Manual de utilizare Olight H16 Wave

Olight H16 Wave

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Olight H16 Wave. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Olight
Model
H16 Wave
Produs
EAN
6926540907484
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Slovacă, Maghiară, Chineză
Tipul fișierului
PDF
正面 背面
500 350
LUMENS
MOD DE UTILIZARE
Înainte de utilizare, încărcați mai întâi acumulatorul.
Pentru a activa lumina, faceți clic pe comutatorul din partea frontală a
lanternei de cap cu o setare de ieșire inițială ridicată. Faceți clic din nou
pentru a modifica ieșirea la niveluri inferioare până când aceasta se oprește.
Funcționarea cu trecerea palmei prin fața lanternei: Pentru a activa
funcționarea cu trecerea palmei prin fața lanternei, când lumina este aprinsă,
țineți apăsat butonul până când lumina clipește o dată. Funcționarea cu
trecerea palmei prin fața lanternei va fi disponibilă o secundă după ce
comutatorul va deveni albastru. Pentru a opri lumina, rotiți maneta la 2-6 inci
(5-15 cm) în fața lanternei de cap și lumina se va opri temporar (modul de
așteptare). Treceți palma din nou prin fața lanternei pentru a o activa din nou.
Alimentarea se va închide complet automat dacă nu mai există o operație în t
de o oră.
Dezactivarea funcționării cu trecerea palmei prin fața lanternei: Când
lumina este încă aprinsă, apăsați și țineți apăsat comutatorul până când
indicatorul luminează intermitent o dată și lumina de pe comutator se oprește,
ceea ce înseamnă că funcționarea cu trecerea palmei prin fața lanternei a fost
dezactivată.
Incarcarea acumulatorului
Conectati cablu micro-USB la o sursa de incarcare USB (aceasta sursa nu este
inclusa). Utilizatorii pot folosi portul USB al unui calculator, incarcatoare mobil,
tablete, baterii externe etc. Lanterna este echipata cu indicator nivel incarcare
COMMENT L’UTILISER
Avant utilisation, merci de charger complètement la batterie.
Pour allumer la lampe, cliquer sur le bouton sur le devant. La lampe s’allume
sur le mode Fort. Pour changer la puissance lumineuse, cliquer à nouveau pour
faire défiler les modes jusqu’à extinction.
Utilisation mains libres : Pour activer ce mode, lorsque la lampe est allumée,
presser et maintenir le bouton jusqu’au clignotement. Ce mode est utilisable
une seconde après que le bouton se soit allumé en bleu. Pour éteindre la
lampe, passer votre main devant le capteur (entre 5cm et 15cm) et la lampe
s’éteindra temporairement (mode veille). Passer de nouveau votre main devant
le capteur pour rallumer la lampe. La lampe s’éteindra complètement s’il n’y a
aucune opération pendant une heure.
Come si usa
Prima dell’uso assicuratevi che il pacco batteria sia carico.
Cliccare il tasto posto frontalmente per accendere la torcia frontale. Essa si
accenderà al livello High. Gli altri click successivi faranno accendere i livelli più
bassi fino a quando i led non si spegneranno.
Funzionamento senza mani
Per attivare il funzionamento della torcia senza mani bisogna accendere la
torcia frontale, successivamente occorre premere e tenere premuto il tasto di
accensione per un secondo fino a quando il led non lampeggerà una volta. Il
funzionamento senza mani sarà disponibile un secondo dopo l’accensione del
led blu posto sotto il tasto di accensione. Adesso si potrà accendere e spegnere
i led facendo passare la mano davanti la torcia ad una distanza di 5/15
centimetri, quando la torcia si spegne va in standby. Si riaccende facendo
passare la mano davanti i led. La torcia si spegnerà automaticamente se non
rileva alcuna operazione entro un’ora.
Disabilitare il funzionamento senza mani
Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto il tasto di accensione per
un secondo fino a quando il led non lampeggerà una volta e il led sotto il tasto
si spegnerà. Questo ci indicherà che il funzionamento senza mani è
disabilitato.
Caricare il pacco batterie
Connettere il cavo microUSB ad una fonte USB di corrente (nella confezione
non è incluso un caricatore USB. Si possono usare le prese dei computer, i
carica batterie USB degli smartphone o di alti prodotti digitali, i power bank).
Connettere l’estremità con la porta microUSB al pacco batterie della torcia
frontale. Se gli indicatori cominciano a lampeggiare, la torcia frontale si sta
caricando. Quando i quattro indicatori sono tutti accesi vuol dire che la torcia
frontale è completamente carica.
Indicatore del livello di carica
Cliccando il tasto blu sul pacco batterie vicino i quatto indicatori di carica essi
ci comunicheranno in maniera approssimativa la capacità residua. Gli
indicatori rimarranno accesi per tre secondi. Quando il livello di batteria è
intorno al 10% o meno, l’ultimo indicatore lampeggerà e il pacco batteria
inizierà ad emettere dei bip per 10 minuti. Per fermare i bip basterà premere il
tasto blu una volta.
POUŽITIE
Pred použitím najprv úplne nabite batériu.
Pre zapnutie svetla kliknite na spínač na prednej strane čelovky s počiatočným
vysokým nastavením výstupu. Kliknite opäť pre zmenu výstupu na nižšie
úrovne, až kým sa nevypne.
Operácia mávaním: Pre aktiváciu operácie mávaním, keď je čelovka zapnutá,
stlačte apodržte spínač, až kým raz neblikne. Operácia mávaním bude
dostupná 1 sekundu po zmene farby spínača na modrú. Pre vypnutie svetla
mávnite rukou 5-15 cm pred čelovkou, a svetlo sa dočasne vypne
(pohotovostný režim). Mávnite rukou pre opätovné zapnutie. Napájanie sa
automaticky vypne, ak do 1 hodiny nezaznamená žiadnu operáciu.
Vypnutie operácie mávaním: Keď lampa ešte svieti, stlačte a podržte spínač,
až kým svetlo raz neblikne a následne sa vypne svetlo na spínači, čo znamená,
že operácia mávaním bola deaktivovaná.
NABÍJANIE BATÉRIE BATÉRIE
Pripojte kábel Micro-USB k externému zdroju napájania USB (zdroj USB nie je
súčasťou tohto produktu. Používateľ môže používať port USB portu počítača,
mobilného telefónu, nabíjacieho adaptéra pre digitálne produkty alebo banky) a
potom ho pripojiť do portu Micro-USB na batériovej jednotke svetlometu. Ak
začne blikať iný indikátor, svetlomet sa nabíja. Keď sú všetky štyri indikátory
zapnuté, znamená to, že svetlomet je úplne nabitý.
INDIKÁCIA BATÉRIE
Kliknite na modré tlačidlo vedľa štyroch indikátorov batérie, aby ste zistili
približnú kapacitu batérie, ktorú ste nechali. Indikátory zostanú zapnuté na tri
sekundy. Ak je hladina batérie blízka 10% alebo menej, posledný indikátor
bude blikať a akumulátor začne pípať po dobu 10 minút. Ak chcete zastaviť
pípanie, kliknite na modré tlačidlo.
USO
Antes de usar, favor de cargar completamente la batería.
( RU ) Русский
Инструкция
Перед первым использованием зарядите аккумуляторную
батарею.
Для включения фонаря нажмите на переднюю кнопку. По
умолчанию активируется максимальный режим. Повторное
нажатие понижает яркость до тех пор, пока фонарь не
выключится.
Включение/выключение фонаря взмахом руки:
Чтобы активировать данный режим необходимо при
включенном фонаре нажать и удерживать кнопку, пока она
не моргнет 1 раз. Режим активируется через 1 секунду, при
этом индикатор на кнопке загорится синим. Для
включения/выключения фонаря проведите рукой на
расстоянии 5-15 см перед сенсорными датчиками. (в
режиме ожидания фонарь пробудет 1 час, после
автоматически отключится).
Зарядка аккумуляторной батареи
Подключите кабель Micro USB ко внешнему источнику
питания, затем подключите его к порту Micro USB
аккумуляторной батареи. Индикация на блоке начнет
мигать, когда фонарь заряжается. Когда все четыре
индикатора горят, это означает, что аккумулятор
полностью заряжен.
Индикатор уровня заряда батареи
Нажмите на синюю кнопку на аккумуляторном блоке,
чтобы узнать приблизительную емкость заряда
аккумулятора. Всего 4 уровня состояния заряда, индикация
длится 3 секунды. Когда уровень заряда составляет 10%
или меньше, будет мигать один индикатор и
аккумуляторный блок подаст звуковой сигнал.
( ES ) Español
( RO ) Românesc
(JP)日本語
( FR ) Français
(BG)български
(IT)Italia
(SK)Slovenskýjazyk
使用方法:
パッケージから取り出しましたら、最初にバッテリー側に
ありますインジケーターボタンをクリックし、バッテリー
残量をご確認ください。インジケーターが4つ共ブルーに
点灯した状態が満充電になります。
ON/OFF :
スイッチを1回押すとHIモードで点灯します。
続けてスイッチを押す度に徐々に明るさが落ちてゆき、最
後に消灯となります
センサー機能のON/OF:ONの状態から1秒以上長押しし
ますとセンサー操作モードに切り替わり、その際、確認の
為1回点滅します。1秒後に手を振るセンサーが有効にな
り、インジケーターがブルーに点灯します。
センサー機能 : ヘッドライト部から5cm~20cm程度の距
離で手を振る事で点灯/消灯の操作が出来ます。センサー
操作で消灯させた後、1時間何も操作がなければセンサー
操作モードは自動でOFFになります。
ps : バッテリー残量が10%以下になるとビープ(警告)音が
鳴ります。インジケーターボタンのクリックでビープ音は
消えます。
WARRANTY
WARNING
- Do not turn the light directly into human eyes. This may cause blindness
for seconds or hurt the eyes permanently.
EU-Declaration of Conformity can be found here:
CE: https://olightworld.com/ec-declaration
V2. 01, 11, 2018
Olight Technology Co., Limited
3.0626.6010.9005
Technical Support Inquiries
techsupport@olightworld.us
Customer Service
customer-service@olightworld.com
cs@olightworld.us
Visit www.olightworld.com to see our complete
product line of portable illumination tools.
Address: 5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor, Fuhai
Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen,
China 518103
Made In China
Within 30 days of purchase: Return to retailer from which you
purchased for repair or replacement.
Within 2 years of purchase: Return to Olight for repair or
replacement. This warranty does not cover normal wear and tear,
modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents,
improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized
retailer or Olight itself.
Battery Warranty: Olight offers one year warranty for all
rechargeable batteries.
This warranty does not cover normal wear and tear, modifications,
misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper
maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer
or Olight itself.
jelzi, hogy a lámpa tölt. Ha a négy állapotjelző mindegyike folyamatosan világít,
akkor a lámpa teljesen fel van töltve.
AZ AKKUCSOMAG TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁNAK KIJELZÉSE
Nyomja meg a négy állapotjelző mellett található kék gombot az akku
hozzávetőleges maradék töltöttségének kijelzésére. Az állapotjelzők három
másodpercig világítanak. Ha az akkutöltöttség szintje 10%-hoz közeli vagy
annál kevesebb, az utolsó állapotjelző villog és az akkucsomag 10 percen át
figyelmeztető hangjelzést ad. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolásához
nyomja meg a kék gombot.
Para encender la linterna, da click en el switch ubicado en la parte delantera
con ajuste inicial alto de salida por default. Da click otra vez para cambiar la
salida y bajar los niveles hasta que se apague.
Sensor de Movimiento: Para activar el sensor de movimiento, una vez
encendida la linterna, mantén presionado el switch hasta que parpadeé una
vez. El sensor de movimiento estará activado 1 segundo después de que el
switch se vea azul. Para apagar la luz, mueve la mano a una distancia entre
2-6 pulgadas delante de la linterna, y estará apagada temporalmente (modo
standby). Vuelva a mover la mano para encenderla. Se apagará
automáticamente si no se está usando por más de una hora.
Deshabilita el Sensor de Movimiento: Cuando la luz esté encendida, mantén
presionado el switch hasta que la luz parpadeé una vez y la luz del switch se
haya apagado.
Carga de Batería: Conecta el cable Micro-USB a un cargador externo USB (el
cargador no está incluido), puede ser a un ordenador, móvil, adaptador, etc.
Cuando comiencen los indicadores a parpadear significa que se está cargando
correctamente. Cuando los cuatro indicadores estén encendidos, significa que
la linterna está completamente cargada.
Niveles de Batería: Da click en el botón azul ubicado a lado de los indicadores
para saber aproximadamente cuánta duración resta. Los indicadores estarán
visibles durante tres segundos. Cuando el nivel de batería esté cerca de 10% o
menos, el último indicador parpadeará y la batería hará bip durante 10
minutos. Para hacer que la luz deje de hacerlo, da click en el botón azul.
Désactiver le mode mains libres : Lorsque la lampe est allumée, presser et
maintenir le bouton jusqu’à ce que la lampe clignote deux fois et que la lumière
bleue derrière le bouton s’éteigne. Le mode mains libres est alors désactivé.
Charger la batterie
Connecter le câble micro-USB sur une source USB (source non fournie, vous
pouvez utiliser un port USB d’ordinateur, une batterie de secours, un chargeur
de téléphone…). Connecter l’autre bout du câble à la batterie. Si un indicateur
lumineux s’allume, la lampe est en cours de chargement. Lorsque les 4
voyants sont allumés, la batterie est chargée.
Indicateur de niveau de batterie
Cliquer sur le bouton bleu à côté des 4 voyants pour connaître le niveau
approximatif de batterie restante. Les voyants s’allumeront durant 3 secondes.
Lorsque la batterie est à 10% ou en dessous, le dernier voyant se met à
clignoter et la batterie commence à émettre un bip sonore pendant 10 minutes.
Pour arrêter le bip, cliquer sur le bouton bleu.
07 08 09 10
11 12
format din 4 led-uri. Atunci cand sunt aprinse 4 led-uri inseamna incarcare
completa.
Indicator nivel incarcare acumulator.
Apasati butonul situat pe pachetul de acumulatori pentru a activa led-urile de
control. Aceste led-uri vor ramane aprinse pentru 3 secunde. Atunci cand
nivelul este aproape de 10%, se va aprinde un singur led si va incepe sa
clipeasca. In acelasi timp pachetul de acumulatori va incepe sa emita scurte
sunete pentru 10 minute. Pentru a dezactiva atentionarea sonora, apasati
scurt butonul.
Thank you for purchasing OLIGHT products. Before use, please read the
manual carefully!
H16 WAVE (including the headlamp strap and battery pack), Micro-USB
Charging Cable, User Manual.
PACKAGE CONTENTS
(EN)English
USER MANUAL
H16 WAVE
All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards.
Cree XP-G3 CW
1mIPX4
58 x 38 x 24mm (Headlamp)
71 x 42 x 19mm (Battery Pack)
120g/4.2oz
Including battery
High
100
LUMENS
9h30
min
100
m
2,500
cd
500
cd
35
cd
45
m
12
m
Medium
5
LUMENS
160
h
Low
SPECIFICATIONS(Headlamp Body)
( EN) English
( CHS) 简体中文
( FI ) Finnish
( NO ) Norwegian
( SV ) Swedish
( NED ) Nederland
( PL ) Polska
( DE ) Deutsch
( HU )Magyarország
( RU ) Русский
( ES ) Español
( RO ) Romanesc
( JP ) 日本語
( FR ) Français
( BG ) български
( IT ) Italia
(SK)Slovenskýjazyk
01
01
02
02
03
04
05
05
06
07
07
08
09
09
10
11
12
CONTENTS
HOW TO USE
Before use, please fully charge the battery pack first.
To turn the light on, click the switch in the front of the headlamp with an initial
high output setting. Click again to change the output to lower levels until it
turns off.
Wave Operation: To activate the hand wave operation, when the light is on
press and hold the switch until the light blinks once. The hand wave operation
will be available 1 second after the switch turns blue. To turn the light off, wave
your hand 2-6 inches in front of the headlamp, and the light will temporarily
turn off (standby mode). Wave your hand again to turn it back on. The power
will completely shut down automatically if there is no further operation within 1
hour.
Disable the Wave Operation: When the light is still on, press and hold the
switch until the light blinks once and the light on the switch turns off which
means the wave operation has been deactivated.
Charging the Battery Pack
Connect the Micro-USB cable to an external USB power source (the USB power
source is not included in this product. You can use a computer, mobile phone,
charging adapter for digital products, or power banks USB power source).
Connect the other end to a Micro-USB port on the headlamp battery pack. If
any indicator starts blinking, the headlamp is currently charging. When four
indicators are all on, it means the headlamp is fully charged.
Battery Level Indication
Click the blue button next to the four battery level indicators to know the
approximate battery capacity you have left. The indicators will stay on for three
seconds. When the battery level is close to 10% or below, the last indicator will
blink and the battery pack will start beeping for 10 minutes. To make the light
stop beeping, click the blue button.
( CHS) 简体中文
如何使用
从包装中取出头灯, 通过按击电池包侧方的电量指示按键显
示电池剩余电量。使用之前, 先对电池包充电。揭开电池包
侧方充电口盖, 通过USB线连接到USB电源(本产品不包含
USB电源, 你可使用手机、电脑、数码产品或充电宝USB供
电口), 当电池包侧方的4个蓝色指示灯全亮时, 表示电池已满
充, 断开充电线, 合上充电接口盖。
开/关机:单按头灯按键开机, 默认输出高亮, 每按一次按键,
输出依次降低直至关机。
开启或关闭感应功能:开机状态下, 按下按键并保持1秒以
上,
开启/关闭感应功能, 在开启/关闭时, 输出闪一次指示。
开启挥手感应功能后, 感应延迟1秒生效, 同时按键底部的指
示灯发出蓝光。
挥手感应操作:挥手感应操作仅控制头灯开与关, 在头灯正
前方5~20厘米范围挥手来开启或关闭输出。通过感应操作
关闭输出后, 如1小时内无任何操作, 头灯将自动关机。
备注:当电池包电量低于10%时, 电池包会发出“滴滴”提
示音, 单击按键关闭提示音。
( FI ) Finnish
Lataa akku täyteen ennen käyttöä.
Valo kytketään päälle painamalla otsalampun etuosassa olevaa katkaisinta.
Valoteho on tällöin suuri. Paina uudestaan muuttaaksesi valotehoa
pienemmäksi ja edelleen pois päältä.
Heilautuskäyttö
heilautuskäyttö aktivoidaan valon ollessa päällä painamalla katkaisinta ja
pitämällä sitä painettuna, kunnes valo vilkkuu kerran. Tällöin heilautustoiminto
on käytössä 1 sekunnin kuluessa, ja katkaisin hohtaa sinisenä. Valon voi
tällöin kytkeä päälle tai pois päältä vain heilauttamalla kättä 2-6 tuumaa
päässä otsalampun etuosasta, jolloin lamppu kytkeytyy tilapäisesti pois päältä
(valmiustila). Käden uudelleen heilauttaminen kytkee valon jälleen päälle. Virta
katkaistaan automaattisesti, jos mitään operaatiota ei suoriteta 1 tunnin
kuluessa.
Heilautuskäytön kytkeminen pois päältä
Paina katkaisinta valon yhä palaessa ja pidä sitä painettuna, kunnes valo
vilkkuu kerran, ja katkaisimen alaosassa oleva merkkivalo sammuu. Tällöin
heilautuskäyttö on kytketty pois käytöstä.
Akun varaaminen
Liitä Micro-USB-kaapeli ulkoiseen USB-virtalähteeseen (tähän tuotteeseen ei
sisälly USB-virtalähdettä). Käyttäjä voi valita virtalähteeksi tietokoneen
USB-portin, mobiililaitteen, digitaalisia tuotteita varten tarkoitetun sovittimen
tai varavirtalähteen. Virtalähde liitetään sitten akku Micro-USB-porttiin. Minkä
tahansa merkkivalon vilkkuminen tarkoittaa, että Virtalähde liitetään sitten
akku on alettu ladata. Kaikkien neljän merkkivalon palaessa Virtalähde liitetään
sitten akku on täysin ladattu.
Akun varaustason osoitin
Tarkista akun varaustilanne painamalla merkkivalojen alapuolella olevaa
kytkintä. Palavien merkkivalojen määrä kertoo akun varaustilanteen 3 sekunnin
ajan.
Kun akun varaustila laskee alle 10%:n, viimeinen merkkivalo alkaa vilkkua ja
merkkiääni käynnistyy. Paina sinistä kytkintä merkkiäänen sammuttamiseksi.
KÄYTTÖ
( NO ) Norwegian
Lad batteriet helt opp før du tar i bruk lykten.
HVORDAN BRUKE DET
0201
SPECIFICATIONS (Battery Pack)
Specications Details
Charging Cable MICRO-USB Cable
Input
Charging Method
Maximum Charging Current
Fully Charged Voltage
Time for Full Charge
Charging Indicator
Charging: One of the indicators blinks
Fully Charged: Four indicators steady on
Maximum: 3.5 hours
4.2V ± 0.05V
1000mA
Constant Current & Constant Voltage
DC 5V
Capacity 2000mAh
For å slå på lyset, klikk på bryteren foran på hodelykten. Lysutgangene på høye.
Klikk igjen for å endre utgangen til lavere nivå til av.
Vinkebetjening
For å aktivere vinkebetjening, mens lykten lyser, trykk og hold bryteren til lyset
blinker en gang, vinkefunksjonen vil være tilgjengelig etter 1 sekund med
bryteren blinkende i blått. For å slå lyset av eller på, bare vink hånden 2-6
tommer foran hodelykten så vil lyset midlertidig bli slått av (standby-modus).
Vink hånden din igjen for å slå den på igjen. Strømmen slår seg av automatisk
hvis det ikke er noen betjening innen 1 time.
Slik deaktiverer du Vinkebetjening
Når lyset fortsatt er på, trykk og hold bryteren til lykten blinker en gang, og
indikatoren på bunnen av bryteren slås av, noe som betyr at vinkebetjeningen
blir deaktivert.
Lade Batteripakken
Koble Mikro USB-kabelen til en ekstern USB-strømkilde (USB-strømkilden er
ikke inkludert i dette produktet. Brukeren kan bruke USB-porten til en
datamaskin, mobiltelefon, ladeadapter for digitale produkter eller powerbanks),
og koble den deretter til Mikro USB-porten på batteripakken. Hvis noen
indikatorer begynner å blinke betyr det at batteripakken blir ladet. Når fire
indikatorer er på betyr det at batteripakken er fulladet.
Batterinivåindikasjon
Trykk på den blå knappen ved siden av de fire batteriindikatorene for å se
omtrentlig gjenværende batterikapasitet. Indikatorene vil lyse i tre sekunder.
Når batterinivået er nærmer seg 10% eller mindre, blinker den siste
indikatoren, og batteripakken begynner å pipe i 10 minutter. Trykk på den blå
knappen for å stoppe pipelyden.
HOE TE GEBRUIKEN
Vóór gebruik de batterij eerst volledig opladen.
Als u het licht wilt inschakelen, klikt u op de schakelaar aan de voorkant van
de koplamp met een aanvankelijk hoge uitgangsinstelling. Klik nogmaals om de
uitvoer naar lagere niveaus te wijzigen totdat deze wordt uitgeschakeld.
Wuiven bediening: Om de wuiven bediening te activeren, wanneer het licht
aan is, houdt u de schakelaar ingedrukt totdat het licht eenmaal knippert. De
wuiven bediening is beschikbaar 1 seconde nadat de schakelaar blauw wordt.
Om het licht uit te schakelen, wuift u uw hand 2-6 inch voor de koplamp en het
licht gaat tijdelijk uit (stand-by-modus). Wuif nogmaals met je hand om het
weer in te schakelen. De stroom wordt automatisch volledig uitgeschakeld als
er binnen 1 uur geen bediening meer plaatsvindt.
De wuiven bediening uitschakelen: Wanneer het licht nog steeds brandt,
houdt u de schakelaar ingedrukt totdat het licht eenmaal knippert en het
lampje op de schakelaar uitgaat, wat betekent dat de werking van het wuiven
werd gedeactiveerd.
ACCU OPLADEN
Sluit de Micro-USB kabel aan op een externe USB-adapter en sluit vervolgens
het andere uiteinde aan op de Micro-USB poort van de accu (de USB-adapter
is niet bij dit product inbegrepen. De gebruiker kan hiervoor de USB poort van
een computer, mobiele telefoon, adapters van andere digitale producten of een
powerbank gebruiken). Als een indicator knippert, dan is de hoofdlamp bezig
met opladen. De lamp is volledig opgeladen wanneer alle vier indicatoren
branden.
INDICATIE ACCU NIVEAU
Druk op de blauwe knop naast de vier indicatoren voor een geschatte weergave
van het accuniveau. De indicatoren zullen drie seconden oplichten. Als het
accuniveau 10% of lager is, dan knippert de laatste indicator en begint de accu
te piepen gedurende 10 minuten. Druk op de blauwe schakelaar om de
pieptoon te stoppen.
( NED ) Nederland
(DE)Deutsch
Vor dem Gebrauch laden Sie bitte zuerst den Akku voll.
Um die Stirnlampe einzuschalten, klicken Sie auf den Schalter in der
Vorderseite. Der höchste Modus wird aktiviert. Mit erneuten Klicks dimmt die
Lampe jeweils eine Stufe runter bis sie aus geht.
Gesten-Steuerung
Um den Gesten-Steuerung-Modus zu aktivieren, müssen Sie den Schalter
gedrückt halten, bis die LED einmal blinkt. Die Gesten-Steuerungs-Funktion
steht nach 1 Sekunde zur Verfügung. Zum ein- und ausschalten müssen sie in
5 bis 15cm Abstand mit Ihrer Hand vor der Lampe wischen (Ruhemodus). Mit
HASZNÁLAT
Használat előtt kérjük, teljesen töltse fel az akkumulátort.
A világítás bekapcsolásához kezdeti nagy kimeneti beállítással kapcsolja fel a
fejlámpa elülső részén lévő kapcsolót. Kattintson ismét a kimenet alsó
szintekre való változtatásához, amíg kikapcsol.
Kézmozgásos működtetés: a kézmozgásos működtetés aktiválásához –
amikor a lámpa be van kapcsolva – nyomja meg és tartsa lenyomva a
kapcsolót addig, amíg a fény egyszer fel nem villan. A kézmozgásos
működtetés 1 másodperccel a kapcsoló kékre váltása után lesz elérhető. A
lámpa kikapcsolásához mozgassa a kezét 5-15 cm-re a fejlámpa előtt és a
lámpa átmenetileg kikapcsol (készenléti üzemmód). Mozgassa a kezét újra az
újbóli bekapcsoláshoz. Az áramellátás automatikusan teljesen kikapcsol, ha 1
órán belül nincs további művelet.
Kézmozgásos működtetés letiltása: Amikor a lámpa még fel van kapcsolva,
nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót addig, amíg a lámpa egyszer
felvillan és a kapcsoló fénye kikapcsol, ami azt jelenti, hogy a kézmozgásos
működtetést deaktiválta.
AZ AKKUCSOMAG TÖLTÉSE
Csatlakoztassa a Micro-USB-kábelt egy külső USB-tápforráshoz
(USB-tápforrás nincs mellékelve a készülékhez. A töltéshez használható
számítógép, mobiltelefon, digitális készülékhez való töltőadapter és power
bank USB-aljzat), ezt követően pedig a fejlámpa akkucsomagjának
Micro-USB-aljzatához. Ha az állapotjelzők valamelyike villogásba kezd az azt
BEDIENUNG
03 04 05 06
einer erneuten Wischbewegung wird sie wieder eingeschaltet.. Die
Stromversorgung schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 1 Stunde
keine Bedienung erfolgt.
Gesten-Steuerung zu deaktivieren
Wenn sie noch leuchtet, drücken und halten Sie den Schalter, bis die LED
einmal blinkt. Die Anzeige auf der Unterseite des Schalters wird deaktiviert.
Laden des Batteriepacks
Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit einer externen USB-Stromquelle (die
USB-Stromquelle ist nicht in diesem Produkt enthalten). Der Benutzer kann den
USB-Port eines Computers, Mobiltelefons, Ladeadapters für digitale Produkte
oder Power Banks verwenden. Wenn eine Anzeige blinkt bedeutet das, dass die
batteriepacks geladen wird. Wenn die vier Indikatoren alle eingeschaltet sind
ist die batteriepacks voll aufgeladen.
Akkustandanzeige
Klicken Sie auf die blaue Taste neben den Indikatoren, um die ungefähre
Akkukapazität durch die vier Indikatoren zu kennen. Die Indikatoren werden
dabei für drei Sekunden eingeschaltet.
Wenn die Akkukapazität bei 10% liegt oder darunter, wird die Kapazitätsan-
zeige blinken und ein Piepen ertönen. Um das Piepen zu stoppen, klicken Sie
auf die blaue Taste.
( SV ) Swedish
Var noga med att ladda batteriet innan du slår på lampan före användning.
För att slå på lampan, klicka på strömbrytaren på pannlampans framsida.
Ljus-output på högt. Klicka igen för att ändra output till lägre nivå till av.
Våg-drift
För att aktivera vågfunktionen, när lampan lyser, tryck och håll ned
strömbrytaren tills lampan blinkar en gång, vågfunktionen kommer att vara
tillgänglig efter 1 sekund med strömbrytaren lysande i blått. För att slå på eller
stäng av lampan, vinka handen 2-6 tum framför pannlampan, lampan kommer
tillfälligt att stängas av (vänteläge). Vinka handen igen för att sätta på den
igen. Strömmen stängs av automatiskt, om det inte finns någon drift inom 1
timme.
För att inaktivera våg-driften
När lampan är på, tryck och håll ned strömbrytaren tills lampan blinkar en
gång och indikatorn på undersidan av strömbrytaren stängs av, vilket betyder
att vågfunktionen sedan avaktiveras.
Laddning av batteriförpackning
Anslut Micro USB-kabeln till en extern USB-strömkälla (USB-strömkällan ingår
ANVÄNDNING
(PL)Polska
SPOSÓB UŻYCIA
Przed pierwszym użyciem naładować baterie do pełna.
Aby włączyć światło o dużym natężeniu, naciśnij przełącznik z przodu lampy.
Naciśnij jeszcze raz, by zmniejszyć poziom świecenia, aż do wyłączenia.
Funkcja wyłączania na machanie ręką: Aby włączyć funkcję wyłączania na
machanie ręką, trzeba w trakcie, gdy lampa jest zapalona, nacisnąć i
przytrzymać przełącznik aż światło raz zabłyśnie. W sekundę po tym, jak
przełącznik zmieni kolor na niebieski, funkcja wyłączania na machanie ręką
stanie się dostępna. Aby wyłączyć światło, trzeba machnąć ręką w odległości
2-6 cali przed lampą, a wtedy światło tymczasowo zgaśnie (tryb czuwania). Po
pomachaniu ręką jeszcze raz, lampa znowu sięączy. Tryb ten wyłączy się,
jeśli przez godzinę nie zostanie wznowiona praca lampy.
Wyłączanie funkcji reagowania na machanie ręką: W trakcie, gdy światło
się świeci, naciśnij i przytrzymaj przełącznik aż światło raz zabłyśnie i zgaśnie
niebieskie podświetlenie na przełączniku, co oznacza, że funkcja wyłączania
światła na machanie ręką jest już nieaktywna.
ŁADOWANIE AKUMULATORA
Podłącz kabel micro-USB do zewnętrznego źródła zasilania USB (zewnętrzne
źródła zasilania USB nie znajduje się w komplecie. Takim źródłem może być
na przykład port USB komputera, ładowarka samochodowa lub do innych
urządze elektronicznych z wyjściem USB lub bateria zewnętrzna (power
bank)), a następnie podłącz kabel do portu Micro-USB znajdującego się na
akumulatorze latarki. Jeśli wskaźnik naładowania zacznie mrugać, oznacza to
że akumulator jest ładowany. Akumulator jest naładowany w pełni kiedy
wszystkie cztery wskaźniki naładowania będą świecić światłem ciągłym.
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Naciśnij niebieski przycisk obok czterech wskaźników naładowania aby poznać
przybliżoną pozostałą moc akumulatora. Wskaźniki bę
dą się świeciły przez 3
sekundy. Kiedy poziom baterii zbliży się do 10% lub poniżej, ostatni wskaźnik
będzie mrugał, a akumulator będzie wydawał dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
przez 10 minut. Aby go wyłączyć, wciśnij niebieski przycisk.
( HU )Magyarország
inte i denna produkt. Användaren kan använda USB-porten på en dator,
mobiltelefon, laddningsadapter för digitala produkter eller kraftbanker) och
anslut den sedan till Micro-USB-porten på batteriförpackning. Om någon
indikator börjar blinka betyder det att batteriförpackning laddas. När fyra
indikatorer är på, betyder det att batteriförpackning är fulladdad.
Batterinivå-indikering
Klicka på den blå knappen bredvid de fyra batterilamporna för att få vetskap
om den ungefärliga batterikapaciteten som återstår. Indikatorerna stannar i tre
sekunder.
När batterinivån är nära 10 % eller lägre blinkar den sista indikatorn och
batteripaketet börjar pipa under 10 minuter. För att stoppa pipandet, klicka på
den blå knappen.
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Преди употреба, моля първо заредете батерията.
За да включите светлината, натиснете бутона в предната
част на челника. Натиснете отново, за да смените
мощността до по-ниски нива, докато се изключи.
Wave функция: За да активирате функцията за
включване и изключване с размахване на ръка, когато
светлината е включена, натиснете и задръжте бутона,
докато светлината не примигне веднъж. Wave функцията
ще се задейства 1 секунда, след като бутонът светне в
синьо. За да изключите светлината, размахайте ръка на
5-15 сантиметра пред челника и той временно ще се
изключи, преминавайки в режим готовност. Размахайте
ръка отново и пак ще се включи. Челникът ще се изключи
напълно, ако няма допълнителна активност в рамките на 1
час.
Изключване на Wave функцията: Докато светлината
е включена, натиснете и задръжте бутона, докато
светлината не примигне и светлината на бутона не се
изключи, което означава, че функцията е деактивирана.
Зареждане
Свържете микро-USB кабел към външен USB-порт
(източникът на енергия не е включен в комплекта. Можете
да използвате компютър, мобилен телефон, адаптер за
дигитални продукти или външна батерия). Свържете
другия край на микро-USB порта към батерията на челника.
Ако който и да е индикатор започне да мига, значи
зареждането е в процес. Когато и четирите индикатора се
запълнят, челникът е напълно зареден.
Индикатор за ниво на батерията
Натиснете синия бутон до 4-степенния индикатор за
батерията, за да разберете приблизителния й оставащ
капацитет, който е останал. Индикаторите ще покажат това
в продължение на 3 секунди. Когато батерията достигне
ниво под 10% или по-ниско, последният индикатор ще
примигне и батерията ще започне да бибипка в
продължение на 10 минути. За да спрете звука, натиснете
синия бутон.
THANK YOU!
5+120
min

Probleme și întrebări frecvente despre Olight H16 Wave?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Olight H16 Wave, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Design
Tip lanternă Lanternă bandă cap
Culoarea produsului Negru
Impermeabil yes
Rezistent la stropire yes
Material carcasă -
Comutator pornit / oprit yes
Cod de Protecție Internațională (IP) IPX4
Port de încărcare USB yes
Detalii tehnice
Cantitatea 1
Iluminare
Tip de lampă LED
Cantitatea lămpi 2 lampă(lămpi)
Flux luminos 500 lm
Ieșire lumină (max) 500 lm
Intensitatea luminoasă 2500 cd
Numărul nivelurilor de putere 3
Moduri lanternă High, Low, Medium
Distanță rază de lumină (max) 100
Greutate şi dimensiuni
Adâncime 58
Greutate   115
Diametru cap 24
Datele de ambalare
Tip ambalaj Cutie
Managementul energiei
Număr de baterii acceptate 1
Tip baterie   Incorporat
Tehnologia bateriei Polimer Litiu (LiPo)
Tensiune baterie 3.7
Performanţa bateriei 2000
Conţinutul de ambalaje
Manual yes
Cabluri incluse USB