Manual de utilizare Panasonic SC-NE3

Panasonic SC-NE3

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Panasonic SC-NE3. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Panasonic
Model
SC-NE3
Produs
EAN
5025232726790
Limbă
Engleză, Italiană, Norvegiană, Română, Grec, Chineză
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
VQT4U54
until
2013/1/17
EG
5%0'A')`8367DQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧟ᐕ㧝᦬㧝㧢ᣣޓ᳓ᦐᣣޓඦ೨㧥ᤨ㧟ಽ
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Áåçæè÷íà ñèñòåìà ãîâîðèòåëè
Ìîäåë: SC-NE3
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è ÿ çàïàçåòå
çà áúäåùè ñïðàâêè.
Âêëþ÷åíà Èíñòðóêöèÿ çà èíñòàëèðàíå (FF 2, 18–19)
Èíñòàëèðàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè îò êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò.
Ïðåäè äà çàïî÷íåòå èíñòàëèðàíåòî, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è Èíñòðóêöèÿòà çà
èíñòàëèðàíå, çà äà èçâúðøèòå ïðàâèëíî èíñòàëèðàíåòî.
(Ìîëÿ, çàïàçåòå òåçè èíñòðóêöèè. Ìîæå äà âè ïîòðÿáâàò ïðè ïðåìåñòâàíå èëè îáñëóæâàíå íà óðåäà.)
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

Probleme și întrebări frecvente despre Panasonic SC-NE3?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Panasonic SC-NE3, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Audio
Puterea RMS 40
Canale de ieșire audio 2.0
Decodoare audio incorporate -
Egalizator yes
Difuzor bară de sunet
Număr de drivere pentru tweeter 2
Număr de drivere pentru woofer 2
Diametru tweeter 25
Diametru woofer 80
Putere RMS difuzoare bară de sunet 40
Impedanta 6
THD, distorsiune armonică totală 10
Subwoofer
Subwoofer inclus -
Reflex bass yes
Receptor
Receptor inclus no
Radio
Radio FM   no
Detalii tehnice
Culoarea produsului Negru
Compatibilitate andocare Apple Nu este compatibil
Utilizare recomandată Home theatre
Montare pe perete yes
Telecomandă care se ţine în mână   yes
Indicatori LED-uri Curent
Gama de frecvenţă -
Tip conector stație andocare -
3D -
Conexiune
Tehnologia de conectare Prin cablu & Wireless
Intrare AUX yes
Numărul de porturi HDMI -
Reţea
Bluetooth   yes
AirPlay yes
Managementul energiei
Sursă de alimentare AC
Tensiune AC intrare 220-240
Frecvență de intrare AC 50
Consum de energie (tipic)   14
Consum de energie (în aşteptare) 0.1
Alte caracteristici
Dimensiuni placă de sunet (l x A x Î) 570 x 100 x 206
Greutate şi dimensiuni
Greutate placă de sunet 2800
Certificate
Certificat DLNA yes