositivo
o aumentar el volumen.
Gire el mando de volumen en el sentido contrario a las agujas del reloj para apagar el dispositivo
o disminuir el volumen.
2. Indicador LED
El indicador parpadea para indicar que el dispositivo está en el modo de emparejamiento.
El indicador se enciende continuamente para indicar que el dispositivo está en el modo
de reproducción.
3. Entrada CC (12V)
Conecte el adaptador de alimentación en la entrada CC.
Conecte el cable de red a la red.
4. Puerto AUX IN Conecte un dispositivo de audio al puerto AUX IN utilizando un cable AUX.
5. Altavoz
Emparejamiento del dispositivo
Emparejamiento automático
1. Desconecte el cable AUX del puerto AUX IN.
2. Encienda la barra de sonido. El indicador LED parpadea rápidamente para indicar que el dispositivo está en el modo
de emparejamiento.
3. Cuando el emparejamiento ha nalizado, el indicador LED parpadea lentamente.
4. Conecte un dispositivo de audio al puerto AUX IN utilizando un cable AUX. La barra de sonido cambiará al modo de
reproducción. El indicador LED se enciende de forma continua.
Seguridad
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita
en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene
un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
No exponga el producto al agua ni a la humedad.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Description Français
La barre audio est un appareil intégrant plusieurs hauts-parleurs générant un son stéréo depuis une enceinte unique, améliorant
spectaculairement la qualité sonore sans nécessiter une foule de ls.
1. Molette de volume
Tournez le bouton de volume dans le sens horaire pour allumer l'appareil ou augmenter le volume.
Tournez le bouton de volume dans le sens antihoraire pour arrêter l'appareil ou réduire le volume.
2. Indicateur DEL
L'indicateur clignote lorsque l'appareil est en mode appariement.
L'indicateur clignote en continu lorsque l'appareil est en mode lecture.
3. Entrée CC (12V)
Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'entrée CC.
Connectez le cordon d'alimentation au secteur.
4. Port AUX IN Connectez un appareil audio au port AUX IN avec un câble auxiliaire.
5. Haut-parleur
Appariement de l'appareil
Appariement automatique
1. Déconnectez le câble AUX du port AUX IN.
2. Allumez la barre audio. L'indicateur LED clignote rapidement lorsque l'appareil est en mode appariement.
3. Si l'appariement est réussi, l'indicateur LED clignote lentement
4. Connectez un appareil audio au port AUX IN avec un câble auxiliaire. La barre audio passe en mode lecture.
L'indicateur LED s'allume en continu.
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
U
tilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide.
Descrizione Italiano
La soundbar è un dispositivo dotato di più altoparlanti integrati, in grado di generare suono stereofonico da un'unica cassa,
migliorandone straordinariamente la qualità senza necessità di molti cavi.
1. Selettore di volume
Ruotare il selettore di volume in senso orario per accendere il dispositivo o aumentare il volume.
Ruotare il selettore di volume in senso antiorario per spegnere il dispositivo o diminuire il volume.
2. Indicatore LED
L'indicatore lampeggia per indicare che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.
L'indicatore si accende sso per indicare che il dispositivo è in modalità di riproduzione.
3. Ingresso CC (12V)
Collegare l'adattatore di alimentazione all'ingresso CC.
Collegare il cavo di alimentazione alla rete di alimentazione.
4. Porta AUX IN Collegare un dispositivo audio alla porta AUX IN utilizzando un cavo AUX.
5. Altoparlante
Accoppiamento dei dispositivi
Accoppiamento automatico
1. Scollegare il cavo AUX dalla porta AUX IN.
2. Accendere la soundbar. L'indicatore LED lampeggia rapidamente per indicare che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.
3. Al termine della fase di accoppiamento, l'indicatore a LED lampeggia lentamente.
4. Collegare un dispositivo audio alla porta AUX IN utilizzando un cavo AUX. La soundbar passa in modalità di riproduzione.
L'indicatore a LED si accende sso.
Sicurezza
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
Descrição Português
A soundbar é um dispositivo com vários altifalantes incorporados que gera som estéreo a partir de uma única caixa,
melhorando dramaticamente a qualidade do som sem necessitar de uma grande quantidade de os.
1. Botão de volume
Rode o botão de volume para a direita para ligar o dispositivo ou aumentar o volume.
Rode o botão de volume para a esquerda para desligar o dispositivo ou reduzir o volume.
2. Indicador LED
O indicador pisca para indicar que o dispositivo está no modo de emparelhamento.
O indicador pisca continuamente para indicar que o dispositivo está no modo de reprodução.
3. Entrada CC (12V)
Ligue o adaptador de corrente à entrada CC.
Ligue o cabo de alimentação à rede eléctrica.
4. Entrada AUX IN Ligue um dispositivo de áudio à entrada AUX IN utilizando um cabo AUX.
5. Altifalante
Emparelhar o dispositivo
Emparelhamento automático
1. Desligue o cabo AUX da entrada AUX IN.
2. Ligue a soundbar. O indicador LED pisca para indicar que o dispositivo está no modo de emparelhamento.
3. Assim que o emparelhamento estiver concluído, o indicador LED irá piscar lentamente.
4. Ligue um dispositivo de áudio à entrada AUX IN utilizando um cabo AUX. A soundbar irá mudar para o modo de
reprodução. O indicador LED acende continuamente.
Segurança
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por
um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além
das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou
tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
Não exponha o produto à água ou humidade.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
Beskrivelse Dansk
Denne soundbar er et apparat med ere indbyggere højttalere, som afgiver stereolyd fra et enkelt kabinet, hvilket forbedrer
lydkvaliteten betydeligt, uden behov for en masse ledninger.
1. Lydstyrkeregulator
Drej lydstyrkeregulatoren med uret for at tænde for enheden eller hæve lydstyrken.
Drej lydstyrkeregulatoren mod uret for at slukke for enheden eller sænke lydstyrken.
2. LED-indikator
Indikatoren blinker for at angive, at enheden er i parringstilstand.
Indikatoren blinker vedvarende for at angive, at enheden er i afspilningstilstand.
3. DC-indgang (12V)
Tilslut strømadapteren til DC-indgangen.
Tilslut netledningen til stikkontakten.
4. AUX IN-port Slut en lydenhed til AUX IN-porten ved hjælp af et AUX-kabel.
5. Højttaler
Parring af enheden
Automatisk parring
1. Afbryd AUX-kablet fra porten AUX IN.
2. Tænd for soundbar. LED-indikatoren blinker hurtigt for at angive, at enheden er i parringstilstand.
3. Når parringen er gennemført, blinker LED-indikatoren langsomt.
4. Slut en lydenhed til AUX IN-porten ved hjælp af et AUX-kabel. Soundbar'en skifter til afspilningstilstand. Bluetooth-indikatoren
blinker vedvarende.
Sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, skal det
omgående udskiftes.
Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke apparatet udendørs.
Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke apparatet indvendigt.
Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
Beskrivelse Norsk
Lydplanken er en enhet med ere innebygde høyttalere som avgir stereolyd fra ett enkelt kabinett, og forbedrer lydkvaliteten
i vesentlig grad uten bruk av en masse ledninger.
1. Volumknapp
Drei volumknappen med klokken for å slå på enheten eller øke volumet.
Drei volumknappen mot klokken for å slå av enheten eller redusere volumet.
2. LED-indikator
Indikatoren blinker når enheten er i parkoblingsmodus.
Indikatoren lyser kontinuerlig når enheten er i avspillingsmodus.
3. DC-inngang (12V)
Koble strømadapteren til DC-inngangen.
Koble strømkabelen til stikkontakten.
4. AUX IN-port Koble en lydenhet til AUX IN-porten med en AUX-kabel.
5. Høyttaler
Parkobling av enheten
Automatisk parkobling
1. Koble fra AUX-kabelen fra AUX IN-inngangen.
2. Slå på lydplanken. LED-indikatoren blinker raskt når enheten er i parkoblingsmodus.
3. Hvis sammenkoblingen er vellykket, vil LED-indikatoren blinke sakte.
4. Koble en lydenhet til AUX IN-porten med en AUX-kabel. Lydplanken vil gå til avspillingsmodus. LED-indikatoren lyser konstant.
Sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
Beskrivning Svenska
Soundbaren är en enhet med era inbyggda högtalare som genererar stereoljud från ett och samma kabinett, vilket förbättrar
ljudkvaliteten drastiskt utan en massa sladdar.
1. Volymhjul
Vrid volymhjulet medurs för att sätta på enheten eller för höja volymen.
Vrid volymhjulet moturs för att stänga av enheten eller för sänka volymen.
2. LED-indikator
Indikatorn blinkar för att indikera att enheten är i parningsläge.
Indikatorn lyser fast för att indikera att enheten är i uppspelningsläge.
3. DC-ingång (12V)
Anslut strömadaptern till likströmsingången.
Anslut huvudkabeln till huvudingångarna.
4. AUX IN-port Anslut en ljudenhet till AUX-ingången via en AUX-kabel.
5. Högtalare
Para enheten
Automatisk parning
1. Koppla ur AUX-kabeln från AUX IN-ingången.
2. Sätt på soundbaren. LED-indikatorn blinkar snabbt för att indikera att enheten är i parningsläge.
3. Om parningen är slutförd, blinkar LED-indikatorn långsamt.
4. Anslut en ljudenhet till AUX-ingången via en AUX-kabel. Soundbaren växlar till uppspelningsläge. LED-indikatorn lyser fast.
Säkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Rengöring och underhåll
Varning!
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
Kuvaus Suomi
Soundbar-kaiutin on laite, jossa on useita kiinteitä kaiuttimia, joka tuottaa stereoääntä yhdessä kotelossa ja parantaa
äänenlaatua merkittävästi vaatimatta lukuisia johtoja.
1. Äänenvoimakkuuden
säädin
Käännä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään kytkeäksesi laitteen päälle tai
kasvattaaksesi äänenvoimakkuutta.
Käännä äänenvoimakkuuden säädintä vastapäivään kytkeäksesi laitteen pois päältä tai
vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
2. LED-merkkivalo
Merkkivalo vilkkuu osoittaen laitteen olevan parinmuodostustilassa.
Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti osoittaen laitteen olevan toistotilassa.
3. DC-tulo (12V)
Kytke verkkolaite tasavirtatuloon.
Kytke virtajohto pistorasiaan.
4. AUX IN -liitäntä Liitä audiolaite AUX IN -liitäntään AUX-kaapelilla.
5. Kovaääninen
Laiteparin muodostus
Automaattinen parinmuodostus
1. Irrota AUX-kaapeli AUX IN -liittimestä.
2. Kytke soundbar-kaiutin päälle. LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti osoittaen laitteen olevan parinmuodostustilassa.
3. Jos parinmuodostus on valmis, LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
4. Liitä audiolaite AUX IN -liitäntään AUX-kaapelilla. Soundbar-kaiutin menee toistotilaan. LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.
Turvallisuus
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
Puhdistus ja huolto
Varoitus!
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
Περιγραφή Ελληνικά
Το soundbar είναι μια συσκευή με πολλαπλά ενσωματωμένα ηχεία και δημιουργεί ήχο στέρεο από έναν και μόνο θάλαμο,
βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ήχου χωρίς να απαιτούνται πολλά καλώδια.
1. Όργανο έντασης
Γυρίστε το όργανο έντασης δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε την συσκευή ή να αυξήσετε
την ένταση.
Γυρίστε το όργανο έντασης αριστερόστροφα για να απενεργοποιήσετε την συσκευή
ήναμειώσετε την ένταση.
2. Ένδειξη LED
Η ένδειξη αναβοσβήνει για να υποδηλώσει ότι η συσκευή είναι στη λειτουργία ζεύξης.
Η ένδειξη ανάβει συνεχώς για να υποδηλώσει ότι η συσκευή είναι στη λειτουργία αναπαραγωγής.
3. Είσοδος DC (12V)
Συνδέστε τον αντάπτορα ισχύος στην είσοδο DC.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο ρεύμα.
4. Θύρα AUX IN Συνδέστε μια συσκευή ήχου στην υποδοχή AUX IN χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο AUX.
5. Ηχείο
Ζεύξη της συσκευής
Αυτόματη ζεύξη
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο AUX από τη θύρα AUX IN.
2. Ενεργοποιήστε το soundbar. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα για να υποδηλώσει ότι η συσκευή είναι στη
λειτουργία ζεύξης.
3. Όταν η ζεύξη ολοκληρωθεί, η ένδειξη LED αναβοσβήνει αργά.
4. Συνδέστε μια συσκευή ήχου στην υποδοχή AUX IN χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο AUX. Το soundbar θα γυρίσει στη
λειτουργία αναπαραγωγής. Η ένδειξη LED ανάβει συνεχώς.
Ασφάλεια
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα,
αντικαταστήστε την αμέσως.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.
Opis Polski
Soundbar to urządzenie z wieloma wbudowanymi głośnikami wytwarzające dźwięk stereo z jednego elementu, dzięki któremu
można odczuć ogromną różnicę w jakości dźwięku bez podłączania zbędnych kabli.
1. Regulacja głośności
Obrócić pokrętło regulacyjne w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
abywłączyć urządzenie lub zwiększyć głośność.
Obrócić pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
abywyłączyć urządzenie lub zmniejszyć głośność.
2. Wskaźnik LED
Wskaźnik miga, co oznacza, że urządzenie jest w trybie parowania.
Wskaźnik świeci się nieprzerwanie, co oznacza, że urządzenie jest w trybie odtwarzania.
3. Wejście DC (12V)
Podłącz zasilacz sieciowy do wejścia DC.
Podłącz kabel zasilający do zasilania.
4. Port AUX IN Podłącz urządzenie audio do portu AUX IN za pomocą kabla AUX.
5. Głośnik
Parowanie urządzenia
Automatyczne parowanie
1. Odłącz kabel AUX od portu AUX IN.
2. Włącz soundbar. Wskaźnik LED miga szybko, co oznacza, że urządzenie jest w trybie parowania.
3. Jeśli parowanie zostanie zakończone, wskaźnik LED zacznie migać powoli.
4. Podłącz urządzenie audio do portu AUX IN za pomocą kabla AUX. Sundbar przełączy się w tryb odtwarzania.
Wskaźnik LED świeci się nieprzerwanie.
Bezpieczeństwo
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania
w przyszłości.
Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych
niż określono w instrukcji.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone
lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie!
Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.
Popis Čeština
Zvuková lišta je zařízení s několika zabudovanými reproduktory, které vytvářejí stereo zvuk z jediné skříně, což dramaticky
zvyšuje kvalitu zvuku bez mnoha kabelů.
1. Kolečko hlasitosti
Otočením knoíku hlasitosti ve směru hodinových ručiček zařízení zapnete nebo zvýšíte hlasitost.
Otočením knoíku hlasitosti proti směru hodinových ručiček zařízení vypnete nebo snížíte
hlasitost.
2. LED ukazatel
Blikající kontrolka udává, že zařízení je v režimu párování.
Kontrolka svítí trvale, jestliže zařízení je v režimu přehrávání.
3. Vstup DC (12V)
Ke vstupu DC zapojte napájecí adaptér.
Připojte napájecí kabel do zásuvky.
4. Port AUX IN Audio zařízení připojte k portu AUX IN pomocí kabelu AUX.
5. Reproduktor
Párování zařízení
Automatické párování
1. Odpojte kabel AUX z portu AUX IN.
2. Zvukovou lištu zapněte. LED ukazatel rychle bliká a oznamuje, že zařízení je v režimu párování.
3. Je-li párování dokončeno, LED ukazatel bliká pomalu.
4. Audio zařízení připojte k portu AUX IN pomocí kabelu AUX. Zvuková lišta se přepne do režimu přehrávání. LED ukazatel
svítí nepřetržitě.
Bezpečnost
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být vpřípadě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným
technikem.
Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné,
okamžitě jej vyměňte.
Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
Nevystavujte zařízení působení vody nebo vlhkosti.
Čištění a údržba
Upozornění!
Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
Nečistěte vnitřek zařízení.
Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.
Leírás Magyar
A hangprojektor több beépített hangszóróval rendelkező eszköz, amely egyetlen készülékből sztereó hangzást képes
sugározni, ez jelentősen javítja a hangminőséget rengeteg vezeték használata nélkül.
1. Hangerőszabályozó
Forgassa a hangerőszabályozót az óramutató járásával azonosan az eszköz bekapcsolásához
és a hangerősség növeléséhez
Forgassa a hangerőszabályozót az óramutató járásával ellentétes azonosan az eszköz
kikapcsolásához és a hangerősség csökkentéséhez.
2. LED jelző
A jelzőlámpa villogása jelzi, hogy az eszköz párosítási üzemmódban van.
A jelzőlámpa folyamatos világítással jelzi, hogy az eszköz lejátszás üzemmódban van.
3. DC bemenet (12V)
Csatlakoztassa az tápegységet a DC bemenethez.
A hálózati kábelt csatlakoztassa a konnektorba.
4. AUX IN bemenet AUX kábel segítségével csatlakoztasson egy audióeszközt az AUX IN bemenethez.
5. Hangszóró
Az eszköz párosítása
Automatikus párosítás
1. Válassza le az AUX kábelt az AUX IN bemenetről.
2. Kapcsolja be a hangprojektort. A LED jelző gyors villogása jelzi, hogy az eszköz párosítási üzemmódban van.
3. Ha a párosítás befejeződött, akkor a LED jelző lassan villog.
4. AUX kábel segítségével csatlakoztasson egy audióeszközt az AUX IN bemenethez. A hangprojektor visszavált lejátszás
üzemmódra. A LED jelző folyamatosan világít.
Biztonság
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket
azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
A készülék csak beltéri használatra készült. Ne használja a készüléket kültérben.
Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy nedvesség.
Tisztítás és karbantartás
Figyelmeztetés!
Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
Ne tisztítsa a készülék belsejét.
Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.
Descrierea Română
Difuzorul tip bară este un dispozitiv cu mai multe boxe încorporate care generează sunet stereo dintr-o singură carcasă,
îmbunătăţind substanţial calitatea sunetului fără a  necesare mai multe re.
1. Disc de volum
Rotiţi discul de volum în sens orar pentru a porni dispozitivul sau a creşte volumul.
Rotiţi discul de volum în sens antiorar pentru a opri dispozitivul sau a reduce volumul.
2. Indicator LED
Indicatorul clipeşte pentru a indica faptul că dispozitivul este în modul de asociere.
Indicatorul se aprinde continuu pentru a indica faptul că dispozitivul este în modul de redare.
3. Intrare CC (12V)
Conectaţi adaptorul de alimentare la intrarea CC.
Conectaţi cablul electric la alimentarea de la reţea.
4. Port AUX IN Conectaţi un dispozitiv audio la portul AUX IN cu un cablu AUX.
5. Difuzor
Asocierea dispozitivului
Asociere automată
1. Deconectaţi cablul AUX de la portul AUX IN.
2. Porniţi difuzorul tip bară. Indicatorul cu led clipeşte rapid pentru a indica faptul că dispozitivul este în modul de asociere.
3. Dacă procesul de asociere este încheiat, indicatorul cu LED clipeşte lent.
4. Conectaţi un dispozitiv audio la portul AUX IN cu un cablu AUX. Difuzorul tip bară va comuta în modul redare.
Indicatorul cu led luminează constant.
Siguranţă
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este
necesară depanarea.
Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme.
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiţi
imediat dispozitivul.
Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizaţi dispozitivul în spaţii exterioare.
Nu expuneţi produsul apei sau umezelii.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment!
Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Nu curăţaţi interiorul dispozitivului.
Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, înlocuiţi-l cu unul nou.
Curăţaţi exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale.
Описание Русский
Звуковая панель представляет собой устройство с несколькими встроенными в один корпус динамиками, которое
генерирует стереозвук, значительно улучшая качество звука без необходимости прокладки множества проводов.
1. Регулятор громкости
Для включения устройства или увеличения громкости поверните регулятор громкости
по часовой стрелке.
Для выключения устройства или увеличения громкости поверните регулятор громкости
против часовой стрелки.
2. Светодиодный
индикатор
При переходе устройства в режим сопряжения индикатор начинает мигать.
Когда устройство находится в режиме воспроизведения, индикатор горит непрерывно
3. Вход постоянного
тока (12В)
Подключите адаптер питания ко входу постоянного тока.
Подключите сетевой кабель к сети электропитания
4. Разъем AUX IN Подключите к разъему AUX IN аудиоустройство с помощью кабеля AUX.
5. Динамик
Сопряжение устройства
Автоматическое сопряжение
1. Отсоедините кабель AUX от разъема AUX IN.
2. Включите звуковую панель. При переходе устройства в режим сопряжения светодиодный индикатор начинает
быстро мигать.
3. По завершении сопряжения светодиодный индикатор начинает мигать медленно.
4. Подключите к разъему AUX IN аудиоустройство с помощью кабеля AUX. Звуковая панель переключится в режим
воспроизведения. Светодиодный индикатор будет гореть непрерывно.
Требования безопасности
В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения
обслуживания и только силами авторизованного персонала.
При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению
в соответствии с руководством по эксплуатации.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно
замените поврежденное или неисправное устройство.
Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство
вне помещения.
Не допускайте воздействия воды или влаги.
Очистка и обслуживание
Предупреждение!
Не производите очистку растворителями или абразивами.
Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить
новым.
Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.
Açıklama Türkçe
Soundbar, çok sayıda yerleşik hoparlörden oluşan bir cihazdır ve bir kablo yığını gerektirmeden, ses kalitesini çarpıcı bir
biçimde iyileştirerek, tek bir kabinden stereo ses üretir.
1. Ses düzeyi kadranı
Cihazı açmak veya sesi arttırmak için, ses kadranını saat yönünde çevirin.
Cihazı kapatmak veya sesi azaltmak için, ses kadranını saat yönünün tersine çevirin.
2. LED göstergesi
Gösterge, cihazın eşleme modunda olduğunu göstermek için yanıp söner.
Gösterge cihazın oynatma olduğunu göstermek için sürekli yanar.
3. DC girişi (12V)
Güç adaptörünü DC girişine bağlayın.
Şebeke kablosunu şebekeye bağlayın.
4. AUX IN portu AUX kablosunu kullanarak ses cihazını AUX IN girişine bağlayın.
5. Hoparlör
Cihazı eşleştirme
Otomatik eşleştirme
1. AUX kablosunu AUX IN yuvasından çıkarın.
2. Soundbar'ı açın. LED gösterge, cihazın eşleme modunda olduğunu göstermek için hızlı olarak yanıp söner.
3. Eşleştirme tamamlandıysa LED gösterge yavaşça yanıp söner.
4. AUX kablosunu kullanarak ses cihazını AUX IN girişine bağlayın. Soundbar oynatma moduna geçer. LED gösterge
sürekli olarak yanar.
Güvenlik
Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından
açılmalıdır.
Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
Cihaz sadece iç mekan kullanımı için uygundur. Cihazı dış mekanda kullanmayın.
Ürünü suya veya rutubete maruz bırakmayın.
Temizlik ve bakım
Uyarı!
Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
Cihazın içini temizlemeyin.
Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.
CSBTSB200
Soundbar
1 / 2
34
5
5

Probleme și întrebări frecvente despre Konig CSBTSB200?

Adresează aici întrebarea ta despre CSBTSB200 Konig celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de CSBTSB200 Konig să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Konig
Model CSBTSB200
Produs SoundBar
EAN []
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară
Grup de produse Soundbaruri
Tipul fișierului PDF
Audio
Puterea RMS 15
Canale de ieșire audio 2.1
Subwoofer
Subwoofer inclus
Receptor
Receptor inclus -
Radio
Radio FM
Detalii tehnice
Culoarea produsului Negru
Compatibilitate andocare Apple Nu este compatibil
Utilizare recomandată Universală
Portabil
Tip conector stație andocare Nu este compatibil
Cerinţe de energie 12V DC
Conexiune
Tehnologia de conectare Prin cablu & Wireless
Numărul de porturi HDMI 0
Intrare AUX
Line-intrare
Mufă jack CC-intrare
Ieșiri căști 1
Reţea
Bluetooth
Greutate şi dimensiuni
Lăţime de ambalaj 92
Adâncimea de ambalaj 92
Înălţime de ambalaj 645
Greutatea pachetului 1028
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse Audio (3.5 mm)
Manual
Adaptor AC legat