Panasonic CS-Z50TKEA

Manual de utilizare Panasonic CS-Z50TKEA

(1)
 • AVERTISMENT
  Nu folosiți alte mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare sau curățare în afara celor recomandate de producător. Orice metodă nepotrivită sau utilizarea materialelor incompatibile poate cauza
  defectarea produsului, explozie și răniri grave.
  Nu montați unitatea de exterior lângă balustrada unei terase. La montarea aparatului de aer condiționat pe terasa unei clădiri înalte, copii se pot urca pe unitatea de
  exterior și pot trece peste balustradă.
  Nu folosiți cabluri fără specicații, modicate, îmbinate sau prelungitoare pentru alimentare. Nu împărțiți priza simplă cu alte aparate electrocasnice. Contactul imperfect, izolația slabă și
  supracurentul va cauza electrocutare sau incendiu.
  Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere bine aerisită cu o suprafață interioară mai mare de Amin (m²) [consultați Tabelul A] și fără o sursă de aprindere cu funcționare continuă.
  A se păstra departe de acără deschisă, aparate cu gaz în funcțiune sau radiatoare electrice aate în funcțiune. În caz contrar, poate exploda și poate cauza răniri sau chiar deces.
  Nu legați cablul de alimentare într-un mănunchi cu bandă. Se poate înregistra creșterea anormală a temperaturii cablului de alimentare.
  Nu introduceţi degetele sau alte obiecte în aparat, deoarece ventilatorul aat în mişcare poate cauza vătămări.
  Nu vă aşezaţi şi nu păşiţi pe aparat, există riscul de a cădea în mod accidental.
  Aparatul poate  instalat și/sau utilizat într-o încăpere cu suprafața mai mare de Amin (m²) [consultați Tabelul A] și țineți departe de surse de aprindere precum radiatoare/scântei/acără
  deschisă sau zone periculoase precum aparate cu gaz, aragaze, sisteme de alimentare reticulat cu gaz sau aparate de gătit cu gaz, etc.
  Nu lăsați pungile de plastic (ambalaje) la îndemâna copiilor, poate înfunda nasul sau gura și provoca înecarea.
  La instalarea sau relocarea aparatului de aer condiționat, nu lăsați alte substanțe decât agentul frigoric specicat, de ex. aer, să se amestece în ciclul frigoric (tubulatură).
  Amestecarea cu aerul, etc, poate cauza o presiune anormal de mare în circuitul frigoric și va avea drept rezultat explozie, răniri, etc.
  Nu perforați și nu ardeți, aparatul este presurizat. Nu expuneți aparatul la căldură, ăcări, scântei sau alte surse de aprindere.
  În caz contrar, poate exploda și poate cauza răniri sau chiar deces.
  Nu adăugați și nu înlocuiți agentul frigoric cu alt tip decât cel specicat.Poate cauza deteriorarea produsului, explozie sau răniri, etc.
  Nu lipiți cu acără în interiorul unei clădiri, case sau încăperi atunci când uniți schimbătorul de căldură al unității de interior cu tubulatura de interconectare. Conectarea agentului frigoric în
  interiorul unei clădiri, case sau încăperi se va face prin lipire cu alamă sau sudare.Legătura unității de interior cu acără se poate face numai în exterior sau în exteriorul unei clădiri, case sau
  încăperi.Lipirea cu acără poate cauza scurgeri de gaze sau atmosferă inamabilă.
  În cazul modelelor cu R32, folosiți tubulatură, piulițe de racord și scule specicate pentru agentul frigoric R32.Utilizarea tubulaturii, piulițelor de racord și a sculelor existente (R22)
  poate cauza presiune crescută în circuitul frigoric (tubulatură) și explozie sau răniri.
  Grosimea tubulaturii de cupru folosite la R32 trebuie să e de peste 0,8 mm. Nu folosiți tubulatură de cupru mai subțire de 0,8 mm.
  Se recomandă o cantitate de ulei rezidual de sub 40 mg/10 m.
  Angajați distribuitorul autorizat sau un specialist pentru instalare. Dacă instalarea realizată de utilizator este incorectă, va cauza scurgerea apei, electrocutare sau incendiu.
  În cazul lucrărilor asupra sistemului de refrigerare, respectați cu strictețe instrucțiunile de instalare. Dacă instalarea este incorectă, va cauza scurgerea apei, electrocutare sau incendiu.
  Folosiți piesele accesorii anexate și piesele specicate pentru instalare. În caz contrat, setul poate cădea, pot apărea scurgeri de apă, incendiu sau electrocutare.
  Instalaţi într-un loc solid și ferm, care poate susține greutatea setului. Dacă rezistența nu este sucientă sau instalarea nu este realizată corespunzător, setul va cădea și va provoca răniri.
  Pentru lucrările electrice respectați reglementările și legislația națională și aceste instrucțiuni de instalare. Se va folosi un circuit independent și o priză simplă.În cazul în care capacitatea unui
  circuit electric nu este sucientă, sau se identică defecțiuni în instalația electrică, pot  provocate incendii sau electrocutări.
  Nu folosiți cabluri unite pe post de cablu de legătură de interior/exterior. Folosiți cablul de legătură interior/exterior specicat, consultați instrucțiunile 5 CONECTAREA CABLULUI LA UNITATEA
  DE EXTERIOR și conectați strâns pentru legătura de interior/exterior. Pozați cablurile astfel încât nicio forță exterioară să nu afecteze terminalul. Dacă legătura sau pozarea nu sunt perfecte,
  pot cauza încălzire sau incendiu la legătură.
  Direcționarea cablului se va face corespunzător astfel încât capacul plăcii de comandă să e xat în mod adecvat. În cazul în care capacul plăcii de
  comandă nu este xat perfect, poate cauza incendiu sau electrocutare.
  Se recomandă insistent ca acest echipament să e prevăzut cu un întrerupător diferenţial (ELCB) sau cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu o sensibilitate de 30 mA la 0,1 sec sau mai mică.În caz contrar,
  poate cauza electrocutare sau incendiu dacă echipamentul sau izolația cedează.
  În timpul instalării montați tubulatura frigorică în mod adecvat înainte de a porni compresorul.Funcționarea compresorului fără xarea tubulaturii frigorice și cu supapele în poziția deschis va cauza
  atragerea de aer, presiune anormal de mare în circuitul frigoric și poate provoca explozie, răniri, etc.
  În timpul operațiunilor de pompare, opriți compresorul înainte de a demonta tubulatura frigorică.Îndepărtarea tubulaturii frigorice în timpul funcționării compresorului și cu supapele în poziția deschis va
  cauza atragerea de aer, presiune anormal de mare în circuitul frigoric și poate provoca explozie, răniri, etc.
  Strângeți piulița de racord cu cheia cu clichet conform metodei specicate. Dacă piulița de racord este strânsă prea tare, după o perioadă racordul se poate rupe și poate cauza scurgerea gazului frigoric.
  După nalizarea instalării, conrmați că nu există scurgeri de gaz frigoric. Contactul agentului refrigerant cu focul poate genera un gaz toxic.
  Aerisiți bine dacă există scurgeri de gaz refrigerant în timpul funcționării. Contactul agentului refrigerant cu focul poate genera un gaz toxic.
  Fiți conștient de faptul că gazele frigorice pot  inodore.
  Acest echipament trebuie împământat corespunzător. Linia de împământare nu trebuie legată la țeava de gaz, apă, împământarea paratrăsnetului sau linia de telefonie.
  În caz contrar, poate cauza electrocutare sau incendiu dacă echipamentul sau izolația cedează.
  ATENȚIE
  Nu instalaţi unitatea în locuri în care pot  înregistrate scurgeri de gaze inamabile.În cazul scurgerilor de gaze și acumularea acestora în jurul aparatului, poate  cauzat un incendiu.
  Împiedicați intrarea lichidelor sau a vaporilor în baia de ulei sau canalizare, deoarece vaporii sunt mai grei decât aerul și pot cauza un mediu sufocant.
  Nu eliberați agentul frigoric în timpul lucrărilor asupra tubulaturii pentru instalare, reinstalare și reparații pieselor de refrigerare. Aveți grijă la lichidul refrigerant, poate cauza degerături.
  Nu instalați aparatul într-o spălătorie sau alte încăperi în care apa ar putea picura din tavan, etc.
  Nu atingeţi muchiile din aluminiu ascuțite, piesele ascuțite pot cauza răniri.
  Realizați scurgerea conform specicațiilor din instrucțiunile de instalare. Dacă scurgerea nu este perfectă, apa poate intra în încăpere și poate deteriora mobilierul.
  Alegeți un loc de instalare cu acces ușor pentru întreținere.
  Instalarea, lucrările de service sau reparații incorecte asupra acestui aparat de aer condiționat pot crește riscul de ruptură, ceea ce poate cauza daune și/sau răniri.
  Conectarea alimentării electrice la aparatul de aer condiționat de cameră.
  Folosiți cablu de alimentare de 3 x 1,5 mm² (3/4 ~ 1.75HP), 3 x 2,5 mm² (2.0 ~ 2,5HP) tip 60245 IEC 57 sau mai greu.
  Legați cablul de alimentare al aparatului de aer condiționat la rețea printr-una din următoarele metode.
  Locul alimentării cu curent trebuie să e ușor accesibil pentru deconectarea rapidă în caz de urgență.
  În unele țări, legătura permanente a aparatului de aer condiționat la rețea este interzisă.
  1) Legătură de alimentare la priză cu un ștecăr.
  Folosiți ștecăre aprobate de 15/16A (3/4 ~ 1.75HP), 16A (2.0HP), 20A (2.5HP) cu pin de împământare pentru conectarea la priză.
  2) Legătură de alimentare la un disjunctor pentru o conectare permanentă.
  Folosiți un disjunctor aprobat de 16A (3/4 ~ 2.25HP), 20A (2.5HP) pentru o conectare permanentă.Trebuie să e un întrerupător cu doi poli și o distanță de contact de cel puțin 3.0 mm.
  Lucrări de instalare.
  Este posibil ca pentru lucrările de instalare să e nevoie de două persoane.
  ATENȚIE
  1. Instalarea (spațiu)
  • Instalarea tubulaturii trebuie redusă la minim. Evitați utilizarea tubulaturii îndoite și nu permiteți îndoirea în unghi ascuțit.
  • Asigurați-vă că tubulatura este protejată de deteriorări zice.
  • Respectați reglementările și legislația națională, statală, municipală privind gazele. Noticați autoritățile competente în conformitate cu regulile aplicabile.
  • Asigurați accesibilitatea legăturilor mecanice în scopuri de întreținere.
  • În cazul în care este necesară ventilarea mecanică, oriciile de aerisire trebuie păstrate libere.
  • La eliminarea produsului, respectați prevederile de la nr. 12 și reglementările naționale.
  Contactați întotdeauna autoritățile locale cu privire la manipularea potrivită.
  2. Service
  2-1. Personalul de service
  • Orice persoană calicată implicată în lucrul la un circuit frigoric trebuie să dețină o autorizație valabilă emisă de o autoritate de evaluare acreditată în domeniu, care să le ateste competența de a
  manipula în siguranță refrigeranți, în conformitate cu specicațiile de evaluare recunoscute în domeniu.
  • Lucrările de service se vor efectua conform recomandărilor producătorului.Întreținerea și reparațiile care necesită asistența altor persoane calicate se vor face sub supravegherea persoanei competente
  în utilizarea agenților refrigeranți inamabili.
  • Lucrările de service se vor efectua numai conform recomandărilor producătorului.
  2-2. Lucrul
  • Înainte de începerea lucrului la sisteme care conțin agenți de refrigerare inamabili, sunt necesare vericări de siguranță pentru minimalizarea riscurilor de aprindere.
  Pentru reparații aferente sistemului de refrigerare, se vor respecta precauțiile de la punctul 2-2 - 2-8 înainte de a face lucrări asupra sistemului.
  • Lucrările se vor efectua într-o procedură controlară pentru a minimaliza riscul prezenței gazelor sau vaporilor inamabili în timpul lucrului.
  • Toată echipa de întreținere și alți muncitori din zonă vor  instruiți și supravegheați cu privire la natura lucrărilor care vor  efectuate.
  • Evitați lucrul în spații restrânse.
  • Purtați echipament de protecție corespunzător, inclusiv protecție respiratorie în funcție de condiții.
  • Asigurați-vă că condițiile din zonă au fost securizate prin limitarea utilizării materialelor inamabile. Păstrați la distanță toate sursele de aprindere și suprafețele de metal erbinte.
  2-3. Vericarea prezenței refrigerantului
  • Zona trebuie vericată cu un detector de refrigerant adecvat înainte și în timpul lucrărilor pentru a vă asigura că tehnicianul este conștient de prezența unor medii potențial inamabile.
  • Asigurați-vă că echipamentul de detectare a scurgerilor este potrivit utilizării pentru refrigeranții inamabili, de ex. nu scoate scântei, este sigilat corespunzător și sigur.
  • În cazul unor scurgeri/vărsături, aerisiți imediat zona și stați în poziție verticală și departe de scurgere/vărsare.
  • În cazul unor scurgeri/vărsături, informații persoanele din avalul scurgerii/vărsării, izolați imediat zona periculoasă și nu permiteți accesul persoanelor neautorizate.
  2-4. Existența extinctoarelor
  • Dacă se vor executa lucrări la temperaturi mari la echipamentul de răcire sau piese asociate, trebuie să e disponibil echipament corespunzător de stingere a incendiilor.
  • În apropiere trebuie să existe un extinctor cu CO2.
  2-5. Fără surse de aprindere
  • Nicio persoană care lucrează lângă sistemul de refrigerare și care implică expunerea tubulaturii care conține sau a conținut refrigerant inamabil nu trebuie să folosească surse de aprindere astfel
  încât să declanșeze un incendiu sau o explozie.Nu se va fuma în timpul efectuării a astfel de lucrări.
  • Toate sursele de aprindere posibile, inclusiv fumatul, se vor păstra sucient de departe de locul instalării, reparației, demontării și eliminării pe perioada în care refrigerantul inamabil poate 
  eliberat în spațiul înconjurător.
  • Înainte de efectuarea lucrărilor, zona din jurul echipamentului va  supravegheată pentru a vă asigura că nu există riscul de aprindere.
  • Se va așa semnul de „Fumatul interzis”.
  2-6. Zonă aerisită
  • Asigurați-vă că zona este în aer liber sau este aerisită corespunzător înainte de accesarea sistemului sau efectuarea unor lucrări la temperaturi înalte.
  • Se va continua un grad de aerisire în timpul efectuării lucrărilor.
  • Ventilarea trebuie să disperseze în siguranță orice agent refrigerant eliberat și de preferință îl va scoate în atmosferă.
  2-7. Vericări aferente echipamentului de refrigerare
  • În cazul în care se înlocuiesc componente electrice, piesele noi trebuie să e adecvate scopului și să corespundă specicațiilor corecte.
  • Se vor respecta întotdeauna instrucțiunile de întreținere și service ale producătorului.
  • Dacă aveți îndoieli, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență.
  • Se vor realiza următoarele vericări la instalațiile cu refrigerant inamabil.
  - Dimensiunea încărcăturii este adecvată dimensiunii încăperii în care sunt montate piesele aferente.
  - Echipamentul de ventilație și evacuările funcționează corect și nu sunt obstrucționate.
  - Dacă se folosește un circuit frigoric indirect, al doilea circuit trebuie vericat cu privire la prezența refrigerantului.
  - Marcajul de pe echipamente continuă să e vizibil și lizibil.Marcajele și semnele ilizibile trebuie înlocuite.
  - Tubulatura sau componentele frigorice sunt instalate în poziții neexpuse la substanțe care ar putea coroda componentele frigorice, cu excepția cazului în care componentele sunt construite
  din materiale rezistente la coroziune sau sunt protejate corespunzător împotriva coroziunii.
  2-8. Vericări aferente dispozitivelor electrice
  • Reparația și întreținerea componentelor electrice va include vericările inițiale de siguranță și procedurile de inspectare a componentelor.
  • Vericările inițiale de siguranță vor include, dar nu se limitează la:-
  - Descărcarea condensatorilor: se va face în același mod, evitându-se generarea de scântei.
  - Să nu existe componente electrice sau cabluri sub tensiune expuse în timpul încărcării, recuperării sau purjării sistemului.
  - Există o continuitate a împământării.
  • Se vor respecta întotdeauna instrucțiunile de întreținere și service ale producătorului.
  • Dacă aveți îndoieli, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență.
  • Dacă există vreo defecțiune care ar putea compromite siguranța, nu circuitul nu se va alimenta electric până la remedierea satisfăcătoare.
  • Dacă defecțiunea nu poate  remediată imediat dar este necesar ca funcționarea să continue, se va aplica o soluție temporară adecvată.
  • Proprietarul echipamentului trebuie informat sau se va raporta pentru ca toate părțile să cunoască situația.
  3. Reparația componentelor sigilate
  • În timpul reparației componentelor sigilate, toate alimentările electrice trebuie deconectate de la echipamentul pe care se lucrează, înainte de îndepărtarea capacelor sigilate, etc.
  • Dacă este absolut necesar să existe o alimentare electrică la echipament în timpul lucrărilor de service, se va amplasa o formă de detectare permanentă a scurgerilor în cele mai critice puncte în
  vederea avertizării cu privire la situațiile potențial periculoase.
  • Se va acorda o atenție specială următoarelor pentru a vă asigura că prin lucrul la componentele electrice carcasa nu este modicată astfel încât nivelul de protecție să e afectat. Se include deteriorarea
  cablurilor, numărul excesiv de legături, terminale care nu corespund specicațiilor originale, deteriorarea sigiliilor, potrivirea necorespunzătoare a garniturilor, etc.
  • Asigurați-vă că aparatul este montat în siguranță.
  • Asigurați-vă că izolatorii sau materialele izolante nu sunt degradate până la nivelul în care nu își mai servesc scopul de prevenire a scurgerilor mediilor inamabile.
  • Piesele de schimb trebuie să e în conformitate cu specicațiile producătorului.
  NOTĂ: Utilizarea izolatorilor pe bază de silicon poate inhiba eciența anumitor tipuri de echipamente de
  detectare a scurgerilor. Componentele sigure prin natura lor nu trebuie să e izolate înainte de a lucra cu ele.
  4. Reparațiile componentelor sigure prin natura lor
  • Nu aplicați sarcini inductive sau capacitive permanente asupra circuitelor fără a vă asigura că nu va depăși tensiunea maximă permisă și curentul maxim permis pentru echipamentul aat în uz.
  • Componentele sigure prin natura lor sunt singurele tipuri cu care se poate lucra sub tensiune în prezența mediilor inamabile.
  • Aparatura de testare va  setată la valoarea corectă.
  • Înlocuiți componentele numai cu piese specicate de producător.Piesele care nu sunt specicate de producător pot cauza aprinderea agentului frigoric din atmosferă.
  5. Cablarea
  • Vericați ca rele să nu e supuse uzurii, coroziunii, presiunii excesive, vibrațiilor, muchiilor ascuțite sau altor efecte de mediu adverse.
  • Vericați și luați în considerare efectele îmbătrânirii sau a vibrațiilor continue din surse precum compresoarele sau ventilatoarele.
  6. Detectarea refrigeranților inamabili
  • Sub nicio formă sursele potențial inamabile nu se vor folosi în căutarea sau detectarea scurgerilor de refrigerant.
  • Nu se va folosi o lampă cu halogen (sau orice alt detector cu acără deschisă).
  7. Metode de detectare a scurgerilor
  • Detectoarele electronice de scurgeri vor  utilizate pentru a detecta refrigeranții inamabili, dar sensibilitatea lor poate să nu e corespunzătoare, sau pot necesita recalibrări.
  (Echipamentul de detectare se va calibra într-o zonă lipsită de refrigerant.)
  • Asigurați-vă că detectorul nu este o sursă potențială de aprindere și este potrivită pentru refrigerantul folosit.
  • Echipamentul de detectare a scurgerilor se va seta la un procent din LFL al refrigerantului și va  calibrat pentru a se declanșa de refrigerant și procentul corespunzător de gaz (maxim 25%).
  • Lichidele de detectare a scurgerilor sunt potrivite pentru a  utilizate la majoritatea refrigeranților, dar folosirea detergenților care conțin clor trebuie evitată deoarece clorul poate reacționa cu
  refrigerantul și poate coroda tubulatura de cupru.
  • Dacă există suspiciunea unei scurgeri, toate ăcările se vor îndepărta/stinge.
  • Dacă se identică o scurgere a cărei remediere necesită lipire, tot refrigerantul va  recuperat din sistem sau se va izola (prin închiderea robinetelor) într-o parte a sistemului, departe de scurgere.
  Azotul lipsit de oxigen (OFN) va  purjat prin sistem înainte și în timpul procesului de lipire.
  8. Îndepărtare și evacuare
  • La accesarea circuitului frigoric în vederea reparațiilor - sau din alte motive - se vor aplica procedurile convenționale.
  Totuși, respectarea celor mai bune practici este importantă, deoarece inamabilitatea trebuie luată în considerare.
  Se va respecta următoarea procedură:
  • îndepărtare refrigerant ->• purjarea circuitului cu gaz inert -> • evacuare -> • purjare din nou cu gaz inert -> • deschiderea circuitului prin tăiere sau desigilare
  • Încărcătura de refrigerant va  recuperată în cilindri de recuperare corespunzători.
  • Sistemul se va „clăti” cu OFN pentru siguranța aparatului.
  • Este posibil ca acest proces să trebuiască repetat de mai multe ori.
  • Nu se va folosi aer comprimat sau oxigen la această sarcină.
  • Clătirea se va obține prin eliberarea de vacuum în sistem cu OFN și continuarea umplerii până la atingerea presiunii de lucru, eliberarea în atmosferă și vidare.
  • Acest proces va  repetat până la eliminarea totală a refrigerantului din sistem.
  • La utilizarea ultimei încărcături de OFN, sistemul va  aerisit la presiunea atmosferică pentru a permite lucrul.
  • Această operațiune este absolut vitală dacă sunt necesare lucrări de lipire pe tubulatură.
  • Asigurați-vă că ieșirea pompei de vacuum nu este prea aproape de surse de aprindere și există ventilație.
  9. Procedurile de încărcare
  • Suplimentar procedurilor convenționale de încărcare, se vor respecta următoarele cerințe.
  - Asigurați-vă că contaminarea diferiților refrigeranți nu va avea loc la utilizarea echipamentului de încărcare.
  - Furtunurile sau tuburile trebuie să e cât mai scurte posibil pentru a minimaliza cantitatea de refrigerant conținut.
  - Cilindrii trebuie păstrați în poziție verticală.
  - Asigurați-vă că sistemul de refrigerare este împământat înainte de încărcarea sistemului cu refrigerant.
  - Etichetați sistemul după nalizarea încărcării (dacă nu l-ați etichetat deja).
  - Se va avea grijă maximă pentru a nu umple prea mult sistemul de refrigerare.
  • Înainte de reîncărcarea sistemului, se va testa presiunea cu OFN (consultați nr. 7).
  • Sistem se va testa cu privire la scurgeri la nalizarea reîncărcării, înainte de punerea în funcțiune.
  • Se va face încă un test de scurgere înainte de părăsirea locului instalării.
  • Încărcătura electrostatică se poate acumula și poate crea situații periculoase la încărcarea sau descărcarea refrigerantului.
  Pentru evitarea incendiului sau a exploziei, disipați electricitatea statică în timpul transferului prin împământare și legarea recipientelor și echipamentului înainte de încărcare/descărcare.
  10. Scoaterea din funcțiune
  • Înainte de realizarea acestei proceduri, este esențial ca tehnicianul să cunoască complet echipamentul și toate detaliile acestuia.
  • Se recomandă ca bună practică recuperarea sigură a refrigerantului.
  • Înainte de executarea sarcinii, se va lua o mostră de ulei și de refrigerant în cazul în care sunt necesare analize înainte de reutilizarea refrigerantului.
  • Este esențială disponibilitatea curentului electric înainte de începerea lucrărilor.
  a) Familiarizați-vă cu echipamentul și operarea acestuia.
  b) Izolați sistemul din punct de vedere electric.
  c) Înainte de procedură asigurați-vă că:
  f) Asigurați-vă că cilindrul se aă pe scală înainte de recuperare.
  g) Porniți echipamentul de recuperare și operați conform instrucțiunilor producătorului.
  h) Nu umpleți prea mult cilindri.(Nu mai mult de 80% din volumul încărcăturii lichide).
  i) Nu depășiți presiunea maximă de lucru a cilindrului, nici chiar temporar.
  j) Dacă cilindri au fost umpluți corect și procesul a fost nalizat, asigurați-vă că cilindri și
  echipamentul sunt scoase de la locul instalării imediat și toate supapele de izolare de pe
  echipament sunt închise.
  k) Refrigerantul recuperat nu va  încărcat într-un alt sistem de refrigerare decât după
  curățare și vericare.
  • este disponibil echipament mecanic de manipulare, dacă este necesar, pentru
  manipularea cilindrilor de refrigerant;
  • este disponibil tot echipamentul de protecție individuală și este folosit corespunzător;
  • procesul de recuperare este supravegheat în permanență de o persoană competentă;
  • echipamentul de recuperare și cilindri sunt conformi cu standardele aplicabile.
  d) Pompați sistemul de refrigerant, dacă este posibil.
  e) Dacă nu este posibilă vidarea, faceți un colector astfel încât refrigerantul să poată  eliminat din diverse piese ale sistemului.
  • Încărcătura electrostatică se poate acumula și poate crea situații periculoase la încărcarea sau descărcarea refrigerantului.
  Pentru evitarea incendiului sau a exploziei, disipați electricitatea statică în timpul transferului prin împământare și legarea recipientelor și echipamentului înainte de încărcare/descărcare.
  11. Etichetare
  • Echipamentul va  etichetat cu privire la scoaterea din funcțiune și golirea de refrigerant.
  • Eticheta va  datată și semnată.
  • Asigurați-vă că există pe echipament care indică faptul că echipamentul conține refrigerant inamabil.
  12. Recuperare
  • La îndepărtarea refrigerantului din sistem, e pentru lucrări de service, e pentru scoaterea din funcțiune, se recomandă ca bună practică ca tot refrigerantul să e extras în siguranță.
  • La transferarea refrigerantului în cilindri, asigurați-vă că sunt folosiți numai cilindri de recuperare potriviți.
  • Asigurați-vă că este disponibil numărul potrivit de cilindri pentru recuperarea încărcăturii complete din sistem.
  • Toți cilindri folosiți sunt destinați recuperării unui refrigerant și sunt etichetați pentru acel refrigerant (respectiv cilindri speciali pentru recuperarea refrigerantului).
  • Cilindri vor  echipați cu supape de eliberare a presiunii și supape de oprire în stare bună de funcționare.
  • Cilindri de recuperare sunt evacuați și, dacă este posibil răciți înainte de recuperare.
  • Echipamentul de recuperare trebuie să e în stare bună de funcționare și să dispună de instrucțiuni și va  adecvat recuperării refrigeranților inamabili.
  • Suplimentar, un set de greutăți calibrate de cântărire va  disponibil în stare bună.
  • Furtunurile trebuie să e complete și în stare bună, fără racorduri care permit scurgerea.
  • Înainte de a utiliza echipamentul de recuperare, vericați să e în stare satisfăcătoare, a fost întreținut corespunzător și că componentele electrice asociat sunt
  sigilate pentru a preveni aprinderea în cazul scurgerii de refrigerant.Consultați producătorul dacă aveți îndoieli.
  • Refrigerantul recuperat va  returnat la furnizorul de refrigerant în cilindrul de recuperare corespunzător, și Nota de transfer a deșeurilor decontată.
  • Nu amestecați refrigeranți în unități de recuperare și în special nu în cilindri.
  • În cazul în care compresoarele sau uleiul din compresoare trebuie eliminate, asigurați-vă că au fost evacuate până la un nivel acceptabil pentru a  sigur că refrigerant inamabil nu a rămas în lubriant.
  • Procesul de evacuare va  realizat înainte de returnarea compresorului la furnizori.
  • Numai încălzirea electrică a carcasei compresorului este permisă pentru a accelera acest proces.
  • La scurgerea uleiului din sistem, procesul se va realiza în condiții de siguranță.
  ACXF60-03890
  MĂSURI DE SIGURANȚĂ
  Citiți următoarele „MĂSURI DE SIGUANȚĂ” cu atenție înainte de instalare.
  Lucrările electrice trebuie realizate de un electrician autorizat. Asigurați-vă că folosiți curentul nominal corespunzător pentru priza și circuitul principal al modelului de instalat.
  Elementele de precauție trebuie respectate deoarece acest conținut are legătură cu siguranța.Înțelesul ecărei indicații este conform celor de mai jos.
  Instalarea incorectă din cauza ignorării instrucțiunilor va cauza daune sau deteriorări, iar gravitatea este clasicată de următoarele indicații.
  AVERTISMENT
  Această indicație arată posibilitatea de producere a unui deces sau a rănirilor grave.
  ATENȚIE
  Această indicație arată posibilitatea de producere a rănirilor sau daunelor.
  Elementele de respectat sunt clasicate prin simbolurile:
  Simbolurile cu fundal alb indică elemente INTERZISE.
  Simbolurile cu fundal negru indică elemente obligatorii.
  Realizați un test de funcționare pentru a conrma faptul că nu există anormalități după instalare. Apoi, explicați utilizatorului modul de funcționare,
  întreținere și îngrijire conform instrucțiunilor.Reamintiți clientului să păstreze instrucțiunile de utilizare pentru consultare ulterioară.
  Acest aparat nu este destinat accesării de către publicul larg.
  Scule necesare pentru lucrările de instalare
  1 Șurubelniță Phillips
  2 Nivelă
  3 Bormașină electrică, carotieră (ø70 mm)
  4 Cheie hexagonală (4 mm)
  5 Cheie xă
  6 Tăietor de țeavă
  7 Alezor
  8 Cuțit
  9 Detector scurgeri de gaze
  10 Ruletă de măsurat
  11 Termometru
  12
  Megametru
  13
  Multimetru
  14 Cheie cu clichet
  18 N•m (1.8 kgf•m)
  42 N•m (4.3 kgf•m)
  55 N•m (5.6 kgf•m)
  65 N•m (6.6 kgf•m)
  100 N•m (10.2 kgf•m)
  15
  Pompă de vacuum
  16 Manometru
  Accesorii atașate
  1
  Cot de scurgere
  Nr. Piesă accesorii Cant.
  1
  ALEGEȚI CEL MAI BUN LOC
  UNITATE DE EXTERIOR
  Dacă deasupra aparatului este construit un paravan de protecție împotriva soarelui sau a ploii, aveți grijă ca radiația căldurii din condensator să nu e afectată.
  Nu ar trebui să existe în vecinătate animale sau plante care ar putea  afectate de aerul cald eliminat.
  Păstrați distanțele indicate de săgeți departe de pereți, tavane, garduri sau alte obstacole.
  Nu așezați obstacole care ar putea cauza un scurtcircuit al aerului descărcat.
  Dacă lungimea tubulaturii depășește [lungimea tubulaturii pentru gaz adițional], trebuie adăugat refrigerant suplimentar conform tabelului.
  Tabel A
  Model
  Capacitat
  W
  (HP)
  Dimensiune
  tubulatură
  Std.
  Lungime
  (m)
  Elevaţie
  max. (m)
  Lungime
  min.
  tubulatură (m)
  Lungime
  max.
  tubulatură (m)
  Refrigerant
  suplimentar
  (g/m)
  Lungime
  tubulatură
  pt. gaz
  suplimentar (m)
  Interior
  Amin
  (m²)
  Gaz Lichid
  Z20***, XZ20***
  3/4HP
  9.52mm
  (3/8")
  6.35mm
  (1/4")
  5
  15 3 15 10 7.5 0.66
  Z25***, XZ25***
  1.0HP
  15 3 15 10 7.5 0.82
  Z35***, XZ35***
  1.5HP
  15 3 15 10 7.5 0.93
  Z42***
  1.75HP
  12.7mm
  (1/2")
  15 3 15 10 7.5 0.85
  Z50***, XZ50***
  2.0HP
  15 3 20 15 7.5 1.61
  Z71***
  2.5HP
  15.88mm
  (5/8")
  20 3 30 25 10 3.33
  Exemplu: Pentru Z25***
  Dacă aparatul este montat la o distanță de 10 m, cantitatea de refrigerant suplimentare trebuie să e de 25 g ....(10-7.5) m x 10 g/m = 25 g.
  A
  min
  = ( M / (2.5 x ( LFL )
  (5/4)
  x h
  0
  )) ²
  Amin = (M / (2.5 x (LFL)(5/4) x h0))²
  A
  min = Suprafață minimă necesară, în m²
  M = Încărcătură de refrigerant din aparat, în kg
  LFL = Limită inferioară de inamabilitate (0,306 kg/m³)
  h0 = Înălțimea de montare a aparatului (1,8 m pentru montare pe perete)
  AER CONDIȚIONAT
  ATENȚIE
  REFRIGERANT
  R32
  Acest aparat de aer condiționat conține
  și funcționează cu refrigerant R32.
  ACEST PRODUS TREBUIE INSTALAT SAU REPARAT NUMAI
  DE PERSONAL CALIFICAT.
  Consultați legislația națională, statală, teritorială și locală, manualele de
  instalare și utilizare înainte de a efectua lucrări de instalare, întreținere
  și/sau service pentru acest produs.
  ROMÂNĂ
  ACXF60-03890
  TIPĂRIT ÎN MALAEZIA
  Explicația simbolurilor așate pe unitatea de interior sau de exterior.
  AVERTISMENT
  Acest simbol indică faptul că echipamentul utilizează un agent frigoric inamabil.
  Dacă agentul frigoric scapă, pe lângă o sursă de aprindere externă, există
  posibilitatea de aprindere.
  ATENȚIE
  Acest simbol indică faptul că Manualul de utilizare trebuie citit cu atenție.
  ATENȚIE
  Acest simbol indică faptul că un tehnician de service va manipula echipamentul
  conform Manualului de instalare.
  ATENȚIE
  Acest simbol indică faptul că există informații incluse în Manualul de utilizare
  și/sau Manualul de instalare.
  PRECAUȚII PRIVIND UTILIZAREA AGENTULUI REFRIGERANT R32
  Procedurile de instalare de bază sunt identice ca în cazul modelelor cu agent convențional (R410A, R22).
  Totuși, acordați atenție următoarelor aspecte:
  AVERTISMENT
  Pentru că presiunea de lucru este mai mare decât în cazul modelelor cu R22, unele scule pentru tubulatură și de instalare sunt speciale.
  În special, la înlocuirea unui model cu agent frigoric R22 cu un agent R32, înlocuiți întotdeauna tubulatura convențională și piulițele de racord cu tubulatura și piulițele pentru R32 și R410A de
  la unitatea de exterior.
  Pentru R32 și R410A se pot folosi aceleași piulițe de racord și tubulaturi la unitatea de exterior.
  Modelele care utilizează agentul refrigerant R32 și R410A au diametrul portului de încărcare diferit pentru a împiedica încărcarea greșită cu R22 și din motive de siguranță.
  Astfel, vericați în prealabil. [Diametrul portului de încărcare pentru R32 și R410A este de 12,7 mm (1/2 inch).]
  Aveți grijă mai mare ca la R22 să nu intre materiale străine (ulei, apă, etc.) în tubulatură.
  De asemenea, la depozitarea tubulaturii, sigilați oriciile prin strângere, bandajare, etc. (manipularea R32 este asemănătoare cu cea a R410A.)
  ELIMINAREA APEI DIN UNITATEA DE EXTERIOR
  • Dacă se folosește un cot de scurgere, unitatea trebuie montată pe un
  suport mai înalt de 3 cm.
  • Dacă aparatul este folosit într-o zonă în care temperatura scade sub 0°C timp de
  2 sau 3 zile consecutiv, se recomandă să nu se folosească un cot de scurgere, pentru
  că apa îngheață și ventilatorul nu se va roti.
  ELEMENTE DE VERIFICAT
  Există scurgeri de gaze la piulițele de racordare?
  A fost realizată izolarea la căldură la piulițele de racordare?
  Cablul de conectare este xat ferm la placa terminală?
  Cablul de conectare este prins ferm?
  Împământarea este realizată corespunzător?
  Tensiunea de alimentare este conformă cu valoarea nominală?
  Există vreun sunet anormal?
  Funcționarea de răcire/încălzire este normală?
  Termostatul funcționează normal?
  Furtun
  Instalați furtunul la un unghi care să permite scurgerea liberă a apei.
  Cot de scurgere 1
  • După alegerea celui mai bun loc, începeți instalarea conform Diagramei de instalare a unității de interior/exterior.
  1. Fixați unitatea pe beton sau pe un cadru rigid ferm și orizontal cu un șurub de xare (ø10 mm).
  2. La instalarea pe un acoperiș, luați în calcul vântul puternic și eventualele cutremure.
  Strângeți bine instalația cu bolțuri, șuruburi sau cuie.
  UNITATE DE EXTERIOR
  ALEGEȚI CEL MAI BUN LOC
  (Consultați secțiunea „Alegeți cel mai bun loc”)
  1
  INSTALAȚI UNITATEA DE EXTERIOR
  2
  Model A B C D
  Z20***, XZ20***
  570 mm 105 mm 18.5 mm 320 mm
  Z25***, XZ25***
  Z35***, XZ35***
  540 mm 160 mm 18.5 mm 330 mm
  Z42***
  Z50***, XZ50***
  613 mm 131 mm 16 mm 360.5 mm
  Z71***
  A B
  C
  D
  CONECTAȚI TUBULATURA
  3
  Conectați tubulatura la interior
  Pentru conectarea amplasării conectate în afara clădirii
  Lipiți după introducerea piuliței de racordare
  (amplasată la partea de îmbinare a ansamblului
  tubulaturii) pe țeava de cupru.(În cazul utilizării
  tubulaturii lungi)
  Conectați tubulatura
  • Aliniați centrul tubulaturii și strângeți sucient
  de mult piulița de racordare cu mâna.
  • Strângeți și mai mult piulița de racordare cu o
  cheie cu clichet la cuplul specicat în tabel.
  Cheie cu clichet
  Cheie
  inelară sau xă
  Pentru conectarea îmbinărilor la interiorul clădirii
  • Stabiliți lungimea.
  • Tăiați și îndepărtați conectorii de tubulatură la țevile de
  cupru din interior (tubulatura de gaz și de lichide) cu un
  tăietor de țevi. Debavurați muchiile de tăiere.
  • Folosiți un expansor de țeavă pentru a dilata capătul țevii lungi.
  • Aliniați centrul tubulaturii și lipiți îmbinarea.
  Țeavă de
  cupru
  pentru interior
  Conector tubular
  (40~50mm)
  Punct de lipire
  1.Tăiați și îndepărtați 2.Extindeți tubulatura lungă 3.Lipiți ambele țevi
  Conectarea tubulaturii la exterior
  Stabiliți lungimea tubulaturii și tăiați cu
  un tăietor de țeavă.
  Debavurați muchiile de tăiere.
  Lipiți după introducerea piuliței de racordare
  (amplasată la supapă) pe țeava de cupru.Aliniați
  centrul tubulaturii la supapă și strângeți cu cheie cu
  clichet la cuplul specicat în tabel.
  Nu strângeți prea tare, supratensionarea poate cauza scurgerea gazului.
  Dimensiune tubulatură Cuplu
  6.35 mm (1/4") [18 N•m (1.8 kgf•m)]
  9.52 mm (3/8") [42 N•m (4.3 kgf•m)]
  12.7 mm (1/2") [55 N•m (5.6 kgf•m)]
  15.88 mm (5/8") [65 N•m (6.6 kgf•m)]
  19.05 mm (3/4") [100 N•m (10.2 kgf•m)]
  IZOLAREA TUBULATURII
  6
  CONECTAȚI CABLUL LA UNITATEA
  DE EXTERIOR
  5
  1. Executați izolarea îmbinărilor de țeavă conform Diagramei de instalare a unității de interior/exterior. Împachetați
  capătul tubulaturii izolate pentru a împiedica pătrunderea apei în interiorul tubulaturii.
  2. Dacă tubulatura de scurgere sau de conectare se aă în încăpere (unde se poate forma rouă), măriți gradul de
  izolare cu SPUMĂ POLY-E la o grosime de 6 mm sau mai mult.
  AVERTISMENT
  Acest echipament trebuie împământat corespunzător.
  • Cablul de împământare trebuie să e Galben/Verde (Y/G) și nu mai lung de cablurile
  pentru AC din motive de siguranță.
  1. Îndepărtați capacul plăcii de comandă de pe unitate slăbind șuruburile.
  2. Cablul de conectare Între unitatea de exterior și cea de interior trebuie să e un cablu exibil de 4 x 1,5 mm
  (3/4 ~ 1.75HP) sau 4 x 2.5 mm (2.0 ~ 2.5HP) cu protecție de policloropren aprobată, tip 60245 IEC 57 sau mai gros.
  Nu folosiți cabluri de conectare îmbinate.Înlocuiți cablul dacă cel existent (din cauza cablării mascate sau din alte
  motive) este prea scurt.
  Terminalele de pe unitatea de exterior
  2
  2
  S1 2 3
  Culoarea cablurilor (cablu de conectare)
  Terminalele de pe unitatea de interior L 1 N S1 2 3
  3. Fixați cablul pe placa de comandă cu suportul (clema).
  4. Montați la loc capacul plăcii de comandă pe poziția originală cu șuruburi.
  5. Pentru necesitățile privind dezizolarea cablurilor și de conectare, consultați instrucțiunile
  5 pentru unitatea de interior.
  EVACUAREA ECHIPAMENTULUI
  4
  LA INSTALAREA UNUI APARAT DE AER CONDIȚIONAT, ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI EVACUAT AERUL DIN UNITATEA DE
  INTERIOR ȘI TUBULATURĂ cu ajutorul procedurii de mai jos.
  Nu purjați aerul cu refrigeranți, ci folosiți o pompă de vacuum pentru a vida instalația.
  Nu există refrigerant suplimentar în unitatea de exterior pentru purjarea cu aer.
  1. Conectați un furtun de încărcare cu
  știft de împingere la Partea inferioară a
  setului de încărcare și portul de service a
  supapei cu 3 căi.
  • Asigurați-vă că ai conectat capătul
  furtunului de încărcare cu știftul de
  împingere la portul de service.
  2. Conectați centrul furtunului setului de
  încărcare la o pompă de vacuum.
  3. Porniți pompa de vacuum și asigurați-vă
  că acul indicatorului se mișcă de la
  0 cmHg (0 MPa) la –76 cmHg (–0.1 MPa).
  Apoi evacuați aerul aproximativ zece minute.
  4. Închideți supapa din Partea inferioară a
  setului de încărcare și opriți pompa de
  vacuum.Asigurați-vă că acul indicatorului
  nu se mișcă după aproximativ cinci minute.
  Notă:ASIGURAȚI-VĂ CĂ URMAȚI ACEASTĂ PROCEDURĂ PENTRU A EVITA
  SCURGEREA GAZULUI REFRIGERANT.
  5. Deconectați furtunul de încărcare de la pompa de vacuum și portul de service al supapei cu 3 căi.
  6. Strângeți capacele portului de service a supapei cu 3 căi la un cuplu de 18 N•m cu o cheie cu clichet.
  7. Îndepărtați capacele supapelor cu 2 și 3 căi.Poziționați ambele supape în poziția „DESCHIS” cu o cheie
  hexagonală (4 mm).
  8. Montați capacele supapelor cu 2 și 3 căi.
  • Vericați întregul sistem cu privire la scurgeri.
  • Dacă acul indicatorului nu se deplasează de la 0 cmHg (0 MPa) la –76 cmHg (–0.1 MPa), la pasul 3 de
  mai sus faceți următoarea măsurătoare:
  - Dacă scurgerea se oprește la strângerea îmbinărilor de țeavă, continuați lucrul de la pasul 3.
  - Dacă scurgerea nu se oprește la strângerea îmbinărilor de țeavă, reparați locul scurgerii.
  - Nu eliberați refrigerant în timpul lucrărilor pe tubulatură pentru instalare și reinstalare.
  - Aveți grijă la lichidul refrigerant, poate cauza degerături.
  DESCHIDERE
  ÎNCHIS
  Pentru gaz
  Pentru lichid
  Unitatea de
  exterior
  Supapă cu două căi
  Supapă cu trei căi
  Unitate de interior
  Pompă
  de vacuum
  Închidere
  Închidere
  METODA DE PURJARE A AERULUI ESTE INTERZISĂ PENTRU SISTEMELE CU R32
  Această ilustrație are
  numai scop de explicare.
  Se recomandă evitarea
  a mai mult de 2 direcții
  de blocare.
  Pentru o ventilare mai
  bună și instalare multiplă
  de exterior, consultați
  distribuitorul/specialistul
  autorizat.
  Furtun suplimentar de scurgere
  (
  )
  Tubulatură gaz (
  )
  Cablu de conectare
  Tubulatură lichid (
  )
  300 mm
  sau peste
  100 mm
  sau peste
  100 mm
  sau peste
  1000 mm
  sau peste
  Piese de instalare
  necesare (
  )

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Panasonic CS-Z50TKEA sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Panasonic CS-Z50TKEA să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Panasonic CS-Z50TKEA, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Aer condiționat și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.4. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română. Aveți o întrebare despre Panasonic CS-Z50TKEA sau aveți nevoie de ajutor?

Specificații Panasonic CS-Z50TKEA

Brand Panasonic
Model CS-Z50TKEA
Produs Aer condiționat
Limbă Română
Tipul fișierului PDF

Produse înrudite Panasonic CS-Z50TKEA

  Manuale de produse conexe

  Aer condiționat Panasonic

  Adăugați manual

  Aveți un manual pe care doriți să îl adăugați?