Philips ClearTouch Air GC562

Manual de utilizare Philips ClearTouch Air GC562

(1)
 • - Pazite na vročo paro in vročo vodo, ki med uporabo
  uhajata iz parne enote. Para in vroča voda lahko
  povzročita opekline.
  - Šoba glave parne enote se lahko zelo segreje in vam
  ob dotiku povzroči opekline.
  - Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
  - Aparata ne vlecite po tleh.
  - Podstavka parne enote na postavljajte na mizo ali
  stol. Preden jo začnete uporabljati, jo postavite na tla.
  - Če se cev upogne v obliko črke U, para v cevi
  kondenzira. To povzroči uhajanje kapljic pare ali vode
  iz glave parne enote.
  - Omrežni kabel ne sme priti v stik z vročo paro, ko
  uporabljate aparat.
  - Para določene površine sten ali vrat lahko poškoduje
  ali razbarva.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
  izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
  Okolje
  - Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj
  z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite
  na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste
  pripomogli k varovanju okolja.
  Garancija in podpora
  Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali
  preberite ločeni mednarodni garancijski list.
  LIETUVIŲ
  Įvadas
  Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa
  „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu
  www.philips.com/welcome.
  Svarbu
  Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite
  šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti
  ateityje.
  Pavojus
  - Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir
  neskalaukite jo tekančiu vandeniu.
  Įspėjimas
  - Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso
  nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo
  įtampą.
  - Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas,
  maitinimo laidas arba pats prietaisas yra pažeistas, jei
  prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia vandenį.
  - Nejunkite prietaiso tiesiogiai prie maitinimo šaltinio.
  - Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“
  įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite
  prietaiso taisyti patys, priešingu atveju garantija
  nebegalios.
  - Jei pažeistas maitinimo laidas, kad išvengtumėte
  rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“
  įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti
  panašios kvalikacijos specialistai.
  - Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis
  prijungtas prie maitinimo tinklo.
  - Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
  asmenys, kurių ziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
  yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su
  sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu
  ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų
  prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais.
  - Kai baigiate garinti, pildote ar tuštinate vandens
  bakelį, valote ar plaunate prietaisą ir net trumpam jį
  paliekate, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
  - Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams
  nepasiekiamoje vietoje.
  - Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Valyti
  ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros
  negali.
  - Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
  - Prietaiso nenaudokite, kai vandens bakelis tuščias.
  Atsargiai
  - Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
  - Saugokitės karštų garų ir karšto vandens, išeinančio iš
  garintuvo, kai juo naudojatės. Garais ir karštu
  vandeniu galite nusideginti.
  - Garintuvo antgalis gali labai įkaisti ir jį palietus galima
  nusideginti.
  - Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
  - Niekada netraukite ar nevilkite prietaiso per grindis.
  - Garintuvo pagrindo nestatykite ant stalo ar kėdės, kai
  jis naudojamas, verčiau jį laikykite ant grindų.
  - Jei žarna susilenkia U raidės forma, joje susidaro garų
  kondensatas. Dėl to garų srautas gali būti nepastovus
  arba iš garintuvo antgalio gali tekėti vandens lašeliai.
  - Kai naudojatės įrenginiu, saugokite, kad ant maitinimo
  laido nepatektų karštų garų.
  - Garai gali paveikti sienų ar durų apdailos spalvą arba
  ją išblukinti.
  Elektromagnetiniai laukai (EML)
  „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl
  elektromagnetinių laukų poveikio.
  Aplinka
  - Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis
  atliekomis, o nuneškite jį į ocialų surinkimo punktą perdirbti.
  Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.
  Garantija ir pagalba
  Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba
  perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.
  УКРАЇНСЬКА
  Вступ
  Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
  повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте
  свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
  Важливо
  Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
  початком користування пристроєм та зберігайте
  його для майбутньої довідки.
  Небезпечно
  - Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та
  не мийте його під краном.
  - Zariadenie nepripájajte k zdroju napájania
  jednosmerným prúdom.
  - Zariadenie vždy vráťte do servisného centra
  autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho
  skontrolujú prípadne opravia. Nepokúšajte sa
  zariadenie opraviť svojpomocne, inak záruka stratí
  platnosť.
  - Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine
  personál spoločnosti Philips, servisné stredisko
  autorizované spoločnosťou Philips alebo osoby
  s podobnou kvalikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej
  situácii.
  - Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho
  nikdy nechať bez dozoru.
  - Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako
  8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
  zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
  nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú
  pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné
  používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že
  rozumejú príslušným rizikám.
  - Keď skončíte naparovanie, plníte alebo vyprázdňujete
  zásobník na vodu, a tiež keď zariadenie čistíte,
  vyplachujete alebo čo len krátku chvíľu nepoužívate,
  odpojte ho z elektrickej siete.
  - Zariadenie a sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu
  detí.
  - Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
  zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani
  vykonávať údržbu tohto zariadenia.
  - Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
  - Nepoužívajte zariadenie, keď je zásobník na vodu
  prázdny.
  Výstraha
  - Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je
  poškodený.
  - Dávajte pozor na horúcu paru alebo vodu
  vychádzajúcu z naparovacieho zariadenia počas
  používania. Para a horúca voda môžu spôsobiť
  obareniny.
  - Dýza naparovacej hlavice sa môže zohriať na veľmi
  vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť popáleniny.
  - Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
  - Zariadenie nikdy neťahajte po podlahe.
  - Počas používania podstavec zariadenia na
  naparovanie neumiestňujte na stôl ani na stoličku, ale
  na podlahu.
  - Ak je hadica zvlnená do písmena U, kondenzuje v nej
  para. V dôsledku toho unikajú z naparovacej hlavice
  kvapôčky vody alebo je prúd pary nesúvislý.
  - Kým je zariadenie zapnuté, sieťový kábel nesmie prísť
  do kontaktu s horúcou parou.
  - Para môže poškodiť povrchovú úpravu niektorých
  stien alebo dvierok alebo spôsobiť zmenu ich farby.
  Elektromagnetické polia (EMF)
  Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
  smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
  Životné prostredie
  - Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu
  s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho
  odovzdajte na mieste ociálneho zberu. Prispejete tak k
  ochrane životného prostredia.
  Záruka a podpora
  Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
  www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v priloženom
  celosvetovo platnom záručnom liste.
  SLOVENŠČINA
  Uvod
  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma
  izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu
  www.philips.com/welcome.
  Pomembno
  Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne
  informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.
  Nevarnost
  - Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in
  ga ne spirajte pod tekočo vodo.
  Opozorilo
  - Preden priključite aparat na električno omrežje,
  preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza
  napetosti lokalnega električnega omrežja.
  - Aparata ne uporabljajte, če so vtikač, omrežni kabel
  ali aparat poškodovani, če vam je aparat padel po
  tleh ali če pušča.
  - Aparata ne priključujte na vir napajanja z enosmernim
  tokom.
  - Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na
  Philipsov pooblaščeni servis. Aparata ne poskušajte
  popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
  - Poškodovani omrežni kabel sme zaradi varnosti
  zamenjati samo predstavnik družbe Philips,
  pooblaščeni servisni center družbe Philips ali ustrezno
  usposobljeno osebje.
  - Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli
  ne puščajte brez nadzora.
  - Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
  naprej in osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi
  sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
  znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe
  aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna
  oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
  - Ko končate s čiščenjem s paro, ko polnite ali praznite
  zbiralnik za vodo, ko aparat čistite ali spirate in ko
  aparat krajši čas pustite brez nadzora, omrežni vtikač
  izvlecite iz omrežne vtičnice.
  - Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
  - Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom. Otroci
  aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
  - Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
  - Ne uporabljajte aparata, ko je zbiralnik za vodo
  prazen.
  Pozor
  - Omrežni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih
  poškodb.
  Увага!
  - Перед тим як під’єднувати пристрій до
  електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
  вказана на пристрої, з напругою у мережі.
  - Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
  шнурі живлення або самому пристрої помітні
  пошкодження, або якщо пристрій упав або
  протікає.
  - Не під’єднуйте пристрій до мережі постійного
  струму.
  - Перевірку та ремонт пристрою слід проводити
  виключно у сервісному центрі, уповноваженому
  Philips. Не намагайтеся ремонтувати пристрій
  самостійно, це призведе до втрати гарантії.
  - Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
  небезпеки його необхідно замінити, звернувшись
  до компанії Philips, сервісного центру,
  уповноваженого Philips, або фахівців із належною
  кваліфікацією.
  - Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли
  він під’єднаний до мережі.
  - Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
  від 8 років або більше чи особи із послабленими
  фізичними відчуттями або розумовими
  здібностями, чи без належного досвіду та знань,
  за умови, що користування відбувається під
  наглядом, їм було проведено інструктаж щодо
  безпечного користування пристроєм та їх було
  повідомлено про можливі ризики.
  - Після закінчення обробки парою, під час
  наповнення або спорожнення резервуара для
  води, чищення і споліскування пристрою, а також
  якщо Ви навіть ненадовго залишаєте пристрій,
  виймайте штепсель із розетки.
  - Тримайте пристрій і шнур живлення подалі від
  дітей.
  - Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
  пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати
  чищення та догляд без нагляду дорослих.
  - Підключайте пристрій лише до заземленої
  розетки.
  - Не користуйтеся пристроєм, коли резервуар для
  води порожній.
  Увага
  - Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
  - Остерігайтеся гарячої пари та гарячої води, що
  виходить із пристрою під час використання. Пара
  і гаряча вода можуть спричинити опіки.
  - Насадка парового механізму може сильно
  нагрітися і спричинити опіки в разі торкання.
  - Цей пристрій призначений виключно для
  побутового використання.
  - Ніколи не тягніть пристрій по підлозі.
  - Не ставте платформу відпарювача на стіл
  або крісло, а тримайте її на підлозі під час
  використання.
  - Якщо шланг набуває U-подібної форми, пара
  конденсується у ньому. Це спричиняє нерегулярну
  подачу пари або скапування води з головки
  відпарювача.
  - Не допускайте, щоб гаряча пара потрапляла на
  шнур живлення, коли пристрій працює.
  - Пара може пошкодити чи спричинити втрату
  кольору певних оздоб поверхонь стін чи дверей.
  Електромагнітні поля (ЕМП)
  Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
  нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
  Навколишнє середовище
  - Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими
  відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому
  для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете
  захистити довкілля.
  Гарантія та підтримка
  Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
  www.philips.com/support або прочитайте окремий гарантійний талон.
  ҚАЗАҚ
  Кіріспе
  Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына
  қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
  www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.
  Маңызды
  Құрылғыны қолданбастан бұрын осы маңызды
  ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау
  үшін сақтап қойыңыз.
  Қауіпті
  - Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға
  батыруға және ағынды судың астында жууға
  болмайды.
  Ескерту
  - Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген
  кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес
  келетінін тексеріп алыңыз.
  - Егер құралдың шанышқысында, сымында немесе
  құралдың өзінде, көзге көрінетін зақым болса,
  немесе құралды түсіріп алған болсаңыз немесе
  құралдан су ағып тұрса, құралды қолданбаңыз.
  - Құрылғыны тікелей ток көзіне жалғамаңыз.
  - Құралды тексеру немесе жөндету үшін, оны тек
  қана Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына
  апарыңыз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге
  әрекеттенбеңіз, әйтпесе кепілдік күшінен айырылады.
  - Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай
  орын алмауы үшін оны тек Philips компаниясында,
  Philips рұқсат еткен сервистік орталықта немесе
  білікті мамандар ауыстыруы керек.
  - Құрал тоққа қосылып тұрғанда, оны бағалаусыз
  қалдыруға болмайды.
  - Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы
  балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау
  қабілеттері шектеулі, не болмаса тәжірибесі және
  білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны
  қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған
  және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда
  пайдалана алады.
  - Бумен үтіктеп болғанда, су ыдысын толтырғанда
  немесе босатқанда, құрылғыны тазалағанда
  немесе шайғанда және құрылғыны аз уақытқа
  болса да қалдырып кеткенде, ашаны розеткадан
  суырыңыз.
  - Құрылғыны және оның қуат сымын балалардың
  қолдары жетпейтін жерге қойыңыз.
  - Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын
  қадағалыныңыз. Тазалау және пайдаланушының
  қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз
  орындамауы керек.
  - Құралды тек жерге тұйықталған қабырға
  розеткасына ғана қосуға болады.
  - Су ыдысы бос болғанда, құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Абайлаңыз
  - Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп
  отырыңыз.
  - Пайдалану кезінде бу үтігінен шығатын ыстық
  будан және ыстық судан абайлаңыз. Бу және
  ыстық су күйдіруі мүмкін.
  - Бу үтігі басының қондырмасы өте ыстық болуы
  мүмкін, тиген жағдайда күйіктерге әкелуі мүмкін.
  - Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
  - Ешқашан құрылғыны еденде сүйремеңіз немесе
  тартпаңыз.
  - Бу үтігінің түбін столдың немесе орындықтың
  үстіне қоймаңыз, оның орнына бу үтігінің түбін
  пайдалану кезінде еденге қойыңыз.
  - Шланг U тәрізді болып иіліп қалса, бу шлангта суға
  айналады. Бұл будың тұрақты берілмеуіне немесе
  бу үтігінің басынан су тамшыларының шығуына
  себеп болады.
  - Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қуат сымының
  ыстық буға тиюіне жол бермеңіз.
  - Бу белгілі бір қабырға немесе еден қабаттарын
  зақымдауы немесе өңсіздендіруі мүмкін.
  Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
  Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
  қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
  Қоршаған орта
  - Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті
  үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына
  бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу
  мақсатына өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға
  көмектесесіз.
  Кепілдік және қолдау
  Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support
  сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
  - A vasalás végeztével, a készülék tisztításakor
  és öblítésekor, a víztartály feltöltésekor vagy
  leeresztésekor, illetve ha rövid időre megszakítja a
  vasalást, húzza ki a hálózati dugót a fali aljzatból.
  - A készüléket és a vezetéket tartsa gyermekektől távol.
  - Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a
  készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem
  tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek
  felhasználói karbantartást rajta.
  - Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a
  készüléket.
  - Ha a víztartály üres, ne használja a készüléket.
  Vigyázat
  - Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a
  hálózati kábel.
  - A készülékből a használat során forró víz és forró
  gőz távozik. A gőz és a forró víz égési sérüléseket
  okozhat.
  - A gőzölő szívófejének hőmérséklete igen magas
  lehet, égési sérülést okozhat.
  - A készüléket kizárólag háztartási használatra
  tervezték.
  - Ne húzza a készüléket a padlón.
  - Ne helyezze a készülék talpát székre vagy asztalra;
  használat közben inkább hagyja a földön.
  - Ha a cső U alakot vesz fel, a lecsapódó víz a csőben
  marad. Emiatt a gőz áramlása szaggatottá válhat, vagy
  víz csepeghet a gőzölőfejből.
  - Ügyeljen arra, hogy a készülék kábele ne kerüljön
  érintkezésbe a forró gőzzel.
  - A gőz bizonyos ajtó- vagy falfelületeknél károsodást
  vagy elszíneződést okozhat.
  Elektromágneses mezők (EMF)
  Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó
  szabványnak és előírásnak megfelel.
  Környezetvédelem
  - A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő.
  Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön
  is hozzájárulhat környezete védelméhez.
  Garancia és terméktámogatás
  Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
  www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte
  érvényes garancialevelet.
  ROMÂNĂ
  Introducere
  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a benecia pe deplin de
  asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
  www.philips.com/welcome.
  Important!
  Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a
  utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
  Pericol
  - Nu introduce niciodată aparatul în apă sau în alt
  lichid şi nici nu-l clăti sub jet de apă.
  Avertisment
  - Înainte de a conecta aparatul, verică dacă tensiunea
  indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare
  locale.
  - Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul electric sau
  aparatul prezintă deteriorări vizibile, dacă ai scăpat
  aparatul pe jos sau dacă acesta prezintă scurgeri.
  - Nu conecta aparatul la o sursă de alimentare directă.
  - Pentru control sau depanare duceţi aparatul numai
  la un centru autorizat Philips. Nu încerca să repari
  aparatul personal, deoarece acest lucru va determina
  anularea garanţiei.
  - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
  acesta trebuie înlocuit de Philips, un centru de service
  autorizat de Philips sau personal calicat în domeniu
  pentru a evita orice accident.
  - Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce
  este conectat la priză.
  - Acest aparat poate  utilizat de către persoane care
  au capacităţi zice, senzoriale sau mentale reduse
  sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe şi copii cu
  vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheaţi sau
  instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă
  a aparatului şi înţeleg pericolele implicate.
  - Când ai terminat de călcat cu abur, când umpli
  sau goleşti rezervorul de apă, când cureţi şi
  clăteşti aparatul şi, de asemenea, când laşi aparatul
  nesupravegheat chiar şi pentru puţin timp, scoate
  cablul de alimentare din priză.
  - Nu lăsa aparatul şi cablul său de alimentare la
  îndemâna copiilor.
  - Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a nu transforma
  aparatul în obiect de joacă. Curăţarea şi întreţinerea
  de către utilizator nu trebuie realizate de către copii
  nesupravegheaţi.
  - Conectează aparatul numai la o priză de perete cu
  împământare.
  - Nu utiliza aparatul când rezervorul de apă este gol.
  Atenţie
  - Verică cablul regulat, pentru a te asigura că nu este
  deteriorat.
  - Ai grijă la aburul erbinte şi apa erbinte care ies din
  aparatul de călcat vertical cu abur în timpul utilizării.
  Aburul şi apa erbinte pot cauza arsuri.
  - Duza capului aparatului de călcat vertical cu abur se
  încinge foarte tare şi poate cauza arsuri la atingere.
  - Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
  - Nu trage sau nu târî niciodată aparatul pe podea.
  - Nu aşeza baza aparatului de călcat vertical cu abur
  pe o masă sau un scaun, ci mai degrabă menţine
  baza aparatului de călcat vertical cu abur pe podea în
  timpul utilizării.
  - Dacă furtunul se aşează în formă de U, înseamnă
  că aburul a format condens în furtun. Acest lucru
  cauzează ieşirea de picături neregulate de abur sau
  apă din duza aparatului de călcat vertical cu abur.
  - Nu lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu
  aburul erbinte atunci când aparatul este în funcţiune.
  LATVIEŠU
  Ievads
  Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips
  piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē
  www.philips.com/welcome.
  Svarīgi!
  Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo
  informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā
  varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
  Briesmas
  - Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā
  šķidrumā, un neskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
  Brīdinājums!
  - Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet,
  vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla
  spriegumam jūsu mājā.
  - Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam, kontaktdakšai
  vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi, kā arī, ja ierīce ir
  kritusi zemē vai tai ir sūce.
  - Nepievienojiet ierīci tiešai strāvas padevei.
  - Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa
  centram, ja nepieciešama apskate vai remonts.
  Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, citādi garantija kļūs
  nederīga.
  - Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņu drīkst veikt
  tikai Philips, Philips pilnvarota servisa centra darbinieki
  vai līdzīgi kvalicētas personas, lai izvairītos no
  briesmām.
  - Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir
  pieslēgta elektrotīklam.
  - Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un
  personas ar ierobežotām ziskajām, sensorajām vai
  garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek
  nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces
  lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
  - Kad esat pabeidzis tvaicēšanu, uzpildot vai iztukšojot
  ūdens tvertni, tīrot vai skalojot ierīci vai atstājot
  to bez uzraudzības pat uz īsu laiku, atvienojiet
  kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
  - Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem
  nepieejamā vietā.
  - Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
  Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez
  pieaugušo uzraudzības.
  - Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas
  kontaktrozetei.
  - Neizmantojiet ierīci, kad ūdens tvertne ir tukša.
  Ievērībai
  - Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi
  bojājumi.
  - Uzmanieties no karstā tvaika un karstā ūdens, kas
  lietošanas laikā izplūst ārā no tvaicētāja. Tvaiks un
  karstais ūdens var izraisīt apdegumus.
  - Tvaicētāja uzgalis var kļūt ārkārtīgi karsts, un
  pieskaršanās tam var izraisīt apdegumus.
  - Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
  - Nekad nevelciet un nestumiet ierīci pa grīdu.
  - Nenovietojiet tvaicētāja pamatni uz galda vai krēsla
  virsmas, bet lietošanas laikā glabājiet tvaicētāja
  pamatni uz grīdas.
  - Ja šļūtenei ir U forma, tvaiks kondensējas šļūtenē.
  Rezultātā no tvaicētāja galviņas neregulāri izplūst
  tvaika vai ūdens pilieni.
  - Neļaujiet strāvas vadam nonākt saskarē ar karstu
  tvaiku ierīces darbības laikā.
  - Tvaiks var radīt bojājumus vai izraisīt noteikta veida
  sienas vai durvju apdares krāsas maiņu.
  Elektromagnētiskie lauki (EML)
  Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas
  attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
  Vide
  - Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla
  beigās, bet aiznesiet to uz ociālu pārstrādes savākšanas
  punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi.
  Garantija un atbalsts
  Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni
  www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
  MAGYAR
  Bevezetés
  Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!
  A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
  www.philips.com/welcome oldalon.
  Fontos
  A készülék használata előtt gyelmesen olvassa el a
  fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.
  Veszély
  - Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba,
  és ne öblítse le folyóvíz alatt.
  Figyelem
  - A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta
  feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
  - Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a
  hálózati kábelen, vagy a készüléken látható sérülés
  van, illetve ha a készülék leesett vagy szivárog.
  - Ne csatlakoztassa a készüléket egyenáramú
  áramforráshoz.
  - A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe
  vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem
  szakember próbálja megjavítani a készüléket, a
  garancia érvényét veszti.
  - Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok
  elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy
  hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
  - Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a
  hálózathoz csatlakoztatta.
  - A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
  zikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
  rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan
  személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet
  mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
  működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
  - Aburul poate deteriora sau cauza decolorarea
  anumitor nisaje de pe pereţi sau uşi.
  Câmpuri electromagnetice (EMF)
  Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile
  privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
  Protecţia mediului
  - Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul
  duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare
  autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veţi ajuta la
  protejarea mediului.
  Garanţie şi asistenţă
  Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, te rugăm să vizitezi
  www.philips.com/support sau să consulţi broşura de garanţie internaţională
  separată.
  SRPSKI
  Uvod
  Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način
  iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na
  www.philips.com/welcome.
  Važno
  Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne
  informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.
  Opasnost
  - Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost i
  ne ispirajte ga pod slavinom.
  Upozorenje
  - Pre uključivanja aparata, proverite da li napon
  naveden na aparatu odgovara naponu lokalne
  električne mreže.
  - Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu
  za napajanje ili samom aparatu primetite vidljiva
  oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz
  njega curi voda.
  - Nemojte da povezujete aparat na izvor jednosmerne
  struje.
  - U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u
  ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati
  da sami popravite aparat, jer će u suprotnom
  garancija biti poništena.
  - Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni
  kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili
  na sličan način kvalikovane osobe kako bi se izbegao
  rizik od nezgode.
  - Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je
  priključen na električnu mrežu.
  - Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od
  8 godina i osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili
  mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva
  i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su
  dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da
  razumeju moguće opasnosti.
  - Izvucite utikač iz zidne utičnice kada završite sa
  tretmanom parom, prilikom punjenja/pražnjenja
  rezervoara za vodu, prilikom čišćenja i ispiranja
  aparata i kada aparat ostavljate bez nadzora makar i
  na kratko.
  - Aparat i kabl za napajanje držite van domašaja dece.
  - Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
  igrala aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat
  niti da ga održavaju bez nadzora.
  - Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
  - Nemojte da koristite aparat kada je rezervoar za
  vodu prazan.
  Opomena
  - Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima
  oštećenja.
  - Čuvajte se vrele pare i vrele vode koja izlazi iz
  aparata za paru tokom upotrebe. Para i vrela voda
  mogu da izazovu opekotine.
  - Mlaznica aparata za paru može da postane veoma
  vrela i da izazove opekotine ako je dodirnete.
  - Ovaj aparat namenjen je isključivo za upotrebu u
  domaćinstvu.
  - Nikada nemojte da vučete niti da pomerate aparat
  po podu.
  - Nemojte da stavljate postolje aparata za paru na sto
  ili stolicu, već ga držite na podu tokom upotrebe.
  - Ako crevo formira oblik slova U, dolazi do
  kondenzovanja pare u njemu. Ovo će dovesti do
  toga da para izlazi isprekidano ili da kapljice vode
  izlaze iz glave aparata za paru.
  - Pazite da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa
  vrelom parom dok aparat radi.
  - Para može da ošteti ili da uzrokuje promenu boje
  određenih materijala za zidove ili vrata.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u
  vezi sa elektromagnetnim poljima.
  Zaštita okoline
  - Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da
  odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom
  prikupljalištu za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.
  Garancija i podrška
  Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili
  pročitajte međunarodni garantni list.
  SLOVENČINA
  Úvod
  Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte u spoločnosti Philips! Aby ste mohli
  úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj
  produkt na lokalite www.philips.com/welcome.
  Dôležité!
  Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto
  dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie
  použitie.
  Nebezpečenstvo
  - Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej
  kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
  Varovanie
  - Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie
  uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
  - Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel
  alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo
  ak zariadenie padlo, prípadne z neho uniká voda.
  Important Information
  Always there to help you
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  For more tips on using your product,
  please visit www.philips.com/garmentsteamers
  Question?
  Contact
  Philips
  Specifications are subject to change without notice
  © 2015 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4239 000 96901
Philips ClearTouch Air GC562

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Philips ClearTouch Air GC562 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Philips ClearTouch Air GC562 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Philips ClearTouch Air GC562, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Aspiratoare cu abur și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Polonez, Rusă, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean. Aveți o întrebare despre Philips ClearTouch Air GC562 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Philips ClearTouch Air GC562

General
Brand Philips
Model ClearTouch Air GC562
Produs aspirator cu abur
EAN 6947265410028
Limbă Română, Engleză, Polonez, Rusă, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului PDF
Managementul energiei
Putere 2000
Tensiune AC intrare 220
Caracteristici
Jet de abur continuu 40g/min
Timpului de încălzire 1
Capacitate rezervor de apă 1.2
Tip de dispozitiv Vaporizator haine vertical
Lungime cablu 1.6
Variabile pentru abur
Culoarea produsului Purpuriu
Rezervor de apa detaşabil
Conţinutul de ambalaje
Mănuși de protecție

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.