Manual de utilizare Philips Multigroom QG3030

Philips Multigroom QG3030
(4)
  • Nr. pagini: 2
  • Tipul fișierului: PDF
3 Špičkoupohybujtednuavonasúčasneňou
otáčajte,abysteodstránilineželanéchĺpky.
Aby Vás hrot zastrihávača v nose nešteklil, jeho bočnú
stranu pevne pritláčajte na pokožku.

1 Vyčistitevonkajšízvukovod.Odstráňteznehoušný
maz.
2 Zapnitestrojčekahrotomnástavcajemnekrúžte
okoloucha,abysteodstránilichĺpkyvyčnievajúce
cezokrajucha(Obr.15).
3 Opatrnezasuňtešpičkunástavcadovonkajšieho
zvukovodu(Obr.16).
Hrotzasuňtemaximálnedohĺbky0,5cm,inakbystesi
mohlipoškodiťušnýbubienok.

Špičku nástavca použite na strihanie jednotlivých chĺpkov
obočia.
Zariadenienepoužívajtenaformovanieaninastrihanie
celéhoobočia.
1 Špičkunástavcapriložtezvrchukuobočiu.
2 Špičkounástavcapohybujtepozdĺžokrajaobočiaod
koreňanosakvonkajšiemukoncuobočia(Obr.17).

Načisteniezariadenianikdynepoužívajtedrsnýmateriál,
drsnéčistiaceprostriedkyaniagresívnekvapalinyako
alkohol,benzínaleboacetón.
Poznámka: Zariadenie nepotrebuje žiadne mazanie.
Zariadenie očistite po každom použití.
1 Skontrolujte,čijezariadenievypnutéaodpojenézo
siete.
2 Zostrojčekaodpojteakýkoľvekhrebeňový
nástaveca/aleboinýnástavec.
3 Vyfúknitealebovytrastevšetkychĺpky
nahromadenévnástavcialebohrebeňovomnástavci.
4 Čistiacoukefkouočistitevonkajšiuavnútornú
stranunástavca(Obr.18).
5 Adaptérazariadenieočistitepomocoučistiacej
kefkyalebosuchejtkaniny.
Adaptéranizariadenienečistitevodouaninavlhčenou
tkaninou.

- Aby ste predišli ich poškodeniu, zariadenie
a príslušenstvo odkladajte do stojana na
nabíjanie (Obr. 19).
Výmena
Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý
z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným
situáciám.
Poškodený alebo opotrebovaný nástavec alebo
hrebeňový nástavec vymieňajte len za originálny náhradný
nástavec alebo hrebeňový nástavec značky Philips.
Náhradné nástavce, hrebeňové nástavce a adaptéry
Philips sú k dispozícii u Vášho predajcu výrobkov Philips
a v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti
Philips.
Ak máte problém kúpiť adaptér alebo náhradné nástavce
a hrebeňové nástavce na toto zariadenie, obráťte sa na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips
vo Vašej krajine (telefónne číslo nájdete v celosvetovo
platnom záručnom liste).

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte
spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli
recyklácii ho odovzdajte na mieste ociálneho
zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné
prostredie (Obr. 20).
- Zabudovaná nabíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré
môžu znečistiť životné prostredie. Pred likvidáciou
zariadenia alebo jeho odovzdaním na mieste
ociálneho zberu batériu vyberte. Batériu odovzdajte
na mieste ociálneho zberu pre batérie. Ak máte
problémy s vybratím batérie, zariadenie môžete tiež
zaniesť do servisného centra spoločnosti Philips,
kde batériu vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je
bezpečný pre životné prostredie (Obr. 21).

Dobíjateľnúbatériuodstráňtelenvtedy,keďjeúplne
vybitá.
1 Zariadenieodpojtezosieteamotornechajte
pracovať,ažkýmnezastane.
2 Zostrojčekaodpojteakýkoľvekhrebeňový
nástaveca/aleboinýnástavec.
3 Dodrážkyvedľahriadeľavhornejčastizariadenia
zasuňteskrutkovač.Otočtením,abysatelo
zariadeniarozdelilonapolovice(Obr.22).
4 Pomocouskrutkovačavybertebatériuz
telazariadenia.Poohýbajtedrôtiky,abysa
zlomili(Obr.23).
Akstebatériuvybrali,nepokúšajtesazariadenieopäť
pripojiťdosiete.

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém,
navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.
philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne
číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko
nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu
výrobkov Philips.

- Aparat in dodatno opremo hranite na stojalu za
polnjenje, da preprečite poškodbe (Sl. 19).

Če je adapter poškodovan, ga obvezno zamenjate
z originalnim nadomestnim delom, da se izognete
nevarnosti.
Poškodovan ali obrabljen nastavek ali glavnik zamenjajte
samo z originalnim Philipsovim nadomestnim nastavkom
ali glavnikom.
Philipsovi nadomestni nastavki, glavniki in adapterji so
na voljo pri Philipsovem prodajalcu in na pooblaščenem
Philipsovem servisu.
V primeru težav pri nabavi adapterja ali nadomestnih
nastavkov in glavnikov za aparat se obrnite na Philipsov
center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko
številko lahko najdete v mednarodnem garancijskem listu).

- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga
odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje.
Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 20).
- Vgrajena akumulatorska baterija vsebuje okolju
škodljive snovi. Preden aparat zavržete in oddate na
uradnem zbirnem mestu, odstranite baterijo. Oddajte
jo na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate
z odstranitvijo baterije težave, lahko odnesete brivnik
na Philipsov pooblaščeni servis. Osebje servisa bo
baterijo odstranilo in zavrglo na okolju prijazen
način (Sl. 21).

Akumulatorskobaterijoodstranitesamo,koje
popolnomaprazna.
1 Aparatizključiteizelektričnegaomrežjainga
pustitedelovati,doklersesamnezaustavi.
2 Zaparataodstranitemorebitneglavnikein/ali
nastavke.
3 Vstaviteizvijačvzarezopolegosinavrhuaparata.
Izvijačobrnite,daločitepoloviciohišja(Sl.22).
4 Zizvijačemdvignitebaterijoizohišja.Upogibajte
priključnežice,doklersenepretrgajo(Sl.23).
Kostebaterijoodstraniliizaparata,ganepriklapljajte
večnaelektričnoomrežje.

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite
Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa
se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v
svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem
garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

SrpSki


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da
biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips,
registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

A 2D češalj za trimer koji prati oblik brade
B Dodatak za podrezivanje
C Deo za podešavanje dužine dlačica
D Dugme za otpuštanje
E Dugme za uključivanje/isključivanje
F Utičnica za priključni kabl
G Četkica za čišćenje
H Frizerski češalj
i Indikator punjenja
J Adapter
k Priključni kabl
L Dodatak za nos/uši/obrve
M
Postolje za punjenje sa spremištem za odlaganje delova
N Dodatak za precizan rad (samo HQG267/QG3040)

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za buduće potrebe.

- Pazite da se adapter ne pokvasi.

- Pre povezivanja aparata proverite da li napon
naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne
mreže.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne
uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim
priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane
osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim
zičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom
ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od
strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
igrala aparatom.

- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost i
ne ispirajte ga pod slavinom.
- Upotrebljavajte, punite i odlažite aparat na
temperaturi od 15°C do 35°C.
- Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni adapter.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim
da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte koristiti aparat ako je neki od dodataka
ili češljeva oštećen ili polomljen jer to može
prouzrokovati povrede.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo za podrezivanje
ljudske brade, brkova, zulufa, dlačica u nosu/ušima i
obrva. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Ne pokušavajte da podrezujete trepavice.
- Ako je aparat izložen velikim promenama u
temperaturi, pritisku i vlažnosti, pre korišćenja ga
ostavite 30 minuta da se aklimatizira.




Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips,
registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

A Prirezovalni glavnik 2D za brado, ki se prilega
obliki obraza
B Prirezovalni nastavek
C Drsnik za določanje dolžine dlačic
D Gumb za sprostitev
E Drsno stikalo za vklop/izklop
F Vtičnica za vtikač aparata
G Ščetka za čiščenje
H Navadni glavnik
i Indikator polnjenja
J Adapter
k Vtikač aparata
L Nastavek za nos/ušesa/obrvi
M Stojalo za polnjenje in shranjevanje
N nastavek za no britje (samo HQG267/QG3040)

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- Pazite, da ne zmočite adapterja.

- Preden aparat priključite na električno omrežje,
preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza
napetosti lokalnega električnega omrežja.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in
zamenjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj to
lahko povzroči nevarnost.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb
z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim
svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.

- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino in
ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Aparat uporabljajte, polnite in hranite pri temperaturi
med 15 °C in 35 °C.
- Uporabljajte samo priloženi adapter.
- Ne uporabljajte poškodovanega adapterja.
- Če je adapter poškodovan, ga obvezno zamenjate
z originalnim nadomestnim delom, da se izognete
nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če je kateri izmed nastavkov
ali glavnikov poškodovan ali zlomljen, saj se lahko
poškodujete.
- Aparat se uporablja samo za prirezo brade, brkov,
zalizcev, nosnih in ušesnih dlačic ter obrvi. Ne
uporabljajte ga v druge namene.
- Z aparatom ne prirezujte trepalnic.
- Če je bil aparat izpostavljen veliki temperaturni razliki,
tlaku ali vlagi, pred uporabo počakajte 30 minut, da se
prilagodi razmeram.

- Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede
elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate
pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je
njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene
dokaze varna.


Ko aparat polnite prvič oziroma po dolgem času
neuporabe, naj polnjenje traja vsaj 10 ur.
Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko uporabljate
do 35 minut brez priklopa na električno omrežje.
Aparata ne polnite več kot 24 ur.
Opomba: Aparat ne deluje na napajanje iz električnega
omrežja.
Aparat lahko polnite na dva načina:

1 Aparatmorabitiizklopljen.
2 Pinvtičaaparatavstavitevodprtinonadnustojala
(1)invtičpotisnitevstran,dasezataknenamesto
(2)(Sl.2).
3 Aparatpostavitenastojalozapolnjenjenavtičza
aparat(Sl.3).
4 Vstaviteadaptervstenskovtičnico.
, Zasvetiindikatorpolnjenja.Svetitakodolgo,dokler
jeaparatpriklopljennaelektričnoomrežje(Sl.4).

1 Aparatmorabitiizklopljen.
2 Vtičaparatavstavitevvtičnicoaparata(Sl.5).
3 Vstaviteadaptervstenskovtičnico.
, Zasvetiindikatorpolnjenja.Svetitakodolgo,dokler
jeaparatpriklopljennaelektričnoomrežje(Sl.4).


- Aparata ne puščajte priključenega v stensko vtičnico
več kot 24 ur.
- Dvakrat letno popolnoma izpraznite baterijo tako,
da pustite motor delovati do samodejne zaustavitve.
Nato baterijo povsem napolnite.

Opomba: Pred britjem si s nim glavnikom počešite dlačice v
smeri njihove rasti.Dlačice morejo biti suhe in čiste.

1 Glavnikzaprirezovanjebradenamestitena
nastavekzaprirezovanjeinpritisnitenamesto
(“klik”)(Sl.6).
2 Pritisnitedrsnikzadolžinodlačicingapotisnite
naželenonastavitev.Oglejtesispodnjo
preglednico(Sl.7).
Izbrana nastavitev je prikazana v okencu levo od drsnika
za dolžino dlačic.

- Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima
u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se
aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa
uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan
za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas
dostupni.


Pre prve upotrebe ili nakon što ga duže vreme niste
upotrebljavali aparat punite najmanje 10 sati.
Kada je aparat potpuno napunjen, vreme bežičnog rada
mu je do 35 minuta.
Aparat ne punite duže od 24 sata.
Napomena: Aparat ne omogućava napajanje iz naponske
mreže.
Aparat se puni na 2 načina:

1 Proveritedalisteisključiliaparat.
2 Pinovenautikačuaparataumetniteuotvorna
donjemdelupostolja(1),azatimgurniteutikaču
stranudabistegaksirali(2)(Sl.2).
3 Postaviteaparatnapriključaknapostoljuza
punjenje(Sl.3).
4 Uključiteadapteruutičnicu.
, Uključićeseindikatorpunjenja.Lampicaće
svetletisvedokjeaparatpriključennaelektričnu
mrežu(Sl.4).

1 Proveritedalisteisključiliaparat.
2 Umetniteutikačaparataupriključakza
aparat(Sl.5).
3 Uključiteadapteruutičnicu.
, Uključićeseindikatorpunjenja.Lampicaće
svetletisvedokjeaparatpriključennaelektričnu
mrežu(Sl.4).

- Aparat ne ostavljajte priključen na mrežu duže od
24 sata.
- Dva puta godišnje potpuno ispraznite bateriju
ostavljajući motor da radi dok se sam ne zaustavi.
Zatim potpuno napunite bateriju.

Napomena: Pre podrezivanja dlačice uvek počešljajte nim
češljem u pravcu rasta.Dlačice moraju da budu suve i čiste.

1 Češaljzapodrezivanjebradestavitenadodatakza
podrezivanjeigurnitegatakodalegnenamesto
(„klik“)(Sl.6).
2 Pritisnitedeozapodešavanjedužinedlačicai
pomeritegauželjenipoložaj.Pogledajtedonju
tabelu(Sl.7).
Izabrana postavka će se pojaviti u prozoru sa leve strane
dela za podešavanje dužine dlačica.
- Prilikom prvog podrezivanja, počnite od najviše
postavke (9) da biste se navikli na aparat.
- Da kreirate kratku čekinjastu bradu, podrezujte
bradu češljem za podrezivanje brade postavljenim na
postavku 1.

Postavka Dužinadlačicanakon
podrezivanja
1 2 mm
2 4 mm
3 6 mm
4 8 mm
5 10 mm
6 12 mm
7 14 mm
8 16 mm
9 18 mm
3 Kakobipodrezivanjebiloštoekasnije,pomerajte
aparatupravcusuprotnomodpravcarasta
dlačica(Sl.8).
Aparat nemojte da pomerate prebrzo. Pravite ne i nežne
pokrete i pazite da površina češlja uvek ostane u dodiru
sa kožom.
Ako se na češlju skupi mnogo dlačica, skinite ga sa aparata,
dunite u njega ili ga otresite kako biste skinuli dlačice.
Napomena: Deo za podešavanje dužine dlačica morate
ponovo da podesite na željenu postavku nakon skidanja
češlja.

Podrezivanjem bez češlja dobija se veoma kratka
čekinjasta brada.
1 Pritisniteipomeritedeozapodešavanjedužine
dlačicanagore(1),azatimskinitečešaljza
podrezivanjebradesaaparatatakoštoćetega
povući(2)(Sl.9).
Napomena: Češalj nikada nemojte da povlačite za savitljivi
gornji deo, već za donji deo.
2 Pravitedobrokontrolisanepokreteisamolagano
dodirujtebradudodatkomzapodrezivanje.


Dodatak za precizan rad možete da koristite za
denisanje kontura brade, brkova i zulufa.

Uklonitepunjivubaterijusamokadajepotpunoprazna.
1 Isključiteaparatizelektričnemrežeiostavitegada
radidoksemotornezaustavi.
2 Skinitečešalji/ilinastavaksaaparata.
3 Staviteodvijačužlebporeddrškenagornjojstrani
aparata.Okreniteodvijačdabisterazdvojilidve
polovinekućišta(Sl.22).
4 Izvaditebaterijuizkućištapomoćuodvijača.
Savijajtežicekojeihpovezujusvedoksene
prekinu(Sl.23).
Nakonuklanjanjabaterijenikadanemojteda
priključujeteaparatnaelektričnumrežu.

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate
neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
na adresi www.philips.com ili se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu).
Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku,
obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.
- Pri prvem prirezovanju začnite z najvišjo nastavitvijo
(9), da se privadite na aparat.
- Če želite ustvariti neobrit videz, nastavite glavnik za
prirezovanje brade na dolžino brade 1.

Nastavitev Dolžinadlačicpo
prirezovanju
1 2 mm
2 4 mm
3 6 mm
4 8 mm
5 10 mm
6 12 mm
7 14 mm
8 16 mm
9 18 mm
3 Najučinkovitejšejeprirezovanjevnasprotnismeri
rastilas(Sl.8).
Aparata ne premikajte prehitro. Izvajajte gladke in nežne
gibe ter pazite, da je površina prirezovalnega glavnika
vedno v stiku s kožo.
Če se je v glavniku nabralo veliko dlačic, ga odstranite z
aparata in dlačice spihajte in/ali stresite ven.
Opomba: Ko odstranite glavnik, morate drsnik za dolžino
dlačic ponovno nastaviti na želeno nastavitev.

Če dlačice prirezujete brez glavnika, dobite zelo kratko in
ostro brado.
1 Pritisnitedrsnikzadolžinodlačic(1)inga
premaknitenavzgor,natopaglavnikzaprirezovanje
dlačicpotegnitezaparata(2)(Sl.9).
Opomba: Ne vlecite za gibki vrh glavnika. Vedno vlecite za
spodnji del.
2 Izvajajtedobronadzorovanegibeinsezbrivnim
nastavkomlerahlodotikajtebrade.


Z nastavkom za no britje lahko oblikujete brado, brke
in zalizce.
1 Pritisnitedrsnikzadolžinodlačic(1)inga
premaknitenavzgor,natopaglavnikzaprirezovanje
dlačicpotegnitezaparata(2)(Sl.9).
Opomba: Ne vlecite za gibki vrh glavnika. Vedno vlecite za
spodnji del.
2 Pritisnitegumbzasprostitev(1)inprirezovalni
nastavekpotegnitezaparata(2)(Sl.10).
3 Naaparatnamestitenastavekzanobritje(Sl.11).
4 Priuporabinastavkazanobritjedržiteaparat
pokonci(Sl.12).

1 Pritisnitedrsnikzadolžinodlačic(1)inga
premaknitenavzgor,natopaglavnikzaprirezovanje
dlačicpotegnitezaparata(2)(Sl.9).
Opomba: Ne vlecite za gibki vrh glavnika. Vedno vlecite za
spodnji del.
2 Pritisnitegumbzasprostitev(1)inprirezovalni
nastavekpotegnitezaparata(2)(Sl.10).
3 Naaparatnamestitenastavekzanos/ušesa/obrvi
(“klik”)(Sl.13).

1 Nosnicimoratabitičisti.
2 Vklopiteaparatinvstavitekonicobrivnikaveno
izmednosnic(Sl.14).
Konicenevstavljajtevnosnicozavečkot0,5cm.
3 Konicopočasipremikajtenavznoterinnavzventer
johkratiobračajte,daodstraniteneželenedlačice.
Stransko ploskev konice trdno pritiskajte na kožo, s čimer
boste zmanjšali žgečkanje.

1 Očistiteušesainiznjihodstraniteušesnomaslo.
2 Vklopiteaparatinpremikajtekonicoaparata
nežnookoliušesa,daodstranitedlačice,kištrlijoiz
ušes(Sl.15).
3 Konicoaparataprevidnovstavitevuho(Sl.16).
Konicenevstavljajtevušesnikanalzavečkot0,5cm,da
nepoškodujetebobniča.

S konico si porežite posamezne dlačice obrvi.
Neuporabljajteaparatazaoblikovanjealibritjecelotnih
obrvi.
1 Namestitekoniconastavkanazgornjirobobrvi.
2 Koniconastavkapremikajtevzdolžrobaobrviod
nosnegakorenaprotizunanjemurobuobrvi(Sl.17).

Aparatanečistitesčistilnimigobicami,jedkimičistiliali
agresivnimitekočinami,kotsoalkohol,bencinaliaceton.
Opomba: Aparata ni treba podmazovati.
Aparat po vsaki uporabi očistite.
1 Predčiščenjemaparatizklopiteinizključiteiz
vtičnice.
2 Zaparataodstranitemorebitneglavnikein/ali
nastavke.
3 Spihajtein/alistresitedlačice,kisosenabralev
nastavkuin/aliglavniku.
4 Sščetkoočistitenotranjostinzunanjost
nastavka(Sl.18).
5 Adapterinaparatočistitesščetkoalisuhokrpo.
Adapterjainaparatanečistitezvodoalivlažnokrpo.
1 Pritisniteipomeritedeozapodešavanjedužine
dlačicanagore(1),azatimskinitečešaljza
podrezivanjebradesaaparatatakoštoćetega
povući(2)(Sl.9).
Napomena: Češalj nikada nemojte da povlačite za savitljivi
gornji deo, već za donji deo.
2 Pritisnitedugmezaotpuštanje(1)iskinitedodatak
zapodrezivanjesaaparata(2)(Sl.10).
3 Naaparatstavitedodatakzaprecizanrad(Sl.11).
4 Aparatdržiteuspravnokadakoristitedodatakza
precizanrad(Sl.12).

1 Pritisniteipomeritedeozapodešavanjedužine
dlačicanagore(1),azatimskinitečešaljza
podrezivanjebradesaaparatatakoštoćetega
povući(2)(Sl.9).
Napomena: Češalj nikada nemojte da povlačite za savitljivi
gornji deo, već za donji deo.
2 Pritisnitedugmezaotpuštanje(1)iskinitedodatak
zapodrezivanjesaaparata(2)(Sl.10).
3 Naaparatstavitedodatakzanos/uši/obrve
(„klik“)(Sl.13).

1 Nozdrvetrebadabudučiste.
2 Uključiteaparat,avrhtrimeraumetniteujednu
nozdrvu(Sl.14).
Vrhdodatkanesmedabudeumetnutunozdrvuviše
od0,5cm.
3 Dabisteuklonilineželjenedlačice,polako
pomerajtevrhdodatkaunutrainapolje,
istovremenogaokrećući.
Da biste smanjili osećaj golicanja, pazite da bočnu stranu
vrha dodatka jako pritisnete uz kožu.

1 Očistitespoljniušnikanalkojinesmedabude
zamašćen.
2 Uključiteaparatilaganopomerajtevrhdodatka
ukrugunutaruhadabisteuklonilidlačicekoje
vire(Sl.15).
3 Opreznoumetnitevrhdodatkauspoljniušni
kanal(Sl.16).
Vrhdodatkanesmedabudeumetnutuušnikanalviše
od0,5cmjertomožeoštetitibubnuopnu.

Vrhom dodatka odstranite pojedinačne dlake obrva.
Nemojtedakoristiteaparatzaoblikovanjeili
podrezivanjecelihobrva.
1 Vrhdodatkaprislonitenagornjuivicuobrve.
2 Vrhdodatkapomerajteuzivicuobrve,odkorena
nosakaspoljnomkrajuobrve(Sl.17).

Začišćenjeaparatanemojtekoristitijastučićezaribanje
iabrazivnasredstvazačišćenjenitiagresivnetečnosti
kaoštosualkohol,benziniliaceton.
Napomena: Aparat se ne mora podmazivati.
Aparat očistite nakon svake upotrebe.
1 Proveritedalisteisključiliaparatinapajanje.
2 Skinitečešalji/ilidrugenastavkesaaparata.
3 Duniteudodataki/iličešaljiligaotresitedabiste
uklonilizaostaledlačice.
4 Dodatakspoljaiiznutraočistitečetkicomza
čišćenje(Sl.18).
5 Adapteriaparatočistitečetkicomzačišćenjeili
suvomkrpom.
Začišćenjeadapteraiaparatanemojtedakoristitevodu
nitivlažnukrpu.

- Aparat i dodatke odložite na postolje za punjenje da
se ne bi oštetili (Sl. 19).
Zamena
Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da
bi se izbegla opasnost.
Oštećene ili pohabane dodatke/češljeve zamenite
isključivo originalnim Philips rezervnim dodacima/
češljevima.
Philips rezervne dodatke, češljeve i adaptere možete
nabaviti kod prodavca Philips proizvoda ili u ovlašćenom
Philips servisnom centru.
Ako ne možete da nabavite adapter ili rezervne dodatke
i češljeve za aparat, obratite se centru za korisničku
podršku kompanije Philips u svojoj zemlju (broj telefona
možete pronaći u međunarodnoj garanciji).

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte
da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na
zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete
doprineti zaštiti okoline (Sl. 20).
- Ugrađena punjiva baterija sadrži supstance koje
mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite bateriju pre
nego što bacite aparat i predate ga na zvaničnom
odlagalištu. Baterije odlažite na zvaničnom mestu
za odlaganje baterija. Ako imate problema sa
uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete
u Philips servisni centar. Osoblje centra će
ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje
okolinu (Sl. 21).
u

4203.000.5371.3

QG3040, QG3030

1
14
15
16
19
22
4
7
10
17 18
20 21
23
2 3
5 6
8 9
11 12 13
Philips Multigroom QG3030

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Philips Multigroom QG3030 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Philips Multigroom QG3030 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Philips Multigroom QG3030, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Mașini de tuns și a fost evaluat de 4 persoane cu o notă medie de 8.7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română. Aveți o întrebare despre Philips Multigroom QG3030 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Philips Multigroom QG3030

General
Brand Philips
Model Multigroom QG3030
Produs mașină de tuns
Limbă Română
Tipul fișierului PDF
Detalii tehnice
Culoarea produsului Negru
Wet & Dry Da
2
Managementul energiei
Reîncărcabil Da
Durată de funcţionare 35 minute
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Philips Multigroom QG3030 .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici