Medisana FTF

Manual de utilizare Medisana FTF

(6)
 • MEDISANA THERMOMETER FTF
  MET FLEXIBELE SENSORTIP
  Gebruiksaanwijzing. Voor gebruik zorgvuldig doorlezen!
  Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en hartelijk gefeliciteerd!
  Voor een succesvol gebruik en een lange gebruiksduur van uw MEDISANA
  Thermometer FTF bevelen wij aan de hieronder beschreven aanwijzingen
  voor het gebruik en voor het onderhoud zorgvuldig door te lezen.
  Uw MEDISANA AG
  VERPAKKINGSINHOUD
  Vergelijk de verpakkingsinhoud met de hieronder beschreven onderdelen.
  De MEDISANA Thermometer FTF
  Batterij type GP-192 of LR41 (reeds geïnstalleerd)
  Bewaar-etui
  3 stuks thermometer-omhulsels
  Gebruiksaanwijzing
  VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  1. De thermometer bevat onderdelen die door kinderen kunnen worden
  opgeslokt. Laat daarom de thermometer nooit zonder toezicht in kinder-
  handen.
  2. Gebruik de thermometer uitsluitend voor de lichaamstemperatuur-meting.
  3. Het instrument is niet voor comercieel gebruik bestemd.
  4. Repareer het instrument in het geval van storingen niet zelf. Breek het
  gebruik af. Vraag uw vakhandelaar en laat het instrument alleen door de
  MEDISANA - servicedienst repareren.
  5. Neem de beschreven gebruiks- en opbergvoorwaarden in acht, zodat de
  MEDISANA Thermometer FTF over een lange tijdruimte soepel en correct
  functioneert.
  NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE TEMPERATUURMETING
  MET DE MEDISANA THERMOMETER FTF
  Wat is koorts?
  Onze gewone lichaamstemperatuur loopt van 36°C tot 37,5°C. Afhankelijk
  van de tijdstip van de dag en van de lichaamelijke gesteldheid, bijv. gedurende
  de menstruatie van de vrouw, zijn afwijkingen normaal. Wanneer de
  lichaamstemperatuur echter 38°C of hoger is, is er sprake van koorts.
  Neem, in het geval dat de koorts boven 39° C stijgt en zelfs na 1 tot 2
  dagen niet daalt, contact op met uw arts.
  Koorts meten – snel en correct!
  Een koortsachtige ziekte gaat dikwijls gepaard met vermoeidheid, pijn van
  de botten en koude rillingen rillen. Het verloop van de ziekte kan optimaal
  worden gecontroleerd door 2 tot 3 keer per dag met tussenpozen van 4 tot
  6 uur koorts te meten. De meting moet altijd op dezelfde plek van het
  lichaam en ongeveer op dezeflde tijdstip worden verricht, zodat de resultaten
  met elkaar kunnen worden vergeleken.
  Mit behulp van de MEDISANA Thermometer FTF kunt u bijzonder eenvou-
  dig en snel de actuele lichaamstemperatuur meten. Vaak voorkomende fouten,
  zoals te korte meetperiodes zijn nauwelijks mogelijk. Na 10 – 20 seconden
  geeft het instrument al een exact resultaat aan dat tot de volgende meting
  automatisch opgeslagen wordt.
  Een temperatuurmeting kan op de volgende plekken worden verricht:
  a) onder de tong (oraal),
  b) onder de oksels (axillaar),
  c) in de anus (rectaal)
  VOOR HET GEBRUIK
  Batterij plaatsen/verwijderen:
  De MEDISANA Thermometer FTF is klaar voor gebruik, omdat er reeds een
  batterij geïnstalleerd is. Indien na een zekere gebruiksduur rechts in het
  display het „“-symbool verschijnt, moet de batterij worden vervangen.
  Verwijder hiervoor de kap
  van de batterijhouder en schuif deze ca. 0,5
  cm uit de thermometer naar voren. Verwijder voorzichtig met behulp van een
  geschikt voorwerp, bijv. een kogelpentip, van onderaan de knoopbatterij.
  Plaats de nieuwe knoopbatterij en let op dat het „+“-symbool naar boven
  wijst. Schuif de batterijhouder terug in de thermometer en bevestig hierop de
  kap.
  HET GEBRUIK
  Meting
  Druk op de start-knop
  om het instrument in te schakelen. Alle symbolen
  verschijnen ca. twee t/m drie seconden lang in het display en er klinkt
  kortstondig een geluidsignaal. Indien de temperatuur minder dan 32°C
  bedraagt, verschijnt in het LCD-display
  een „L“ en het symbool „°C“ gaat
  flikkeren. Nu is de MEDISANA Thermometer FTF gereed voor de meting.
  Plaats de sensortip
  oraal, axillaar of rectaal. De meting van de thermo-
  meter wordt automatisch gestart. Gedurende de meting wordt de actuele
  temperatuur voortdurend aangegeven. Zodra de temperatuurschommeling
  minder dan 0,1 °C in 8 seconden bedraagt, klinkt er een geluidsignaal en
  de gemeten temperatuur wordt in het display
  weer-gegeven. De thermo-
  meter wordt tien minuten na de meting automatisch uitgeschakeld. Voor een
  langere gebruiksduur van de batterij kan het beste direct na het aflezen van
  de temperatuur de thermometer worden gedeactiveerd. Druk hiervoor op de
  start-toets
  .
  Metingen op verschillende plekken van het lichaam
  De MEDISANA thermometer FTF is geschikt voor orale (in de mond),
  axillare (onder de oksels) of rectale (in de anus) temperatuurmetingen.
  De meting duurt ca. 60 seconden.
  Neem voor een veilige en exacte meting
  de hieronder beschreven aanwijzingen voor het plaatsen in acht.
  ORALE METING:
  Plaats de sensortip
  van de thermo-
  meter onder de tong en sluit de mond.
  Haal gedurende de meting door de neus
  adem om verkeerde waarden te voor-
  komen.
  RECTALE METING:
  De rectale meting word door vele patiën-
  ten als onangenaam ondervonden, maar
  deze levert wel exacte resultaten op. De
  MEDISANA thermometer FTF versoepelt
  met zijn sensortip en met de flexibele
  schacht de meting op dit lichaamsplek.
  Voer de sensortip
  voorzichtig ca. 3,5
  cm diep in het rectum in, om de lichaam-
  stemperatuur snel en betrouwbaar vast te
  stellen. Na ca. 60 seconden kunt het resul-
  taat in het display aflezen.
  METING ONDER DE OKSELS:
  Reinig voor de meting de oksel. Plaats de
  meetgedeelte
  van de thermometer
  onder de oksel. Beweeg de arm naar
  beneden houd deze gedurende de meting
  zacht tegen het lichaam gedrukt.
  HET GEBRUIK VAN DE THERMOMETER-OMHULSELS
  Bij de MEDISANA Thermometer FTF zijn er 3 stuks omhulsels meegeleverd.
  Deze zijn voor eenmalig gebruik (bijv. voor de rectale meting) bestemd.
  Voor het gebruik van deze omhulsels trek deze van bovenaf uit elkaar, d.w.z.
  aan de met gekenmerkte zijde, en steek dan de tip van de thermometer in de
  opening. Houd nu het bovenste uiteinde van het beschermen-de omhulsel aan
  de thermometer vast en rol langzaam de papierstrook er af samen met het
  zijwaarts uitstekende kunststofmateriaal. Nu is de thermometer binnen het
  omhulsel gereed voor gebruik. Na de meting kunt u het omhulsel van de
  thermometer verwijderen en wegwerpen.
  GEHEUGEN – FUNCTIE
  De MEDISANA Thermometer FTF beschikt over een geheugen - functie die
  het mogelijk maakt de laatste opgeslagen waarde op te roepen. Schakel de
  thermometer uit en druk voor de weergave van de laatste gemeten waarde ca.
  drie seconden lang op de start-toets
  . Naast de aangegeven waarde een
  „M“ voor „Memory“. Na ca. 5 seconden wordt het display automatisch
  uitgeschakeld.
  REINIGING EN DESINFECTIE
  De MEDISANA Thermometer FTF is waterdicht en kan daarom eenvoudig
  worden gereinigd en gedesinfecteerd. Reinig de thermometer voor en na
  iedere meting met een in een zachte oplossing op basis van alcohol gedrenkte
  doek. Er bestaat bovendien de mogelijkheid de thermometer in een geschikte
  desinfectiemiddel onder te dompelen. Uw vakhandelaar zal uw graag de geschikte
  reinigingsproducten aanbevelen en toelichtingen over het gebruik geven.
  TECHNISCHE SPECIFICATIES
  M ee tb er ei k: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2, 0 ° C – 4 2 ,9 ° C
  Graadverdeling: . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
  Meetnauwkeurigheid: . . . . . . ± 0,1°C (Afwijkingen van de feitelijke lichaams-
  temperatuur Binnen en meetbereik van 34°C –
  42°C bij een omgevingstemperatuur van 18°C
  t/m 28°C)
  Automatische controle: . . . . . Autom. interne controle op proefwaarde 37°C,
  bij afwijking >0,1 verschijnt „ERR“.
  Gebruiksduur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 metingen
  Naam en model: . . . . . . . . . . . . . . Thermometer FTF
  Bedrijfstemperatuur: . . . . . . . . . 10 °C t/m 40 °C
  Opbergtemperatuur: . . . . . . . . -10°C t/m + 60°C
  Afmetingen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm(B)
  G ew i c ht : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Batterijen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Micro-batterij (type GP-192 of LR 41)
  Artikel-nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
  EAN Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
  Reserveomhulsels: . . . . . . . . . . . . Art.-nr.: 76111
  Het instrument voldoet aan de B-veiligheidsklasse
  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
  CE - keurmerk volgens EU – richtlijn 93/42/EEC. Uitvoering en vervaardiging
  onder inachtneming van volgende Europese normen: EN 12470-3, 1997;
  EN 980,1997; EN 60601-1 en 2.
  Technische wijzingen ter verbetering en verdere ontwikkeling van het product
  voorbehouden.
  AFVALBEHEER
  Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangebo-
  den. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische
  apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij
  een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat
  ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.
  Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi
  gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor
  bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor
  bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier.
  Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.
  Garantie en reparatievoorwaarden
  Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het
  apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze
  klantendienst.
  Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
  1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van
  aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
  2.Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantie-
  termijn gratis verholpen.
  3.Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor
  het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
  4.Uitgesloten van garantie zijn:
  a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze
  volgen van de gebruiksaanwijzing
  b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd
  persoon.
  c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het
  opsturen naar de klantendienst.
  d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage
  5.De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het
  apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.
  MEDISANA BENELUX NV
  Euregiopark 18
  NL-6467 JE Kerkade
  Fon: + 31 / 45 - 5 28 03 89
  Fax: + 31 / 45 - 5 23 35 18
  eMail: info@medisana.nl
  MEDISANA THERMOMETRE FTF
  AVEC POINTE FLEXIBLE
  MEDISANA FTF THERMOMETER
  WITH FLEXIBLE SENSOR TIP
  MEDISANA THERMOMETER FTF
  MIT FLEXIBLER SENSORSPITZE
  Gebrauchsanweisung. Sorgfältig lesen!
  Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzlichen Glückwunsch!
  Damit Sie den gewünschten Erfolg erzielen und recht lange Freude an Ihrem
  MEDISANA Thermometer FTF haben, empfehlen wir Ihnen, die nachstehen-
  den Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfältig zu lesen.
  Ihre MEDISANA AG
  LIEFERUMFANG
  Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist.
  Zum Lieferumfang gehören:
  Das MEDISANA Thermometer FTF
  Batterie Typ GP-192 oder LR41 (bereits eingebaut)
  Aufbewahrungs-Etui
  3 St. Thermometer-Schutzhüllen
  Gebrauchsanweisung
  SICHERHEITSHINWEISE
  1. Das Thermometer beinhaltet Kleinteile die von Kindern verschluckt werden
  könnten. Lassen Sie das Thermometer daher nicht unbeaufsichtigt in
  Kinderhand.
  2. Verwenden Sie das Thermometer ausschließlich zur Körpertemperatur-
  messung.
  3. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
  4. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät bitte nicht selbst.
  Benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Fragen Sie Ihren Fachhändler und
  lassen Sie Reparaturen nur vom MEDISANA-Service durchführen.
  5. Bitte beachten Sie die genannten Betriebs- und Lagerbedingungen, um
  das MEDISANA Thermometer FTF lange Zeit voll funktionsfähig zu erhal-
  ten.
  WISSENSWERTES ZUR TEMPERATURMESSUNG MIT DEM
  MEDISANA THERMOMETER FTF
  Was ist Fieber?
  Unsere normale Körpertemperatur liegt zwischen 36°C und 37,5°C. Je nach
  Tageszeit und körperlicher Befindlichkeit, z.B. im Monatszyklus einer Frau,
  sind Schwankungen ganz normal. Steigt aber die Körpertemperatur über
  38°C an, spricht man von Fieber.
  Steigt das Fieber über 39° C und klingt es auch nach 1 bis 2 Tagen nicht
  ab, sollten Sie unbedingt den Arzt aufsuchen.
  Fieber messen – rasch und fehlerfrei!
  Eine fiebrige Erkrankung ist häufig mit Müdigkeit, Gliederschmerzen,
  Frösteln und Schüttelfrost verbunden. Der Krankheitsverlauf lässt sich am
  besten kontrollieren, wenn Sie 2- bis 3-mal täglich im Abstand von 4 bis 6
  Stunden Fieber messen. Die Messung sollte immer im gleichen
  Körperbereich und ungefähr zur gleichen Uhrzeit durchgeführt werden,
  damit die Ergebnisse vergleichbar sind.
  Mit dem MEDISANA Thermometer FTF können Sie besonders einfach und
  rasch die aktuelle Körpertemperatur ermitteln. Häufige Fehler, wie zu kurze
  Messperioden, können fast ausgeschlossen werden. Schon nach 10 – 20
  Sekunden zeigt das Gerät ein exaktes Ergebnis an, das bis zur nächsten
  Messung gespeichert wird.
  Eine Temperaturmessung kann in folgenden Bereichen durchgeführt werden:
  a) unter der Zunge (oral)
  b) in der Achselhöhle (axillar)
  c) im After (rektal)
  INBETRIEBNAHME
  Batterien entnehmen/einlegen:
  Das MEDISANA Schnellmess-Thermometer FTF ist direkt zum Einsatz bereit,
  da eine Batterie bereits im Gerät vormontiert ist. Sollte jedoch nach einer
  gewissen Betriebsdauer rechts im Display ein „“ Symbol erscheinen, muss
  eine neue Batterie eingelegt werden. Ziehen Sie dazu die Verschlusskappe
  des Batteriefaches ab und das Batteriefach ca. 0.5 cm aus dem
  Thermometer heraus. Lösen Sie mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer
  Kugelschreiberspitze, die Knopfbatterie vorsichtig von unten. Setzen Sie die
  neue Knopfzelle mit dem nach oben gerichteten „+“ Symbol wieder ein.
  Schieben Sie das Batteriefach wieder zurück in das Thermometer.
  Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der Verschlusskappe.
  ANWENDUNG
  Messung
  Schalten Sie das Gerät durch einen Druck auf den Start-Knopf
  ein. Alle
  Symbole der Anzeige erscheinen für ca. zwei bis drei Sekunden und ein kur-
  zer Signalton erklingt. Falls die Temperatur weniger als 32°C beträgt, sehen
  Sie in der LCD-Anzeige
  ein „L“ und ein blinkendes „°C“. Damit ist das
  MEDISANA Thermometer FTF für die Messung bereit. Positionieren Sie die
  Sensorspitze
  oral, axillar oder rektal. Das Thermometer beginnt nun
  automatisch mit der Messung. Während der Messung wird die aktuelle
  Temperatur laufend angezeigt. Sobald die Temperaturänderung kleiner 0,1
  °C in 8 Sekunden beträgt, erklingt ein Signalton und die gemessene
  Temperatur wird auf dem Display
  angezeigt. Das Thermometer schaltet
  zehn Minuten nach der Messung automatisch ab. Um die Lebensdauer der
  Batterie zu verlängern, sollten Sie jedoch nach dem Ablesen das
  Thermometer durch einen Druck auf den Start-Knopf
  deaktivieren.
  Messungen in verschiedenen Körperbereichen
  Das MEDISANA Thermometer FTF eignet sich für Temperaturmessungen die
  oral (im Mund), axillar (in der Axelhöhle) oder rektal (im After) vorgenom-
  men werden. Die Messdauer beträgt ca. 60 Sekunden.
  Um eine sichere und
  exakte Messung vornehmen zu können, sollten Sie bei der Positionierung des
  Thermometers folgendes beachten:
  ORALE MESSUNG:
  Legen Sie das Thermometer mit der
  Sensorspitze
  unter die Zunge und
  schließen den Mund. Atmen Sie wäh-
  rend der Messung durch die Nase um
  eine Verfälschung der Werte zu verhin-
  dern.
  REKTALE MESSUNG:
  Die rektale Messung wird von vielen
  Patienten als unangenehm empfunden,
  liefert aber genaue Ergebnisse. Das
  MEDISANA Thermometer FTF erleichtert
  aufgrund der Sensorspitze mit dem flexi-
  blen Schaft die Messung in diesem
  Körper bereich.
  Für eine rasche und zuverlässige
  Ermittlung der Körpertemperatur, führen
  Sie die Sensorspitze
  vorsichtig ca. 3,5
  cm in das Rektum ein. Nach ca. 60
  Sekunden können Sie das Ergebnis auf
  dem Display ablesen
  MESSUNG UNTERHALB DER
  ACHSELHÖHLE:
  Reinigen Sie vor der Messung die
  Axelhöhle. Legen das Thermometer mit
  dem Messabschnitt
  in die Axelhöhle.
  Senken Sie den Arm und drücken Sie ihn
  während der Messung leicht an den Körper.
  VERWENDUNG DER THERMOMETER-SCHUTZHULLEN
  Dem MEDISANA Thermometer FTF sind 3 St. Schutzhüllen zur einmaligen
  Verwendung (z. B. bei rektaler Messung) beigelegt. Falls Sie die
  Schutzhüllen verwenden möchten, ziehen Sie diese an der oberen Seite
  leicht auseinander und stecken die Spitze des Thermometers in die Öffnung.
  Halten Sie nun das obere Ende der Schutzhülle auf dem Thermometer fest
  und ziehen den Papierstreifen und das seitlich überstehende
  Kunststoffmaterial langsam nach unten ab. Nun ist das Thermometer mit der
  Schutzhülle einsatzbereit. Nach der Messung können Sie die Schutzhülle
  von oben nach unten herunterziehen und entsorgen.
  SPEICHER – FUNKTION
  Das MEDISANA Thermometer FTF verfügt über eine Speicher – Funktion mit der
  Sie den zuletzt gemessenen Wert wieder abrufen können. Drücken Sie bei aus-
  geschaltetem Thermometer den Start-Knopf
  für ca. drei Sekunden so wird
  automatisch der zuletzt gemessene Wert angezeigt. Neben dem angezeigten
  Wert erscheint ein „M“ für „Memory“. Nach ca. 5 Sek. erlischt die Anzeige.
  REINIGUNG UND DESINFEKTION
  Das MEDISANA Thermometer FTF ist wasserdicht und lässt sich dadurch
  leicht säubern und desinfizieren. Reinigen Sie das Thermometer vor und
  nach jeder Messung mit einem in milder, alkoholischer Lösung getränkten
  Tuch. Sie haben zudem die Möglichkeit das Thermometer in eine geeignete
  Desinfektionslösung zu legen. Ihr Fachhändler empfiehlt Ihnen gerne geeig-
  nete Reinigungsprodukte und berät Sie in deren Anwendung.
  TECHNISCHE DATEN
  M es sb er ei c h : . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ,0 °C b is 4 2 ,9 ° C
  Skalierung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
  M es sg en au ig ke i t : . . . . . . . . . . ± 0,1°C (Abweichung von der tatsächlichen
  Körpertemperatur im Messbereich von 34°C –
  42°C bei einer Umgebungstemperatur zwischen
  18°C und 28°C)
  S el bs t te s t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatische interne Prüfung auf Testwert 37°C,
  bei Abweichung >0,1 wird „ERR“ angezeigt.
  Lebensdauer: . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 Messungen
  Name und Modell: . . . . . Thermometer FTF
  Betriebsbedingungen: . . 10 °C bis 40 °C
  Lagerbedingungen: . . . . . -10°C bis + 60°C
  Abmessungen: . . . . . . . . . . . . 10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm (B)
  G ew i c ht : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Batterien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mikro-Batterie (Typ GP-192 oder LR 41)
  Artikel Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
  EAN Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
  Ersatzschutzhüllen: . . . . . . . Art.-Nr.: 76111
  Gerät entspricht der Schutzklasse B
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung
  Die CE - Kennzeichnung bezieht sich auf die EU – Richtlinie 93/42/EEC. Die
  Gestaltung und Herstellung wurden unter Beachtung folgender europäischer
  Normen vorgenommen: EN 12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 u.2.
  Technische Änderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des
  Produktes behalten wir uns vor.
  HINWEIS ZUR ENTSORGUNG
  Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
  Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen
  Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer
  Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer
  umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die
  Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in
  den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im
  Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre
  Kommunalbehörde oder Ihren Händler.
  Garantie- und Reparaturbedingungen
  Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten
  Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der
  Kaufquittung bei.
  Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:
  1. Auf die MEDISANA Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für drei Jahre gewährt. Das
  Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die ordnungsgemäß ausgefüllte Garantiekarte oder
  Rechnung nachzuweisen.
  2.Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kosten-
  los beseitigt.
  3.Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch
  für ausgewechselte Bauteile ein.
  4.Von der Garantie ausgeschlossen sind:
  a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der
  Bedienungsanleitung, entstanden sind.
  b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte
  zurückzuführen sind.
  c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der
  Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
  d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
  5.Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht
  werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall
  anerkannt wird.
  Medisana AG, Itterpark 7-9, 40724 Hilden, Tel. 02103/2007-60
  Im Servicefall wenden Sie sich bitte an das MEDISANA Servicecenter
  Feuerbach KG • Corneliusstraße 75 • 40215 Düsseldorf
  Tel.: 0211/38 10 07 • Fax: 0211/37 04 97
  eMail: medisana@t-online.de
  Operating Instructions. Please read carefully!
  Thank you for your confidence!
  To ensure the best results and long-term satisfaction with your MEDISANA
  FTX Thermometer, we recommend that you read the following operating and
  maintenance instructions carefully.
  MEDISANA AG
  PACKAGE CONTENTS
  Please check first that the unit is complete.
  The package contains:
  The MEDISANA FTF Thermometer
  Battery, GP-192 or LR 41 type (already inserted)
  Storage case
  3 protective probe covers for thermometer
  Operating instructions
  SAFETY INFORMATION
  1. The thermometer contains small parts that could be swallowed by
  children. Do not let children handle the thermometer without adult super-
  vision.
  2. Only use the thermometer for measuring body temperature.
  3. The unit is not designed for commercial use.
  4. If a fault occurs, please do not try to repair the unit yourself. Discontinue
  further use of the unit. Contact your dealer and only have repairs carried
  out by MEDISANA service personnel.
  5. Please take note of the operating and storage conditions to ensure that
  your MEDISANA FTB thermometer will continue to function correctly for
  a long time.
  USEFUL INFORMATION ON TAKING TEMPERATURE WITH
  THE MEDISANA FTF THERMOMETER
  What is fever?
  Our normal body temperature is between 36°C and 37,5°C. Fluctuations
  are quite normal, depending on time of day and the body’s condition, for
  example in the female menstruation cycle. However, when body temperature
  rises above 38°C, the phenomenon is known as fever.
  If the fever should exceed 39° C and still persist after 1 to 2 days, you should
  definitely contact your doctor.
  Taking a temperature reading – quickly and accurately!
  A fever is often associated with fatigue, pains in the limbs, shivering and
  chills. The course of an illness can be best monitored by taking a temperature
  reading 2 to 3 times a day at 4 to 6 hour intervals. Readings should always
  be taken at the same part of the body and approximately the same time so
  that the results can be compared.
  The MEDISANA FTF Thermometer enables you to quickly and simply determi-
  ne the current body temperature. Typical errors, such as the duration of
  measurement being too short can be almost completely eliminated. A
  precise result is displayed after just 10 – 20 seconds, and this result is stored
  until the next reading is taken.
  Temperature readings can be taken at the following parts of the body:
  a) Under the tongue (oral)
  b) In the armpit (axillary)
  c) In the rectum (rectal)
  GETTING STARTED
  Inserting / removing battery:
  The MEDISANA FTF high-speed thermometer is ready to use right away, as
  the battery is already installed in the unit. However, if the „“ symbol
  should appear on the right of the display after the unit has been in operation
  for some time, you need to replace the battery. To do this, remove the battery
  compartment cover
  and lift the compartment approx. 0.5cm out of the
  thermometer. Use a suitable tool, e.g. the tip of a ballpoint pen, to carefully
  lever out the battery. Insert the new battery with the „+“ sign facing upwards.
  Push the battery compartment back into the thermometer and replace the
  compartment cover.
  OPERATION
  Taking a reading
  Press the start button
  once to switch the unit on. All display symbols will
  appear for approx. two to three seconds and you will hear a short tone. If
  the temperature is below 32°C, you will see an “L” and a flashing “°C” on
  the LCD display (2). The MEDISANA FTF Thermometer is now ready to take
  a temperature reading. Insert the tip of the sensor
  either orally, into the
  armpit or into the rectum. The thermometer will now auto- matically begin
  to take a reading. During the reading, the current temperature will be shown
  continuously. As soon as the variation in temperature is below 0,1 °C in 8
  seconds, you will hear a tone and the reading taken will be shown on the
  display
  . The thermometer will switch off automatically ten minutes after
  taking the reading. To prolong the life of the battery, however, you should
  switch off the thermometer manually by pressing start button
  once you
  have taken the reading.
  Taking temperature readings at various parts of the body
  The MEDISANA FTF thermometer is suitable for oral (in the mouth), axillary
  (in the armpit) and rectal (in the rectum) temperature readings. One reading
  takes approx. 60 seconds. To ensure safe and accurate measurement, you
  should take account of the following information when positioning the
  thermometer:
  ORAL READINGS:
  Place the sensor tip
  of the thermome-
  ter under the tongue and close your
  mouth. Breathe through your nose while
  taking the reading in order to avoid
  inaccurate results.
  RECTAL READINGS:
  Many patients find rectal measurement
  uncomfortable, but it delivers precise
  results. Thanks to the sensor’s flexible tip,
  the MEDISANA FTF thermometer makes
  measuring temperature in this part of the
  body much easier.
  To quickly and reliably determine body
  temperature, carefully insert the sensor tip
  approx. 3,5 cm into the rectum. After
  approx. 60 seconds, you can read the
  result on the display.
  ARMPIT READINGS:
  Wash the armpit before taking a reading.
  Insert the tip of the thermometer into the
  armpit. Lower the arm and press it lightly
  against the body while the reading is
  being taken.
  USING THE PROTECTIVE PROBE COVERS
  The MEDISANA FTF Thermometer package includes 3 protective probe
  covers intended for single use (e.g. for rectal use). If you wish to use a pro-
  tective cover, pull it gently apart on the side marked and insert the tip of the
  thermometer into the opening. Now hold the upper end of the protective
  cover tightly against the thermometer and slowly pull the paper strip and the
  projecting material downwards. The thermometer is now ready to use with
  the protective cover. After taking the reading, pull off the protective cover and
  dispose of it.
  MEMORY FUNCTION
  The MEDISANA FTF Thermometer features a memory function that enables
  you to recall the last reading taken. Hold the start button
  down for
  approx. three seconds when the thermometer is switched off. The last reading
  taken will then be displayed. The letter “M” for “Memory” will appear on the
  display next to the reading. The display will switch off after approx. 5
  seconds.
  CLEANING AND DISINFECTION
  The MEDISANA FTF thermometer is waterproof, making it easy to clean and
  disinfect. Clean the thermometer before and after each use using a cloth
  moistened in a mild solution containing alcohol. You may also soak the
  thermometer in a suitable disinfectant solution. Your dealer will be happy to
  recommend suitable cleaning products and give you advice on their use.
  SPECIFICATIONS
  M ea su ri ng ra ng e: . . . . . . . . . . . 3 2 ,0 °C – 4 2, 9° C
  Scale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
  Measuring accuracy: . . . . . . . ± 0,1°C (deviation from actual body temperature
  in the region of 34°C – 42°C, where the ambient
  temperature is between 18°C and 28°C)
  Self-test: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatic internal check of test value 37°C, in
  case of deviations >0,1, „ERR“ will be displayed.
  Operating life: . . . . . . . . . . . . . . . . approx. 3000 readings
  Name and model: . . . . . . . . . . FTF Thermometer
  O pe ra t i ng c o nd it io ns : . . . . . . 10 °C to 40 °C
  Storage conditions: . . . . . . . . . . -10°C to + 60°C
  Dimensions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (H), 125 mm (L), 18 mm(W)
  We i gh t : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Batteries: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 micro-battery (GP-192 or LR 41 type)
  Article No.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
  EAN Code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
  Replacement probe covers: Art.-No.: 76111
  Device complies with protection class B
  Read the instruction manual
  The CE-mark refers to the EC-directive 93/42/EEC. The product was
  designed and manufactured in conformance with the following European
  norms: EN 12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 & 2.
  We reserve the right to modify technical specifications in order to improve
  and develop the product.
  DISPOSAL
  This product must not be disposed together with the domestic waste.
  All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices,
  regardless of whether or not they contain toxic substances, at a
  municipal or commercial collection point so that they can be
  disposed of in an environmentally acceptable manner.
  Please remove the batteries before disposing of the equipment. Do not dispose
  of old batteries with your household waste, but dispose of them at a battery
  collection station at a recycling site or in a shop.
  Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.
  Warranty and repair terms
  Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have
  to send in the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.
  The following warranty terms apply:
  1. The warranty period for MEDISANA products is three years from date of purchase. In case of a
  warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
  2.Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
  3.Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the
  replacement parts.
  4.The following is excluded under the warranty:
  a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user
  instructions.
  b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
  c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during
  transport to the service centre.
  d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
  5.Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the
  damage to the unit is accepted as a warranty claim.
  MEDISANA HEALTHCARE UK LTD.
  City Business Centre 41 St.
  Olav’s Court Surrey Quays
  London SE16 2XB
  Tel.: + 44 / 207 - 237 88 99
  Fax: + 44 / 207 - 252 22 99
  eMail: info@medisana.co.uk
  Internet: www.medisana.co.uk
  Mode d'emploi. À lire attentivement!
  Félicitations et merci de votre confiance!
  Afin d'obtenir les résultats escomptés et de profiter longtemps de votre
  thermomètre FTF MEDISANA, nous vous recommandons de lire attentive-
  ment les instructions suivantes concernant
  l'utilisation, la sécurité et l'entretien.
  Votre MEDISANA AG
  FOURNITURE
  Veuillez vérifier si l'appareil est au complet.
  La fourniture comprend :
  Le thermomètre FTF MEDISANA
  Une pile type GP-192 ou LR 41 (pré-installée)
  Un étui de rangement
  3 gaines de protection pour thermomètre
  Mode d'emploi
  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  1. Le thermomètre se compose de petites pièces susceptibles d'être avalées
  par des enfants. Ne jamais laisser des enfants manipuler le thermomètre
  sans surveillance.
  2. Uniquement utiliser le thermomètre pour mesurer la température corporelle.
  3. L'appareil n'est pas destiné à l'utilisation professionnelle.
  4. En cas de pannes, ne réparez pas l'appareil vous-même. N'utilisez plus le
  thermomètre. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste et confiez
  uniquement les réparations au service technique MEDISANA.
  5. Veuillez observer les conditions d'utilisation et de stockage afin de
  conserver longtemps votre thermomètre FTF MEDISANA en parfait état
  de fonctionnement.
  INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA MESURE DE TEMPÉRATURE
  AVEC LE THERMOMÈTRE FTF MEDISANA
  Qu'est-ce que la fièvre ?
  La température de notre corps se situe normalement entre 36°C et 37,5°C.
  Selon l'heure de la journée et l'état physique, par ex. durant la période de
  menstruation, des fluctuations sont normales. Mais si la température du corps
  dépasse 38°C, on parle de fièvre.
  Si la fièvre dépasse 39° C et ne chute pas au bout d'1 à 2 jours, vous devez
  absolument consulter un médecin.
  Mesurer la température – rapidement et sans erreur!
  Une maladie fiévreuse est souvent associée à de la fatigue, des membres
  douloureux, frissons et frissons de fièvre. Pour contrôler au mieux l'évolution
  de la maladie, il faut mesurer la température 2 à 3 fois par jour toutes les 4
  à 6 heures. Pour pouvoir comparer les résultats, effectuez toujours la mesure
  dans la même partie du corps et à des heures à peu près similaires.
  Le thermomètre FTF MEDISANA vous permet de déterminer rapidement et
  aisément la température actuelle du corps. Les erreurs fréquentes, telles un
  temps de mesure insuffisant, sont pratiquement exclues. Au bout de 10 à 20
  secondes, le thermomètre affiche un résultat précis et le mémorise jusqu'à la
  prochaine mesure.
  Vous pouvez effectuer la mesure de la température dans les parties suivantes:
  a) sous la langue (buccale)
  b) dans le creux de l'aisselle (axillaire)
  c) dans l'anus (rectale)
  UTILISATION
  Retirer/insérer les piles:
  Le thermomètre de mesure rapide FTF MEDISANA est directement prêt à
  l'emploi, car la pile est pré-installée dans l'appareil. Lorsqu'au bout d'une
  certaine durée de service, le symbole „“ est affiché à droite dans l'ACL, il
  faut insérer une pile neuve. Retirez le couvercle
  du compartiment à piles
  et sortez le boîtier d'env. 0.5 cm du thermomètre. À l'aide d'un outil approprié,
  par ex. une pointe de tournevis, soulever la pile bouton avec précaution.
  Insérez la nouvelle pile avec le symbole „+“ vers le haut. Insérez le
  compartiment à piles dans le thermomètre. Fermez le compartiment à piles
  avec le couvercle.
  APPLICATION
  Mesure
  Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Start
  . Tous les symboles de
  l'écran sont affichés environ deux à trois secondes et un bref signal sonore
  retentit. Si la température est inférieure à 32°C, l'ACL (2) affiche „L“ et „°C
  clignote. Le thermomètre FTF MEDISANA est prêt pour la mesure. Placez la
  pointe de mesure
  sous la langue, dans le creux de l'aisselle ou dans
  l'anus. Le thermomètre commence automatiquement la mesure. Durant la
  mesure, la température actuelle est affichée en permanence. Lorsque la vari-
  ation de température est inférieure à 0,1 °C pendant 8 secondes, un signal
  sonore retentit et la température mesurée est affichée sur l'ACL
  . Le
  thermomètre s'éteint automatiquement au bout de dix minutes après la mesure.
  Afin de prolonger la durée de vie de la pile, vous pouvez cependant
  éteindre le thermomètre après la lecture de la température en appuyant sur
  la touche Start
  .
  Mesures dans les différentes parties du corps
  Le thermomètre FTF MEDISANA permet d'effectuer une mesure de tempéra-
  ture buccale (dans la bouche), axillaire (dans le creux de l'aisselle) ou
  rectale (dans l'anus). La mesure dure environ 60 secondes.
  Afin d'effectuer
  une mesure sûre et précise, il convient d'observer les points suivants lors du
  positionnement du thermomètre:
  MESURE BUCCALE:
  Placer la pointe de mesure
  du
  thermomètre sous la langue et fermer la
  bouche. Respirer par le nez durant la
  mesure pour ne pas fausser le résultat.
  MESURE RECTALE:
  La mesure rectale est désagréable pour de
  nombreux patients, mais permet d'obtenir
  un résultat précis. Grâce à sa pointe de
  mesure à tige flexible, le thermomètre FTF
  MEDISANA facilite la mesure dans cette
  partie du corps.
  Pour déterminer rapidement et fiablement
  la température corporelle, introduire pru-
  demment la pointe de mesure
  environ
  3,5 cm dans l'anus. Au bout d'environ 60
  secondes, vous pouvez lire le résultat sur
  l'écran.
  MESURE DANS LE CREUX DE L'AISSELLE:
  Nettoyer le creux de l'aisselle avant la
  mesure. Placer le segment de mesure
  du thermomètre dans le creux de l'aisselle.
  Abaisser le bras et le garder légèrement
  pressé contre le corps durant la mesure.
  UTILISATION DES GAINES DE PROTECTION DU THERMOMÈTRE
  Le thermomètre FTF MEDISANA est livré avec 3 gaines de protection à usage
  unique (par ex. pour la mesure rectale). Pour utiliser une gaine de protection,
  il faut l'écarter légèrement sur le côté supérieur marqué et insérer la pointe
  du thermomètre dans l'orifice. Maintenez l’extrémité supérieure de la gaine
  de protection sur le thermomètre et tirez lentement vers le bas la bande de
  papier ainsi que le film plastique qui dépasse sur le côté. Le thermomètre
  avec la gaine de protection est maintenant prêt à l’emploi. Après la mesure,
  retirez la gaine de protection en tirant vers le bas et mettez-la au rebut.
  FONCTION MÉMOIRE
  Le thermomètre FTF MEDISANA dispose d'une fonction mémoire permettant
  de visualiser la dernière valeur mesurée. Lorsque le thermomètre est éteint,
  appuyez sur la touche Start
  pendant environ trois secondes pour afficher
  la dernière valeur mesurée. La valeur est affichée à côté d'un „M“ pour
  „Memory“. L'affichage s'éteint au bout d'env. 5 secondes.
  NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
  Le thermomètre FTF MEDISANA est étanche et peut être aisément nettoyé et
  désinfecté. Nettoyez le thermomètre avant et après chaque mesure avec un
  chiffon imbibé d'une solution douce à base d'alcool. Vous pouvez en outre
  désinfecter le thermomètre avec une solution adaptée. Votre commerçant
  spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller et recommander des produits
  de nettoyage appropriés.
  CARACTÉRISTIQUES
  G am me de me su re : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2, 0° C – 42 ,9 °C
  Graduation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
  Précision de mesure: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0,1°C (écart par rapport à la
  température réelle du corps dans la
  gamme de mesure de 34°C – 42°C
  avec une température ambiante
  entre 18°C et 28°C)
  Auto-test: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle interne automatique de la
  valeur test 37°C, en cas d'écart
  >0,1, „ERR“ est affiché.
  Durée de vie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . environ 3000 mesures
  Nom et modèle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thermomètre FTF
  Conditions d'utilisation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 °C à 40 °C
  Conditions de rangement: . . . . . . . . . . . . . . . . . -10°C à + 60°C
  Dimensions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (h), 125 mm (L), 18 mm(l)
  Po id s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Piles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pile micro (type GP-192 ou LR 41)
  N° d'article: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
  Code EAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
  Gaines de protection de rechange:. . . . N° d'art. : 76111
  Appareil conforme à la classe de protection B
  Veuillez lire le mode d’emploi
  La certification CE se réfère à la directive CE 93/42/EEC. La conception et
  la fabrication sont conformes aux normes européennes suivantes: EN
  12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 et.2.
  Sous réserve de modifications technique en vue d'améliorer et de développer
  le produit.
  ÉLIMINATION
  Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères.
  Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou
  électroniques, qu’ils contiennent des substances nocives ou non, à
  un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de
  permettre leur élimination écologique.
  Retirez les piles avant de jeter l’appareil. Ne mettez pas les piles usagées à
  la poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un
  point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés.
  Pour plus de renseignements sur l’élimination des déchets, veuillez vous
  adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.
  Conditions de garantie et de réparation
  En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez
  directement le service clientèle. S’il est nécessaire d’expédier l’appareil, veuillez indiquer le défaut
  constaté et joindre une copie du justificatif d’achat.
  Les conditions de garantie sont les suivantes:
  1. Une garantie de trois ans à compter de la date d’achat est accordée sur les produits
  MEDISANA. En cas d’intervention de la garantie, la date d’achat doit être prouvée en
  présentant le justificatif d’achat ou la facture.
  2.Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont
  éliminés gratuitement.
  3.Les services effectués sous garantie n’entraînent pas de prolongation de la période de garantie,
  ni pour l’appareil, ni pour les composants remplacés.
  4.Sont exclus de la garantie:
  a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice d’utilisation.
  b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l’acheteur ou par
  de tierces personnes non autorisées.
  c. les dommages survenus durant le transport de l’appareil depuis le site du fabricant jusque
  chez l’utilisateur ou lors de l’expédition de l’appareil au service clientèle.
  d. les accessoires soumis à une usure normale.
  5.
  Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement
  par l’appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l’appareil est couvert par la garantie.
  MEDISANA BENELUX NV
  Euregiopark 18
  NL-6467 JE Kerkade Nederland
  Fon: + 31 / 45 - 5 28 03 89
  Fax: + 31 / 45 - 5 23 35 18
  eMail: info@medisana.nl
  Sensorspitze für
  Temperaturmessung
  LCD Anzeige
  für Temperatur- und
  Funktionsangaben
  Start-Knopf
  (AN–AUS–Memory)
  Verschlusskappe
  für Batteriefach
  Sensor tip
  for measuring
  temperature
  LCD display
  for temperature and
  functions
  Start button
  (ON – OFF - memory)
  Battery
  compartment cover
  Pointe de mesure
  de température
  Écran ACL pour
  l'affichage de la
  température et des
  fonctions
  Touche Start
  (MARCHE – ARRÊT -
  mémoire)
  Couvercle du
  compartiment à piles
  Sensortip voor de
  temperatuurmeting
  LCD-display voor
  de weergave van de
  temperatuur en van
  de functies
  Start-toets
  (IN – UIT - Memory)
  Kap van de
  batterijhouder
  Meetduur 60 seconden
  Meetduur 60 seconden
  Messdauer 60 Sekunden
  Messdauer 60 Sekunden
  Duration 20 seconds
  Duration 10 seconds
  Durée de mesure 60 secondes
  Durée de mesure 60 secondes
  Messdauer 60 Sekunden
  Duration 60 seconds
  Durée de mesure 60 secondes
  Meetduur 60 seconden
  77022 07/07
   
  
  
  MEDISANA TERMOMETRO FTF
  MET FLEXIBELE SENSORTIP
  Istruzioni per l’uso. Si prega di leggere attentamente!
  Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!
  Per raggiungere i risultati auspicati e per utilizzare al meglio il termometro
  FTF MEDISANA, raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti indica-
  zioni per l’uso e la manutenzione.
  MEDISANA AG
  MATERIALE CONSEGNATO
  Innanzitutto controllate che l’apparecchio consegnato sia completo.
  Il materiale consegnato consta di:
  Termometro FTF MEDISANA
  Batteria tipo GP-192 o LR41 (già inserita)
  Astuccio per la custodia
  3 guaine protettive per il termometro
  Un libretto d’istruzioni per l’uso
  NORME DI SICUREZZA
  1. Il termometro è composto di parti di picccle dimensioni che potrebbero
  essere ingerite dai bambini. Si raccomanda, pertanto, di non lasciare il
  termometro incustodito in mano ai bambini.
  2. Utilizzare il termometro esclusivamente per la misurazione della temperatura
  corporea.
  3. L’apparecchio non è destinato all’uso commerciale.
  4. In caso di guasti non procedere da soli alla riparazione dell’apparecchio e
  non continuare a utilizzarlo. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato
  e fare eseguire le riparazioni esclusivamente dal centro di assistenza
  MEDISANA.
  5. Per mantenere a lungo la perfetta funzionalità del termometro FTF
  MEDISANA, rispettare le modalità di funzionamento e di conservazione
  menzionate.
  INFORMAZIONI SUL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA
  CORPOREA CON IL TERMOMETRO FTF MEDISANA
  Cos’è la febbre?
  La nostra temperatura corporea normale si aggira tra il 36°C e i 37,5°C. A
  seconda dei momenti della giornata e dello stato fisico, ad es. durante il
  ciclo mestruale di una donna, è assolutamente normale che si verifichino
  delle oscillazioni. Se però la temperatura corporea sale oltre i 38°C, si parla
  di febbre.
  Se la febbre sale oltre i 39° C e non cala dopo 1 o 2 giorni, bisogna
  assolutamente rivolgersi a un medico.
  Misurare la febbre in modo rapido e corretto!
  Una malattia che comporta uno stato febbrile è spesso accompagnata da
  stanchezza, dolori articolari, brividi di freddo e tremiti convulsi. Si può
  controllare meglio il decorso della malattia, se si misura la febbre da 2 a 3
  volte al giorno a intervalli di 4/6 ore. La misurazione dovrebbe essere
  eseguita sempre nella stessa zona del corpo e all’incirca alla stessa ora, al
  fine di poter confrontare i risultati.
  Con il termometro FTF MEDISANA si può rilevare la temperatura corpo-
  rea del momento in modo semplice e rapido, evitando quasi del tutto gli
  inconvenienti usuali, quali periodi di misurazione troppo brevi. Già dopo 10
  – 20 secondi l’apparecchio indica un risultato esatto che rimane in memo-
  ria fino alla misurazione successiva.
  Un rilevamento della temperatura può essere effettuato nei modi seguenti:
  a) sotto la lingua (orale)
  b) nel cavo ascellare (ascellare)
  c) nell’ano (rettale)
  MESSA IN FUNZIONE
  Inserimento/estrazione della batteria:
  Il termometro FTF MEDISANA è subito pronto per l’uso, perché è fornito con
  una batteria già inserita. Se, tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo
  dovesse comparire sulla destra del display il simbolo „, occorre inserire
  una nuova batteria. A questo scopo togliere il coperchietto di chiusura
  del
  vano batteria ed estrarre quest’ultimo di ca. 0.5 cm dal termometro.
  Aiutandosi con un attrezzo adatto allo scopo, ad esempio la punta di una
  biro, togliere con cautela la batteria a bottone facendo leva dal basso.
  Inserire la nuova pila con il simbolo „+“ rivolto verso l’alto. Inserire di nuovo
  il vano batteria nel termometro e chiuderlo con l’apposito coperchietto.
  MODALITÀ D’IMPIEGO
  Misurazione
  Accendere l’apparecchio premendo il pulsante Start
  . Per ca. due/tre
  secondi sul display appariranno tutti i simboli e si udirà un breve segnale
  acustico. Nel caso in cui la temperatura sia inferiore a 32°C, sul display LCD
  compare una „L“ e il simbolo „°C“ lampeggiante. A questo punto l
  termometro FTF MEDISANA è pronto per l’uso. Posizionare la punta del sen-
  sore
  nel cavo orale o ascellare o nell’ano; il termometro inizia automa-
  ticamente il rilevamento della temperatura. Durante la misurazione, l’appa-
  recchio indica costantemente la temperatura del momento. Quando la vari-
  azione di temperatura risulta inferiore a 0,1 °C per 8 secondi l’apparecchio
  emette un segnale acustico e sul display
  si legge la temperatura rileva-
  ta. Il termometro si spegne automaticamente dieci minuti dopo la misurazio-
  ne. Per prolungare la durata della batteria, tuttavia, si consiglia di disattivare
  il termometro dopo la lettura, premendo il tasto Start
  .
  Misurazioni in diverse parti del corpo
  Il termometro FTF MEDISANA è adatto a rilevare la temperatura corporea
  orale (in bocca), ascellare (nel cavo ascellare) o rettale (nell’ano). La durata
  della misurazione è di ca. 60 secondi. Per poter effettuare una misurazione
  esatta e sicura, sarebbe opportuno attenersi a quanto segue nel posiziona-
  mento del termometro:
  MISURAZIONE ORALE:
  Mettere il termometro con la punta del
  sensore
  sotto la lingua e chiudere la
  bocca. Durante la misurazione respirare
  con il naso per evitare di alterare i valori
  rilevati.
  MISURAZIONE RETTALE:
  La misurazione rettale, ritenuta fastidiosa
  da molti pazienti, dà invece risultati
  precisi. Il termometro FTF MEDISANA,
  grazie alla punta del sensore con stelo
  flessibile, facilita la misurazione in questa
  parte del corpo.
  Per un rilevamento della temperatura
  corporea veloce e attendibile, inserire con
  cautela la punta del sensore
  nel retto
  per ca. 3,5 cm. Dopo ca. 60 secondi si
  può leggere il risultato sul display.
  MISURAZIONE SOTTO IL CAVO
  ASCELLARE:
  Prima di effettuare la misurazione, pulire
  l’ascella. Mettere il termometro con la
  punta del sensore
  nel cavo ascellare.
  Abbassare il braccio e premerlo legger-
  mente contro il corpo durante la misura-
  zione.
  UTILIZZO DELLE GUAINE PROTETTIVE PER IL
  TERMOMETRO
  Il termometro FTB MEDISANA è fornito con accluse 3 guaine protettive
  monouso (per es. per la misurazione rettale). Nel caso in cui si vogliano
  utilizzare tali guaine, aprirle un po’ nella parte superiore contrassegnata da
  e inserire la punta del termometro nell’apertura. Tenere quindi ferma sul
  termometro la parte superiore della guaina e tirare lentamente verso il basso
  la striscia di carta e la plastica che sporge lateralmente. A questo punto il
  termometro con la guaina protettiva è pronto per l’uso. Dopo la misurazione
  si può sfilare la guaina protettiva dall’alto verso il basso e smaltirla come
  rifiuto.
  FUNZIONE DI MEMORIA
  Il termometro FTF MEDISANA dispone di una funzione memoria che con-
  sente di richiamare l’ultimo dato rilevato. A termometro spento premere il
  pulsante Start (3) per ca. tre secondi, in tal modo si visualizzerà automatica-
  mente l’ultimo valore rilevato, acanto al quale comparirà una „M“ per
  „Memory“. Il display si spegnerà dopo ca. 5 secondi.
  PULIZIA E DISINFEZIONE
  Il termometro FTF MEDISANA è impermeabile e quindi si può pulire e
  disinfettare facilmente. Detergere il termometro prima e dopo ogni misura-
  zione con un panno imbevuto in una soluzione alcolica delicata. Si può,
  inoltre, immergere il termometro in un’apposita soluzione disinfettante. Il
  vostro rivenditore specializzato sarà lieto di raccomandarvi dei prodotti
  detergenti adeguati e di consigliarvi sull’uso degli stessi.
  DATI TECNICI
  Campo di misurazione: . . . . . . . . . . . 32,0°C – 42,9°C
  Graduazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1°C
  Precisione di misurazione: . . . . . . . ± 0,1°C (deviazione dalla temperatura
  corporea effettiva nel campo di misura
  compreso tra 34°C – 42°C con una
  temperatura ambiente tra 18°C e 28°C)
  A ut ov e ri fi ca : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v er i f ic a i nt e rn a a ut om at ic a s u u n va lo re di
  test pari a 37°C, in caso di deviazione
  >0,1 si visualizza „ERR“.
  Durata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3000 misurazioni
  Nome e modello: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . termometro FTF
  Condizioni di funzionamento: . da 10 °C a 40 °C
  Condizioni di conservazione: . . da -10°C a + 60°C
  Dimensioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm (A), 125 mm (L), 18 mm(P)
  Pe so : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
  Batterie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 micro batteria (tipo GP-192 oppure LR 41)
  Articolo n°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77022
  Codice a barre europeo: . . . . . . . . . . 40 15588 77022 7
  Guaine protettive sostituibili: . . . . . . articolo n° 76111
  L'apparecchio corrisponde alla classe di sicurezza B
  Si prega di leggere le istruzioni per l'uso
  Il marchio CE si riferisce alla direttiva CE 93/42/EEC. La forma e la produzione
  sono state effettuate in osservanza delle seguenti norme europee: EN
  12470-3, 1997; EN 980,1997; EN 60601-1 e 2.
  Salvo modifiche tecniche per il miglioramento e l’ulteriore sviluppo del prodotto.
  SMALTIMENTO
  L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
  Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature
  elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso
  un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato,
  in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente.
  Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei
  rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso
  i rivenditori specializzati.
  Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.
  Condizioni di garanzia e di riparazione
  In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il centro di assistenza.
  Se dovesse essere necessario spedire l’apparecchio, specificare il guasto e allegare una copia
  della ricevuta di acquisto.
  Valgono le seguenti condizioni di garanzia:
  1. I prodotti MEDISANA hanno una garanzia di tre anni a partire dalla data di vendita. La data di
  acquisto deve essere comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
  2.Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di lavorazione vengono
  eliminati gratuitamente.
  3.Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo di garanzia, né per
  l’apparecchio né per i componenti sostituiti.
  4.La garanzia non include:
  a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall’inosservanza delle istruzioni d’uso,
  b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall’acquirente o da terzi non
  autorizzati,
  c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante
  l’invio al servizio clienti,
  d. gli accessori soggetti a normale usura.
  5.
  È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o indiretti causati dall’apparecchio
  anche se il danno all’apparecchio viene riconosciuto come caso di garanzia.
  SANICO S.R.L.
  Via G. Ferraris 31
  20090 Cusago (MI)
  Tel.: + 39 / 02 - 90 39 00 38
  Fax: + 39 / 02 - 90 39 02 79
  eMail: info@sanicare.it
  Internet: www.sanicare.it
  Punta del sensore
  per la misurazione
  della temperatura
  Display LCD
  per l’indicazione
  della temperatura
  e delle funzioni
  Pulsante Start
  (ON – OFF -
  Memory)
  Coperchio di
  chiusura del vano
  batteria
  Tempo necessario per la
  misurazione: 60 secondi
  Tempo necessario per la
  misurazione: 60 secondi
  Tempo necessario per la
  misurazione: 60 secondi
  
Medisana FTF

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Medisana FTF sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Medisana FTF să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Medisana FTF, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Termometre și a fost evaluat de 6 persoane cu o notă medie de 9.2. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Spaniolă, Finlandeză, Italiană, Portugheză, Suedeză. Aveți o întrebare despre Medisana FTF sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Medisana FTF

General
Brand Medisana
Model FTF
Produs termometru
EAN 4015588770227, 4015588770258, 4015588770272
Limbă Engleză, Olandeză, Germană, Franceză, Spaniolă, Finlandeză, Italiană, Portugheză, Suedeză
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Tipul Contact
Funcţie de memorie Da
Locație termometru Oral,Rectal,Underarm
Setare alarmă temperatură ridicată Da
Ecran LCD
Certificare MDD
Managementul energiei
Auto Putere Off Da