Manual de utilizare Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
9.2 · 1
PDF manual
 · 2 pagini
Română
manualNikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
Pl
Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją)
Gr
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (με Εγγύηση)
Ro
Manualul utilizatorului (cu garanţie)
Hu
Használati útmutató (jótállási jeggyel)
Tr
Kullanım Kılavuzu (Garanti Belgesi ile)

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

Pl
Warunki gwarancji
Państwa urządzenie firmy Nikon jest objęte gwarancją na wszelkie wady produkcyjne, obowiązującą przez jeden rok od daty
pierwszego zakupu. Jeśli w tym okresie obowiązywania gwarancji produkt okaże się wadliwy w wyniku wady materiałowej lub
wady wykonania, pracownicy naszej sieci autoryzowanych serwisów na terenie sprzedaży Nikon Europe B.V. przeprowadzą naprawę
produktu na warunkach podanych poniżej, bez obciążania właściciela kosztami robocizny ani części. Firma Nikon zastrzega sobie
prawo (według własnego uznania) do wymiany lub naprawy produktu.
1. Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie na podstawie przedłożenia wraz z produktem wypełnionej karty gwarancyjnej oraz
oryginału faktury lub rachunku zawierającego datę zakupu, typ produktu oraz nazwę sprzedawcy.
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia bezpłatnej obsługi gwarancyjnej, jeśli przedłożenie wyżej
wspomnianych dokumentów jest niemożliwe lub informacje w nich zawarte są niekompletne lub nieczytelne.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnej konserwacji oraz naprawy lub wymiany części w wyniku normalnego zużycia.
• modyfikacji wykonanych w celu stosowania produktu do celów innych niż jego normalne przeznaczenie opisane w instrukcjach
obsługi bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.
kosztów transportu oraz wszelkiego ryzyka dotyczącego transportu w odniesieniu bezpośrednio lub pośrednio do gwarancji
produktów.
żadnych uszkodzeń wynikających zmodyfikacji lub regulacji produktu, jakie mogły zostać wykonane bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Nikon w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi lub krajowymi normami technicznymi obowiązującymi w
dowolnym innym kraju niż kraje, dla których produkt został wyjściowo zaprojektowany i/lub wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
uszkodzeń spowodowanych przez błędne użytkowanie, w tym, w szczególności, niestosowanie produktu zgodnie z jego
normalnym przeznaczeniem lub zgodnie zinstrukcjami dla użytkownika w zakresie właściwego użytkowania iodpowiedniej
konserwacji, a także instalację lub użytkowanie produktu niezgodnie z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju
użytkowania.
uszkodzeń spowodowanych przez wypadki, w tym, w szczególności, błyskawice, wodę, ogień, błędne użytkowanie lub
zaniedbanie.
• przerobienia, zamazania, nieczytelności lub usunięcia numeru modelu lub numeru seryjnego na produkcie.
• uszkodzeń wynikających znapraw lub regulacji przeprowadzonych przez nieuprawnione organizacje serwisowe lub osoby.
• wad w dowolnym systemie, w który produkt jest wbudowany lub w połączeniu zktórym jest użytkowany.
4. Niniejsza gwarancja serwisowa nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta wynikające zobowiązującego właściwego prawa
krajowego ani na prawa konsumenta w stosunku do sprzedawcy wynikające zzawartej umowy sprzedaży/zakupu.
Uwaga: lista wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon znajduje się w Internecie pod następującym adresem
https://www.europe-nikon.com/service/
Gr
Όροι εγγύησης
Ο Nikon εξοπλισό σα διαθέτει εγγύηση έναντι οποιωνδήποτε ελαττωάτων κατασκευή για έναν ολόκληρο χρόνο από την
ηεροηνία τη αρχική αγορά του. Εάν κατά τη διάρκεια αυτή τη περιόδου τη εγγύηση το προϊόν αποδειχτεί ελαττωατικό λόγω
ακατάλληλου υλικού ή εργασία, το εξουσιοδοτηένο δίκτυο σέρβι α εντό τη επικράτεια πωλήσεων τη Nikon Europe B.V. θα
επισκευάσει το προϊόν χωρί χρέωση για την εργασία και τα εξαρτήατα, ε του όρου και τι προϋποθέσει που ορίζονται παρακάτω.
Η Nikon διατηρεί το δικαίωα (κατά την απόλυτη διακριτική τη ευχέρεια) για την αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντο.
1. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται όνο κατά την επίδειξη τη συπληρωένη κάρτα εγγύηση και του πρωτότυπου τιολογίου ή
απόδειξη αγορά που υποδεικνύει την ηεροηνία αγορά, τον τύπο του προϊόντο και το όνοα του αντιπροσώπου, αζί ε το
προϊόν.
Η Nikon διατηρεί το δικαίωα να αρνηθεί δωρεάν σέρβι βάσει εγγύηση αν δεν είναι δυνατή η επίδειξη των παραπάνω εγγράφων ή
αν οι πληροφορίε σε αυτά είναι ελλιπεί ή δυσανάγνωστε.
2. Η παρούσα εγγύηση δεν θα καλύψει:
• απαραίτητη συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά.
τροποποιήσει για την αναβάθιση του προϊόντο πέραν του προβλεπόενου σκοπού του, όπω περιγράφεται στα εγχειρίδια
οδηγιών χρήση, χωρί την προηγούενη γραπτή συγκατάθεση τη Nikon.
• έξοδα εταφορά και όλου του κινδύνου εταφορά που σχετίζονται άεσα ή έεσα ε την εγγύηση των προϊόντων.
• οποιαδήποτε ζηία που προέρχεται από ετατροπέ ή προσαρογέ που ενδέχεται να γίνουν στο προϊόν, χωρί την προηγούενη
γραπτή συγκατάθεση τη Nikon, ώστε να είναι σύφωνε ε τα τοπικά ή εθνικά τεχνικά πρότυπα που ισχύουν σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα εκτό από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε αρχικά και/ή κατασκευάστηκε το προϊόν.
3. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση:
ζηία που προκλήθηκε από κακή χρήση που περιλαβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε η χρησιοποίηση του προϊόντο για τον
προβλεπόενο σκοπό του ή σύφωνα ε τι οδηγίε χρήση για τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώ και την εγκατάσταση ή
χρήση του προϊόντο χωρί συνέπεια στα πρότυπα ασφαλεία που ισχύουν στη χώρα όπου χρησιοποιείται.
• ζηίε που προκαλούνται από ατυχήατα που περιλαβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κεραυνό, νερό, φωτιά, κακή χρήση ή αέλεια.
• αλλοίωση, παραόρφωση, δυσχερή ανάγνωση ή αφαίρεση του οντέλου ή του σειριακού αριθού στο προϊόν.
ζηία που πορεί να προκύψει από επισκευέ ή προσαρογέ οι οποίε έχουν διεξαχθεί από η εξουσιοδοτηένου οργανισού ή
πρόσωπα.
• ελαττώατα σε οποιοδήποτε σύστηα έσα στο οποίο το προϊόν έχει ενσωατωθεί ή ε το οποίο χρησιοποιείται.
4. Η εγγύηση σέρβι δεν επηρεάζει τα νόια δικαιώατα του καταναλωτή βάσει τη ισχύουσα εθνική νοοθεσία, ούτε το δικαίωα
του καταναλωτή έναντι του αντιπροσώπου που προκύπτει από τη σύβαση πώληση/αγορά του.
Ειδοποίηση: Μία επισκόπηση όλων των εξουσιοδοτηένων Σταθών Σέρβι τη Nikon παρέχεται στο διαδίκτυο σε αυτόν τον
Σύνδεσο
https://www.europe-nikon.com/service/
Ro
Termeni de garanţie
Echipamentul dumneavoastră Nikon este garantat pentru orice defect de fabricaie timp de un an de la data cumpărării iniiale. Dacă
în această perioadă de garanie produsul se dovedește a fi defect din cauza materialului sau modului de fabricare necorespunzător,
reeaua noastră de service autorizat de pe teritoriul de vânzări Europa B.V. Nikon va repara produsul, fără costuri pentru manoperă și
piese, în termenii și condiiile enumerate mai jos. Nikon își rezervă dreptul (la libera sa alegere) de a înlocui sau de a repara produsul.
1. Această garanie este furnizată numai la prezentarea cardului de garanie original și a facturii originale sau a chitanei ce indică data
cumpărării, tipul produsului și numele furnizorului, împreună cu produsul.
Nikon își rezervă dreptul de a refuza serviciile de garanie gratuite dacă documentele de mai sus nu sunt prezentate sau dacă
informaiile coninute sunt incomplete sau ilizibile.
2. Această garanie nu cuprinde:
• întreinerea necesară și reparaii sau înlocuirea componentelor din cauza uzurii normale.
• modificări pentru îmbunătăirea produsului de la scopul iniial așa cum este descris în manualul utilizatorului, fără consimământul
scris în prealabil al Nikon.
• costurile de transport și toate riscurile de transport legate direct sau indirect de garania produselor.
• orice daune cauzate de modificări sau reglaje ce pot fi realizate produsului, fără consimământul în prealabil în scris al Nikon, pentru
a fi în conformitate cu standardele tehnice naionale sau locale în vigoare în orice altă ară decât cele pentru care a fost conceput
și/sau fabricat produsul iniial.
3. Garania nu este aplicabilă în cazul:
deteriorării cauzate de utilizarea incorectă inclusiv, dar fără să se limiteze la incapacitatea de a utiliza produsul în scopul său
normal sau în acord cu instruciunile de utilizare legate de utilizarea și întreinerea corespunzătoare, și de instalarea sau utilizarea
produsului fără să se ină seama de standardele de sigurană în vigoare în ara în care este utilizat produsul.
deteriorării provocate de accidente, inclusiv, dar fără să se limiteze la descărcări electrice, inundaie, incendiu, utilizare incorectă
sau neglijenă.
• alterării, deformării, ilizibilităii sau eliminării modelului sau numărului de serie a produsului.
• defeciunii cauzate de reparaii sau reglaje realizate de organizaii sau persoane de service neautorizate.
• defectelor oricărui alt sistem în care este încorporat sau cu care este utilizat produsul.
4. Această garanie de service nu afectează drepturile statutare ale consumatorului sub legile naionale aplicabile și în vigoare, și nici
dreptul consumatorului în relaie cu furnizorul, drept ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare.
Notificare: O prezentare generală a tuturor birourilor de service Nikon poate fi găsită online la următorul link
https://www.europe-nikon.com/service/
Nikon Europe Service Warranty Card
Nazwa modelu/Όνομα μοντέλου/
Nume model/Modell neve/
Model adı
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
Nr seryjny/Σειριακός Αρ./
Număr serie/Sorozatszám/
Seri No.
.................................................................................
Data zakupu/Ημερομηνία
αγοράς/Data achiziţionării/
Vásárlás dátuma/
Satın alım tarihi
.................................................................................
Nazwisko i adres klienta/Όνομα και διεύθυνση πελάτη/Numele şi adresa clientului/Ügyfél neve és címe/
Müşterinin adı ve adresi
Sprzedawca/Πωλητής/Vânzător/Viszonteladó/Satıcı
Dystrybutor/Διανομέας/Distribuitor/Forgalmazó/Distribütör
Nikon Europe B.V.Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands
Producent/Κατασκευαστής/Producător/Gyártó/Üretici
NIKON CORPORATIONShinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan
Hu
A garancia feltételei
Gyártási hiba esetén Nikon termékét garancia védi az eredeti vásárlás időpontjától számított egy teljes évig. Amennyiben a garancia
időszaka alatt a termék anyag- vagy gyártási hiba miatt meghibásodik, a Nikon Europe B.V. értékesítési területén működő hivatalos
szervizhálózatunk az alábbi feltételek szerint, munka- és anyagköltség felszámítása nélkül megjavítja készülékét. A Nikon saját
belátása szerint dönthet arról, hogy a terméket kicseréli vagy megjavítja.
1. A garancia kizárólag akkor érvényes, ha bemutatja a kitöltött jótállási kártyát és az eredeti számlát vagy pénztári bizonylatot,
amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a termék típusa, valamint a forgalmazó és a termék neve.
A Nikon megtagadhatja a garanciális szervizelés díjmentes biztosítását, amennyiben a fenti dokumentumokat nem mutatják be,
vagy az azokban szereplő adatok hiányosak, ill. olvashatatlanok.
2. A garancia nem terjed ki a következő esetekre:
• a szokásos használatból eredő kopás és elhasználódás miatt szükségessé váló karbantartás, javítás és alkatrészcsere.
• a termék használati útmutatójában ismertetett rendeltetésétől eltérő – a Nikon előzetes írásbeli engedélye nélkül végrehajtott –
termékfejlesztést eredményező változtatások.
• a termék garanciájából közvetlenül vagy közvetve fakadó szállítási költségek és szállítással kapcsolatos kockázatok.
bármely kár, amely a terméknek – a Nikon előzetes írásbeli engedélye nélkül végrehajtott – olyan jellegű változtatásából és
módosításából ered, amelyet azért hajtottak végre, hogy a termék megfeleljen a rendeltetési országtól eltérő ország helyi vagy
nemzeti műszaki szabványainak.
3. A garancia nem alkalmazható a következő esetekben:
nem rendeltetés szerinti használatból eredő kár, nem kizárólagosan ideértve a termék rendeltetési céljától, ill. a megfelelő
használatra és karbantartásra vonatkozó utasításoktól eltérő használatát, valamint a használat országában hatályos biztonsági
követelményekkel ellentétes üzemeltetését vagy használatát.
balesetből eredő kár, nem kizárólagosan ideértve a villám-, víz- és tűzkárt, a nem rendeltetés szerinti használatot és a
hanyagságból okozott kárt.
• a terméken lévő típusszám vagy gyártási szám módosítása, megrongálása, olvashatatlanná tétele vagy eltávolítása.
• jogosulatlan szerviz vagy szerelő által végzett javításból vagy módosításból eredő kár.
• bármely olyan rendszerből fakadó hiba, amelybe a terméket beszerelték, vagy amellyel használták azt.
4. Ez a szerviz garancia nem befolyásolja a hatályos nemzeti jogszabályok által biztosított fogyasztói jogokat, illetve a fogyasztónak az
értékesítési/vásárlási szerződésből fakadó, a forgalmazóval szembeni fellépést biztosító jogait.
Megjegyzés: A Nikon hivatalos szakszervizeinek listája megtekinthető online, az alábbi hivatkozás segítségével:
https://www.europe-nikon.com/service/
Tr
Garanti Koşulları
Nikon ekipmanınız tüm üretim hatalarına karşı orijinal satın alım tarihinden itibaren tam bir yıl garantilidir. Bu garanti süresi sırasında
ürünün düzgün olmayan malzeme veya işçilik nedeniyle kusurlu olduğu anlaşılırsa, Nikon Europe B.V.nin satış alanı dahilindeki yetkili
servis ağımız, işçilik veya parçalar için ücret alınmadan ürünü aşağıda öne sürülen hüküm ve koşullarda tamir edecektir. Nikon ürünü
değiştirme veya tamir etme hakkını (tamamen kendi takdirine göre) saklı tutar.
1. Bu garanti ürünle birlikte yalnızca tamamlanmış garanti belgesi kartı ve orijinal fatura veya satın alım tarihi, ürün türü ve satıcı adını
gösteren bir satın alım fişinin sunulması üzerine sağlanır.
Yukarıdaki belgeler sunulamazsa veya belgelerde yer alan bilgiler eksik veya okunmuyorsa, Nikon ücretsiz garanti hizmetini
reddetme hakkını saklı tutar.
2. Şunlar bu garanti belgesi kapsamında değildir:
• gerekli bakım ve normal aşınma ve yırtılma nedeniyle onarım veya parça değişimi.
• Nikon’un yazılı izni olmadan, ürünü elkitabında açıklanan normal amacından yükseltmek için yapılan modifikasyonlar.
• taşıma maliyetleri ve ürünlerin garanti belgesi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tüm taşıma riskleri.
ürünün orijinal olarak tasarlandığı ve/veya üretildiği ülkeler dışındaki diğer ülkelerde yürürlükteki yerel veya uluslararası teknik
standartlara uymak için Nikon’un yazılı izni olmadan ürüne yapılabilecek modifikasyonlar ve ayarlamalardan kaynaklanan tüm
hasarlar.
3. Garanti belgesi şu durumda geçerli olmayacaktır:
ürünü normal amacı için veya uygun kullanım ve bakıma dair kullanıcı talimatlarına göre kullanılmaması dahil olmak ancak
bununla sınırlı olmamak üzere yanlış kullanımdan kaynaklanan ve ürünün kullanıldığı ülkede yürürlükteki güvenlik standartları ile
uyuşmayan şekilde kullanılması ve kurulması sonucunda oluşan hasarlar.
yıldırım, su, yangın, yanlış kullanım veya ihmalden kaynaklananlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
kazaların neden olduğu hasarlar.
• ürünün üzerindeki model ve seri numarasının değiştirilmesi, tahrif edilmesi, okunmaması veya silinmesi.
• yetkili olmayan servis kurumları veya kişileri tarafından yapılmış onarım veya ayarlamalardan kaynaklanan hasarlar.
• ürünün içine dahil edildiği veya birlikte kullanıldığı herhangi bir sistemdeki hatalar.
4. Bu servis garanti belgesi tüketicinin yürürlükteki geçerli ulusal yasalar altındaki yasal haklarını veya tüketicinin satıcıya karşı satış/
satın alım sözleşmelerinden doğan haklarını etkilemez.
Bildirim: Tüm yetkili Nikon Servis İstasyonlarına genel bir bakış aşağıdaki bu Bağlantıda çevrimiçi olarak bulunabilir
https://www.europe-nikon.com/service/
Printed in Thailand7MMA575G-02
Pl
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem korzystania ztego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Konieczne będzie również skorzystanie zinstrukcji obsługi aparatu.
Ten obiektyw jest przeznaczony wyłącznie do użytku w połączeniu z aparatami bezlusterkowymi
wyposażonymi wmocowanie Nikon Z.
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatu do najnowszej wersji. Wpołączeniu zwcześniejszymi
wersjami oprogramowania aparat może nie być wstanie prawidłowo wykryć obiektywu iniektóre
funkcje mogą być niedostępne. Najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego aparatu można
pobrać zCentrum pobierania firmy Nikon pod adresem podanym poniżej.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed
rozpoczęciem korzystania ztego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” wcałości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich osób
korzystających ztego produktu.
A OSTRZEŻENIE: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może prowadzić
do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
A PRZESTROGA: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może prowadzić
do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
A
A
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.
Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.
Nie dotykać wewnętrznych części odsłoniętych wwyniku upadku lub innego wypadku.
Nie dotykać wewnętrznych części odsłoniętych wwyniku upadku lub innego wypadku.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub innych
obrażeń ciała.
W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu,
W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu,
nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć źródło zasilania aparatu.
nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć źródło zasilania aparatu.
Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
Chronić przed wodą iwilgocią.
Chronić przed wodą iwilgocią.
Nie dotykać mokrymi rękami.
Nie dotykać mokrymi rękami.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów,
Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów,
takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.
takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw.
Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
Przechowywać ten produkt wmiejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać ten produkt wmiejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania
produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być przyczyną zadławienia. Wrazie
połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich lub niskich
Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich lub niskich
temperatur.
temperatur.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub odmrożeń.
A
A
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego światła.
Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego światła.
Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub uszkodzenie wewnętrznych
części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod światło utrzymywać słońce w znacznej
odległości poza kadrem. Światło słoneczne zogniskowane wewnątrz aparatu, gdy słońce znajduje
się blisko kadru, może spowodować pożar.
Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie
Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie
wysokiej temperatury przez długi okres, np. wzamkniętym samochodzie lub wmiejscu
wysokiej temperatury przez długi okres, np. wzamkniętym samochodzie lub wmiejscu
bezpośrednio nasłonecznionym.
bezpośrednio nasłonecznionym.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
Nie transportować aparatów lub obiektywów zpodłączonymi statywami lub podobnymi
Nie transportować aparatów lub obiektywów zpodłączonymi statywami lub podobnymi
akcesoriami.
akcesoriami.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania produktu.
Uwagi dla klientów wEuropie
Uwagi dla klientów wEuropie
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej
zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników wkrajach europejskich:
Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej wodpowiednich punktach zbiórki
odpadów. Nie należy go wyrzucać zodpadami zgospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i zapobiegać
negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia iśrodowiska naturalnego, które mogłyby być
spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
Więcej informacji można uzyskać usprzedawcy lub wwydziale miejscowych władz zajmującym się
utylizacją odpadów.
Korzystanie zobiektywu
Korzystanie zobiektywu
Części obiektywu: nazwy ifunkcje
Części obiektywu: nazwy ifunkcje
Korzystaj zrysunku umieszczonego na lewej krawędzi tego arkusza.
q
Znacznik pozycji mocowania
osłony przeciwsłonecznej
Używaj podczas podłączania osłony
przeciwsłonecznej.
Patrz
D
w
Gumowy uchwyt
e
Pierścień ustawiania ostrości
Służy do ręcznego ustawiania ostrości.
Podczas ustawiania ostrości przy pomocy
autofokusa, możesz dostosować ostrość ręcznie,
obracając pierścieniem, wczasie gdy spust migawki
jest wciśnięty do połowy. Po ustawieniu ostrości
naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.
r
Wyświetlacz informacji na
obiektywie
Wyświetla odległość zdjęciową, głębię ostrości iinne
informacje.
Patrz
B
,
C
t
Pierścień sterujący
Obracaj, aby dostosować ustawienie, takie jak
[Przysłona] lub [Kompensacja ekspozycji], przypisane
do tego elementu sterującego za pomocą aparatu.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj opis opcji
[Osobisty przydział sterowania], [Osobiste sterowanie]
lub [Osobiste sterow. (fotografow.)] winstrukcji
obsługi aparatu.
y
Znacznik pozycji mocowania
obiektywu
Używaj podczas podłączania obiektywu do aparatu.
Patrz
A
u
Gumowa uszczelka
mocowania obiektywu
——
i
Styki procesora Służą do przesyłania danych do izaparatu.
o
Przycisk L-Fn
Naciśnij ten przycisk, aby wykonać funkcję przypisaną
do niego przy użyciu aparatu. Aby uzyskać więcej
informacji, przeczytaj opis opcji [Osobisty przydział
sterowania], [Osobiste sterowanie] lub [Osobiste
sterow. (fotografow.)] winstrukcji obsługi aparatu.
!0
Przycisk wyświetlania (DISP)
Zapisz ustawienia lub wybierz informacje wyświetlane
na wyświetlaczu informacji na obiektywie.
Patrz
B
,
C
!1
Przełącznik trybu ustawiania
ostrości
Wybierz tryb ustawiania ostrości.
A: autofokus
M: ręczne ustawianie ostrości
Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranego
ustawienia, ostrość musi zostać ustawiona ręcznie,
gdy przy pomocy elementów sterujących aparatu
wybrany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości.
!2
Przełącznik limitu odległości
zdjęciowej
Wybierz limity odległości zdjęciowej dla autofokusa
dopasowane do swoich potrzeb.
FULL: wybierz do fotografowania obiektów znajdujących się
wdowolnej odległości mieszczącej się wpełnym zakresie
autofokusa obiektywu (od 0,29 m do nieskończoności).
0.5 m – 0.29 m: ogranicz autofokus do odległości od
0,29 m do 0,5 m. Wybierz tę opcję, aby szybciej ustawiać
ostrość podczas robienia zdjęć zbliska lub wdowolnej
chwili, gdy przewidujesz, że fotografowany obiekt nie
będzie znajdować się dalej niż wodległości 0,5 m.
!3
Osłona przeciwsłoneczna
Osłony przeciwsłoneczne zatrzymują niepożądane
światło, które bez osłony powodowałoby efekt fl ary
lub refl eksy. Służą one również do ochrony obiektywu.
Patrz
D
!4
Znacznik blokady osłony
przeciwsłonecznej
Używaj podczas podłączania osłony
przeciwsłonecznej.
!5
Znacznik orientacji osłony
przeciwsłonecznej
!6
Przycisk zwolnienia blokady
osłony przeciwsłonecznej
Używaj podczas odłączania osłony przeciwsłonecznej.
!7
Pokrywka obiektywu
(pokrywka przednia)
——
!8
Pokrywka obiektywu
(pokrywka tylna)
——
A
Podłączanie iodłączanie
Podłączanie iodłączanie
Podłączanie obiektywu
z
Wyłącz aparat, zdejmij pokrywkę bagnetu korpusu iodłącz tylną pokrywkę obiektywu
.
x
Umieść obiektyw na korpusie aparatu, utrzymując znacznik pozycji mocowania
na obiektywie dopasowany do znacznika pozycji mocowania na korpusie aparatu,
a następnie obracaj obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aż zablokuje się wpoprawnym położeniu.
Odłączanie obiektywu
z
Wyłącz aparat.
x
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu, obracając jednocześnie
obiektyw wkierunku zgodnym zruchem wskazówek zegara.
D
Odłączanie obiektywu
Nie odłączaj obiektywu, gdy aparat jest włączony.
Jeśli po odłączeniu obiektywu od aparatu zauważysz, że obiektyw grzechocze po potrząśnięciu, podłącz obiektyw
ponownie, włącz aparat, anastępnie wyłącz aparat iodłącz obiektyw wprawidłowej kolejności.
B
Wyświetlacz informacji na obiektywie
Wyświetlacz informacji na obiektywie
Wyświetlacz informacji na obiektywie jest podświetlony, gdy obiektyw jest podłączony do aparatu
iaparat jest włączony.
Naciskaj przycisk wyświetlania obiektywu, aby przełączać wyświetlacz zgodnie zponiższą ilustracją:
Głębia ostrości
1
Przysłona
2
Skala odwzorowania
Odległość zdjęciowa
1 Głębia ostrości jest wyświetlana, gdy aparat pracuje wtrybie A lub M.
2
Efektywna przysłona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy
aparat pracuje wtrybie A lub M. Wygląd wyświetlacza
winnych trybach jest pokazany na ilustracji.
Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po upływie czasu czuwania aparatu, lub jeśli przez
około 10sekund nie wykona się żadnych czynności dotyczących obiektywu. Naciśnij przycisk
wyświetlania, aby ponownie włączyć wyświetlacz.
A
Wyświetlacz informacji na obiektywie
Odległość zdjęciowa, głębia ostrości iskala odwzorowania wyświetlone na wyświetlaczu informacji na obiektywie mają
charakter jedynie przybliżony.
A
Skala odwzorowania
Kiedy skala odwzorowania jest wyświetlona na wyświetlaczu informacji na obiektywie, wartość wskazana przez indeks jest
mianownikiem. Na przykład, indeks wskazuje na „1”, informując oskali odwzorowania 1:1 (rozmiary rzeczywiste), lub na „2”,
kiedy skala odwzorowania to 1:2 (połowa rozmiarów rzeczywistych).
Skala odwzorowania 1:2 (połowa rozmiarów rzeczywistych)
Indeks
C
Opcje wyświetlacza
Opcje wyświetlacza
Postępuj zgodnie zopisem poniżej, aby wybrać jednostkę odległości między metrami (m) astopami
(ft) lub wyregulować jasność wyświetlacza informacji na obiektywie.
z Naciśnij iprzytrzymaj przycisk wyświetlania, aby wyświetlić ustawienia.
Wyświetlone zostaną opcje wyboru jednostki lub jasności. Aktualnie wybrany element
będzie migać.
Naciskaj przycisk wyświetlania, aby przełączać między różnymi widokami wyświetlacza.
Jednostki Jasność
x Wybierz ustawienie za pomocą pierścienia sterującego obiektywu.
Jednostki
- Obracaj pierścieniem sterującym, aby wybrać metry
(m) lub stopy (ft).
Jasność
- Obracaj pierścieniem sterującym w stronę „+”
(jaśniej) lub „−” (ciemniej).
- Wybierz jeden z6 poziomów jasności.
- Aby wyłączyć wyświetlacz informacji, obracaj
pierścieniem wstronę „−”, aż ikona
zmieni się
na
.
Naciśnij przycisk wyświetlania, aby zapisać zmiany iprzełączyć widok wyświetlacza.
• Jeśli przez około 5sekund nie wykona się żadnych czynności przy pomocy elementów
sterujących obiektywu, opcje wyświetlania znikną z wyświetlacza. Wszelkie zmiany
zostaną utracone.
c Naciśnij iprzytrzymaj przycisk wyświetlania, aby powrócić do wyświetlacza informacji na
obiektywie.
• Wybranie
dla jasności spowoduje wyłączenie wyświetlacza informacji na obiektywie.
Aby włączyć wyświetlacz ponownie, naciśnij iprzytrzymaj przycisk wyświetlania.
D
Zakładanie izdejmowanie osłony przeciwsłonecznej
Zakładanie izdejmowanie osłony przeciwsłonecznej
Zakładanie osłony przeciwsłonecznej
Dopasuj znacznik pozycji mocowania osłony przeciwsłonecznej do znacznika orientacji osłony
przeciwsłonecznej (
q
), anastępnie obracaj osłoną przeciwsłoneczną (
w
), aż znacznik pozycji
mocowania będzie dopasowany do znacznika blokady osłony przeciwsłonecznej (
e
).
Znacznik blokady osłony
przeciwsłonecznej
Znacznik orientacji osłony przeciwsłonecznej
Znacznik pozycji mocowania osłony
przeciwsłonecznej
Zbyt mocne trzymanie przedniej części osłony przeciwsłonecznej utrudnia jej założenie lub
zdjęcie. Podczas obracania osłony przeciwsłonecznej trzymaj ją wpobliżu znacznika orientacji
osłony przeciwsłonecznej () na jej podstawie.
Osłonę przeciwsłoneczną można odwrócić izamontować na obiektywie, kiedy nie jest używana.
Zdejmowanie osłony przeciwsłonecznej
• Trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady osłony przeciwsłonecznej (
q
), obracaj osłonę
wkierunku pokazanym na ilustracji (
w
) izdejmij ją zobiektywu (
e
).
Przycisk zwolnienia blokady osłony przeciwsłonecznej
Taką samą procedurę można zastosować, gdy osłona jest odwrócona.
Fotografowanie z niewielkiej odległości
Fotografowanie z niewielkiej odległości
Tego obiektywu można używać do fotografowania z bliska, co pozwala na zbliżenie się do
fotografowanego obiektu tak, aby wypełniał większą część kadru. Podczas fotografowania zbliska proszę
zwracać uwagę na następujące informacje:
Podczas fotografowania zbliska zdjęcia są narażone na rozmycie spowodowane drganiem aparatu.
Zalecamy zamontowanie aparatu na statywie i zwolnienie migawki za pomocą opcjonalnego
przewodu zdalnego sterowania lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
Fotografowanie zużyciem krótkich odległości zdjęciowych zauważalnie zmniejsza głębię ostrości. Aby
zwiększyć głębię ostrości, co jednocześnie zwiększy widoczną głębię ostrości przed iza polem AF,
zmniejsz otwór przysłony iwydłuż czas ekspozycji.
Uważaj, aby nie uderzyć wfotografowany obiekt podczas korzystania zosłony przeciwsłonecznej.
Regulacja przysłony
Regulacja przysłony
Zakres przysłony obiektywu zmienia się wraz ze zmianami odległości zdjęciowej. Przy odległości
zdjęciowej równej nieskończoności, zakres przysłony wynosi od f/2,8 do f/32, ajej zakres przy odległości
zdjęciowej 0,29 m wynosi od f/4,5 do f/51. Przy wartościach przysłony równych lub zbliżonych
do maksymalnej i minimalnej wartości dla obiektywu w trybach A i M, efektywna przysłona
1
jest
automatycznie dostosowywana zuwzględnieniem zmian odległości zdjęciowej zgodnie zilustracją.
2
Na przykład, jeśli przysłona f/2,8 została wybrana przy odległości zdjęciowej równej nieskończoności,
efektywna przysłona po zmniejszeniu odległości zdjęciowej do 0,29 m będzie równa f/4,5.
(f/45)(f/51)
0.41m(1.35 ft)0.33m(1.09 ft)0.29m(0.96 ft)0.59m(1.94 ft)f/4 f/5.6 f/8f/2.8
f/11
f/16
f/22 f/32(f/4.5)
Zakres przysłony
1 Ze względu na budowę obiektywu, jasność obrazu, który jest przez niego wyświetlany na matrycy,
różni się wzależności od odległości zdjęciowej. Obraz ściemnia się wraz ze spadkiem odległości
zdjęciowej i wzrostem skali odwzorowania. Ztego powodu, aparat i wyświetlacz informacji na
obiektywie pokazują „efektywną przysłonę”, która odzwierciedla to zróżnicowanie jasności.
2 Przy założeniu, że krok zmiany przysłony wynosi / EV.
Wybieranie skali odwzorowania
Wybieranie skali odwzorowania
Aby robić zdjęcia zwybraną skalą odwzorowania, na przykład 1:1 (rozmiary rzeczywiste) lub 1:2 (połowa
rozmiarów rzeczywistych):
z
Przesuń przełącznik trybu ustawiania ostrości wpołożenie M.
x
Naciśnij przycisk wyświetlania, aby wyświetlić skalę odwzorowania na wyświetlaczu informacji
na obiektywie.
c
Obracaj pierścieniem ustawiania ostrości, aż żądana skala odwzorowania zostanie wybrana na
wyświetlaczu informacji na obiektywie.
Na przykład, aby wybrać skalę odwzorowania 1:2, obracaj
pierścieniem ustawiania ostrości, aż indeks będzie
wskazywać na „2”. Nie obracaj pierścieniem ustawiania
ostrości po wybraniu skali odwzorowania.
v
Ustaw aparat wtaki sposób, aby ostrość była ustawiona na fotografowany obiekt.
Przesuwaj aparat do przodu lub do tyłu, aż obraz na ekranie fotografowania będzie ostry.
A
Skala odwzorowania
„Skala odwzorowania” to stosunek widocznych rozmiarów obiektu na matrycy do jego rzeczywistych rozmiarów. Na przykład, jeśli długość
obiektu na matrycy to 1 cm, kiedy jego rzeczywista długość to 2 cm, skala odwzorowania to 1:2 (połowa rozmiarów rzeczywistych).
Redukcja drgań (VR)
Redukcja drgań (VR)
Obiektyw obsługuje redukcję drgań. Ustawienia redukcji drgań można regulować z aparatu. Więcej
informacji można znaleźć winstrukcji obsługi aparatu.
Kiedy [Normal] jest wybrane jako opcja redukcji drgań w aparacie, redukcja drgań pozwala na
korzystanie zczasów otwarcia migawki omaksymalnie 4,5 działki
*
dłuższych wporównaniu do sytuacji
bez zastosowania redukcji drgań, zwiększając dostępny zakres czasów otwarcia migawki.
* Zmierzono zgodnie ze standardami CIPA. Wartości dla obiektywów obsługujących format FX są mierzone
zużyciem aparatów bezlusterkowych formatu FX, adla obiektywów DX zyciem aparatów bezlusterkowych
formatu DX. Wartości dla obiektywów ozmiennej ogniskowej są mierzone przy najdłuższej ogniskowej.
A
Redukcja drgań i odległość zdjęciowa
Skuteczność redukcji drgań zmniejsza się wraz ze spadkiem odległości zdjęciowej.
D
Redukcja drgań
Zalecamy wybranie [Wyłącz] dla opcji redukcji drgań waparacie, gdy aparat jest zamontowany na statywie lub monopodzie.
Robienie zdjęć
Robienie zdjęć
Pozycja ostrości może ulec zmianie, jeśli po ustawieniu ostrości wyłączysz, a następnie ponownie
włączysz aparat. Jeśli ustawiłeś ostrość na wcześniej wybrane miejsce, oczekując na pojawienie się
obiektu do sfotografowania, zalecamy niewyłączanie aparatu do momentu zrobienia zdjęcia.
Aparaty zdiodami wspomagającymi AF
Aparaty zdiodami wspomagającymi AF
Obiektyw lub osłona przeciwsłoneczna może zasłaniać światło diody wspomagającej AF aparatu.
Aby uzyskać informacje na temat korzystania zobiektywu wpołączeniu zaparatami zwbudowanymi
diodami wspomagającymi AF, wejdź na witrynę internetową podaną poniżej.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Korzystanie zobiektywu wpołączeniu zaparatami zwbudowanymi lampami błyskowymi
Korzystanie zobiektywu wpołączeniu zaparatami zwbudowanymi lampami błyskowymi
Cienie będą widoczne na zdjęciach wmiejscach, gdzie światło zwbudowanej lampy błyskowej jest
zasłonięte przez obiektyw lub osłonę przeciwsłoneczną. Przed rozpoczęciem fotografowania zdejmij
osłonę przeciwsłoneczną. Zwróć jednak uwagę, że w zależności od odległości od fotografowanego
obiektu, a w przypadku obiektywów o zmiennej ogniskowej, również w zależności od ogniskowej
obiektywu, cienie mogą pojawiać się również po zdjęciu osłony przeciwsłonecznej.
Aby uzyskać informacje na temat ogniskowych iodległości od fotografowanego obiektu, przy których
cienie nie będą pojawiać się na zdjęciach zrobionych z użyciem wbudowanej lampy błyskowej,
odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Nie podnoś ani nie trzymaj obiektywu lub aparatu tylko za pokrywkę obiektywu lub osłonę przeciwsłoneczną.
Utrzymuj styki procesora wczystości.
W przypadku uszkodzenia gumowej uszczelki mocowania obiektywu niezwłocznie zaprzestań
użytkowania izanieś obiektyw do autoryzowanego serwisu firmy Nikon wcelu naprawy.
Zakładaj pokrywki obiektywu na miejsce, kiedy obiektyw nie jest wużytku.
• Nie pozostawiaj obiektywu wwilgotnych miejscach ani wmiejscach, wktórych może być narażony na
działanie wilgoci. Korozja wewnętrznych mechanizmów może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
Nie pozostawiaj obiektywu w pobliżu otwartego ognia ani w innych bardzo gorących miejscach.
Skrajnie wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie lub odkształcenie zewnętrznej
powierzchni wykonanej ze wzmocnionego tworzywa sztucznego.
• Przeniesienie obiektywu z ciepłego do zimnego otoczenia lub vice versa może spowodować
szkodliwe skraplanie się pary wodnej wewnątrz i na zewnątrz obiektywu. Umieść obiektyw wszczelnie
zamkniętej torebce lub plastikowym futerale przed przeniesieniem go zciepłego do zimnego miejsca
lub vice versa. Obiektyw można wyjąć ztorebki lub futerału po upływie czasu pozwalającego mu na
dostosowanie się do nowej temperatury.
Zalecamy umieszczenie obiektywu wjego futerale wcelu ochrony przed porysowaniem podczas transportu.
Pielęgnacja obiektywu
Pielęgnacja obiektywu
Usunięcie kurzu zwykle wystarcza do oczyszczenia szklanych powierzchni obiektywu.
Podczas czyszczenia przedniej soczewki obiektywu powleczonej fl uorem:
- Usuń odciski palców iinne tłuste zabrudzenia miękką iczystą bawełnianą ściereczką lub ściereczką
do czyszczenia obiektywów innych fi rm. Czyść od środka na zewnątrz ruchami okrężnymi.
- Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, delikatnie wytrzyj czyszczoną powierzchnię miękką szmatką lekko
zwilżoną niewielką ilością wody destylowanej, etanolu lub środka do czyszczenia obiektywów innych fi rm.
- Ślady w kształcie kropli mogą się pojawiać na powierzchniach powleczonych fl uorem, które są
wysoce hydrofobowe ioleofobowe. Takie ślady można usunąć suchą szmatką.
Podczas czyszczenia tylnej soczewki obiektywu, która nie jest powleczona fl uorem:
- Usuń odciski palców i inne tłuste zabrudzenia miękką i czystą ściereczką lub ściereczką do
czyszczenia obiektywów innych fi rm lekko zwilżoną niewielką ilością etanolu lub środka do
czyszczenia obiektywów innych fi rm. Czyść od środka na zewnątrz ruchami okrężnymi. Pamiętaj,
aby czyścić równo idokładnie, nie pozostawiając smug.
Nigdy nie używaj do czyszczenia obiektywu rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieńczalnik
do farb lub benzen.
Filtrów neutralnych (NC) (dostępnych osobno) itp. można używać do ochrony przedniej soczewki obiektywu.
Nie przechowuj wobecności środków przeciw molom zawierających naftalinę lub kamforę ani wmiejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeśli obiektyw nie będzie używany przez
długi okres, przechowuj go wchłodnym isuchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni irdzy.
Akcesoria
Akcesoria
Dołączone akcesoria
Dołączone akcesoria
Pokrywka obiektywu LC-62B (pokrywka przednia)
Pokrywka obiektywu LF-N1 (pokrywka tylna)
Osłona przeciwsłoneczna HB-99
Futerał na obiektyw CL-C2
D
Korzystanie zfuterału na obiektyw
Futerał jest przeznaczony do ochrony obiektywu przed zarysowaniami, anie przed upadkami lub innymi wstrząsami albo uderzeniami.
Futerał nie jest wodoodporny.
Po potarciu lub zmoczeniu, materiał, zktórego wykonany jest futerał, może wyblaknąć, rozciągnąć się, skurczyć się, zmienić barwę
albo mogą się na nim pojawić zacieki.
Usuwaj kurz miękką szczoteczką.
Wodę iplamy można usuwać zpowierzchni miękką isuchą ściereczką. Nie używaj alkoholu, benzenu, rozcieńczalnika ani innych
lotnych substancji chemicznych.
Nie przechowuj futerału w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub na wpływ wysokiej
temperatury albo wilgotności.
Nie używaj futerału do czyszczenia monitora lub soczewek obiektywu.
Zachowaj ostrożność, aby obiektyw nie wypadł zfuterału podczas transportu.
Materiał: poliester
Zgodne akcesoria
Zgodne akcesoria
Filtry ośrednicy 62 mm
D
Filtry
Używaj tylko jednego  ltra jednocześnie.
Zdejmij osłonę przeciwsłoneczną przed podłączeniem  ltrów. Przed obróceniem kołowych  ltrów polaryzacyjnych również
konieczne jest zdjęcie osłony przeciwsłonecznej.
Dane techniczne
Dane techniczne
Mocowanie
Mocowanie Mocowanie Nikon Z
Ogniskowa
Ogniskowa 105 mm
Maksymalny otwór względny
Maksymalny otwór względny f/2,8
Konstrukcja obiektywu
Konstrukcja obiektywu 16 soczewek w 11 grupach (w tym 3 soczewki ED, 1 soczewka asferyczna,
soczewki zpowłoką nanokrystaliczną ipowłoką ARNEO oraz przednia soczewka obiektywu
powleczona  uorem)
Kąt widzenia
Kąt widzenia Format FX: 23° 10’
Format DX: 15° 20’
Układ ustawiania ostrości
Układ ustawiania ostrości System wewnętrznego ustawiania ostrości
Redukcja drgań
Redukcja drgań Przesuwanie obiektywu zużyciem liniowych silników dźwiękowych (ang.
voice coil motors - VCM)
Minimalna odległość zdjęciowa
Minimalna odległość zdjęciowa
0,29 m od płaszczyzny ogniskowej
Maksymalna skala
Maksymalna skala
odwzorowania
odwzorowania
Listki przysłony
Listki przysłony 9 (zaokrąglony otwór przysłony)
Zakres przysłony
Zakres przysłony
Przy odległości zdjęciowej równej nieskończoności: f/2,8
32
Przy odległości zdjęciowej wynoszącej 0,29
m: f/4,5
51
Przełącznik limitu ustawiania
Przełącznik limitu ustawiania
ostrości
ostrości
Dwa położenia: FULL (∞
0,29
m) oraz 0,5 m
0,29 m
Rozmiar  ltra
Rozmiar  ltra 62 mm (P = 0,75 mm)
Wymiary
Wymiary Około 85 mm maksymalnej średnicy × 140 mm (odległość do końca
obiektywu od kołnierza mocowania obiektywu aparatu)
Ciężar
Ciężar Około 630 g
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, danych technicznych iparametrów tego produktu
wdowolnym momencie ibez wcześniejszego powiadomienia.
Gr
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα
πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής.
• Αυτός ο φακός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με φωτογραφικές μηχανές mirrorless που
διαθέτουν μοντούρα Z από τη Nikon.
Ενημέρωση του fi rmware της φωτογραφικής μηχανής στην πιο πρόσφατη έκδοση. Με προγενέστερες
εκδόσεις, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να αποτυγχάνει να ανιχνεύσει σωστά τον φακό και ορισμένες
λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Η πιο πρόσφατη έκδοση του fi rmware της φωτογραφικής
μηχανής είναι διαθέσιμη για λήψη από το Κέντρο Λήψεων της Nikon στην παρακάτω διεύθυνση URL.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Για την Ασφάλειά Σας
Για την Ασφάλειά Σας
Για να μην προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Για την
Ασφάλειά Σας» στο σύνολό της προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια σε μέρος, όπου θα τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.
A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
A ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμό ή υλική ζημιά.
A
A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν.
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν.
Μην αγγίξετε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος.
Μην αγγίξετε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος.
Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.
Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως παρουσία καπνού, ζέστης
Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως παρουσία καπνού, ζέστης
ή ασυνήθιστων οσμών στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την πηγή τροφοδοσίας της
ή ασυνήθιστων οσμών στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την πηγή τροφοδοσίας της
φωτογραφικής μηχανής.
φωτογραφικής μηχανής.
Η συνέχιση της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.
Διατηρήστε το στεγνό.
Διατηρήστε το στεγνό.
Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.
Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.
Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρουσία εύφλεκτων αερίων ή σκόνης
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρουσία εύφλεκτων αερίων ή σκόνης
όπως προπάνιο, βενζίνη ή αερολύματα.
όπως προπάνιο, βενζίνη ή αερολύματα.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά.
Μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο ή άλλη πηγή ισχυρού φωτός μέσα από τον φακό.
Μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο ή άλλη πηγή ισχυρού φωτός μέσα από τον φακό.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης.
Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία
προϊόντος. Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι τα μικρά μέρη αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Σε περίπτωση που
ένα παιδί καταπιεί οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Μην το χειρίζεστε με γυμνά χέρια σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή
Μην το χειρίζεστε με γυμνά χέρια σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή
χαμηλές θερμοκρασίες.
χαμηλές θερμοκρασίες.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή κρυοπάγημα.
A
A
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφήνετε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός.
Μην αφήνετε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός.
Το φως που εστιάζεται από τον φακό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη στα εσωτερικά μέρη
του προϊόντος. Όταν φωτογραφίζετε θέματα φωτισμένα από πίσω, να κρατάτε τον ήλιο έξω από το
κάδρο. Το φως του ήλιου που εστιάζεται στη φωτογραφική μηχανή, όταν ο ήλιος βρίσκεται κοντά στο
κάδρο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες,
Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες,
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος.
Μη μεταφέρετε φωτογραφικές μηχανές ή φακούς με προσαρτημένα τρίποδα ή παρόμοια
Μη μεταφέρετε φωτογραφικές μηχανές ή φακούς με προσαρτημένα τρίποδα ή παρόμοια
εξαρτήματα.
εξαρτήματα.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος.
Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη
Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά.
Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:
Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε ένα κατάλληλο σημείο απόρριψης.
Μην το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση βοηθούν στη συντήρηση των φυσικών πόρων και την
πρόληψη αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που μπορούν να προκληθούν
από τη λανθασμένη απόρριψη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι
υπεύθυνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Χρήση του Φακού
Χρήση του Φακού
Εξαρτήματα του Φακού: Ονόματα και Λειτουργίες
Εξαρτήματα του Φακού: Ονόματα και Λειτουργίες
Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αριστερή άκρη αυτού του φύλλου.
q
Σημάδι τοποθέτησης
σκιάστρου φακού
Χρησιμοποιήστε κατά την προσάρτηση του σκιάστρου
φακού.
Βλέπε
D
w
Ελαστική λαβή
e
Δακτύλιος εστίασης
Χρησιμοποιήστε τον για χειροκίνητη εστίαση.
Όταν εστιάζετε χρησιμοποιώντας την αυτόματη
εστίαση, μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση
χειροκίνητα περιστρέφοντας τον δακτύλιο όσο το
κουμπί λήψης πατιέται μέχρι τη μέση. Μετά την
εστίαση, πατήστε το κουμπί λήψης ως το τέρμα για να
τραβήξετε τη φωτογραφία.
r
Πίνακας πληροφοριών
φακού
Προβάλετε την απόσταση εστίασης, το βάθος πεδίου
και άλλες πληροφορίες.
Βλέπε
B
,
C
t
Δακτύλιος ελέγχου
Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε μια ρύθμιση, όπως
τo [Διάφραγμα] ή την [Αντιστάθμιση έκθεσης] η οποία
έχει εκχωρηθεί χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική
μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
περιγραφή της επιλογής [Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου] ή
[Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] στο εγχειρίδιο οδηγιών της
φωτογραφικής μηχανής.
y
Σημάδι μοντούρας φακού
Χρησιμοποιήστε κατά τη συναρμολόγηση του φακού
στη φωτογραφική μηχανή.
Βλέπε
A
u
Ελαστικός μονωτικός
σύνδεσμος μοντούρας
φακού
——
i
Επαφές CPU
Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων προς
και από τη φωτογραφική μηχανή.
o
Κουμπί L-Fn
Πατήστε το για να εκτελέσετε μια λειτουργία που έχει
εκχωρηθεί χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
περιγραφή της επιλογής [Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου] ή
[Πρ. εκχώρ. ελέγχου (λήψη)] στο εγχειρίδιο οδηγιών της
φωτογραφικής μηχανής.
!0
Κουμπί επιλογής
πληροφοριών (DISP)
Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις ή διαλέξτε τις πληροφορίες
που θα εμφανίζονται στον πίνακα πληροφοριών φακού.
Βλέπε
B
,
C
!1
Διακόπτης λειτουργίας
εστίασης
Διαλέξτε μια λειτουργία εστίασης.
A: Αυτόματη εστίαση
M: Χειροκίνητη εστίαση
Έχετε υπόψη ότι ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση, η
εστίαση πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα όταν η λειτουργία
χειροκίνητης εστίασης επιλεχθεί χρησιμοποιώντας τα
χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής.
!2
Διακόπτης ορίων εστίασης
Επιλέξτε τα όρια της απόστασης εστίασης για την
αυτόματη εστίαση σύμφωνα με τους στόχους σας.
FULL: Διαλέξτε το για θέματα σε αποστάσεις
οπουδήποτε στο πλήρες εύρος αυτόματης εστίασης
του φακού (0,29 m έως το άπειρο).
0.5 m – 0.29 m: Περιορίστε την αυτόματη εστίαση
σε απόσταση 0,29 m έως 0,5 m. Διαλέξτε αυτή την
επιλογή για γρηγορότερη εστίαση σε λήψεις κοντινών
πλάνων ή όποτε πιστεύετε ότι το θέμα σας δεν θα
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 m.
!3
Σκίαστρο φακού
Τα σκίαστρα φακού εμποδίζουν την άμεση έκθεση στο φως,
η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αντανάκλαση ή διπλά
είδωλα. Επίσης, χρησιμεύουν για την προστασία του φακού.
Βλέπε
D
!4
Σημάδι ασφάλειας
σκιάστρου φακού
Χρησιμοποιήστε κατά την προσάρτηση του σκιάστρου
φακού.
!5
Σημάδι ευθυγράμμισης
σκιάστρου φακού
!6
Κουμπί απελευθέρωσης
κλειδώματος σκιάστρου
φακού
Χρησιμοποιήστε το κατά την αφαίρεση του σκιάστρου
φακού.
!7
Καπάκι φακού (μπροστινό
κάλυμμα)
——
!8
Καπάκι φακού (πίσω
κάλυμμα)
——
A
Προσάρτηση και Αφαίρεση
Προσάρτηση και Αφαίρεση
Προσάρτηση του Φακού
z
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το καπάκι σώματος, και
αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα φακού.
x
Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, διατηρώντας το
σημάδι μοντούρας στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μοντούρας στο σώμα
της μηχανής και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να
ασφαλιστεί στη θέση του.
Αφαίρεση του Φακού
z
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
x
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης του φακού ενώ περιστρέφετε
τον φακό δεξιόστροφα.
D
Αφαίρεση του φακού
Μην αφαιρείτε τον φακό ενώ η φωτογραφική ηχανή είναι ενεργοποιηένη.
Εάν, ετά την αφαίρεση του φακού από τη φωτογραφική ηχανή, παρατηρήσετε ότι κουδουνίζει όταν ανακινείται,
επανασυνδέστε τον φακό, ενεργοποιήστε τη φωτογραφική ηχανή και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε
τον φακό ε τη σωστή σειρά.
B
Ο Πίνακας Πληροφοριών Φακού
Ο Πίνακας Πληροφοριών Φακού
Ο πίνακας πληροφοριών φακού ανάβει όταν ο φακός είναι προσαρτημένος σε μια φωτογραφική
μηχανή και η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη.
Πατήστε το κουμπί επιλογής πληροφοριών του φακού για κυκλική εναλλαγή των πληροφοριών,
όπως υποδεικνύεται:
Βάθος πεδίου
1
Διάφραγμα
2
Λόγος αναπαραγωγής
Απόσταση εστίασης
1 Το βάθο πεδίου εφανίζεται όταν η φωτογραφική ηχανή βρίσκεται στη λειτουργία A ή M.
2
Το ενεργό διάφραγα εφανίζεται όνο όταν η
φωτογραφική ηχανή βρίσκεται στη λειτουργία A ή M.
Η οθόνη για άλλε λειτουργίε εφανίζεται στην εικόνα.
• Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα, όταν λήξει ο χρονομετρητής αναμονής της φωτογραφικής
μηχανής ή εάν δεν γίνει καθόλου χειρισμός του φακού για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Πατήστε το
κουμπί επιλογής πληροφοριών για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.
A
Ο Πίνακας Πληροφοριών Φακού
Η απόσταση εστίαση, το βάθο πεδίου και ο λόγο αναπαραγωγή που εφανίζονται στον πίνακα πληροφοριών φακού είναι
κατά προσέγγιση όνο.
A
Λόγος αναπαραγωγής
Όταν ο λόγο αναπαραγωγή εφανίζεται στον πίνακα πληροφοριών φακού, η τιή που εφανίζεται από τον δείκτη είναι ο
παρονοαστή. Για παράδειγα, ο δείκτη είναι στο «1» για να δείξει έναν λόγο αναπαραγωγή 1:1 (φυσικό έγεθο) και «2»
όταν ο λόγο αναπαραγωγή είναι 1:2 (φυσικό έγεθο στο ισό).
Λόγος αναπαραγωγής 1:2 (φυσικό μέγεθος στο μισό)
Δείκτης
C
Επιλογές Πίνακα
Επιλογές Πίνακα
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαλέξετε τις μονάδες για την απόσταση εστίασης ανάμεσα
σε μέτρα (m) ή πόδια (ft) ή προσαρμόστε τη φωτεινότητα του πίνακα πληροφοριών του φακού.
z Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να προβάλετε τις ρυθμίσεις.
Θα εμφανιστούν οι επιλογές μονάδας ή φωτεινότητας. Το στοιχείο που θα επιλέξετε θα
αρχίσει να αναβοσβήνει.
Πατήστε το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να εκτελέσετε εναλλαγή των οθονών.
Μονάδες Φωτεινότητα
x Διαλέξτε μια ρύθμιση χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο ελέγχου του φακού.
Μονάδες
- Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου για να διαλέξετε
ανάμεσα σε μέτρα (m) και πόδια (ft).
Φωτεινότητα
- Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου προς την
κατεύθυνση «+» (πιο φωτεινή) ή «−» (πιο σκοτεινή).
- Διαλέξτε μεταξύ 6 επιπέδων φωτεινότητας.
- Για να απενεργοποιήσετε τον πίνακα πληροφοριών
φακού, περιστρέψτε τον δακτύλιο προς την κατεύθυνση
«−» μέχρι το εικονίδιο να αλλάξει σε .
Πατήστε το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να
εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης.
• Εάν δεν εκτελεστούν λειτουργίες με τη χρήση των χειριστηρίων του φακού για περίπου
5 δευτερόλεπτα, οι επιλογές πίνακα θα εξαφανιστούν από την οθόνη. Οποιεσδήποτε
αλλαγές θα χαθούν.
c Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να επιστρέψετε στην
οθόνη πληροφοριών φακού.
• Διαλέγοντας το για τη φωτεινότητα, απενεργοποιείται ο πίνακας πληροφοριών φακού. Για
να ενεργοποιηθεί ξανά η οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής πληροφοριών.
D
Προσάρτηση και Αφαίρεση του Σκιάστρου Φακού
Προσάρτηση και Αφαίρεση του Σκιάστρου Φακού
Προσάρτηση του Σκιάστρου Φακού
Ευθυγραμμίστε το σημάδι τοποθέτησης σκιάστρου φακού με το σημάδι ευθυγράμμισης
σκιάστρου φακού (
q
) και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το σκίαστρο του φακού (
w
) έως ότου το
σημάδι να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι ασφάλειας σκιάστρου φακού (
e
).
Σημάδι ασφάλειας σκιάστρου
φακού
Σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού
Σημάδι τοποθέτησης σκιάστρου
φακού
Η πολύ σφιχτή πρόσδεση του μπροστινού στοιχείου καθιστά δύσκολη την προσάρτηση ή την
αφαίρεση του σκιάστρου φακού. Κατά την περιστροφή του σκιάστρου φακού, κρατήστε το δίπλα
στο σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού () στη βάση του.
Το σκίαστρο φακού μπορεί να αντιστραφεί και να συναρμολογηθεί στον φακό όταν δεν χρησιμοποιείται.
Αφαίρεση του Σκιάστρου Φακού
Κρατώντας πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος του σκιάστρου φακού (
q
), περιστρέψτε
το σκίαστρο προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται (
w
) και αφαιρέστε το από τον φακό (
e
).
Κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος σκιάστρου φακού
Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει όταν το σκίαστρο έχει αναστραφεί.
Λήψη κοντινών πλάνων
Λήψη κοντινών πλάνων
Ο φακός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φωτογραφίσετε κοντινά πλάνα, επιτρέποντάς σας
να πηγαίνετε πιο κοντά στο θέμα έτσι ώστε να γεμίζει περισσότερο το κάδρο. Κατά τη λήψη κοντινών
πλάνων, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Τα κοντινά πλάνα είναι επιρρεπή στο θάμπωμα που προκαλείται από το κούνημα της φωτογραφικής
μηχανής. Σας συνιστούμε να τοποθετείτε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα τρίποδο και να απελευθερώνετε
το κλείστρο χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό ντεκλανσέρ ή ασύρματο τηλεχειριστήριο.
Η λήψη σε μικρές αποστάσεις εστίασης μειώνει αισθητά το βάθος πεδίου. Για να αυξήσετε το βάθος
πεδίου και έτσι να αυξήσετε το φαινομενικό βάθος εστίασης μπροστά και πίσω από το σημείο εστίασης,
κλείστε το διάφραγμα και αυξήστε τους χρόνους έκθεσης.
Προσέξτε να μη χτυπήσετε το θέμα σας όταν χρησιμοποιείτε το σκίαστρο φακού.
Ρύθμιση του διαφράγματος
Ρύθμιση του διαφράγματος
Το διάφραγμα του φακού διαφέρει σε εύρος που αλλάζει ανάλογα με την απόσταση εστίασης. Σε
απόσταση εστίασης του άπειρου, το διάφραγμα κυμαίνεται από f/2.8 έως f/32, ενώ το εύρος της
απόστασης εστίασης 0,29 m είναι f/4.5 έως f/51. Σε διαφράγματα που αντιστοιχούν ή βρίσκονται κοντά
στο μέγιστο και το ελάχιστο για τον φακό στις λειτουργίες A και M, το ενεργό διάφραγμα
1
προσαρμόζεται
αυτόματα για τις αλλαγές στην απόσταση εστίασης όπως φαίνεται στην εικόνα.
2
Για παράδειγμα, αν
επιλεγεί ένα διάφραγμα f/2.8 σε απόσταση εστίασης του απείρου, το ενεργό διάφραγμα όταν η απόσταση
εστίαση μειωθεί σε 0,29 m θα είναι f/4.5.
(f/45)(f/51)
0.41m(1.35 ft)0.33m(1.09 ft)0.29m(0.96 ft)0.59m(1.94 ft)f/4 f/5.6 f/8f/2.8
f/11
f/16
f/22 f/32(f/4.5)
Εύρος διαφράγματος
1 Εξαιτία του τρόπου ε τον οποίο είναι κατασκευασένο ο φακό, η φωτεινότητα τη εικόνα
που προβάλλει στον αισθητήρα εικόνα διαφέρει ανάλογα ε την απόσταση εστίαση. Η εικόνα
σκοτεινιάζει καθώ ειώνεται η απόσταση εστίαση και αυξάνεται ο λόγο αναπαραγωγή.
Η φωτογραφική ηχανή και ο πίνακα πληροφοριών φακού δείχνουν συνεπώ ένα «ενεργό
διάφραγα» που αντικατοπτρίζει αυτήν τη διακύανση τη φωτεινότητα.
2 Υποθέτοντα έγεθο βήατο διαφράγατο / EV.
Επιλογή ενός λόγου αναπαραγωγής
Επιλογή ενός λόγου αναπαραγωγής
Για λήψη φωτογραφιών με επιλεγμένο λόγο αναπαραγωγής—για παράδειγμα, 1:1 (φυσικό μέγεθος) ή
1:2 (φυσικό μέγεθος στο μισό):
z
Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας εστίασης στη θέση M.
x
Πατήστε το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να εμφανιστεί ο λόγος αναπαραγωγής στον
πίνακα πληροφοριών φακού.
c
Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης έως ότου να επιλεγεί ο επιθυμητός λόγος αναπαραγωγής
στον πίνακα πληροφοριών φακού.
Για παράδειγμα, για να επιλέξετε έναν λόγο αναπαραγωγής
1:2, περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης έως ότου ο δείκτης
να δείξει στο «2». Μην περιστρέψετε τον δακτύλιο εστίασης
αφού έχετε επιλέξει τον λόγο αναπαραγωγής.
v
Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή έτσι ώστε το θέμα να βρίσκεται σε εστίαση.
Μετακινήστε τη φωτογραφική μηχανή προς τα εμπρός ή πίσω μέχρι η εικόνα στην οθόνη λήψης
να βρίσκεται σε εστίαση.
A
Λόγος αναπαραγωγής
Ο «λόγο αναπαραγωγή» είναι ο λόγο του φαινοενικού εγέθου ενό αντικειένου στον αισθητήρα εικόνα προ το πραγατικό του έγεθο.
Εάν η απόσταση του θέατο στον αισθητήρα εικόνα είναι 1 cm όταν το πραγατικό θέα βρίσκεται στα 2 cm, για παράδειγα, ο λόγο
αναπαραγωγή είναι 1:2 (φυσικό έγεθο στο ισό).
Απόσβεση Κραδασμών (VR)
Απόσβεση Κραδασμών (VR)
Ο φακός υποστηρίζει την απόσβεση κραδασμών. Οι ρυθμίσεις της απόσβεσης κραδασμών μπορούν να
προσαρμοστούν από τη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της φωτογραφικής μηχανής.
Έχοντας επιλέξει [Normal] για την απόσβεση κραδασμών της φωτογραφικής μηχανής, η απόσβεση
κραδασμών επιτρέπει ταχύτητες κλείστρου έως 4,5 στοπ
*
πιο αργά από ό,τι θα γινόταν διαφορετικά στην
περίπτωση αυτή, επεκτείνοντας το εύρος των διαθέσιμων ταχυτήτων κλείστρου.
* Μετράται σύμφωνα με τα πρότυπα CIPA. Οι τιμές για φακούς που υποστηρίζουν το φορμά FX μετρώνται
σε φωτογραφικές μηχανές mirrorless με φορμά FX, εκείνες για τους φακούς DX σε φωτογραφικές μηχανές
mirrorless με φορμά DX. Οι τιμές για τους φακούς zoom μετρώνται στο μέγιστο zoom.
A
Απόσβεση κραδασμών και απόσταση εστίασης
Η αποτελεσατικότητα τη απόσβεση κραδασών ειώνεται καθώ ειώνεται η απόσταση εστίαση.
D
Απόσβεση κραδασμών
Συνιστούµε να επιλέγετε [Απενεργοποίηση] για την απόσβεση κραδασών τη φωτογραφική ηχανή όταν η ηχανή είναι
τοποθετηένη σε τρίποδο ή ονόποδο.
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφιών
Η θέση εστίασης ενδέχεται να αλλάξει αν απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και στη συνέχεια
την ενεργοποιήσετε ξανά μετά την εστίαση. Εάν έχετε εστιάσει σε μια προεπιλεγμένη θέση, ενώ
περιμένετε το θέμα σας να εμφανιστεί, σας συνιστούμε να μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή
έως ότου να ληφθεί η φωτογραφία.
Φωτογραφικές μηχανές με βοηθητικούς φωτισμούς AF
Φωτογραφικές μηχανές με βοηθητικούς φωτισμούς AF
Ο φακός ή το σκίαστρο φακού ενδέχεται να εμποδίζουν το φως του βοηθητικού φωτισμού AF της
φωτογραφικής μηχανής.
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φακού με φωτογραφικές μηχανές που διαθέτουν
ενσωματωμένους βοηθητικούς φωτισμούς, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Χρήση του φακού σε φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένο φλας
Χρήση του φακού σε φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένο φλας
Θα εμφανίζονται σκιές σε φωτογραφίες όπου το φως από το ενσωματωμένο φλας εμποδίζεται από τον
φακό ή το σκίαστρο φακού. Αφαιρέστε το σκίαστρο φακού πριν από τη λήψη. Ωστόσο, έχετε υπόψη
ότι ανάλογα με την απόσταση από το θέμα, και στην περίπτωση φακών zoom στην εστιακή απόσταση
φακού, ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές ακόμη και όταν το σκίαστρο φακού έχει αφαιρεθεί.
Για πληροφορίες σχετικά με τις εστιακές αποστάσεις και τις αποστάσεις του θέματος, στις οποίες δεν εμφανίζονται
σκιές σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με ενσωματωμένο φλας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Προφυλάξεις ως προς τη Χρήση
Προφυλάξεις ως προς τη Χρήση
Μη σηκώνετε ή κρατάτε τον φακό ή τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας μόνο τα καπάκια
φακού ή το σκίαστρο φακού.
Διατηρείτε καθαρές τις επαφές CPU.
Σε περίπτωση που φθαρεί ο ελαστικός μονωτικός σύνδεσμος μοντούρας φακού, διακόψτε αμέσως τη
λειτουργία και πηγαίνετε τον φακό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Nikon για επισκευή.
Επανατοποθετήστε τα καπάκια φακού, όταν ο φακός δεν χρησιμοποιείται.
Μην αφήνετε τον φακό σε υγρά μέρη ή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε υγρασία. Εάν σκουριάσει ο
εσωτερικός μηχανισμός, μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά.
Μην αφήνετε τον φακό δίπλα σε γυμνές φλόγες ή σε εξαιρετικά θερμούς χώρους. Η υψηλή θερμοκρασία
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή να στρεβλώσει το εξωτερικό μέρος με ενισχυμένο πλαστικό.
Αν μετακινήσετε τον φακό από ένα θερμό σε ένα ψυχρό περιβάλλον ή αντίστροφα, μπορεί να προκληθεί
επιβλαβής συμπύκνωση μέσα και έξω από τον φακό. Τοποθετήστε τον φακό σε τσάντα ή πλαστική
θήκη πριν τον μετακινήσετε πέρα από ένα όριο θερμοκρασίας. Ο φακός μπορεί να αφαιρεθεί από
την τσάντα ή τη θήκη αφού έχει περάσει κάποιος χρόνος για να προσαρμοστεί στη νέα θερμοκρασία.
Σας συνιστούμε να τοποθετείτε τον φακό στη θήκη του για να τον προστατεύετε από εκδορές κατά τη μεταφορά.
Φροντίδα Φακού
Φροντίδα Φακού
Η αφαίρεση της σκόνης είναι συνήθως αρκετή για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών του φακού.
Κατά τον καθαρισμό του μπροστινού στοιχείου φακού με επίστρωση φθορίου:
- Αφαιρέστε τα δακτυλικά αποτυπώματα και άλλους λιπαρούς ρύπους με ένα μαλακό, καθαρό
βαμβακερό πανί ή πανάκι καθαρισμού φακών άλλου κατασκευαστή. Καθαρίστε από το κέντρο προς
τα άκρα με κυκλική κίνηση.
- Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο
με μικρή ποσότητα αποσταγμένου νερού, αιθανόλης ή καθαριστικού φακών άλλου κατασκευαστή.
- Μπορεί να σχηματιστούν σημάδια σε σχήμα σταγόνας σε επιφάνειες με επίστρωση φθορίου, οι οποίες
απωθούν εξαιρετικά το νερό και το λάδι. Τέτοιου είδους σημάδια μπορούν να αφαιρεθούν με ένα στεγνό πανί.
Κατά τον καθαρισμό του πίσω στοιχείου του φακού, το οποίο είναι χωρίς επίστρωση φθορίου:
- Αφαιρέστε τα δακτυλικά αποτυπώματα και άλλους λιπαρούς ρύπους με ένα μαλακό, καθαρό πανί ή
πανάκι καθαρισμού φακών άλλου κατασκευαστή ελαφρώς νοτισμένο με μικρή ποσότητα αιθανόλης ή
καθαριστικό φακών άλλου κατασκευαστή. Καθαρίστε από το κέντρο προς τα άκρα με κυκλική κίνηση.
Φροντίστε να τον καθαρίσετε καλά και ομοιόμορφα χωρίς να αφήσετε κηλίδες.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ οργανικούς διαλύτες όπως νέφτι ή βενζίνη για να καθαρίσετε τον φακό.
Τα φίλτρα Ουδέτερου Χρώματος (NC) (διατίθενται ξεχωριστά) και τα παρόμοια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προστασία του μπροστινού στοιχείου του φακού.
Μην τον αποθηκεύετε μαζί με μπάλες ναφθαλίνης ή καμφοράς ή σε άμεσο ηλιακό φως. Αν ο φακός δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε δροσερό, ξηρό
χώρο για να αποφύγετε τη μούχλα και τη σκουριά.
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
Παρεχόμενα Εξαρτήματα
Παρεχόμενα Εξαρτήματα
Καπάκι φακού LC-62B (μπροστινό κάλυμμα)
Καπάκι φακού LF-N1 (πίσω κάλυμμα)
Σκίαστρο φακού HB-99
Θήκη φακού CL-C2
D
Χρήση της Θήκης Φακού
Η θήκη προορίζεται για την προστασία του φακού από εκδορέ, όχι από πτώσει ή άλλου φυσικού κραδασού.
Η θήκη δεν είναι αδιάβροχη.
Το υλικό που χρησιοποιείται στη θήκη ενδέχεται να ξεθωριάσει, να αποφλοιωθεί, να διασταλεί, να συσταλεί ή να αλλάξει χρώα,
όταν τριφτεί ή βραχεί.
Αφαιρέστε τη σκόνη ε αλακή βούρτσα.
Το νερό και οι λεκέδε πορούν να αφαιρεθούν από την επιφάνεια ε ένα αλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιοποιείτε οινόπνευα,
βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα πτητικά χηικά.
Μην αποθηκεύετε σε έρη που εκτίθενται σε άεσο ηλιακό φω ή σε υψηλέ θεροκρασίε ή υγρασία.
Μη χρησιοποιήσετε τη θήκη για να καθαρίσετε τα στοιχεία τη οθόνη ή του φακού.
Προσέχετε ώστε ο φακό να ην πέσει από τη θήκη κατά τη εταφορά.
Υλικό: Πολυεστέρα
Συμβατά Εξαρτήματα
Συμβατά Εξαρτήματα
Φίλτρα 62 mm
D
Φίλτρα
Να χρησιοποιείτε όνο ένα φίλτρο κάθε φορά.
Αφαιρείτε το σκίαστρο φακού πριν από την προσάρτηση φίλτρων. Θα χρειαστεί επίση να αφαιρέσετε το σκίαστρο φακού πριν από
την περιστροφή των φίλτρων κυκλική πόλωση.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μοντούρα
Μοντούρα Μοντούρα Z Nikon
Εστιακή απόσταση
Εστιακή απόσταση 105 mm
Μέγιστο διάφραγμα
Μέγιστο διάφραγμα f/2.8
Κατασκευή φακού
Κατασκευή φακού 16 στοιχεία σε 11 ομάδες (συπεριλαβανοένων 3 στοιχείων ED, 1 ασφαιρικού
στοιχείου, στοιχείων ε Νανοκρυσταλλική επίστρωση και επίστρωση ARNEO και ενό
προστινού στοιχείου φακού ε επίστρωση φθορίου)
Γωνία προβολής
Γωνία προβολής Φορμά FX: 23° 10’
Φορμά DX: 15° 20’
Σύστημα εστίασης
Σύστημα εστίασης Σύστημα μεσαίας εστίασης
Απόσβεση κραδασμών
Απόσβεση κραδασμών Μετατόπιση φακού με χρήση voice coil motors (VCM)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,29 m από το εστιακό επίπεδο
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής
Λεπίδες διαφράγματος
Λεπίδες διαφράγματος 9 (στρογγυλό άνοιγα διαφράγατο)
Εύρος διαφράγματος
Εύρος διαφράγματος
Σε απόσταση εστίασης του άπειρου: f/2.8 – 32
Σε απόσταση εστίασης 0,29 m: f/4.5 – 51
Διακόπτης περιορισμού εστίασης
Διακόπτης περιορισμού εστίασης Δύο θέσεις: FULL (∞ – 0,29 m) και 0.5 m – 0.29 m
Μέγεθος προσαρτήματος
Μέγεθος προσαρτήματος
φίλτρου
φίλτρου
62 mm (P = 0,75 mm)
Διαστάσεις
Διαστάσεις Περίπου 85mm μέγιστη διάμετρος × 140mm (απόσταση ω την άκρη του
φακού από το κολάρο οντούρα φακού τη φωτογραφική ηχανή)
Βάρος
Βάρος Περίπου 630 g
Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εμφάνιση, τις προδιαγραφές καθώς και την απόδοση αυτού του
προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

SAMPLE

Manual

Consultați aici manualul pentru Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Lentile și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9.2. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română. Aveți o întrebare despre Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

Specificații Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.

General
Brand Nikon
Model NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
Produs lentilă
Limbă Română
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate