Manual de utilizare Konig SAS-CLALARM10

Konig SAS-CLALARM10

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Konig SAS-CLALARM10. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Konig
Model
SAS-CLALARM10
Produs
EAN
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Grec, Maghiară
Tipul fișierului
PDF
Description English
1. Gateway
2. LED indicator
3. DC input (12V/1A)
4. Ethernet port
Downloading and installing the app
Download and install the app "Smart Home Security" from Apple App Store or Google Play Store
on your mobile device.
Connect the gateway to the Internet
Connect the gateway to Wi-Fi router using the supplied Ethernet cable.
Connect the supplied power adapter to the gateway. The power indicator on the gateway lights
red. The gateway beeps twice to indicate that the gateway is ready for setup using the app "Smart
Home Security".
Open the app "Smart Home Security". The app will search for the gateway connecting to the Wi-Fi
router and retrieve the device ID and the password of the gateway. Assign the gateway with the
required system name. If the device ID and the password of the gateway cannot be retrieved,
check whether the power adapter is connected to the gateway and the Ethernet cable is
connected to the Wi-Fi router.
Note: You can also enter the device ID and the password of the gateway manually. The default password
is “123456”.
Tap the gateway in the app to log in. You can now continue with the setup for the accessories.
Using the app
Tap the required gateway in the app.
Status
Display the real-time status of the alarm system. Tap "Status" to refresh the page. Tap the icon of the
camera to see live view. Tap the on/o switch to switch the device on or o. When the door/window
contact or the PIR motion detector is triggered, the alert indicator is shown next to the device in the
app. Tap the device once to remove the alert indicator.
Scenarios
There are two types of scenarios: one-touch scenarios and sequence scenarios.
The one-touch scenarios allow you to activate the security function with a single touch. There are three
one-touch scenarios, similar to the
button, the button and the button on the remote control.
You can customize the one-touch scenarios. After setting up the one-touch scenarios, the button on the
remote control will carry out the same commands as the one-touch scenarios in the app.
Tap the
icon.
Tap the required one-touch scenario:
/ / .
If required, rename the one-touch scenario.
Select the items to be included for the one-touch scenario.
Tap "Save" to complete the setup.
The sequence scenarios are for preset device actions after the alarm system detects an abnormal event.
Only the door/window contact, the PIR motion detector and the Wi-Fi camera can initiate actions of
other devices.
Tap the required device in the device list. Tap the
icon to add the device.
Repeat the step to add more devices.
Tap "Save" to complete the setup.
Email alert / Push notication
To receive an email alert and/or a push notication when the alarm system has been triggered:
1. Tap "Setting".
2. Tap "Notication Setup".
3. Activate "Email" and enter your email information to receive email alerts.
4. Activate "Notication" to receive push notications.
Technical data
Gateway
Input voltage DC 12V/1A
Battery type Built-in rechargeable battery
*)
Battery standby time max. 5 hours
Ethernet 10/100 Mbps
Frequency 868 MHz
Dimensions 163 x 130 x 38 mm
*) After rst-time installation, it will take 24 hours for the battery to be fully charged.
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
replace the device immediately.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Beschrijving Nederlands
1. Gateway
2. LED-indicator
3. DC-ingang (12V/1A)
4. Ethernetpoort
De app downloaden en installeren
Download en installeer de "Smart Home Security"-app uit de Apple App Store of Google Play Store
op uw mobiele apparaat.
De gateway aansluiten op het internet
Sluit de gateway aan op de Wi-Fi-router met behulp van de meegeleverde Ethernet-kabel.
Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de gateway. De stroomindicator op de gateway brandt
rood. De gateway piept tweemaal om aan te geven dat de gateway klaar is voor conguratie met
behulp van de "Smart Home Security"-app.
Open de "Smart Home Security"-app. De app zoekt naar de op de Wi-Fi-router aan te sluiten
gateway en haalt de apparaat-ID en het wachtwoord van de gateway op. Wijs de gateway toe met
de gewenste systeemnaam. Indien de apparaat-ID en het wachtwoord van de gateway niet
kunnen worden opgehaald, controleer dan of de stroomadapter is aangesloten op de gateway en
de Ethernet-kabel is aangesloten op de Wi-Fi-router.
Opmerking: U kunt de apparaat-ID en het wachtwoord van de gateway ook handmatig invoeren. Het
standaard wachtwoord is “123456”.
Tik op de gateway in de app om in te loggen. U kunt nu verdergaan met de conguratie voor de
accessoires.
De app gebruiken
Tik op de gewenste gateway in de app.
Status
De actuele status van het alarmsysteem weergeven. Tik op "Status" om de pagina te vernieuwen. Tik op
het pictogram van de camera voor live-weergave. Tik op de aan/uit-schakelaar om het apparaat in of uit
te schakelen. Als het deur-/raamcontact of de PIR-bewegingsdetector wordt geactiveerd, wordt de alert-
indicator naast het apparaat in de app weergegeven. Tik eenmaal op het apparaat om de alert-indicator
te verwijderen.
Scenario's
Er zijn twee soorten scenario's: one-touch-scenario's en sequentiescenario's.
Met de one-touch-scenario's kunt u de beveiligingsfunctie met een enkele aanraking activeren. Er zijn drie
one-touch-scenario's, vergelijkbaar met de -knop, de -knop en de -knop op de afstandsbediening.
U kunt de one-touch-scenario's naar wens aanpassen. Na het congureren van de one-touch-scenario's
voert de knop op de afstandsbediening dezelfde opdrachten uit als de one-touch-scenario's in de app.
Tik op het
-pictogram.
Tik op het gewenste one-touch-scenario:
/ / .
Wijzig indien nodig de naam van het one-touch-scenario.
Selecteer de items die moeten worden opgenomen in het one-touch-scenario.
Tik op "Save" om de conguratie te voltooien.
De sequentiescenario's zijn voor vooraf ingestelde apparaatacties nadat het alarmsysteem een abnormale
gebeurtenis detecteert. Alleen het deur-/raamcontact, de PIR-bewegingsdetector en Wi-Fi-camera
kunnen acties van andere apparaten initiëren.
Tik op het gewenste apparaat in de apparaatlijst. Tik op het
-pictogram om het apparaat toe
te voegen.
Herhaal de stap om meer apparaten toe te voegen.
Tik op "Save" om de conguratie te voltooien.
E-mail-alert / Push-noticatie
Voor het ontvangen van een e-mail-alert en/of een push-noticatie als het alarmsysteem is geactiveerd:
1. Tik op "Setting".
2. Tik op "Notication Setup".
3. Activeer "Email" en voer uw e-mail-informatie in om e-mail-alerts te ontvangen.
4. Activeer "Notication" om push-noticaties te ontvangen.
Technische gegevens
Gateway
Ingangsspanning DC 12V/1A
Type batterij Ingebouwde oplaadbare batterij
*)
Standby-tijd batterij max. 5 uur
Ethernet 10/100 Mbps
Frequentie: 868 MHz
Afmetingen 163 x 130 x 38 mm
*) Na de eerste installatie duurt het 24 uur voordat de batterij volledig is opgeladen.
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het
risico op elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
defect apparaat onmiddellijk.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Beschreibung Deutsch
1. Gateway
2. LED-Anzeige
3. DC-Eingang (12V/1A)
4. Ethernet-Anschluss
Herunterladen und Installieren der App
Laden Sie die “Smart Home Security App aus dem Apple App Store oder Google Play Store
herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.
Verbinden des Gateway mit dem Internet
Verbinden Sie das Gateway mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel mit dem Wi-Fi-Router.
Verbinden Sie den mitgelieferten Netzadapter mit dem Gateway. Die Betriebsanzeige auf dem
Gateway leuchtet rot. Das Gateway gibt zwei Signaltöne ab, um anzuzeigen, dass es für die
Einrichtung unter Verwendung der App "Smart Home Security" bereit ist.
Önen Sie die App "Smart Home Security". Die App sucht nach dem Gateway, das mit dem
Wi-Fi-Router verbunden ist und ruft die Geräte-ID und das Passwort des Gateway ab. Weisen Sie
dem Gateway den erforderlichen Systemnamen zu. Falls die Geräte-ID und das Passwort des
Gateway nicht abgerufen werden können, prüfen Sie, ob der Netzadapter mit dem Gateway und
das Ethernet-Kabel mit dem Wi-Fi-Router verbunden ist.
Hinweis: Sie können die Geräte-ID und das Passwort des Gateway auch manuell eingeben. Das voreingestellte
Passwort lautet “123456”.
Tippen Sie auf das Gateway in der App, um sich anzumelden. Sie können nun mit der Einrichtung
für das Zubehör fortfahren.
Verwendung der App
Tippen Sie auf das erforderliche Gateway in der App.
Status
Anzeige des Echtzeitstatus der Alarmanlage. Tippen Sie auf "Status", um die Seite zu aktualisieren. Tippen
Sie auf das Kamerasymbol, um die Live-Ansicht zu sehen. Tippen Sie auf den Ein-/Aus-Schalter, um das
Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn der Tür-/Fensterkontakt oder der PIR-Bewegungsmelder ausgelöst
wird, erscheint die Warnanzeige neben dem Gerät in der App. Tippen Sie ein Mal auf das Gerät, um die
Alarmanzeige zu beseitigen.
Szenarien
Es gibt zwei Szenarien-Typen: One-Touch-Szenarien und Folgeszenarien.
Mit den One-Touch-Szenarien können Sie die Sicherheitsfunktion mit einer Einzelberührung aktivieren.
Es gibt drei One-Touch-Szenarien, die der Taste, der Taste und der Taste auf der Fernbedienung
ähneln. Sie können die One-Touch-Szenarien individuell anpassen. Nach Einrichtung der One-Touch-Szenarien
führt die Taste auf der Fernbedienung die gleichen Befehle aus, wie die One-Touch-Szenarien in der App.
Tippen Sie auf das Symbol .
Tippen Sie auf das gewünschte One-Touch-Szenarium:
/ / .
Falls erforderlich, benennen Sie das One-Touch-Szenarium um.
Wählen Sie die Funktionen, die in das One-Touch-Szenarium einbezogen werden sollen.
Tippen Sie auf "Save", um die Einrichtung abzuschließen.
Die Folgeszenarien dienen voreingestellten Geräteaktionen, nachdem die Alarmanlage einen regelwidrigen
Vorfall feststellt. Nur der Tür-/Fensterkontakt, der PIR-Bewegungsmelder und die Wi-Fi-Kamera können
Aktionen von anderen Geräten einleiten.
Tippen Sie auf das erforderliche Gerät in der Geräteliste. Tippen Sie auf das
Symbol, um das
Gerät hinzuzufügen.
Wiederholen Sie den Schritt, um weitere Geräte hinzuzufügen.
Tippen Sie auf "Save", um die Einrichtung abzuschließen.
E-Mail-Warnung / Push-Benachrichtigung
Um eine E-Mail-Warnung und/oder eine Push-Benachrichtigung zu empfangen, wenn die Alarmanlage
ausgelöst wurde:
1. Tippen Sie auf "Setting".
2. Tippen Sie auf "Notication Setup".
3. Aktivieren Sie "Email" und geben Sie Ihre E-Mail-Information ein, um E-Mail-Warnungen zu empfangen.
4. Aktivieren Sie "Notication", um Push-Benachrichtigungen zu empfangen.
Technische Daten
Gateway
Eingangsspannung DC 12V/1A
Batterietyp Eingebaute wiederaufladbare Batterie
*)
Batterie-Standby-Zeit max. 5 Stunden
Ethernet 10/100 Mbps
Frequenz 868 MHz
Abmessungen 163 x 130 x 38 mm
*) Nach der ersten Installation dauert es 24 Stunden, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist.
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen
Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt
oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen
Sie es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Descripción Español
1. Pasarela
2. Indicador LED
3. Entrada CC (12V/1A)
4. Puerto Ethernet
Descarga e instalación de la aplicación
Descargue e instale la aplicación "Smart Home Security" de Apple App Store o Google Play Store
en su dispositivo móvil.
Conecte la pasarela a Internet
Conecte la pasarela al router Wi-Fi utilizando el cable Ethernet suministrado.
Conecte el adaptador de alimentación suministrado a la pasarela. El indicador de encendido de la
pasarela se enciende en rojo. La pasarela pita dos veces para indicar que está lista para la conguración
utilizando la aplicación "Smart Home Security".
Abra la aplicación "Smart Home Security". La aplicación buscará la pasarela conectándose al router
Wi-Fi y recuperará la ID del dispositivo y la contraseña de la pasarela. Asigne a la pasarela el nombre de
sistema deseado. Si no es posible recuperar la ID y la contraseña de la pasarela, compruebe si el adaptador
de alimentación está conectado a la pasarela y el cable Ethernet está conectado al router Wi-Fi.
Nota: También puede introducir la ID del dispositivo y la contraseña de la pasarela manualmente.
Lacontraseña por defecto es “123456”.
Toque la pasarela en la aplicación para iniciar sesión. Ahora puede continuar con la conguración
para los accesorios.
Uso de la aplicación
Toque la pasarela deseada en la aplicación.
Estado
Muestra el estado en tiempo rea del sistema de alarma. Toque "Status" para actualizar la página. Toque
el icono de la cámara para ver una imagen en directo. Toque el interruptor de encendido/apagado para
encender o apagar el dispositivo. Cuando el contacto de puerta/ventana o el detector de movimiento PIR
se activa, el indicador de alerta se muestra al lado del dispositivo en la aplicación. Toque el dispositivo
una vez para eliminar el indicador de alerta.
Escenarios
Hay dos tipos de escenarios: escenarios de una pulsación y escenarios de secuencia.
Los escenarios de una pulsación le permiten activar la función de seguridad con una única pulsación. Hay
tres escenarios de una pulsación, similares al botón
, el botón y el botón del mando a distancia.
Puede personalizar los escenarios de una pulsación. Tras congurar los escenarios de una pulsación, el botón
del mando a distancia realizará los mismos comandos que los escenarios de una pulsación en la aplicación.
Toque el icono .
Toque el escenario de una pulsación deseado:
/ / .
En caso necesario, cambie el nombre del escenario de una pulsación.
Seleccione los elementos que van a incluirse en el escenario de una pulsación.
Toque "Save" para nalizar la conguración.
Los escenarios de secuencia son para acciones predenidas del dispositivo después de que el sistema
de alarma detecte un evento anormal. Solo el contacto de puerta/ventana, el detector de movimiento
PIR y la cámara Wi-Fi pueden iniciar acciones de otros dispositivos.
Toque el dispositivo deseado en la lista de dispositivos. Toque el icono para agregar el dispositivo.
Repita el paso para agregar más dispositivos.
Toque "Save" para nalizar la conguración.
Alerta por correo electrónico / Noticación Push
Para recibir una alerta por correo electrónico y/o una noticación push cuando el sistema de alarma se
ha activado:
1. Toque "Setting".
2. Toque "Notication Setup".
3. Active "Email" e introduzca su información de correo electrónico para recibir alertas por correo
electrónico.
4. Active "Notication" para recibir noticaciones push.
Datos técnicos
Pasarela
Tensión de entrada CC 12V/1A
Tipo de batería Batería recargable integrada
*)
Tiempo en espera de la batería máx. 5 horas
Ethernet 10/100 Mbps
Frecuencia 868 MHz
Dimensiones 163 x 130 x 38 mm
*) Tras la primera instalación, la batería tardará 24 horas en estar totalmente cargada.
Seguridad
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico
autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad
distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha
sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Description Français
1. Passerelle
2. Indicateur DEL
3. Entrée CC (12V/1A)
4. Port Ethernet
Téléchargement et installation d'app
Téléchargez et installez l'app “Smart Home Security” sur Apple App Store ou Google Play Store
dans votre dispositif mobile.
Connectez la passerelle à Internet
Connectez la passerelle au routeur Wi-Fi avec le câble Ethernet fourni.
Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à la passerelle. Le témoin d'alimentation de la
passerelle s'allume en rouge. La passerelle émet deux bip pour indiquer qu'elle est prête pour la
conguration avec l'app "Smart Home Security".
Ouvrez l'app "Smart Home Security". L'app recherche la passerelle en se connectant au routeur
Wi-Fi et récupère l'ID d'appareil et le mot de passe de la passerelle. Assignez à la passerelle le nom
système requis. Si l'ID de l'appareil et le mot de passe de la passerelle ne peuvent pas être
récupérés, vériez si l'adaptateur d'alimentation est connecté à la passerelle et si le câble Ethernet
est connecté au routeur Wi-Fi.
Remarque: Vous pouvez aussi saisir l'ID d'appareil et le mot de passe de la passerelle manuellement.
Lemot de passe par défaut est “123456”.
Touchez la passerelle dans l'app pour vous connecter. Vous pouvez alors poursuivre la conguration
pour les accessoires.
Usage de l'app
Touchez la passerelle requise dans l'app.
État
Achez le statut en temps réel du système d'alarme. Touchez "Status" pour actualiser la page. Touchez
l'icône de caméra pour une vue en directe. Touchez l'interrupteur marche /arrêt pour allumer/éteindre
l'appareil. Si le contact porte/fenêtre ou le détecteur de mouvement PIR est déclenché, l'indicateur d'alerte
s'ache à côté de l'appareil dans l'app. Touchez l'appareil une fois pour retirer l'indicateur d'alerte.
Scénarios
Deux types de scénarios sont possibles: scénarios une touche et scénarios de séquence.
Avec les scénarios une touche, vous activez la fonction de sécurité d'une seule touche.. Il y a trois scénarios
une touche, similaires au bouton , au bouton et au bouton sur la télécommande. Vous pouvez
personnaliser les scénarios une touche. Une fois congurés les scénarios une touche, le bouton de la
télécommande eectue les mêmes commandes que le scénario une touche dans l'app.
Touchez l'icône
.
Touchez le scénario une touche voulu.
/ / .
Au besoin, renommez le scénario une touche.
Sélectionnez les éléments inclus dans le scénario une touche.
Touchez "Save" pour terminer la conguration.
Les scénarios de séquence sont destinés à des actions d'appareil prédénies une fois que le système
d'alarme a détecté un événement anormal. Seul un contact porte /fenêtre, le détecteur de mouvement
PIR ou la caméra Wi-Fi peut initier des actions d'autres appareils.
Touchez l'appareil requis dans la liste des appareils. Touchez l'icône
pour ajouter l'appareil.
Répétez l'étape pour ajouter d'autres appareils.
Touchez "Save" pour terminer la conguration.
Alerte par e-mail /Notication poussée
Pour recevoir une alerte par e-mail /notication poussée lorsque le système d'alarme s'est déclenché:
1. Touchez "Setting".
2. Touchez "Notication Setup".
3. Activez "Email" et saisissez vos informations d'e-mail pour recevoir des alertes par e-mail.
4. Activez "Notication" pour recevoir des notications poussées.
Caractéristiques techniques
Passerelle
Tension d'entrée CC 12V/1A
Type de pile Batterie rechargeable intégrée
*)
Autonomie de batterie en veille max. 5 heures
Ethernet 10/100 Mbps
Fréquence 868 MHz
Dimensions 163 x 130 x 38 mm
*) Après la première installation, 24 heures sont nécessaires an de charger la batterie à fond.
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un
technicien qualié si une réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que
celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil
est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide.
Descrizione Italiano
1. Gateway
2. Indicatore LED
3. Ingresso CC (12V/1A)
4. Porta Ethernet
Scaricamento e installazione dell'app
Scaricare e installare l'app "Smart Home Security" da Apple App Store o Google Play Store sul
dispositivo mobile.
Collegamento del gateway a Internet
Collegare il gateway a un router Wi-Fi usando il cavo Ethernet in dotazione.
Collegare l'adattatore di alimentazione fornito al gateway. L'indicatore di alimentazione del gateway
si accende in rosso. Il gateway emette due bip per indicare che è pronto per la congurazione
tramite l'app "Smart Home Security".
Aprire l'app "Smart Home Security". L'app cerca il gateway collegato al router Wi-Fi e rileva ID e password
del gateway. Assegnare il nome di sistema richiesto al gateway. Se non è possibile leggere l'ID del
dispositivo e la password del gateway, vericare se l'adattatore di alimentazione è collegato al
gateway e se il cavo Ethernet è connesso al router Wi-Fi.
Nota: È inoltre possibile immettere manualmente l'ID del dispositivo e la password del gateway. La password
pre-impostata è "123456".
Toccare il gateway nell'app per accedere. A questo punto è possibile continuare con la congurazione
degli accessori.
Uso dell'app
Toccare il gateway richiesto nell'app.
Stato
Visualizzare lo stato del sistema di allarme in tempo reale. Toccare "Status" per aggiornare la pagina.
Toccare l'icona della videocamera per vedere le immagini dal vivo. Toccare l'interruttore di on/o per
accendere o spegnere il dispositivo. Quando il contatto della porta/nestra o il rilevatore di movimento
PIR viene attivato, l'indicatore di allarme viene visualizzato accanto al dispositivo nell'app. Toccare il
dispositivo una volta per eliminare l'indicatore di allarme.
Scenari
Esistono due tipi di scenari: scenario a singolo tocco e scenario a sequenze.
Gli scenari a singolo tocco consentono di attivare la funzione di sicurezza a singolo tocco. Esistono tre scenari
a singolo tocco, simili al pulsante , al pulsante e al pulsante sul telecomando. È possibile
personalizzare gli scenari a singolo tocco. Dopo aver congurato gli scenari a singolo tocco, il pulsante
del telecomando invierà gli stessi comandi di uno scenario a singolo tocco dell'app.
Toccare l'icona
.
Toccare lo scenario a singolo tocco richiesto:
/ / .
Se necessario, rinominare lo scenario a singolo tocco.
Selezionare le voci da includere nello scenario a singolo tocco.
Toccare "Save" per completare la congurazione.
Gli scenari delle sequenze sono dedicati ad azioni preimpostate del dispositivo quando il sistema di
allarme ha rilevato un evento anomalo. Solo il contatto nestra/porta, il rilevatore di movimento PIR e la
videocamera Wi-Fi possono attivare le azioni degli altri dispositivi.
Toccare il dispositivo richiesto nell'elenco di dispositivi. Toccare l'icona per aggiungere il dispositivo.
Ripetere queste operazioni per aggiungere altri dispositivi.
Toccare "Save" per completare la congurazione.
Avviso via E-mail / Notica Push
Per ricevere un avviso via e-mail e/o una notica push quando il sistema di allarme è stato attivato:
1. Toccare "Setting".
2. Toccare "Notication Setup".
3. Attivare "Email" e immettere le informazioni sulle e-mail per ricevere gli avvisi via e-mail.
4. Attivare "Notication" per ricevere le notiche push.
Dati tecnici
Gateway
Tensione di ingresso CC 12V/1A
Tipo di batteria Batteria integrata ricaricabile
*)
Tempo di standby della batteria max. 5 ore
Ethernet 10/100 Mbps
Frequenza 868 MHz
Dimensioni 163 x 130 x 38 mm
*) Dopo la prima installazione, la ricarica completa della batteria richiede 24 ore.
Sicurezza
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un
tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
sostituirlo immediatamente.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con
uno nuovo.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
Descrição Português
1. Gateway
2. Indicador LED
3. Entrada CC (12V/1A)
4. Porta Ethernet
Transferir e instalar a aplicação
Descarregue e instale a aplicação "Smart Home Security" da Apple App Store ou da Google Play
Store no seu dispositivo móvel.
Ligue o gateway à Internet
Ligue o gateway ao router Wi-Fi utilizando o cabo Ethernet fornecido.
Ligue o adaptador de alimentação fornecido ao gateway. O indicador de alimentação no gateway
acende-se a vermelho. O gateway emite dois sinais sonoros para indicar que está pronto para ser
congurado com a aplicação "Smart Home Security".
Abra a aplicação "Smart Home Security". A aplicação irá procurar o gateway ligando ao router
Wi-Fi e irá recuperar a ID do dispositivo e palavra-passe do gateway. Atribua o nome do sistema
pretendido ao gateway. Se não for possível recuperar a ID do dispositivo e a palavra-passe do
gateway, verique se o adaptador de alimentação está ligado ao gateway e o cabo Ethernet está
ligado ao router Wi-Fi.
Nota: Pode introduzir manualmente a ID do dispositivo e a palavra-passe do gateway. A palavra-passe
predenida é “123456”.
Toque no gateway na aplicação para iniciar sessão. Pode agora continuar com a conguração dos
acessórios.
Utilizar a aplicação
Toque no gateway pretendido na aplicação.
Estado
Visualize o estado tem tempo real do sistema de alarme. Toque em "Status" para atualizar a página.
Toque no ícone da câmara para vista dinâmica. Toque no interruptor ligar/desligar para ligar ou desligar
o dispositivo. Quando o contacto da porta/janela ou detetor de movimento PIR é acionado, o indicador
de alerta é apresentado adjacente ao dispositivo na aplicação. Toque uma vez no dispositivo remover o
indicador de alerta.
Cenários
Existem dois tipos de cenários: cenários de um toque e cenários sequenciais.
Os cenários de um toque permitem-lhe ativar a função de segurança com um toque. Existem três cenários
de um toque, idênticos ao botão
, ao botão e ao botão no controlo remoto. Pode personalizar
os cenários de um toque. Depois de congurar os cenários de um toque, o botão no controlo remoto irá
executar os mesmos comandos que os cenários de um toque da aplicação.
Toque no ícone
.
Toque no cenário de um toque pretendido:
/ / .
Se necessário, mude o nome ao cenário de um toque.
Selecione os itens a incluir no cenário de um toque.
Toque em "Save" para concluir a conguração.
Os cenários sequenciais destinam-se a ações predenidas do dispositivo depois de o sistema de alarme
detetar um evento anormal. Apenas o contacto da porta/janela, o detetor de movimento PIR e a câmara
Wi-Fi podem iniciar ações noutros dispositivos.
Toque no dispositivo pretendido na lista de dispositivos. Toque no ícone para adicionar o dispositivo.
Repita o passo para adicionar mais dispositivos.
Toque em "Save" para concluir a conguração.
Alerta por e-mail/ noticação Push
Para receber um alerta via e-mail e/ou noticação push quando o sistema de alarme acionar:
1. Toque em "Setting".
2. Toque em "Notication Setup".
3. Ative "Email" e introduza as suas informações de e-mail para receber alertas de e-mail.
4. Ative "Notication" para receber noticações push.
Dados técnicos
Gateway
Tensão de entrada CC 12V/1A
Tipo de bateria Bateria recarregável incluída
*)
Duração da bateria em espera máx. 5 horas
Ethernet 10/100 Mbps
Frequência 868 MHz
Dimensões 163 x 130 x 38 mm
*) Após a primeira instalação, a bateria irá demorar 24 horas para carregar totalmente.
Segurança
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve
apenas ser aberto por um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras
nalidades além das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo
estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um
dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
Beskrivelse Dansk
1. Gateway
2. LED-indikator
3. DC-indgang (12V/1A)
4. Ethernet-port
Hent og installér app'en
Hent og installér app'en "Smart Home Security" fra Apple App Store eller Google Play Store på din
mobile enhed.
Tilslut gateway'en til lysnettet
Tilslut gateway'en til WiFi-router med det medfølgende ethernetkabel.
Tilslut den medfølgende strømadapter til gateway'en. Strømindikatoren på gateway'en lyser rødt.
Gateway'en bipper to gange for at angive, at den er klar til opsæning med app'en "Smart Home Security".
Åbn app'en "Smart Home Security". App'en søger efter gateway'en ved at koble til WiFi-routeren
og modtage gateway'ens id og sikkerhedskode. Tildel gateway'en det ønskede systemnavn. Hvis
gateway'ens id og sikkerhedskode ikke kan hentes, skal det kontrolleres, om strømadapteren er
tilsluttet til gateway'en, og at ethernetkablet er tilsluttet WiFi-routeren.
Bemærk: Du kan også indtaste gateway'ens id og sikkerhedskode manuelt. Standard adgangskode er “123456”.
Tryk på gateway'en i app'en for at logge ind. Herefter er det muligt at fortsætte opsætningen af tilbehøret.
Brug app'en
Tryk på den ønskede gateway i app'en.
Status
Viser realtidsstatus for alarmsystemet. Tryk på "Status" for at genopfriske siden. Tryk på kameraikonet for at
se en livevisning. Tryk på tænd/sluk-kontakten for at tænde og slukke enheden. Når dør/vindueskontakten
eller PIR-bevægelsesdetektoren udløses, vises alarmindikatoren i app'en ved side af enheden. Tryk en
gang på enheden for at erne alarmindikatoren.
Scenarier
Der er to typer scenarier: et tryk og sekvens.
Et tryk-scenarierne giver dig mulighed for at aktivere sikkerhedsfunktionen med et enkelt tryk. Der er
tre forskellige et tryk-scenarier, hhv. med knappen
, knappen og knappen på ernbetjeningen.
Du kan brugerdenere et tryk-scenarierne. Når et tryk-scenarierne er indstillet, udfører knappen på
ernbetjeningen de samme kommandoer som et tryk-scenarierne i app'en.
Tryk på ikonet
.
Tryk på det ønskede et tryk-scenarie:
/ / .
Hvis det ønskes, kan et tryk-scenariet omdøbes.
Vælg de punkter, som skal inkluderes i et tryk-scenariet.
Tryk på "Save" for at fuldføre opsætningen.
Sekvens-scenarierne bruges til handlinger, som er forindstillede, efter alarmsystemet har registreret
en unormal begivenhed. Kun dør/vindueskontakten, PIR-bevægelsesdetektoren og WiFi-kameraet kan
starte handlinger i andre enheder.
Tryk på den ønskede enhed på listen over enheder. Tryk på ikonet
for at tilføje enheden.
Gentag trinnet for at tilføje ere enheder.
Tryk på "Save" for at fuldføre opsætningen.
E-mail-meddelelse / Push-meddelelse
Hvis du ønsker at modtage en e-mail-meddelelse og/eller en push-meddelelse, når alarmsystemet er
blevet udløst:
1. Tryk på "Setting".
2. Tryk på "Notication Setup".
3. Aktiver "Email", og indtast din e-mailadresse for at modtage meddelelser via e-mail.
4. Aktiver "Notication" for at modtage push-meddelelser.
Tekniske data
Gateway
Indgangsspænding DC 12V/1A
Batteritype Indbygget genopladeligt batteri
*)
Standbytid for batteri maks. 5 timer
Ethernet 10/100 Mbps
Frekvens 868 MHz
Dimensioner 163 x 130 x 38 mm
*) Ved første installation tager det 24 timer, før batteriet er fuldt opladt.
Sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker,
når service er nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget
eller defekt, skal det omgående udskiftes.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke apparatet indvendigt.
Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
Beskrivelse Norsk
1. Gateway
2. LED-indikator
3. DC-inngang (12V/1A)
4. Ethernet-port
Laste ned og installere applikasjon
Last ned og installer applikasjonen "Smart Home Security" fra Apple App Store eller Google Play Store
på din mobile enhet.
Koble gatewayen til Internett
Koble gatewayen til ruteren med den medfølgende nettverkskabelen.
Koble den medfølgende strømadapteren til gatewayen. Strømindikatoren på gatewayen lyser rødt.
Gatewayen piper to ganger for å indikere at den er klar for å settes opp med applikasjonen "Smart
Home Security".
Åpne applikasjonen "Smart Home Security". Applikasjonen vil søke etter gatewayen ved koble seg
til Wi-Fi-ruteren og hente enhets-ID og passordet for gatewayen. Angi et systemnavn på gatewayen.
Hvis enhets-ID og passordet til gatewayen ikke kan hentes inn, sjekk at strømadapteret er koblet
til gatewayen og at nettverkskabelen er koblet til Wi-Fi-ruteren.
Merk: Du kan også legge inn i enhets-ID og passord til gatewayen manuelt. Standardpassordet er “123456”.
Klikk på gatewayen i applikasjonen for å logge inn. Du kan nå fortsette med oppsettet av tilbehøret.
Bruk av applikasjonen
Trykk på ønsket gateway i applikasjonen.
Status
Viser sanntidsstatus på alarmsystemet. Klikk på "Status" for å oppdatere bildet. Klikk på kameraikonet for
å åpne sanntidsvisning. Trykk på av/på-bryteren for å slå enheten på eller av. Når dør-/vinduskontakten
eller PIR bevegelsesdetektor utløses, vises alarmindikatoren ved siden av enheten i applikasjonen. Klikk
på enheten én gang for å erne alarmindikatoren.
Betjening
Det er to typer betjening: Ett-trykks-betjening og sekvensbetjening.
Med ett-trykks-betjening kan du aktivere sikkerhetsfunksjonen med ett enkelt trykk. Det er tre typer
ett-trykks-betjening, tilsvarende
-knappen, -knappen og -knappen på ernkontrollen. Du kan
egendenere ett-trykks-betjeningen. Etter å ha satt opp en ett-trykks-betjening, vil knappen på
ernkontrollen gjøre det samme som ett-trykks-betjeningen i applikasjonen.
Trykk på
-ikonet.
Trykk på ønsket ett-trykks-betjening:
/ / .
Du kan etter ønske endre navnet på en ett-trykks-betjening.
Velg elementene som skal omfattes av ett-trykks-betjeningen.
Klikk på "Save" for å fullføre oppsettet.
Sekvensbetjening er for forhåndsinnstilte enhetskommandoer når alarmsystemet oppdager en unormal
hendelse. Det er bare dør-/vinduskontakten, PIR bevegelsesdetektor og Wi-Fi-kameraet som kan starte
kommandoer for andre enheter.
Klikk på ønsket enhet i enhetslisten. Klikk på
-ikonet for å avslutte oppsettet.
Gjenta trinnet for å legge til ere enheter.
Klikk på "Save" for å fullføre oppsettet.
E-postvarsel / push-varsling
Motta varsel på e-post og / eller et push-varsel når alarmsystemet utløses:
1. Klikk på "Setting".
2. Klikk på "Notication Setup".
3. Aktiver "Email" og skriv inn din egen e-postadresse for å motta varsel på e-post.
4. Aktiver "Notication" for å motta push-varsler.
Tekniske data
Gateway
Inngangsspenning DC 12V/1A
Batteritype Innebygget oppladbart batteri
*)
Batterilevetid ved standby: Maks 5 timer
Ethernet 10/100 Mbps
Frekvens 868 MHz
Dimensjoner 163 x 130 x 38 mm
*) Etter første gangs installasjon, vil det ta 24 timer før batteriet er fulladet.
Sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når
vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er
beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den
er skadet eller defekt.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny
enhet.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
SAS-ALARM300
Alarm system - Gateway
2
1
3 4

Probleme și întrebări frecvente despre Konig SAS-CLALARM10?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Konig SAS-CLALARM10, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Performanță
Tipul -
Control PTZ (Pan/Tilt/Zoom) -
Plasare acceptată -
Tehnologia de conectare Prin cablu & Wireless
Design
Factorul de formă   Sferic
Culoarea produsului Alb
Indicatori LED-uri yes
Video
Rezoluţia maximă -
Moduri video suportate -
Aparat de fotografiat
Iluminare minimă -
Senzor de imagine
Tipul de senzor -
Sistem de lentile
Capacităţi de zoom -
Zoom optic   -
Securitate
Senzor mișcare yes
Medii de stocare
Hard disk încorporat -
Cititor card integrat yes
Carduri de memorie compatibile MicroSD (TransFlash)
Vizibilitate nocturnă
Vizibilitate nocturnă -
Reţea
Wi-Fi yes
Ethernet LAN yes
Banda de frecvenţă 0.868
Tip interfață Ethernet Fast Ethernet
Tehnologia cablării 10/100Base-T(X)
Audio
Microfon încorporat -
Conţinutul de ambalaje
Telecomandă care se ţine în mână   yes
Conexiune
Interfaţă   RJ-45
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) 1
Mufă jack CC-intrare yes
Greutate şi dimensiuni
Lăţime de ambalaj 320
Adâncimea de ambalaj 410
Înălţime de ambalaj 139
Greutatea pachetului 2354
Lățime 130
Adâncime 168
Înălţime   38
Managementul energiei
Power over Ethernet (PoE) Suport -