Manual de utilizare Philips Perfect Care Aqua Pro GC9325

Philips Perfect Care Aqua Pro GC9325

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Philips Perfect Care Aqua Pro GC9325. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Philips
Model
Perfect Care Aqua Pro GC9325
Produs
EAN
8710103788546, 8710103788720
Limbă
Engleză, Polonez, Română, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.philips.com/global
- UZMANĪBU: karsta virsma (Zīm. 1)
Lietošanas laikā virsmas var kļūt karstas (gludekļiem ar 
karstuma simbolu uz ierīces).
- Tikai atsevišķiem modeļiem: neatstājiet gludekli 
vertikāli Calc-Clean procesa laikā. No gludekļa kopā ar 
tvaiku izplūst karsts ūdens.
Ievērībai
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas 
kontaktrozetei.
- Pilnībā atritiniet elektrības vadu pirms ievietojat 
kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- Gludekli un tvaika ģeneratoru vienmēr novietojiet 
un lietojiet uz stabilas, līdzenas, horizontālas un 
karstumizturīgas virsmas.
- Gludekļa platforma un gludināšanas virsma var kļūt ļoti 
karstas, un pieskaršanās tām var izsaukt apdegumus.
Ja vēlaties pārvietot tvaika ģeneratoru, nepieskarieties 
gludekļa platformai.
- Pēc gludināšanas, tīrot ierīci, piepildot vai iztukšojot 
ūdens tvertni un arī uz pavisam īsu brīdi atstājot 
gludekli bez uzraudzības, novietojiet gludekli uz 
gludekļa platformas, izslēdziet ierīci un atvienojiet 
kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem 
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku 
iedarbību.
Vide
- Pēc ierīces darbmūža beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves 
atkritumiem, bet nododiet to ociālā savākšanas punktā pārstrādei.Tādā 
veidā jūs palīdzēsit saudzēt vidi (Zīm. 2).
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni 
www.philips.com/support vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
POLSKI
Ważne
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników 
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej 
przez rmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na 
stronie www.philips.com/welcome. 
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie 
z ulotką informacyjną oraz instrukcją obsługi. Zachowaj oba 
dokumenty na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Ostrzeżenie
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest 
wtyczka, przewód sieciowy, wąż dopływowy lub samo 
urządzenie, albo jeśli urządzenie zostało upuszczone 
bądź przecieka. Naprawy i czynności serwisowe 
mogą być wykonane tylko przez pracowników 
autoryzowanego centrum serwisowego rmy Philips 
lub odpowiednio wykwalikowane osoby.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że 
napięcie podane na tabliczce znamionowej jest 
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie zanurzaj w wodzie żelazka ani generatora pary.
- Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono 
podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami 
zycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu 
tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat 
korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz
zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące
pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze
powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Włączone lub stygnące żelazko oraz jego przewód 
należy umieścić poza zasięgiem dzieci poniżej 
8. roku życia.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego 
i węża dopływowego z rozgrzaną stopą żelazka.
- Tylko wybrane modele: Nie używaj innej nasadki 
generatora pary niż pokrętło EASY DE-CALC 
dołączone do urządzenia w zestawie.
- Tylko wybrane modele: nie otwieraj ani nie zdejmuj 
pokrętła EASY DE-CALC z generatora pary podczas 
korzystania z urządzenia.
- Tylko wybrane modele:Jeśli podczas nagrzewania się 
urządzenia spod pokrętła EASY DE-CALC ulatnia 
się para lub wydobywają się krople gorącej wody,
wyłącz urządzenie i dokręć pokrętło EASY DE-CALC.
Jeżeli para nadal się ulatnia podczas nagrzewania 
się urządzenia, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z 
autoryzowanym centrum serwisowym rmy Philips.
- Tylko wybrane modele: podstawa żelazka może być 
bardzo gorąca i dotknięcie jej może spowodować 
oparzenia. Przed wymianą wkładu odczekaj 5 minut, aż 
urządzenie ostygnie.
-
UWAGA! Gorąca powierzchnia
(rys. 1)
Powierzchnie mogą nagrzewać się podczas użytkowania 
(dotyczy żelazek oznaczonych symbolem ostrzegającym 
przed wysoką temperaturą).
- Tylko wybrane modele: nie stawiaj żelazka w pozycji 
pionowej podczas korzystania z funkcji Calc-Clean. Z 
żelazka razem z parą wydobywa się gorąca woda.
Uwaga
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego 
gniazdka elektrycznego.
- Przed umieszczeniem wtyczki w gniazdku 
elektrycznym całkowicie rozwiń przewód sieciowy.
- Zawsze korzystaj z żelazka i generatora pary na 
stabilnej i równej poziomej powierzchni, odpornej na 
działanie wysokich temperatur.
- Podstawa i stopa żelazka mogą być bardzo gorące 
i przy nieuważnym dotknięciu mogą spowodować 
oparzenia. Jeżeli chcesz usunąć generator pary, nie 
dotykaj podstawy żelazka.
- Po zakończeniu prasowania, podczas czyszczenia 
urządzenia, w trakcie napełniania lub opróżniania 
zbiorniczka wody, a także wtedy, gdy odstawiasz 
urządzenie tylko na chwilę, stawiaj żelazko na 
specjalnej podstawie, wyłączaj je i wyjmuj wtyczkę 
przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku 
domowego.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest 
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia 
na działanie pól elektromagnetycznych.
Ochrona środowiska
- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami 
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki 
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia 
pomaga w ochronie środowiska (rys. 2).
Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę 
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką 
gwarancyjną.
ROMÂNĂ
Important
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru 
a benecia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. 
Citiţi cu atenţie broşura informaţii separată cu informaţii 
importante şi acest manual de utilizare înainte de a folosi 
aparatul. Păstraţi ambele documentele pentru a le putea 
consulta ulterior.
Pericol
- Nu introduceţi niciodată aparatul în apă.
Avertisment
- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare,
furtunul de alimentare sau aparatul prezintă deteriorări 
vizibile, dacă aţi scăpat aparatul pe jos sau dacă 
prezintă scurgeri. Pentru reparaţii sau service, aparatul 
trebuie vericat de Philips, de un centru de service
autorizat de Philips sau de personal calicat.
- Vericaţi dacă tensiunea indicată pe plăcuţa cu date 
tehnice corespunde tensiunii de alimentare locale 
înainte de a conecta aparatul.
- Nu introduceţi erul sau generatorul de abur în apă.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce 
este conectat la priză.
- Acest aparat poate  utilizat de către copii cu vârsta 
minimă de 8 ani şi persoane care au capacităţi zice,
senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de 
experienţă şi cunoştinţe dacă au fost supravegheaţi 
sau instruiţi cu privire la utilizarea în condiţii de 
siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi 
întreţinerea de către utilizator nu trebuie realizate de 
către copii nesupravegheaţi.
- Nu lăsaţi erul de călcat şi cablul său la îndemâna 
copiilor în vârstă de mai puţin de 8 ani atunci când 
este pornit sau se răceşte.
- Nu atingeţi cablul electric şi furtunul de alimentare de 
talpa erului când aceasta este încinsă.
- Doar anumite modele: Nu folosiţi un alt capac 
pentru generatorul de abur decât butonul rotativ 
EASY DE-CALC care a fost livrat împreună cu aparatul.
- Numai anumite modele: Nu deschideţi şi nu scoateţi 
butonul rotativ EASY DE-CALC de pe generatorul de 
abur în timpul utilizării.
- Doar anumite modele: Dacă apar aburi sau picături de apă
erbinte de sub butonul rotativ EASY DE-CALC atunci 
când aparatul se încălzeşte, opriţi aparatul şi strângeţi
butonul rotativ EASY DE-CALC. Dacă apare în continuare 
abur atunci când aparatul se încălzeşte, opriţi aparatul şi
contactaţi un centru de service autorizat de către Philips.
- Doar anumite modele: Suportul pentru er (stativ) 
poate deveni extrem de erbinte şi poate provoca 
arsuri dacă este atins. Lăsaţi-l să se răcească timp de 
5 minute când se efectuează schimbul cartuşului.
-
ATENŢIE: suprafaţă erbinte (g. 1)
Suprafeţele pot deveni erbinţi în timpul utilizării (pentru 
arele cu simbolul erbinte marcat pe aparat).
- Doar anumite modele: Nu lăsaţi erul de călcat în 
poziţie verticală în timpul procesul de detartrare.Apa 
erbinte iese din erul de călcat împreună cu aburul.
Precauţie
- Conectaţi aparatul numai la o priză de perete cu 
împământare.
- Desfăşuraţi în întregime cablul de alimentare, înainte 
de a-l introduce în priza de perete.
- Aşezaţi şi folosiţi întotdeauna erul şi generatorul 
de abur pe o suprafaţă orizontală, stabilă şi 
termorezistentă.
- Suportul erului de călcat şi talpa se pot încinge 
foarte tare şi pot provoca arsuri dacă sunt atinse.
Dacă doriţi să mutaţi generatorul de abur, nu atingeţi 
suportul erului de călcat.
- După ce aţi terminat de călcat, când curăţaţi aparatul,
când umpleţi sau goliţi rezervorul de apă şi când lăsaţi 
aparatul chiar şi pentru perioade scurte de timp: aşezaţi 
erul pe suportul pentru er de călcat, opriţi aparatul şi 
scoateţi ştecherul de alimentare din priza de perete.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi 
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri 
electromagnetice.
Protecţia mediului
- Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei 
de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru 
reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea mediului înconjurător (g. 2).
Garanţie şi asistenţă
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi 
www.philips.com/support sau să citiţi broşura de garanţie internaţională 
separată.
РУССКИЙ
Важная информация
Поздравляем с покупкой продукции Philips! 
Для получения полной поддержки, оказываемой 
компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-
сайте www.philips.com/welcome.
Перед использованием прибора ознакомьтесь со 
сведениями, приведенными в информационной 
листовке и руководстве пользователя. Сохраните 
эти документы для дальнейшего использования в 
качестве справочного материала.
Опасно!
- Запрещается погружать прибор в воду.
Предупреждение
- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка,
сетевой шнур, шланг подачи или сам прибор имеют
видимые повреждения, а также если прибор роняли
или он протекает. Для диагностики или ремонта
обратитесь в компанию Philips, авторизованный
сервисный центр Philips или в сервисный центр с 
персоналом аналогичной квалификации.
- Перед подключением прибора убедитесь, что 
номинальное напряжение, указанное на заводской 
табличке, соответствует напряжению местной 
электросети
- Запрещается погружать утюг или парогенератор 
в воду.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без 
присмотра.
-
Данным прибором могут пользоваться дети старше 
8 лет и лица с ограниченными возможностями 
сенсорной системы или ограниченными умственными 
или физическими способностями, а также лица с 
недостаточным опытом и знаниями, но только под 
присмотром других лиц или после инструктирования о
безопасном использовании прибора и потенциальных 
опасностях. Не разрешайте детям играть с прибором.
Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором 
только под присмотром взрослых.
- Не допускайте контакта детей младше 8 лет с 
утюгом и сетевым шнуром, если прибор включен, а 
также в процессе его охлаждения.
- Сетевой шнур и шланг подачи пара не должны 
касаться горячей подошвы утюга.
- Только для определенных моделей: Используйте с 
парогенератором только клапан EASY DE-CALC,
входящий в комплект прибора.
- Только для определенных моделей: не открывайте 
и не снимайте клапан EASY DE-CALC во время 
использования парогенератора.
- Только для определенных моделей: Если во время
нагрева прибора из-под клапана EASY DE-CALC
появляется пар или горячая вода, выключите
прибор и затяните клапан EASY DE-CALC. Если пар
продолжает появляться во время нагрева прибора,
выключите прибор и свяжитесь с авторизированным 
сервисным центром Philips.
- Только для определенных моделей: подставка утюга
может сильно нагреваться; прикосновение к ней
может привести к ожогам. Дайте подставке остыть
в течение 5 минут перед заменой картриджа.
-
ВНИМАНИЕ! Горячая
поверхность
 (Рис. 1).
Во время использования поверхности нагреваются 
(применимо к утюгам с обозначением “горячо”).
- Только для некоторых моделей: во время 
процедуры очистки от накипи не ставьте утюг 
вертикально. Горячая вода поступает из утюга 
вместе с паром.
Внимание!
- Подключайте прибор только к заземленной 
розетке.
- Перед тем как подключить вилку к настенной 
розетке электросети, полностью размотайте 
сетевой шнур.
- Устанавливайте и используйте утюг и 
парогенератор на устойчивой горизонтальной,
ровной и термостойкой поверхности.
- Прикосновение к сильно нагретой подставке и 
подошве для утюга может привести к ожогам.
Если вы хотите переместить парогенератор, не 
прикасайтесь к подставке утюга.
- По окончании глажения, при очистке прибора, во 
время заполнения или опустошения резервуара 
для воды, а также оставляя прибор без присмотра
даже на короткое время, ставьте утюг на подставку,
выключайте его и отключайте от электросети.
- Прибор предназначен только для домашнего 
использования.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем 
применимым стандартам и нормам по воздействию 
электромагнитных полей.
Защита окружающей среды
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе 
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный 
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду (Рис. 2).
Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт 
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на 
гарантийном талоне.
SLOVENSKY
Dôležité
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi 
spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody 
zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj 
výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatný 
leták s dôležitými informáciami a tento návod na používanie.
Oba dokumenty si odložte na neskoršie použitie.
Nebezpečenstvo
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
Varovanie
- Zariadenie nepoužívajte, ak zásuvka, sieťový kábel,
prívodná hadica alebo samotné zariadenie vykazujú
viditeľné poškodenie, prípadne ak zariadenie spadlo 
alebo z neho uniká tekutina. Pokiaľ ide o opravy a servis,
zariadenie ste povinní nechať skontrolovať spoločnosťou 
Philips, autorizovaným servisným strediskom spoločnosti 
Philips alebo podobne kvalikovanými osobami.
- Pred pripojením zariadenia do elektrickej siete 
skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku 
s označením modelu zhoduje s napätím v sieti
- Žehličku ani generátor pary nikdy neponárajte 
do vody.
- Pokiaľ je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy 
ho nenechávajte bez dozoru.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov 
a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslo
alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok 
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im 
bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia 
a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti 
sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez 
dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Keď je žehlička zapnutá alebo chladne, uchovávajte 
ju a aj sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 
8 rokov.
- Nedovoľte, aby sa sieťový kábel a prívodná hadica dostali 
do kontaktu s horúcou žehliacou plochou žehličky.
- Len určité modely: Na generátor pary nepoužívajte 
iný uzáver než vypúšťaciu zátku EASY DE-CALC,
ktorá sa dodáva spolu so zariadením.
- Len určité modely: Počas prevádzky neotvárajte ani 
neodstraňujte vypúšťaciu zátku EASY DE-CALC 
z generátora pary.
- Len určité modely:  Ak spod vypúšťacej zátky 
EASY DE-CALC po zahriatí zariadenia uniká para 
alebo kvapky horúcej vody, vypnite ho a dotiahnite 
vypúšťaciu zátku EASY DE-CALC.Ak po zahriatí 
zariadenia para naďalej uniká, vypnite žehličku 
a kontaktujte servisné stredisko autorizované 
spoločnosťou Philips.
- Len určité modely: Podstavec žehličky (stojan) môže 
byť veľmi horúci a pri dotyku by mohol spôsobiť 
popáleniny. Pred výmenou kazety nechajte žehličku na 
5 minút vychladnúť.
-
POZOR: Horúci povrch (Obr. 1)
Počas používania sa povrchy budú zohrievať na vysokú 
teplotu (pre žehličky so symbolom vysokej teploty 
vyznačeným na spotrebiči).
- Len určité modely: Žehlička nesmie byť počas 
odstraňovania vodného kameňa položená vo 
vzpriamenej polohe. Zo žehličky vychádza spolu s 
parou aj horúca voda.
Výstraha
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
- Skôr než zapojíte sieťový kábel do elektrickej zásuvky,
úplne ho rozmotajte.
- Žehličku a generátor pary vždy položte a používajte 
na pevnom, hladkom, vodorovnom a teplovzdornom 
povrchu.
- Podstavec žehličky a žehliaca plocha môžu byť veľmi 
horúce a pri dotyku by mohli spôsobiť popáleniny.
Ak chcete presunúť naparovací žehliaci systém,
nedotýkajte sa podstavca žehličky.
- Keď skončíte žehlenie, keď čistíte zariadenie, keď plníte 
alebo vyprázdňujete zásobník na vodu a tiež vtedy,
keď čo len na chvíľu prestanete zariadenie používať:
postavte žehličku na podstavec, vypnite zariadenie a 
sieťovú zástrčku odpojte z elektrickej zásuvky.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým 
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia 
elektromagnetickým poliam.
Životné prostredie
- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným 
komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto 
ociálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 2).
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku 
www.philips.com/support alebo si preštudujte informácie v priloženom 
celosvetovo platnom záručnom liste.
SLOVENŠČINA
Pomembno
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu. Če 
želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips,
registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. 
Pred uporabo aparata preberite letak s pomembnimi 
informacijami in uporabniški priročnik. Oba dokumenta 
shranite za poznejšo uporabo.
Nevarnost
- Aparata ne potapljajte v vodo.
Opozorilo
- Aparata ne uporabljajte, če so vtikač, kabel, dovodna 
cev ali sam aparat vidno poškodovani, če vam je 
aparat padel na tla, ali če pušča. Če potrebujete 
popravilo ali servis, morajo aparat pregledati pri 
Philipsu, na Philipsovem pooblaščenem servisu ali 
drugo ustrezno usposobljeno osebje.
- Pred priključitvijo aparata preverite, ali na omrežnem 
vtiču označena napetost ustreza napetosti lokalnega 
električnega omrežja
- Likalnika ali sistemskega likalnika ne potapljajte v vodo.
- Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli ne 
puščajte brez nadzora.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad 8. letom starosti in
osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi sposobnostmi 
ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so
prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri
uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na 
morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Ko je likalnik vklopljen ali se ohlaja, likalnik in njegov 
kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
- Omrežni kabel in dovodna cev ne smeta priti v stik z 
vročo likalno ploščo.
- Samo pri določenih modelih: Za pokrovček 
sistemskega likalnika uporabljajte samo gumb 
EASY DECALC, ki je priložen aparatu.
- Samo pri določenih modelih: gumba EASY DE-CALC 
na sistemskem likalniku ne odpirajte in odstranjujte 
med uporabo.
- Samo pri določenih modelih: Če para ali kapljice 
vroče vode uhajajo izpod gumba EASY DE-CALC,
ko je aparat segret, izklopite aparat in privijte gumb
EASY DE-CALC. Če para še vedno uhaja, ko se aparat 
segreje, aparat izklopite in se obrnite na pooblaščenega
Philipsovega servisnega zastopnika.
- Samo pri določenih modelih: plošča za likalnik (stojalo) e 
lahko zelo segreje in ob dotiku povzroči opekline. Preden
zamenjate vložek, počakajte 5 minut, da se ohladi.
-
POZOR: vroča površina (Sl. 1)
Površine se med uporabo segrejejo (za likalnike, ki imajo 
simbol za vroče).
- Samo pri določenih modelih: likalnika med 
odstranjevanjem vodnega kamna ne postavljajte 
pokonci. Iz likalnika poleg pare uhaja tudi vroča voda.
Previdno
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Preden omrežni kabel vključite v omrežno vtičnico, ga 
popolnoma odvijte.
- Likalnik in sistemski likalnik postavite in uporabljajte na 
stabilni, ravni in vodoravni površini, ki je odporna na 
vročino.
- Plošča za likalnik in likalna plošča se lahko zelo segrejeta 
in vam ob dotiku povzročita opekline. Pri premikanju 
sistemskega likalnika se ne dotikajte plošče za likalnik.
- Po končanem likanju, med čiščenjem aparata,
polnjenjem ali praznjenjem zbiralnika za vodo ali če 
aparat za kratko pustite brez nadzora: likalnik postavite 
na ploščo za likalnik, izklopite aparat in omrežni vtič 
izvlecite iz stenske vtičnice.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in 
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Okolje
- Aparata po poteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu 
za recikliranje.Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 2).
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/
support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
SRPSKI
Važno
Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! 
Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips,
registrujte proizvod na www.philips.com/welcome. 
Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte brošuru 
sa važnim informacijama i korisnički priručnik. Oba 
dokumenta sačuvajte za buduće potrebe.
Opasnost
- Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
Upozorenje
- Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu, crevu za 
dovod ili samom uređaju primetite vidljiva oštećenja,
odnosno ako vam je uređaj pao ili iz njega curi voda.
Popravke ili servis aparata mora izvršavati kompanija 
Philips, ovlašćeni servis kompanije Philips ili osoba sa 
odgovarajućim kvalikacijama.
- Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon 
naveden na tipskoj pločici odgovara naponu lokalne 
električne mreže.
- Peglu i posudu za paru nemojte da uranjate u vodu.
- Aparat nemojte da ostavljate bez nadzora dok je 
priključen na električnu mrežu.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina 
i osobe sa smanjenim zičkim, senzornim ili mentalnim 
sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod 
uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva 
za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće 
opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju 
bez nadzora.
- Peglu i kabl za napajanje držite van domašaja dece 
mlađe od 8 godina dok je priključena na električnu 
mrežu ili dok se hladi.
- Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod ne dođu 
u dodir sa vrelom grejnom pločom pegle.
- Samo određeni modeli: Na posudu za paru stavljajte 
isključivo regulator EASY DE-CALC koji ste dobili u 
kompletu sa aparatom.
- Samo određeni modeli: Nemojte da otvarate i skidate 
regulator EASY DE-CALC sa posude za paru dok 
je koristite.
- Samo određeni modeli: Ukoliko para ili kapi vruće vode 
izađu ispod regulatora EASY DE-CALC dok se aparat
zagreva, isključite aparat i pričvrstite EASY DE-CALC 
regulator.Ako para nastavi da izlazi dok se aparat zagreva,
isključite aparat i pozovite ovlašćeni Philips servis.
- Samo određeni modeli: Postolje za peglu može jako da se 
zagreje i da izazove opekotine ako ga dodirnete. Ostavite 
ga da se ohladi 5 minuta prilikom zamene patrone.
- OPREZ: vruća površina (Sl. 1)
Površine se zagrevaju tokom korišćenja (kod pegli koje 
na kućištu imaju simbol toplote).
- Samo određeni modeli: pegla ne sme biti u 
uspravnom položaju u toku Calc-Clean procesa.Vruća 
voda izlazi iz pegle zajedno sa parom.
Oprez
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre uključivanja 
u zidnu utičnicu.
- Peglu i posudu za paru uvek postavljajte i koristite 
na stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini koja je 
otporna na toplotu.
- Postolje za peglu i grejna ploča pegle mogu jako da 
se zagreju i da izazovu opekotine ako ih dodirnete.
Ako želite da pomerite posudu za paru, nemojte da 
dirate postolje.
- Kada završite peglanje, prilikom čišćenja aparata, kada 
punite ili praznite rezervoar za vodu i kada peglu 
ostavljate makar i na kratko: peglu postavite na postolje,
isključite je i izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo za upotrebu u 
domaćinstvu.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.
Zaštita okoline
- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni 
otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu.
Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 2).
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/
support ili pročitajte međunarodni garantni list.
УКРАЇНСЬКА
Важлива інформація
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу 
Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою,
яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб 
на веб-сайті www.philips.com/welcome. 
Перед тим як користуватися пристроєм, уважно 
прочитайте окремий буклет із важливою інформацією 
і посібник користувача. Збережіть обидва документи 
для довідки в майбутньому.
Небезпечно
- Не занурюйте пристрій у воду.
Попередження
- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері,
шнурі живлення, шлангу подачі пари або самому 
пристрої помітні пошкодження, або якщо пристрій 
упав чи протікає. Для ремонту чи обслуговування 
перевірте пристрій, звернувшись до компанії Philips,
сервісного центру, уповноваженого компанією 
Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Перед тим, як під’єднувати пристрій до мережі,
перевірте, чи збігається напруга, вказана на таблиці 
з даними, із напругою у мережі.
- Не занурюйте праску або генератор пари у воду.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він 
під’єднаний до мережі.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком 
від 8 років або більше чи особи із послабленими 
фізичними відчуттями або розумовими здібностями,
чи без належного досвіду та знань, за умови,
що користування відбувається під наглядом, їм
було проведено інструктаж щодо безпечного 
користування пристроєм та їх було повідомлено 
про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися
пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати 
чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Зберігайте увімкнену праску або праску, що 
охолоджується, та її шнур подалі від дітей віком до 
8 років.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення та шланг подачі не 
торкалися гарячої підошви праски.
- Лише окремі моделі: Не використовуйте іншої 
кришки для генератора пари, крім регулятора 
EASY DE-CALC, що входить у комплект.
- Лише окремі моделі: Не відкривайте та не 
знімайте регулятор EASY DE-CALC із генератора 
пари під час використання.
- Лише окремі моделі: Якщо пара або краплі гарячої 
води виходять з-під регулятора EASY DE-CALC 
під час нагрівання, вимкніть пристрій і щільніше 
зафіксуйте регулятор EASY DE-CALC. Якщо пара 
продовжує виходити, коли пристрій нагрівається,
вимкніть його і зверніться до сервісного центру,
уповноваженого Philips.
- Лише окремі моделі: Платформа праски (підставка) 
може стати дуже гарячої та спричинити опіки,
якщо до неї доторкнутися. Перед тим як заміняти 
картридж, дайте їй охолонути протягом 5 хвилин.
-
УВАГА! Гаряча поверхня (Мал. 1)
Під час використання поверхні можуть нагріватися 
(для прасок із символом нагрівання).
- Лише окремі моделі: не кладіть праску на п’яту 
під час видалення накипу. Гаряча вода виходить з 
підошви разом із парою.
Увага
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
- Повністю розмотайте шнур живлення перед тим,
як вставляти штекер у розетку.
- Ставте й використовуйте праску та генератор 
пари на стійкій, рівній, горизонтальній і жаростійкій 
поверхні.
- Платформа та підошва праски можуть стати дуже 
гарячими та спричинити опіки в разі їх торкання.
Якщо Ви бажаєте перемістити генератор пари, не 
торкайтеся до платформи.
- Після прасування, під час чищення пристрою,
наповнення або спорожнення резервуара 
для води, а також якщо Ви навіть ненадовго 
припиняєте прасування, кладіть праску на підставку,
вимикайте її та витягайте штекер із розетки.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового
використання.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним 
стандартам та правовим нормам, що стосуються 
впливу електромагнітних полів.
Навколишнє середовище
- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими 
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для 
повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити 
довкілля (Мал. 2).
Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт 
www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
1 2
4239.000.8487.4
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4239_000_8487_4_DFU-Leaflet_A6_v1.indd 1 26/08/15 12:17

Probleme și întrebări frecvente despre Philips Perfect Care Aqua Pro GC9325?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Philips Perfect Care Aqua Pro GC9325, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Caracteristici
Capacitate rezervor de apă 2.5
Vertical funcţia de abur yes
Jet de abur continuu 120
Potrivit pentru apă de la robinet yes
Tip talpă Talpă a fierului de călcat T-ionicGlide
Lungime cablu 1.8
Procent economisire energie 40
Capacitate rezervor de apă 2.5
Vertical funcţia de abur yes
Jet de abur continuu 120
Potrivit pentru apă de la robinet yes
Tip talpă Talpă a fierului de călcat T-ionicGlide
Max de presiune abur 6.5
Timpului de încălzire 2
Performanță accelerare abur 440
Putere de Fier -
Rezervor de apa detaşabil yes
Auto Putere Off yes
- 2
Închidere yes
Automată anti-Calc -
Funcţia Calc-Clean yes
Culoarea produsului Black, Violet
Managementul energiei
Putere 2100
Sarcină conectată 2100
Ergonomice
Lungime cablu 1.8
Greutate şi dimensiuni
Greutate   4200
Greutate fier de călcat 800
Lățime 362
Înălţime   270
Adâncime 263