Microlife MT 1751

Manual de utilizare Microlife MT 1751

(1)
 • IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
  • The pacifier thermometer is suitable exclusively for oral measure-
  ment of the body temperature of children up to three years of age!
  • The minimum measurement time until the signalling tone [beep] must be main-
  tained without exception!
  • The readings displayed by the pacifier thermometer may be too low under
  some conditions (e.g. if the child is crying or persistently breathing through his
  mouth). Therefore, in case of doubt, or if there are signs of fever (reddening of
  skin, sweating, agitation, unwillingness to drink), please always perform a
  follow-up rectal measurement if the result is more than 38.5 °C.
  • This thermometer is not suitable for use as a pacifier!
  • Protect the thermometer from hitting and striking!
  • Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the thermometer!
  • The thermometer can/must not be opened! The batteries cannot be changed
  for safety reasons.
  • Use only the commercial disinfectants listed in the section «cleaning and disin-
  fecting» to clean the thermometer. The thermometer must be intact when
  immersed in liquid disinfectant.
  • It is not necessary to calibrate the measurement accuracy within the limited
  3-years battery life time.
  Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance
  with the locally applicable regulations, not with domestic waste.
  TURNING ON THE THERMOMETER
  To turn on the thermometer, push the button over the display window; a short sig-
  nalling tone [beep] signals «thermometer ON.» A display test is performed. All seg-
  ments should be displayed. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an
  «L» and a flashing «°C» appear at the upper right of the display. The thermometer
  is now ready for use.
  USING THE THERMOMETER
  The pacifier thermometer is suitable only for oral measurement of the body tempe-
  rature of children, and it must not be used as a pacifier. Place the thermometer in
  the child’s mouth like a normal baby pacifier. Be sure the child keeps the thermo-
  meter in his mouth during the measurement, and keep the child’s mouth closed as
  much as possible. The measurement time signalled is normally about 5 minutes.
  During a measurement, the current temperature is displayed continuously. The «°C»
  symbol flashes during this period of time. If the signalling tone sounds (
  beep-beep-
  beep
  10 times) and the «°C» is no longer flashing, this means that the measured
  increase in temperature is now less than 0.1 °C in 32 seconds and that the thermo-
  meter is ready for reading.
  Warning! Certain external factors can lead to a certain measurement inaccuracy
  in any measurement of body temperature, especially on small children. Therefore,
  please note the instruction given in the section «Safety instruction». After a mea-
  surement, the maximum temperature measured is shown on the display until the
  thermometer shuts off. To prolong the life of the battery, turn it off after use by
  pressing the operating button briefly. Otherwise the thermometer will automati-
  cally turn off after about 10 minutes.
  STORAGE OF MEASURED VALUES
  If you hold the button down for more than 3 seconds when turning the thermome-
  ter on, the maximum temperature stored automatically at the last measurement
  will be displayed. At the same time, a small «M» for memory will appear at the
  right of the display.
  CLEANING AND DISINFECTING
  Name: Isopropyl alcohol 70 %; immerse: max. 24 hours.
  BATTERY EXHAUSTION
  When the «» symbol (upside-down triangle) appears in the lower right of the
  display, the battery is exhausted and thermometer needs to be replaced. For bat-
  tery disposal please refer to «safety instructions».
  GUARANTEE
  We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any damage cau-
  ses by improper handling shall not be covered by the guarantee. Batteries and
  packaging are also excluded from the guarantee. All other damage claims exclu-
  ded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack
  your defective thermometer well and send with sufficient postage to:
  Date of purchase:
  Read the instructions carefully before using this device.
  Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.
  Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z
  niniejszą instrukcją obsługi.
  Az eszköz használata előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót.
  Type BF applied part
  ¬∞ΔÕ¤≈ »Õ—T–”K÷»» øŒ ±≈∑Œø∞—ÕŒ—“»
  íÂÏÓÏÂÚ-ÒÓÒ͇ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó‡Î¸ÌÓ„Ó (˜ÂÂÁ ÓÚ)
  ËÁÏÂÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ú· Û ‰ÂÚÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ ‰Ó 3-ı ÎÂÚ
  åËÌËχθÌÓ ‚ÂÏfl ËÁÏÂÂÌËÈ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ò˄̇θÌÓ„Ó ÚÓ̇
  («·ËÔ‡») ‰ÓÎÊÌÓ Òӷβ‰‡Ú¸Òfl ·ÂÁ ͇ÍËı-ÎË·Ó ËÒÍβ˜ÂÌËÈ!
  èË ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı (̇ÔËÏÂ, ·ÂÌÓÍ Ô·˜ÂÚ ËÎË ‰˚¯ËÚ ˜ÂÂÁ
  ÓÚ) ÚÂÏÓÏÂÚ-ÒÓÒ͇ ÏÓÊÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸ ÒÎ˯ÍÓÏ ÌËÁÍÓ Á̇˜ÂÌËÂ.
  èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓÏÌÂÌËfl ÔË ‚ˉËÏ˚ı ÔËÁ͇̇ı ʇ‡ (ÔÓÍ‡ÒÌÂÌËÂ
  ÍÓÊË, ÔÓÚÂÌËÂ, ÌÂÊ·ÌË ÔËÚ¸ Ë Ó·˘Â ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó),
  ÚÚÍÍÊÊÂÂ ÒÒÂÂ,,
  ÍÍÓÓ ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂÚÚÛÛ ÔÔÂÂ˚˚¯¯ÂÂÚÚ 3388,,55 \\ëë,, ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓËËÏÏÓÓ ÔÔÓÓËËÁÁÂÂÒÒÚÚËË ÔÔÓÓÚÚÓÓÌÌÓÓÂÂ
  ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËË ÂÂÍÍÚÚÎθ¸ÌÌÓÓ ((˜˜ÂÂÂÂÁÁ ÌÌÎθ¸ÌÌÓÓ ÓÓÚÚÂÂÒÒÚÚËËÂÂ))..
  íÂÏÓÏÂÚ Ì ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌ ‰Îfl ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÒÓÒÍË.
  íÂÏÓÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ ÓÚ ÔÂ„‚‡ Ë Û‰‡Ó‚!
  ëΉÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ·ÓΠ˜ÂÏ
  60 \ë. çàäéÉÑÄ Ì ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ÚÂÏÓÏÂÚ ÍËÔfl˜ÂÌ˲!
  ∑‡Ô¢‡ÂÚÒfl ‚ÒÍ˚‚‡Ú¸ ÚÂÏÓÏÂÚ. ∑‡ÏÂ̇ ·‡Ú‡ÂÈ Ì‚ÓÁÏÓÊ̇ ÔÓ
  Ô˘ËÌ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
  ÑÎfl Ó˜ËÒÚÍË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÚÓθÍÓ ÚÂı ‰ÂÁËÌÙˈË-
  Û˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚ Ô˂‰ÂÌ˚ ‚ ‡Á‰ÂΠ«é˜ËÒÚ͇ Ë ‰ÂÁËÌÙÂ͈Ëfl».
  èË ÔÓ„ÛÊÂÌËË ‚ ÊˉÍÓ ‰ÂÁËÌÙˈËÛ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÂÏÓÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ
  ·˚Ú¸ ‚ ˆÂθÌÓÏ (ÌÂÔÓ‚ÂʉÂÌÌÓÏ, ÌÂ‡ÁÓ·‡ÌÌÓÏ) ÒÓÒÚÓflÌËË.
  Ç Ú˜ÂÌË ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚ ·‡Ú‡ÂÈ ÚÂÏÓÏÂÚ‡ (3 „Ó‰‡) ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ͇ÎË·Ó‚ÍÛ
  ÚÓ˜ÌÓÒÚË ËÁÏÂÂÌËÈ ÚÂÏÓÏÂÚ‡ Ì Ú·ÛÂÚÒfl.
  ¡‡Ú‡ÂË Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ÔË·Ó˚ ÒΉÛÂÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ‚
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔËÌflÚ˚ÏË ÌÓχÏË Ë Ì ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚ Ò
  ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.
  ¬KÀfi◊≈Õ»≈ “≈–ÃŒÃ≈“–∞
  ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂÏÓÏÂÚ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ̇‰
  ‰ËÒÔÎÂÂÏ; ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÚÓÌ Ò˄̇ÎËÁËÛÂÚ ‚Íβ˜ÂÌË ÚÂÏÓÏÂÚ‡.
  ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÂÒÚ ‰ËÒÔÎÂfl. ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇·ÓÒËÏ‚ÓÎÓ‚,
  ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘Ëı ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔË·Ó‡. ∑‡ÚÂÏ, ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÍÛʇ˛˘ÂÈ
  Ò‰˚ ÏÂÌ 32 °ë ‚ Ô‡‚ÓÏ ‚ÂıÌÂÏ Û„ÎÛ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒËÏ‚ÓÎ «L» Ë
  ÏË„‡˛˘ËÈ ÁÌ‡Í «
  \\ëë
  ». ›ÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂÏÓÏÂÚ „ÓÚÓ‚ Í ‡·ÓÚÂ.
  »—øŒÀΩ∑Œ¬∞Õ»≈ “≈–ÃŒÃ≈“–∞
  ëΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ËÁÏÂÂÌËfl ·ÂÌÓÍ Û‰ÂÊË‚‡Î ÚÂÏÓÏÂÚ-
  ÒÓÒÍÛ ‚Ó ÚÛ Ë ÓÚ ·˚Î ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡Í˚Ú. çÓχθÌÓ ‚ÂÏfl
  ËÁÏÂÂÌËfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÍÓÎÓ 5 ÏËÌÛÚ. Ç ÔÓˆÂÒÒ ËÁÏÂÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
  ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ÓÚÓ·‡ÊÂÌË هÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ëËÏ‚ÓÎ «
  \\ëë
  » ÏË„‡ÂÚ ‚
  Ú˜ÂÌË ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ≈ÒÎË ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Π(10 ‡Á
  «·ËÔ»-«·ËÔ»-«·ËÔ») Ë ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒËÏ‚ÓÎ «
  \\ëë
  », ÚÓ ËÁÏÂÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ
  ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ì ÏÂÌ 0,1 \ë Á‡ 32 ÒÂÍÛ̉˚.
  ¬ÌËχÌËÂ! ÇÓ ‚ÂÏfl Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁÏÂÂÌËfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Û Ï·‰Â̈‚, ÓÔ‰Â-
  ÎÂÌÌ˚ ‚̯ÌË هÍÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÎËflÚ¸ ̇ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËfl. é·‡ÚËÚÂ
  ‚ÌËχÌË ̇ ÔÛÌÍÚ «Ç‡ÊÌ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË»! èÓÒΠËÁÏÂÂÌËfl
  ‰Ó ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÔË·Ó‡ ̇ ‰ËÒÔΠ·Û‰ÂÚ ‚˚҂˜˂‡Ú¸Òfl χÍÒËχθ̇fl
  ËÁÏÂÂÌ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û‚Â΢ËÚ¸ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ˆËÍÎ ·‡Ú‡-
  ÂË, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‚˚Íβ˜‡Ú¸ ÔË·Ó ÔÓÒÎÂ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÓÚÍËÏ
  ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË-χÌËÔÛÎflÚÓ‡. ≈ÒÎË ˝ÚÓ„Ó Ì ÔÓÒΉӂ‡ÎÓ, ÚÓ ‡‚ÚÓχ-
  Ú˘ÂÒÍÓ ÓÚÍβ˜ÂÌË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ÔÓËÁÓȉÂÚ ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ 10 ÏËÌÛÚ.
  ŒŒÕÕÕÕ»»»»Ãû»ÀÀΩΩÕÕ¤¤øøŒŒKKÕÕ»»
  ≈ÒÎË ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ·ÓΠ3 ÒÂÍÛ̉ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚ ̇ʇ-
  ÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ÔÓ͇Á‡ÌË χÍÒËχθÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡-
  ÚÛ˚, ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÓı‡ÌÂÌÌÓÈ ‚ Ô‡ÏflÚË ÔË ÔÓÒΉÌÂÏ ËÁÏÂÂÌËË. Ç ÚÓ
  Ê ‚ÂÏfl, Ò Ô‡‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒËÏ‚ÓÎ Ô‡ÏflÚË - «
  MM
  ».
  é阘ËËÒÒÚÚÍÍ
  ËË ÂÂÁÁËËÌÌÙÙÂÂÍ͈ˆËË
  ë‰ÒÚ‚‡: 70% ËÁÓÔÓÔËÎÓ‚˚È ÒÔËÚ; ÔÓ„ÛÊÂÌË ̇ 24 ˜‡Ò‡ χÍÒËÏÛÏ.
  Истечение срока действия батареи
  Появление в правом нижнем углу дисплея символa «» означает, что
  батарея исчерпала свой ресурс и термометр нуждается в замене. По
  вопросам утилизации батареи см. «Инструкции по безопасности».
  ÉÉÌÌÚÚËË
  å˚ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ ‚‡Ï „‡‡ÌÚ˲ 2 „Ó‰‡ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl
  ÚÂÏÓÏÂÚ‡. чÌ̇fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ β·˚ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl,
  ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÔË·Ó‡. ¡‡Ú‡ÂË Ë ÛÔ‡Íӂ͇
  Ú‡ÍÊ ËÒÍβ˜ÂÌ˚ ËÁ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË. ÇÒ ËÌ˚ ÔÂÚÂÌÁËË Ì‡ ‚ÓÁÏ¢ÂÌËÂ
  Û˘Â·‡ ËÒÍβ˜‡˛ÚÒfl. ɇ‡ÌÚËÈ̇fl ÔÂÚÂÌÁËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÓÙÓÏÎÂ̇
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÔÂÚÂÌÁËË Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
  ‡‰ÂÒ ÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
  чڇ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl:
  Изделия зарегистрированы в МЗ РФ за № 2003/375 от 19 марта 2003 г.
  Согласно Закону о Защите Прав Потребителей (ст. 2, п. 5) срок службы приборов - не менее 10 лет.
  Дата производства: первые три цифры серийного номера прибора. Первая и вторая цифры -
  неделя производства, третья - год производства.
  DIGITAL PACIFIER THERMOMETER
  Термометр медицинский электронный
  MT 1751
  DESCRIPTION OF THIS PRODUCT
  ŒŒÔÔËËÒÒÌÌËË ÔÔÓÓÛÛÍÍÚÚ
  IB MT 1751 VarB 2707
  Type /
  ííËËÔÔ
  :
  Measurement range /
  ÑÑËËÔÔÁÁÓÓÌÌ ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÈÈ
  :
  Measurement accuracy /
  ííÓÓ˜˜ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸¸ ËËÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÈÈ
  :
  Operationg temperature /
  ÑÑËËÔÔÁÁÓÓÌÌ ··ÓÓ˜˜ËËıı
  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂÚÚÛÛ::
  Self-test /
  ëëÏÏÓÓÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎθ¸
  :
  Display /
  ÑÑËËÒÒÔÔÎÎÂÂÈÈ
  :
  Signalling tone /
  ÛÛÍÍÓÓÓÓÈÈ ÒÒËËÌÌÎÎ
  :
  Storage temperature /
  ííÂÂÏÏÔÔÂÂÚÚÛÛ ııÌÌÂÂÌÌËË
  :
  Battery /
  ±±ÚÚÂÂ
  :
  Reference to standards /
  ëëÒÒ˚˚ÎÎÍÍ ÌÌ ÒÒÚÚÌÌÚÚ˚˚::
  ííÕÕ»»KK»» KK»»»»KK»»
  íÂÏÓÏÂÚ χÍÒËχθÌ˚ı ÔÓ͇Á‡ÌËÈ
  32,0 °ë - 43,9 °ë
  “ÂÏÔ.
  <
  32,0 °ë: ‰ËÒÔÎÂÈ
  «
  LL
  »
  (ÒÎ˯ÍÓÏ ÌËÁ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡)
  “ÂÏÔ.
  >
  43,9 °ë: ‰ËÒÔÎÂÈ
  «
  HH
  »
  (ÒÎ˯ÍÓÏ ‚˚ÒÓ͇ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡)
  ±
  0,1 °ë ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ 34 °ë ‰Ó 42 °ë
  18 °ë - 28 °ë
  Ä‚ÚÓχÚ. ‚ÌÛÚ. ÙÛÌ͈. ÚÂÒÚ ÔË ÍÓÌÚ. ÔÓ͇Á‡ÚÂΠ37,0 °ë. èË ÓÚÍÎÓÌÂÌËË
  ·ÓΠ0,1 °ë ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÔÓ͇Á‡ÌËÂ
  «
  EERRRR
  »
  ((ÓÓ¯¯ËË··ÍÍ))
  .
  ΔˉÍÓÍËÒÚ‡Î. ‰ËÒÔÎÂÈ (LCD) Ò ÚÂÏfl ˆËÙ. ÔÓÁˈËflÏË. åËÌËχθ̇ˇ
  ‚Â΢Ë̇ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl: 0,1 °ë
  àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl Ò˄̇Î, „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÚÂÏ. Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl
  ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÌ 0,1 °ë / 32 ÒÂÍ.
  ÓÚ -10 °ë ‰Ó +60 °ë
  1.5 / 1.55 V; SR41
  EN12470-3: 2000, ωˈËÌÒÍË ÚÂÏÓÏÂÚ˚
  ASTM E-1112, ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ÚÂÏÓÏÂÚ˚
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Maximum thermometer
  32.0 °C to 43.9 °C
  Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
  Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)
  ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
  18 °C to 28 °C
  Automatic internal check at a test value of 37.0 °C; if there
  is a deviation of > 0.1 °C, «ERR» (error) is displayed.
  Liquid crystal display (LCD) with 3 digits;
  Smallest unit of display: 0.1 °C
  For signalling that the thermometer is ready to use and that
  the temperature increase is less than 0.1 °C / 32 seconds.
  –10 °C to +60 °C
  1.5 / 1.55 V; SR41
  EN 12470-3: 2000, clinical thermometers
  ASTM E-1112, electronic thermometers
  Measuring sensor
  àÁÏÂËÚÂθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ
  Display Field
  ÑËÒÔÎÂÈ
  ON/OFF button
  äÌÓÔ͇ ÇÍÎ/Ç˚ÍÎ
Microlife MT 1751

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Microlife MT 1751 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Microlife MT 1751 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Microlife MT 1751, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Termometre și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză, Maghiară, Polonez. Aveți o întrebare despre Microlife MT 1751 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Microlife MT 1751

General
Brand Microlife
Model MT 1751
Produs termometru
EAN 4719003017514
Limbă Engleză, Maghiară, Polonez
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Tipul Contact
Funcţie de memorie Da
Locație termometru Oral
Valori măsurare temperatură corporală 32 - 43.9 °C
Timp de măsurare 300 s
Acuratețe măsurare temperatură corporală 0.1 °C
Impermeabil Da
Culoarea produsului Alb
Managementul energiei
Durată baterie (max) 26280 h
Conţinutul de ambalaje
Cantitate per ambalaj 1 buc.