Manual de utilizare Philips AVENT SCF349

Vezi aici gratuit manualul pentru SCF349 Philips AVENT. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de SCF349 Philips AVENT pe pagina aceasta.

ENGLISH
Steriliser / carrying case This steriliser / carrying case allows you to
sterilise your baby‘s soother in the microwave, and carry it with you.
Before use
- Remove tamper-proof closure and any stickers from the case.
- Wash all items and make sure that they are clean.
- Remove any dirt, food residue, fat or oils, etc. from all items as these can
impair sterilisation and may damage the soothers or case.
Note: Only use this steriliser / carrying case with enclosed soothers.
For sterilising 1 or 2 soothers:
Caution: The steriliser / carrying case, water and soothers may still be
very hot after cooling period of 5 minutes.
Warnings for steriliser/carrying case Always check the temperature of the
soothers before use. Incorrect water level, microwave power or microwave
time can lead to reduced sterilisation and can damage the steriliser /
carrying case or soothers. Only use Philips Avent soothers and keep the
case out of reach of children.
Soother • For your child‘s safety • WARNING! Inspect carefully before
each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the rst signs of
damage or weakness. Do not soak in water and then put in the freezer. This
may weaken the soother. Only use dedicated soother holders tested to EN
12586. Never attach other ribbons or cords to a soother, your child may be
strangled by them. Do not tie the soother around child‘s neck as it presents a
strangulation danger. Always make sure your baby uses the correct soother
size. Philips Avent soothers come in dierent sizes, based on age range.
Before rst use: Place the soother in boiling water for 5 minutes. Let it cool
down for 5 minutes before you give it to your baby. Let water trapped inside
the teat cool down and then squeeze it out. This is to ensure hygiene.
Cleaning and sterilisation: Clean the soother before every use with warm
water and mild soap. DO NOT use abrasive cleaning agents or aggressive
chemicals/substances on soothers. Excessive combinations of detergents
may eventually cause plastic components to crack. If this occurs, replace your
soother immediately. Soothers are suitable for all commonly used forms of
sterilisation. Clean surfaces and your hands thoroughly before contact with
sterilised soothers. Using: Always use this product under adult supervision.
Replace the soother after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons.
If the soother becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be
swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the
mouth with care, as gently as possible. Never dip the teat in sweet substances
or medication, your child may get tooth decay.Storage: Store the soother
in the steriliser / carrying case or in a dry covered container. Do not leave a
soother in direct sunlight or near a source of heat, or leave in sterilising solution
for longer than recommended, as this may weaken the teat.
ČEŠTINA
Sterilizátor / krabička na přenášení Tento sterilizátor / krabička na
přenášení umožňují sterilizovat dudlík vašeho dítěte v mikrovlnce a nosit
jej s sebou.
Před použitím
- Sejměte z krabičky uzávěr odolný proti neoprávněné manipulaci
a všechny nálepky.
- Všechny součásti umyjte a ujistěte se, že jsou čisté.
- Ze všech součástí odstraňte veškeré nečistoty, zbytky jídla, tuky nebo oleje
apod., protože mohou narušit sterilizaci a dudlík nebo krabičku poškodit.
Poznámka: Používejte pouze tento sterilizátor / krabičku na přenášení
s přiloženými dudlíky.
Sterilizace 1 nebo 2 dudlíků:
Upozornění: Sterilizátor / krabička na přenášení, voda a dudlíky mohou
být po 5 minutách chladnutí stále ještě velmi horké.
Varování týkající se sterilizační krabičky
Před použitím vždy zkontrolujte
teplotu dudlíků. Nesprávná výška hladiny vody, výkon mikrovlnky nebo délka
jejího použití mohou vést k nižší sterilizaci a mohou poškodit sterilizátor /
krabičku na přenášení nebo dudlíky. Používejte pouze dudlíky Philips Avent
a krabičku uchovávejte mimo dosah dětí.
Dudlík
Pro bezpečnost vašeho dítěte
VÝSTRAHA! Před každým
použitím důkladně zkontrolujte. Natáhněte dudlík do všech směrů.
V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej vyhoďte.
Nevkládejte dudlík do vody a následně do mrazničky. Mohlo by dojít
k oslabení dudlíku. Používejte pouze držáky dudlíků, které byly testovány
v souladu s normou EN 12586. K dudlíku nepřipevňujte žádná další poutka
ani šňůrky, dítě by se jimi mohlo uškrtit. Dudlík nepřivazujte dítěti kolem
krku; hrozí nebezpečí uškrcení. Vždy se ujistěte, že vaše dítě používá
správnou velikost dudlíku. Dudlíky Philips Avent se vyrábí v různých
velikostech podle věkového rozmezí. Před prvním použitím: Dudlík dejte
na 5 minut do vroucí vody. Nechejte jej 5 minut zchladnout, než jej dáte
svému dítěti. Nechejte vodu zachycenou uvnitř dudlíku vychladnout
a poté ji vytlačte ven. Tím zajistíte nezbytnou hygienu.Čištění a sterilizace:
Před každým použitím dudlík omyjte teplou vodou a jemným mýdlem.
K čištění dudlíku NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čističe ani agresivní chemikálie/
přípravky. Nadměrná kombinace čisticích přípravků může způsobit
popraskání plastových částí. V takovém případě dudlík ihned vyměňte.
Dudlíky jsou vhodné pro všechny běžně používané metody sterilizace.
Než se dotknete sterilizovaných dudlíků, důkladně očistěte povrchy i své
ruce. Používání: Používejte tento výrobek vždy pod dohledem dospělé
osoby. Z bezpečnostních a hygienických důvodů dudlík po čtyřech týdnech
používání vyměňte. NEPANIKAŘTE, jestliže dudlík nelze z úst vyjmout.
Není možné jej spolknout, je navržen tak, aby bylo možné zvládnout i tyto
situace. Opatrně a co nejjemněji jej z úst vyjměte. Neponořujte dudlík do
sladkých látek nebo léků, u dítěte by mohlo dojít ke vzniku zubního kazu.
Skladování: Dudlík uchovávejte ve sterilizátoru / krabičce na přenášení
nebo v suché kryté nádobě. Nenechávejte dudlík na přímém slunci nebo
poblíž zdroje tepla, ani jej nenechávejte ve sterilizačním roztoku déle,
než je doporučeno, protože by mohlo dojít k jeho porušení.
EESTI
Steriliseerija/kandekarp Käesolev steriliseerija/kandekarp võimaldab teil
oma lapse luti mikrolaineahjus steriliseerida ja seda endaga kaasas kanda.
Enne kasutamist
- Eemaldage karbilt kaitsev kate ja kleepsud.
- Peske kõik esemed ning veenduge, et need on puhtad.
- Eemaldage kõik mustus, toidujäägid, rasv ja õlid jne kõikidelt esemetelt,
sest need võivad rikkuda sterilisatsiooni ning kahjustada karpi.
Märkus. Kasutage seda steriliseerijat / kandekarpi ainult kaasasolevate luttidega.
1 või 2 luti steriliseerimiseks:
Ettevaatust! Steriliseerija/kandekarp, vesi ja lutid võivad ka pärast
5 minutilist jahtumisperioodi olla väga kuumad.
Steriliseerimiskarbi hoiatused Enne kasutamist kontrollige alati luttide
temperatuuri. Vale vee tase, mikrolaineahju võimsus või aeg võivad viia
kehvema steriliseerimiseni ja kahjustada steriliseerijat/kandekarpi või lutte.
Kasutage vaid Philips Avent lutte ning hoidke karp väljaspool laste käeulatust.
Lutt • Teie lapse ohutuseks • HOIATUS! Iga kord enne kasutamist kontrollige
korralikult. Venitage lutti igas suunas. Esimeste kahjustuste või kulumise
märkide ilmnemisel visake lutt minema. Ärge tehke seda märjaks ning asetage
seejärel sügavkülma. See võib lutti nõrgestada. Kasutage vaid spetsiaalseid
lutihoidjaid, mida on EN 12586-ga testitud. Ärge siduge luti külge teisi linte
ega nööre, laps võib end nendega kägistada. Ärge siduge lutti ümber lapse
kaela, sest see kujutab endast kägistamisohtu. Veenduge, et teie laps
kasutaks alati õiges suuruses lutti. Philips Avent lutid tulevad erinevates
suurustes vastavalt vanusevahemikule. Enne esimest kasutamist: Asetage
lutt 5 minutiks keevasse vette. Laske sellel enne lapsele andmist 5 minutit
jahtuda. Lubage luti sisse lõksu jäänud veel jahtuda ning seejärel pigistage
see välja. See tagab hügieeni. Puhastamine ja steriliseerimine: Puhastage
lutt pärast iga kasutamist sooja vee ja pehme seebiga. ÄRGE kasutage luttide
puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid või agressiivseid kemikaale/
aineid. Liigsed puhastusvahendite kombinatsioonid võivad põhjustada
plastosade mõranemise. Kui see juhtub, vahetage lutt kohe välja. Luttidega
on lubatud kasutada kõiki levinud steriliseerimisviise. Enne steriilsete luttidega
kokkupuutumist puhastage põhjalikult tegevuspinnad ja oma käed. Kasutamine:
Kasutage seda toodet alati täiskasvanu järelvalve all. Ohutuse ja hügieeni
tagamiseks soovitame luti iga 4 nädala tagant asendada. Kui lutt jääb suhu
kinni, ÄRGE MINGE PAANIKASSE. Lutti ei saa alla neelata ja see on disainitud
selliste juhtumitega toimetulemiseks. Eemaldage see ettevaatlikult suust, nii
õrnalt kui võimalik. Ärge kunagi kastke luti otsa magusasse ainesse või ravimisse,
nii võib laps saada hambakaariese. Hoiustamine: Hoiustage lutti steriliseerijas/
kandekarbis või kuivas, kaetud konteineris. Ärge jätke lutti otseste päikesekiirte
kätte või soojusallika lähedale. Ka ärge jätke lutti steriliseerivasse lahusesse
pikemaks ajaks kui soovitatud, sest see võib lutti kahjustada
HRVATSKI
Sterilizator / kutijica za nošenje Sterilizator / kutija za nošenje Vam
omogućavajz da sterilizirate bebinu dudu u mikrovalnoj pećnici i da je
nosite sa sobom.
Prije korištenja
- Uklonite zatvarač protiv neovlaštenog diranja i sve naljepnice s kutije.
- Operite sve dijelove i pazite da su čisti.
- Uklonite svu prljavštinu, nakupine hrane, masti ili ulja itd. sa svih
predmeta jer oni mogu nepovoljno utjecati na sterilizaciju i mogu oštetiti
dude ili kutiju.
Napomena: Koristite samo ovaj steilizator / kutiju za nošenje s priloženim
dudama.
Za sterilizaciju 1 ili 2 dude:
Oprez: Sterilizator / kutija za nošenje, voda i dude mogu još uvijek biti
jako vrući nakon razdoblja hlađenja od 5 minuta.
Upozorenja za kutiju za sterilizaciju Uvijek provjeravajte temperaturu duda
prije uporabe. Netočna razina vode, snaga ili vrijeme mikrovalne pećnice
mogu dovesti do smanjene sterilizacije i mogu oštetiti sterilizator / kutijicu
za nošenje ili dude. Koristite samo Philips Avent dude i držite kutiju izvan
dosega djece.
Duda • Za sigurnost vašeg djeteta • UPOZORENJE! Pažljivo provjerite
prije svake uporabe. Povucite dudu u svim smjerovima. Proizvod bacite čim
primijetite znakove oštećenja ili istrošenosti. Ne potapajte u vodu i ne stavljate
zatim u hladnjak. To može oslabiti dudu. Koristite samo specijalizirane držače
duda testirane prema EN 12586. Nikada nemojte stavljati druge trake ili
vezice na dudu, jer se Vaše dijete može udaviti njima. Ne vezujte dudu oko
djetetovog vrata jer to predstavlja opasnost od davljenja. Uvijek pazite da Vaša
beba koristi dudu odgovarajuće veličine. Philips Avent dude dolaze u različitim
veličinama, ovisno o rasponu dobi. Prije prve uporabe: Stavite dudu u kupuću
vodu na 5 minuta. Ostavite je da se ohladi 5 minuta prije nego je date svojoj
bebi. Ostavite vodu koja je zarobljena u vrhu dude da se ohladi i onda je
istisnite. Time se osigurava higijena. Čišćenje i sterilizacija: Očistite dudu prije
svake uporabe toplom vodom i blagim sapunom. NE koristite nagrizajuća
sredstva za čišćenje ili agresivne kemikalije/tvari na dudama. Pretjerane
kombinacije deterdženata mogu s vremenom uzrokovati pucanje plastičnih
dijelova. Ako do toga dođe, odmah zamijenite svoju dudu. Dude su podesne
za sve oblike sterilizacije koje se obično koriste. Prije kontakta sa steriliziranim
dudama, očistite dobro površine i svoje ruke. Uporaba: Uvijek koristite ovan
proizvod uz nadzor odrasle osobe. Zbog sigurnosti i higijene dudu zamijenite
nakon 4 tjedna korištenja. Ako se duda zaglavi u ustima, NE PANIČARITE;
ne može se prohutati i dizajnirana je tako da se nosi s takvim događajima.
Izvadite je nježno iz usta, što je nježnije moguće. Nikada nemojte uranjati vrh u
slatke tvari ili lijekove, jer se Vašem djetetu mogu oštetiti zubi. Pohrana: Držite
dudu u sterilizatoru / kutijici za nošenje ili u suhom pokrivenom spremniku.
Ne ostavljajte dudu na direktnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline i ne
ostavljajte je u otopini za sterilizaciju dulje nego je preporučeno, jer to može
oslabiti vrh dude.
LATVIEŠU
Sterilizators/glabāšanas futrālis Izmantojot šo sterilizatoru/glabāšanas futrāli,
varat sterilizēt sava mazuļa knupīšus mikroviļņu krāsnī, kā arī pārnēsāt knupīšus.
Pirms izmantošanas
- Noņemiet no futrāļa aizsargpārsegu un visas uzlīmes.
- Nomazgājiet visas sastāvdaļas un pārliecinieties, ka tās ir tīras.
- No visām detaļām notīriet visus netīrumus, pārtikas atliekas, taukus vai
eļļas u. tml., jo šādi netīrumi var ietekmēt sterilizēšanu un bojāt knupīti
vai futrāli.
Piezīme. Šo sterilizatoru/glabāšanas futrāli drīkst izmantot tikai ar
komplektācijā ietvertajiem knupīšiem.
1 vai 2 knupīšu sterilizēšana.
Ievērībai! Arī pēc vismaz 5 minūšu dzesēšanas sterilizators/glabāšanas
futrālis, ūdens un knupīši var būt ļoti karsti.
Brīdinājumi saistība ar sterilizēšanas kastīti Vienmēr pārbaudiet knupīšu
temperatūru pirms lietošanas. Nepareizs ūdens līmenis, nepareizi iestatīta
mikroviļņu jauda vai apstrādes ilgums var pasliktināt sterilizēšanas kvalitāti
un var bojāt sterilizatoru/glabāšanas futrāli vai knupīšus. Izmantojiet tikai
Philips Avent knupīšus un glabājiet futrāli bērniem nepieejamā vietā.
KnupītisBrīdinājums jūsu mazuļa drošībai!BRĪDINĀJUMS! Pirms
katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet. Pavelciet knupīti visos virzienos.
Izmetiet knupīti, tiklīdz pamanāt bojājumu pazīmes. Nesaldējiet ūdenī
mērcētu knupīti. Tas var padarīt knupīti ļenganāku. Izmantojiet tikai īpaši
paredzētos knupīšu turētājus, kas ir testēti saskaņā ar standarta EN 12586
prasībām. Nekad nepievienojiet citas lentītes vai aukliņas knupītim, jo
jūsu mazulis var ar tām nožņaugties. Neaptiniet knupīti ap bērna kaklu,
jo tas rada nožņaugšanas bīstamību. Gādājiet, lai jūsu bērnam tiktu doti
pareizā izmēra knupīši. Philips Avent knupīši ir dažādos izmēros atkarībā
no vecuma diapazona. Pirms pirmās lietošanas reizes. Ielieciet knupīti uz
5 minūtēm verdošā ūdenī. Pirms dodat knupīti bērnam, ļaujiet tam atdzist
apm. 5 minūtes. Nogaidiet, līdz knupītī esošais ūdens ir atdzisis, un pēc tam
izspiediet to ārā. Tādējādi tiks nodrošināta higiēna. Tīrīšana un sterilizācija.
Pirms katras lietošanas notīriet knupīti ar siltu ūdeni un maigām ziepēm.
Knupīšu tīrīšanai NEIZMANTOJIET abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgas
ķīmiskās vielas. Pārmērīga tīrīšanas līdzekļu veidu lietošana var ar laiku
sabojāt plastmasas daļas. Ja tā noticis, nekavējoties nomainiet lietotos
knupīšus. Knupīšus var sterilizēt visos parasti izmantotajos veidos. Pirms
kontakta ar sterilizētiem knupīšiem notīriet virsmas un rūpīgi nomazgājiet
rokas. Lietošana. Vienmēr izmantojiet šo izstrādājumu pieaugušo
uzraudzībā. Nomainiet knupīti pēc 4 lietošanas nedēļām drošības un
higiēnas prasību dēļ. Ja knupītis iestrēgst mutē, NEUZTRAUCIETIES; to
nevar norīt un tas ir izstrādāts tā, lai šādi gadījumi nenotiktu. Izņemiet
to rūpīgi un pēc iespējas uzmanīgāk ārā no mutes. Nekad nemērcējiet
knupīti saldās vielās vai medikamentos, jo jūsu bērns var sabojāt zobus.
Glabāšana. Glabājiet knupīšus sterilizatorā/glabāšanas futrālī vai sausā,
noslēgtā traukā. Neuzglabājiet knupīti tiešā saules staru iedarbībā vai pie
siltuma avota, kā arī neatstājiet to sterilizējošā šķīdumā ilgāk par ieteikto
laiku, jo tādējādi knupīti var sabojāt.
LIETUVIŠKAI
Sterilizavimo / nešiojimo dėžė Ši sterilizavimo / nešiojimo dėžė suteikia
galimybę sterilizuoti jūsų vaiko čiulptuką mikrobangų krosnelėje ir nešiotis.
Prieš naudojant
- Nuo dėžės nuimkite apsaugos nuo gadinimo dangalą ir visus lipdukus.
- Išplaukite visus elementus ir įsitikinkite, kad jie švarūs.
- Nuo visų elementų pašalinkite visus nešvarumus, maisto likučius, riebalus
ir aliejus, nes jie gali trukdyti sterilizuoti ir apgadinti čiulptukus ar dėžę.
Pastaba. Naudokite tik šią sterilizavimo / nešiojimo dėžę su pridedamais
čiulptukais.
Norint sterilizuoti 1 ar 2 čiulptukus:
Atsargiai! Sterilizavimo / nešiojimo dėžė, vanduo ir čiulptukai vis dar gali
būti labai karšti po 5 minučių vėsinimo laikotarpio.
Įspėjimai, susiję su sterilizavimo dėže
Prieš naudojimą visada patikrinkite čiulptukų temperatūrą. Netinkamas
vandens lygis, mikrobangų krosnelės galia ar veikimo laikas gali lemti
mažesnį sterilizavimo lygį ir gali būti apgadinta sterilizavimo / nešiojimo
dėžė arba čiulptukai. Naudokite tik „Philips“ „Avent “ čiulptukus ir laikykite
dėžę vaikams nepasiekiamoje vietoje.
ČiulptukasJūsų vaiko saugumuiĮSPĖJIMAS! Kaskart prieš naudodami
atidžiai patikrinkite. Patampykite čiulptuką visomis kryptimis. Išmeskite, kai
tik pastebėsite, kad jis pažeistas ar silpnas. Nedėkite į šaldytuvą pamirkę
vandenyje. Tai gali susilpninti čiulptuką. Naudokite tik skirtuosius čiulptukų
laikiklius, patikrintus pagal EN 12586. Prie čiulptuko niekada nejunkite
kitų juostelių ar virvelių, nes jūsų vaikas gali uždusti. Neriškite čiulptuko
vaikui ant kaklo, nes tai kelia uždusimo pavojų. Visada užtikrinkite, kad
jūsų vaikas naudotų tinkamo dydžio čiulptuką. „Philips“ „Avent“ čiulptukai
yra skirtingų dydžių pagal amžiaus grupes. Prieš naudojant pirmą kartą:
Įmerkite čiulptuką 5 minutėms į verdantį vandenį. Prieš duodami savo vaikui
leiskite 5 minutes atvėsti. Leiskite į čiulptuką patekusiam vandeniui atvėsti,
o tada jį išspauskite. Tai skirta higienai užtikrinti. Valymas ir sterilizavimas:
Kaskart panaudojus nuvalykite čiulptuką šiltu vandeniu ir švelniu muilu.
NENAUDOKITE abrazyvinių valymo medžiagų ar agresyvių cheminių
medžiagų čiulptukams apdoroti. Nuo per didelio valymo priemonių derinio
plastiko komponentai ilgainiui gali suskilti. Taip atsitikus nedelsdami
pakeiskite čiulptuką. Čiulptukai tinkami visų rūšių įprastam sterilizavimui.
Kruopščiai nuvalykite paviršius ir savo rankas prieš liesdami sterilizuotus
čiulptukus. Naudojimas: Visada naudokite šį produktą prižiūrint suaugusiam
žmogui. Saugumo ir higienos sumetimais keiskite čiulptuką po
4 savaičių naudojimo. Jei čiulptukas įstrigtų burnoje, NEPANIKUOKITE
– jo neįmanoma praryti ir jis sukurtas taip, kad būtų galima susitvarkyti
tokiu atveju. Atsargiai kuo švelniau išimkite iš burnos. Niekada nemerkite
čiulptuko į saldžias medžiagas ar vaistus, vaikui gali atsirasti dantų kariesas.
Laikymas: Laikykite čiulptuką sterilizavimo / nešiojimo dėžėje arba
sausoje uždengtoje talpykloje. Nepalikite čiulptuko tiesioginėje saulės
šviesoje arba prie šilumos šaltinio, nepalikite sterilizavimo tirpale ilgiau nei
rekomenduojama, nes tai gali susilpninti čiulptuką.
POLSKI
Sterylizator/pojemnik do przenoszenia Sterylizator/pojemnik do
przenoszenia pozwala wysterylizować smoczek w kuchence mikrofalowej
i nosić go ze sobą.
Przed użyciem
- Zdejmij z pojemnika zamknięcie zabezpieczające i wszelkie naklejki.
- Umyj wszystkie elementy i upewnij się, że są czyste.
- Usuń wszelkie zanieczyszczenia, pozostałości jedzenia, tłuszcze, oleje
itd. ze wszystkich elementów, ponieważ mogą uniemożliwić sterylizację i
uszkodzić smoczki lub pojemnik.
Uwaga: Używaj sterylizatora / pojemnika do przenoszenia wyłącznie z
dostarczonymi w zestawie smoczkami.
Aby wysterylizować 1 lub 2 smoczki:
Przestroga: Sterylizator/pojemnik do przenoszenia, woda i smoczki
nadal mogą być bardzo gorące po 5 minutach stygnięcia.
Ostrzeżenia dotyczące pojemnika do sterylizacji Zawsze sprawdź
temperaturę smoczków przed użyciem. Niewłaściwy poziom wody,
nieprawidłowa moc kuchenki mikrofalowej lub nieodpowiedni czas trzymania
w kuchence mogą zmniejszyć skuteczność sterylizacji i uszkodzić smoczki lub
sterylizator/pojemnik do przenoszenia. Używaj wyłącznie smoczków Philips
Avent i przechowuj pojemnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.
SmoczekDla bezpieczeństwa twojego dziecka OSTRZEŻENIE!
Dokładnie obejrzyj przed każdym użyciem. Rozciągnij smoczek we
wszystkich kierunkach. Wyrzuć smoczek, gdy zauważysz pierwsze oznaki
uszkodzenia lub zużycia. Nie umieszczaj smoczka w zamrażarce po
namoczeniu go w wodzie. Może to skrócić trwałość smoczka. Używaj
tylko przeznaczonych do smoczków uchwytów spełniających wymogi
normy EN 12586. Nigdy nie przyczepiaj żadnych innych wstążek ani
pasków do smoczka, ponieważ może to spowodować uduszenie się
dziecka. Nie przywiązuj smoczka wokół szyi dziecka, ponieważ stwarza to
ryzyko uduszenia. Zawsze dbaj o to, by rozmiar smoczka był odpowiedni
dla dziecka. Smoczki Philips Avent są dostępne w różnych rozmiarach
dostosowanych do wieku dziecka. Przed pierwszym użyciem: Włóż
smoczek do wrzącej wody na 5 minut. Odczekaj 5 minut, aż ostygnie, przed
podaniem go dziecku. Poczekaj, aż woda wewnątrz smoczka wystygnie,
a następnie wyciśnij ją. Ma to zapewnić higienę. Czyszczenie i sterylizacja:
Przed każdym użyciem umyj smoczek ciepłą wodą i łagodnym mydłem.
Do czyszczenia smoczków NIE NALEŻY używać środków ściernych ani
substancji żrących. Zbyt duże stężenia środków do czyszczenia mogą
po pewnym czasie spowodować pękanie plastikowych części. Jeśli do
tego dojdzie, należy natychmiast wymienić smoczek. Smoczki można
sterylizować wszystkimi powszechnie stosowanymi metodami. Przed
użyciem wysterylizowanych smoczków umyj ręce i powierzchnię, na której
będą umieszczane. Korzystanie: Dziecko może korzystać z produktu tylko
pod nadzorem osoby dorosłej. Ze względów bezpieczeństwa i higieny
wymień smoczek po 4 tygodniach używania. Jeśli smoczek utkwi w jamie
ustnej, NIE PANIKUJ; nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany,
by umożliwić łatwe poradzenie sobie z taką sytuacją. Ostrożnie i jak
najdelikatniej wyjmij smoczek z jamy ustnej. Nigdy nie zanurzaj smoczka
w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną
próchnicy zębów dziecka. Przechowywanie: Przechowuj smoczek w
sterylizatorze/pojemniku do przenoszenia lub w suchym, zakrytym
pudełku. Nie zostawiaj smoczka w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu
Philips NL9206AD-4 Drachten
4213.354.3899.1
5 min.
4
5
25ml/
0.9 fl.oz
1 2
750 – 1000W
3 min.
3
źródeł ciepła, ani też w płynie sterylizującym przez czas dłuższy od
zalecanego, ponieważ może to skrócić trwałość smoczka.
ROMÂNĂ
Cutie de sterilizare/transport Această cutie de sterilizare/transport vă
permite să sterilizaţi suzeta copilului dvs. în cuptorul cu microunde şi să o
transportaţi cu dvs.
Înainte de utilizare
- Îndepărtează capacul de protecţie şi orice autocolante de pe carcasă.
- Spălaţi toate componente şi asiguraţi-vă că sunt curate.
- Îndepărtaţi orice mizerie, rest de mâncare, grăsimi sau uleiuri etc de
pe toate componente, deoarece acestea pot afecta sterilizarea şi pot
deteriora suzetele sau cutia.
Notă: Utilizează această cutie de sterilizare/transport numai cu suzetele incluse.
Pentru sterilizarea a 1 sau 2 suzete:
Atenţie: Este posibil ca apa, cutia de sterilizare/transport şi suzetele să
e încă foarte erbinţi după perioada de răcire de 5 minute.
Avertismente pentru cutia de sterilizare Vericaţi întotdeauna temperatura
suzetelor înainte de utilizare. Un nivel al apei, o putere a cuptorului cu
microunde sau un timp de utilizare a cuptorului cu microunde incorecte
pot duce la sterilizare inadecvată şi pot deteriora cutia de sterilizare/
transport sau suzetele. Utilizaţi numai suzete Philips Avent şi nu lăsaţi cutia
la îndemâna copiilor.
Suzetă Pentru siguranţa copilului dvs.AVERTISMENT! Inspectaţi cu
atenţie înainte de ecare utilizare. Trageţi suzeta în toate direcţiile. Aruncaţi
produsul la primele semne de deteriorare sau slăbire. Nu înmuiaţi în apă
anterior introducerii în congelator. Este posibil ca aceasta să slăbească
suzeta. Utilizaţi numai suporturi de suzetă dedicate, testate conform
EN 12586. Nu ataşaţi niciodată panglici sau şnururi la o suzetă, copilul dvs.
ar putea  strangulat de acestea. Nu legaţi suzeta în jurul gâtului copilului,
deoarece există pericol de strangulare. Asiguraţi-vă întotdeauna că
dimensiunea suzetei folosite de copilul dvs. este corectă. Suzetele Philips
Avent sunt disponibile în mai multe dimensiuni, în funcţie de etapa de
vârstă. Înainte de prima utilizare: Introduceţi timp de 5 minute suzeta în
apă în clocot. Lăsaţi-o să se răcească timp de 5 minute înainte de a o oferi
copilului dvs. Lăsaţi apa existentă în interiorul tetinei să se răcească şi apoi
apăsaţi pe tetină pentru a o elimina. Acest lucru ajută la asigurarea igienei.
Curăţare şi sterilizare: Curăţaţi suzeta înainte de ecare utilizare cu apă
caldă şi un săpun. NU utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau chimicale/
substanţe agresive pe suzete. În timp, combinaţiile excesive de detergenţi
pot cauza surarea componentelor de plastic. În acest caz, înlocuiţi imediat
suzeta. Suzetele sunt potrivite pentru toate formele de sterilizare utilizate
în mod normal. Curăţaţi suprafeţele şi mâinile dvs. temeinic înainte de
contactul cu suzete sterilizate. Utilizare: Utilizaţi întotdeauna acest produs
sub supravegherea adulţilor. Înlocuiţi suzeta după 4 săptămâni de utilizare,
din motive de siguranţă şi igienă. Dacă suzeta rămâne blocată în gură,
NU INTRAŢI ÎN PANICĂ; aceasta nu poate  înghiţită şi este proiectată
pentru a face faţă unei asemenea situaţii. Îndepărtaţi din gură cu grijă, cât
se poate de delicat. Nu scufundaţi niciodată tetinele în substanţe dulci
sau medicamente, aceasta poate duce la carierea dinţilor copilului dvs.
Depozitare: Păstraţi suzeta în cutia de sterilizare/transport sau într-un
recipient uscat, cu capac. Nu lăsaţi suzeta în lumina solară directă sau în
apropierea unei surse de căldură şi nu o lăsaţi în soluţie de sterilizare mai
mult timp decât este recomandat,
întrucât acest lucru poate slăbi tetina.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αποστειρωτής / θήκη μεταφοράς Αυτός ο αποστειρωτής / θήκη μεταφοράς σάς
επιτρέπει να αποστειρώσετε την πιπίλα του μωρού σας στο φούρνο μικροκυμάτων
και να τη μεταφέρετε μαζί σας.
Πριν από τη χρήση
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε ανθεκτικό στις παραβιάσεις περίβλημα και αυτοκόλλητα
από τη θήκη.
- Πλύντε όλα τα στοιχεία και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά.
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε βρωμιά, υπολείμματα τροφής, λίπη ή λάδια κ.λπ. από όλα
τα στοιχεία καθώς αυτά μπορεί να εμποδίσουν την αποστείρωση και μπορεί να
καταστρέψουν τις πιπίλες ή τη θήκη.
Σημείωση: Χρησιμοποιείτε αυτόν τον αποστειρωτή / αυτήν τη θήκη μεταφοράς μόνο
με τις πιπίλες που εσωκλείονται.
Για την αποστείρωση 1 ή 2 πιπίλων:
Προσοχή: Ο αποστειρωτής / θήκη μεταφοράς, το νερό και οι πιπίλες μπορεί να
εξακολουθούν να είναι πολύ ζεστά μετά από περίοδο ψύξης 5 λεπτών.
Προειδοποιήσεις για το κουτί αποστείρωσης Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία
των πιπίλων πριν τη χρήση. Το εσφαλμένο επίπεδο νερού, η ισχύς του φούρνου
μικροκυμάτων ή ο χρόνος στο φούρνο μικροκυμάτων μπορούν να οδηγήσουν σε
μειωμένη αποστείρωση και μπορούν να καταστρέψουν τον αποστειρωτή / τη θήκη
μεταφοράς ή τις πιπίλες. Να χρησιμοποιείτε μόνο πιπίλες της Philips Avent και να
φυλάσσετε τη θήκη μακριά από παιδιά.
Πιπίλα • Για την ασφάλεια του παιδιού σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επιθεωρείτε
προσεκτικά πριν από κάθε χρήση. Τραβήξτε την πιπίλα προς κάθε κατεύθυνση. Πετάξτε
το προϊόν με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή ελαττώματος. Μη βυθίζετε σε νερό και μετά
τοποθετείτε στην κατάψυξη. Αυτό μπορεί να αποδυναμώσει την πιπίλα. Να χρησιμοποιείτε
μόνο ειδικά στηρίγματα πιπίλας ελεγμένα σύμφωνα με το EN 12586. Μην προσαρτάτε
ποτέ άλλες κορδέλες ή καλώδια σε μια πιπίλα, καθώς ενδέχεται το παιδί σας να πνιγεί
από αυτά. Μη δένετε την πιπίλα γύρω από το λαιμό του παιδιού καθώς παρουσιάζει
κίνδυνο στραγγαλισμού. Πάντα να φροντίζετε το μωρό σας να χρησιμοποιεί το σωστό
μέγεθος πιπίλας. Οι πιπίλες της Philips Avent διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα
με το ηλικιακό εύρος. Πριν από την πρώτη χρήση: Τοποθετήστε την πιπίλα σε
βραστό νερό για 5 λεπτά. Αφήστε τη να κρυώσει για 5 λεπτά προτού τη δώσετε στο
μωρό σας. Αφήστε το νερό που έχει παγιδευτεί μέσα στη θηλή να κρυώσει κι έπειτα
πιέστε το να βγει. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή. Καθαρισμός και
αποστείρωση: Να καθαρίζετε την πιπίλα πριν από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο
σαπούνι. ΜΗ χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή επιθετικά χημικά/ουσίες στις
πιπίλες. Οι υπερβολικοί συνδυασμοί απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσουν θραύση
των πλαστικών εξαρτημάτων. Εάν συμβεί αυτό, αντικαταστήστε την πιπίλα αμέσως. Οι
πιπίλες είναι κατάλληλες για όλες τις συνηθισμένες μορφές αποστείρωσης. Να καθαρίζετε
τις επιφάνειες και τα χέρια σας καλά πριν την επαφή με αποστειρωμένες πιπίλες. Χρήση:
Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα. Αντικαθιστάτε την
πιπίλα μετά από 4 εβδομάδες χρήσης, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής. Εάν η πιπίλα
σφηνωθεί μέσα στο στόμα, ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΕΙΤΕ. Δεν είναι δυνατή η κατάποσή της
και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες καταστάσεις. Αφαιρέστε
από το στόμα με προσοχή, όσο πιο απαλά μπορείτε. Μη βυθίζετε τη θηλή σε γλυκές
ουσίες ή φάρμακα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στα δόντια του παιδιού σας.
Αποθήκευση: Φυλάξτε την πιπίλα στον αποστειρωτή / θήκη μεταφοράς ή σε στεγνό
καλυμμένο δοχείο. Μην αφήνετε μια πιπίλα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε πηγή
θερμότητας ή σε υγρό αποστείρωσης για περισσότερη ώρα από τη συνιστώμενη, καθώς
ενδέχεται να προκληθούν αλλοιώσεις στη θηλή.
БЪЛГАРСКИ
Стерилизатор/кутийка за носене Този стерилизатор / кутийка за носене ви
позволява да стерилизирате залъгалката на вашето бебе в микровълновата фурна и
да я носите със себе си.
Преди употреба
- Свалете всякаква защитна опаковка или лепенки от кутийката.
- Измийте всички предмети и се уверете, че са чисти.
- Отстранете всякакви замърсявания, остатъци от храна, мазнина или олио и др. от
всички предмети, тъй като това може да попречи на стерилизацията и да повреди
залъгалките или кутийката.
Забележка: Използвайте този стерилизатор/кутийка за носене само с приложените
залъгалки.
За стерилизиране на 1 или 2 залъгалки:
Внимание: Стерилизаторът/кутийката за носене, водата и залъгалките
може да са много горещи дори след 5 минути на изстиване.
Предупреждения за кутийката за стерилизиране Винаги проверявайте
температурата на залъгалките преди употреба. Неправилното ниво на водата,
мощност или време на микровълновата фурна може да доведе до по-слаба
стерилизация и да повреди стерилизатора/кутийката за носене или залъгалките.
Използвайте само залъгалки Philips Avent и дръжте кутийката извън обсега на деца.
Залъгалка • За безопасността на вашето дете • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди всяка употреба оглеждайте внимателно. Дръпнете залъгалката във всички
посоки. Изхвърлете при първите признаци на повреда или дефект. Не потапяйте във
вода и не прибирайте във фризера. Това може да отслаби залъгалката. Използвайте
само специални държачи за залъгалки, тествани за стандарта EN 12586. Не
закачвайте други панделки или шнурове на залъгалката, защото детето ви може да се
удуши с тях. Не връзвайте залъгалката около врата на детето, за да не се задуши.
Винаги се грижете бебето ви да използва правилния размер залъгалка. Залъгалките
Philips Avent се предлагат в различни размери в зависимост от възрастовия диапазон.
Преди първата употреба: Поставете залъгалката във вряща вода за 5 минути.
Оставете я да изстине за 5 минути, преди да я дадете на бебето. Оставете водата,
останала вътре в биберона, да изстине, след което я изстискайте. Така ще осигурите
хигиена. Почистване и стерилизация: Почиствайте залъгалката преди всяка
употреба с топла вода и лек сапун. НЕ използвайте абразивни почистващи препарати
или агресивни химикали/вещества върху залъгалките. Прекомерните комбинации на
почистващи препарати може след време да доведат до напукване на пластмасовите
компоненти. Ако това се случи, незабавно подменете залъгалката. Залъгалките са
подходящи за всички често използвани методи на стерилизиране. Почиствайте
повърхностите и ръцете си старателно преди контакт със стерилизирани залъгалки.
Използване: Този продукт трябва винаги да се използва само под надзора на
възрастен. Сменяйте залъгалката след 4 седмици употреба, от съображения за
безопасност и хигиена. Ако залъгалката заседне в устата на детето, НЕ ИЗПАДАЙТЕ
В ПАНИКА; тя не може да бъде погълната и при създаването й сме предвидили
случаи като този. Извадете я внимателно от устата, колкото е възможно по-нежно.
Не потапяйте биберона в сладки препарати или лекарства, защото зъбите на детето
ви може да се развалят. Съхранение: Съхранявайте залъгалката в стерилизатора/
кутийката за носене или в сух, затварящ се съд. Не оставяйте залъгалката на
пряка слънчева светлина или в близост до източник на топлина и не я оставяйте
в стерилизиращ разтвор по-дълго от препоръчваното време, тъй като това може
да отслаби биберона.
РУССКИЙ
Стерилизатор/контейнер для переноски С помощью стерилизатора/
контейнера для переноски можно выполнить стерилизацию соски-пустышки в
микроволновой печи и взять ее с собой в дорогу.
Перед использованием
- Снимите с контейнера защитную крышку и все наклейки.
- Промойте все части и убедитесь, что они чистые.
- Удалите грязь, остатки пищи, жира или масла и т. д. со всех частей, так как они
могут отрицательно повлиять на эффективность стерилизации и привести к
повреждению сосок-пустышек или контейнера.
Примечание. Этот стерилизатор/контейнер для переноски следует использовать
только с прилагаемыми пустышками.
Стерилизация одной или двух сосок-пустышек:
Внимание! После охлаждения стерилизатора/контейнера для
переноски, воды и сосок-пустышек в течение 5 минут они все еще
могут оставаться очень горячими.
Рекомендации по использованию стерилизационного контейнера
Прежде чем давать соску-пустышку ребенку, всегда проверяйте ее температуру.
Неправильные уровень воды в контейнере, мощность микроволновой печи или
время стерилизации могут привести к снижению эффективности стерилизации
и повреждению стерилизатора/контейнера для переноски или сосок-пустышек.
Стерилизуйте в контейнере только соски-пустышки Philips Avent и храните его в
недоступном для детей месте.
Соска-пустышка • Безопасность вашего ребенка •
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед каждым использованием проверяйте целостность
изделия. Для этого растяните соску-пустышку во всех направлениях. При первых
признаках повреждения или износа изделие необходимо заменить. Не помещайте
намоченную соску-пустышку в морозильную камеру. Это может привести к
повреждению изделия. Используйте только специальные держатели сосок-пустышек,
протестированные на соответствие стандарту EN 12586. Запрещается вешать соску-
пустышку на ленту или веревку, так как это может привести к удушению ребенка.
Во избежание риска удушья не привязывайте соску-пустышку к шее ребенка.
Всегда следите за тем, чтобы использовалась соска-пустышка нужного размера.
Размер сосок-пустышек Philips Avent зависит от возраста ребенка. Перед первым
использованием: Поместите соску-пустышку в кипящую воду на 5 минут. Прежде
чем дать соску-пустышку ребенку, дайте ей остыть в течение 5 минут. Дайте воде в
соске пустышки остыть, а затем выжмите соску. Это обеспечит гигиеническую чистоту
изделия. Очистка и стерилизация: Перед каждым использованием промывайте
соску-пустышку теплым мягким мыльным раствором. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для очистки
изделия абразивные чистящие средства и сильнодействующие химические вещества.
Сильнодействующие моющие средства могут повредить пластиковые элементы.
В этом случае немедленно замените соску-пустышку. Соски-пустышки можно
стерилизовать обычными способами стерилизации. Руки, а также любые поверхности,
с которыми соприкасаются стерилизуемые соски-пустышки, должны быть тщательно
вымыты. Использование: Изделие следует использовать только под наблюдением
взрослых. В целях гигиены необходимо менять соску-пустышку каждые 4 недели. В
случае, если соска-пустышка застрянет во рту, НЕ ПАНИКУЙТЕ. Конструкция сосок-
пустышек разработана с учетом таких ситуаций, поэтому их невозможно проглотить.
Осторожно, как можно мягче извлеките соску-пустышку изо рта. Не окунайте соску-
пустышку в сладкие вещества или лекарственные препараты: это может стать причиной
развития у ребенка кариеса. Хранение: Храните соску-пустышку в стерилизаторе/
контейнере для переноски или в сухой закрытой емкости. Не допускайте воздействия
на соску-пустышку прямых солнечных лучей; не оставляйте ее возле открытого огня и
в дезинфицирующем растворе дольше рекомендованного времени, так как это может
привести к повреждению соски.
УКРАЇНСЬКА
Стерилізатор/футляр У цьому стерилізаторі/футлярі можна носити пустушки з
собою та стерилізувати в мікрохвильовій печі.
Перед використанням
- Зніміть з футляра захисну упаковку та наклейки.
- Промийте всі предмети та переконайтеся, що вони чисті.
- Очистьте всі компоненти від бруду, залишків їжі, жиру, олії тощо, оскільки це може
завадити стерилізації та пошкодити пустушки або футляр.
Примітка. Використовуйте цей стерилізатор/футляр лише з пустушками, що додаються.
Щоб стерилізувати 1–2 пустушки:
Увага! Стерилізатор/футляр, вода та пустушки можуть бути дуже
гарячими, навіть через 5 хвилин.
Застереження для стерилізатора Перед використанням завжди перевіряйте
температуру пустушки. Неправильний рівень води, потужності або тривалості в
мікрохвильовій печі може призвести до недостатньої стерилізації чи пошкодити
стерилізатор/футляр або пустушки. Використовуйте лише пустушки Philips Avent і
тримайте пустушки в місці, недоступному для дітей.
Пустушка • Задля безпеки дитини • ОБЕРЕЖНО! Ретельно оглядайте
перед кожним використанням. Розтягуйте пустушку в усіх напрямках. У разі виявлення
найменших ознак пошкодження виріб потрібно викинути. Не кладіть у морозильну
камеру після занурення у воду. Через це пустушка може розлізтися. Використовуйте
лише відповідні пустушки, сертифіковані за стандартом EN 12586. Ніколи не чіпляйте
до пустушки жодних інших стрічок чи шнурів. Вони можуть стати причиною задушення.
Не вішайте пустушку дитині на шию, адже це може призвести до задушення. Давайте
дітям пустушки лише правильного розміру. Пустушки Philips Avent мають різний
розмір відповідно до віку. Перед першим використанням: Занурте пустушку
на 5 хвилин у киплячу воду. Дайте їй охолонути протягом 5 хвилин, перш ніж давати
дитині. Дайте воді в соску охолонути, а потім витисніть її. Це потрібно з міркувань
гігієни. Чищення та стерилізація: Перед кожним використання промивайте
пустушку теплою водою та м’яким миючим засобом. НЕ чистіть пустушку абразивними
засобами для чищення та агресивними хімічними речовинами. Забагато миючих
речовин із часом можуть призвести до розтріскування пластмасових деталей. Якщо
таке сталося, пустушку слід негайно замінити. Пустушки можна стерилізувати будь-
якими звичайними методами. Перш ніж торкатись стерилізованих пустушок, ретельно
вимийте руки та поверхні. Використання: Цей виріб можна використовувати
лише під наглядом дорослих. З міркувань безпеки та гігієни заміняйте пустушку
після 4 тижнів використання. Якщо пустушка застрягла у роті, НЕ ПАНІКУЙТЕ.
Пустушку неможливо проковтнути, адже вона розроблена, щоб запобігти цьому.
Обережно вийміть пустушку з рота дитини. Ніколи не занурюйте сосок у солодкі
речовини або ліки. Внаслідок цього зуби дитини можуть зіпсуватись. Зберігання:
Зберігайте пустушку в стерилізаторі/футлярі або в сухому закритому контейнері.
Не зберігайте пустушку під прямими сонячними променями або біля джерела
тепла чи в стерилізаційних розчинах довше рекомендованого часу, оскільки це
може її пошкодити.

Probleme și întrebări frecvente despre Philips AVENT SCF349?

Adresează aici întrebarea ta despre SCF349 Philips AVENT celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de SCF349 Philips AVENT să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Philips AVENT
Model SCF349
Produs produs pentru bebeluși
EAN 0075020083982
Limbă Engleză, Polonez, Rusă, Română, Grec, Croat, Ucrainean, Bulgară
Grup de produse Produse pentru bebelusi
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Fără Bisphenol A (BPA)
Se pretează la sterilizare
Dovada maşina de spălat vase
Uşor de curăţat
Tipul Suzetă clasică copil
Formă tetină Ortodontic
Culoarea produsului Assorted colours, Green, Pink
Material tetină Silicon
Sex jucători recomandat Băiat/Fată
Vârstă recomandată (min) 18
Inel de siguranță
Designul ergonomic
Cantitate per ambalaj 4
Orificii de ventilare
Sterilizabil integral
Conţinutul de ambalaje
Geantă de transport
Sterilizator