Philips ComfortTouch GC557

Manual de utilizare Philips ComfortTouch GC557

(1)
 • Ettevaatust
  -
  Kontrollige juhet korrapäraselt, et leida võimalikke
  vigastusi.
  -
  Vältige kuuma auru ja vett, mis auruotsakust
  seadme kasutamisel väljub. Aur ja kuum vesi võivad
  põhjustada põletusi. Seadme kasutamise ajal tuleb
  seadmest eralduva auru tõttu ettevaatlik olla.
  -
  Auruotsak võib minna väga kuumaks ja tekitada
  puudutamisel põletusi.
  -
  Tõmmake täitmise ja puhastamise ajaks seadme
  pistik seinakontaktist välja.
  -
  Seade on mõeldud kasutamiseks vaid
  kodumajapidamises.
  -
  Ärge kunagi lohistage või tõmmake seadet mööda
  põrandat.
  -
  Ärge paigutage auruti alust kunagi lauale või toolile,
  vaid hoidke seda kasutamise ajal põrandal.
  -
  Kui voolik on U-kujuliselt paigutatud, hakkab
  aur voolikus kondenseeruma. See muudab auru
  väljutamise ebaregulaarseks või hakkab otsakust
  väljuma veepiisku.
  -
  Aur võib teatud seina- või põrandaviimistlust
  kahjustada või põhjustada värvimuutusi.
  -
  Ärge kasutage seadet, kui veepaak on tühi.
  -
  Ärge avage katlakivi eemaldamise nuppu, kui seade
  on SISSE lülitatud. Enne avamist oodake seadme
  jahtumist, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.
  -
  ETTEVAATUST! Kuum vesi!
  Elektromagnetväljad (EMF)
  See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega
  käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
  Ringlussevõtt
  - See sümbol (joon. 1) tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste
  kodumajapidamisjäätmete hulka (2012/19/EL).
  - Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju.
  Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi
  keskkonnale ja inimese tervisele.
  Garantii ja tugi
  Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte www.philips.com/support või lugege
  üleilmset garantiilehte.
  Latviešu
  Ievads
  Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā
  atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.
  Svarīgi!
  Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet atsevišķo
  informatīvo bukletu un lietotāja rokasgrāmatu.
  Saglabājiet abus dokumentus, lai vajadzības gadījumā
  varētu ieskatīties tajos arī turpmāk.
  Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas
  apstākļos. Komerciālas lietošanas, neatbilstošas
  lietošanas vai instrukciju neievērošanas gadījumā
  ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un garantijas
  nav spēkā.
  Briesmas
  - Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā
  šķidrumā, un neskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
  Brīdinājums!
  -
  Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam
  pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst
  elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
  -
  Nelietojiet ierīci, ja tās kontaktdakšai, elektrības
  vadam vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi, kā arī, ja
  ierīce ir kritusi uz zemes vai tai ir sūce.
  -
  Nepievienojiet ierīci tiešai strāvas padevei.
  -
  Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa
  centram, ja nepieciešama apskate vai remonts.
  Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, citādi garantija
  kļūs nederīga.
  -
  Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips
  pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem
  vai līdzīgi kvalicētām personām, lai izvairītos no
  briesmām.
  -
  Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir
  pieslēgta elektrotīklam.
  -
  Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un
  personas ar ierobežotām ziskajām, sensorajām vai
  garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām,
  ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par
  drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par
  iespējamo bīstamību.
  -
  Kad esat pabeidzis tvaicēšanu, uzpildot vai
  iztukšojot ūdens tvertni, tīrot vai skalojot ierīci
  vai atstājot to bez uzraudzības pat uz īsu laiku,
  atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
  -
  Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem
  nepieejamā vietā.
  -
  Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi
  bērni. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni
  bez pieaugušo uzraudzības.
  -
  Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas
  kontaktrozetei.
  -
  Neatveriet De-calc pogu, kad ierīce ir IESLĒGTA.
  Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos ieteikumus par
  atdzišanu pirms atvēršanas.
  -
  Nenovietojiet ierīci uz virsmas ar tvaika padevēja
  galviņu pieskaroties virsmas ierīces karstu vai
  pievienota elektrotīklam.
  -
  Neļaujiet strāvas vadam nonākt saskarē ar karstu
  tvaiku ierīces darbības laikā.
  -
  Pēc ūdens tvertnes piepildīšanas un ierīces
  lietošanas laikā ūdens tvertnei jābūt aizvērtai.
  -
  Kontaktdakša jāpievieno tikai tādai kontaktligzdai,
  kam ir tādi paši tehniskie parametri kā kontaktdakšai.
  -
  Nekratiet tvaika padevēja galviņu, kamēr ierīcei
  darbojas.
  Ievērībai
  -
  Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi
  bojājumi.
  -
  Uzmanieties no karstā tvaika un karstā ūdens, kas
  lietošanas laikā izplūst ārā no tvaicētāja sprauslas.
  Tvaiks un karstais ūdens var izraisīt apdegumus.
  Izmantojot ierīci, jāievēro piesardzība, jo no ierīces
  izplūst tvaiks.
  -
  Tvaicētāja uzgalis var kļūt ārkārtīgi karsts, un
  pieskaršanās tam var izraisīt apdegumus.
  -
  Uzpildīšanas un tīrīšanas laikā atvienojiet ierīci no
  elektrotīkla.
  -
  Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
  -
  Nekad nevelciet un nestumiet ierīci pa grīdu.
  -
  Nenovietojiet tvaicētāja pamatni uz galda vai krēsla
  virsmas, bet lietošanas laikā glabājiet tvaicētāja
  pamatni uz grīdas.
  -
  Ja šļūtenei ir U forma, tvaiks kondensējas šļūtenē.
  Rezultātā no tvaicētāja galviņas neregulāri izplūst
  tvaika vai ūdens pilieni.
  -
  Tvaiks var radīt bojājumus vai izraisīt noteikta veida
  sienas vai durvju apdares krāsas maiņu.
  -
  Neizmantojiet ierīci, kad ūdens tvertne ir tukša.
  -
  Neatveriet De-calc pogu, kad ierīce ir IESLĒGTA.
  Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos ieteikumus par
  atdzišanu pirms atvēršanas.
  -
  PIESARDZĪBU! Karsts ūdens!
  Elektromagnētiskie lauki (EML)
  Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas
  attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
  Pārstrādē
  - Šis simbols (1. att.) nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos
  (2012/19/ES).
  - Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko
  produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un
  cilvēku veselību.
  Garantija un atbalsts
  Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni
  www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
  Lietuvių
  Įvadas
  Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“
  siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresuwww.philips.com/welcome.
  Svarbu
  Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite
  atskirą svarbios informacijos lapelį ir vartotojo vadovą.
  Išsaugokite abu dokumentus, nes jų gali prireikti
  ateityje.
  Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jei prietaisas
  naudojamas komerciniais tikslais, naudojamas
  netinkamai arba nesilaikant instrukcijų, gamintojas
  neprisiims atsakomybės ir garantija nebus taikoma.
  Pavojus
  - Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir
  neskalaukite jo tekančiu vandeniu.
  Įspėjimas
  -
  Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso
  nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo
  įtampą.
  -
  Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas,
  maitinimo laidas ar pats prietaisas yra pažeistas,
  arba jei prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia
  vandenį.
  -
  Nejunkite prietaiso tiesiogiai prie maitinimo šaltinio.
  -
  Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“
  įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite
  prietaiso taisyti patys, priešingu atveju garantija
  nebegalios.
  -
  Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“
  darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros
  centras arba kiti panašios kvalikacijos specialistai,
  kitaip kyla pavojus.
  -
  Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis
  prijungtas prie maitinimo tinklo.
  -
  Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
  asmenys, kurių ziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
  yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių
  su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis
  prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai
  naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais
  pavojais.
  -
  Kai baigiate garinti, pildote ar tuštinate vandens
  bakelį, valote ar plaunate prietaisą ir net trumpam
  jį paliekate, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros
  lizdo.
  -
  Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams
  nepasiekiamoje vietoje.
  -
  Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Valyti
  ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros
  negali.
  -
  Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
  -
  Neatidarykite kalkių šalinimo rankenėlės,
  kai prietaisas ĮJUNGTAS. Jei norite atidaryti,
  laikykitės naudotojo vadove pateiktų aušinimo
  rekomendacijų.
  -
  Kai prietaisas yra karštas arba prijungtas prie
  maitinimo šaltinio, nedėkite jo ant paviršiaus taip,
  kad garintuvo galva liestųsi prie paviršiaus.
  -
  Kai naudojatės įrenginiu, saugokite, kad ant
  maitinimo laido nepatektų karštų garų.
  -
  Pripildę ir tuomet, kai naudojate prietaisą, laikykite
  vandens bakelį uždarytą.
  -
  Kištuką galima įjungti tik į elektros lizdą, kurio
  techninės charakteristikos tokios pačios kaip ir
  kištuko.
  -
  Nepurtykite garintuvo antgalio, kai prietaisas veikia.
  Atsargiai
  -
  Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
  -
  Saugokitės karštų garų ir karšto vandens, išeinančio
  iš garintuvo antgalio, kai juo naudojatės. Garais ir
  karštu vandeniu galite nusideginti. Būkite atsargūs
  naudodamiesi prietaisu, nes jis skleidžia garus.
  -
  Garintuvo antgalis gali labai įkaisti ir jį palietus galima
  nusideginti.
  -
  Pripildydami ir valydami prietaisą išjunkite jį iš
  elektros lizdo.
  -
  Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
  -
  Niekada netraukite ar nevilkite prietaiso per grindis.
  -
  Garintuvo pagrindo nestatykite ant stalo ar kėdės,
  kai jis naudojamas, verčiau jį laikykite ant grindų.
  -
  Jei žarna susilenkia U raidės forma, joje susidaro
  garų kondensatas. Dėl to garų srautas gali būti
  nepastovus arba iš garintuvo antgalio gali tekėti
  vandens lašeliai.
  -
  Garai gali paveikti sienų ar durų apdailos spalvą arba
  ją išblukinti.
  -
  Prietaiso nenaudokite, kai vandens bakelis tuščias.
  -
  Neatidarykite kalkių šalinimo rankenėlės,
  kai prietaisas ĮJUNGTAS. Jei norite atidaryti,
  laikykitės naudotojo vadove pateiktų aušinimo
  rekomendacijų.
  -
  DĖMESIO: karštas vanduo !
  Elektromagnetiniai laukai (EML)
  „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių
  laukų poveikio.
  Perdirbimas
  - Šis simbolis ( 2 pav.) nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis
  buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).
  - Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras
  elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo
  neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
  Garantija ir pagalba
  Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba
  perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.
  Ελληνικά
  Εισαγωγή
  Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
  από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
  www.philips.com/welcome.
  Σημαντικό!
  Διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών και
  το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε
  τη συσκευή. Φυλάξτε και τα δύο έγγραφα για μελλοντική
  αναφορά.
  Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
  Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, ακατάλληλης χρήσης ή
  αδυναμίας τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν φέρει
  καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν ισχύει.
  Κίνδυνος
  - Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε
  άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
  Προειδοποίηση
  - Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
  αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε
  τη συσκευή.
  - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή
  η ίδια η συσκευή παρουσιάζει κάποια ορατή φθορά ή αν η
  συσκευή έχει πέσει κάτω ή έχει διαρροή.
  - Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε άμεση τροφοδοσία
  ρεύματος.
  - Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε
  πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.
  Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας,
  διαφορετικά η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.
  - Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
  από τη Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο
  από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς
  αποφυγή κινδύνου.
  - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι
  συνδεδεμένη στο ρεύμα.
  - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
  από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες
  σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
  άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι
  τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες
  σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους
  ενεχόμενους κινδύνους.
  - Όταν τελειώνετε το σιδέρωμα με ατμό, όταν γεμίζετε ή
  αδειάζετε το δοχείο νερού, όταν καθαρίζετε και ξεπλένετε
  τη συσκευή και όταν αφήνετε τη συσκευή έστω και για
  λίγο, να αποσυνδέετε το βύσμα παροχής ρεύματος από την
  πρίζα.
  - Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα
  παιδιά.
  - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
  διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά
  δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
  χωρίς επιτήρηση.
  - Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
  - Μην ανοίγετε το κουμπί αφαλάτωσης όταν η συσκευή είναι
  ενεργοποιημένη. Ακολουθήστε τη σύσταση του εγχειριδίου
  οδηγιών σχετικά με το χρόνο που πρέπει να περιμένετε
  μέχρι να ανοίξετε τη συσκευή.
  - Όταν τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποια επιφάνεια, η
  κεφαλή του εξαρτήματος ατμού δεν πρέπει να ακουμπά την
  επιφάνεια αν η συσκευή είναι ζεστή ή συνδεδεμένη στην
  πρίζα.
  - Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με καυτό ατμό
  όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
  - Κρατήστε τη δεξαμενή νερού κλειστή, αφού την γεμίσετε και
  ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
  - Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα με τα ίδια τεχνικά
  χαρακτηριστικά του βύσματος μόνο.
  - Μην κουνάτε την κεφαλή του ατμοσιδερωτή, ενώ η συσκευή
  λειτουργεί.
  Προσοχή
  - Eλέγχετε τακτικά το καλώδιο για πιθανή φθορά.
  - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον καυτό ατμό
  και το καυτό νερό που βγαίνει από το ακροφύσιο του
  ατμοσιδερωτή όταν τον χρησιμοποιείτε. Ο ατμός και το
  καυτό νερό μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Θα
  πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής
  εξαιτίας της εκπομπής του ατμού.
  - Το ακροφύσιο του ατμοσιδερωτή μπορεί να φτάσει σε
  εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να προκαλέσει
  εγκαύματα σε όποιον το αγγίξει.
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά το γέμισμα
  και τον καθαρισμό.
  - Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
  - Μην σύρετε ή τραβήξετε τη συσκευή στο δάπεδο.
  - Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην τοποθετείτε τη βάση
  του ατμοσιδερωτή πάνω σε τραπέζι ή καρέκλα, αλλά στο
  πάτωμα.
  - Αν ο εύκαμπτος σωλήνας σχηματίζει ένα U, ο ατμός
  συμπυκνώνεται στον εύκαμπτο σωλήνα. Αυτό προκαλεί
  ακανόνιστο ατμό ή βγαίνουν σταγόνες νερού από την
  κεφαλή του ατμοσιδερωτή.
  - Ο ατμός μπορεί να καταστρέψει ή να αποχρωματίσει
  ορισμένα υλικά σε τοίχους ή πόρτες.
  - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η δεξαμενή νερού
  είναι άδεια.
  - Μην ανοίγετε το κουμπί αφαλάτωσης όταν η συσκευή είναι
  ενεργοποιημένη. Ακολουθήστε τη σύσταση του εγχειριδίου
  οδηγιών σχετικά με το χρόνο που πρέπει να περιμένετε
  μέχρι να ανοίξετε τη συσκευή.
  - ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτό νερό!
  Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
  Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
  κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
  Ανακύκλωση
  - Αυτό το σύμβολο (εικ. 1) σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
  συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).
  - Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών
  και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών
  επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
  Εγγύηση και υποστήριξη
  Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή
  διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
  
  
  Philips
  www.philips.com/welcomePhilips
  
  
  
  
  
  
  
  - 
  
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  - Philips
  
  
  1
  уреда или са под наблюдение с цел гарантиране
  на безопасна употреба и ако са им разяснени
  евентуалните опасности.
  -
  Когато сте приключили работата с пара,
  когато пълните или изпразвате водния
  резервоар, когато почиствате и изплаквате
  уреда или го оставяте дори за малко време без
  наблюдение, винаги изключвайте щепсела от
  контакта.
  -
  Пазете уреда и захранващия кабел далече от
  достъп на деца.
  -
  Наглеждайте децата, за да не си играят с
  уреда. Не позволявайте на деца да извършват
  почистване или поддръжка на уреда без
  надзор.
  -
  Включвайте уреда само в заземен
  електрически контакт.
  -
  Не отваряйте копчето за отстраняване на
  варовик, когато уредът е включен. Следвайте
  препоръката от наръчника с инструкции
  относно времето за охлаждане преди
  отваряне.
  -
  Не позволявайте на главата на устройството
  за пара да докосва повърхността, върху която
  е поставен уредът, ако той е нагорещен или
  свързан към захранващата мрежа.
  -
  Не позволявайте на захранващия кабел да
  влиза в контакт с гореща пара, докато
  уредът работи.
  -
  Резервоарът за вода трябва да остава
  затворен след напълване и при използване на
  уреда.
  -
  Щепселът трябва да бъде включен в контакт
  със същите технически характеристики като
  на щепсела.
  -
  Не разклащайте главата на устройството за
  пара, докато уредът работи.
  
  -
  Проверявайте редовно за евентуални повреди
  на захранващия кабел.
  -
  Внимавайте с горещата пара и горещата
  вода, които излизат от накрайника
  на устройството за пара по време на
  употреба. Парата и горещата вода могат да
  предизвикат изгаряния. Трябва да се внимава
  при използване на уреда, тъй като той отделя
  пара.
  -
  Накрайникът на устройството за пара може
  да се нагорещи изключително много и да
  причини изгаряне при докосване.
  -
  Изключете уреда по време на пълнене и
  почистване.
  -
  Този уред е предназначен само за битови цели.
  -
  Никога не влачете или дърпайте уреда по
  пода.
  -
  Не поставяйте основата на уреда за пара
  върху маса или стол, а я дръжте на пода,
  докато я използвате.
  -
  Ако маркучът образува формата U, парата в
  него кондензира. Това предизвиква произволно
  изхвърляне на пара или капки вода от главата
  на уреда.
  -
  Парата може да повреди или да причини
  обезцветяване при някои облицовки на стени
  или врати.
  -
  Не използвайте уреда, ако водният резервоар
  е празен.
  -
  Не отваряйте копчето за отстраняване на
  варовик, когато уредът е включен. Следвайте
  препоръката от наръчника с инструкции
  относно времето за охлаждане преди
  отваряне.
  -
  :  !
    (EMF)
  Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички
  действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни
  излъчвания.
  
  - Този символ (Фиг. 1) означава, че този продукт не може да се изхвърля
  заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС).
  - Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране
  на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне
  помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за
  околната среда и човешкото здраве.
    
  Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
  www.philips.com/support или прочетете отделната международната
  гаранционна карта.
  Hrvatski
  Uvod
  Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju
  nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
  Važno!
  Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte zasebni letak
  s važnim informacijama i korisnički priručnik. Oba
  dokumenta spremite za buduće potrebe.
  Ovaj aparat dizajniran je isključivo za uporabu u
  kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća odgovornost za bilo
  kakvu komercijalnu uporabu, neodgovarajuću uporabu
  ili nepoštovanje uputa, a u tim slučajevima jamstvo
  neće vrijediti.
  Opasnost
  - Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku
  drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode.
  Upozorenje
  -
  Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li
  mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne
  mreže.
  -
  Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču, kabelu ili
  samom aparatu vidljiva oštećenja, ako je aparat pao
  na pod ili ako iz njega curi voda.
  -
  Nemojte priključivati aparat na izvor napajanja
  istosmjernom strujom.
  -
  Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni
  centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte
  sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo
  prestati vrijediti.
  -
  Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti
  tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili
  neka druga kvalicirana osoba kako bi se izbjegle
  potencijalno opasne situacije.
  -
  Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok je
  spojen na mrežno napajanje.
  -
  Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina
  starosti i osobe sa smanjenim zičkim ili mentalnim
  sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno
  iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom
  ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na
  siguran način te razumiju moguće opasnosti.
  -
  Kad završite s primjenom pare, dok punite ili
  praznite spremnik za vodu, kad čistite i ispirete
  aparat, kao i kad aparat ostavljate bez nadzora čak i
  kratko vrijeme, izvadite utikač iz zidne utičnice.
  -
  Aparat i kabel za napajanje držite izvan dosega
  djece.
  -
  Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
  Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat
  niti ga održavati.
  -
  Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
  -
  Nemojte otvarati regulator De-calc dok je aparat
  uključen. Prije otvaranja provjerite preporuke iz
  priručnika s uputama s obzirom na vrijeme potrebno
  za hlađenje.
  -
  Uređaj za glačanje na paru nemojte stavljati na
  površinu tako da njegova glava dodiruje površinu
  dok je aparat vruć ili priključen na napajanje.
  -
  Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s
  vrućom parom dok aparat radi.
  -
  Spremnik za vodu držite zatvorenim nakon punjenja
  i tijekom uporabe aparata.
  -
  Utikač mora biti ukopčan isključivo u utičnicu istih
  tehničkih specikacija.
  -
  Nemojte tresti glavu uređaja za glačanje na paru dok
  aparat radi.
  Oprez
  -
  Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje
  oštećen.
  -
  Pazite na vruću paru i vruću vodu koje izlaze iz
  mlaznice za paru tijekom uporabe. Para i vruća voda
  mogu uzrokovati opekotine. Trebate paziti prilikom
  uporabe aparata jer iz njega izlazi para.
  -
  Mlaznica uređaja za glačanje na paru može se jako
  zagrijati i uzrokovati opekotine ako se dodirne.
  -
  Iskopčajte aparat tijekom punjenja i čišćenja.
  -
  Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u
  kućanstvu.
  -
  Aparat nikada nemojte vući ili povlačiti po podu.
  -
  Podnožje uređaja za glačanje na paru nemojte
  stavljati na stol ili stolicu nego ga radije držite na
  podu cijelo vrijeme uporabe.
  -
  Ako se crijevo savije u obliku slova U, para će
  se kondenzirati u njemu. Uslijed toga para će
  neravnomjerno izlaziti ili će kapi vode kapati iz glave
  uređaja za glačanje na paru.
  -
  Para može oštetiti ili uzrokovati promjenu boje zida
  ili vrata.
  -
  Aparat nemojte koristiti dok je spremnik za vodu
  prazan.
  -
  Nemojte otvarati regulator De-calc dok je aparat
  uključen. Prije otvaranja provjerite preporuke iz
  priručnika s uputama s obzirom na vrijeme potrebno
  za hlađenje.
  -
  OPREZ: Vruća voda!
  Elektromagnetska polja (EMF)
  Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se
  tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
  Recikliranje
  - Ovaj simbol (sl. 1) naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s običnim otpadom
  iz kućanstva (2012/19/EU).
  - Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih
  proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po
  okoliš i ljudsko zdravlje.
  Jamstvo i podrška
  Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte
  zasebni međunarodni jamstveni list.
  Eesti
  Tutvustus
  Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe
  eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil
  www.philips.com/welcome.
  Tähtis!
  Lugege enne seadme kasutamist läbi olulise
  teabe brošüür ja kasutusjuhend. Hoidke mõlemad
  edaspidiseks alles.
  See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks. Tootja
  keeldub vastutusest ja tühistab garantii igasuguse
  kommertskasutuse, väärkasutuse või juhiste eiramise
  korral.
  Oht
  - Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse
  ega loputage seda kraani all.
  Hoiatus
  -
  Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige,
  kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku
  elektrivõrgu pingele.
  -
  Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel
  või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või kui
  seade on maha pillatud või lekib.
  -
  Ärge ühendage seadet alalisvooluvõrku.
  -
  Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati
  Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Ärge
  parandage seadet ise, vastasel juhul muutub
  garantii kehtetuks.
  -
  Kui toitejuhe on rikutud, siis tuleb ohtlike olukordade
  vältimiseks lasta toitejuhe vahetada Philipsil, Philipsi
  volitatud hoolduskeskuses või kvalitseeritud isikul.
  -
  Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet
  järelevalveta.
  -
  Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8.
  eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega
  isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja
  teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud
  juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad
  mõistavad sellega seotud ohte.
  -
  Pärast aurutamise lõpetamist, veepaagi täitmise või
  tühjendamise, seadme puhastamise ja loputamise
  ajal ning ka siis, kui lahkute seadme juurest kas või
  viivuks, eemaldage pistik seinakontaktist.
  -
  Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele
  kättesaamatus kohas.
  -
  Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
  Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada
  ega hooldada.
  -
  Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
  -
  Ärge avage katlakivi eemaldamise nuppu, kui seade
  on SISSE lülitatud. Enne avamist oodake seadme
  jahtumist, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.
  -
  Kui seade on kuum või vooluvõrku ühendatud, ärge
  asetage seadet pinnale nii, et auruotsak puudutab
  pinda.
  -
  Kui seade töötab, ärge laske toitejuhtmel puutuda
  kokku kuuma auruga.
  -
  Hoidke veepaak pärast veega täitmist ja seadme
  kasutamise ajal suletud.
  -
  Pistik tuleb ühendada pistikupessa, mille tehnilised
  andmed vastavad pistiku vastavatele andmetele.
  -
  Ärge raputage auruotsakut seadme kasutamise ajal.
  Srpski
  Uvod
  Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način
  iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na
  www.philips.com/welcome.
  Važno
  Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte brošuru
  sa važnim informacijama i korisnički priručnik. Oba
  dokumenta sačuvajte za buduće potrebe.
  Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu
  upotrebu. U slučaju bilo kakve komercijalne upotrebe,
  neodgovarajuće upotrebe ili nepoštovanja uputstava,
  proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost i garancija
  se neće primenjivati.
  Opasnost
  - Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne
  ispirajte je pod slavinom.
  Upozorenje
  -
  Pre uključivanja aparata proverite da li napon
  naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne
  mreže.
  -
  Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu za
  napajanje ili samom aparatu primetite vidljiva
  oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz
  njega curi voda.
  -
  Nemojte da povezujete aparat na izvor jednosmerne
  struje.
  -
  U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u
  ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati
  da sami popravite aparat, jer će u suprotnom
  garancija biti poništena.
  -
  Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga
  zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni
  centar ili na sličan način kvalikovane osobe kako bi
  se izbegao rizik.
  -
  Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je
  priključen na električnu mrežu.
  -
  Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od
  8 godina i osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili
  mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva
  i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su
  dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da
  razumeju moguće opasnosti.
  -
  Izvucite utikač iz zidne utičnice kada završite sa
  tretmanom parom, prilikom punjenja/pražnjenja
  rezervoara za vodu, prilikom čišćenja i ispiranja
  aparata i kada aparat ostavljate bez nadzora makar
  i na kratko.
  -
  Aparat i kabl za napajanje držite van domašaja dece.
  -
  Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne
  bi igrala sa aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste
  aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
  -
  Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
  -
  Nemojte da otvarate regulator za uklanjanje
  kamenca dok je aparat uključen. Pridržavajte se
  preporuke iz priručnika za vreme hlađenja pre
  otvaranja.
  -
  Nemojte da stavljate aparat na površinu tako da
  glava aparata za paru dodiruje površinu dok je
  aparat vreo ili priključen na električnu mrežu.
  -
  Pazite da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa
  vrelom parom dok aparat radi.
  -
  Držite rezervoar za vodu zatvorenim nakon punjenja
  i tokom upotrebe aparata.
  -
  Utikač mora da bude priključen u utičnicu koja ima
  iste tehničke karakteristike.
  -
  Nemojte da tresete glavu aparata za paru dok
  aparat radi.
  Opomena
  -
  Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje
  ima oštećenja.
  -
  Čuvajte se vrele pare i vrele vode koja izlazi iz
  mlaznice za paru tokom upotrebe. Para i vrela voda
  mogu da izazovu opekotine. Trebate posebno voditi
  računa prilikom upotrebe aparata zbog emisija pare.
  -
  Mlaznica glave aparata za paru može da postane
  veoma vrela i da izazove opekotine ako je dodirnete.
  -
  Isključite aparat iz napajanja tokom punjenja i
  čišćenja.
  -
  Aparat je namenjen isključivo upotrebi u
  domaćinstvu.
  -
  Nikada nemojte da vučete niti da pomerate aparat
  po podu.
  -
  Nemojte da stavljate postolje aparata za paru na sto
  ili stolicu, već ga držite na podu tokom upotrebe.
  -
  Ako crevo formira oblik slova U, dolazi do
  kondenzovanja pare u njemu. Ovo će dovesti do
  toga da para izlazi isprekidano ili da kapljice vode
  izlaze iz glave aparata za paru.
  -
  Para može da ošteti ili da uzrokuje promenu boje
  određenih materijala za zidove ili vrata.
  -
  Nemojte da koristite aparat kada je rezervoar za
  vodu prazan.
  -
  Nemojte da otvarate regulator za uklanjanje
  kamenca dok je aparat uključen. Pridržavajte se
  preporuke iz priručnika za vreme hlađenja pre
  otvaranja.
  -
  OPREZ: Vruća voda!
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa
  elektromagnetnim poljima.
  Recikliranje
  - Ovaj simbol (sl. 1) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim
  kućnim otpadom (2012/19/EU).
  - Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i
  elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih
  posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
  Garancija i podrška
  Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili
  pogledajte međunarodni garantni list.
  Slovenščina
  Uvod
  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti
  podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
  Pomembno
  Pred uporabo aparata preberite letak s pomembnimi
  informacijami in uporabniški priročnik. Oba dokumenta
  shranite za poznejšo uporabo.
  Ta aparat je namenjen samo za domačo uporabo.
  Proizvajalec v primeru komercialne uporabe,
  neprimerne uporabe ali neupoštevanja navodil ne
  prevzema nikakršne odgovornosti in garancija v
  takšnem primeru ne velja.
  Nevarnost
  - Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in
  ga ne spirajte pod tekočo vodo.
  Opozorilo
  -
  Preden priključite aparat na električno omrežje,
  preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza
  napetosti lokalnega električnega omrežja.
  -
  Aparata ne uporabljajte, če so vtikač, omrežni kabel
  ali aparat poškodovani, če vam je aparat padel po
  tleh ali če pušča.
  -
  Aparata ne priključujte na vir napajanja z
  enosmernim tokom.
  -
  Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na
  Philipsov pooblaščeni servis. Aparata ne poskušajte
  popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
  -
  Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati samo
  podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali
  ustrezno usposobljeno osebje.
  -
  Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli
  ne puščajte brez nadzora.
  -
  Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
  naprej in osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi
  sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
  znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe
  aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna
  oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
  -
  Ko končate s čiščenjem s paro, ko polnite ali praznite
  zbiralnik za vodo, ko aparat čistite ali spirate in ko
  aparat krajši čas pustite brez nadzora, omrežni vtikač
  izvlecite iz omrežne vtičnice.
  -
  Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
  -
  Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom. Otroci
  aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
  -
  Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
  -
  Ne odpirajte gumba za izpiranje, ko je aparat
  VKLOPLJEN. Upoštevate priporočilo glede
  ohlajevanja pred odpiranjem v navodilih za uporabo.
  -
  Aparata na površino ne postavljajte tako, da se
  glava parne enote dotika površine, ko je aparat vroč
  ali priključen na napajanje.
  -
  Omrežni kabel ne sme priti v stik z vročo paro, ko
  uporabljate aparat.
  -
  Zbiralnik za vodo po polnjenju zaprite. Med uporabo
  naj bo zbiralnik zaprt.
  -
  Vtič priključite v električno vtičnico, ki ima enake
  tehnične lastnosti kot vtič.
  -
  Glave parne enote med delovanjem aparata ne tresite.
  Pozor
  -
  Omrežni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih
  poškodb.
  -
  Pazite na vročo paro in vročo vodo, ki med uporabo
  uhajata iz parnega nastavka. Para in vroča voda
  lahko povzročita opekline. Aparat zaradi izpusta
  pare uporabljajte previdno.
  -
  Nastavek glave parne enote se lahko zelo segreje in
  ob dotiku povzroči opekline.
  -
  Med polnjenjem in čiščenjem napravo izklopite iz
  električnega napajanja.
  -
  Aparat je namenjen izključno uporabi v
  gospodinjstvu.
  -
  Aparata ne vlecite po tleh.
  -
  Podstavka parne enote na postavljajte na mizo ali
  stol. Preden jo začnete uporabljati, jo postavite na tla.
  -
  Če se cev upogne v obliko črke U, para v cevi
  kondenzira. To povzroči uhajanje kapljic pare ali
  vode iz glave parne enote.
  -
  Para določene površine sten ali vrat lahko
  poškoduje ali razbarva.
  -
  Ne uporabljajte aparata, ko je zbiralnik za vodo
  prazen.
  -
  Ne odpirajte gumba za izpiranje, ko je aparat
  VKLOPLJEN. Upoštevate priporočilo glede
  ohlajevanja pred odpiranjem v navodilih za uporabo.
  -
  POZOR: vroča voda!
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
  izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
  Recikliranje
  - Ta simbol (slika 1) označuje, da izdelka ne smete odlagati med običajne
  gospodinjske odpadke (2012/19/EU).
  - Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih
  izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov
  na okolje in zdravje ljudi.
  Garancija in podpora
  Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali
  preberite ločeni mednarodni garancijski list.
  
  
  Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се
  възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте
  продукта си на www.philips.com/welcome.
  
  Прочетете внимателно отделната брошура
  с важна информация и ръководството за
  потребителя, преди да започнете да използвате
  уреда. Запазете и двата документа за бъдеща
  справка.
  Този уред е проектиран само за употреба в
  домашни условия. При промишлена употреба,
  неподходяща употреба или неспазване на
  инструкциите производителят не поема
  отговорност и гаранцията става невалидна.
  
  - Никога не потапяйте задвижващия блок
  във вода или друга течност и не го мийте с
  течаща вода.
  Предупреждение
  -
  Преди да включите уреда в електрически
  контакт, проверете дали посоченото върху
  уреда напрежение отговаря на това на
  местната електрическа мрежа.
  -
  Не използвайте уреда, ако щепселът,
  захранващият кабел или самият уред имат
  видими повреди, както и ако уредът е падал
  или тече.
  -
  Не свързвайте уреда към захранваща мрежа с
  постоянен ток.
  -
  За проверка или ремонт носете уреда в
  упълномощен от Philips сервиз. Не опитвайте
  да ремонтирате уреда сами, в противен
  случай гаранцията става невалидна.
  -
  С оглед предотвратяване на опасност при
  повреда в захранващия кабел той трябва да
  бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips
  сервиз или лица с подобна квалификация.
  -
  Никога не оставяйте уреда без наблюдение,
  когато е включен.
  -
  Този уред може да се използва от деца на
  възраст над 8 години и от хора с намалени
  физически възприятия или умствени
  недостатъци или без опит и познания, ако
  са инструктирани за безопасна употреба на
  ©2017 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4239 001 11451
  - 
  PhilipsPhilips
  
  - 
  - 
  
  
  
  - 
  
  
  - 
  - 
  
  - 
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  
  - 
  
  - 
  - 
  - 
  - 
  
  - U
  
  
  - 
  - 
  - 
  
  - 
  )EMF
  Philips
  
  - .)EU/19/ 2012(                 1 
  - .                
  .              
  
   www.philips.com/support
  
Philips ComfortTouch GC557

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Philips ComfortTouch GC557 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Philips ComfortTouch GC557 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Philips ComfortTouch GC557, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Aspiratoare cu abur și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9.8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Polonez, Rusă, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic. Aveți o întrebare despre Philips ComfortTouch GC557 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Philips ComfortTouch GC557

Brand Philips
Model ComfortTouch GC557
Produs aspirator cu abur
EAN 0871010384232, 0871010384233
Limbă Română, Engleză, Polonez, Rusă, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic
Tipul fișierului PDF
Ergonomice
Rezervor de apa detaşabil
Timp de lansare 1
Conţinutul de ambalaje
Pensulă inclusă
Pensulă inclusă
Număr perii 1
Design
Capacitate rezervor de apă 1.8
Lungimea furtunului 1.3
Lungime cablu 1.6
Caracteristici
Rezervor de apa detaşabil
Capacitate rezervor de apă 1.8
Lungimea furtunului 1.3
Culoarea produsului Purple, Silver, White
Auto Putere Off
Jet de abur continuu 40g/min
Timpului de încălzire 1
Variabile pentru abur
Potrivit pentru orice țesătură
Lungime cablu 1.6
Material furtun Silicon
Tip de dispozitiv Vaporizator haine vertical
Managementul energiei
Putere 2000
Tensiune AC intrare 220 - 240

Manuale de produse conexe

aspirator cu abur Philips

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.