Manual de utilizare Philips ClearTouch Air GC568

Vezi aici gratuit manualul pentru ClearTouch Air GC568 Philips. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de ClearTouch Air GC568 Philips pe pagina aceasta.

- Pazite na vročo paro in vročo vodo, ki med uporabo
uhajata iz parne enote. Para in vroča voda lahko
povzročita opekline.
- Šoba glave parne enote se lahko zelo segreje in vam
ob dotiku povzroči opekline.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Aparata ne vlecite po tleh.
- Podstavka parne enote na postavljajte na mizo ali
stol. Preden jo začnete uporabljati, jo postavite na tla.
- Če se cev upogne v obliko črke U, para v cevi
kondenzira. To povzroči uhajanje kapljic pare ali vode
iz glave parne enote.
- Omrežni kabel ne sme priti v stik z vročo paro, ko
uporabljate aparat.
- Para določene površine sten ali vrat lahko poškoduje
ali razbarva.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Okolje
- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj
z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite
na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste
pripomogli k varovanju okolja.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali
preberite ločeni mednarodni garancijski list.
LIETUVIŲ
Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa
„Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu
www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite
šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti
ateityje.
Pavojus
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir
neskalaukite jo tekančiu vandeniu.
Įspėjimas
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso
nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo
įtampą.
- Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas,
maitinimo laidas arba pats prietaisas yra pažeistas, jei
prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia vandenį.
- Nejunkite prietaiso tiesiogiai prie maitinimo šaltinio.
- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite
prietaiso taisyti patys, priešingu atveju garantija
nebegalios.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, kad išvengtumėte
rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“
įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti
panašios kvalikacijos specialistai.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis
prijungtas prie maitinimo tinklo.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
asmenys, kurių ziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu
ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų
prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais.
- Kai baigiate garinti, pildote ar tuštinate vandens
bakelį, valote ar plaunate prietaisą ir net trumpam jį
paliekate, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Valyti
ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros
negali.
- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
- Prietaiso nenaudokite, kai vandens bakelis tuščias.
Atsargiai
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
- Saugokitės karštų garų ir karšto vandens, išeinančio iš
garintuvo, kai juo naudojatės. Garais ir karštu
vandeniu galite nusideginti.
- Garintuvo antgalis gali labai įkaisti ir jį palietus galima
nusideginti.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
- Niekada netraukite ar nevilkite prietaiso per grindis.
- Garintuvo pagrindo nestatykite ant stalo ar kėdės, kai
jis naudojamas, verčiau jį laikykite ant grindų.
- Jei žarna susilenkia U raidės forma, joje susidaro garų
kondensatas. Dėl to garų srautas gali būti nepastovus
arba iš garintuvo antgalio gali tekėti vandens lašeliai.
- Kai naudojatės įrenginiu, saugokite, kad ant maitinimo
laido nepatektų karštų garų.
- Garai gali paveikti sienų ar durų apdailos spalvą arba
ją išblukinti.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl
elektromagnetinių laukų poveikio.
Aplinka
- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis
atliekomis, o nuneškite jį į ocialų surinkimo punktą perdirbti.
Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba
perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.
УКРАЇНСЬКА
Вступ
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте
свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
Важливо
Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед
початком користування пристроєм та зберігайте
його для майбутньої довідки.
Небезпечно
- Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину та
не мийте його під краном.
- Zariadenie nepripájajte k zdroju napájania
jednosmerným prúdom.
- Zariadenie vždy vráťte do servisného centra
autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho
skontrolujú prípadne opravia. Nepokúšajte sa
zariadenie opraviť svojpomocne, inak záruka stratí
platnosť.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine
personál spoločnosti Philips, servisné stredisko
autorizované spoločnosťou Philips alebo osoby
s podobnou kvalikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej
situácii.
- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho
nikdy nechať bez dozoru.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné
používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že
rozumejú príslušným rizikám.
- Keď skončíte naparovanie, plníte alebo vyprázdňujete
zásobník na vodu, a tiež keď zariadenie čistíte,
vyplachujete alebo čo len krátku chvíľu nepoužívate,
odpojte ho z elektrickej siete.
- Zariadenie a sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu
detí.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani
vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
- Nepoužívajte zariadenie, keď je zásobník na vodu
prázdny.
Výstraha
- Pravidelne kontrolujte, či sieťový kábel nie je
poškodený.
- Dávajte pozor na horúcu paru alebo vodu
vychádzajúcu z naparovacieho zariadenia počas
používania. Para a horúca voda môžu spôsobiť
obareniny.
- Dýza naparovacej hlavice sa môže zohriať na veľmi
vysokú teplotu a pri dotyku spôsobiť popáleniny.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
- Zariadenie nikdy neťahajte po podlahe.
- Počas používania podstavec zariadenia na
naparovanie neumiestňujte na stôl ani na stoličku, ale
na podlahu.
- Ak je hadica zvlnená do písmena U, kondenzuje v nej
para. V dôsledku toho unikajú z naparovacej hlavice
kvapôčky vody alebo je prúd pary nesúvislý.
- Kým je zariadenie zapnuté, sieťový kábel nesmie prísť
do kontaktu s horúcou parou.
- Para môže poškodiť povrchovú úpravu niektorých
stien alebo dvierok alebo spôsobiť zmenu ich farby.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a
smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
Životné prostredie
- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu
s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho
odovzdajte na mieste ociálneho zberu. Prispejete tak k
ochrane životného prostredia.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v priloženom
celosvetovo platnom záručnom liste.
SLOVENŠČINA
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma
izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu
www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne
informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in
ga ne spirajte pod tekočo vodo.
Opozorilo
- Preden priključite aparat na električno omrežje,
preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza
napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če so vtikač, omrežni kabel
ali aparat poškodovani, če vam je aparat padel po
tleh ali če pušča.
- Aparata ne priključujte na vir napajanja z enosmernim
tokom.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na
Philipsov pooblaščeni servis. Aparata ne poskušajte
popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
- Poškodovani omrežni kabel sme zaradi varnosti
zamenjati samo predstavnik družbe Philips,
pooblaščeni servisni center družbe Philips ali ustrezno
usposobljeno osebje.
- Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli
ne puščajte brez nadzora.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
naprej in osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe
aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna
oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Ko končate s čiščenjem s paro, ko polnite ali praznite
zbiralnik za vodo, ko aparat čistite ali spirate in ko
aparat krajši čas pustite brez nadzora, omrežni vtikač
izvlecite iz omrežne vtičnice.
- Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom. Otroci
aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Ne uporabljajte aparata, ko je zbiralnik za vodo
prazen.
Pozor
- Omrežni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih
poškodb.
Увага!
- Перед тим як під’єднувати пристрій до
електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
шнурі живлення або самому пристрої помітні
пошкодження, або якщо пристрій упав або
протікає.
- Не під’єднуйте пристрій до мережі постійного
струму.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити
виключно у сервісному центрі, уповноваженому
Philips. Не намагайтеся ремонтувати пристрій
самостійно, це призведе до втрати гарантії.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення
небезпеки його необхідно замінити, звернувшись
до компанії Philips, сервісного центру,
уповноваженого Philips, або фахівців із належною
кваліфікацією.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли
він під’єднаний до мережі.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років або більше чи особи із послабленими
фізичними відчуттями або розумовими
здібностями, чи без належного досвіду та знань,
за умови, що користування відбувається під
наглядом, їм було проведено інструктаж щодо
безпечного користування пристроєм та їх було
повідомлено про можливі ризики.
- Після закінчення обробки парою, під час
наповнення або спорожнення резервуара для
води, чищення і споліскування пристрою, а також
якщо Ви навіть ненадовго залишаєте пристрій,
виймайте штепсель із розетки.
- Тримайте пристрій і шнур живлення подалі від
дітей.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати
чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Підключайте пристрій лише до заземленої
розетки.
- Не користуйтеся пристроєм, коли резервуар для
води порожній.
Увага
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
- Остерігайтеся гарячої пари та гарячої води, що
виходить із пристрою під час використання. Пара
і гаряча вода можуть спричинити опіки.
- Насадка парового механізму може сильно
нагрітися і спричинити опіки в разі торкання.
- Цей пристрій призначений виключно для
побутового використання.
- Ніколи не тягніть пристрій по підлозі.
- Не ставте платформу відпарювача на стіл
або крісло, а тримайте її на підлозі під час
використання.
- Якщо шланг набуває U-подібної форми, пара
конденсується у ньому. Це спричиняє нерегулярну
подачу пари або скапування води з головки
відпарювача.
- Не допускайте, щоб гаряча пара потрапляла на
шнур живлення, коли пристрій працює.
- Пара може пошкодити чи спричинити втрату
кольору певних оздоб поверхонь стін чи дверей.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Навколишнє середовище
- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому
для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете
захистити довкілля.
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support або прочитайте окремий гарантійний талон.
ҚАЗАҚ
Кіріспе
Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына
қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.
Маңызды
Құрылғыны қолданбастан бұрын осы маңызды
ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау
үшін сақтап қойыңыз.
Қауіпті
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға
батыруға және ағынды судың астында жууға
болмайды.
Ескерту
- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген
кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес
келетінін тексеріп алыңыз.
- Егер құралдың шанышқысында, сымында немесе
құралдың өзінде, көзге көрінетін зақым болса,
немесе құралды түсіріп алған болсаңыз немесе
құралдан су ағып тұрса, құралды қолданбаңыз.
- Құрылғыны тікелей ток көзіне жалғамаңыз.
- Құралды тексеру немесе жөндету үшін, оны тек
қана Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына
апарыңыз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге
әрекеттенбеңіз, әйтпесе кепілдік күшінен айырылады.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай
орын алмауы үшін оны тек Philips компаниясында,
Philips рұқсат еткен сервистік орталықта немесе
білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрал тоққа қосылып тұрғанда, оны бағалаусыз
қалдыруға болмайды.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы
балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау
қабілеттері шектеулі, не болмаса тәжірибесі және
білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны
қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған
және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда
пайдалана алады.
- Бумен үтіктеп болғанда, су ыдысын толтырғанда
немесе босатқанда, құрылғыны тазалағанда
немесе шайғанда және құрылғыны аз уақытқа
болса да қалдырып кеткенде, ашаны розеткадан
суырыңыз.
- Құрылғыны және оның қуат сымын балалардың
қолдары жетпейтін жерге қойыңыз.
- Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын
қадағалыныңыз. Тазалау және пайдаланушының
қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз
орындамауы керек.
- Құралды тек жерге тұйықталған қабырға
розеткасына ғана қосуға болады.
- Су ыдысы бос болғанда, құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Абайлаңыз
- Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп
отырыңыз.
- Пайдалану кезінде бу үтігінен шығатын ыстық
будан және ыстық судан абайлаңыз. Бу және
ыстық су күйдіруі мүмкін.
- Бу үтігі басының қондырмасы өте ыстық болуы
мүмкін, тиген жағдайда күйіктерге әкелуі мүмкін.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
- Ешқашан құрылғыны еденде сүйремеңіз немесе
тартпаңыз.
- Бу үтігінің түбін столдың немесе орындықтың
үстіне қоймаңыз, оның орнына бу үтігінің түбін
пайдалану кезінде еденге қойыңыз.
- Шланг U тәрізді болып иіліп қалса, бу шлангта суға
айналады. Бұл будың тұрақты берілмеуіне немесе
бу үтігінің басынан су тамшыларының шығуына
себеп болады.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қуат сымының
ыстық буға тиюіне жол бермеңіз.
- Бу белгілі бір қабырға немесе еден қабаттарын
зақымдауы немесе өңсіздендіруі мүмкін.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Қоршаған орта
- Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті
үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына
бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу
мақсатына өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға
көмектесесіз.
Кепілдік және қолдау
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support
сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
- A vasalás végeztével, a készülék tisztításakor
és öblítésekor, a víztartály feltöltésekor vagy
leeresztésekor, illetve ha rövid időre megszakítja a
vasalást, húzza ki a hálózati dugót a fali aljzatból.
- A készüléket és a vezetéket tartsa gyermekektől távol.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a
készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem
tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek
felhasználói karbantartást rajta.
- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a
készüléket.
- Ha a víztartály üres, ne használja a készüléket.
Vigyázat
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a
hálózati kábel.
- A készülékből a használat során forró víz és forró
gőz távozik. A gőz és a forró víz égési sérüléseket
okozhat.
- A gőzölő szívófejének hőmérséklete igen magas
lehet, égési sérülést okozhat.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra
tervezték.
- Ne húzza a készüléket a padlón.
- Ne helyezze a készülék talpát székre vagy asztalra;
használat közben inkább hagyja a földön.
- Ha a cső U alakot vesz fel, a lecsapódó víz a csőben
marad. Emiatt a gőz áramlása szaggatottá válhat, vagy
víz csepeghet a gőzölőfejből.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék kábele ne kerüljön
érintkezésbe a forró gőzzel.
- A gőz bizonyos ajtó- vagy falfelületeknél károsodást
vagy elszíneződést okozhat.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Környezetvédelem
- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő.
Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön
is hozzájárulhat környezete védelméhez.
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte
érvényes garancialevelet.
ROMÂNĂ
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a benecia pe deplin de
asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la
www.philips.com/welcome.
Important!
Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a
utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
Pericol
- Nu introduce niciodată aparatul în apă sau în alt
lichid şi nici nu-l clăti sub jet de apă.
Avertisment
- Înainte de a conecta aparatul, verică dacă tensiunea
indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare
locale.
- Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul electric sau
aparatul prezintă deteriorări vizibile, dacă ai scăpat
aparatul pe jos sau dacă acesta prezintă scurgeri.
- Nu conecta aparatul la o sursă de alimentare directă.
- Pentru control sau depanare duceţi aparatul numai
la un centru autorizat Philips. Nu încerca să repari
aparatul personal, deoarece acest lucru va determina
anularea garanţiei.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de Philips, un centru de service
autorizat de Philips sau personal calicat în domeniu
pentru a evita orice accident.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce
este conectat la priză.
- Acest aparat poate  utilizat de către persoane care
au capacităţi zice, senzoriale sau mentale reduse
sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe şi copii cu
vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheaţi sau
instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă
a aparatului şi înţeleg pericolele implicate.
- Când ai terminat de călcat cu abur, când umpli
sau goleşti rezervorul de apă, când cureţi şi
clăteşti aparatul şi, de asemenea, când laşi aparatul
nesupravegheat chiar şi pentru puţin timp, scoate
cablul de alimentare din priză.
- Nu lăsa aparatul şi cablul său de alimentare la
îndemâna copiilor.
- Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a nu transforma
aparatul în obiect de joacă. Curăţarea şi întreţinerea
de către utilizator nu trebuie realizate de către copii
nesupravegheaţi.
- Conectează aparatul numai la o priză de perete cu
împământare.
- Nu utiliza aparatul când rezervorul de apă este gol.
Atenţie
- Verică cablul regulat, pentru a te asigura că nu este
deteriorat.
- Ai grijă la aburul erbinte şi apa erbinte care ies din
aparatul de călcat vertical cu abur în timpul utilizării.
Aburul şi apa erbinte pot cauza arsuri.
- Duza capului aparatului de călcat vertical cu abur se
încinge foarte tare şi poate cauza arsuri la atingere.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu trage sau nu târî niciodată aparatul pe podea.
- Nu aşeza baza aparatului de călcat vertical cu abur
pe o masă sau un scaun, ci mai degrabă menţine
baza aparatului de călcat vertical cu abur pe podea în
timpul utilizării.
- Dacă furtunul se aşează în formă de U, înseamnă
că aburul a format condens în furtun. Acest lucru
cauzează ieşirea de picături neregulate de abur sau
apă din duza aparatului de călcat vertical cu abur.
- Nu lăsa cablul de alimentare să intre în contact cu
aburul erbinte atunci când aparatul este în funcţiune.
LATVIEŠU
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips
piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē
www.philips.com/welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo
informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā
varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Briesmas
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā
šķidrumā, un neskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
Brīdinājums!
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet,
vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam jūsu mājā.
- Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam, kontaktdakšai
vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi, kā arī, ja ierīce ir
kritusi zemē vai tai ir sūce.
- Nepievienojiet ierīci tiešai strāvas padevei.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa
centram, ja nepieciešama apskate vai remonts.
Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, citādi garantija kļūs
nederīga.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņu drīkst veikt
tikai Philips, Philips pilnvarota servisa centra darbinieki
vai līdzīgi kvalicētas personas, lai izvairītos no
briesmām.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir
pieslēgta elektrotīklam.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām ziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek
nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Kad esat pabeidzis tvaicēšanu, uzpildot vai iztukšojot
ūdens tvertni, tīrot vai skalojot ierīci vai atstājot
to bez uzraudzības pat uz īsu laiku, atvienojiet
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem
nepieejamā vietā.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas
kontaktrozetei.
- Neizmantojiet ierīci, kad ūdens tvertne ir tukša.
Ievērībai
- Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi
bojājumi.
- Uzmanieties no karstā tvaika un karstā ūdens, kas
lietošanas laikā izplūst ārā no tvaicētāja. Tvaiks un
karstais ūdens var izraisīt apdegumus.
- Tvaicētāja uzgalis var kļūt ārkārtīgi karsts, un
pieskaršanās tam var izraisīt apdegumus.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Nekad nevelciet un nestumiet ierīci pa grīdu.
- Nenovietojiet tvaicētāja pamatni uz galda vai krēsla
virsmas, bet lietošanas laikā glabājiet tvaicētāja
pamatni uz grīdas.
- Ja šļūtenei ir U forma, tvaiks kondensējas šļūtenē.
Rezultātā no tvaicētāja galviņas neregulāri izplūst
tvaika vai ūdens pilieni.
- Neļaujiet strāvas vadam nonākt saskarē ar karstu
tvaiku ierīces darbības laikā.
- Tvaiks var radīt bojājumus vai izraisīt noteikta veida
sienas vai durvju apdares krāsas maiņu.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas
attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Vide
- Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla
beigās, bet aiznesiet to uz ociālu pārstrādes savākšanas
punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos
A készülék használata előtt gyelmesen olvassa el a
fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.
Veszély
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba,
és ne öblítse le folyóvíz alatt.
Figyelem
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta
feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a
hálózati kábelen, vagy a készüléken látható sérülés
van, illetve ha a készülék leesett vagy szivárog.
- Ne csatlakoztassa a készüléket egyenáramú
áramforráshoz.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe
vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem
szakember próbálja megjavítani a készüléket, a
garancia érvényét veszti.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok
elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a
hálózathoz csatlakoztatta.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
zikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan
személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet
mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Aburul poate deteriora sau cauza decolorarea
anumitor nisaje de pe pereţi sau uşi.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile
privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Protecţia mediului
- Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul
duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare
autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veţi ajuta la
protejarea mediului.
Garanţie şi asistenţă
Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, te rugăm să vizitezi
www.philips.com/support sau să consulţi broşura de garanţie internaţională
separată.
SRPSKI
Uvod
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način
iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na
www.philips.com/welcome.
Važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne
informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.
Opasnost
- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost i
ne ispirajte ga pod slavinom.
Upozorenje
- Pre uključivanja aparata, proverite da li napon
naveden na aparatu odgovara naponu lokalne
električne mreže.
- Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu
za napajanje ili samom aparatu primetite vidljiva
oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz
njega curi voda.
- Nemojte da povezujete aparat na izvor jednosmerne
struje.
- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u
ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati
da sami popravite aparat, jer će u suprotnom
garancija biti poništena.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni
kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili
na sličan način kvalikovane osobe kako bi se izbegao
rizik od nezgode.
- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je
priključen na električnu mrežu.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od
8 godina i osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva
i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su
dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da
razumeju moguće opasnosti.
- Izvucite utikač iz zidne utičnice kada završite sa
tretmanom parom, prilikom punjenja/pražnjenja
rezervoara za vodu, prilikom čišćenja i ispiranja
aparata i kada aparat ostavljate bez nadzora makar i
na kratko.
- Aparat i kabl za napajanje držite van domašaja dece.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
igrala aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat
niti da ga održavaju bez nadzora.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Nemojte da koristite aparat kada je rezervoar za
vodu prazan.
Opomena
- Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima
oštećenja.
- Čuvajte se vrele pare i vrele vode koja izlazi iz
aparata za paru tokom upotrebe. Para i vrela voda
mogu da izazovu opekotine.
- Mlaznica aparata za paru može da postane veoma
vrela i da izazove opekotine ako je dodirnete.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo za upotrebu u
domaćinstvu.
- Nikada nemojte da vučete niti da pomerate aparat
po podu.
- Nemojte da stavljate postolje aparata za paru na sto
ili stolicu, već ga držite na podu tokom upotrebe.
- Ako crevo formira oblik slova U, dolazi do
kondenzovanja pare u njemu. Ovo će dovesti do
toga da para izlazi isprekidano ili da kapljice vode
izlaze iz glave aparata za paru.
- Pazite da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa
vrelom parom dok aparat radi.
- Para može da ošteti ili da uzrokuje promenu boje
određenih materijala za zidove ili vrata.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u
vezi sa elektromagnetnim poljima.
Zaštita okoline
- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da
odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom
prikupljalištu za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili
pročitajte međunarodni garantni list.
SLOVENČINA
Úvod
Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte u spoločnosti Philips! Aby ste mohli
úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj
produkt na lokalite www.philips.com/welcome.
Dôležité!
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto
dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie
použitie.
Nebezpečenstvo
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej
kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
Varovanie
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie
uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel
alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo
ak zariadenie padlo, prípadne z neho uniká voda.
Important Information
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
For more tips on using your product,
please visit www.philips.com/garmentsteamers
Question?
Contact
Philips
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 000 96901

Probleme și întrebări frecvente despre Philips ClearTouch Air GC568?

Adresează aici întrebarea ta despre ClearTouch Air GC568 Philips celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de ClearTouch Air GC568 Philips să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Philips
Model ClearTouch Air GC568
Produs aspirator cu abur
EAN 0692341075103, 0694726540995, 0871010374137, 0871010374144, 6923410751031, 6947265409954, 8710103734130, 8710103734727, 8710103741374, 8710103741442
Limbă Engleză, Polonez, Rusă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Grup de produse Aspiratoare cu abur
Tipul fișierului PDF
Managementul energiei
Putere 2200
Tensiune AC intrare 240
Caracteristici
Jet de abur continuu 42
Timpului de încălzire 1
Capacitate rezervor de apă 1.2
Tip de dispozitiv Vaporizator haine vertical
Culoarea produsului Copper colour, White
Lungime cablu 1.6
Variabile pentru abur
Rezervor de apa detaşabil
Conţinutul de ambalaje
Mănuși de protecție