Manual de utilizare Philips EasyTouch Plus GC524

Vezi aici gratuit manualul pentru EasyTouch Plus GC524 Philips. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de EasyTouch Plus GC524 Philips pe pagina aceasta.

©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 13501
_ 10 min.
2
5
3 4
1
6 7
GC514
GC518, GC524, GC527
EN User manual
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
UK Посібник користувача
RO Manual de utilizare
GC514, GC518
GC524, GC527
1 2
3 4
GC518
GC524
GC527
EN Caution: Do not attach or detach the brush/pleat maker while the
steam is on or the steamer head is hot.
PL Ostrzeżenie: nie zakładaj ani nie zdejmuj przyrządu do plis, gdy
urządzenie jest włączone lub gdy dysza jest gorąca.
CS Pozor: Plisovačku ani kartáč nepřipojujte ani neodpojujte, když je
pára zapnutá nebo když je hlava napařovače horká.
UK Увага! Не підєднуйте та не відєднуйте щітку/насадку
для плісирування під час подачі пари або коли головка
відпарювача гаряча.
RO Atenţie: nu ataşa şi nu detaşa peria/dispozitivul de creare a
pliurilor în timp ce aburul este pornit sau când capul aparatului de călcat
cu abur este erbinte.
> 1 hour
2
4 53
1
GC518, GC524, GC527
GC514
EN To maintain optimal steam performance and prolong the lifetime of
the appliance, it is important to remove scales and impurities inside
the appliance regularly. Therefore, it is recommended to perform
the de-calc process at least once a month.
Before you start de-calc process, make sure there is some water in
the water tank.
PL Aby zachować optymalne działanie pary i wydłużyć okres
eksploatacji urządzenia, regularnie usuwaj kamień i inne osady z
wnętrza urządzenia. Zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz w
miesiącu prostego procesu usuwania kamienia.
Przed rozpoczęciem procesu usuwania kamienia sprawdź, czy w
zbiorniku znajduje się woda.
CS Pro zachování optimálního parního výkonu a prodloužení životnosti
přístroje je důležité pravidelně odstraňovat ze vnitřku přístroje vodní
kámen a nečistoty. Proto se doporučuje minimálně jednou za měsíc
provádět jednoduchý proplachovací postup de-calc.
Než započnete postup de-calc, zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
UK Для забезпечення оптимальної потужності відпарювання
та подовження терміну експлуатації пристрою важливо
регулярно видаляти накип та забруднення всередині
пристрою. Тому рекомендується виконувати очищення від
накипу щонайменше раз на місяць.
Перш ніж почати процес очищення від накипу, переконайтеся,
що у резервуарі залишилося трохи води.
RO Pentru a menţine o performanţă optimă a aburului şi pentru a
prelungi durata de viaţă a aparatului, este important să îndepărtezi
în mod regulat calcarul şi impurităţile din interiorul aparatului. Prin
urmare, se recomandă să efectuezi procesul de detartrare cel puţin
o dată pe lună.
Înainte de a începe procesul detartrare, asigură-te că există apă în
rezervorul de apă.
EN Note: Clean the appliance and wipe any deposits o the steamer
head with a damp cloth and non-abrasive liquid cleaning agent.
Always empty the water tank after usage, to prevent calc build-up
and maintain good steam performance.
PL Uwaga: wyczyść urządzenie i zetrzyj wszelkie osady z dyszy
parowej, korzystając z wilgotnej szmatki i środka czyszczącego w
płynie niezawierającego środków ściernych.
Zawsze opróżniaj zbiornik wody po użyciu, aby zapobiec osadzaniu
się kamienia i zapewnić optymalne działanie pary.
CS Poznámka:Přístroj vyčistěte a všechny usazeniny z hlavy
napařovače utřete pomocí navlhčeného hadříku s trochou
neabrazivního tekutého čisticího prostředku.
Po použití nádržku vždy vyprázdněte. Zabráníte tak usazování
vodního kamene a zajistíte správný chod přístroje.
UK Примітка. Чистіть пристрій та відкладення на головці
відпарювача вологою ганчіркою і неабразивним рідким
засобом для чищення.
Для запобігання накопиченню накипу і забезпечення хорошої
обробки парою завжди спорожнюйте резервуар для води
після використання.
RO Notă: curăţă aparatul şi şterge orice depuneri de pe capul
aparatului de călcat cu abur cu o lavetă umedă şi cu un agent de
curăţare lichid neabraziv.
Goleşte întotdeauna rezervorul de apă după utilizare pentru
a preveni depunerea calcarului şi a menţine o performanţă bună a
aburului.
3
12
4
EN Problem Possible cause Solution
The appliance
produces no steam
or irregular steam.
The steamer has
not heated up
suciently.
Let the appliance heat
up for approximately
45 seconds.
Steam has
condensed in the
hose.
Lift the steamer head
to straighten the hose
vertically. This allows
any condensation to
ow back.
Low water level in the
tank or the tank is not
inserted properly.
Rell the water tank
and insert it properly.
Too much scale
has built up in the
appliance.
Perform calc-clean
process. Refer to
section.
Water droplets drip
from the steamer
head or the
appliance produces
a croaking sound.
You have left the
steamer head and/or
the steam supply hose
in horizontal position
for a long time.
Lift the steamer head
to straighten the hose
vertically. This allows
any condensation to
ow back.
When the hose
forms a U-shape,
condensation in the
hose cannot ow back
into the water tank.
Lift the steamer head
to straighten the hose
vertically. This allows
any condensation to
ow back.
An excessive
amount of water
drips out of the
steamer head when
the appliance is
heating up.
The water in the
appliance is dirty or
has been left inside
the appliance for a
long time.
Perform calc-clean
process. Refer to
section.
Water leaks out
from the steamer
base.
You have not closed
the water tank cap
or de-calc knob
securely.
The water tank is not
inserted properly.
Close the water tank
cap or de-calc knob
securely.
Insert the tank
properly.
PL Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie
nie generuje
pary lub jest
ona uwalniana
w sposób
nieregularny.
Steamer nie nagrzał
się dostatecznie.
Odczekaj ok.
45 sekund, aż
urządzenie się
nagrzeje.
Para skropliła się
wewnątrz węża.
Unieś dyszę parową,
aby rozprostować wąż
w pionie. Spowoduje
to powrót skroplonej
pary wodnej do
urządzenia.
Niski poziom wody
w zbiorniku lub
zbiornik został
nieprawidłowo
zamontowany.
Napełnij zbiornik
wodą i zamontuj go w
prawidłowy sposób.
Wewnątrz
urządzenia
nagromadziła się
zbyt duża ilość
kamienia.
Przeprowadź proces
Calc–Clean. Patrz
część .
Z dyszy parowej
wydobywają się
krople wody lub
urządzenie wydaje
niepokojący
dźwięk.
Dyszę parową i/
lub wąż pary
pozostawiono w
pozycji poziomej na
długi czas.
Unieś dyszę parową,
aby rozprostować wąż
w pionie. Spowoduje
to powrót skroplonej
pary wodnej do
urządzenia.
Gdy wąż przybierze
kształt litery „U”,
powrót skroplonej
pary wodnej z węża
do zbiornika wody
jest niemożliwy.
Unieś dyszę parową,
aby rozprostować wąż
w pionie. Spowoduje
to powrót skroplonej
pary wodnej do
urządzenia.
Podczas
nagrzewania się
urządzenia z dyszy
parowej wydobywa
się nadmierna ilość
wody.
Woda wewnątrz
urządzenia jest
brudna lub została
pozostawiona na
zbyt długi czas.
Przeprowadź proces
Calc–Clean. Patrz
część .
Z podstawy
steamera wycieka
woda.
Nie zamknięto
prawidłowo nasadki
zbiornika wody
lub nie dokręcono
pokrętła funkcji
odkamieniania.
Zbiornik wody nie
został
włożony
nieprawidłowo.
Prawidłowo zamknij
nasadkę zbiornika
wody i dokręć
pokrętło funkcji
odkamieniania.
Włóż zbiornik w
prawidłowy sposób.
EN Note: Ensure that pole is closely collapsed without any gap in
between pole lock clips to remove the pole from its base.
PL Uwaga: upewnij się, że stojak jest dokładnie złożony bez wolnej
przestrzeni między zaciskami blokującymi, aby wyjąć stojak z
podstawy.
CS Poznámka: Ujistěte se, že je tyč řádně složená bez jakýchkoli
mezer mezi zámkovými pojistkami a vyjměte tyč z její základny.
UK Примітка. Щоб зняти стійку з платформи, її потрібно щільно
скласти без щілин між затискачами для фіксації.
RO Notă: pentru a scoate piciorul din bază, asigură-te că este restrâns
fără niciun spaţiu liber între clemele de blocare a piciorului.
_45 sec.
1 2
GC514
GC518, GC524, GC527
EN Multi steam settings are provided to save water and energy. You
can increase the steam setting for more steam power at any point
of time. The appliance is safe to use on all fabrics at any setting.
Note: The steam supply hose becomes warm during steaming.
This is normal.
PL Wiele ustawień pary umożliwia zaoszczędzenie wody i energii.
Można w dowolnym momencie zmienić ustawienie pary, aby
uzyskać mocniejszy strumień. Urządzenie jest bezpieczne dla
wszystkich tkanin, niezależnie od ustawienia.
Uwaga: wąż dopływowy pary nagrzewa się podczas prasowania
parowego. Jest to zjawisko normalne.
CS Několikaúrovňové nastavení šetří vodu a energii. Pro silnější výkon
můžete nastavení páry kdykoliv zvýšit. Přístroj je bezpečný pro
všechny tkaniny při jakémkoliv nastavení.
Poznámka: Hadice pro přívod páry se během napařování zahřívá.
To je normální jev.
UK Різноманітні налаштування пари дозволяють заощаджувати
воду та енергію. Ви можете в будь-який момент збільшити
налаштування пари для більшої потужності відпарювання.
Цей пристрій можна безпечно використовувати на усіх типах
тканин за будь-якого налаштування.
Примітка. Під час відпарювання шланг подачі пари
нагрівається. Це нормально.
RO Sunt oferite mai multe setări pentru abur pentru a economisi
apă şi energie. Poţi mări oricând setarea pentru abur pentru mai
multă putere a aburului. Aparatul este sigur de utilizat pe toate
materialele, la orice setare.
Notă: furtunul de alimentare cu abur devine cald în timpul călcării
cu abur. Acest lucru este normal.
EN Put the glove on the hand you are using to hold a garment. The
glove protects your hand against the steam from the steamer head.
PL Załóż rękawicę na rękę, którą przytrzymujesz tkaninę. Rękawica
chroni rękę przed parą z dyszy parowej.
CS Rukavici si navlečte na ruku, kterou držíte oděv. Rukavice chrání
ruku před párou z hlavy napařovače.
UK Одягніть рукавичку на руку, якою Ви тримаєте одяг. Рукавичка
захищає Вашу руку від пари, яка виходить із головки
відпарювача.
RO Pune mănuşa pe mâna cu care ţii articolul de îmbrăcăminte.
Mănuşa îţi protejează mâna de aburul eliberat de capul aparatului de
călcat.
2
1 3
5
4 6
4
7
8
56
23
1
4
12
3
EN The board provides backing support to enhance the steaming
performance.
Note: Do not wash the board cover as it may damage the foam
material
PL Deska do prasowania zapewnia oparcie, umożliwiając optymalne
działanie pary.
Uwaga: nie należy prać pokrowca na deskę do prasowania, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie materiału piankowego.
CS Prkno slouží jako podpěra, která zajišťuje vyšší účinnost páry.
Poznámka: Obal na prkno nemyjte, protože by mohlo dojít
k poškození pěnového materiálu.
UK Дошка служить опорою для покращення ефективності
відпарювання.
Примітка. Не мийте покриття для дошки, оскільки можна
пошкодити пористий матеріал.
RO Masa de călcat oferă o suprafaţă de sprijin pentru a îmbunătăţi
performanţa aburului.
Notă: nu spăla husa mesei deoarece poţi deteriora buretele
EN
Your appliance has been designed to be used with tap water. In
case you live in an area with hard water, fast scale build-up may
occur. Therefore, it is recommended to use water without minerals
such as distilled or puried water to prolong the lifetime of your
appliance.
Note: Do not add perfume, vinegar, mineral water, starch, descaling
agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals
as they may cause water spitting, brown staining, or damage to
your appliance.
PL
Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej
okolicy woda jest twarda, szybko może osadzić się kamień. Dlatego
w celu przedłużenia okresu eksploatacji urządzenia zaleca się
używanie wody pozbawionej minerałów, np. destylowanej lub
oczyszczonej.
Uwaga: nie należy dodawać perfum, octu, wody mineralnej,
krochmalu, środków do usuwania kamienia lub ułatwiających
prasowanie, wody odwapnionej chemicznie ani żadnych innych
środków chemicznych, gdyż może to spowodować wyciek wody,
powstawanie brązowych plam lub uszkodzenie urządzenia.
CS
Přístroj je určen pro použití s vodou z kohoutku. Jestliže žijete
v oblasti s velmi tvrdou vodou, může docházet k rychlé tvorbě
vodního kamene. Doporučujeme proto používat čištěnou,
destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby se prodloužila
životnost přístroje.
Poznámka: Nepřidávejte parfém, ocet, minerální vodu, škrob,
odvápňovací prostředky, přípravky pro usnadnění žehlení, vodu
s chemicky odstraněným vodním kamenem nebo jiné chemikálie,
protože by mohlo dojít k vystřikování vody, vzniku hnědých skvrn
nebo poškození zařízení.
UK
Пристрій розраховано на використання води з-під крана.
Якщо Ви живете в регіоні з жорсткою водою, може швидко
накопичуватися накип. Тому для подовження терміну
експлуатації пристрою рекомендується використовувати воду
без мінералів (таку як дистильовану або очищену).
Примітка. Не додавайте парфуми, оцет, мінеральну воду,
крохмаль, речовини для видалення накипу, засоби для
прасування, воду після хімічного видалення накипу чи
інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити
розбризкування води, появу коричневих плям або
пошкодження пристрою.
RO
Aparatul a fost conceput pentru a  folosit cu apă de la robinet.
Dacă locuieşti într-o zonă cu apă dură, aparatul poate acumula
calcar rapid. Prin urmare, este recomandat să foloseşti apă fără
minerale, cum ar  apă distilată sau apă puricată, pentru a
prelungi durata de viaţă a aparatului.
Notă: nu adăuga parfum, oţet, apă minerală, amidon, agenţi
de detartrare, aditivi de călcare, apă dedurizată chimic sau alte
substanţe chimice, deoarece acestea pot provoca vărsarea apei,
colorarea în maro sau deteriorarea aparatului.
GC524
GC527
CS Problém Možná příčina Řešení
Přístroj
nevytváří žádnou
páru nebo tak činí
nepravidelně.
Napařovač není
dostatečně zahřá.
Nechte přístroj zhruba
45 sekund zahřívat.
V hadici
zkondenzovala pára.
Zvedněte hlavu
napařovače, aby
se hadice svisle
narovnala. To umožní
stéct kondenzaci
zpátky.
Pokud nejde
nádržka do přístroje
vložit, snižte hladinu
vody.
Nádržku znova
naplňte a vložte zpět
do přístroje.
V přístroji se
nahromadilo příliš
mnoho vodního
kamene.
Proveďte proces
Calc-Clean. Běžte do
sekce .
Z hlavy napařovače
odkapává voda
nebo přístroj vrže.
Nechali jste hlavu
napařovače nebo
přívodní hadici páry
příliš dlouho ve
vodorovné poloze.
Zvedněte hlavu
napařovače, aby
se hadice svisle
narovnala. To umožní
stéct kondenzaci
zpátky.
Když hadice vytvoří
tvar U, kondenzace
v hadici nemůže
stékat zpět do vodní
nádržky.
Zvedněte hlavu
napařovače, aby
se hadice svisle
narovnala. To umožní
stéct kondenzaci
zpátky.
Když se přístroj
zahřívá, odkapá
z hlavy napařovače
nadměrné
množství vody.
Voda v přístroji je
špinavá nebo byla
v přístroji příliš
dlouhou dobu.
Proveďte proces
Calc-Clean. Běžte do
sekce .
Ze základny
napařovače uniká
voda.
Nezavřeli jste
pevně víčko vodní
nádržky nebo
knoík snadného
proplachování.
Nádržka na vodu
není
řádně nasazená.
Zavřete víčko vodní
nádržky nebo
knoík snadného
proplachování.
Vložte nádržku na
vodu správným
způsobem.
UK Проблема Можлива причина Вирішення
Пристрій
не подає пари
або подає її
нерегулярно.
Відпарювач
недостатньо
нагрівся.
Дайте пристрою
нагрітися протягом
приблизно 45 секунд.
Пара
сконденсувалася у
шлангу.
Підніміть головку
відпарювача, щоб
випрямити шланг
вертикально.
Конденсат потече
назад.
Низький рівень
води в резервуарі
чи резервуар
не встановлено
належним чином.
Наповніть резервуар
водою та встановіть
його належним
чином.
У пристрої
утворилося надто
багато накипу.
Виконайте
процедуру очищення
від накипу. Див.
розділ .
Із головки
відпарювача
скапує вода або
пристрій видає
звуки булькання.
Головка
відпарювача
та/або шланг
подачі пари довго
перебували в
горизонтальному
положенні.
Підніміть головку
відпарювача, щоб
випрямити шланг
вертикально.
Конденсат потече
назад.
Коли шланг
набуває
U-подібної форми,
конденсат у
ньому не може
потрапляти назад
у резервуар для
води.
Підніміть головку
відпарювача, щоб
випрямити шланг
вертикально.
Конденсат потече
назад.
Під час нагрівання
пристрою
з головки
відпарювача
скапує надто
багато води.
Вода у пристрої
брудна або довго
знаходилася у
ньому.
Виконайте
процедуру очищення
від накипу. Див.
розділ .
Із платформи
відпарювача
витікає вода.
Погано закрито
кришку
резервуара
для води або
регулятор
очищення від
накипу.
Резервуар для
води не
встановлено
належним чином.
Надійно закрийте
кришку резервуара
для води або
регулятор очищення
від накипу.
Встановіть резервуар
належним чином.
RO Problemă Cauză posibilă Soluţie
Aparatul
nu produce abur
sau produce abur
neregulat.
Aparatul de călcat
cu abur nu s-a
încălzit sucient.
Lasă aparatul să se
încălzească timp de
aproximativ 45 de
secunde.
Aburul a format
condens în furtun.
Ridică duza
aparatului de călcat
vertical cu abur
pentru a strânge
furtunul vertical. Astfel
condensul se poate
scurge înapoi.
Nivel scăzut de
apă în rezervor sau
rezervorul nu este
introdus corect.
Reumple rezervorul
de apă şi introdu-l în
mod corespunzător.
S-a acumulat prea
mult calcar în aparat.
Efectuează procesul
de detartrare.
Consultă secţiunea .
Se scurg picături de
apă din aparatul de
călcat vertical cu
abur sau aparatul
produce un sunet
de cârâit.
Ai lăsat capul
aparatului de
călcat cu abur şi/
sau furtunul de
alimentare cu abur
în poziţie orizontală
pe o perioadă
îndelungată.
Ridică duza
aparatului de călcat
vertical cu abur
pentru a strânge
furtunul vertical. Astfel
condensul se poate
scurge înapoi.
Când furtunul se
aşază în formă de U,
condensul din furtun
nu se poate scurge
înapoi în rezervorul
de apă.
Ridică duza
aparatului de călcat
vertical cu abur
pentru a strânge
furtunul vertical. Astfel
condensul se poate
scurge înapoi.
O cantitate
excesivă de apă
se scurge din
capul aparatului
de călcat cu abur
când aparatul se
încălzeşte.
Apa din aparat este
murdară sau a fost
lăsată în aparat
pentru mult timp.
Efectuează procesul
de detartrare.
Consultă secţiunea .
Apa se scurge din
baza aparatului de
călcat vertical cu
abur.
Nu ai închis
corespunzător
capacul rezervorului
de apă sau butonul
de detartrare.
Rezervorul de apă
nu este
introdus
corespunzător.
Închide corespunzător
capacul rezervorului
de apă sau butonul
de detartrare.
Introdu corespunzător
rezervorul.
-
Nu aşeza aparatul pe o suprafaţă când
capul aparatului de gătit cu abur atinge
suprafaţa în timp ce aparatul este erbinte
sau conectat la priză.
-
Nu lăsa cablul de alimentare să intre în
contact cu aburul erbinte atunci când
aparatul este în funcţiune.
-
Menţine rezervorul de apă închis după
umplere şi în timp ce utilizezi aparatul.
-
Ştecherul trebuie conectat numai la o priză
electrică care are aceleaşi caracteristici
tehnice ca ştecherul.
-
Nu scutura capul aparatului cu abur când
acesta este în funcţiune.
Atenţie
-
Verică cablul regulat, pentru a te asigura că
nu este deteriorat.
-
Ai grijă la aburul erbinte şi apa erbinte
care ies din duza aparatului de călcat
vertical cu abur în timpul utilizării. Aburul şi
apa erbinte pot cauza arsuri. Trebuie să
utilizezi aparatul cu multă grijă, din cauza
aburului emis.
-
Duza capului aparatului de călcat vertical
cu abur se poate încinge foarte tare şi poate
cauza arsuri la atingere.
-
Scoate ştecherul din priză în timpul umplerii
şi curăţării.
-
Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic.
-
Nu trage sau nu târî niciodată aparatul pe
podea.
-
Nu aşeza baza aparatului de călcat vertical
cu abur pe o masă sau un scaun, ci mai
degrabă menţine baza aparatului de călcat
vertical cu abur pe podea în timpul utilizării.
-
Dacă furtunul se aşează în formă de U,
înseamnă că aburul a format condens în
furtun. Acest lucru cauzează ieşirea de
picături neregulate de abur sau apă din
duza aparatului de călcat vertical cu abur.
-
Aburul poate deteriora sau cauza
decolorarea anumitor nisaje de pe pereţi
sau uşi.
-
Nu utiliza aparatul când rezervorul de apă
este gol.
-
Nu deschide butonul pentru detartrare
atunci când aparatul este în funcţiune.
Urmează recomandarea din manualul de
instrucţiuni privind durata de răcire înainte
de a deschide.
-
ATENŢIE: apă erbinte!
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările
aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
Reciclare
- La sfârşitul duratei sale de viaţă, nu arunca aparatul la un loc cu
gunoiul menajer, ci predă-l la un punct de colectare autorizat pentru
reciclare. Procedând astfel, veţi ajuta la protejarea mediului.
Garanţie şi service
Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, accesează www.philips.
com/support sau citeşte broşura de garanţie internaţională separată.

Probleme și întrebări frecvente despre Philips EasyTouch Plus GC524?

Adresează aici întrebarea ta despre EasyTouch Plus GC524 Philips celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de EasyTouch Plus GC524 Philips să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Philips
Model EasyTouch Plus GC524
Produs aspirator cu abur
EAN 0871010382966, 0871010382967, 8710103829676
Limbă Engleză, Polonez, Cehă, Română, Ucrainean
Grup de produse Aspiratoare cu abur
Tipul fișierului PDF
Managementul energiei
Putere 1600
Tensiune AC intrare 220-240
Putere 1600
Tensiune AC intrare 220-240
Performanță
Jet de abur continuu 32
Ergonomice
Rezervor de apa detaşabil
Potrivit pentru apă de la robinet
Înălțime ajustabilă tijă
Vertical funcţia de abur
Timp de lansare 1
Conţinutul de ambalaje
Pensulă inclusă
Pensulă inclusă
Mănuși de protecție
Manual
Design
Capacitate rezervor de apă 1.6
Caracteristici
Jet de abur continuu 32
Rezervor de apa detaşabil
Capacitate rezervor de apă 1.6
Potrivit pentru apă de la robinet
Culoarea produsului Gold, White
Timpului de încălzire 1
Variabile pentru abur
Funcție abur vertical & orizontal
Potrivit pentru orice țesătură
Material furtun Silicon
Tip de dispozitiv Vaporizator haine vertical