Microlife MT 16E1

Manual de utilizare Microlife MT 16E1

(1)
 • I
  MPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
  The thermometer is suitable exclusively for
  measurement of the body temperature!
  •The minimum measurement time until the signalling tone [beep]
  m
  ust be maintained without exception!
  •The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be
  swallowed by children. Therefore never leave the thermometer
  u
  nattended to children.
  Protect the thermometer from hitting and striking!
  •Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the
  thermometer!
  Use only the commercial disinfectants listed in the section
  «cleaning and disinfecting» to clean the thermometer. The
  thermometer must be intact when immersed in liquid
  disinfectant.
  W
  arning:
  T
  he thermometer contains a long-life battery. For
  disposal, please comply with local regulations for special waste.
  •The manufacturer recommends to verify the accuracy by an
  authorised laboratory every 2 years.
  T
  URNING ON THE THERMOMETER
  To turn on the thermometer, push the button on the top; a short
  s
  ignalling tone [beep] signals «thermometer ON.» A display test is
  p
  erformed. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an
  «
  L»
  and a flashing «
  °
  C
  »
  appear at the upper right of the display.
  T
  he thermometer is now ready for use.
  U
  SING THE THERMOMETER
  During a measurement, the current temperature is displayed
  c
  ontinuously. The «
  °
  C
  »
  symbol flashes during this period of time.
  If the signalling tone sounds (beep-beep-beep-beep 10 times) and
  t
  he «
  °
  C
  »
  is no longer flashing, this means that the measured
  increase in temperature is now less than 0.1 °C in 16 seconds and
  t
  hat the thermometer is ready for reading.
  Warning! To prolong the life of the battery, turn it off after use by
  p
  ressing the operating button briefly. Otherwise the thermometer
  will automatically turn off after about 10 minutes.
  S
  TORAGE OF MEASURED VALUES
  If you hold the button down for more than 3 seconds when turning
  t
  he thermometer on, the maximum temperature stored
  automatically at the last measurement will be displayed. At the
  s
  ame time, a small «
  M»
  for memory will appear at the right of the
  display. About 2 seconds after release the button, this value will
  d
  isappear and the thermometer will be ready for measurement.
  M
  EASURING METHODS
  In the mouth (oral)
  P
  osition the thermometer in one of the two pockets under the
  tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring
  s
  ensor must be in good contact with the tissue. Close your mouth
  and breath evenly through the nose to prevent the measurement
  from being influenced by inhaled/ exhaled air.
  A
  pprox. measuring time: 1 minute.
  In the anus (rectal)
  T
  his is the most reliable measuring method, and is especially
  appropriate for infants and small children. Carefully insert the tip
  o
  f the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
  Approx. measuring time: 1 minute!
  I
  n the armpit (axillary)
  From a medical viewpoint, this method will always provide
  i
  naccurate readings, and should not be used if precise
  measurements are required.
  A
  pprox. measuring time: 5 to 10 minutes!
  CLEANING AND DISINFECTING
  Name: Isopropyl alcohol 70 %; immerse: max. 24 hours.
  B
  ATTERY EXHAUSTION
  When the «» symbol (upside-down triangle) appears in the
  l
  ower right of the display, the battery is exhausted and
  thermometer needs to be replaced. For battery disposal please
  r
  efer to «safety instructions».
  GUARANTEE
  We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any
  damage causes by improper handling shall not be covered by the
  guarantee. Batteries and packaging are also excluded from the
  guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim
  must be submitted with the purchase receipt. Please pack your
  defective thermometer well and send with sufficient postage to:
  Date of purchase:
  Ç
  Ç
  Ê
  Ê
  Ì
  Ì
  ˚
  ˚
  Â
  Â
  Ë
  Ë
  Ì
  Ì
  Ò
  Ò
  Ú
  Ú
  Û
  Û
  Í
  Í
  ˆ
  ˆ
  Ë
  Ë
  Ë
  Ë
  Ô
  Ô
  Ó
  Ó
  ·
  ·
  Â
  Â
  Á
  Á
  Ó
  Ó
  Ô
  Ô
  Ò
  Ò
  Ì
  Ì
  Ó
  Ó
  Ò
  Ò
  Ú
  Ú
  Ë
  Ë
  í
  ÂÏÓÏÂÚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl
  Ë
  ÁÏÂÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ú·.
  åËÌËχθÌÓ ‚ÂÏfl ËÁÏÂÂÌËÈ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ò˄̇θÌÓ„Ó
  ÚÓ̇ (
  «·ËÔ‡») ‰ÓÎÊÌÓ Òӷβ‰‡Ú¸Òfl ·ÂÁ ͇ÍËı-ÎË·Ó ËÒÍβ˜ÂÌËÈ!
  íÂÏÓÏÂÚ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÏÂÎÍË ‰ÂÚ‡ÎË (·‡Ú‡² Ë Ú.‰.),ÍÓÚÓ˚Â
  ·ÂÌÓÍ ÏÓÊÂÚ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ÔÓ„ÎÓÚËÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
  Ó
  ÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÚÂÏÓÏÂÚ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
  í
  ÂÏÓÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ ÓÚ ÔÂ„‚‡ Ë Û‰‡Ó‚!
  ëΉÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
  ·ÓΠ60 °ë. çàäéÉÑÄ Ì ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ÚÂÏÓÏÂÚ ÍËÔfl˜ÂÌ˲!
  ÑÎfl Ó˜ËÒÚÍË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÚÓθÍÓ ÚÂı
  ÂÁËÌÙˈËÛ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚ Ô˂‰ÂÌ˚ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ
  «é
  ˜ËÒÚ͇ Ë ‰ÂÁËÌÙÂ͈Ëfl
  ».
  èË ÔÓ„ÛÊÂÌËË ‚ ÊˉÍÓÂ
  ÂÁËÌÙˈËÛ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÂÏÓÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ ˆÂθÌÓÏ
  (ÌÂÔÓ‚ÂʉÂÌÌÓÏ, Ì ‡ÁÓ·‡ÌÌÓÏ) ÒÓÒÚÓflÌËË.
  Ç
  Ç
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  Ï
  Ï
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  Â
  Â
  !
  !
  íÂÏÓÏÂÚ ÒÓ‰ÂÊËÚ ·‡Ú‡² ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
  èË ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ·‡Ú‡ÂË ÔÓÒ¸·‡ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚ Ú·ӂ‡ÌËfl
  Ô
  Ó ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡.
  àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÂÍÓÏẨÛÂÚ ÔÓ‚ÂflÚ¸ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËfl
  Ô
  Ë·Ó‡ ͇ʉ˚ 2 „Ó‰‡.
  Ç
  Ç
  Í
  Í
  Î
  Î
  ˛
  ˛
  ˜
  ˜
  Â
  Â
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  Â
  Â
  Ú
  Ú
  Â
  Â
  Ï
  Ï
  Ó
  Ó
  Ï
  Ï
  Â
  Â
  Ú
  Ú
  Ñ
  Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂÏÓÏÂÚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚ ‚ÂıÌÂÈ
  ˜
  ‡ÒÚË ÔË·Ó‡. ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÚÓÌ Ò˄̇ÎËÁËÛÂÚ ‚Íβ˜ÂÌËÂ
  Ú
  ÂÏÓÏÂÚ‡. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÂÒÚ ‰ËÒÔÎÂfl. 3‡ÚÂÏ, ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
  Ó
  ÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ÏÂÌ 32 °ë ‚ Ô‡‚ÓÏ ‚ÂıÌÂÏ Û„ÎÛ ‰ËÒÔÎÂfl
  Ô
  Ófl‚ÎflÂÚÒfl ÒËÏ‚ÓÎ
  «
  L
  L
  » Ë
  ÏË„‡˛˘ËÈ Á̇Í
  «
  °
  °
  ë
  ë
  ».
  ÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ
  ÚÂÏÓÏÂÚ „ÓÚÓ‚ Í ‡·ÓÚÂ.
  à
  à
  Ò
  Ò
  Ô
  Ô
  Ó
  Ó
  Î
  Î
  ¸
  ¸
  Á
  Á
  Ó
  Ó
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  Â
  Â
  Ú
  Ú
  Â
  Â
  Ï
  Ï
  Ó
  Ó
  Ï
  Ï
  Â
  Â
  Ú
  Ú
  Ç ÔÓˆÂÒÒ ËÁÏÂÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂ
  Ù
  ‡ÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ëËÏ‚ÓÎ
  «
  °
  °
  ë
  ë
  » Ï
  Ë„‡ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ‚Ò„Ó
  ˝
  ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. EÒÎË ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒËÏ‚ÓÎ
  «
  °
  °
  ë
  ë
  »,
  ÚÓ ËÁÏÂÂÌÌÓÂ
  ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÌ 0,1 °ë
  Á
  ‡ 16 ÒÂÍÛ̉. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û‚Â΢ËÚ¸ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ˆËÍÎ ·‡Ú‡ÂË,
  ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‚˚Íβ˜‡Ú¸ ÔË·Ó ÔÓÒÎÂ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
  ÍÓÓÚÍËÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË-χÌËÔÛÎflÚÓ‡. EÒÎË ˝ÚÓ„Ó ÌÂ
  Ô
  ÓÒΉӂ‡ÎÓ, ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÓÚÍβ˜ÂÌË ÚÂÏÓÏÂÚ‡
  Ô
  ÓËÁÓȉÂÚ ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ 10 ÏËÌÛÚ.
  Œ
  Œ
  Õ
  Õ
  Õ
  Õ
  »
  »
  »
  »
  Ã
  Ã
  »
  »
  À
  À
  Õ
  Õ
  ¤
  ¤
  ø
  ø
  Œ
  Œ
  K
  K
  Õ
  Õ
  »
  »
  ≈ÒÎË ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ·ÓΠ3 ÒÂÍÛ̉ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸
  Í
  ÌÓÔÍÛ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ÔÓ͇Á‡ÌËÂ
  χÍÒËχθÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÓı‡ÌÂÌÌÓÈ ‚ Ô‡ÏflÚË
  ÔË ÔÓÒΉÌÂÏ ËÁÏÂÂÌËË. Ç ÚÓ Ê ‚ÂÏfl, Ò Ô‡‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
  ËÒÔÎÂfl ÏÓÊÂÚ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl ÒËÏ‚ÓÎ Ô‡ÏflÚË -
  «M».
  ≈˘Â óÂÂÁ ‰‚Â
  ÒÂÍÛ̉˚ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ·Û‰ÂÚ ÓÚÔÛ˘Â̇ ÍÌÓÔ͇, ˝Ú‡ ‚Â΢Ë̇
  ËÒ˜ÂÁÌÂÚ Ë ÚÂÏÓÏÂÚ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚ Í Ôӂ‰ÂÌ˲ ËÁÏÂÂÌËÈ.
  ë
  ë
  Ô
  Ô
  Ó
  Ó
  Ò
  Ò
  Ó
  Ó
  ·
  ·
  ˚
  ˚
  Ë
  Ë
  Á
  Á
  Ï
  Ï
  Â
  Â
  Â
  Â
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  ó
  ó
  Â
  Â
  Â
  Â
  Á
  Á
  Ó
  Ó
  Ú
  Ú
  (
  (
  Ó
  Ó
  Î
  Î
  ¸
  ¸
  Ì
  Ì
  Ó
  Ó
  )
  )
  ì
  ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÚÂÏÓÏÂÚ ‚Ó ÚÛ Ò Ô‡‚ÓÈ ËÎË Ò Î‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓ‰ flÁ˚Í.
  àÁÏÂËÚÂθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ıÓÓ¯ÂÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò
  Ú͇ÌflÏË. 3‡ÍÓÈÚ ÓÚ Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‰˚¯ËÚ ˜ÂÂÁ ÌÓÒ, Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚
  Ë
  Á·Âʇڸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚‰˚ı‡ÂÏÓ„Ó/‚˚‰˚ı‡ÂÏÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ̇
  Ë
  ÁÏÂËÚÂθÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl.
  èË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl ËÁÏÂÂÌËfl: 1 ÏËÌÛÚ‡.
  ó
  ó
  Â
  Â
  Â
  Â
  Á
  Á
  Ì
  Ì
  Î
  Î
  ¸
  ¸
  Ì
  Ì
  Ó
  Ó
  Â
  Â
  Ó
  Ó
  Ú
  Ú
  Â
  Â
  Ò
  Ò
  Ú
  Ú
  Ë
  Ë
  Â
  Â
  (
  (
  Â
  Â
  Í
  Í
  Ú
  Ú
  Î
  Î
  ¸
  ¸
  Ì
  Ì
  Ó
  Ó
  )
  )
  ÖÚÓ Ì‡Ë·ÓΠ̇‰ÂÊÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ËÁÏÂÂÌËfl, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
  ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È ‰Îfl Ï·‰Â̈‚ Ë Ï‡ÎÂ̸ÍËı ‰ÂÚÂÈ. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
  Ò
  ΉÛÂÚ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ‚‚ÂÒÚË ÍÓ̘ËÍ ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ̇ 2 - 3 ÒÏ ‚ ‡Ì‡Î¸ÌÓÂ
  Ó
  Ú‚ÂÒÚËÂ.
  è
  Ë·ÎËÁËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl ËÁÏÂÂÌËfl: 1 ÏËÌÛÚ‡.
  ó
  ó
  Â
  Â
  Â
  Â
  Á
  Á
  Ô
  Ô
  Ó
  Ó
  Ï
  Ï
  ˚
  ˚
  ¯
  ¯
  Â
  Â
  ˜
  ˜
  Ì
  Ì
  Û
  Û
  ˛
  ˛
  Ô
  Ô
  Ë
  Ë
  Ì
  Ì
  Û
  Û
  (
  (
  Í
  Í
  Ò
  Ò
  Ë
  Ë
  Î
  Î
  Î
  Î
  Ì
  Ì
  Ó
  Ó
  )
  )
  ë
  ωˈËÌÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl, ‰‡ÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ·, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ
  Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÌÛÊÌÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â„Ó ÌÂ
  ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡ ÚÂ·Û˛ÚÒfl ÚÓ˜Ì˚Â
  ËÁÏÂËÚÂθÌ˚ ÂÁÛθڇÚ˚.
  è
  Ë·ÎËÁËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl ËÁÏÂÂÌËfl: ÓÚ 5 ‰Ó 10 ÏËÌÛÚ!
  é
  é
  ˜
  ˜
  Ë
  Ë
  Ò
  Ò
  Ú
  Ú
  Í
  Í
  Ë
  Ë
  Â
  Â
  Á
  Á
  Ë
  Ë
  Ì
  Ì
  Ù
  Ù
  Â
  Â
  Í
  Í
  ˆ
  ˆ
  Ë
  Ë
  ç‡Á‚‡ÌËÂ: ËÁÓÔÓÔËÎÓ‚˚È ÒÔËÚ 70 %; χÍÒ. ‚ÂÏfl ÔÓ„ÛÊÂÌËfl:
  24 ˜‡Ò‡.
  И
  стечение срока действия батареи
  П
  оявление в правом нижнем углу дисплея символa «
  »
  означает, что батарея исчерпала свой ресурс и термометр
  н
  уждается в замене. По вопросам утилизации батареи см.
  «Инструкции по безопасности».
  É
  É
  Ì
  Ì
  Ú
  Ú
  Ë
  Ë
  å˚ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ ‚‡Ï „‡‡ÌÚ˲ 2 „Ó‰‡ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl
  ÚÂÏÓÏÂÚ‡. чÌ̇fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ β·˚ ÔÓ‚-
  ÂʉÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÔË·Ó‡.
  ¡‡Ú‡ÂË Ë ÛÔ‡Íӂ͇ Ú‡ÍÊ ËÒÍβ˜ÂÌ˚ ËÁ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË. ÇÒÂ
  ËÌ˚ ÔÂÚÂÌÁËË Ì‡ ‚ÓÁÏ¢ÂÌËÂ Û˘Â·‡ ËÒÍβ˜‡˛ÚÒfl. ɇ‡ÌÚËÈ̇fl
  ÔÂÚÂÌÁËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÓÙÓÏÎÂ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
  èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÔÂÚÂÌÁËË Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ‡‰ÂÒ ÒÂ‚ËÒÌÓÈ
  ÒÎÛÊ·˚.
  чڇ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl:
  Изделия зарегистрированы в МЗ РФ за
  № 2003/375 от 19 марта 2003 г.
  Согласно Закону о Защите Прав Потребителей (ст. 2, п. 5) срок
  службы приборов - не менее 10 лет.
  Дата производства: первые четыре цифры серийного номера
  прибора. Первая и вторая цифры - неделя производства, третья и
  четвертая цифры - год производства.
  DESCRIPTION OF THIS PRODUCT
  Œ
  Œ
  Ô
  Ô
  Ë
  Ë
  Ò
  Ò
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  Â
  Â
  Ô
  Ô
  Ó
  Ó
  Û
  Û
  Í
  Í
  Ú
  Ú
  Measuring sensor
  àÁÏÂËÚÂθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ
  Display Field
  ÑËÒÔÎÂÈ
  ON/OFF button
  äÌÓÔ͇ ÇÍÎ/Ç˚ÍÎ
  Type /
  í
  í
  Ë
  Ë
  Ô
  Ô
  :
  Measurement range /
  Ñ
  Ñ
  Ë
  Ë
  Ô
  Ô
  Á
  Á
  Ó
  Ó
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  Á
  Á
  Ï
  Ï
  Â
  Â
  Â
  Â
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  È
  È
  :
  Measurement accuracy /
  í
  í
  Ó
  Ó
  ˜
  ˜
  Ì
  Ì
  Ó
  Ó
  Ò
  Ò
  Ú
  Ú
  ¸
  ¸
  Ë
  Ë
  Á
  Á
  Ï
  Ï
  Â
  Â
  Â
  Â
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  È
  È
  :
  Self-test /
  ë
  ë
  Ï
  Ï
  Ó
  Ó
  Í
  Í
  Ó
  Ó
  Ì
  Ì
  Ú
  Ú
  Ó
  Ó
  Î
  Î
  ¸
  ¸
  :
  Display /
  Ñ
  Ñ
  Ë
  Ë
  Ò
  Ò
  Ô
  Ô
  Î
  Î
  Â
  Â
  È
  È
  :
  Signalling tone /
  Û
  Û
  Í
  Í
  Ó
  Ó
  Ó
  Ó
  È
  È
  Ò
  Ò
  Ë
  Ë
  Ì
  Ì
  Î
  Î
  :
  Memory /
  è
  è
  Ï
  Ï
  Ú
  Ú
  ¸
  ¸
  :
  Storage temperature /
  í
  í
  Â
  Â
  Ï
  Ï
  Ô
  Ô
  Â
  Â
  Ú
  Ú
  Û
  Û
  ı
  ı
  Ì
  Ì
  Â
  Â
  Ì
  Ì
  Ë
  Ë
  :
  Battery /
  ±
  ±
  Ú
  Ú
  Â
  Â
  :
  Reference to standards /
  ë
  ë
  Ò
  Ò
  ˚
  ˚
  Î
  Î
  Í
  Í
  Ì
  Ì
  Ò
  Ò
  Ú
  Ú
  Ì
  Ì
  Ú
  Ú
  ˚
  ˚
  :
  :
  í
  í
  Õ
  Õ
  »
  »
  K
  K
  »
  »
  K
  K
  »
  »
  »
  »
  K
  K
  »
  »
  íÂÏÓÏÂÚ χÍÒËχθÌ˚ı ÔÓ͇Á‡ÌËÈ
  3
  2,0 °ë - 42,9 °ë
  “ÂÏÔ.
  <
  32,0 °ë : ‰ËÒÔÎÂÈ
  «
  L
  L
  »
  (ÒÎ˯ÍÓÏ ÌËÁ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡)
  “ÂÏÔ.
  >
  42,9 °ë: ‰ËÒÔÎÂÈ
  «
  H
  H
  »
  (ÒÎ˯ÍÓÏ ‚˚ÒÓ͇ˇÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡)
  ±
  0,1 °ë ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ 34 °ë ‰Ó 42 °ë ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
  ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ 18 °ë - 28 °ë
  Ä‚ÚÓχÚ. ‚ÌÛÚ. ÙÛÌ͈. ÚÂÒÚ ÔË ÍÓÌÚ. ÔÓ͇Á‡ÚÂΠ37,0 °ë. èË
  ÓÚÍÎÓÌÂÌËË ·ÓΠ0,1°ë ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÔÓ͇Á‡ÌËÂ
  «
  E
  E
  R
  R
  R
  R
  »
  (ӯ˷͇).
  ∆ˉÍÓÍËÒÚ‡Î. ‰ËÒÔÎÂÈ (LCD) Ò ÚÂÏfl ˆËÙ. ÔÓÁˈËflÏË.
  åËÌËχθ̇ˇ ‚Â΢Ë̇ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl: 0,1 °ë
  àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl Ò˄̇Î. „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÚÂÏ. Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲, ‡
  Ú‡ÍÊ ‰Îfl ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
  ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÌ 0,1 °ë / 16 ÒÂÍ.
  ÑÎfl ı‡ÌÂÌËfl ÔÓÒΉÌÂ„Ó ËÁÏÂËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓ͇Á‡ÌËfl.
  ÓÚ -10 °ë ‰Ó +60 °ë
  íËÔ IEC SR41, ÓÍËÒ¸ ÒÂ·‡ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂ̸˛ ÓÚ‰‡˜Ë
  EN12470-3: 2000 „., ÍÎËÌ˘ÂÒÍË ÚÂÏÓÏÂÚ˚, ëڇ̉‡Ú ASTM
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Maximum thermometer
  32.0 °C to 42.9 °C
  Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
  Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)
  ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C at an
  ambient temperature of 18
  °
  C to 28
  °
  C
  A
  utomatic internal check at a test value of 37.0 °C;
  if there is a deviation of > 0.1 °C, «ERR» (error) is displayed.
  Liquid crystal display (LCD) with 3 digits;
  Smallest unit of display: 0.1 °C
  For signalling that the thermometer is ready to use and that
  the temperature increase is less than 0.1
  °
  C / 16 seconds.
  For storing the last measured value.
  –10 °C to +60 °C
  IEC type SR41 Silver oxide high drain
  EN12470-3: 2000, clinical thermometers, ASTM standard
  Digital Pen-Type Thermometer
  Термометр медицинский электронный
  MT 16E1
  IB MT 16E1 VarB 1006
Microlife MT 16E1

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Microlife MT 16E1 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Microlife MT 16E1 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Microlife MT 16E1, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Termometre și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Maghiară, Polonez. Aveți o întrebare despre Microlife MT 16E1 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Microlife MT 16E1

General
Brand Microlife
Model MT 16E1
Produs termometru
EAN 4719003001742
Limbă Engleză, Maghiară, Polonez
Tipul fișierului PDF