Manual de utilizare Panasonic SC-NE3

Vezi aici gratuit manualul pentru SC-NE3 Panasonic. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de SC-NE3 Panasonic pe pagina aceasta.

VQT4U54
until
2013/1/17
EG
5%0'A')`8367DQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧟ᐕ㧝᦬㧝㧢ᣣޓ᳓ᦐᣣޓඦ೨㧥ᤨ㧟ಽ
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Áåçæè÷íà ñèñòåìà ãîâîðèòåëè
Ìîäåë: SC-NE3
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è ÿ çàïàçåòå
çà áúäåùè ñïðàâêè.
Âêëþ÷åíà Èíñòðóêöèÿ çà èíñòàëèðàíå (FF 2, 18–19)
Èíñòàëèðàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè îò êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò.
Ïðåäè äà çàïî÷íåòå èíñòàëèðàíåòî, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è Èíñòðóêöèÿòà çà
èíñòàëèðàíå, çà äà èçâúðøèòå ïðàâèëíî èíñòàëèðàíåòî.
(Ìîëÿ, çàïàçåòå òåçè èíñòðóêöèè. Ìîæå äà âè ïîòðÿáâàò ïðè ïðåìåñòâàíå èëè îáñëóæâàíå íà óðåäà.)
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

Probleme și întrebări frecvente despre Panasonic SC-NE3?

Adresează aici întrebarea ta despre SC-NE3 Panasonic celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de SC-NE3 Panasonic să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Panasonic
Model SC-NE3
Produs SoundBar
EAN 5025232726790
Limbă Engleză, Italiană, Norvegiană, Română, Grec, Chineză
Grup de produse Soundbaruri
Tipul fișierului PDF
Audio
Puterea RMS 40
Canale de ieșire audio 2.0
Decodoare audio incorporate -
Egalizator
Difuzor bară de sunet
Număr de drivere pentru tweeter 2
Număr de drivere pentru woofer 2
Diametru tweeter 25
Diametru woofer 80
Putere RMS difuzoare bară de sunet 40
Impedanta 6
THD, distorsiune armonică totală 10
Subwoofer
Subwoofer inclus -
Reflex bass
Receptor
Receptor inclus
Radio
Radio FM
Detalii tehnice
Culoarea produsului Negru
Compatibilitate andocare Apple Nu este compatibil
Utilizare recomandată Home theatre
Montare pe perete
Telecomandă care se ţine în mână
Indicatori LED-uri Curent
Gama de frecvenţă -
Tip conector stație andocare -
3D -
Conexiune
Tehnologia de conectare Prin cablu & Wireless
Intrare AUX
Numărul de porturi HDMI -
Reţea
Bluetooth
AirPlay
Managementul energiei
Sursă de alimentare AC
Tensiune AC intrare 220-240
Frecvență de intrare AC 50
Consum de energie (tipic) 14
Consum de energie (în aşteptare) 0.1
Alte caracteristici
Dimensiuni placă de sunet (l x A x Î) 570 x 100 x 206
Greutate şi dimensiuni
Greutate placă de sunet 2800
Certificate
Certificat DLNA