Manual de utilizare Olight H1R Nova

Olight H1R Nova
8 · 1
PDF manual
 · 1 pagină
Engleză
manualOlight H1R Nova

USER MANUAL

H1R NOVA

INSIDE THE BOX
Headlamp, Head Strap with Silicone Mount, RCR123A (3.7V 650mAh)
Lithium
battery
, USB Magnetic Charging Cable, Pocket Clip, User Manual, Pouch
SPECIFICATIONS
Material: AL6061-T6 Aluminum Alloy (Body)
60
3+80 100
5
15
20
600 180
180
Turbo
2
6
DAYSMINS MINS
1 x RCR123A
or
1 x CR123A
1.5 m
72m
(L)61.5 x (D)21 mm
1280 cd
IPX8 6 hours
SOS
600 lumens
MAX
Cree XM-L2
BATTERY INSTALLATION
Ensure
the battery is inserted
with the negative (-)
end
pointing to the head of the
Headlamp (LED side)
.
AVAILABLE BATTERIES
1 x RCR123A or CR123A Lithium Battery
Before first use, unscrew
the tailcap and take off
the insulating film.
All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards.
The tests are performed using one RCR123A (3.7V 650mAh) Lithium battery.
Insulating film
Please charge the battery before your first use to ensure that the light will
function properly. According to IATA lithium battery transportation regulations,
the battery power allowed is under 30% of full capacity during shipments.
Connect the USB charging cable to an external USB power source (the USB
power source is not included in the package. Users can charge it through any
USB port such as a desktop/laptop, USB charger, or power bank) and then
connect the other end of this cable to this product’s tailcap. The indicator will
glow red when it is charging, and glow green when it is fully charged or on
standby.
CHARGING

CONTENTS

( EN ) English
( CHS ) 简体中文
( FI ) Finnish
( NO ) Norwegian
( SE ) Swedish
( NED ) Nederland
( PL ) Polska
( DE ) Deutsch
( HU )Magyarország
( RU ) Русский
( ES ) Español
( RO ) Romanesc
( JP ) 日本語
( BG ) български
( FR ) Français
( IT ) Italia
01
02
03
05
06
07
09
11
12
14
16
18
19
21
23
24
Low MoonHigh Medium
(EN)English
(CHS)简体中文
BATTERY INSTALLATION
Before your first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film within
the battery compartment before screwing the tailcap back on tightly. If the
battery needs to be changed, make sure that the negative polarity side of the
battery faces toward the direction of the light head (the side of the LED).
ON/OFF: Single click the side switch to turn the headlamp on/off. When the
headlamp is turned on again after it has been turned off, it will return to the
previous mode selected before it was turned off. When the headlamp is off,
SOS mode will not be memorized. The turbo mode is only memorized for 10
minutes, and after that it will only memorize the medium mode.
CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the headlamp is on, press and hold the
side switch to cycle through the mode sequence moonlight (or turbo) - low -
medium - high - low. The mode is selected when the switch is released.
MOONLIGHT MODE: When the headlamp is off, press and hold the side switch
for over one second to access the moonlight mode. If the last mode selected
was moonlight before the headlamp was turned off, it will go directly to the
moonlight mode once the light is turned on again.
TURBO: When the headlamp is not locked out, quickly double click the switch
to activate the turbo mode. Quickly double click the side switch again to return
to the previous memorized brightness level (except SOS).
SOS: When the headlamp is not locked out, quickly triple click the side switch
to access the SOS mode. To quit this mode, do any operation with the switch.
LOCKOUT: When the headlamp is off, press and hold the side switch for two
seconds to access the button lockout mode (the headlamp will enter the
moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode).
Under the lockout mode, press and hold the switch for less than two seconds
without releasing it and the headlamp will enter the moonlight mode again. The
headlamp will quit the moonlight mode once the switch is released and it will
return to and stay at the button lockout mode.
BUTTON UNLOCK: Press and hold the side switch for about two seconds until
the lamp gives a single blink and then release the switch. The headlamp will
unlock and will return to the moonlight mode. You can hold the switch down
again from this point to start cycling through the standard modes.
01 02
电池安装

头灯首次使用前,请旋开尾盖并取出内部的绝缘片,然后

旋紧尾盖。如需更换电池,请注意电池负极朝向头灯头部

(LED所在的一端)。

如何使用头灯

开/关机:单按按键即可开机。开机时,头灯输出在记忆存

储的模式(关机后,SOS不记忆。Turbo关机后只记忆10

分钟,之后记忆转为中)。

改变亮度:按住按键, 输出从当前状态, 按月光( 或

Turbo)>低亮>中亮>高亮>低亮顺序依次改变,释放按

键时选定亮度。

( FI ) Finnish
( NO ) Norwegian
PARISTON ASENNUS
Ennen ensimmäistä käyttökertaa: kierrä valaisimen kierrekorkki auki, poista
pariston kosketuksen estävä liuska ja kierrä korkki takaisin kiinni. Paristoa
vaihdettaessa, aseta uusi paristo paikoilleen negatiivinen (-) -napa edellä.
VALAISIMEN KÄYTTÖ
ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla käyttökytkintä kerran. Valo
03 04 05

开启月光:关机状态下按住按键1秒以上,开启月光,释放

按键选定输出;如前次关机为月光,单按按键开机即可。

Turbo:在非锁键状态下,快速双按按键进入Turbo, 再次

快速双按返回记忆亮度(SOS除外)。

SOS:在非锁键状态下,快速连续三按按键,任意按键操

作退出SOS。

锁键:关机状态下,长按(约2秒)按键直至月光关闭,程

序进入锁键状态。锁键状态下,如短时间(小于2秒)按住

按键时输出月光,按键释放后输出关闭,按键仍保持在锁

键状态。

解锁:持续按住按键(约2秒),直到输出闪动一次后释放

按键,解锁按键并开启月光。

syttyy siinä toimintatilassa, missä se on edellisen kerran sammutettu.
SOS-toiminto ei jää valaisimen muistiin. Turbo-tehotila säilyy muistissa 10
minuutin ajan, pidemmän ajan kuluttua valaisin syttyy käynnistettäessä
medium-tehotilassa.
TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valon palaessa, vaihda valaisimen tehotilaa
pitämällä kytkintä pitkään painettuna. Tehotilat selautuvat edestakaisin
kunnes valitset aktiivisena olevan tehotilan vapauttamalla kytkimen.
MOONLIGHT-TILA: Valon ollessa sammutettuna, valaisin saadaan kytkettyä
moonlight-tilaan kun kytkintä pidetään painettuna yli sekunnin ajan.
TURBO-TILA: Valaisin voidaan kytkeä turbo-tehotilaan klikkaamalla kytkintä
nopeasti kaksi kertaa (ei näppäimen ollessa lukittuna). Palaa takaisin
normaalitilaan tuplaklikkaamalla kytkintä uudestaan.
SOS-TILA: SOS-toiminto kytkeytyy päälle klikkaamalla kytkintä nopeasti kolme
kertaa. Palaa normaalitilaan millä tahansa komennolla.
NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa sammutettuna, lukitse näppäin pitämällä
kytkintä painettuna kahden sekunnin ajan (moonlight-toiminto palaa hetken ja
sammuu sitten). Voit halutessasi käyttää moonlight-tilaa hetkellisesti
näppäimen ollessa lukittuna, pitämällä kytkintä painettuna alle kahden
sekunnin ajan. Painamalla pitempään kuin kaksi sekuntia näppäinlukko
avautuu.
NÄPPÄINLUKON AVAAMINEN: Pidä kytkintä painettuna noin kahden sekunnin
ajan. Valon välähdettyä lyhyesti näppäinlukko avautuu ja valaisin kytkeytyy
moonlight-tilaan. Siirry selaamaan muita tehotiloja painamalla kytkin pohjaan
uudelleen.
BATTERI INSTALLASJON
Før første gangs bruk, skru av bunnlokket og fjern den isolerende filmen før du
igjen skrur på bunnlokket. Hvis batteriet må skiftes, sørg for at den positive
polariteten vender i retning av hodet på lykten (mot LED).
HVORDAN BRUKE LYKTEN
AV/PÅ: Enkeltklikk på side bryteren for å slå lyset av / på. Når hodelykten slås
på igjen, vil den gå tilbake til sist brukte modus. Når lykten er av, vil ikke
SOS-modus lagres. Turbo nivå er kun lagret i 10 minutter og vil etter dette kun
memorere medium nivå.
BYTTE EFFEKTNIVÅ: Når hodelykten er på, trykker du inn og holder side
bryteren for å bla igjennom nivåene moonlight (eller turbo) - lav - medium -
høy - lav. Nivået velges ved å slippe bryteren.
MOONLIGHT: Når lommelykten er av, trykk og hold side bryteren i over ett
sekund for å få tilgang til moonlight nivå. Om lykten ble brukt med moonlight
når den sist ble slått av, vil den starte i moonlight igjen ved neste bruk.
TURBO: Når hodelykten ikke er låst, vil et raskt dobbelklikk på bryteren
aktivere turbo. Et raskt dobbelklikk på side bryteren igjen for å gå tilbake til
forrige lagrede lysstyrke (unntatt SOS).
SOS: Når hodelykten ikke er låst, vil et raskt trippel klikk på side bryteren
aktivere SOS. For å avslutte denne modusen holder det med et trykk på side
bryteren.
( SE ) Swedish
( NED ) Nederland
06 07
KNAPPELÅS: Når hodelykten er av, trykk og hold side bryteren i to sekunder
for å låse side bryteren. Hodelykten vil først gå inn i moonlight modus og
deretter slå seg av for å gi signal at knappelås er aktivert. Ved knappelås,
trykk og hold bryteren i mindre enn to sekunder uten å slippe og hodelykten vil
gå inn i moonlight modus igjen. Hodelykten vil avslutte moonlight modus og gå
tilbake til knappelås igjen.
LÅSE OPP KNAPPELÅS: Hold side bryteren i omtrent to sekunder til lykten gir
et blink og slipp bryteren. Hodelykten vil låse opp og gå tilbake til moonlight
modus. Hold inne bryteren igjen for å gå igjennom de vanlige nivåene.
INSTALLATION AV BATTERI
Innan du använder pannlampan för första gången, skruva av bottenstycket och
ta bort den isolerande plasten från batteriet. Skruva sedan tillbaka
bottenstycket ordentligt. Om batteriet behöver bytas, var noga med att
montera batteriets minuspol mot lamphuvudet (Sidan där lysdioden sitter).
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
PÅ/AV: Tryck på strömbrytaren för att stänga av/sätta på pannlampan. När
pannlampan tänds efter att den stängts av, aktiveras det senast använda
effektläget. Pannlampan memorerar inte SOS-läget när den släcks.
Turbo-läget memoreras bara i 10 minuter, efter det memoreras medium - läge.
ÄNDRA EFFEKTLÄGE: När pannlampan är tänd, håll strömbrytaren nedtryckt
för att växla mellan de olika effektlägena, tillfällig moonlight (eller turbo) – låg
– medium – hög – låg. Önskat effektläge väljs när strömbrytaren släpps.
MOONLIGHT-LÄGE: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i en
sekund för att aktivera moonlight-läget. Släcks lampan när moonlight-läget är
aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan
åter tänds.
TURBO: När lampan’s knapplås inte är aktiverat, dubbelklicka på
strömbrytaren för att aktivera turbo-läget. Dubbelklicka igen för att byta
tillbaka till det senast använda effektläget (förutom SOS).
SOS: När lampans knapplås inte är aktiverat, trippelklicka på strömbrytaren
för att aktivera SOS-läget. SOS-läget avaktiveras när strömbrytaren trycks
ned.
KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två
sekunder för att aktivera knapplåset (lampan vill först aktivera moonlight-läget
för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktiverat och om
strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än 2 sekunder, tänds moonlight-läget
tillfälligt. Släpps strömbrytaren återgår lampan till att vara låst.
LÅS UPP KNAPPLÅS: Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i ca 2 sekunder
tills det att lampan blinkar till, släpp sedan strömbrytaren. Lampans knapplås
är olåst och vill återgå till moonlight-läget. För att byta effektläge, håll
strömbrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena.
BATTERIJ INSTALLATIE
(PL)Polska
08 09
Voor het eerste gebruik, open de zaklamp door de dop los te schroeven en
verwijder de isolerende folie binnen het batterijcompartiment. Schroef
vervolgens de dop weer stevig vast. Als de batterij moet worden vervangen,
zorg er dan voor dat de positieve polariteit kant van de accu wordt geplaatst in
de richting van de kop van de zaklamp( de kant van de LED).
GEBRUIKSAANWIJZING
AAN/UIT: klik éénmaal op de zijschakelaar om de hoofdlamp aan of uit te
zetten. Als de lamp weer wordt ingeschakeld nadat deze is uitgeschakeld,
keert hij terug naar de laatst geselecteerde stand voordat hij werd
uitgeschakeld.Wanneer de hoofdlamp is uitgeschakeld, zal SOS-stand niet
worden opgeslagen. De turbo-stand is wordt maximaal 10 minuten onthouden,
en zal daarna terugkeren in de middelste stand.
AANPASSEN HELDERHEID: Als de hoofdlamp is ingeschakeld, houdt u de
zijschakelaar ingedrukt om van functie/stand te veranderen: maanlicht (of
turbo) - laag - middel - hoog - laag. De stand is geselecteerd zodra de
schakelaar wordt losgelaten.
MOONLIGHT STAND: Als de hoofdlamp is uitgeschakeld, houdt u de
zijschakelaar voor meer dan een seconde ingedrukt om toegang te krijgen tot
het maanlicht modus. Als de laatst gekozen stand maanlicht was voordat de
zaklamp werd uitgezet, zal deze ook weer in de maanlicht stand terugkeren als
hij weer wordt ingeschakeld.
TURBO: Als de hoofdlamp niet is vergrendeld, snel dubbelklikken op de
schakelaar om de turbo modus te activeren. Door opnieuw snel dubbelkliken
keert u terug naar vorige opgeslagen helderheid (behalve SOS).
SOS: Als de hoofdlamp niet is vergrendeld, snel driemaal klikken op de
zijschakelaar om de SOS-modus te activeren. Om deze modus te verlaten,
voert u een bediening met de schakelaar.
ingedrukt om toegang te krijgen tot de lockout mode (de in de
signaal/vergrendelde stand). Wanneer de lock-out-stand, is ingeschakeld, zal
de lamp alleen oplichten zolang hij wordt ingedrukt. Indien je de schakelaar in
de vergrendelde stand korter dan twee seconden indrukt zal deze vergrendeld
blijven. De hoofdlamp zal de maanlicht stand verlaten nadat de schakelaar
wordt losgelaten en hij zal terugkeren in de knop lock-out functie.
KNOP ONTGRENDELEN: Houd de zijschakelaar gedurende ongeveer twee
seconden ingedrukt totdat de lamp een enkel knippersignaal geeft en laat
vervolgens de schakelaar los. De hoofdlamp zal nu terugkeren naar het
maanlicht modus. U kunt de schakelaar weer ingedrukt houden om de
standaard schakelcyclus te doorlopen.
INSTALACJA BATERII
Przed pierwszym uzyciem odkreć tylnia nakretke I usun folie izolacyjna z
gniazda baterii, a nastepnie dokreć nakretke. W razie koniecznosci zmiany
baterii upewnij sie, ze nowa bateria umieszczona jest ujemnym biegunem w
strone głowicy latarki (strona z dioda LED).
Instrukcja obsługi
WŁACZANIE/WYŁACZANIE: W celu właczenia/wyłaczenia latarki nacisnij jeden
raz przycisk boczny. Latarka uruchomi sie z zapamietanym poziomem
jasnosci. Kiedy latarka jest wyłaczana, tryb SOS nie zostaje zapamietany. Tryb
Turbo zapamietywany jest tylko na 10 minut. Po tym czasie latarka zapamieta
jedynie tryb sredni.
(DE)Deutsch
( HU )Magyarország
10 11 12
ZMIANA TRYBU PRACY: Przy właczonej latarce nacisnij i przytrzymaj przycisk
boczny w celu przejscia do kolejnego trybu, w kolejnosci Moonlight (lub turbo)
– niski – sredni – wysoki – niski. Gdy oczekiwany tryb bedzie uruchomiony
pusć przycisk by zatwierdzić wybór.
TRYB MOONLIGHT: Przy wyłaczonej latarce nacisnij I przytrzymaj przycisk
przez ponad 1 sekunde w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jezeli przed
poprzednim wyłaczeniem wybrany był tryb Moonlight, zostanie on ponownie
uruchomiony przy ponownym właczeniu.
TRYB TURBO: Szybkie dwukrotne klikniecie przyciskiem bocznym uruchomi
latarke w trybie Turbo. Ponowne szybkie dwukrotne nacisniecie przycisku
przywróci poprzedni zapamietany poziom jasnosci (za wyjatkiem trybu SOS).
TRYB SOS: Szybkie trzykrotne wcisniecie przycisku bocznego uruchomi tryb
SOS, nacisniecie przycisku przy działajacym trybie SOS spowoduje jego
Wyłaczenie.
BLOKADA PRZYCISKU: Przy wyłaczonej latarce nacisnij I przytrzymaj przycisk
przez ponad 2 sekundy aby zablokować przyciski latarki. Kiedy latarka jest
zablokowana, nacisniecie i przytrzymanie przycisku na mniej niz 2 sekundy nie
odblokuje jej, i swiecić bedzie jedynie wtedy gdy przycisk bedzie przycisniety. Z
chwila puszczenia przycisku latarka opusci tryb Moonlight i pozostanie
zablokowana.
ODBLOKOWANIE PRZYCISKU: Wcisnij I przytrzymaj przycisk przez około 2
sekundy, do momentu az latarka potwierdzi odblokowanie pojedynczym
błysnieciem. Obsługa latarki zostanie odblokowana, i przejdzie do trybu
Moonlight. Mozesz ponownie przytrzymać przycisk aby ponownie przechodzić
pomiedzy trybami.
EINLEGEN DER BATTERIEN
Vor erster Benutzung bitte die Endkappe (Tailcap) wie in der Darstellung
gezeigt abschrauben, den Kunststoff-Isolierstreifen entfernen und die
Endkappe wieder fest zuschrauben. Musste die Batterie gewechselt werden,
stellen Sie bitte sicher, dass sich die negative Polarität-Seite der Batterie in
Richtung nach dem Kopf der Taschenlampe stellt (Die Seite der LED).
BEDIENUNG
EIN-/AUSSCHALTEN: Zum Eins-/Ausschalten kurz einmal den Seitenschalter
drücken. Schalter kurz drücken, die zuletzt verwendete Leuchtstufe wird
gespeichert und beim erneuten Einschalten aktiviert (Memory). Beim
Ausschalten wird SOS-Modus nicht gespeichert werden. Der Turbo-Modus wird
nur für 10 Minuten gespeichert und dann würde es nur mit dem Mittel-Modus
gespeichert werden.
LEUCHTSTUFENWECHSEL: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter
gedrückt halten und bei der gewünschten Helligkeitsstufe loslassen.
Schaltreihenfolge dunkel – mittel – hell – dunkel.
MOONLIGHT: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde
gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.
TURBO: Bei ausgeschalteter Lampe Schalter doppelt drücken (Doppelklick)
und Modus-Memory beim erneuten Einschalten (Außer SOS).
SOS: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter 3x schnell drücken aktivert
SOS-Modus (Stroboskop-Blitzlicht), zum Deaktivieren Schalter erneut beliebig
betätigen.
LOCKOUT: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde
gedrückt halten aktivert Lockout-Modus (aber wird ins MOONLIGHT zuerst
eingeben und dann ausschalten, um Lockout-Modus zu signalisieren). Unter
dem Lockout-Modus den Schalter für weniger als zwei Sekunden zu drücken
und halten ohne Loslassen aktiviert erneut das MOONLIGHT. Das MOONLIGHT
schaltet sich aus, sobald der Schalter losgelassen wird, und es wird wieder
auf Lockout-Modus zurückkehren und verbleiben.
BUTTON UNLOCK: Den Seitenschalter für etwa zwei Sekunden gedrückt
halten, bis die Lampe einen einzigen Blinzeln zeigt und dann den Schalter
loslassen. Es wird entriegelt und zum MOONLIGHT zurückgekehrt. Sie können
dann den Schalter gedrückt halten, um den Leuchtstufenwechsel zu starten.
AKKUMULÁTOR ÜZEMBEHELYEZÉS
Elso használat elott csavarja le a lámpa záró kupakját és távolítsa el a
szigetelo fóliát az elemrol, majd szorosan csavarja vissza a kupakot. Az elem
szükséges cseréje esetén bizonyosodjon meg arról, hogy az elem pozitív pólusa
a lámpa feje felé nézzen!
ÜZEMELTETÉS
KAPCSOLÁS KI/BE: Egyszer kattintson a az oldal kapcsolón a lámpa be-,
( RU ) Русский
( ES ) Español
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
Antes del primer uso, desenrosque la tapa posterior y retire la película aislante
dentro del compartimiento de la batería antes de volver a atornillar la tapa
posterior apretadamente. Si la batería necesita ser cambiada, asegúrese de
que el polo negativo de la batería está orientado hacia la dirección de la
cabeza del faro (el lado del LED).
CÓMO OPERAR
ENCENDIDO/APAGADO: Haga un solo clic en el switch lateral para
encender/apagar el faro. Cuando el faro se enciende de nuevo después de
14 15 16 1713
illetve kikapcsolásához. Bekapcsoláskor a lámpa az elozo használatkor
utoljára használt fényeron fog bekapcsolni.
A lámpa kikapcsolásakor az SOS üzemmód nem memorizálódik. A turbó mód
csak 10 percig memorizálódik, ezt követoen a lámpa az újra bekapcsoláskor a
magas fényero fokozaton kapcsol be.
FÉNYERO VÁLTOZTATÁS: A lámpa bekapcsolt állapotában tartsa nyomva az
oldalkapcsolót az automatikus fényerováltáshoz a holdfény (vagy turbó) –
alacsony – közepes - magas fényero fokozatokhoz. A kiválasztott fényero
elérésekor engedje el a kapcsolót.
HOLDFÉNY MÓD: A lámpa kikapcsolt állapotánál tartsa lenyomva a kapcsolót
több, mint 1 másodpercig a holdfény mód bekapcsolásához. Amennyiben a
lámpa utolsó használatakor ez volt a kiválasztott üzemmód, úgy egyszeruen
kapcsolja be a lámpát, a holdfény üzemmód lesz a kiválasztott.
TURBÓ MÓD: Amennyiben a lámpa kapcsolója nincs lezárva, gyors kétszeri
kattintással aktiválja a turbó üzemmódot. Ismételt dupla kattintással
visszatérhet az elozoleg használt fényero szinthez (kivéve az SOS módot).
SOS: Amennyiben a lámpa kapcsolója nincs lezárva, gyors háromszori
kattintással aktiválja az SOS üzemmódot. Kilépni ebbol az üzemmódból a
kapcsolóval végzett bármilyen muvelettel lehet.
LEZÁRÁS: A lámpa kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva 2
másodpercig a kapcsolót (a lámpa eloször holdfény módba kapcsol, majd a
lezárt módba kapcsol át.). Lezárt állapotban nyomja le és tartsa nyomva 2
másodpercnél rövidebb ideig a kapcsolót annak felengedése nélkül a holdfény
üzemmód ismételt eléréséhez. A kapcsoló felengedését követoen a lámpa kilép
a holdfény módból és visszatér a lezárt módba. Kapcsoló lezárás feloldása
Nyomja le és tartsa nyomva a kapcsolót kb. két másodpercig, amíg a lámpa
egyszeri villanással vissza nem jelez, majd engedje el a kapcsolót. A kapcsoló
lezárása megszunik, és visszatér a holdfény módba.
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
Перед первым использованием отвинтите хвостовой
обтекатель и удалите изолирующую пленку внутри
батарейного отсека до плотного закручивания хвостового
обтекателя обратно. Если батарею необходимо заменить,
убедитесь, что сторона батареи с отрицательной
полярностью обращена к направлению головки фонарика
(сторона светодиода).
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВКЛ/ВЫКЛ: Кликните один раз мышью на боковой
переключатель, чтобы включить/выключить фонарь. Когда
фонарь включается снова после того, как он был
выключен, он вернется к предыдущему выбранному
режиму, который использовался до того, как он был
выключен. Когда фонарь выключен, режим SOS не будет
запоминаться. Турбо режим запоминается только в
течение 10 минут, и после этого он будет только
запоминать средний режим.
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарь включен, нажмите и
удерживайте боковой переключатель для перемещения по
режимам, режима лунного света (или турбо) - низкого -
среднего - высокого - низкого. Режим выбирается, когда
переключатель отпущен.
РЕЖИМ ЛУННОГО СВЕТА: Когда фонарь выключен, нажмите и
удерживайте боковой переключатель в течение более
одной секунды, чтобы получить доступ к режиму лунного
света. Если последний выбранный режим был режимом
лунного света до того, как фонарь был выключен, он будет
непосредственно включен в лунном режиме при
следующем включении.
ТУРБО РЕЖИМ: Когда фонарь не заблокирован, дважды
быстро нажмите переключатель, чтобы активировать
режим
турбо. Дважды быстро нажмите боковой
переключатель еще раз, чтобы вернуться к предыдущему
запомненному уровню яркости (за исключением SOS).
SOS: Когда фонарь не заблокирован, трижды быстро
нажмите боковой переключатель, чтобы войти в режим
SOS. Для того, чтобы выйти из этого режима, выполните
любую операцию с помощью переключателя.
БЛОКИРОВКА: Когда фонарь выключен, нажмите и
удерживайте боковой переключатель в течение двух
секунд, чтобы получить доступ к режиму кнопки
блокировки (фонарь перейдет в режим лунного света, а
затем выключится, сигнализируя режим блокировки). В
режиме блокировки, если нажать и удерживать
выключатель до двух секунд, прежде чем отпустить
переключатель, фонарь не будет разблокирован, и он
может светить только до тех пор, пока нажата кнопка.
Фонарь выйдет из режима лунного света после того, как
вы отпустите переключатель, и он вернется и останется в
режиме кнопки блокировки.
РАЗБЛОКИРОВКА КНОПКИ: Нажмите и удерживайте боковой
переключатель в течение двух секунд, пока индикатор не
мигнет один раз, а затем отпустите переключатель. Фонарь
разблокируется и вернется в режим лунного света. Вы
можете повернуть переключатель вниз снова, чтобы
начать перемещение по стандартным режимам.
haber sido apagado, este volverá al modo seleccionado antes de que ser
apagado. Cuando el faro está apagado, el modo SOS no se memorizará. El
modo turbo solamente se memoriza durante 10 minutos, y después solo se
memorizará el modo medio.
CAMBIO DE MODOS: Cuando el faro está encendido, mantenga pulsado el
switch lateral para cambiar entre la secuencia de modos de intensidad: LUZ
DE LUNA (o turbo) - baja - media - alta - baja. El modo se selecciona cuando
al soltar el switch.
MODO LUZ DE LUNA: Cuando la linterna está apagada, mantenga pulsado el
switch lateral durante más de un segundo para acceder al modo LUZ DE
LUNA. Si el último modo seleccionado antes de apagar la linterna era LUZ DE
LUNA, al volver a encenderla, se activará directamente al modo LUZ DE LUNA.
TURBO: Cuando el faro no está bloqueado, dé un rápido doble clic en el switch
para activar el modo turbo. Dé un rápido doble clic en el switch otra vez para
volver al nivel de brillo anterior memorizado (excepto el SOS).
SOS: Cuando el faro no está bloqueado, dé un rápido triple clic en el switch
lateral para activar el modo SOS. Para salir de este modo, haga una operación
con el switch.
BLOQUEO: Cuando el proyector está apagado, mantenga pulsado el switch
lateral durante dos segundos para activar el modo bloqueo de botones (el faro
entrará primero en el modo LUZ DE LUNA y luego se apagará para indicar el
modo de bloqueo). En el modo de bloqueo, si mantiene pulsado el switch
durante menos de dos segundos antes de soltarlo, el faro no se desbloquea, y
solo se va a encender si se pulsa el botón. El faro saldrá del modo LUZ DE
LUNA, una vez que se suelta el switch y volverá al modo de bloqueo de
botones, permaneciendo en él.
( RO ) Românesc
(JP)日本語
(BG)Български
18 20 2119
操作説明
電池を取り付ける方法:

初めて使用する時には、電池蓋

を開いて、絶縁膜を取り外してから電池蓋をしっかり締

めてください。電池を交換する時、電極の向きをご注意

ください(-がLED側になるように入れください。)

操作方法
ON/OFF:

1回押すと点灯し、点灯状態、最後に使ったモ

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА
Преди първата употреба развийте фенера и премахнете
изолиращия филм около батерията, след което плътно
завинтете обратно. Ако батерията трябва да се подмени,
поставете новата със знакминускъм главата на фенера
(страната с LED).
НАЧИН НА РАБОТА
ON/OFF: С един клик включвате фенера. Когато той се
включи, режимът ще бъде същият, който е бил настроен
преди това. При изключена светлина режим СОС няма да
бъде запаметен. Режим турбо се запаметява само за 10
минути, след което ще запамети само среден режим.
СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТ: Когато фенерът е включен,
натиснете и задръжте страничния бутон, с което
преминавате в различен режимлунна светлина (или
турбо) – нисъксреденвисокнисък. След избор на
режима бутонът се отпуска.
DESBLOQUEO DE BOTONES: Mantenga pulsado el switch lateral durante unos
dos segundos hasta que la luz dé un solo parpadeo y luego suelte el switch. El
faro se desbloqueará y volverá al modo de LUZ DE LUNA. Desde este punto
puede mantener pulsado el switch otra vez para cambiar entre de los modos
estándar.
INSTALAREA BATERIILOR
Inainte de prima utilizare desurubati capacul bateriilor si indepartati filmul de
protectie; insurubati la loc capacul compartimentului bateriilor lanternei.
Respectati polaritatea, introducand bateriile cu polul negativ (-) spre led.
MODUL DE OPERARE
PORNIT / OPRIT: Apasare scurta pe butonul lateral pentru a porni / opri
lanterna. Lanterna va memora ultima treapta de functionare. Modul SOS nu va
fi memorat. Modul TURBO va fi memorat pentru 10 minute, dupa aceea
lanterna va memora modul Medium.
SCHIMBAREA TREPTELOR DE ILUMINARE: Atunci cand lanterna este
PORNITA, mentineti apasat butonul pentru a parcurge ciclic modurile de
iluminare. Modul este pastrat atunci cand butonul este eliberat.
Modul MOONLIGHT (de veghe): Atunci cand lanterna este OPRITA, se apasa
lung (1secunda) pentru accesarea modului cel mai mic (moonlight). Acest
mod va fi memorat.
Modul TURBO: Indiferent de starea lanternei (oprit sau pornit), dublu click pe
buton pentru a se accesa modul turbo. Daca lanterna este blocata, acest mod
nu se va putea accesa.
SOS: Indiferent de starea lanternei (oprit sau pornit), triplu click pe buton
pentru a se accesa modul SOS. Daca lanterna este blocata, acest mod nu se
va putea accesa.
BLOCAREA LANTERNEI: Din starea OPRITA tineti apasat butonul timp de 2
secunde (lanterna va porni in modul moonlight apoi se va opri). Dupa ce
lanterna se stinge eliberati butonul.
DEBLOCAREA LANTERNEI: Tineti apasat butonul timp de 2 secunde, lanterna
va emite un scurt flash. Eliberati butonul. Lanterna se va debloca si va intra in
modul moonlight.

ードが記憶されます。(消灯後、SOSは記憶されません、

Turboは10分間以内に記憶されます、10分間を過ぎたら、

Midモードは記憶されます。)

モード切替:

点灯状態時にスイッチを長押しすると明る

さがMoonlight(或はTurbo)→Low→Mid→Hiの順に変

わります。

Moonlightモード:

消灯状態時1秒以上長押しするとム

ーンライトモードになります。スイッチから指を離すと

その明るさが固定されます。最後に使ったモードは

Moonlightモードでしたら、1回押すとMoonlightモー

ドになります。

Turbo:

本体はロックされない状態、素早くダブルクリ

ックするとTurboになります、再度素早くダブルクリッ

クすると記憶されるモードに戻ります。(SOSを除く)

SOS:

本体はロックされない状態、素早く3回クリックす

るとSOSモードになります、任意のスイッチをクリック

するとSOSモードが解除されます。

ロック:

消灯状態時1秒以上長押しするとムーンライトモ

ードになります、2秒ぐらい長押しするとムーンライトモ

ードは解除されて、ロック状態に入ります。ロック状態

時、2秒以下(2秒未満)押しするとムーンライトモード

になります、スイッチから指を離すと消灯されて、ロッ

ク状態に維持しています。

ロック状態解除:スイッチを2秒ぐらい長押しして、1回

点滅するまでに、スイッチから指を離すとロック状態は

解除されて、ムーンライトモードに入ります。

22
РЕЖИМ ЛУННА СВЕТЛИНА: Когато фенерът е изключен,
натиснете и задръжте страничния бутон за повече от 1
секунда, за да стигнете до режим лунна светлина. Ако този
режим е бил преди да изключите фенера, той автоматично
ще премине на него при включването му.
ТУРБО: Когато фенерът не е заключен, бързо кликнете два
пъти бутона, за да активирате турбо режима. Бързо двойно
кликане на страничния бутон отново връща в предишния
запаметен режим (освен в СОС).
СОС: Когато фенерът не е заключен бързо натиснете три
пъти страничния бутон, за да стигнете до режим СОС. За
излезете от този режим, натиснете бутона.
ЗАКЛЮЧВАНЕ: Когато фенерът е изключен, натиснете и
задръжте страничния бутон за две секунди, за да стигнете
до (първо ще се включи режим лунна светлина, след което
ще изключи). В този режим натиснете и задръжте за
по-малко от две секунди без да отпускате и фенерът
отново ще се включи в режим лунна светлина.
ОТКЛЮЧВАНЕ: Натиснете и задръжте страничния бутон за
около две секунди, докато лампичката не присветне
веднъж и тогава отпуснете. Фенерът ще се отключи и ще се
върне в режим лунна светлина. След което можете да
смените режима.

Danger

Do not throw the light directly into human eyes. This may cause temporary

blindness, or permanent damage to the eyes.

Warning

Do not activate the turbo mode repeatedly in a hot environment in case the

surface of the headlamp gets too hot to touch.

Make sure the negative polarity of the battery faces the head of the

headlamp (the side of the LED). Please refer to the instructional manual.

If the light is not in use for long periods or being transported, please gently

unscrew the tail cap in advance to cut off the battery power supply, and

tighten the tail cap again when it is back in use.

Modes to be memorized: Moonlight, low, medium, high and turbo mode.

Turbo mode are kept for the initial three minutes before dropping down

slowly to the next brightness level within 1 minute.

Moonlight is not in the cycle of regular brightness levels (low, medium and

high). When under the moonlight or turbo mode, press and hold the switch

to enter the cycle of regular brightness levels.

Within 30 days of purchase: Return to retailer from which you purchased for repair

or replacement.

Within 5 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement. This

warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse,

disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone

other than an Authorized retailer or Olight itself.

WARRANTY

MADE IN CHINA

V1. 12, 26, 2016

Olight Technology Co., Limited

3.0616.6010.9001

Technical Support Inquiries
techsupport@olightworld.us
Customer Service
customer-service@olightworld.com cs@olightworld.us
Visit www.olightworld.com to see our complete product
line of portable illumination tools.

Address: Bao'an 5th Floor, Building A2, Fuhai

Information Harbor, Fuyong Town, Bao'an

District, Shenzhen, China

Post code: 518103

( FR ) Français
(IT)Italia
23 24 25 26
INSTALLATION DES PILES
Avant la première utilisation, dévisser le tailcap et retirez le film isolant dans
le compartiment de la batterie avant de visser le tailcap arrière fermement. Si
la batterie doit être changée, assurez-vous que le côté négatif de la polarité de
la batterie est tourné vers la direction de la tête de la lampe (le côté de la
LED).
COMMENT OPERER
ON / OFF: Simple cliquez sur le bouton latéral pour tourner le projecteur sous /
hors tension. Lorsque le projecteur est allumé à nouveau après qu'il a été mis
hors tension, il retournera au mode précédent sélectionné avant qu'il ne soit
mis hors tension. Quand le projecteur est éteint, le mode SOS ne sera pas
mémorisé. Le mode turbo est mémorisé uniquement pendant 10 minutes,
après quoi elle ne mémorise le mode bas.
CHANGEMENT LUMINOSITE NIVEAU: Quand le projecteur est allumé, appuyez
et maintenez le bouton latéral pour passer le clair de lune de séquence de
mode (ou turbo) - faible - moyen - haut - bas. Le mode est sélectionné lorsque
l'interrupteur est relâché.
MOONLIGHT MODE: Lorsque la lampe de poche est éteinte, appuyez et
maintenez le bouton latéral pour plus d'une seconde pour accéder au mode de
clair de lune. Si le dernier mode sélectionné était clair de lune avant la lampe
de poche a été éteint, il ira directement au mode clair de lune une fois que la
lumière est allumée à nouveau.
TURBO: Lorsque le projecteur est pas verrouillé, doubler rapidement cliquez
sur le bouton pour activer le mode turbo. Rapidement double-cliquez à
nouveau sur le bouton latéral pour revenir au niveau précédent de luminosité
mémorisé (sauf SOS).
SOS: Lorsque le projecteur est pas verrouillé, rapidement triple cliquez sur le
bouton latéral pour accéder au mode SOS. Pour quitter ce mode, faire une
opération sur le commutateur.
BLOCAGE: Quand le projecteur est éteint, appuyez et maintenez le bouton
latéral pendant deux secondes pour accéder au mode bouton de verrouillage
(le projecteur va entrer en mode clair de lune d'abord et ensuite éteint pour
signaler le mode de verrouillage). Dans le mode de verrouillage, appuyez et
maintenez le bouton pendant moins de deux secondes, sans le relâcher et le
projecteur va entrer en mode clair de lune à nouveau. Le projecteur va quitter
le mode clair de lune une fois que le commutateur est relâché et il retournera
à séjourner dans le mode bouton de verrouillage.
BOUTON UNLOCK: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral pendant
environ deux secondes jusqu'à ce que la lampe donne un seul clignotement
puis relâchez le commutateur. Le projecteur se déverrouille et reviens au mode
clair de lune. Vous pouvez tenir le commutateur à nouveau de ce point pour
commencer à vélo à travers les modes standards.
INSTALLAZIONEBATTERIE
Prima del primo utilizzo del faro anteriore, si prega di svitare il fondello e
rimuovere il foglio isolante interno, poi avvitare bene il fondello. Se Lei vuole
cambiare la batteria, si prega di mettere il polo negativo della batteria verso la
testa del faro (la parte dove si trova LED).
COME SI USA IL FARO ANTERIORE
Acceso/spento: Accendere il faro facendo clic sul pulsante, dopo il faro è
acceso, rimane nello stato di memorizzazione (dopo il faro è spento, lo SOS
non è conservato, il Turbo è ricordato solo per 10 minuti. Dopo 10 minuti, se
accendere il faro, la media luminosità è attiva).
REGOLARE LA LUMINOSITÀ: regolare la luminosità premendo il pulsante. La
luminosità si cambia successivamente secondo l’ordine seguente: Luce luna
(o Turbo)>Bassa luminosità > Media luminosità > Alta luminosità > Bassa
luminosità. Scegliere la luminosità rilasciando il pulsante.
ACCENDERE LA LUCE LUNA: Nello stato spento del faro, premere il pulsante
più di 1 secondo, così lo stato della luce luna è attivo. Poi rilasciare il
pulsante, così la luce luna conserva. Se lo stato prossimo è la luce luna, si può
solo premere una volta il pulsante.
TURBO: Nello stato sbloccato, premere velocemente due volte il pulsante
attivando il Turbo, poi premere velocemente due volte tornando la luminosità
ricordata (eccetto lo SOS).
SOS: Nello stato sbloccato, premere velocemente tre volte il pulsante
attivando lo SOS; premere qualsiasi pulsante ritirando lo SOS.
BLOCCARE IL PULSANTE: Nello stato spento del faro, premere a lungo 1
secondo attivando la luce luna, premere circa 2 secondi spegnendola. Il
sistema entra nello stato bloccato. Nello stato bloccato, se premere a breve
(meno di 2 secondi) il pulsante attivando la luce luna, dopo il rilascio del
pulsante, lo stato spento è attivo, il pulsante rimane nello stato bloccato.
SBLOCCARE: Premere a lungo il pulsante (circa 2 secondi) fino al
lampeggiante, poi rilasciare il pulsante, sbloaccare il pulsante e attivare la
luce luna.

CAUTIONS:

Manual

Consultați aici manualul pentru Olight H1R Nova, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Lanterne și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Olight H1R Nova sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Olight H1R Nova și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Olight H1R Nova să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

Specificații Olight H1R Nova

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Olight H1R Nova.

General
Brand Olight
Model H1R Nova
Produs lanternă
Limbă Engleză
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)
Iluminare
Ieșire lumină (max) 600 lm
Ieșire lumină (min) 2 lm
Tip de lampă LED
Cantitatea lămpi - lampă(lămpi)
Intensitatea luminoasă 1280 cd
Distanță rază de lumină (max) 72 m
Moduri lanternă Eco,High,Low,Medium,SOS mode,Strobe mode
Numărul nivelurilor de putere 5
Design
Tip lanternă Lanternă bandă cap
Impermeabil Da
Rezistent la apă până la 2 m
Culoarea produsului Negru
Material carcasă -
Cod de Protecție Internațională (IP) IPX8
Dovada de şoc Da
Rezistență la șocuri de până la 1.5 m
Managementul energiei
Performanţa bateriei 650 mAh
Tensiune baterie 3.7 V
Număr de baterii acceptate 1
Tip baterie CR123A
Detalii tehnice
Diametru 21 milimetri
Greutate şi dimensiuni
Înălţime 61.5 milimetri
Greutate 51.5 g
Diametru cap 21 milimetri
Conţinutul de ambalaje
Baterii incluse Da
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Olight H1R Nova de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate