Philips EasyTouch Plus GC524

Manual de utilizare Philips EasyTouch Plus GC524

 • ©2017 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4239 001 13501
  _ 10 min.
  2
  5
  3 4
  1
  6 7
  GC514
  GC518, GC524, GC527
  EN User manual
  PL Instrukcja obsługi
  CS Příručka pro uživatele
  UK Посібник користувача
  RO Manual de utilizare
  GC514, GC518
  GC524, GC527
  1 2
  3 4
  GC518
  GC524
  GC527
  EN Caution: Do not attach or detach the brush/pleat maker while the
  steam is on or the steamer head is hot.
  PL Ostrzeżenie: nie zakładaj ani nie zdejmuj przyrządu do plis, gdy
  urządzenie jest włączone lub gdy dysza jest gorąca.
  CS Pozor: Plisovačku ani kartáč nepřipojujte ani neodpojujte, když je
  pára zapnutá nebo když je hlava napařovače horká.
  UK Увага! Не підєднуйте та не відєднуйте щітку/насадку
  для плісирування під час подачі пари або коли головка
  відпарювача гаряча.
  RO Atenţie: nu ataşa şi nu detaşa peria/dispozitivul de creare a
  pliurilor în timp ce aburul este pornit sau când capul aparatului de călcat
  cu abur este erbinte.
  > 1 hour
  2
  4 53
  1
  GC518, GC524, GC527
  GC514
  EN To maintain optimal steam performance and prolong the lifetime of
  the appliance, it is important to remove scales and impurities inside
  the appliance regularly. Therefore, it is recommended to perform
  the de-calc process at least once a month.
  Before you start de-calc process, make sure there is some water in
  the water tank.
  PL Aby zachować optymalne działanie pary i wydłużyć okres
  eksploatacji urządzenia, regularnie usuwaj kamień i inne osady z
  wnętrza urządzenia. Zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz w
  miesiącu prostego procesu usuwania kamienia.
  Przed rozpoczęciem procesu usuwania kamienia sprawdź, czy w
  zbiorniku znajduje się woda.
  CS Pro zachování optimálního parního výkonu a prodloužení životnosti
  přístroje je důležité pravidelně odstraňovat ze vnitřku přístroje vodní
  kámen a nečistoty. Proto se doporučuje minimálně jednou za měsíc
  provádět jednoduchý proplachovací postup de-calc.
  Než započnete postup de-calc, zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
  UK Для забезпечення оптимальної потужності відпарювання
  та подовження терміну експлуатації пристрою важливо
  регулярно видаляти накип та забруднення всередині
  пристрою. Тому рекомендується виконувати очищення від
  накипу щонайменше раз на місяць.
  Перш ніж почати процес очищення від накипу, переконайтеся,
  що у резервуарі залишилося трохи води.
  RO Pentru a menţine o performanţă optimă a aburului şi pentru a
  prelungi durata de viaţă a aparatului, este important să îndepărtezi
  în mod regulat calcarul şi impurităţile din interiorul aparatului. Prin
  urmare, se recomandă să efectuezi procesul de detartrare cel puţin
  o dată pe lună.
  Înainte de a începe procesul detartrare, asigură-te că există apă în
  rezervorul de apă.
  EN Note: Clean the appliance and wipe any deposits o the steamer
  head with a damp cloth and non-abrasive liquid cleaning agent.
  Always empty the water tank after usage, to prevent calc build-up
  and maintain good steam performance.
  PL Uwaga: wyczyść urządzenie i zetrzyj wszelkie osady z dyszy
  parowej, korzystając z wilgotnej szmatki i środka czyszczącego w
  płynie niezawierającego środków ściernych.
  Zawsze opróżniaj zbiornik wody po użyciu, aby zapobiec osadzaniu
  się kamienia i zapewnić optymalne działanie pary.
  CS Poznámka:Přístroj vyčistěte a všechny usazeniny z hlavy
  napařovače utřete pomocí navlhčeného hadříku s trochou
  neabrazivního tekutého čisticího prostředku.
  Po použití nádržku vždy vyprázdněte. Zabráníte tak usazování
  vodního kamene a zajistíte správný chod přístroje.
  UK Примітка. Чистіть пристрій та відкладення на головці
  відпарювача вологою ганчіркою і неабразивним рідким
  засобом для чищення.
  Для запобігання накопиченню накипу і забезпечення хорошої
  обробки парою завжди спорожнюйте резервуар для води
  після використання.
  RO Notă: curăţă aparatul şi şterge orice depuneri de pe capul
  aparatului de călcat cu abur cu o lavetă umedă şi cu un agent de
  curăţare lichid neabraziv.
  Goleşte întotdeauna rezervorul de apă după utilizare pentru
  a preveni depunerea calcarului şi a menţine o performanţă bună a
  aburului.
  3
  12
  4
  EN Problem Possible cause Solution
  The appliance
  produces no steam
  or irregular steam.
  The steamer has
  not heated up
  suciently.
  Let the appliance heat
  up for approximately
  45 seconds.
  Steam has
  condensed in the
  hose.
  Lift the steamer head
  to straighten the hose
  vertically. This allows
  any condensation to
  ow back.
  Low water level in the
  tank or the tank is not
  inserted properly.
  Rell the water tank
  and insert it properly.
  Too much scale
  has built up in the
  appliance.
  Perform calc-clean
  process. Refer to
  section.
  Water droplets drip
  from the steamer
  head or the
  appliance produces
  a croaking sound.
  You have left the
  steamer head and/or
  the steam supply hose
  in horizontal position
  for a long time.
  Lift the steamer head
  to straighten the hose
  vertically. This allows
  any condensation to
  ow back.
  When the hose
  forms a U-shape,
  condensation in the
  hose cannot ow back
  into the water tank.
  Lift the steamer head
  to straighten the hose
  vertically. This allows
  any condensation to
  ow back.
  An excessive
  amount of water
  drips out of the
  steamer head when
  the appliance is
  heating up.
  The water in the
  appliance is dirty or
  has been left inside
  the appliance for a
  long time.
  Perform calc-clean
  process. Refer to
  section.
  Water leaks out
  from the steamer
  base.
  You have not closed
  the water tank cap
  or de-calc knob
  securely.
  The water tank is not
  inserted properly.
  Close the water tank
  cap or de-calc knob
  securely.
  Insert the tank
  properly.
  PL Problem
  Prawdopodobna
  przyczyna
  Rozwiązanie
  Urządzenie
  nie generuje
  pary lub jest
  ona uwalniana
  w sposób
  nieregularny.
  Steamer nie nagrzał
  się dostatecznie.
  Odczekaj ok.
  45 sekund, aż
  urządzenie się
  nagrzeje.
  Para skropliła się
  wewnątrz węża.
  Unieś dyszę parową,
  aby rozprostować wąż
  w pionie. Spowoduje
  to powrót skroplonej
  pary wodnej do
  urządzenia.
  Niski poziom wody
  w zbiorniku lub
  zbiornik został
  nieprawidłowo
  zamontowany.
  Napełnij zbiornik
  wodą i zamontuj go w
  prawidłowy sposób.
  Wewnątrz
  urządzenia
  nagromadziła się
  zbyt duża ilość
  kamienia.
  Przeprowadź proces
  Calc–Clean. Patrz
  część .
  Z dyszy parowej
  wydobywają się
  krople wody lub
  urządzenie wydaje
  niepokojący
  dźwięk.
  Dyszę parową i/
  lub wąż pary
  pozostawiono w
  pozycji poziomej na
  długi czas.
  Unieś dyszę parową,
  aby rozprostować wąż
  w pionie. Spowoduje
  to powrót skroplonej
  pary wodnej do
  urządzenia.
  Gdy wąż przybierze
  kształt litery „U”,
  powrót skroplonej
  pary wodnej z węża
  do zbiornika wody
  jest niemożliwy.
  Unieś dyszę parową,
  aby rozprostować wąż
  w pionie. Spowoduje
  to powrót skroplonej
  pary wodnej do
  urządzenia.
  Podczas
  nagrzewania się
  urządzenia z dyszy
  parowej wydobywa
  się nadmierna ilość
  wody.
  Woda wewnątrz
  urządzenia jest
  brudna lub została
  pozostawiona na
  zbyt długi czas.
  Przeprowadź proces
  Calc–Clean. Patrz
  część .
  Z podstawy
  steamera wycieka
  woda.
  Nie zamknięto
  prawidłowo nasadki
  zbiornika wody
  lub nie dokręcono
  pokrętła funkcji
  odkamieniania.
  Zbiornik wody nie
  został
  włożony
  nieprawidłowo.
  Prawidłowo zamknij
  nasadkę zbiornika
  wody i dokręć
  pokrętło funkcji
  odkamieniania.
  Włóż zbiornik w
  prawidłowy sposób.
  EN Note: Ensure that pole is closely collapsed without any gap in
  between pole lock clips to remove the pole from its base.
  PL Uwaga: upewnij się, że stojak jest dokładnie złożony bez wolnej
  przestrzeni między zaciskami blokującymi, aby wyjąć stojak z
  podstawy.
  CS Poznámka: Ujistěte se, že je tyč řádně složená bez jakýchkoli
  mezer mezi zámkovými pojistkami a vyjměte tyč z její základny.
  UK Примітка. Щоб зняти стійку з платформи, її потрібно щільно
  скласти без щілин між затискачами для фіксації.
  RO Notă: pentru a scoate piciorul din bază, asigură-te că este restrâns
  fără niciun spaţiu liber între clemele de blocare a piciorului.
  _45 sec.
  1 2
  GC514
  GC518, GC524, GC527
  EN Multi steam settings are provided to save water and energy. You
  can increase the steam setting for more steam power at any point
  of time. The appliance is safe to use on all fabrics at any setting.
  Note: The steam supply hose becomes warm during steaming.
  This is normal.
  PL Wiele ustawień pary umożliwia zaoszczędzenie wody i energii.
  Można w dowolnym momencie zmienić ustawienie pary, aby
  uzyskać mocniejszy strumień. Urządzenie jest bezpieczne dla
  wszystkich tkanin, niezależnie od ustawienia.
  Uwaga: wąż dopływowy pary nagrzewa się podczas prasowania
  parowego. Jest to zjawisko normalne.
  CS Několikaúrovňové nastavení šetří vodu a energii. Pro silnější výkon
  můžete nastavení páry kdykoliv zvýšit. Přístroj je bezpečný pro
  všechny tkaniny při jakémkoliv nastavení.
  Poznámka: Hadice pro přívod páry se během napařování zahřívá.
  To je normální jev.
  UK Різноманітні налаштування пари дозволяють заощаджувати
  воду та енергію. Ви можете в будь-який момент збільшити
  налаштування пари для більшої потужності відпарювання.
  Цей пристрій можна безпечно використовувати на усіх типах
  тканин за будь-якого налаштування.
  Примітка. Під час відпарювання шланг подачі пари
  нагрівається. Це нормально.
  RO Sunt oferite mai multe setări pentru abur pentru a economisi
  apă şi energie. Poţi mări oricând setarea pentru abur pentru mai
  multă putere a aburului. Aparatul este sigur de utilizat pe toate
  materialele, la orice setare.
  Notă: furtunul de alimentare cu abur devine cald în timpul călcării
  cu abur. Acest lucru este normal.
  EN Put the glove on the hand you are using to hold a garment. The
  glove protects your hand against the steam from the steamer head.
  PL Załóż rękawicę na rękę, którą przytrzymujesz tkaninę. Rękawica
  chroni rękę przed parą z dyszy parowej.
  CS Rukavici si navlečte na ruku, kterou držíte oděv. Rukavice chrání
  ruku před párou z hlavy napařovače.
  UK Одягніть рукавичку на руку, якою Ви тримаєте одяг. Рукавичка
  захищає Вашу руку від пари, яка виходить із головки
  відпарювача.
  RO Pune mănuşa pe mâna cu care ţii articolul de îmbrăcăminte.
  Mănuşa îţi protejează mâna de aburul eliberat de capul aparatului de
  călcat.
  2
  1 3
  5
  4 6
  4
  7
  8
  56
  23
  1
  4
  12
  3
  EN The board provides backing support to enhance the steaming
  performance.
  Note: Do not wash the board cover as it may damage the foam
  material
  PL Deska do prasowania zapewnia oparcie, umożliwiając optymalne
  działanie pary.
  Uwaga: nie należy prać pokrowca na deskę do prasowania, ponieważ
  może to spowodować uszkodzenie materiału piankowego.
  CS Prkno slouží jako podpěra, která zajišťuje vyšší účinnost páry.
  Poznámka: Obal na prkno nemyjte, protože by mohlo dojít
  k poškození pěnového materiálu.
  UK Дошка служить опорою для покращення ефективності
  відпарювання.
  Примітка. Не мийте покриття для дошки, оскільки можна
  пошкодити пористий матеріал.
  RO Masa de călcat oferă o suprafaţă de sprijin pentru a îmbunătăţi
  performanţa aburului.
  Notă: nu spăla husa mesei deoarece poţi deteriora buretele
  EN
  Your appliance has been designed to be used with tap water. In
  case you live in an area with hard water, fast scale build-up may
  occur. Therefore, it is recommended to use water without minerals
  such as distilled or puried water to prolong the lifetime of your
  appliance.
  Note: Do not add perfume, vinegar, mineral water, starch, descaling
  agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals
  as they may cause water spitting, brown staining, or damage to
  your appliance.
  PL
  Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej
  okolicy woda jest twarda, szybko może osadzić się kamień. Dlatego
  w celu przedłużenia okresu eksploatacji urządzenia zaleca się
  używanie wody pozbawionej minerałów, np. destylowanej lub
  oczyszczonej.
  Uwaga: nie należy dodawać perfum, octu, wody mineralnej,
  krochmalu, środków do usuwania kamienia lub ułatwiających
  prasowanie, wody odwapnionej chemicznie ani żadnych innych
  środków chemicznych, gdyż może to spowodować wyciek wody,
  powstawanie brązowych plam lub uszkodzenie urządzenia.
  CS
  Přístroj je určen pro použití s vodou z kohoutku. Jestliže žijete
  v oblasti s velmi tvrdou vodou, může docházet k rychlé tvorbě
  vodního kamene. Doporučujeme proto používat čištěnou,
  destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby se prodloužila
  životnost přístroje.
  Poznámka: Nepřidávejte parfém, ocet, minerální vodu, škrob,
  odvápňovací prostředky, přípravky pro usnadnění žehlení, vodu
  s chemicky odstraněným vodním kamenem nebo jiné chemikálie,
  protože by mohlo dojít k vystřikování vody, vzniku hnědých skvrn
  nebo poškození zařízení.
  UK
  Пристрій розраховано на використання води з-під крана.
  Якщо Ви живете в регіоні з жорсткою водою, може швидко
  накопичуватися накип. Тому для подовження терміну
  експлуатації пристрою рекомендується використовувати воду
  без мінералів (таку як дистильовану або очищену).
  Примітка. Не додавайте парфуми, оцет, мінеральну воду,
  крохмаль, речовини для видалення накипу, засоби для
  прасування, воду після хімічного видалення накипу чи
  інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити
  розбризкування води, появу коричневих плям або
  пошкодження пристрою.
  RO
  Aparatul a fost conceput pentru a  folosit cu apă de la robinet.
  Dacă locuieşti într-o zonă cu apă dură, aparatul poate acumula
  calcar rapid. Prin urmare, este recomandat să foloseşti apă fără
  minerale, cum ar  apă distilată sau apă puricată, pentru a
  prelungi durata de viaţă a aparatului.
  Notă: nu adăuga parfum, oţet, apă minerală, amidon, agenţi
  de detartrare, aditivi de călcare, apă dedurizată chimic sau alte
  substanţe chimice, deoarece acestea pot provoca vărsarea apei,
  colorarea în maro sau deteriorarea aparatului.
  GC524
  GC527
  CS Problém Možná příčina Řešení
  Přístroj
  nevytváří žádnou
  páru nebo tak činí
  nepravidelně.
  Napařovač není
  dostatečně zahřá.
  Nechte přístroj zhruba
  45 sekund zahřívat.
  V hadici
  zkondenzovala pára.
  Zvedněte hlavu
  napařovače, aby
  se hadice svisle
  narovnala. To umožní
  stéct kondenzaci
  zpátky.
  Pokud nejde
  nádržka do přístroje
  vložit, snižte hladinu
  vody.
  Nádržku znova
  naplňte a vložte zpět
  do přístroje.
  V přístroji se
  nahromadilo příliš
  mnoho vodního
  kamene.
  Proveďte proces
  Calc-Clean. Běžte do
  sekce .
  Z hlavy napařovače
  odkapává voda
  nebo přístroj vrže.
  Nechali jste hlavu
  napařovače nebo
  přívodní hadici páry
  příliš dlouho ve
  vodorovné poloze.
  Zvedněte hlavu
  napařovače, aby
  se hadice svisle
  narovnala. To umožní
  stéct kondenzaci
  zpátky.
  Když hadice vytvoří
  tvar U, kondenzace
  v hadici nemůže
  stékat zpět do vodní
  nádržky.
  Zvedněte hlavu
  napařovače, aby
  se hadice svisle
  narovnala. To umožní
  stéct kondenzaci
  zpátky.
  Když se přístroj
  zahřívá, odkapá
  z hlavy napařovače
  nadměrné
  množství vody.
  Voda v přístroji je
  špinavá nebo byla
  v přístroji příliš
  dlouhou dobu.
  Proveďte proces
  Calc-Clean. Běžte do
  sekce .
  Ze základny
  napařovače uniká
  voda.
  Nezavřeli jste
  pevně víčko vodní
  nádržky nebo
  knoík snadného
  proplachování.
  Nádržka na vodu
  není
  řádně nasazená.
  Zavřete víčko vodní
  nádržky nebo
  knoík snadného
  proplachování.
  Vložte nádržku na
  vodu správným
  způsobem.
  UK Проблема Можлива причина Вирішення
  Пристрій
  не подає пари
  або подає її
  нерегулярно.
  Відпарювач
  недостатньо
  нагрівся.
  Дайте пристрою
  нагрітися протягом
  приблизно 45 секунд.
  Пара
  сконденсувалася у
  шлангу.
  Підніміть головку
  відпарювача, щоб
  випрямити шланг
  вертикально.
  Конденсат потече
  назад.
  Низький рівень
  води в резервуарі
  чи резервуар
  не встановлено
  належним чином.
  Наповніть резервуар
  водою та встановіть
  його належним
  чином.
  У пристрої
  утворилося надто
  багато накипу.
  Виконайте
  процедуру очищення
  від накипу. Див.
  розділ .
  Із головки
  відпарювача
  скапує вода або
  пристрій видає
  звуки булькання.
  Головка
  відпарювача
  та/або шланг
  подачі пари довго
  перебували в
  горизонтальному
  положенні.
  Підніміть головку
  відпарювача, щоб
  випрямити шланг
  вертикально.
  Конденсат потече
  назад.
  Коли шланг
  набуває
  U-подібної форми,
  конденсат у
  ньому не може
  потрапляти назад
  у резервуар для
  води.
  Підніміть головку
  відпарювача, щоб
  випрямити шланг
  вертикально.
  Конденсат потече
  назад.
  Під час нагрівання
  пристрою
  з головки
  відпарювача
  скапує надто
  багато води.
  Вода у пристрої
  брудна або довго
  знаходилася у
  ньому.
  Виконайте
  процедуру очищення
  від накипу. Див.
  розділ .
  Із платформи
  відпарювача
  витікає вода.
  Погано закрито
  кришку
  резервуара
  для води або
  регулятор
  очищення від
  накипу.
  Резервуар для
  води не
  встановлено
  належним чином.
  Надійно закрийте
  кришку резервуара
  для води або
  регулятор очищення
  від накипу.
  Встановіть резервуар
  належним чином.
  RO Problemă Cauză posibilă Soluţie
  Aparatul
  nu produce abur
  sau produce abur
  neregulat.
  Aparatul de călcat
  cu abur nu s-a
  încălzit sucient.
  Lasă aparatul să se
  încălzească timp de
  aproximativ 45 de
  secunde.
  Aburul a format
  condens în furtun.
  Ridică duza
  aparatului de călcat
  vertical cu abur
  pentru a strânge
  furtunul vertical. Astfel
  condensul se poate
  scurge înapoi.
  Nivel scăzut de
  apă în rezervor sau
  rezervorul nu este
  introdus corect.
  Reumple rezervorul
  de apă şi introdu-l în
  mod corespunzător.
  S-a acumulat prea
  mult calcar în aparat.
  Efectuează procesul
  de detartrare.
  Consultă secţiunea .
  Se scurg picături de
  apă din aparatul de
  călcat vertical cu
  abur sau aparatul
  produce un sunet
  de cârâit.
  Ai lăsat capul
  aparatului de
  călcat cu abur şi/
  sau furtunul de
  alimentare cu abur
  în poziţie orizontală
  pe o perioadă
  îndelungată.
  Ridică duza
  aparatului de călcat
  vertical cu abur
  pentru a strânge
  furtunul vertical. Astfel
  condensul se poate
  scurge înapoi.
  Când furtunul se
  aşază în formă de U,
  condensul din furtun
  nu se poate scurge
  înapoi în rezervorul
  de apă.
  Ridică duza
  aparatului de călcat
  vertical cu abur
  pentru a strânge
  furtunul vertical. Astfel
  condensul se poate
  scurge înapoi.
  O cantitate
  excesivă de apă
  se scurge din
  capul aparatului
  de călcat cu abur
  când aparatul se
  încălzeşte.
  Apa din aparat este
  murdară sau a fost
  lăsată în aparat
  pentru mult timp.
  Efectuează procesul
  de detartrare.
  Consultă secţiunea .
  Apa se scurge din
  baza aparatului de
  călcat vertical cu
  abur.
  Nu ai închis
  corespunzător
  capacul rezervorului
  de apă sau butonul
  de detartrare.
  Rezervorul de apă
  nu este
  introdus
  corespunzător.
  Închide corespunzător
  capacul rezervorului
  de apă sau butonul
  de detartrare.
  Introdu corespunzător
  rezervorul.
  -
  Nu aşeza aparatul pe o suprafaţă când
  capul aparatului de gătit cu abur atinge
  suprafaţa în timp ce aparatul este erbinte
  sau conectat la priză.
  -
  Nu lăsa cablul de alimentare să intre în
  contact cu aburul erbinte atunci când
  aparatul este în funcţiune.
  -
  Menţine rezervorul de apă închis după
  umplere şi în timp ce utilizezi aparatul.
  -
  Ştecherul trebuie conectat numai la o priză
  electrică care are aceleaşi caracteristici
  tehnice ca ştecherul.
  -
  Nu scutura capul aparatului cu abur când
  acesta este în funcţiune.
  Atenţie
  -
  Verică cablul regulat, pentru a te asigura că
  nu este deteriorat.
  -
  Ai grijă la aburul erbinte şi apa erbinte
  care ies din duza aparatului de călcat
  vertical cu abur în timpul utilizării. Aburul şi
  apa erbinte pot cauza arsuri. Trebuie să
  utilizezi aparatul cu multă grijă, din cauza
  aburului emis.
  -
  Duza capului aparatului de călcat vertical
  cu abur se poate încinge foarte tare şi poate
  cauza arsuri la atingere.
  -
  Scoate ştecherul din priză în timpul umplerii
  şi curăţării.
  -
  Acest aparat este destinat exclusiv uzului
  casnic.
  -
  Nu trage sau nu târî niciodată aparatul pe
  podea.
  -
  Nu aşeza baza aparatului de călcat vertical
  cu abur pe o masă sau un scaun, ci mai
  degrabă menţine baza aparatului de călcat
  vertical cu abur pe podea în timpul utilizării.
  -
  Dacă furtunul se aşează în formă de U,
  înseamnă că aburul a format condens în
  furtun. Acest lucru cauzează ieşirea de
  picături neregulate de abur sau apă din
  duza aparatului de călcat vertical cu abur.
  -
  Aburul poate deteriora sau cauza
  decolorarea anumitor nisaje de pe pereţi
  sau uşi.
  -
  Nu utiliza aparatul când rezervorul de apă
  este gol.
  -
  Nu deschide butonul pentru detartrare
  atunci când aparatul este în funcţiune.
  Urmează recomandarea din manualul de
  instrucţiuni privind durata de răcire înainte
  de a deschide.
  -
  ATENŢIE: apă erbinte!
  Câmpuri electromagnetice (EMF)
  Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările
  aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.
  Reciclare
  - La sfârşitul duratei sale de viaţă, nu arunca aparatul la un loc cu
  gunoiul menajer, ci predă-l la un punct de colectare autorizat pentru
  reciclare. Procedând astfel, veţi ajuta la protejarea mediului.
  Garanţie şi service
  Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, accesează www.philips.
  com/support sau citeşte broşura de garanţie internaţională separată.

Probleme și întrebări frecvente despre Philips EasyTouch Plus GC524?

Adresează aici întrebarea ta despre EasyTouch Plus GC524 Philips celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de EasyTouch Plus GC524 Philips să îți ofere un răspuns bun.

Vezi aici gratuit manualul pentru EasyTouch Plus GC524 Philips. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de EasyTouch Plus GC524 Philips pe pagina aceasta.

Specificaţii

Brand Philips
Model EasyTouch Plus GC524
Produs aspirator cu abur
EAN 0871010382966, 0871010382967, 8710103829676
Limbă Engleză, Polonez, Cehă, Română, Ucrainean
Tipul fișierului PDF
Managementul energiei
Putere 1600
Tensiune AC intrare 220-240
Putere 1600
Tensiune AC intrare 220-240
Performanță
Jet de abur continuu 32
Ergonomice
Rezervor de apa detaşabil
Potrivit pentru apă de la robinet
Înălțime ajustabilă tijă
Vertical funcţia de abur
Timp de lansare 1
Conţinutul de ambalaje
Pensulă inclusă
Pensulă inclusă
Mănuși de protecție
Manual
Design
Capacitate rezervor de apă 1.6
Caracteristici
Jet de abur continuu 32
Rezervor de apa detaşabil
Capacitate rezervor de apă 1.6
Potrivit pentru apă de la robinet
Culoarea produsului Gold, White
Timpului de încălzire 1
Variabile pentru abur
Funcție abur vertical & orizontal
Potrivit pentru orice țesătură
Material furtun Silicon
Tip de dispozitiv Vaporizator haine vertical

De vânzare la

  Relaterade produkter

  aspirator cu abur Philips