Manual de utilizare Philips 71788/32/16

Disney

Philips 71788/32/16

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Philips 71788/32/16. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Philips
Model
71788/32/16
Produs
EAN
8718696122679
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.philips.com/global
EN
SAFETY INSTRUCTIONS - PART B
• Please read the instructions before using the product. • Please keep the
packaging for future reference since it contains important information. • To
ensure correct and safe installation, use and functioning of the product,
always follow these instructions carefully and keep them for future reference.
• Maintain interior lighting with a dry cloth duster; do not use abrasives or
solvents. Avoid liquids on all electrical parts. • Keep packaging materials (e.g.
plastic bags) out of children’s reach.
WARNINGS:
•This product is not a toy.
• Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
• LED light is very bright. Do not stare at the operating light source.
Important Safety Instruction when using batteries: •Batteries should be
installed by an adult. • Different types of batteries and new and used batteries
are not to be mixed. •Batteries are to be inserted with the correct polarity. • The
supply terminals are not to be short-circuited. • Rechargeable batteries are to
be removed from the product before being charged. • Rechargeable batteries
are only to be charged under adult supervision. • Non-rechargeable batteries
are not to be charged. • Exhausted batteries are to be removed from the
product. • Remove batteries when product is not in use for some time.
Disposal of the product. Your product is designed and manufactured with
high quality materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means
the product is covered by the European Directive 2012/19/EC. Please inform
yourself about the local waste disposal, separation and collection system for
electrical and electronic products. Please act according to your local rules
and do not dispose of your old product with your normal household waste.
The correct disposal of your product will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
The product – as well as all other products from the collection – is designed,
produced and tested in accordance with international/European safety
standards. We warrant that the product is free from defects in materials
and workmanship. This warranty is valid for two (2) years (unless otherwise
stated on the packaging). In case the product turns out to be defective, we
will arrange for repair or replacement free of charge. Broken glass, batteries
and replaceable bulbs do not fall under the guarantee terms. The product is
specifically designed and developed for domestic use only, not for commercial,
trade or industrial use. Any damage caused to the product in extreme
conditions (coastal areas, industrial surroundings, farm environments) will
not be covered by the guarantee. The period of guarantee starts from the
purchase date and is only valid on presentation of the original receipt. The
guarantee is void if the product has not been installed, repaired or modified
according to the instructions. We do not accept any liability for damage caused
as a result of misuse or wrong application of the product.To obtain service
within the warranty period, please contact your dealer or the Philips Consumer
Care center. The contact details can be found on : “www.philips.com” or you
can call the toll-free number 00800 744 547 75.
Alterations in design and technical specifications reserved.
NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B
• Lees de instructies voordat u het product gebruikt. • Bewaar de verpakking
zodat u de belangrijke informatie later nog eens kunt raadplegen. • Volg de
instructies nauwgezet om zeker te zijn van correcte en veilige installatie,
toepassing en werking van dit product. Bewaar de instructies zodat u
deze later nog kunt doorlezen. • Maak binnenverlichting schoon met
een droge stofdoek en gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
Voorkom dat elektrische onderdelen in contact komen met water. • Houd
verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. (Plastic zakken, etc.)
WAARSCHUWINGEN:
• Dit product is geen speelgoed.
• Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar.
• LED-lamp is zeer fel. Staar niet in de lichtbron.
Belangrijke veiligheidsinstructies bij gebruik van batterijen: • Batterijen moeten
door een volwassene worden geplaatst. • Verschillende typen batterijen of
nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
• Plaats de batterijen zo dat de polen in de juiste richting wijzen. •Sluit de
contactpunten niet kort. • Oplaadbare batterijen moeten uit het product
worden verwijderd om ze op te laden. • Oplaadbare batterijen moeten worden
opgeladen onder begeleiding van een volwassene.
• Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit worden opgeladen. • Lege batterijen
moeten uit het product worden verwijderd. • Verwijder de batterijen als het
product langere tijd niet wordt gebruikt.
Wegwerpen van het product. Uw product is ontwikkeld en geproduceerd
met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled
en hergebruikt. Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer ziet,
betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EC. Informeer
naar het lokale systeem voor de verwerking, scheiding en het ophalen van
elektrisch en elektronisch afval. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi
uw oude producten niet bij het gewone huishoudafval. Middels correcte
verwijdering van uw product voorkomt u potentiele negatieve gevolgen voor
het milieu en de volksgezondheid.
Het product is (evenals de andere producten uit deze collectie) ontworpen,
geproduceerd en getest in overeenstemming met internationale/Europese
veiligheidsvoorschriften.
We garanderen dat het product geen materiaal- of fabricagedefecten heeft.
Deze garantie is twee (2) jaar geldig (tenzij anders aangegeven op de
verpakking). Als het product defect blijkt te zijn, zullen wij het product kosteloos
repareren of vervangen. Gebroken glas, batterijen en vervangbare lampen
vallen niet onder de garantie. Het product is speciaal ontworpen en ontwikkeld
voor huishoudelijk gebruik, niet voor handel of commerciële en industriële
doeleinden. Schade aan het product als gevolg van extreme omstandigheden
(kustgebieden, industriële omgeving, landbouwomgeving) valt niet onder de
garantie. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop en is alleen
geldig op vertoon van de originele kassabon. De garantie vervalt als het
product niet volgens de instructies is geïnstalleerd, gerepareerd of aangepast.
We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik of
verkeerde toepassing van het product. Voor service binnen de garantietermijn
kunt u contact opnemen met uw verkoper of met het Philips Consumer Care
Centre. U vindt de contactgegevens op “www.philips.com” of u kunt gratis
bellen met nummer 00800 744 547 75.
Aanpassingen aan het ontwerp en technische specificaties voorbehouden.
FR INSTRUCTIONS DE SECURITE - PARTIE B
• Veuillez lire les instructions avant d’utiliser ce produit. • Conservez







(sacs en plastique, etc.)
ATTENTION :
• Ce produit n’est pas un jouet.
• Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque

lumineuse.




circuit aux bornes d’alimentation. • Les piles rechargeables doivent être


adulte. • Ne rechargez pas des piles non rechargeables. • Retirez les piles

pendant un certain temps.
Mise 



instances locales sur le système de mise au rebut, de collecte et de tri des




Ce 


fabrication et d'assemblage. Cette garantie est valable deux (2) ans (sauf






l'utilisation dans des conditions extrêmes (zones côtières, environnements
industriels et environnements agricoles) ne sera couvert par la garantie. La









Sous réserve de modifications du design et des spécifications techniques.
DE SICHERHEITSHINWEISE - TEIL B
• Bitte lesen Sie zuvor die Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
• Bitte heben Sie die Verpackung zur späteren Verwendung auf, da sie
wichtige Informationen enthält.•Um die korrekte und sichere Installation,
Nutzung und Funktion des Produkts sicherzustellen, befolgen Sie die
Anweisungen sorgfältig, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung

trockenen Reinigungstuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
Vermeiden Sie den Kontakt von Flüssigkeiten mit elektrischen Teilen.
• Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen (z.
B. Plastiktüten usw.).
WARNHINWEISE:
• Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
• Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr.
• LED-Licht ist sehr hell. Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete
Lichtquelle.
Wichtige Sicherheitsinformationen zur Verwendung von Batterien: • Batterien
sollten von einem Erwachsenen eingesetzt werden. • Verschiedene
Batteriearten oder neue und gebrauchte Batterien sollten nicht zusammen
verwendet werden. • Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte
Polarität. • Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. •



nicht aufgeladen werden. • Leere Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen. •
Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät einige Zeit nicht verwendet wird.
Entsorgung des Produkts. Ihr Produkt wurde unter Verwendung
hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die
recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich dieses Symbol
(durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass
für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt. Bitte informieren
Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Richten Sie sich bitte nach den
geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht
über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte
werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Das Produkt – sowie alle anderen Produkte der Palette – wurden gemäß den
internationalen/europäischen Sicherheitsstandards entwickelt, hergestellt
und getestet. Wir gewährleisten, dass das Produkt frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie ist für zwei (2) Jahre gültig (sofern
nicht anderweitig auf der Verpackung angegeben). Falls das Produkt defekt ist,
erstatten wir die Instandsetzung bzw. den Ersatz. Gebrochenes Glas, Batterien
und austauschbare Lampen unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
Das Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt, nicht
für die kommerzielle, gewerbliche oder industrielle Nutzung. Die Garantie
gilt nicht für Schäden, die bei dem Produkt durch extreme Bedingungen
entstehen (Küstengebiete, Industrieumgebungen, ländliche Umgebungen).
Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum und gilt nur bei Vorlage des
Originalbelegs. Die Garantie ist ungültig, wenn das Produkt nicht gemäß den
Anweisungen installiert, repariert oder modifiziert wurde. Wir übernehmen
keine Haftung für Schäden, die durch eine falsche Verwendung des Produkts
entstehen. Um einen Garantieservice innerhalb der Garantielaufzeit zu
erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein Philips Service-
Center. Die Kontaktdaten erhalten Sie unter "www.philips.com". Sie können
uns außerdem unter der gebührenfreien Nummer
00800 744 547 75 telefonisch erreichen.
Änderungen am Design und den technischen Daten vorbehalten.
ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - PARTE B
• Lea las instrucciones antes de utilizar el producto. • Conserve el embalaje
para consultarlo en el futuro, puesto que contiene información importante.
• Para garantizar una instalación, un uso y un funcionamiento del producto
correctos y seguros, siga siempre estas instrucciones al pie de la letra y

interior con un paño seco, no utilice productos abrasivos ni disolventes y evite

de embalaje fuera del alcance de los niños (p. ej., las bolsas de plástico).
ADVERTENCIAS:
• Este producto no es un juguete.
• No es apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de


encendida.
Instrucciones de seguridad importantes al utilizar las pilas: • La instalación
de las pilas debe llevarla a cabo un adulto. • No deben mezclarse diferentes
tipos de pilas ni pilas nuevas con pilas usadas. • Inserte las pilas teniendo en
cuenta la polaridad correcta. • No provoque cortocircuitos en los terminales de
alimentación. • Extraiga las pilas recargables del producto para proceder con
la carga. • La recarga de las pilas solo puede realizarse bajo la supervisión de
un adulto. • Las pilas que no son recargables no se pueden cargar.
• Las pilas agotadas deben extraerse del producto. • Extraiga las pilas cuando
no vaya a utilizar el producto durante un tiempo.
Eliminación del producto. El producto se ha diseñado y fabricado con
materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y reutilizar.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado aparece impreso en
un producto, significa que el producto está cubierto por la directiva europea
2012/19/CE. Infórmese sobre el sistema local de gestión de residuos,

la normativa local y no deseche los productos usados con la basura normal
del hogar. La eliminación correcta del producto ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
El producto, como todos los demás productos de la gama, se ha diseñado,
fabricado y probado de acuerdo con una serie de normas de seguridad
europeas e internacionales. Garantizamos que el producto no presenta
defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra. Esta garantía es
válida durante dos (2) años, a menos que se especifique lo contrario en el

la reparación o sustitución de forma gratuita. La rotura de cristales, baterías
y bombillas reemplazables no se incluye en las condiciones de la garantía. El

no en entornos comerciales o industriales. Los daños causados al producto
en condiciones extremas (zonas costeras, entornos industriales, granjas)
no están cubiertos por la garantía. El período de la garantía comienza a
partir de la fecha de compra y solo es válida si se presenta el recibo original.
La garantía quedará anulada si el producto no se ha instalado, reparado
o modificado de acuerdo con las instrucciones. No aceptamos ninguna
responsabilidad por los daños causados como resultado de un uso indebido
del producto. Para recibir servicio dentro del período de la garantía, póngase
en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de
Philips. Encontrará la información de contacto en
"www.philips.com" 
00800 744 547 75.
Alteraciones en el diseño y las especificaciones técnicas reservadas.
PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B








AVISOS:




funcionamento.


tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas. • As pilhas devem ser introduzidas


retiradas do produto antes de serem carregadas. • As pilhas recarregáveis



tempo.
do produto: o seu produto foi concebido e fabricado com
materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e






potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde
pública.
O 

internacionais/europeias mais rigorosas. Oferecemos uma garantia para
falhas de material e fabrico. Esta garantia tem uma validade de dois (2)



abrangidos pelos termos da garantia. O produto foi concebido e desenvolvido

Quaisquer danos no
produto provocados pelo uso em circunstâncias extremas (zonas costeiras,






incorrecta do produto. Para 
garantia, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Apoio ao Cliente da
Philips. Consulte os detalhes de contacto em: "www.philips.com" ou pode ligar
para linha gratuita 00800 744 547 75.
Reservado o direito a alterações no design e nas especificações técnicas.
IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PARTE B
• Leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. • È consigliabile


corretti del prodotto, è necessario seguire sempre attentamente le presenti
istruzioni e conservarle per ogni riferimento futuro. • Effettuare la pulizia degli


• Conservare i materiali della confezione (ad es. buste di plastica) fuori dalla
portata dei bambini.
AVVERTENZE:
• Questo prodotto non è un giocattolo.
• Non adatto ai bambini al di sotto dei 36 mesi. Piccoli componenti. Pericolo


Istruzioni sulla sicurezza importanti quando si usano le batterie: • Le batterie
devono essere installate da un adulto. • Tipi di batterie diverse o batterie
nuove e usate non devono essere mescolate. • Assicuratevi sempre di inserire
le batterie nel verso giusto.
• Non mettete mai i terminali di alimentazione in cortocircuito. • Le batterie
ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto la
supervisione di un adulto. • Le batterie non ricaricabili non devono essere
ricaricate. • Rimuovete le batterie scariche dal prodotto. • Rimuovere le batterie
quando il prodotto non è in uso per un certo periodo di tempo.
Smaltimento di vecchi prodotti: il prodotto è stato progettato e assemblato

riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote,
contrassegnato da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della
direttiva 2012/19/UE. L'utente è pregato di informarsi sui sistemi locali di
differenziazione, smaltimento e raccolta di prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i
vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei
prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla
salute.
Il prodotto - così come tutti gli altri prodotti della serie - è disegnato, prodotto
.
Il produttore garantisce che il prodotto è esente da difetti di materiali e
manodopera. La garanzia è valida due (2) anni (salvo diversamente specificato
sulla confezione). Qualora il prodotto risulti difettoso, provvederemo alla
riparazione o alla sostituzione gratuitamente. Vetri rotti, batterie e lampadine
sostitutive non rientrano nei termini di garanzia. Il prodotto è progettato e
sviluppato esclusivamente per l'uso domestico e non per l'uso commerciale o
industriale. Qualsiasi danno arrecato dall’utilizzo del prodotto in circostanze

non è coperto dalle condizioni di garanzia. Il periodo di garanzia inizia dalla
data di acquisto ed è valido solo su presentazione della ricevuta originale. La
garanzia decade se l’articolo non è stato installato, riparato o modificato in

per danni causati da un cattivo utilizzo o un'errata applicazione delle istruzioni.
Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia contattare il rivenditore
o il centro assistenza clienti Philips Le informazioni di contatto sono disponibili
all'indirizzo: "www.philips.com".
È inoltre possibile chiamare il numero gratuito 00800 744 547 75.
Le modifiche tecniche o di disegno sono riservate.
DA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - DEL B
• Læs instruktionerne først, før du anvender produktet. • Gem emballagen til
senere brug, eftersom den indeholder vigtige oplysninger. • For at sikre korrekt
og sikker installation, brug og funktion af produktet bør du altid følge disse
instruktioner nøje og opbevare dem til senere brug. • Vedligehold indendørs
belysning med en tør støveklud. Brug ikke slibe- eller opløsningsmidler. Undgå
væsker på alle elektriske dele. • Opbevar emballagematerialet uden for børns
rækkevidde (f.eks. plastikposer mm.).
ADVARSLER:
• Dette produkt er ikke legetøj.
• Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare.
• LED-lyset er meget skarpt. Lad være med at stirre ind i den tændte lyskilde.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner ved brug af batterier:
• Batterier skal isættes af en voksen.• Forskellige typer batterier eller nye og
brugte batterier må ikke blandes sammen. • Batterier skal indsættes med den
korrekte polaritet. • Polerne må ikke kortsluttes. • Genopladelige batterier skal
fjernes fra produktet før opladning. • Genopladelige batterier må kun oplades
under opsyn af en voksen. • Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
• Flade batterier skal tages ud af produktet. • Fjern batterierne, når produktet
ikke har været i brug i et stykke tid.
Bortskaffelse af produktet. Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer
og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt er forsynet
med dette symbol med en affaldsspand med et kryds, betyder det, at produktet
er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU. Undersøg venligst det lokale system for
indsamling, sortering og bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Produktet – samt alle andre produkter fra udvalget – er designet, produceret
og testet i henhold til internationale/europæiske sikkerhedsstandarder. Vi
garanterer, at produktet er uden fejl i materialer og udformning. Denne garanti
gælder i to (2) år (medmindre andet er angivet på emballagen). Hvis produktet
viser sig at være defekt, sørger vi for gratis reparation eller udskiftning.
Knust glas, batterier og udskiftelige pærer er ikke omfattet af garantien.
Produktet er specifikt designet og udviklet udelukkende til husholdningsbrug,
ikke til kommerciel, erhvervsmæssig eller industriel brug. Enhver skade, der
opstår på produktet under ekstreme forhold (kystområder, industriområder,
landbrugsområder) er ikke omfattet af garantien. Garantiperioden starter
fra købsdatoen og er kun gyldig ved fremvisning af den originale kvittering.
Garantien bortfalder, hvis produktet ikke er installeret, repareret eller ændret
iht. til instruktionerne. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår
som følge af misbrug eller forkert brug af produktet. Du kan få service i
garantiperioden ved at kontakte din forhandler eller Philips' Kundecenter. Du
finder kontaktoplysningerne på "www.philips.com", eller du kan ringe gratis på
00800 744 547 75.
Med forbehold for ændringer af design og tekniske specifikationer.
NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER - DEL B
• Les instruksjonene før du bruker produktet. • Ta vare på emballasjen til
en senere anledning, siden den inneholder viktig informasjon. • Følg alltid
instruksjonene nøye og ta vare på dem for senere bruk. Dette er for å sikre
korrekt og sikker installasjon, bruk og funksjon av produktet. • Vedlikehold
interiørbelysningen med en tørr klut. Ikke bruk skure- eller løsemidler. Unngå
at væske kommer i kontakt med elektriske deler. • Oppbevar emballasje
utilgjengelig for barn (f.eks. plastposer ...)
ADVARSLER:
• Dette produktet er ikke et leketøy.
• Produktet er ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvelningsfare.
• LED-lyset er svært skarpt. Du må ikke stirre direkte inn i lyskilden når den
er på.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av batterier: • Batterier bør installeres
av en voksen. • Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier
bør ikke brukes sammen. • Batteriene settes inn med riktig polaritet. •
Strømterminalene må ikke kortsluttes. • Oppladbare batterier må tas ut av
produktet før de lades. • Oppladbare batterier kan bare lades når voksne er til
stede. • Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.
• Tomme batterier må fjernes fra produktet. • Fjern batteriene når produktet
ikke er i bruk over tid.
Avhending av produktet. Produktet er utformet og produsert i materialer
og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.
Når søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet
dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EC. Finn ut hvor du kan levere
inn elektriske og elektroniske produkter i ditt nærområde. Overhold lokale
regler, og kast ikke gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig
avhending av produktet kan forhindre potensielle negative konsekvenser for
mennesker og miljø.
Produktet – som alle andre produkter fra utvalget – er utformet, produsert og
testet i samsvar med internasjonale/europeiske standarder. Vi garanterer at
dette produktet er uten feil i materialer og utførelse. Garantien gjelder i to (2)
år (med mindre annet er angitt på emballasjen). Hvis det viser seg at produktet
er defekt, vil vi ta hånd om reparasjoner eller erstatning helt gratis. Garantien
gjelder ikke knust glass, batterier og lyspærer som kan byttes. Produktet
er spesialutformet og utviklet kun for bruk i hjemmet. Ikke for kommersiell,
industriell eller bruk i handel. Skade på produktet som er forårsaket av
ekstreme omgivelser (kystområder, industriområder, jordbruksmiljø) dekkes
ikke av garantien. Garantiperioden er ugyldig dersom produktet ikke er
installert, reparert eller endret i henhold til instruksjonene. Vi påtar oss ikke
ansvar for skade som er forårsaket av feil anvendelse eller feil installering av
produktet. Hvis du trenger service i garantiperioden, kan du kontakte Philips'
kundesenter. Kontaktinformasjon finner du på www.philips.com, eller du kan
ringe det grønne nummeret
00800 744 547 75.
Forbehold om endringer i utforming og tekniske spesifikasjoner.
SV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - DEL B
• Läs instruktionerna noga innan du använder produkten. • Behåll
förpackningen för framtida behov eftersom den innehåller viktig information.
• För att säkerställa korrekt och säker installation, användning och funktion av
produkten ska du alltid följa dessa instruktioner noggrant och behålla dem för
framtida behov.• Rengör inomhusarmaturer med en torr dammtrasa. Använd
inte slipmedel eller lösningsmedel. Håll vätska borta från alla elektriska delar.
• Förvara förpackningsmaterial (som plastpåsar) utom räckhåll för barn.
VARNINGAR:
• Den här produkten är inte en leksak.
• Produkten är inte lämplig för barn under 36 månader. Innehåller små delar.
Kan utgöra kvävningsrisk.
• LED-ljus är mycket starkt. Titta inte rakt mot ljuskällan när den är tänd.
Viktig säkerhetsinformation vid batterianvändning: • Batterierna ska isättas
av en vuxen. • Du ska inte blanda olika typer av batterier eller nya och gamla
batterier. • Batterier ska sättas i med polerna åt rätt håll. • Polerna får inte
kortslutas. • Ta ut de laddningsbara batterierna från produkten innan du laddar
batterierna. • De laddningsbara batterierna får endast laddas vid överinseende
av en vuxen. • Försök inte ladda batterier som inte laddningsbara.
• Tomma batterier ska tas ut ur produkten. • Ta ut batterierna när du inte ska
använda produkten på ett tag.
Kassering av produkten. Produkten är utvecklad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och
återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad soptunna sitter
på produkten innebär det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/
EG. Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för kassering,
sortering och uppsamling av elektriska och elektroniska produkter. Följ
dina lokala bestämmelser och kassera inte din gamla produkt i de vanliga
hushållssoporna. Om du kasserar produkten på rätt sätt bidrar du till att
minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Den här produkten (precis som alla andra produkter i vårt sortiment) är
utvecklad, tillverkad och testad i enlighet med internationella och europeiska
säkerhetsstandarder. Vi garanterar att produkten inte har tillverkningsfel
eller materialskada. Garantin gäller i två (2) år (om inte annat anges på
förpackningen). Om produkten skulle visa sig vara skadad reparerar vi den
eller byter ut den utan kostnad. Sönderslaget glas, batterier och utbytbara
glödlampor omfattas inte av garantin. Produkten är särskilt utformad och
utvecklad för användning enbart i hemmet, inte för kommersiellt eller
industriellt bruk. Skador som uppkommit på produkten på grund av användning
i extrema miljöer (kustnära områden, industriella områden, jordbruk) täcks
inte av garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast
vid uppvisande av originalkvitto. Garantin gäller inte om produkten inte har
installerats, reparerats eller ändrats enligt instruktionerna. Vi påtar oss inget
ansvar för skador som uppkommit på grund av felaktig användning eller
installation av produkten. För att få service inom garantitiden kontaktar du
återförsäljaren eller Philips kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på www.
philips.com. Du kan även ringa det avgiftsfria telefonnumret 00800 744 547 75.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och tekniska specifikationer.
FI Turvallisuusohjeet - OSA B
•Lue ohjeet ennen tuotteen käyttöä. • Säilytä tuotteen pakkaus, sillä siinä on
hyödyllistä tietoa. •Tuotteen asianmukaisen ja turvallisen asennuksen, käytön
ja toiminnan varmistamiseksi noudata näitä ohjeita huolellisesti ja säilytä ne
tulevaa käyttöä varten. • Pyyhi sisävalaisimet pölystä kuivalla liinalla. Älä käytä
hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Älä päästä mitään nestettä sähköisiin
osiin. • Säilytä pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) lasten ulottumattomissa.
VAROITUKSIA:
• Tämä tuote ei ole lelu.
• Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Sisältää pieniä osia. Aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• LED-valo on hyvin kirkas. Älä katso suoraan valonlähteeseen.
Paristojen käyttöä koskeva tärkeä turvaohje: • Aikuisen on asetettava paristot
laitteeseen. • Keskenään eri tyyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja
ei saa sekoittaa. • Paristot on asetettava oikein päin. • Napoihin ei saa
aiheuttaa oikosulkua. • Ladattavat paristot on poistettava laitteesta ennen
niiden latausta. • Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa. •
Muita kuin ladattavia paristoja ei saa ladata.
• Käytetyt paristot on poistettava laitteesta. • Poista paristot, jos laite on
pitkään käyttämättä.
Tuotteen hävittäminen. Tuote on valmistettu laadukkaista, kierrätettävistä
ja uudelleenkäytettävistä materiaaleista ja osista. Tuotteeseen kiinnitetty
yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että laite kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2012/19/EC soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille
ja elektronisille laitteille tarkoitetusta jätteiden käsittelystä ja lajittelusta
sekä kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä
hävitä vanhaa tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhan tuotteen
asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään terveydelle haitallisia
negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Tuote sekä sarjan muut tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu
kansainvälisten/eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisesti.
Takaamme, ettei tuotteessa ole viallisia materiaaleja tai valmistusvirheitä.
Takuu on voimassa kaksi (2) vuotta (ellei pakkauksessa ole ilmoitettu
toisin). Jos tuote osoittautuu vialliseksi, järjestämme tuotteen korjauksen tai
vaihtamisen maksutta. Takuun ehdot eivät kata rikkoutunutta lasia, paristoja ja
vaihtolamppuja. Tuote on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan kotikäyttöön,
ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
Takuu ei kata tuotteen vahinkoja, jotka ovat syntyneet äärimmäisissä
olosuhteissa (rannikkoalueilla, teollisessa ympäristössä tai maatiloilla).
Takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivästä ja pätee ainoastaan
esitettäessä alkuperäinen kuitti. Takuu raukeaa, jos tuotetta ei ole asennettu,
korjattu tai muokattu ohjeiden mukaan. Emme vastaa vahingoista, jotka
ovat syntyneet tuotteen epäasianmukaisen käytön seurauksena. Jos haluat
huollattaa tuotteen takuuaikana, ota yhteys jälleenmyyjään tai Philipsin
kuluttajapalvelukeskukseen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.philips.com. Vaihtoehtoisesti voit soittaa maksuttomaan puhelinnumeroon
00800 744 547 75.
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja.
PL INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - CZEŚĆ B




































ludzi.




przez okres dwóch (2) lat (o ile na opakowaniu nie podano innej informacji).








dotyczy produktów, na które zostanie okazany paragon. Gwarancja wygasa w






00800 744 547 75.
Dystrybutor: Philips Lighting Poland S.A. ul. Kossaka 150, 64-920 Pila, Polska,
Wygląd oraz parametry techniczne produktów mogą ulec zmianie.
HU BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - ‘B’ RÉSZ









FIGYELEM!




Fontos biztonsági utasítások az elemek használatára vonatkozóan: • Az


















hasonlóan – a nemzetközi/európai biztonságra vonatkozó szabványoknak
















megtalálja a „www.philips.com” weboldalon, de az ingyenesen hívható
00800 744 547 75-ös telefonszámon a munkatársaink is szívesen a

Fenntartjuk magunknak a jogot a kivitel és a műszaki paraméterek
megváltoztatására.
CS RADY JAK SPRÁVNE POUŽÍVAT SVÍTIDLA - CÁST B







VAROVÁNÍ:

























záruky.











00800 744 547 75.
Změny designu a technických údajů vyhrazeny.
SK BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - ČASŤ B

B
4404.016.98971
Last update: 14/08/14
71769/**/16
71788/**/16

Probleme și întrebări frecvente despre Philips 71788/32/16?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Philips 71788/32/16, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Design
Tip lanternă Lanternă de mână
Impermeabil no
Culoarea produsului Red, Yellow
Material carcasă Materiale sintetice
Comutator pornit / oprit yes
Recomandat pentru încăperi Bedroom, Children's room, Living room
Stil iluminare Expresiv
Cod de Protecție Internațională (IP) IP20
Culoarea produsului Red, Yellow
Recomandat pentru încăperi Bedroom, Children's room, Living room
Stil iluminare Expresiv
Iluminare
Putere lampă -
Tip de lampă LED
Cantitatea lămpi 1 lampă(lămpi)
Numărul nivelurilor de putere 1
Flux luminos 5 lm
Culoarea luminii Alb cald
Managementul energiei
Tip baterie   LR44
Număr de baterii acceptate 3
Tensiune baterie 1.5
Tip baterie   LR44
Număr de baterii acceptate 3
Tensiune baterie 1.5
Greutate şi dimensiuni
Lățime 32
Adâncime 113
Înălţime   32
Greutate   29
Lățime 32
Adâncime 113
Înălţime   32
Greutate   29
Conţinutul de ambalaje
Baterii incluse yes
Baterii incluse yes
Datele de ambalare
Cantitate per ambalaj 1
Lăţime de ambalaj 200
Adâncimea de ambalaj 150
Înălţime de ambalaj 35
Greutatea pachetului 60
Lăţime de ambalaj 200
Adâncimea de ambalaj 150
Înălţime de ambalaj 35
Greutatea pachetului 60
Detalii tehnice
Funcție de proiecție Image
Caracteristici
Comutator pornit / oprit yes
Cod de Protecție Internațională (IP) IP20
Funcție de proiecție Image
Lămpi
Tip de lampă LED
Flux luminos 5 lm
Culoarea luminii Alb cald