Manual de utilizare Philips Avance Collection HD9650

Philips Avance Collection HD9650

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Philips Avance Collection HD9650. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Philips
Model
Avance Collection HD9650
Produs
EAN
0871010382184
Limbă
Polonez, Română, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.philips.com/global
nedrīkst veikt bērni vecumā līdz 8 gadiem
un bez pieaugušo uzraudzības.
- Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā,
kur tai nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki
bērni.
- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām
virsmām.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla
sienas kontaktligzdai. Vienmēr pārbaudiet,
vai kontaktdakša ir stingri iesprausta
kontaktligzdā.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz
sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju
taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Nenovietojiet ierīci pie sienas vai pie
citām ierīcēm. Atstājiet vismaz 10 cm
atstatumu ierīces aizmugurē, sānos un
virs tās. Nenovietojiet uz ierīces nekādus
priekšmetus.
- Izmantojiet ierīci tikai tiem nolūkiem, kas
aprakstīti šajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Cepšanas, izmantojot karsto gaisu, laikā, pa
gaisa izplūdes atverēm izplūst karsts tvaiks.
Rokām un sejai ir jāatrodas drošā attālumā
no tvaika un no gaisa izplūdes atverēm. No
karstā tvaika un gaisa ir jāuzmanās arī
tad, kad panna tiek noņemta no ierīces.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var
sakarst (Zīm. 1).
- Izmantojot piegādātos Airfryer piederumus
Airfryer ierīcē, tie sakarst. Uzmanieties, kad
ar tiem rīkojaties.
- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, pirms
katras ierīces lietošanas pārliecinieties, ka
sildītājs un sildītāja apkārtneir tīra un tur nav
pārtikas atlieku.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes plīts vai
blakus tai vai uz jebkura veida elektriskās
plīts un elektriskās plīts virsmas, kā arī karstā
cepeškrāsnī.
Ievērībai
- Šī ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai mājas
apstākļos. Tā nav paredzēta lietošanai
veikalu vai biroju darbinieku virtuvēs,
saimniecības ēkās vai citās darba telpās,
piemēram, viesnīcās, moteļos, pansijās un
citās apmešanās vietās.
- Ierīce jāpārbauda un jālabo tikai pilnvarotā
Philips servisa centrā. Nemēģiniet labot
ierīci pašu spēkiem, jo tad garantija vairs
nebūs spēkā.
- Šī ierīce ir izstrādāta izmantošanai
apkārtējās vides temperatūrā no 5°C līdz
40°C.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai lietošanas ļaujiet
tai atdzist aptuveni 30 minūtes.
- Nepārpildiet grozu. Piepildiet tikai grozu līdz
atzīmei MAX.
- Gatavojiet sastāvdaļas, līdz tās kļūst zeltaini
dzeltenas, nevis tumšas vai brūnas. Izņemiet
sadegušos atlikumus. Necepiet svaigus
kartupeļus temperatūrā, kas pārsniedz 180 °C
(lai mazinātu akrilamīda veidošanos).
- Uzmanieties, tīrot gatavošanas nodalījuma
augšdaļu: karsts sildelements, metāla daļu
mala.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem,
izņemot tos, kas aprakstīti lietotāja
rokasgrāmatā, un izmantojiet tikai oriģinālos
piederumus.
- Trokšņa līmenis Lc 65 dB(A).
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un
noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES) (Zīm. 2).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu
elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza
utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku
veselību.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet
vietni www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules
garantijas bukletu.
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów
Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez rmę
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
Ważne
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia,
zapoznaj się dokładnie z podanymi
informacjami, które mogą być przydatne
również w późniejszej eksploatacji.
Niebezpieczeństwo
- Składniki przeznaczone do smażenia należy
zawsze wkładać do kosza, aby zapobiec ich
zetknięciu się z elementami grzejnymi.
- Podczas działania urządzenia nie kładź
żadnych przedmiotów na otworach
wlotowych i wylotowych powietrza.
- Nie napełniaj patelni olejem, gdyż może to
doprowadzić do pożaru.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym
płynie. Nie opłukuj go pod bieżącą wodą.
Ostrzeżenie
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij
się, że napięcie podane na urządzeniu jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona
jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo
urządzenie.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego
należy zlecić autoryzowanemu centrum
serwisowemu rmy Philips lub odpowiednio
wykwalikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami zycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w zakresie użytkowania tego typu urządzeń,
pod warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia w bezpieczny
sposób oraz zostaną poinformowane
o potencjalnych zagreniach. Dzieci
nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny
być przeprowadzane przez dzieci; wyjątek
stanowią dzieci powyżej 8 roku życia, które
są odpowiednio nadzorowane.
- Przechowuj urządzenie oraz przewód
sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8
roku życia.
- Trzymaj przewód sieciowy z dala od
rozgrzanych powierzchni.
- Urządzenie podłączaj tylko do uziemionego
gniazdka elektrycznego. Zawsze sprawdzaj,
czy wtyczka pewnie tkwi w gniazdku.
- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z
niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej
powierzchni.
- Urządzenia nie należy podłączać do
zewnętrznego włącznika czasowego ani
oddzielnego układu zdalnego sterowania.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio
przy ścianie ani przy innych urządzeniach.
Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej
przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia,
a także nad nim. Na urządzeniu nie
umieszczaj żadnych przedmiotów.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem, opisanym w instrukcji
obsługi.
- Podczas smażenia gorącym powietrzem
przez otwory wylotowe powietrza uchodzi
gorąca para. Nie zbliżaj rąk ani twarzy
do uchodzącej pary ani do otworów
wylotowych powietrza. Uważaj także
na parę oraz na powietrze w trakcie
wyjmowania patelni z urządzenia.
- Powierzchnia urządzenia może się
nagrzewać podczas pracy urządzenia (rys. 1).
- Akcesoria nagrzewają się w przypadku
korzystania z nich w urządzeniu Airfryer.
Zachowaj ostrożność przy ich dotykaniu.
- Aby zapewnić doskonałe działanie
urządzenia, przed każdym użyciem upewnij
się, że element grzejny i jego otoczenie są
czyste i wolne od pozostałości jedzenia.
- Nie stawiaj urządzenia na rozgrzanej
kuchence gazowej, kuchence elektrycznej
i elektrycznej płycie grzewczej ani w ich
pobliżu. Nie wkładaj go też do rozgrzanego
piekarnika.
Uwaga
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego. Nie jest przeznaczone
do użytku w takich miejscach, jak kuchnie
dla pracowników w sklepach, biurach,
gospodarstwach agroturystycznych lub
innych miejscach pracy. Nie jest również
przeznaczone do użytku w hotelach,
motelach, pensjonatach ani innych tego typu
miejscach.
- Konieczność przeglądu lub naprawy
urządzenia zawsze zgłaszaj do
autoryzowanego centrum serwisowego
rmy Philips. Nie próbuj naprawiać
urządzenia samodzielnie, gdyż spowoduje
to unieważnienie gwarancji.
- Urządzenia można używać, gdy temperatura
otoczenia wynosi od 5°C do 40°C.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z
urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
- Przed czyszczeniem lub obsługą urządzenia
odczekaj około 30 minut, aż urządzenie
ostygnie.
- Nie przepełniaj kosza. Napełniaj go tylko do
wskaźnika „MAX”.
- Składniki przygotowywane w urządzeniu
powinny mieć po wyjęciu kolor złotożółty,
a nie ciemny lub brązowy. Usuwaj spalone
resztki. Aby zminimalizować wytwarzanie
akryloamidu, nie smaż świeżych ziemniaków
w temperaturze powyżej 180°C.
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia
górnej części komory gotowania: gorący
element grzejny, krawędzie metalowych
części.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem, opisanym w instrukcji
obsługi i korzystaj wyłącznie z oryginalnych
akcesoriów.
- Poziom hałasu: Lc 65 dB (A).
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne
z wszystkimi przepisami dotyczącymi pól elektromagnetycznych.
Recykling
- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że
produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą
2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania,
nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa
domowego (rys. 2). Użytkownik ma obowiązek oddać go
do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu,
lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt
może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z
uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji,
mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe
spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia
i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego
sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają
na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko
naturalne.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź
stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną
ulotką gwarancyjną.
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a
benecia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă
produsul la www.philips.com/welcome.
Important
Citeşte cu atenţie aceste informaţii importante
înainte de a utiliza aparatul şi păstrează-le
pentru consultare ulterioară.
Pericol
- Puneţi întotdeauna în coş ingredientele pe
care doriţi să le prăjiţi, pentru a împiedica
contactul acestora cu elementele de
încălzire.
- Nu acoperiţi oriciile de admisie şi de
evacuare a aerului în timpul funcţionării
aparatului.
- Nu umpleţi tava cu ulei deoarece acest lucru
poate provoca un pericol de incendiu.
- Nu introdu niciodată aparatul în apă sau în
alt lichid şi nici nu-l clăti sub jet de apă.
Avertisment
- Înainte de a conecta aparatul, verică dacă
tensiunea indicată pe aparat corespunde
tensiunii de alimentare locale.
- Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul
de alimentare sau aparatul însuşi este
deteriorat.
- În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna
de Philips, de un centru de service autorizat
de Philips sau de personal calicat în
domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate  utilizat de către copii
cu vârsta minimă de 8 ani şi persoane care
au capacităţi zice, senzoriale sau mentale
reduse sau sunt lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, dacă au fost supravegheaţi sau
instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de
siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de către
utilizator nu trebuie efectuate de copii,
decât dacă aceştia au vârsta de peste 8 ani
şi sunt supravegheaţi.
- Nu lăsa aparatul şi cablul acestuia la
îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Nu ţine cablul electric de suprafeţe erbinţi.
- Conectează aparatul doar la o priză de
perete cu împământare. Ai grijă ca ştecherul
să e corect introdus în priza de perete.
- Aşează şi utilizează întotdeauna aparatul
pe o suprafaţă orizontală, plată, stabilă şi
uscată.
- Acest aparat nu este destinat acţionării prin
intermediul unui cronometru exterior sau al
unui sistem separat de telecomandă.
- Nu aşezaţi aparatul sprijinit de perete sau
sprijinit de alte aparate. Lăsaţi cel puţin 10 cm
spaţiu liber în partea din spate şi în părţile
laterale şi 10 cm spaţiu liber deasupra paratului.
Nu aşezaţi nimic deasupra aparatului.
- Nu utilizaţi aparatul în alt scop decât cel
descris în manualul de utilizare.
- În timpul prăjirii cu aer erbinte, se
eliberează abur erbinte prin oriciile de
evacuare a aerului. Nu vă apropiaţi mâinile
sau faţa de abur şi de oriciile de evacuare a
aerului. De asemenea, trebuie să aveţi grijă
la aburul şi la aerul erbinte atunci când
scoateţi tava din aparat.
- Este posibil ca zonele accesibile să se
încălzească puternic în timpul utilizării (g. 1).
- Accesoriile Airfryer furnizate devin erbinţi
atunci când le utilizaţi în Airfryer. Fiţi atenţi
atunci când le manevraţi.
- Pentru a asigura o funcţionare ireproşabilă,
înainte de ecare utilizare a dispozitivului,
asigură-te că elementul de încălzire şi zona
din jurul acestuia sunt curate şi nu conţin
resturi de alimente.
- Nu aşeza aparatul pe sau lângă o sobă pe
gaz erbinte sau alte tipuri de sobe electrice
şi plite electrice sau într-un cuptor încălzit.
Atenţie
- Acest aparat este conceput numai pentru
utilizarea casnică normală. Nu este conceput
pentru utilizarea în medii cum ar  bucătării
ale angajaţilor din ateliere, birouri, ferme sau
alte medii de lucru. De asemenea, nu este
conceput pentru utilizarea de către clienţi
în hoteluri, moteluri, pensiuni şi alte medii
rezidenţiale.
- În cazul în care aparatul trebuie vericat sau
reparat, apelaţi întotdeauna la un centru de
service autorizat de Philips. Nu încercaţi să
reparaţi dvs. aparatul, deoarece acest lucru
va determina anularea garanţiei.
- Acest aparat este proiectat pentru a 
utilizat la temperaturi ambiante cuprinse
între 5°C şi 40°C.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză după
utilizare.
- Lăsaţi aparatul să se răcească aprox. 30 de
minute înainte de a-l manevra sau curăţa.
- Nu umple excesiv coşul. Umple coşul numai
până la indicaţia MAX.
- Asiguraţi-vă că ingredientele preparate
în acest aparat capătă o culoare galben-
aurie şi nu întunecată sau maro. Îndepărtaţi
resturile arse. Nu prăjiţi cartoi proaspeţi
la o temperatură de peste 180 °C (pentru a
minimiza producerea de acrilamidă).
- Ai grijă când cureţi partea superioară a
camerei de preparare: elementul de încălzire
şi marginile pieselor metalice sunt erbinţi.
- Nu utiliza aparatul în alt scop decât cel
descris în manualul de utilizare şi foloseşte
numai accesoriile originale.
- Nivel de zgomot: Lc 65 dB(A).
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările
aplicabile privind câmpurile electromagnetice.
Reciclarea
- Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate  eliminat
împreună cu gunoiul menajer normal (2012/19/UE) (g. 2).
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a
produselor electrice şi electronice. Eliminarea corectă ajută la
prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii
umane.
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să
vizitaţi www.philips.com/support sau să citiţi broşura de garanţie
internaţională separată.
SLOVENSKY
Úvod
Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi
spoločnosti Philips!
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite
www.philips.com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte
tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na
neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
- Suroviny, ktoré chcete smažiť, vždy vložte do
košíka, aby neprišli do kontaktu s ohrevnými
telesami.
- Kým zariadenie pracuje, nezakrývajte otvory
pre vstup a výstup vzduchu.
- Do panvice nedávajte olej, inak hro
nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani
inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
Varovanie
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či
sa napätie uvedené na zariadení zhoduje
s napätím v sieti.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine
personál spoločnosti Philips, servisného
strediska autorizovaného spoločnosťou Philips
alebo osoba s podobnou kvalikáciou, aby
nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené
telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti
alebo nemajú dostatok skúseností a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im
bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú
príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto
zariadením. Čistiť a vykonávať údržbu tohto
zariadenia smú deti staršie ako 8 rokov a
musia byť pritom pod dozorom.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Sieťo kábel uchovávajte mimo horúcich
povrchov.
- Na pripojenie zariadenia používajte výlučne
uzemnenú sieťovú zásuvku. dy sa uistite,
že je zástrčka správne zapojená do sieťovej
zásuvky.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na
suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom
povrchu.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie
prostredníctvom externého časovača
ani samostatného systému diaľkového
ovládania.
- Zariadenie neumiestňujte ku stene ani k
iným zariadeniam. Vzadu a po stranách
zariadenia a nad zariadením ponechajte
voľný priestor aspoň 10 cm. Na zariadenie
nepoložte žiadne predmety.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako
tie, ktoré sú opísané v tomto návode na
používanie.
- Počas smaženia horúcim vzduchom cez
otvory pre výstup vzduchu uniká horúca
para. Ruky a tvár majte v bezpečnej
vzdialenosti od pary a otvorov pre výstup
vzduchu. Na horúcu paru a vzduch dávajte
pozor aj pri vyberaní panvice zo zariadenia.
- Prístupné povrchy sa počas prevádzky môžu
zohriať na veľmi vysokú teplotu (Obr. 1).
- Pri používaní v teplovzdušnej fritéze Airfryer
sa príslušenstvo fritézy Airfryer zahreje na
vysokú teplotu. Pri manipulácii s ním buďte
opatrní.
- Na zabezpečenie bezchybnej funkcie pred
každým použitím zariadenia skontrolujte,
že ohrevný článok a jeho okolie sú hladké a
čisté bez akejkoľvek stopy jedla.
- Zariadenie nepokladajte na horúci plyno
sporák, akýkoľvek elektrický sporák,
elektrické varné dosky alebo do rozohriatej
rúry, a ani do ich blízkosti.
Výstraha
- Toto zariadenie je určené len na bežné
používanie v domácnosti. Nie je určené
na používanie v prostrediach, ako sú
kuchyne pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách, farmách či inom pracovnom
prostredí. Taktiež nie je určené na
používanie zákazníkmi v hoteloch,
moteloch, penziónoch a iných ubytovacích
zariadeniach.
- Kontrolu alebo opravu zariadenia smie
vykonať jedine personál servisného
centra autorizovaného spoločnosťou
Philips. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť
svojpomocne, pretože by záruka stratila
platnosť.
- Toto zariadenie je navrhnuté na používanie
pri okolitej teplote od 5 °C do 40 °C.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Pred manipuláciou alebo čistením nechajte
zariadenie približne 30 minút vychladnúť.
- Košík neprepĺňajte. Naplňte košík len po
značku MAX.
- dy dbajte na to, aby potraviny pripravené
v tomto zariadení mali zlatožltú farbu a
neboli tmavé ani hnedé. Pripálené zvyšky
odstráňte. Čerstvé zemiaky smažte pri
teplote maximálne 180 °C (aby ste predišli
vzniku akrylamidu).
- Pri čistení hornej časti komory na pečenie
buďte opatrní, ohrevné teleso a okraje
kovových častí sú horúce.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely ako
tie, ktoré sú opísané v tomto návode na
používanie a používajte iba originálne
príslušenstvo.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je
65 dB(A), čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu vzhľadom na referenčný
akustický výkon 1 pW.
Elektromagnetické polia (EMF)
Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným
normám a smerniciam týkajúcim sa elektromagnetických polí.
Recyklácia
- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať
s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ)
(Obr. 2).
- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre
separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov.
Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo technickú podporu, navštívte
webovú stránku www.philips.com/support alebo si prečítajte
informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi
izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte
na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite
ta pomembne informacije in jih shranite za
poznejšo uporabo.
Nevarnost
- Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro,
da ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte
odprtin za dovod in odvod zraka.
- Posode ne napolnite z oljem, ker to lahko
povzroči nevarnost požara.
- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo
tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
Opozorilo
- Preden priključite aparat na električno
omrežje, preverite, ali napetost, navedena
na aparatu, ustreza napetosti lokalnega
električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan
vtič, omrežni kabel ali sam aparat.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati
le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni
servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad
8. letom starosti in osebe z zmanjšanimi
zičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so
prejele navodila glede varne uporabe aparata
ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba,
ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci
naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne
smejo čistiti in vzdrževati, razen če so starejši
od 8 let in imajo nadzor.
- Aparat in kabel hranite izven dosega otrok
pod 8. letom starosti.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih
površin.
- Aparat priključite samo v ozemljeno stensko
vtičnico. Vtikač mora biti pravilno vstavljen v
stensko vtičnico.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi,
trdni in ravni podlagi.
- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim
časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko
upravljanje.
- Aparata ne postavljajte ob steno ali druge
aparate. Za aparatom, ob njegovih straneh
in nad njim naj bo vsaj 10 cm prostora. Na
aparat ne postavljajte predmetov.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki
so opisani v uporabniškem priročniku.
- Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi
odprtine za odvod zraka odvaja vroča para.
Pazite, da se z rokami in obrazom preveč ne
približate pari in odprtinam za odvod zraka.
Na vročo paro in zrak bodite pozorni tudi, ko
posodo odstranite iz aparata.
- Dostopne površine med delovanjem lahko
postanejo vroče (Sl. 1).
- Nastavki cvrtnika Airfryer postanejo vroči,
ko jih uporabite v cvrtniku Airfryer. Bodite
previdni, ko jih primete.
- Pred vsako uporabo naprave poskrbite,
da bosta grelnik in njegova okolica čista in
brez ostankov hrane. Tako boste omogočili
brezhibno delovanje.
- Aparata ne postavljajte na vroči plinski
štedilnik, druge električne štedilnike in
električne kuhalne plošče ali v njihovo
bližino ter v segreto pečico.
Previdno
- Aparat je namenjen izključno običajni
uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen
uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje
v trgovinah, pisarnah, farmah in drugih
delovnih okoljih. Namenjen ni niti za
1 2
uporabo s strani gostov v hotelih, motelih,
gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite
na Philipsov pooblaščeni servis. Aparata ne
poskušajte popravljati sami, saj boste s tem
razveljavili garancijo.
- Aparat je namenjen uporabi pri temperaturi
okolja med 5 °C in 40 °C.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne
vtičnice.
- Preden aparat primete ali očistite, naj se
ohlaja približno 30 minut.
- Košare ne napolnite preveč. Košaro
napolnite samo do oznake MAX.
- Poskrbite, da bo hrana, ki jo pripravljate v
tej napravi, zlatorumeno zapečena in ne bo
temne ali rjave barve. Odstranite ožgane
ostanke hrane. Surovega krompirja ne cvrite
pri temperaturi nad 180 °C (da zmanjšate
proizvajanje akrilamidov).
- Bodite previdni pri čiščenju zgornjega dela
kuhalne komore: vroč grelni element, robovi
kovinskih delov.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki
so opisani v tem uporabniškem priročniku,
in uporabljajte samo originalno dodatno
opremo.
- Raven hrupa: Lc 65 dB(A).
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
predpisom glede elektromagnetnih polj.
Recikliranje
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z
običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU) (Sl. 2).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih
in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete
k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite
www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni
garancijski list.
SRPSKI
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji
način iskoristili
podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte
proizvod na www.philips.com/
welcome.
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove
važne informacije i sačuvajte ih za buduće
potrebe.
Opasnost
- Sastojke koje želite da pržite uvek stavite u
korpu kako biste sprečili da dođu u dodir sa
grejnim elementima.
- Nemojte pokrivati ulazne i izlazne otvore za
vazduh dok aparat radi.
- Posudu nemojte da punite uljem zato što to
može da dovede do požara.
- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu
tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.
Upozorenje
- Pre uključivanja aparata proverite da li
napon naznačen na aparatu odgovara
naponu lokalne mreže.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen
utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora
biti zamenjen od strane kompanije Philips,
ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način
kvalikovanih osoba, kako bi se izbegao
rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima,
ili nedostatkom iskustva i znanja, pod
uslovom da su pod nadzorom ili da su
dobile uputstva za bezbednu upotrebu
aparata i da razumeju moguće opasnosti.
Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno
je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor
odraslih.
- Aparat i njegov kabl držite van domašaja
dece mlađe od 8 godina.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.
- Uređaj priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu. Obavezno proverite da li ste utikač
ispravno uključili u utičnicu.
- Aparat uvek postavite i koristite na suvoj,
stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu sa
spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom
za daljinsko upravljanje.
- Aparat nemojte da naslanjate na zid niti
na druge aparate. Ostavite bar 10 cm
slobodnog prostora sa zadnje, bočne i
gornje strane. Nemojte ništa da stavljate na
aparat.
- Aparat nemojte da koristite ni u jednu svrhu
osim one koja je opisana u ovom priručniku.
- Tokom prženja pomoću vrućeg vazduha
kroz izlazne otvore za vazduh oslobađa se
vruća para. Držite ruke i lice na bezbednoj
udaljenosti od pare i od izlaznih otvora za
vazduh. Takođe bi trebalo da se čuvate
vruće pare prilikom uklanjanja posude iz
aparata.
- Površine koje se dodiruju mogu da postanu
vruće dok aparat radi (Sl. 1).
- Nastavci postaju vrući tokom korišćenja
u aparatu Airfryer. Budite pažljivi prilikom
rukovanja njima.
- Da biste obezbedili besprekoran rad, pre
svake upotrebe uređaja proverite da li su
grejač i područje oko grejača čisti te se
uverite da na njima nema ostataka hrane.
- Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet
na plin ili na bilo koji šporet na struju i
električne grejne ploče, odnosno blizu istih,
kao niti u zagrejanu pećnicu.
Opomena
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za
upotrebu u domaćinstvu. Nije namenjen za
upotrebu u okruženjima kao što su kuhinje
za osoblje u prodavnicama, kancelarijama,
na farmama i u drugim radnim okruženjima.
Nije namenjen ni za upotrebu od strane
klijenata u hotelima, motelima, prenoćištima
i drugim vrstama smeštaja.
- Kod ispitivanja ili opravke uvek vratite uređaj
u ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte
pokušavati da sami popravite aparat, inače
će se time prekinuti vaša prava po garanciji.
- Aparat je dizajniran za korišćenje na
temperaturama okoline između 5 °C i 40 °C.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz
napajanja.
- Pre rukovanja ili odlaganja ostavite aparat
da se hladi oko 30 minuta.
- Nemojte da prepunite korpu. Korpu
napunite samo do oznake MAX.
- Uverite se da namirnice pripremljene u
ovom aparatu imaju zlatnožutu boju, a ne
tamnu ili braon. Uklonite izgorele ostatke.
Sveže krompire nemojte da pržite na
temperaturi iznad 180°C (da biste sveli
stvaranje akrilamida na najmanju moguću
meru).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dela
komore za kuvanje: Vruć grejni element, ivice
metalnih delova.
- Aparat nemojte da koristite ni u jednu svrhu
osim one opisane u korisničkom priručniku i
koristite isključivo originalne dodatke.
- Nivo buke: Lc 65 dB (A).
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj aparat kompanije Philips usklađen je sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi elektromagnetnim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se
odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU) (Sl. 2).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih
električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje
doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu
sredinu i zdravlje ljudi.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite
www.philips.com/support ili pogledajte međunarodni garantni
list.
3000.002.29971 .A
HD9630 - HD9639
HD9650 - HD9659

Probleme și întrebări frecvente despre Philips Avance Collection HD9650?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Philips Avance Collection HD9650, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Greutate şi dimensiuni
Greutate   7990
Lățime 321
Adâncime 433
Înălţime   315
Alte caracteristici
Consum de energie (tipic)   2200
Performanță
Tipul de produs Friteuză
Capacitatea -
Capacitatea de alimente a prăjitorului 1.4
Conţinut de ulei -
Termostat ajustabil yes
Funcție păstrare produs cald yes
Design
Tip construcție Singur
Design-ul cutiei Individual
Culoarea produsului Negru
Tipul de control Prin rotație
Stocare a cablului yes
Maşine de apă-piese de rezerva yes
Indicații
Ecran încorporat yes
Managementul energiei
Putere 1725
Auto Putere Off yes