Philips Daily Collection HD6321

Manual de utilizare Philips Daily Collection HD6321

(1)
 • Elektromagnetické polia (EMF)
  Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam
  týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
  Pred prvým použitím
  Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály a nálepky a zariadenie očistite.
  Používanie zariadenia
  Používanie obojstrannej platne na grilovanie
  Poznámky
  - Nepoužívajte kovové, ostré ani drsné kuchynské náčinie na krájanie, otáčanie
  alebo odstránenie potravín z obojstrannej platne na grilovanie, pretože tým
  môžete poškodiť nepriľnavú vrstvu obojstrannej platne na grilovanie.
  - Zariadenie vždy umiestnite na stabilný a rovný povrch.
  - Uistite sa, že sa odtoková drážka nachádza vpredu. Odtoková drážka s okrajom
  smerujúcim nahor musí byť správne umiestnená na dvoch upevňovacích bodoch
  v zadnej časti.
  - Keď chcete obrátiť obojstrannú platňu na grilovanie a grilovať na druhej strane,
  nechajte platňu najskôr vychladnúť a potom ju dôkladne očistite. Ak by ste
  platňu pred grilovaním na druhej strane neočistili, čiastočky tuku alebo jedla
  na ohrevnom telese by sa mohli pripáliť.
  Používanie veka (len modely HD6324/HD6323/HD6322)
  Umiestnením veka nad potraviny položené na obojstrannej platni na grilovanie môžete
  zabrániť úniku tepla z grilu, zachytiť prskajúci tuk a zabrániť šíreniu pachov a dymu.
  Poznámky
  - Pri predhrievaní nikdy neodkladajte sklené veko na gril.
  - Upozorňujeme, že sklené veko sa môže počas používania zohriať na vysokú
  teplotu. Pri manipulácii sa dotýkajte iba rukoväti.
  - Časy a teploty v tabuľke časov prípravy potravín platia len v prípade grilovania
  bez veka.
  Používanie podnosu na grilovanie (len model HD6324)
  Podnos na grilovanie môžete používať na grilovanie surovín v ich vlastnej šťave.
  Poznámky
  - Nepoužívajte kovové, ostré ani drsné kuchynské náčinie na otáčanie alebo
  odstránenie potravín z podnosu na grilovanie, pretože tým môžete poškodiť
  nepriľnavú vrstvu podnosu.
  - Aby ste podnos na grilovanie umiestnili na gril správne, musí byť jeho najnižšia
  bočná strana otočená smerom k zadnej časti zariadenia.
  - Počas predhrievania zariadenia nesmiete na podnos na grilovanie položiť veko.
  - Podnos na grilovanie nepokladajte na vrch obojstrannej platne na grilovanie.
  Nebude stabilný a nedosiahne požadovanú teplotu.
  Čistenie
  Varovania
  - Zariadenie ani kábel neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
  - Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace
  prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.
  Poznámky
  - Pred čistením alebo presúvaním nechajte zariadenie vždy vychladnúť.
  - Pomocou drevenej alebo plastovej varešky odstráňte prebytočný tuk a zvyšky
  surovín a zhrňte ich do podnosu na tuk.
  - Všetky oddeliteľné súčiastky môžete umývať v umývačke na riad.
  Objednávanie príslušenstva
  Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku
  www.shop.philips.com/service, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky
  Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
  Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo platnom
  záručnom liste).
  Životné prostredie
  - Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym
  odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste ociálneho zberu.
  Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 3).
  Záruka a podpora
  Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku
  www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v priloženom
  celosvetovo platnom záručnom liste.
  SLOVENŠČINA
  Uvod
  Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti
  podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
  Splošni opis (Sl. 1)
  1 Držalo pokrova (samo HD6324/HD6323/HD6322)
  2 Pokrov (samo HD6324/HD6323/HD6322)
  3 Pladenj za žar (samo HD6324)
  4 Pritrditvene točke
  5 Žlebič za odtekanje
  6 Obrnljiva plošča za žar
  7 Sponka za kabel
  8 Omrežni kabel in vtikač
  9 Pritrditveni točki za ploščo
  10 Grelni element
  11 Aparat
  12 Pladenj za maščobo
  13 Temperaturni regulator
  14 Indikator
  Pomembno
  Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
  priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
  Nevarnost
  - Aparata ali omrežnega kabla ne potapljajte v vodo ali
  katerokoli drugo tekočino.
  Opozorilo
  - Preden priključite aparat na električno omrežje,
  preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza
  napetosti lokalnega električnega omrežja.
  - Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje
  Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno
  usposobljeno osebje.
  - Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
  naprej in osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi
  sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
  znanjem, če so prejele in razumejo navodila glede
  varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje
  odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne
  nevarnosti.
  - Ko je aparat vklopljen ali se ohlaja, aparat in napajalni
  kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
  - Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
  - Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
  - S tem aparatom ne uporabljajte oglja ali podobnih
  vnetljivih goriv.
  Previdno
  - Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
  - Aparat postavite na vodoravno, stabilno podlago z
  dovolj okoliškega prostora.
  - Preden na obrnljivo ploščo za žar položite hrano,
  jo segrejte.
  - Med delovanjem aparata lahko dostopna površina
  postane vroča (Sl. 2).
  - Ne premikajte ali prenašajte aparata ali pladnja za žar,
  ko ju uporabljate ali ko sta še vroča.
  - Pri peki mastnega mesa in klobas pazite na škropljenje
  masti.
  - Preden izključite aparat, temperaturni regulator vedno
  prestavite na 0.
  - Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
  - Aparat po uporabi očistite.
  - Preden odstranite obrnljivo ploščo za žar, pladenj
  za žar (samo HD6324) ali pokrov (samo HD6324/
  HD6323/HD6322), da bi aparat očistili ali pospravili,
  počakajte, da se povsem ohladi.
  - Obrnljive plošče za žar ali pladnja za žar (samo
  HD6324) se ne dotikajte z ostrimi ali grobimi
  predmeti, ker lahko poškodujete površino.
  - Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v
  gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot
  so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, farmah in
  drugih delovnih okoljih. Namenjen ni niti za uporabo
  s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih
  namestitvenih objektih.
  - Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim
  časovnikom ali sistemom za daljinsko upravljanje.
  - Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne
  oziroma polprofesionalne namene oziroma na
  način, ki ni v skladu z navodili za uporabo, postane
  garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne
  odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
  Elektromagnetno polje (EMF)
  Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
  izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
  Pred prvo uporabo
  Odstranite ves embalažni material in nalepke ter očistite aparat, preden za začnete
  uporabljati.
  Uporaba aparata
  Uporaba obrnljive plošče za žar
  Opombe
  - Ne uporabljajte kovinskega, ostrega ali grobega kuhinjskega pribora za rezanje ali
  obračanje hrane na obrnljivi plošči za žar ali za odstranjevanje hrane z obrnljive
  plošče za žar, ker s tem lahko poškodujete njen premaz proti sprejemanju.
  - Aparat vedno postavite na stabilno in ravno površino.
  - Zagotovite, da je žlebič za odtekanje na sprednji strani. Žlebič za odtekanje z
  navzgor obrnjenim robom mora biti pravilno nameščen na pritrditveni točki za
  ploščo na hrbtni strani.
  - Ko obrnljivo ploščo za žar želite obrniti na drugo stran, se mora plošča ohladiti
  in jo morate temeljito očistiti. Če plošče ne očistite pred peko na drugi strani, se
  lahko maščoba ali delci hrane zažgejo na grelnem elementu.
  Uporaba pokrova (samo HD6324/HD6323/HD6322)
  Hrano na obrnljivi plošči za žar lahko pokrijete s pokrovom, da ohranite vročino žara,
  preprečite škropljenje ter omejite vonj in dim.
  Opombe
  - Steklenega pokrova ne nameščajte na žar med predhodnim segrevanjem.
  - Stekleni pokrov se med uporabo močno segreje. Primete ga lahko samo za držalo.
  - Časi in temperature za pripravo hrane v preglednici veljajo samo za peko brez
  pokrova.
  Uporaba pladnja za peko (samo HD6324)
  Na pladnju za žar lahko sestavine pečete v lastni omaki.
  Opombe
  - Ne uporabljajte kovinskega, ostrega ali grobega kuhinjskega pribora za obračanje
  ali odstranjevanje hrane s pladnja za peko, ker lahko poškodujete njen premaz
  proti sprejemanju.
  - Pladenj za žar na žar namestite tako, da je njegova najnižja stran na zadnji strani
  aparata.
  - Med predhodnim segrevanjem aparata ne nameščajte pokrova na pladenj za žar.
  - Pladnja za žar ne postavljajte na obrnljivo ploščo za žar. Ne bo stabilen in ne bo
  dosegel zahtevane temperature.
  Čiščenje
  Opozorila
  - Aparata ali omrežnega kabla ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
  - Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot
  sta bencin ali aceton.
  Opombe
  - Pred čiščenjem počakajte, da se aparat ohladi.
  - Z leseno ali plastično žlico odstranite maščobo in ostanke hrane s plošče ter jih
  potisnite v pladenj za odvečno maščobo.
  - Vse snemljive sestavne dele lahko perete v pomivalnem stroju.
  Naročanje dodatne opreme
  Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite spletno stran
  www.shop.philips.com/service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko
  tudi na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (kontaktne podatke si
  oglejte na mednarodnem garancijskem listu).
  Okolje
  - Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi
  gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
  recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 3).
  Garancija in podpora
  Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support
  ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
  SRPSKI
  Uvod
  Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti
  podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
  Opšti opis (Sl. 1)
  1 Ručka poklopca (samo HD6324/HD6323/HD6322)
  2 Poklopac (samo HD6324/HD6323/HD6322)
  3 Posuda roštilja (samo HD6324)
  4 Tačke za ksiranje
  5 Odvodni žleb
  6 Dvostrana ploča roštilja
  7 Štipaljka za pričvršćivanje kabla
  8 Kabl za napajanje i utikač
  9 Tačke za ksiranje ploče
  10 Element za grejanje
  11 Aparat
  12 Fioka za masnoću
  13 Regulator temperature
  14 Indikatorska lampica
  Važno
  Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
  priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.
  Opasnost
  - Aparat i kabl za napajanje nemojte da uranjate u vodu
  niti u bilo koju drugu tečnost.
  Upozorenje
  - Pre uključivanja aparata, proverite da li napon naveden
  na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže.
  - Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga
  zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni
  centar ili na sličan način kvalikovane osobe kako bi se
  izbegao rizik.
  - Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina
  i osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili mentalnim
  sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod
  uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva
  za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće
  opasnosti.
  - Aparat i kabl za napajanje držite van domašaja dece
  mlađe od 8 godina dok je aparat uključen ili dok se hladi.
  - Držite kabl dalje od vrelih površina.
  - Nikada nemojte da ostavljate aparat da radi bez nadzora.
  - Sa ovim aparatom ne sme da se koristi ugalj niti slična
  zapaljiva goriva.
  Oprez
  - Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
  - Stavite aparat na ravnu, stabilnu površinu sa dovoljno
  slobodnog prostora oko njega.
  - Uvek zagrejte dvostranu ploču roštilja pre nego što
  stavite hranu na nju.
  - Površine koje se dodiruju mogu da postanu vruće dok
  aparat radi (Sl. 2).
  - Nemojte da pomerate niti da transportujete aparat ili
  posudu roštilja tokom upotrebe ili dok je još uvek vruća.
  - Čuvajte se prskanja masti kada pečete masno meso
  ili kobasice.
  - Regulator temperature uvek okrenite u položaj 0 pre
  nego što isključite aparat.
  - Aparat nakon upotrebe uvek isključite iz struje.
  - Aparat očistite nakon svake upotrebe.
  - Ostavite aparat da se potpuno ohladi pre nego što
  skinete dvostranu ploču roštilja, posudu roštilja (samo
  HD6324) ili poklopac (samo HD6324/HD6323/
  HD6322) da biste očistili aparat ili ga odložili.
  -
  Nikada nemojte da dodirujete dvostranu ploču roštilja
  ili posudu roštilja (samo HD6324) oštrim ili abrazivnim
  predmetima jer to oštećuje teonsku oblogu.
  - Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu
  u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u
  okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u
  prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim
  radnim okruženjima. Nije namenjen ni za upotrebu od
  strane klijenata u hotelima, motelima, prenoćištima i
  drugim vrstama smeštaja.
  - Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu sa spoljnim
  tajmerom niti sa sistemom za daljinsko upravljanje.
  - Ako se aparat upotrebljava nepropisno, za
  profesionalne ili poluprofesionalne namene ili se koristi
  na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog
  priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće
  prihvatiti odgovornost ni za kakva nastala oštećenja.
  Elektromagnetna polja (EMF)
  Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa
  elektromagnetnim poljima.
  Pre prve upotrebe
  Uklonite sav materijal za pakovanje i nalepnice i očistite aparat pre nego što počnete
  da ga koristite.
  Upotreba aparata
  Upotreba dvostrane ploče roštilja
  Napomene
  - Nemojte da koristite metalni, oštri ili abrazivni kuhinjski pribor za sečenje ili
  okretanje hrane na dvostranoj ploči roštilja niti za uklanjanje hrane sa nje, jer to
  može da ošteti teonsku oblogu dvostrane ploče roštilja.
  - Uvek stavite aparat na stabilnu, ravnu površinu.
  - Proverite da li se odvodni žleb nalazi sa prednje strane. Odvodni žleb sa ivicom
  okrenutom nagore mora da bude pravilno postavljen na dve tačke za ksiranje
  ploče sa zadnje strane.
  - Prilikom okretanja dvostrane ploče roštilja kako biste pekli na drugoj strani,
  ostavite ploču da se ohladi i temeljno je očistite. Ako ne očistite ploču pre nego
  što je okrenete, može da dođe do sagorevanja masnoće ili delića hrane na
  elementu za grejanje.
  Upotreba poklopca (samo HD6324/HD6323/HD6322)
  Poklopac može da se stavi preko hrane na dvostranoj ploči roštilja radi održavanja
  toplote roštilja, da biste sprečili prskanje i radi zadržavanja mirisa i dima.
  Napomene
  - Nikada nemojte da stavljate stakleni poklopac na roštilj tokom zagrevanja.
  - Imajte u vidu da će stakleni poklopac postati vruć tokom upotrebe. Prilikom
  podizanja ga uhvatite isključivo za dršku.
  - Vremena i temperature iz tabele za pripremu hrane primenljivi su isključivo na
  pečenje bez poklopca.
  Upotreba posude roštilja (samo HD6324)
  Posudu roštilja možete da koristite za pečenje namirnica u sopstvenom soku.
  Napomene
  - Nemojte da koristite metalni, oštri ili abrazivni kuhinjski pribor za okretanje ili
  uklanjanje hrane sa posude roštilja jer to može da ošteti teonsku oblogu posude.
  - Jedini ispravan način postavljanja posude roštilja na roštilj je tako da njena najniža
  tačka bude okrenuta ka zadnjoj strani aparata.
  - Nemojte da stavljate poklopac na posudu roštilja kada zagrevate aparat.
  - Nemojte da stavljate posudu roštilja preko dvostrane ploče roštilja. Neće biti
  stabilna i neće dostići potrebnu temperaturu.
  Čišćenje
  Upozorenja
  - Aparat i kabl za napajanje nemojte da uranjate u vodu niti u bilo koju drugu tečnost.
  - Za čišćenje aparata nemojte da koristite jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva
  za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.
  Napomene
  - Uvek ostavite aparat da se ohladi pre čišćenja ili pomeranja.
  - Višak masnoće i ostatke uklonite sa ploče drvenom ili plastičnom lopaticom i
  gurnite ih u oku za masnoću.
  - Sve delove koji se skidaju sa aparata možete da perete u mašini za pranje sudova.
  Naručivanje dodataka
  Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite www.shop.philips.com/
  service ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se
  obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke za
  kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).
  Zaštita okoline
  - Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad,
  već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti
  zaštiti okoline (Sl. 3).
  Garancija i podrška
  Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support
  ili pročitajte međunarodni garantni list.
  УКРАЇНСЬКА
  Вступ
  Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі
  скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб
  на веб-сайті www.philips.com/welcome.
  Загальний опис (Мал. 1)
  1 Ручка кришки (лише HD6324/HD6323/HD6322)
  2 Кришка (лише HD6324/HD6323/HD6322)
  3 Лоток для грилю (лише HD6324)
  4 Точки кріплення
  5 Жолобок для збирання жиру/соку
  6 Поворотна плита для грилю
  7 Затискач для шнура
  8 Шнур живлення і штекер
  9 Точки кріплення плити
  10 Нагрівальний елемент
  11 Пристрій
  12 Лоток для жиру
  13 Система контролю температури
  14 Індикатор
  Важлива інформація
  Перед тим як використовувати пристрій, уважно
  прочитайте цей посібник користувача і зберігайте
  його для майбутньої довідки.
  Небезпечно
  - Не занурюйте пристрій або шнур живлення у воду
  чи іншу рідину.
  Попередження
  - Перед тим як під’єднувати пристрій до
  електромережі, перевірте, чи збігається напруга,
  вказана на пристрої, з напругою у мережі.
  - Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення
  небезпеки його необхідно замінити, звернувшись
  до компанії Philips, уповноваженого сервісного
  центру або фахівців із належною кваліфікацією.
  - Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
  від 8 років або більше чи особи із послабленими
  фізичними відчуттями або розумовими
  здібностями, чи без належного досвіду та знань, за
  умови, що користування відбувається під наглядом,
  їм було проведено інструктаж щодо безпечного
  користування пристроєм та їх було повідомлено
  про можливі ризики.
  - Тримайте увімкнений пристрій або пристрій, що
  охолоджується, та його шнур живлення подалі від
  дітей віком до 8 років.
  - Тримайте шнур живлення подалі від гарячих
  поверхонь.
  - Не залишайте пристрій працювати без нагляду.
  - Із цим пристроєм не можна використовувати
  вугілля чи інші подібні займисті паливні речовини.
  Увага
  - Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
  - Ставте пристрій на рівну стійку поверхню,
  залишаючи навколо нього достатньо вільного місця.
  - Попередньо нагрійте поворотну плиту для грилю
  перед тим, як класти на неї продукти.
  - Коли пристрій працює, може нагріватися доступна
  для дотику поверхня (Мал. 2).
  - Не пересувайте і не переносьте пристрій або
  лоток для грилю під час використання або тоді,
  коли він працює чи ще гарячий.
  - Під час приготування на грилі жирного м’яса чи
  ковбасок остерігайтеся розбризкування жиру.
  - Перед вимкненням живлення пристрою завжди
  повертайте регулятор температури в положення
  “0”.
  - Після використання завжди від’єднуйте пристрій
  від мережі.
  - Чистіть пристрій після використання.
  - Дайте пристрою повністю охолонути перед тим,
  як зняти поворотну плиту для грилю, лоток для
  грилю (лише HD6324) або кришку (лише HD6324/
  HD6323/HD6322) для чищення пристрою або
  зберігання.
  - Ніколи не торкайтеся поворотної плити для грилю
  або лотка для грилю (лише HD6324) гострими
  чи абразивними предметами, оскільки це може
  пошкодити антипригарне покриття.
  - Цей пристрій призначено виключно для
  побутового використання. Його не призначено
  для використання на службових кухнях у
  магазинах, офісах, фермерських господарствах
  та в інших виробничих умовах. Його також не
  призначено для використання клієнтами в готелях,
  мотелях, готелях із комплексом послуг “ночівля і
  сніданок” та інших жилих середовищах.
  - Цей пристрій не призначено для керування за
  допомогою зовнішнього таймера чи системи
  дистанційного керування.
  - Якщо пристрій використовується неналежно, у
  професійних чи напівпрофесійних цілях або іншим
  чином всупереч цій інструкції, гарантія втрачає
  чинність, а компанія Philips не несе відповідальності
  за заподіяну шкоду.
  Електромагнітні поля (ЕМП)
  Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що
  стосуються впливу електромагнітних полів.
  Перед першим використанням
  Зніміть усі етикетки та пакувальні матеріали і помийте пристрій перед тим, як
  почати ним користуватися.
  Застосування пристрою
  Використання поворотної плити для грилю
  Примітки
  - Не використовуйте металеве, гостре або абразивне кухонне приладдя для
  розрізання, перевертання чи виймання продуктів із поворотної плити для
  грилю, оскільки це може пошкодити антипригарне покриття поворотної
  плити для грилю.
  - Завжди ставте пристрій на стійку, рівну поверхню.
  - Жолобок для збирання жиру чи соку має знаходитися спереду. Цей
  жолобок зі спрямованими вгору краями має бути правильно встановлено на
  дві точки кріплення плити позаду.
  - У разі перевертання поворотної плити для грилю для смаження на
  іншій стороні дайте плиті охолонути та добре її почистіть. Якщо перед
  використанням іншої сторони плиту для грилю не почистити, жир або
  частинки їжі можуть пригоріти на нагрівальному елементі.
  Використання кришки (лише HD6324/HD6323/HD6322)
  Продукти на поворотній плиті для грилю можна накрити кришкою для
  збереження тепла, запобігання вибризкування та утримання запаху та диму.
  Примітки
  - Ніколи не кладіть скляну кришку на гриль під час попереднього нагрівання.
  - Пам’ятайте, що під час використання скляна кришка нагрівається. Щоб
  підняти її, беріть лише за ручку.
  - Час і температура в таблиці приготування їжі стосуються лише
  підсмажування без кришки.
  Використання лотка для грилю (лише HD6324)
  Лоток для грилю можна використовувати для підсмажування продуктів у
  власному соку.
  Примітки
  - Не використовуйте металеве, гостре або абразивне кухонне приладдя для
  перевертання чи виймання продуктів із лотка для грилю, оскільки це може
  пошкодити антипригарне покриття лотка.
  - Єдине правильне встановлення лотка на грилі є найнижчою стороною до
  задньої сторони пристрою.
  - Не ставте кришку на лоток для грилю під час попереднього нагрівання
  пристрою.
  - Не ставте лоток для грилю на поворотну плиту для грилю. Це не буде
  стабільно і не дозволить досягнути потрібної температури.
  Чищення
  Попередження
  - Не занурюйте пристрій або шнур живлення у воду чи іншу рідину.
  - Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок,
  абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.
  Примітки
  - Перед тим як чистити або перенести пристрій, дайте йому охолонути.
  - За допомогою дерев’яної або пластикової лопатки видаліть зайвий жир і
  залишки продуктів із плити та вставте її у лоток для жиру.
  - Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
  Замовлення приладь
  Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт
  www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips.
  Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій
  країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).
  Навколишнє середовище
  - Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами,
  а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки.
  Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 3).
  Гарантія та підтримка
  Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
  www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
  2
  1
  HD6324
  HD6324
  HD6323
  HD6322
  10 11 12
  1
  4
  7 8 9
  2
  5
  3
  6
  HD6324
  30 min.
  1
  3
  6
  4
  7
  2
  5
  14 1513
  2
  1
  HD6323
  HD6322
  HD6324
  1 2 3
  Min.
  6-8
  8-10
  8-10
  6-8
  5-7
  8-10
  6-8
  9-15
  28-30
  33-35
  5-7
  4-6
  4-5
  10-12
  10-12
  10-12
  28-32
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  4-5
  5
  5
  5
  4
  5
  5
  2-3
  1-2
  A-B
  A-B
  A-B
  A-B
  A-B
  A-B
  A-B
  A-B
  A-B
  A-B
  B
  B
  B
  B
  B
  A-B
  A-B
  B
  B
  A
  B
  4222.005.0319.4
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  HD6324, HD6323, HD6322, HD6321, HD6320
  1
  2 3
  4222_005_0319_4_DFU Leaflet_A6_48p_v1.indd 1 1/30/14 12:00 PM
Philips Daily Collection HD6321

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Philips Daily Collection HD6321 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Philips Daily Collection HD6321 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Philips Daily Collection HD6321, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Grătare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Roemeens, Pools, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens. Aveți o întrebare despre Philips Daily Collection HD6321 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Philips Daily Collection HD6321

General
Brand Philips
Model Daily Collection HD6321
Produs grătar
EAN 8710103598411, 871010364051, 8710103640516
Limbă Roemeens, Pools, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens
Tipul fișierului PDF
Design
Culoarea produsului Negru
Material carcasă Din material plastic
Suprafaţă de gătire 420 x 240 milimetri
Strat protector de care nu se lipeşte Da
Ergonomice
Anti-alunecare Da
Tavă de stocare a grăsimii Da
Placă(plăci) detașabile Da
Maşine de apă-piese de rezerva Da
Indicatori LED-uri Pregătit (Ready)
Performanță
Putere totală 2000 W
Dimensiuni produs (WxHxD) 420 x 100 x 240 milimetri
Termostat ajustabil Da
Greutate şi dimensiuni
Lățime 420 milimetri
Adâncime 240 milimetri
Înălţime 100 milimetri
Greutate 3000 g
Lățime 420 milimetri
Adâncime 240 milimetri
Înălţime 100 milimetri
Greutate 3000 g
Caracteristici
Culoarea produsului Negru
Anti-alunecare Da
Material carcasă Din material plastic
Suprafaţă de gătire 420 x 240 milimetri
Termostat ajustabil Da
Tavă de stocare a grăsimii Da
Placă(plăci) detașabile Da
Maşine de apă-piese de rezerva Da
Indicatori LED-uri Pregătit (Ready)
Strat protector de care nu se lipeşte Da
Managementul energiei
Putere 2000 W

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2021 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.