Manual de utilizare Philips Azur GC4908

Vezi aici gratuit manualul pentru Azur GC4908 Philips. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de Azur GC4908 Philips pe pagina aceasta.

- Kad gludeklis ir pieslēgts strāvai vai atdziest,
novietojiet to un tā elektrības vadu vietā, kur
tam nevar piekļūt bērni vecumā līdz 8 gadiem.
- Vienmēr novietojiet staciju (bezvadu gludeklim)
un izmantojiet gludekli uz stabilas, līdzenas un
horizontālas virsmas.
- Ierīce ir jāizmanto un jānovieto uz līdzenas,
stabilas un siltumizturīgas virsmas. Ja
novietojat gludekli vertikāli vai uz statīva,
pārliecinieties, ka virsma, uz kuras gludeklis
novietots, ir stabila.
- Neļaujiet elektrības vadam saskarties ar
gludekļa karstu darba virsmu.
- (Bezvadu gludeklim) Negludiniet, ja gludeklim
ir piestiprināta pamatne. Citādi barošanas vads
tiks sabojāts. Tvaika gludeklis ir paredzēts tikai
gludināšanai bez vada.
Brīdinājums. Gludekļiem ar
Quick Calc Release funkciju
- Neatveriet un neizņemiet Quick Calc Release
kolektoru no ierīces lietošanas laikā.
- Nelietojiet ierīcē citus kolektorus, izņemot
Quick Calc Release kolektoru, kurš ir piegādāts
kopā ar ierīci.
- Neiepildiet ūdeni Quick Calc Release kanāla
atverē.
- Nelieciet Quick Calc Release atverē pirkstus vai
smailus priekšmetus.
UZMANĪBU: karsta virsma (1. att.)
- Lietošanas laikā virsmas var kļūt karstas
(gludekļiem ar karstuma simbolu uz ierīces).
Ievērībai
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla
sienas kontaktrozetei.
- Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav
kādi bojājumi.
- Pilnībā atritiniet elektrības vadu, pirms
ievietojat kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- Gludekļa gludināšanas virsma var kļūt
ārkārtīgi karsta, un pieskaršanās tai var izsaukt
apdegumus.
- Regulāri atkaļķojiet gludekli saskaņā ar
lietošanas rokasgrāmatas nodaļā “Tīrīšana un
apkope” sniegtajiem norādījumiem.
- Pēc gludināšanas, tīrot ierīci, piepildot vai
iztukšojot ūdens tvertni un arī pavisam īsu brīdi
atstājot gludekli bez uzraudzības, noregulējiet
tvaika padeves vadības slēdzi pozīcijā “bez
tvaika, novietojiet gludekli vertikālā stāvoklī
un izvelciet elektrības kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas.
- Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti,
katlakmens attīrīšanas līdzekļus, gludināšanas
šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
- Kontaktdakšu drīkst pievienot tikai
kontaktligzdai ar tādiem pašiem tehniskajiem
parametriem kā kontaktdakšai.
- Kad darbojas, iepildīšanas atvere nedrīkst būt
atvērta.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas
uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Pārstrādē
- Šis simbols (2. att.) nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko
produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/
support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni
skorzystać z obsługi świadczonej przez rmę Philips, należy zarejestrować zakupiony
produkt na stronie www.Philips.com/welcome.
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia,
zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną i
zachowaj ją w razie potrzeby.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. W przypadku zastosowań
komercyjnych, niewłaściwego użytkowania
lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami
producent nie ponosi odpowiedzialności, a
gwarancja traci ważność.
Niebezpieczeństwo
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Ostrzeżenie
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się,
że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne
z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka,
przewód sieciowy bądź samo urządzenie
mają widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli
urządzenie działa w sposób odbiegający od
normy, zostało upuszczone bądź przecieka.
- Nie zanurzaj w wodzie żelazka ani podstawy (w
przypadku żelazka bezprzewodowego).
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego zleć
rmie Philips, autoryzowanemu centrum
serwisowemu rmy Philips lub odpowiednio
wykwalikowanej osobie.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru,
gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazdka
elektrycznego przed napełnieniem zbiorniczka
wody. Przed napełnieniem zbiorniczka wody
żelazka bezprzewodowego należy je zdjąć z
podstawy.
- Żelazko bezprzewodowe może być używane
wyłącznie z podstawą.
- Urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami zycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
zakresie użytkowania tego typu urządzeń, pod
warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania
z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz
zostaną poinformowane o potencjalnych
zagrożeniach.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Starsze dzieci, które ukończyły 8. rok życia,
mogą czyścić urządzenie i korzystać z funkcji
Calc-Clean wyłącznie pod nadzorem.
- Włączone lub stygnące żelazko oraz jego
przewód sieciowy należy umieścić poza
zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- W przypadku żelazka bezprzewodowego
używaj zawsze podstawy i prasuj na stabilnej,
równej i poziomej powierzchni.
- Urządzenie należy stawiać i używać go na
płaskiej, stabilnej, żaroodpornej powierzchni.
W przypadku ustawiania żelazka w pozycji
pionowej lub umieszczania na podstawie
upewnij się, że powierzchnia jest stabilna.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu
sieciowego z rozgrzaną stopą żelazka.
- W przypadku żelazka bezprzewodowego
nie prasuj z podstawą przymocowaną do
żelazka. Może to spowodować uszkodzenie
przewodu zasilającego. Żelazko parowe jest
przeznaczone wyłącznie do prasowania
bezprzewodowego.
Ostrzeżenie: dotyczy modeli żelazek z funkcją
Quick Calc Release
- Nie otwieraj zbiornika funkcji Quick Calc
Release ani nie wyjmuj go z urządzenia
podczas użytkowania.
- Nie używaj z urządzeniem innych zbiorników
niż zbiornik Quick Calc Release dołączony do
zestawu.
- Nie wlewaj wody do kanalika otworu Quick
Calc Release.
- Nie wkładaj do otworu Quick Calc Release
palców ani ostrych przedmiotów.
UWAGA: gorąca powierzchnia (rys. 1)
- Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas
użytkowania (dotyczy żelazek oznaczonych
symbolem ostrzegającym przed wysoką
temperaturą).
Uwaga
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do
uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy
nie jest uszkodzony.
- Przed umieszczeniem wtyczki w gniazdku
elektrycznym całkowicie rozwiń przewód.
- Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i
dotknięcie jej może spowodować poparzenia.
- Regularnie usuwaj kamień z żelazka zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi w rozdziale
Czyszczenie i konserwacja” w instrukcji obsługi.
- Po zakończeniu prasowania ustaw regulator
pary w położeniu „prasowanie na sucho, ustaw
żelazko w pozycji pionowej i wyjmij wtyczkę
przewodu sieciowego z gniazdka w przypadku:
czyszczenia urządzenia, napełniania lub
opróżniania zbiornika wody, odstawienia
żelazka nawet na krótką chwilę.
- Nie wlewaj do zbiornika wody perfum, octu,
krochmalu, środków do usuwania kamienia,
ułatwiających prasowanie ani żadnych innych
środków chemicznych.
- Wtyczkę podłączaj wyłącznie do gniazdka o
takich samych parametrach technicznych jak
wtyczka.
- Otwór wlewowy nie może być otwarty podczas
pracy.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami
dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Recykling
- Ten symbol (rys. 2) oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi (2012/19/UE).
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami
dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.
com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a benecia pe deplin de asistenţa
oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Important!
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante
înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
Acest aparat electrocasnic a fost conceput
numai pentru uz casnic. Producătorul nu-şi
asumă nicio obligaţie, iar garanţia nu se va
aplica în caz de utilizare în scop comercial,
utilizare necorespunzătoare sau nerespectarea
instrucţiunilor.
Pericol
- Nu introduceţi niciodată aparatul în apă.
Avertisment
- Înainte de a conecta aparatul, verică dacă
tensiunea indicată pe aparat corespunde
tensiunii de alimentare locale.
- Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul
electric sau aparatul prezintă deteriorări vizibile,
dacă aparatul funcţionează neobişnuit în orice
mod sau dacă ai scăpat aparatul pe jos ori
acesta prezintă scurgeri.
- Nu scufunda erul de călcat sau baza acestuia
(pentru erul de călcat fără r) în apă.
- În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips sau
un centru de service autorizat de Philips sau
personal calicat în domeniu, pentru a evita
orice accident.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în
timp ce este conectat la priză.
- Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte
de a umple rezervorul de apă. Pentru utilizarea
fătă r, erul de călcat trebuie îndepărtat de pe
bază înainte de a umple rezervorul de apă.
- Fierul de călcat fără r trebuie utilizat cu baza
furnizată.
- Acest aparat poate  utilizat de către copii
începând de la vârsta de 8 ani şi persoane care
au capacităţi zice, senzoriale sau mentale
reduse sau sunt lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii de
siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele pe
care le prezintă.
- Nu le permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
- Copiilor mai mari, cu vârsta de minimum 8
ani le este permis să cureţe aparatul şi să
efectueze procedura de detartrare numai sub
supraveghere.
- Nu lăsaţi erul de călcat şi cablul său de
alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8
ani atunci când este pornit sau se răceşte.
- Întotdeauna aşează baza (pentru erul de
călcat fără r) şi utilizează erul de călcat pe o
suprafaţă stabilă, plată şi orizontală.
- Aparatul trebuie utilizat şi aşezat pe o
suprafaţă plată, stabilă şi termorezistentă.
Când aşezi erul de călcat în poziţie verticală
sau pe suportul său, asigură-te că suprafaţa pe
care l-ai aşezat este stabilă.
- Nu atingeţi cablul electric de talpa erului când
aceasta este încinsă.
- (Pentru erul de călcat fără r) Nu călca cu
baza ataşată de erul de călcat. În caz contrar,
cablul de alimentare se va deteriora uşor.
Fierul de călcat cu abur este conceput exclusiv
pentru călcarea fără r.
Avertisment: pentru modelele de are de
călcat cu detartrare rapidă
- Nu deschide şi nu scoate recipientul pentru
detartrare rapidă din aparat în timpul utilizării.
- Nu utiliza alte recipiente de pe aparat decât
recipientul pentru detartrare rapidă care a fost
furnizat împreună cu aparatul.
- Nu turna apă în canalul oriciului pentru
detartrare rapidă.
- Nu introduce degetele sau obiecte ascuţite în
oriciul pentru detartrare rapidă.
ATENŢIE: Suprafaţă erbinte (Fig. 1)
- Suprafeţele pot deveni erbinţi în timpul
utilizării (pentru arele de călcat cu simbolul
„erbinte” marcat pe aparat).
Atenţie
- Conectează aparatul numai la o priză de
perete cu împământare.
- Verică cablul regulat, pentru a te asigura că nu
este deteriorat.
- Desfăşuraţi în întregime cablul de alimentare,
înainte de a-l introduce în priză.
- Talpa erului de călcat se încinge foarte tare şi
poate cauza arsuri la atingere.
- Detartraţi regulat erul de călcat, conform
instrucţiunilor din capitolul „Curăţarea şi
întreţinerea” din manualul de utilizare.
- După ce aţi terminat de călcat, când curăţaţi
aparatul, când umpleţi sau goliţi rezervorul
de apă sau chiar când faceţi o scurtă pauză:
setaţi butonul de control al aburului la poziţia
„călcare uscată, puneţi erul în poziţie verticală
şi scoateţi aparatul din priză.
- Nu turnaţi parfum, oţet, amidon, agenţi de
detartrare, aditivi de călcare sau alte substanţe
chimice în rezervorul de apă.
- Ştecherul trebuie conectat doar la o priză cu
aceleaşi caracteristici tehnice.
- Oriciul de umplere nu trebuie deschis în
timpul funcţionării.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind
expunerea la câmpuri electromagnetice.
Reciclare
- Acest simbol (Fig. 2) înseamnă că acest produs nu poate  eliminat împreună cu
gunoiul menajer normal (2012/19/UE).
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi
electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului şi sănătăţii umane.
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/
support sau să consultaţi broşura de garanţie internaţională separată.
РУССКИЙ
Введение
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Важные сведения о безопасности
Дополнение к эксплуатационной документации
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его
для дальнейшего использования в качестве справочного
материала.
Этот прибор предназначен только для домашнего
использования. Использование в коммерческих целях,
ненадлежащее использование или несоблюдение
инструкций освобождает производителя от любой
ответственности и отменяет действие гарантии.
Опасно!
- Запрещается погружать прибор в воду.
Предупреждение
- Перед подключением прибора убедитесь, что
указанное на нем номинальное напряжение
соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещается использовать прибор, если вилка,
сетевой шнур или сам прибор имеет видимые
повреждения, а также если прибор роняли, он не
работает должным образом или протекает.
- Запрещается погружать в воду утюг и (для
беспроводных утюгов) подставку.
- В случае повреждения сетевого шнура его
необходимо заменить шнуром Philips. Чтобы
обеспечить безопасную эксплуатацию прибора,
заменяйте шнур только в авторизованном сервисном
центре Philips или в сервисном центре с персоналом
аналогичной квалификации.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без
присмотра.
- Перед заполнением резервуара для воды
обязательно отсоединяйте прибор от розетки
электросети. Для беспроводных моделей: перед
наполнением резервуара необходимо снять утюг с
подставки.
- Беспроводные утюги можно использовать только с
комплектными подставками.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными
интеллектуальными или физическими
возможностями, а также лица с недостаточным
опытом и знаниями могут пользоваться
данным прибором только под присмотром или
после получения инструкций по безопасному
использованию прибора и при условии понимания
потенциальных опасностей.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Дети в возрасте 8 лет или старше могут проводить
очистку прибора и выполнять удаление накипи, но
только под присмотром взрослых.
- Не допускайте контакта детей младше 8 лет с
утюгом и сетевым шнуром, если прибор включен, а
также в процессе его охлаждения.
- Всегда размещайте подставку (для беспроводных
утюгов) и используйте утюг на устойчивой,
горизонтальной и ровной поверхности.
- Прибор необходимо использовать и размещать на
плоской, устойчивой, термостойкой поверхности.
Прежде чем поставить утюг вертикально или на
подставку, убедитесь в устойчивости поверхности.
- Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы
утюга.
- (Для беспроводных утюгов): перед использованием
утюга необходимо отсоединять его от подставки.
В противном случае можно повредить сетевой
шнур. Этот паровой утюг предназначен только для
беспроводного использования.
Предупреждение (для утюгов с функцией
быстрой очистки от накипи)
- Не открывайте коллектор системы быстрой очистки
от накипи и не извлекайте его из прибора во время
использования.
- Используйте только коллектор системы быстрой
очистки от накипи, входящий в комплектацию
прибора.
- Не наливайте воду через канал отверстия для
быстрой очистки от накипи.
- Не опускайте руки и заостренные предметы в
отверстие для быстрой очистки от накипи.
ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность
(рис. 1)
- Во время использования поверхности нагреваются
(применимо к утюгам с обозначением “горячо”).
Внимание!
- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой
шнур.
- Полностью размотайте сетевой шнур перед тем, как
вставить вилку в розетку электросети.
- Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга
может привести к ожогам.
- Регулярно очищайте утюг от накипи в соответствии
с рекомендациями, приведенными в главе “Очистка и
уход” инструкции по эксплуатации.
- По окончании глажения, во время очистки утюга, при
наполнении или опустошении резервуара для воды,
а также в случае, если утюг даже на короткое время
оставлен без присмотра, установите парорегулятор
в положение глажения без пара, поставьте утюг
вертикально и отключите его от электросети.
- Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус,
крахмал, химические средства для удаления накипи,
добавки для глажения или другие химические
средства.
- Напряжение в сети должно соответствовать
напряжению, указанному на приборе.
- Во время работы прибора отверстие для наливания
воды должно быть закрыто.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию
электромагнитных полей.
Утилизация
- Этот символ (рис. 2) означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми
отходами (2012/19/EU).
- Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии
с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация помогает предотвратить
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.
SLOVENSKY
Úvod
Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte u spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť
podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na webovej stránke
www.philips.com/welcome.
Dôležité!
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte
tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na
neskoršie použitie.
Toto zariadenie je určené iba na domáce
používanie. Výrobca nenesie žiadnu
zodpovednosť za poruchy spôsobené
komerčným alebo nesprávnym používaním,
prípadne nedodržaním pokynov a na takéto
poruchy sa nevzťahuje záruka.
Nebezpečenstvo
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
Varovanie
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či
sa napätie uvedené na zariadení zhoduje
s napätím v sieti.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťo
kábel alebo samotné zariadenie viditeľne
poškodené alebo ak zariadenie funguje
nezvyčajne, spadlo, prípadne z neho uniká voda.
- Žehličku ani podstavec (pri bezšnúrových
žehličkách) nikdy neponárajte do vody.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť
jedine personál spoločnosti Philips, personál
servisného strediska autorizovaného
spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou
kvalikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej
situácii.
- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete
ho nikdy nechať bez dozoru.
- Pred plnením zásobníka na vodu vždy
odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. V
prípade bezšnúrovej žehličky musí byť pred
plnením zásobníka na vodu žehlička zložená
z podstavca.
- Bezšnúrová žehlička musí byť používaná len
s dodaným podstavcom.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené
telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti
alebo nemajú dostatok skúseností a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im
bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú
príslušným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa so zariadením hrali deti.
- Staršie deti vo veku 8 a viac rokov smú čistiť
zariadenie a odstraňovať vodný kameň
pomocou funkcie Calc-Clean iba pod dozorom.
- Keď je žehlička zapnutá alebo chladne,
uchovávajte ju aj jej sieťový kábel mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Podstavec (v prípade bezkáblovej žehličky)
vždy umiestnite a žehličku používajte na
stabilnom, rovnom, vodorovnom povrchu.
- Zariadenie sa smie používať iba na rovnom
a stabilnom povrchu odolnom voči vysokým
teplotám a klásť iba na takýto povrch. Keď
žehličku postavíte do vzpriamenej polohy
alebo na podstavec, uistite sa, že povrch, na
ktorý ju kladiete, je stabilný.
- Nedovoľte, aby sa sieťový kábel dostal do
kontaktu s horúcou žehliacou platňou žehličky.
- (V prípade bezšnúrových žehličiek)
Pred žehlením žehličku zložte z podstavca.
V opačnom prípade sa môže ľahko poškodiť
napájací kábel. Naparovacia žehlička je
navrhnutá len na bezšnúrové používanie.
Varovanie: Pre modely žehličiek s funkciou
Quick Calc Release
- Počas používania neotvárajte ani
neodstraňujte zberač funkcie Quick Calc
Release zo zariadenia.
- Na zariadení nepoužívajte iné zberače než
dodaný zberač funkcie Quick Calc Release.
- Nenalievajte vodu cez kanál do otvoru funkcie
Quick Calc Release.
- Do otvoru funkcie Quick Calc Release
nevkladajte prsty ani špicaté predmety.
UPOZORNENIE: Horúci povrch (obr. 1)
- Počas používania sa povrchy zohrejú na
vysokú teplotu (pre žehličky so symbolom
vysoká teplota“ označenom na zariadení).
Výstraha
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej
zásuvky.
- Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je
poškodený.
- Skôr než zapojíte sieťový kábel do elektrickej
zásuvky, úplne ho rozviňte.
- Žehliaca plocha žehličky môže byť veľmi
horúca a pri dotyku môže spôsobiť popáleniny.
- Zo žehličky pravidelne odstraňujte vodný
kameň podľa pokynov v kapitole „Čistenie a
údržbav návode na používanie.
- Keď dokončíte žehlenie, keď čistíte zariadenie,
keď plníte alebo vyprázdňujete zásobník
na vodu a tiež, keď čo i len na krátku chvíľu
prestanete žehličku používať: ovládanie
naparovania nastavte do polohy „suché
žehlenie, žehličku postavte do vzpriamenej
polohy a odpojte sieťovú zástrčku zo siete.
- Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum,
ocot, škrob, prostriedky na odstránenie
vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie
žehlenia ani žiadne iné chemikálie.
- Zástrčka sa musí pripojiť len do zásuvky so
zhodnými technickými parametrami.
- Nalievací otvor na vodu sa počas prevádzky
nesmie otvárať.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam
týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Recyklácia
- Tento symbol (obr. 2) znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber
elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/
support alebo si prečítajte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti
podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/
welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite te
pomembne informacije in jih shranite za poznejšo
uporabo.
Ta aparat je namenjen samo za domačo uporabo.
Proizvajalec v primeru komercialne uporabe,
neprimerne uporabe ali neupoštevanja navodil
ne prevzema nikakršne odgovornosti in garancija
v takšnem primeru ne velja.
Nevarnost
- Aparata ne potapljajte v vodo.
Opozorilo
- Preden priključite aparat na električno omrežje,
preverite, ali napetost, navedena na aparatu,
ustreza napetosti lokalnega električnega
omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je vtikač, omrežni
kabel ali aparat poškodovan, če aparat
kakorkoli deluje nepravilno, če vam je aparat
padel po tleh ali če pušča.
- Likalnika ali podstavka (za brezžični likalnik) ne
potapljajte v vodo.
- Poškodovani omrežni kabel sme zaradi
varnosti zamenjati samo predstavnik družbe
Philips, pooblaščeni servisni center družbe
Philips ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Na električno omrežje priklopljenega aparata
nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Pred polnjenjem zbiralnika za vodo aparat
vedno izklopite iz električne vtičnice. Pred
polnjenjem zbiralnika za vodo je treba brezžični
likalnik odstraniti s podstavka.
- Brezžični likalnik je dovoljeno uporabljati le s
priloženim podstavkom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta
starosti naprej in osebe z zmanjšanimi zičnimi
ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, če so prejele in
razumejo navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna
oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Ne dovolite, da bi se z aparatom igrali otroci.
- Otroci nad 8. letom starosti lahko čistijo aparat
in odstranjujejo vodni kamen samo pod
nadzorom.
- Ko je aparat vklopljen ali se ohlaja, likalnik in
njegov napajalni kabel hranite izven dosega
otrok pod 8. letom starosti.
- Podstavek (za brezžični likalnik) in likalnik
vedno postavite in uporabljajte na stabilni,
ravni in vodoravni podlagi.
- Aparat postavite in uporabljajte na stabilni
in ravni površini, ki je odporna na vročino. Ko
likalnik postavite pokonci ali na stojalo, ga
postavite na stabilno površino.
- Pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročo
likalno ploščo.
- (Za brezžični likalnik) Ne likajte, če je na likalnik
nameščen podstavek. Sicer se lahko poškoduje
napajalni kabel. Parni likalnik je zasnovan le za
brezžično likanje.
Opozorilo: za modele likalnikov s funkcijo za
hitro odstranjevanje vodnega kamna
- Zbiralnika za hitro odstranjevanje vodnega
kamna med uporabo ne odpirajte ali
odstranjujte z aparata.
- Z aparatom uporabljajte samo priloženi
zbiralnik za hitro odstranjevanje vodnega
kamna.
- Vode ne nalivajte skozi kanal odprtine za
odstranjevanje vodnega kamna.
- V odprtino za hitro odstranjevanje vodnega
kamna ne segajte s prstom in ne vstavljajte
koničastih predmetov.
POZOR: vroča površina (slika 1)
- Površine se med uporabo segrejejo
(za likalnike, ki imajo simbol za vroče).
Pozor
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Omrežni kabel redno pregledujte zaradi
morebitnih poškodb.
- Preden omrežni kabel vključite v stensko
vtičnico, ga popolnoma odvijte.
- Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob
dotiku povzroči opekline.
- Redno odstranjujte vodni kamen iz likalnika
v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in
vzdrževanje« v uporabniškem priročniku.
- Ko končate z likanjem, ko likalnik čistite, ko
polnite ali praznite zbiralnik za vodo ali ko
likanje prekinete in odidete proč le za kratek
čas: parni regulator nastavite na položaj za
suho likanje, likalnik postavite na peto in
omrežni vtikač izvlecite iz stenske vtičnice.
- V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa,
škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega
kamna, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.
- Vtič se lahko priključi samo v vtičnico, ki ima
enake tehnične lastnosti kot vtič.
- Odprtina za polnjenje mora biti med
delovanjem odprta.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Recikliranje
- Ta simbol (slika 2) pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi
gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov.
S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in
zdravje ljudi.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite
ločeni mednarodni garancijski list.
SRPSKI
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi
kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
2
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove
važne informacije i sačuvajte ih za buduće
potrebe.
Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu
upotrebu. U slučaju bilo kakve komercijalne
upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili
nepoštovanja uputstava, proizvođač ne prihvata
nikakvu odgovornost i garancija se neće
primenjivati.
Opasnost
- Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
Upozorenje
- Pre uključivanja aparata proverite da li napon
naznačen na aparatu odgovara naponu
lokalne mreže.
- Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu
za napajanje ili samom aparatu primetite
vidljiva oštećenja, ako aparat pokazuje znake
bilo kakvog nepravilnog funkcionisanja,
odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega curi
voda.
- Nemojte da potapate peglu niti postolje (za
bežičnu peglu) u vodu.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga
zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips
servisni centar ili na sličan način kvalikovane
osobe kako bi se izbegao rizik od nezgode.
- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok
je priključen na električnu mrežu.
- Pre punjenja rezervoara vodom uvek izvucite
utikač iz zidne utičnice. Kod bežičnih modela,
peglu morate da skinete sa postolja pre nego
što napunite rezervoar za vodu.
- Bežična pegla mora da se koristi isključivo sa
priloženim postoljem.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom
da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva
za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju
moguće opasnosti.
- Nemojte da dozvolite da se deca igraju
aparatom.
- Deci starijoj od 8 godina dozvoljeno je samo da
čiste aparat i da obavljaju proceduru čišćenja
kamenca pod nadzorom.
- Peglu i kabl za napajanje držite van domašaja
dece mlađe od 8 godina dok je pegla
uključena ili dok se hladi.
- Postolje (za bežične modele) uvek postavite
i peglu koristite na stabilnoj, ravnoj i
horizontalnoj površini.
- Aparat morate da koristite i da ga postavljate
na ravnu, stabilnu površinu otpornu na toplotu.
Kada peglu postavite u uspravan položaj ili na
postolje, proverite da li je površina na koju ste
je stavili stabilna.
- Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa
grejnom pločom pegle.
- (Za bežičnu peglu) Nemojte da peglate dok
se postolje nalazi na pegli. U suprotnom
lako može da dođe do oštećenja kabla za
napajanje. Pegla na paru napravljena je
isključivo za bežično peglanje.
Upozorenje: Za modele pegli sa funkcijom
Quick Calc Release
- Tokom upotrebe aparat nemojte da otvarate
niti da iz njega vadite rezervoar za funkciju
Quick Calc Release.
- U aparatu nemojte da koristite druge
rezervoare, osim rezervoara Quick Calc Release
koji ste dobili sa aparatom.
- Nemojte da punite vodu kroz kanal otvora
funkcije Quick Calc Release.
- Nemojte da stavljate prste niti špicaste
predmete u otvor funkcije Quick Calc Release.
OPREZ: Vruća površine (sl. 1)
- Površine se zagrevaju tokom korišćenja (kod
pegli koje na kućištu imaju simbol toplote).
Opomena
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu.
- Redovno proveravajte da li na kablu za
napajanje ima oštećenja.
- Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre
uključivanja u zidnu utičnicu.
- Grejna ploča pegle može da postane veoma
vrela i da izazove opekotine ako je dodirnete.
- Peglu redovno čistite od naslaga kamenca u
skladu sa uputstvima u poglavlju „Čišćenje i
održavanje“ u korisničkom priručniku.
- Nakon što završite sa peglanjem i pre nego
što počnete da čistite peglu, punite ili praznite
rezervoar za vodu i kada peglu ostavljate makar
i na kratko: podesite kontrolu pare na „bez
pare, peglu postavite uspravno i izvucite utikač
iz zidne utičnice.
- U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem,
sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca,
aditive za peglanje i druge hemikalije.
- Utikač mora da bude priključen u utičnicu koja
ima iste tehničke karakteristike kao utikač.
- Otvor za punjenje ne sme da bude otvoren
tokom rada.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa
elektromagnetnim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol (sl. 2) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim
kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih
proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu
sredinu i zdravlje ljudi.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pogledajte
međunarodni garantni list.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan
destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinde ürün
kaydınızı yaptırın.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Bu cihaz, sadece evde kullanıma yönelik olarak
tasarlanmıştır. Her türlü ticari ve uygunsuz
kullanım veya talimatlara uyulmaması
durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez
ve garanti geçerliliğini yitirir.
Tehlike
- Asla cihazı suya batırmayın.
Uyarı
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı
olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı
olup olmadığını kontrol edin.
- Fiş, elektrik kablosu veya cihazda görünür
herhangi bir hasar varsa veya cihaz herhangi
bir şekilde anormal çalışıyorsa ya da cihaz
1
düşürülmüş veya cihazda sızıntı varsa cihazı
kullanmayın.
- Ütüyü veya ütü tabanını (kablosuz ütü için)
suya batırmayın.
- Elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike
oluşturmasını önlemek için kablonun mutlaka
Philips ya da Philips’in yetki verdiği bir servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş
kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz
bırakmayın.
- Su haznesini doldurmadan önce cihazın şini
mutlaka prizden çekin. Kablosuz modellerde su
haznesini doldurmadan önce ütüyü tabandan
kaldırın.
- Kablosuz ütü yalnızca birlikte verilen tabanla
kullanılmalıdır.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
- Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
- 8 yaş ve üzeri çocukların sadece yetişkin
denetimi altında cihazı temizlemelerine ve kir
temizleme işlemine katılmalarına izin verilir.
- Cihaz açıkken veya soğumaktayken, ütüyü
ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Tabanı (kablosuz ütü için) yerleştireceğiniz ve
ütüyü kullanacağız yer sabit, düz ve yatay bir
yüzey olmalıdır.
- Cihaz düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde
kullanılmalı ve bu tür yüzeylere yerleştirilmelidir.
Ütüyü arka kısmı üzerine veya standına
oturttuğunuzda yerleştirdiğiniz yüzeyin sabit
olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunun sıcak ütü tabanına temas
etmesine izin vermeyin.
- Taban (kablosuz ütü için) ütüye takılıyken
ütüleme işlemi yapmayın. Aksi takdirde, güç
kaynağı kablosu hasar görebilir. Buharlı ütü
sadece kablosuz ütüleme için tasarlanmıştır.
Uyarı: Hızlı Kireç Çözme özelliğine sahip ütü
modelleri için
- Kullanım sırasında Hızlı Kireç Çözme
toplayıcısını açmayın ve cihazdan çıkarmayın.
- Cihaz ile birlikte verilen Hızlı Kireç Çözme
toplayıcısı dışında toplayıcıları cihaz ile birlikte
kullanmayın.
- Hızlı Kireç Çözme bölmesi kanalından su
doldurmayın.
- Parmağınızı ve sivri nesneleri Hızlı Kireç Çözme
bölmesine sokmayın.
DİKKAT: Sıcak yüzey (Şek. 1)
- Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir (cihaz
üzerinde “sıcak” sembolü bulunan ütülerde).
Dikkat
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli
olarak kontrol edin.
- Prize takmadan önce elektrik kordonunu
tamamen açın.
- Ütünün tabanı aşırı ısınabilir ve
dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
- Ütünün kireç temizliğini düzenli olarak, kullanım
kılavuzunda yer alan “Temizlik ve bakım
bölümündeki talimatlara göre gerçekleştirin.
- Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı
temizlerken, su haznesini doldururken veya
boşaltırken ve aynı zamanda ütülemeye kısa bir
süre için olsa bile ara verdiğinizde, buhar ayar
düğmesini “kuru ütüleme” konumuna getirin,
ütüyü arka kısmı üzerine koyun ve elektrik şini
prizden çekin.
- Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü
ürünler, ütülemeye yardımcı olacak ürünler ve
diğer kimyasal maddeler koymayın.
- Fiş, yalnızca şle aynı teknik özelliklere sahip bir
prize takılmalıdır.
- Doldurma deliği, çalışması sırasında açık
olmamalıdır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara
ve düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm
- Bu simge (Şek. 2), ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına
gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına
uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkileri önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret
edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі користуватися
підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важливо
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте його
для майбутньої довідки.
Цей пристрій призначено лише для побутового
використання. У разі комерційного використання,
невідповідного використання чи недотримання
інструкцій виробник не бере на себе відповідальності, а
гарантія втрачає чинність.
Небезпечно
- Не занурюйте пристрій у воду.
Попередження
- Перед тим як під’єднувати пристрій до
електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо на штекері, шнурі
живлення або самому пристрої помітні пошкодження,
якщо пристрій не працює належним чином у будь-
який спосіб або якщо пристрій упав чи протікає.
- Не занурюйте праску або (для бездротової праски)
платформу у воду.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до
компанії Philips, сервісного центру, уповноваженого
Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він
під’єднаний до мережі.
- Завжди від’єднуйте пристрій від мережі перед тим,
як наповнювати резервуар водою. Для бездротового
пристрою: перш ніж наповнювати резервуар для
води, праску необхідно зняти з платформи.
- Бездротову праску необхідно використовувати лише
з платформою з комплекту.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими здібностями,
чи без належного досвіду та знань, за умови,
що користування відбувається під наглядом, їм
було проведено інструктаж щодо безпечного
користування пристроєм та їх було повідомлено про
можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Старші діти віком від 8 років можуть чистити
пристрій і виконувати процедуру видалення накипу
Calc-Clean лише під наглядом дорослих.
- Зберігайте увімкнену праску або праску, що
охолоджується, та її шнур живлення подалі від дітей
віком до 8 років.
- Завжди ставте платформу (для бездротової
праски) та використовуйте праску на стійкій, рівній і
горизонтальній поверхні.
- Пристрій потрібно використовувати і ставити на
рівну, стійку, жаростійку поверхню. Коли ставите
праску на п’яту або на підставку, перевіряйте, чи
поверхня є стійкою.
- Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячої
підошви праски.
- (Для бездротової праски) Не прасуйте з
прикріпленою до праски платформою. Інакше можна
легко пошкодити кабель живлення. Парову праску
призначено лише для прасування без шнура.
Попередження: для моделей прасок із
функцією швидкого видалення накипу
- Не відкривайте і не виймайте збирач накипу
пристосування для швидкого видалення накипу з
пристрою під час його використання.
- Не використовуйте інших збирачів накипу, ніж збирач
накипу пристосування для швидкого видалення
накипу, що входить у комплект пристрою.
- Не наливайте воду в канал отвору пристосування для
швидкого видалення накипу.
- Не встромляйте пальці та загострені предмети в
отвір пристосування для швидкого видалення накипу.
УВАГА! Гаряча поверхня (мал. 1)
- Під час використання поверхні можуть нагріватися
(для прасок із символом «гаряче»).
Увага!
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
- Повністю розмотайте шнур живлення перед тим, як
вставляти штекер у розетку.
- Температура підошви праски може бути дуже
високою і спричинити опіки.
- Регулярно видаляйте накип із праски, дотримуючись
інструкцій з розділу «Чищення та догляд» у посібнику
користувача.
- Після прасування, під час чищення пристрою,
наповнення або спорожнення резервуара для води,
а також якщо Ви навіть ненадовго залишаєте праску:
встановлюйте регулятор пари у положення «без
відпарювання», кладіть праску на п’яту та виймайте
штепсель із розетки.
- Не заливайте у резервуар для води парфуми,
оцет, крохмаль, засоби проти накипу, засоби для
прасування чи інші хімікати.
- Штекер потрібно під’єднувати до розетки з такими
самими технічними характеристиками.
- Отвір не має бути відкритим під час роботи пристрою.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу
електромагнітних полів.
Переробка
- Цей символ (мал. 2) означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими
відходами (2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні.
Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та
здоров’я людей.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або
прочитайте окремий гарантійний талон.
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 09382

Probleme și întrebări frecvente despre Philips Azur GC4908?

Adresează aici întrebarea ta despre Azur GC4908 Philips celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de Azur GC4908 Philips să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Philips
Model Azur GC4908
Produs fier de călcat
EAN 8710103899747, 8710103880301, 8710103922766
Limbă Engleză, Polonez, Rusă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Grup de produse Fiare de călcat
Tipul fișierului PDF
Caracteristici
Capacitate rezervor de apă 0.3
Jet de abur continuu 55
Vertical funcţia de abur
Funcţia anti-picurare
Potrivit pentru apă de la robinet
Potrivit pentru orice țesătură
Greutate pachet 1.908
Închidere automată
Capacitate rezervor de apă 0.3
Jet de abur continuu 55
Vertical funcţia de abur
Funcţia anti-picurare
Potrivit pentru apă de la robinet
Potrivit pentru orice țesătură
Greutate fier de călcat 1669
Tipul Fier de călcat cu abur
Variabile pentru abur -
Lungime cablu 3
Performanță accelerare abur 250
Auto Putere Off
Culoarea produsului Negru
Funcție de accelerare (boost) a aburului
Abur continuu
Automată anti-Calc -
Fără fir
Manual
Adaptat pentru călătorie
Alte caracteristici
Putere 3000
Greutate şi dimensiuni
Greutate fier de călcat 1.669
Lățime 128.8
Adâncime 319.5
Înălţime 153.3
Lăţime de ambalaj 137
Adâncimea de ambalaj 332
Înălţime de ambalaj 167
Detalii tehnice
Lungime cablu 3
Greutate pachet 1908
Închidere automată
Managementul energiei
Putere 3000
Tensiune AC intrare 240
Ergonomice
Lungime cablu 3
Cablu non-răsucire -
Bază de rotaţie 360 °
Indicații
Indicaţia de lumină