Philips SimplySalon Curl HP8600

Manual de utilizare Philips SimplySalon Curl HP8600

(1)
 • 2 Шаштыбұйралауәдісі
  1 Құралдытіреуішін( )сыртқақаратыпыстыққатөзімдіжерге
  қойыңыз.
  2 Ашанытоккөзінеқосыңыз.
  3 ҚұралдықосуүшінҚосу/өшіруқосқышын( ) белгісінежылжытып
  қойыңыз.
  » Токкөзінеқосылушамы( )жанады.
  •
  ОныөшіруүшінҚосу/өшіруқосқышын белгісінежылжытып
  қойыңыз.
  4 Құралдыкемдегенде60секундқыздыруқажет.
  » Бұйралағышқызғанда,түтіктегіқолданысдайындығының
  көрсеткіші( )ақшылкөктүсін(салқынтүтік)қызғылттүске
  (ыстықтүтік)ауыстырады.
  5 Шашыңыздытарап,жұқабөліктергебөліңіз.
  6 Тіреуіштікөтеріңіз.
  7 Тетікті( )басып,шаштытүтік( )пенқысқыш( )арасына
  салыңыз.
  8 Тетіктібосатып,түтіктішаштыңұшынадейінжылжытыңыз.
  9 Бұйралағыштысалқыншетінен( )жәнесабынан( )ұстап
  тұрып,шашбөлімінұшынантүбінедейінтүтіккеораңыз.
  10Бұйралағыштыосылайеңкөпдегенде10секундұстаптұрыңызда,
  шаштықысқышқайтадантетікарқылыашылғаншабосатаберіңіз.
  Ескерту:Шаштыбосатқандабұйралағыштытартпаңыз,әйтпесе
  бұйраланғаншаштытүзулепжібересіз.
  11Қалғаншашыңыздыбұйралауүшін7-10-қадамдардықайталаңыз.
  Қолданғаннанкейін:
  1 Құралдыөшіріп,токкөзіненсуырыңыз.
  2 Әбденсуығаншаыстыққатөзімдібеткеқойыңыз.
  3 Құралдыжәнешашбұйралайтынқысқыштыдымқылшүберекпен
  тазалаңыз.
  4 Құралдықауіпсіз,құрғақжәнетазажердесақтаңыз.Оныілгіші( )
  арқылыіліпқоюғанемесеарнайыдорбасынасалыпқоюғаболады.
  3 Кепілдікжәнеқызмет.
  Егерқосымшабөлшектіауыстырутуралыақпараталукерекболса
  немесесіздешешілмегенмәселеболса,Philipsкомпаниясының
  www.philips.comвеб-торабынакіріңізнемесееліңіздегіPhilips
  тұтынушыларорталығыменбайланысыңыз(олнөмірдідүниежүзі
  бойыншаберілетінкепілдіккітапшасынаналуғаболады).Егер
  еліңіздеТұтынушылардықолдауорталығыболмаса,ондажергілікті
  Philipsкомпаниясыныңдилерінебарыңыз.
  Lietuviškai
  Sveikinameįsigijus„Philips“gaminįirsveikiatvykę!Norėdami
  pasinaudoti„Philips“siūlomapagalba,užregistruokitesavogaminį
  adresuwww.philips.com/welcome.
  1 Svarbu
  Priešpradėdaminaudotiprietaisąatidžiaiperskaitykitešįvartotojo
  vadovąirsaugokitejį,nesjogaliprireiktiateityje.
  • ĮSPĖJIMAS:nenaudokitešioprietaisonetolivandens.
  • Naudodamiprietaisąvonioje,iškartoponaudojimo
  ištraukitekištukąišelektroslizdo.Artiesantisvanduo
  keliągrėsmęnetirtada,kaiprietaisasyraišjungtas.
  • PERSPĖJIMAS:nenaudokiteprietaisošaliavonios,dušo,
  kriauklėsarkitųindų,pripildytųvandens.
  • Baigęnaudoti,būtinaiišjunkiteprietaisąišmaitinimotinklo.
  • Jeipažeistasmaitinimolaidas,jįturipakeisti„Philips“darbuotojai,
  „Philips“įgaliotasistechninėspriežiūroscentrasarbakitipanašios
  kvalikacijosspecialistai,kitaipkylapavojus.
  • Šįprietaisągalinaudoti8metųirvyresnivaikaibeiasmenys,kurių
  fiziniai,jutimoirprotiniaigebėjimaiyrasilpnesni,arbaneturintieji
  patirtiesiržiniųsusąlyga,kadjiebusišmokytisaugiainaudotis
  prietaisuirprižiūrimisiekiantužtikrinti,jogjiesaugiainaudotų
  prietaisą,irsupažindintisususijusiaispavojais.Vaikainegaližaistisu
  šiuoprietaisu.Valytiirtaisytiprietaisovaikaibesuaugusiųjųpriežiūros
  negali.
  • Priešįjungdamiprietaisąįsitikinkite,kadantprietaisonurodytaįtampa
  atitinkavietinętinkloįtampą.
  • Nenaudokiteprietaisokitaistikslais,išskyrusnurodytusšiamevadove.
  • Prijungęprietaisąpriemaitinimotinklo,nepalikitejobepriežiūros.
  • Nenaudokitejokiųpriedųardalių,pagamintųkitųbendroviųarba
  nerekomenduojamų„Philips“.Jeinaudositetokiuspriedusarbadalis,
  nebegaliosjūsųgarantija.
  • Nevyniokiteprietaisoįmaitinimolaidą.
  • Priešpadėdamiįlaikymovietą,leiskiteprietaisuiatvėsti.
  • Naudodamiprietaisąbūkiteatidūs,nesjisgalibūtilabaiįkaitęs.
  Laikykiterankeną,neskitosdalysyraįkaitusios,kadišvengtumėte
  kontaktosuoda.
  • Prietaisąsustovuvisadastatykiteantkarščiuiatsparausstabilaus
  plokščiopaviršiaus.Įkaitęsvamzdelisniekadaneturėtųliestissu
  paviršiumiarkitadegiamedžiaga.
  • Saugokite,kadmaitinimolaidasnesiliestųpriekarštųprietaisodalių.
  • Įjungtąprietaisąlaikykiteatokiainuodegiųdaiktųirmedžiagų.
  • Jokiubūduneuždenkiteįkaitusioprietaiso(pvz.,rankšluosčiuar
  audiniu).
  • Prietaisąnaudokitetikplaukamsišdžiūvus.Nenaudokiteprietaiso,jei
  jūsųrankosšlapios.
  • Vamzdelįsaugokitenuodulkiųiršukuosenaiformuotiskirtų
  priemonių,pvz.,putų,lakoirželės.Niekadanenaudokiteprietaiso
  kartusušukuosenaiformuotiskirtomispriemonėmis.
  • Vamzdelispadengtaskeraminedanga.Šidangagalipamažudėvėtis.
  Tačiautainekenkiaprietaisoveikimoefektyvumui.
  • Naudojantprietaisąsudažytaisplaukais,vamzdelisgaliišsitepti.Visada
  pasikonsultuokitesupardavėjupriešnaudodamiprietaisąsudirbtiniais
  plaukais.
  • Prietaisąapžiūrėtiartaisytipristatykitetikį„Philips“įgaliotąjįtechninės
  priežiūroscentrą.Prietaisątaisantysnekvalifikuotidarbuotojaigali
  naudotojuisukeltiitindidelįpavojų.
  • Kadišvengtumėteelektrossmūgio,įangasnekiškitemetaliniųdaiktų.
  Elektromagnetiniai laukai (EMF)
  Šisprietaisasatitinkavisuselektromagnetiniųlaukų(EMF)standartus.
  Tinkamaipagalšiamenaudotojovadovepateiktusnurodymus
  eksploatuojamasprietaisas,remiantisdabartinemokslineinformacija,yra
  saugusnaudoti.
  Aplinkosauga
  Gaminyssukurtasirpagamintasnaudojantaukštoskokybės
  medžiagasirkomponentus,kuriuosgalimaperdirbtiirnaudoti
  pakartotinai.
  jeimatoteperbrauktosšiukšliųdėžėssuratukaissimbolį,pritvirtintąprie
  gaminio,taireiškia,kadgaminiuigaliojaEuroposdirektyva2012/19/EB.
  Sužinokite,kokiataikomavietinėatskiraelektrosirelektroniniųgaminių
  surinkimosistema.
  Laikykitėsnustatytųvietiniųtaisykliųirneišmeskitesenųgaminiųsu
  kitomisbuitinėmisatliekomis.Tinkamassenogaminioišmetimaspadeda
  išvengtigalimųneigiamųpadariniųaplinkaiiržmoniųsveikatai.
  2 Sugarbanokite plaukus
  1 Padėkiteprietaisąsupriedu( )nusuktąįišoręantkarščiuiatsparaus
  paviršiaus.
  2 Prijunkitekištukąpriemaitinimolizdo.
  3 Pastumkiteįjungimo/išjungimojungiklį( )įpadėtį ,kadįjungtumėte
  prietaisą.
  » Pradedašviestiįjungimo( )lemputė.
  •
  Norėdamiišjungti,pastumkiteįjungimo/išjungimojungiklįįpadėtį .
  4 Leiskiteprietaisuiįkaistibent60sekundžių.
  » Kaigarbanojimožnyplėsįkaista,parengtiesnaudotiindikatorius( )
  antvamzdeliopakeičiaspalvąišalyvinio(vėsusvamzdelis)įrožinę
  (karštasvamzdelis).
  5 Sušukuokiteplaukusirsuskirstykitejuosmažomissruogelėmis.
  6 Patraukiteatramąatgal.
  7 Paspauskitesvirtį( )irįdėkiteplaukųsruogątarpvamzdelio( )ir
  spaustuko( ).
  8 Atleiskitesvirtįirstumkitevamzdelįlinkplaukųsruogosgalo.
  9 Laikykiteužvėsausantgalio( )irgarbanojimovamzdeliorankenos
  ( )irtadaapsukiteplaukųsruogąaplinkvamzdelįnuoplaukųgalųiki
  šaknų.
  10Palaikykitegarbanojimovamzdelįvietojedaugiausiai10sekundžių
  irnuvyniokiteplaukųsruogą,kadgalėtumėtevėlsvirteleatidaryti
  spaustuką.
  Pastaba:netraukitesuktukokaiišvyniojatesruogą,nesištiesinsite
  garbanas.
  11Norėdamisugarbanotilikusiusplaukus,kartokiteveiksmusnuo7iki10.
  Po naudojimo:
  1 Prietaisąišjunkiteiratjunkitenuomaitinimotinklo.
  2 Padėkitejįantkarščiuiatsparauspaviršiaus,koljisatvės.
  3 Nuvalykiteprietaisąirsukimožnyplesdrėgnašluoste.
  4 Laikykitesaugiojeirsausojevietoje,kurnesirenkadulkės.Prietaisą
  galitepakabintiužpakabinimokilpos( )arbalaikytipridėtamedėkle.
  3 Garantija ir techninis aptarnavimas
  Prireikusinformacijos,pvz.,dėlpriedopakeitimoarbajeituriteproblemų,
  apsilankykite„Philips“tinklapyjeadresuwww.philips.comarbakreipkitės
  į„Philips“klientųaptarnavimocentrąsavošalyje(jotelefononumerį
  rasitevisamepasaulyjegaliojančiosgarantijoslankstinuke).Jeijūsųšalyje
  nėraklientųaptarnavimocentro,kreipkitėsįvietinį„Philips“platintoją.
  Околнасреда
  Продуктътеразработенипроизведенотвисококачествени
  материалиикомпоненти,коитомогатдабъдатрециклирани
  иизползваниповторно.
  Когатокъмизделиетоеприкачензадраскансимволнаконтейнер
  заотпадъци,товаозначава,чеизделиетоотговарянаевропейската
  директива2012/19/EU.
  Осведометесеотносноместнатасистемазаразделносъбиранена
  отпадъцизаелектрическитеиелектроннитепродукти.
  Съобразявайтесесместнитеразпоредбиинеизхвърляйтестарите
  сипродуктисобикновенитебитовиотпадъци.Правилниятначин
  наизхвърляненастаротоизделиещеспомогнезаотстраняването
  напотенциалниотрицателнипоследствиязаоколнатасредаи
  човешкотоздраве.
  2 Къдрененакосата
  1 Поставетеуредаспоставката( )навънвърхутермоустойчива
  повърхност.
  2 Включетещепселавконтактназахранването.
  3 Преместетеплъзгачазавкл./изкл.( )вположение ,зада
  включитеуреда.
  » Индикаторътзавключеноел.захранване( )светва.
  •
  Задагоизключите,преместетеплъзгачазавкл./изкл.в
  положение .
  4 Оставетеуредадасезагреепонеза60секунди.
  » Когатомашатазакъдренесезагрее,индикаторътза
  готовност( )върхуцилиндърапроменяцветасиотлилаво
  (хладенцилиндър)нарозово(горещцилиндър).
  5 Срешетекосатасиияразделетенамалкикичури.
  6 Преместетепоставкатаназад.
  7 Натиснетелостчето( )ипоставетекичуркосамежду
  цилиндъра( )ищипката( ).
  8 Отпуснетелостчетоиплъзнетецилиндърадокраищатанакосата.
  9 Хванетестудениякрай( )идръжката( )намашатаза
  къдрене,следкоетонавийтекичуракосаоколоцилиндъраот
  краищатадокорените.
  10Задръжтемашатазакъдреневтоваположениенай-многоза
  10секундиипослеразвийтекичуракоса,докатощипкатаможе
  отноводасеотворислостчето.
  Забележка:Недърпайтемашатазакъдрене,когаторазвивате
  кичура,заданеизправитекъдрицата.
  11Заданакъдритеостаналатачастоткосатаси,повтаряйтестъпки
  от7до10.
  Следупотреба:
  1 Изключетеуредаиизведетещепселаотконтакта.
  2 Оставетеянатоплоустойчиваповърхност,докатосеохлади.
  3 Почистетеуредаимашатазакъдренесвлажнакърпа.
  4 Приберетегонабезопасноисухомястобезпрах.Можете
  същодагоокачитенахалкатазаокачване( )илидаго
  приберетевъввключенатавкомплектачантичка.
  3 Гаранцияисервиз
  Акосенуждаетеотинформация,напримерзазамянанаприставка,
  илииматепроблем,посететеИнтернетсайтанаPhilipsнаадрес
  www.philips.comилисеобърнетекъмЦентъразаобслужванена
  клиентинаPhilipsвъввашатастрана(телефонниямуномерможете
  данамеритевмеждународнатагаранционнакарта).Аковъввашата
  странанямаЦентързаобслужваненапотребители,обърнетесе
  къмместниятърговецнаурединаPhilips.
  Čeština
  GratulujemeknákupuavítámeVásmeziuživatelivýrobkůspolečnosti
  Philips!Chcete-livyužívatvšechvýhodpodporynabízenéspolečností
  Philips,zaregistrujtesvůjvýrobeknastránkáchwww.philips.com/welcome.
  1 Důležitéinformace
  Předpoužitímtohotopřístrojesipečlivěpřečtětetutouživatelskou
  příručkuauschovejtejiprobudoucípoužití.
  • VAROVÁNÍ:Nepoužívejtetentopřístrojvblízkostivody.
  • Pokudjepřístrojpoužívánvkoupelně,odpojtepo
  použitíjehosíťovouzástrčkuzezásuvky,neboť
  blízkostvodypředstavujerizikoivpřípadě,žeje
  přístrojvypnutý.
  • VAROVÁNÍ:Nepoužívejtepřístrojvblízkostivan,
  sprch,umyvadelnebojinýchnádobsvodou.
  • Popoužitípřístrojvždyodpojtezesítě.
  • Pokudbybylpoškozennapájecíkabel,musíjehovýměnuprovést
  společnostPhilips,autorizovanýservisspolečnostiPhilipsnebo
  obdobněkvalifikovanípracovníci,abysepředešlomožnému
  nebezpečí.
  • Dětiod8letvěkuaosobysomezenýmifyzickými,smyslovýminebo
  duševnímischopnostminebonedostatkemzkušenostíaznalostí
  mohoutentopřístrojpoužívatvpřípadě,žejsoupoddohledem
  nebobylypoučenyobezpečnémpoužívánípřístrojeachápou
  rizika,kterámohouhrozit.Dětisispřístrojemnesmíhrát.Čištěnía
  uživatelskouúdržbunesmíprovádětdětibezdozoru.
  • Předzapojenímpřístrojeseujistěte,zdanapětíuvedenénapřístroji
  odpovídámístnímunapětí.
  • Nepoužívejtepřístrojprojinéúčelynežuvedenévtétopříručce.
  • Je-lipřístrojpřipojenknapájení,nikdyjejneponechávejtebezdozoru.
  • Nikdynepoužívejtepříslušenstvínebodílyodjinýchvýrobcůnebo
  takové,kterénebylydoporučenyspolečnostíPhilips.Použijete-li
  takovépříslušenstvínebodíly,pozbývázárukaplatnosti.
  • Nenavíjejtenapájecíkabelokolopřístroje.
  • Předuloženímpřístrojepočkejte,ažzcelavychladne.
  • Připoužitípřístrojevždydávejtedobrýpozor,protožemůžebýt
  velmihorký.Držtejejpouzezarukojeťazabraňtestykuspokožkou,
  protožejehoostatníčástijsouhorké.
  • Přístrojvždyukládejtestojánkemnatepelněodolný,stabilní
  rovnýpovrch.Horkýválecsenesmídotýkatpovrchunebojiného
  hořlavéhomateriálu.
  • Zabraňtetomu,abysehorkédílypřístrojedotknulynapájecího
  kabelu.
  • Je-lipřístrojzapnutý,uchovávejtejejmimodosahhořlavýchpředmětů
  amateriálu.
  • Je-lipřístrojhorký,nikdyjejničímnezakrývejte(např.ručníkemnebo
  oblečením).
  • Přístrojpoužívejtepouzenasuchévlasy.Nepoužívejtepřístroj,pokud
  mátemokréruce.
  • Válecudržujtečistýabezprachuakadeřnickýchpřípravků,jako
  jsoupěnovétužidlo,sprejčigel.Přístrojnepoužívejtevkombinaci
  skadeřnickýmipřípravky.
  • Válecmákeramickýpovrch.Tentopovrchsemůžepostupněpomalu
  odírat.Tentojevvšaknemážádnývlivnavýkonpřístroje.
  • Pokudpoužívátepřístrojnabarvenévlasy,válecsemůžeušpinit.
  Předpoužitímnaumělévlasyseporaďtesjejichdistributorem.
  • Kontroluneboopravupřístrojesvěřtevždyservisuspolečnosti
  Philips.Opravyprovedenénekvalifikovanýmiosobamimohoubýt
  prouživatelemimořádněnebezpečné.
  • Nevkládejtekovovépředmětydootvorů.Předejdetetakúrazu
  elektrickýmproudem.
  Elektromagnetická pole (EMP)
  TentopřístrojspolečnostiPhilipsodpovídávšemnormámtýkajícímse
  elektromagnetickýchpolí(EMP).Pokudjesprávněpoužívánvsouladu
  spokynyuvedenýmivtétouživatelsképříručce,jejehopoužitípodle
  dosuddostupnýchvědeckýchpoznatkůbezpečné.
  Životníprostředí
  Výrobekjenavrženavyrobenzvysocekvalitníhomateriálu
  asoučástí,kterélzerecyklovataznovupoužívat.
  Pokudjevýrobekoznačentímtosymbolempřeškrtnutéhokontejneru,
  znamenáto,ževýrobekpodléháevropskésměrnici2012/19/EU.
  Zjistětesiinformaceomístnímsystémusběrutříděnéhoodpadu
  elektrickýchaelektronickýchvýrobků.
  Postupujtepodlemístníchnařízeníanelikvidujtestarévýrobkyspolu
  sběžnýmkomunálnímodpadem.Správnoulikvidacístaréhovýrobku
  pomůžetepředejítmožnýmnegativnímdopadůmnaživotníprostředía
  lidskézdraví.
  2 Natočtesivlasy
  1 Vysuňtepodstavec( )apostavtepřístrojnažáruvzdornýpovrch.
  2 Zapojtezástrčkudozásuvky.
  3 Posunutímvypínače( )dopolohy přístrojzapněte.
  » Rozsvítísekontrolkanapájení( ).
  •
  Chcete-lipřístrojvypnout,posuňtevypínačdopolohy .
  4 Nechtepřístrojnahřátalespoň60sekund.
  » Ažsekulmazahřeje,změnísebarvakontrolkypřipravenosti( )
  nakulmězalové(chladnétěleso)narůžovou(horkétěleso).
  5 Hřebenemrozděltevlasynamenšíprameny.
  6 Zasuňtepodstavec.
  7 Stisknětepáčku( )apramenvlasůumístětemezitělokulmy( )a
  raménko( ).
  8 Uvolnětepáčkuapřejeďtekulmoukekonečkůmvlasů.
  9 Uchoptestudenýkonec( )arukojeť( )kulmyanatočtenakulmu
  pramenvlasůodkonečkůsměremkekořínkům.
  • AkészüléketkizárólagPhilipshivatalosszakszervizbevigyevizsgálatra,
  illetvejavításra.Aszakszerűtlenjavításafelhasználószámára
  különösenveszélyeslehet.
  • Azáramütéselkerüléseérdekébennehelyezzenfémtárgyata
  nyílásokba.
  Elektromágnesesmezők(EMF)
  Akészülékmegfelelazelektromágnesesmezőkre(EMF)vonatkozó
  szabványoknak.Amennyibenahasználatiútmutatóbanfoglaltaknak
  megfelelőenüzemeltetik,atudománymaiállásaszerintakészülék
  biztonságos.
  Környezetvédelem
  Ezatermékkiválóminőségűanyagokésalkatrészek
  felhasználásávalkészült,amelyekújrahasznosíthatókésújra
  felhasználhatók.
  Atermékhezkapcsolódóáthúzottkerekeskukaszimbólumaztjelenti,
  hogyatermékrevonatkozika2012/19/EUeurópaiirányelv.
  Tájékozódjonazelektromoséselektronikustermékekszelektív
  hulladékkénttörténőgyűjtésénekhelyifeltételeiről.
  Cselekedjenahelyiszabályozásoknakmegfelelően,ésakiselejtezett
  készülékeketgyűjtseelkülönítvealakosságihulladéktól.Azelhasznált
  termékmegfelelőhulladékkezelésesegítségetnyújtakörnyezettelés
  azemberiegészséggelkapcsolatosesetlegesnegatívkövetkezmények
  megelőzésében.
  2 Ahajgöndörítése
  1 Helyezzeakészülékethőállófelületreúgy,hogyatartókonzol( )
  kifelénézzen.
  2 Csatlakoztassaadugasztatápcsatlakozóaljzatba.
  3 Akészülékbekapcsolásáhozcsúsztassaabe-/kikapcsolót( )az
  állásba.
  » Aműködésjelző-fény( )világítanikezd.
  •
  Kikapcsoláshozcsúsztassaabe-/kikapcsolótaz állásba.
  4 Hagyjaakészüléketlegalább60másodpercigmelegedni.
  » Haahajsütővasfelmelegedettahengerentalálhatóüzemkész
  állapotjelző( )liláról(hideghenger)rózsaszínrevált(forróhenger).
  5 Fésülje,ésválasszatöbbkisrészrehaját.
  6 Atámasztókonzolthúzzahátrafelé.
  7 Akar( )megnyomásátkövetőenhelyezzenegyhajfürtöta
  hengertest( )ésacsipesz( )közé.
  8 Engedjekiakart,éscsúsztassaahengertahajfürtvégéig.
  9 Fogjamegahidegvéget( )ésahajsütővasfogantyúját( ),majd
  csavarjaráahajfürtötannakvégétőlatövéigahengerre.
  10Tartsaahajsütővasatebbenahelyzetbenlegfeljebb10másodpercig,
  majdcsavarjaleahajfürtötaddig,amígakarsegítségévelacsipesz
  újrafelnemnyitható.
  Megjegyzés:Ahajtincsletekerésekornenyomjahozzáahajsütővasat,
  különbenatincskiegyenesedhet.
  11Ahajtöbbirészénekgöndörítéséhez,ismételjemega7-10lépéseket.
  Ahasználatotkövetően:
  1 Kapcsoljakiakészüléket,ésacsatlakozódugóthúzzakiafalialjzatból.
  2 Helyezzeakészüléketegyhőállófelületre,amígazkinemhűl.
  3 Akészüléketésahajsütővasatnedvesruhávaltisztítsa.
  4 Akészüléketszárazésportólmenteshelyentárolja.Akészülékaz
  akasztóhurokra( )függesztve,illetveamellékelttokbanegyaránt
  tárolható.
  3 Jótállásésszerviz
  Hainformációravanszüksége,pl.egytartozékcseréjévelkapcsolatban,
  vagyvalamilyenproblémamerülfelahasználatsorán,látogassonela
  Philipshonlapjára(www.philips.com),vagyforduljonazadottország
  Philipsvevőszolgálatához(atelefonszámotmegtaláljaavilágszerte
  érvényesgarancialevélen).Haországábannemműködikilyen
  vevőszolgálat,forduljonaPhilipshelyiszaküzletéhez.
  Қазақша
  ОсызаттысатыпалуыңызбенқұттықтаймызжәнеPhilips
  компаниясынақошкелдіңіз!Philipsұсынатынқолдаудытолық
  пайдалануүшінөнімдіwww.philips.com/welcomeторабындатіркеңіз.
  1 Маңызды
  Құралдықолданаралдындаосыпайдаланушынұсқаулығынмұқият
  оқыпшығыңызжәнеболашақтаанықтамақұралыретіндепайдалану
  үшінсақтапқойыңыз.
  • АБАЙЛАҢЫЗ!Бұлқұралдысудыңжанындапайдаланбаңыз.
  • Жуынатынбөлмедепайдаланыпболғаннан
  кейін,құралдырозеткаданажыратыңыз.Себебі,
  құралдыңөшірілгенкүйіндедесуғажақын
  орналасуықауіптіболыпесептеледі.
  • АБАЙЛАҢЫЗ!Құралдыванна,душ,бассейн
  немесесументолтырылғанбасқазаттардың
  жанындақолданбаңыз.
  • Пайдаланыпболғаннанкейін,құралдытоккөзіненажыратыңыз.
  • Қуатсымызақымданғанболса,қауіптіжағдайорыналмауы
  үшін,онытекPhilipsкомпаниясында,Philipsмақұлдағанқызмет
  орталығынданемесебіліктімамандарауыстыруыкерек.
  • Бақылауастындаболсанемесеқұралдықауіпсізтүрдепайдалану
  туралынұсқауларалғанболсажәнебайланыстықауіптерді
  түсінсе,бұлқұралды8жәнеоданжоғарыжастағыбалаларжәне
  дене,сезунемесеақыл-ойқабілеттерікемяболмасатәжірибесі
  менбіліміжоқадамдарпайдаланаалады.Балаларқұралмен
  ойнамауыкерек.Балалартазалаудыжәнепайдаланушыныңкүтуін
  бақылаусызорындамауыкерек.
  • Құралдықосаралдында,ондакөрсетілгенкернеужергілікті
  кернеугесәйкескелетінінтексеріңіз.
  • Құралдыосынұсқаулықтакөрсетілмегенбасқамақсаттарға
  пайдаланбаңыз.
  • Розеткағақосылыптұрғанда,құралдыешуақыттақадағалаусыз
  қалдырмаңыз.
  • БасқаөндірушілершығарғаннемесеPhilipsкомпаниясынақты
  ұсынбағанқосалқықұралдарменбөлшектердіпайдаланушы
  болмаңыз.Ондайқосалқықұралдарменбөлшектерді
  пайдалансаңыз,құралдыңкепілдігіөзкүшінжояды.
  • Қуатсымынқұралғаорамаңыз.
  • Құралдыжинапқоятынныңалдында,оныңсәлсуығанынкүтіңіз.
  • Құралдыпайдаланғандатолықмұқиятболыңыз,себебіол
  қаттыыстықболады.Басқабөліктеріыстықболатындықтантек
  тұтқасынанұстаңызжәнетерігетигізуденсақболыңыз.
  • Әрқашанқұрылғыныңтірегіныстыққатөзімді,тұрақты,тегіс
  беткеқойыңыз.Ыстықцилиндрешқашанбеткенемесебасқатез
  тұтанғышматериалғатимеуікерек.
  • Қуатсымынқұрылғыныңқызыпкететінжерлерінетигізбеңіз.
  • Құрылғықосулытұрғанкезде,онытезжаныпкететінзаттармен
  материалдарданалысұстаңыз.
  • Құралқызыптұрғанда,оныешқашанештеңеменжаппаңыз
  (мысалысүлгіменнемесематамен).
  • Құралдытекқұрғақшашқапайдаланыңыз.Ылғалқолменқұралды
  пайдаланбаңыз.
  • Шашкептіргіштітазаұстаңыз,олардышаңнанжәнемусс,
  спрейжәнегельсияқтышашүлгілерінжасайтынзаттардантаза
  ұстаңыз.Құрылғыныешқашаншашүлгілерінжасайтынзаттармен
  біргепайдаланбаңыз.
  • Цилиндрбархатпенқапталған.Бұлжабынуақытөтежайлап
  ескіреді.Дегенмен,бұлқұрылғыныңжұмысынаәсеретпейді.
  • Егерқұрылғыныбоялғаншашқақолдансаңыз,цилиндрде
  дақтарпайдаболуыықтимал.Алдыменоныжасандышашта
  пайдаланыңыз,әрқашандистрибьюторменкеңесіңіз.
  • ТексерунемесежөндетуүшінқұралдытекқанаPhilipsрұқсат
  еткенқызметорталығынаапарыңыз.Біліктілігіжоқадамдардың
  жөндеуіпайдаланушығаөтеқауіптіжағдайтудыруымүмкін.
  • Электртогысоқпауыүшін,тесіктергетемірзаттардысалмаңыз.
  Электромагниттікөрістер(ЭМӨ)
  Бұлқұралэлектромагниттікөрістерге(EMF)қатыстыбарлық
  стандарттарғасәйкескеледі.Нұсқаулықтакөрсетілгендейжәне
  ұқыптықолданылғанжағдайда,құралдыпайдалануқазіргіғылыми
  дәлелдернегізіндеқауіпсізболыптабылады.
  Қоршағанорта
  Бұлөнімқайтаөңдеп,қайтапайдалануғаболатынжоғары
  сапалыматериалдарменбөлшектерденжасалған.
  өнімгеосыүстісызылғандөңгелектіқоқыссебетініңбелгісі
  жапсырылғанболса,бұл—өнімге2012/19/EUеуропалықнұсқауы
  қолданыладыдегенсөз.
  Электржәнеэлектрондықбұйымдардықоқысқалақтыружергілікті
  ережелеріментанысыпалыңыз.
  Жергіліктіережелердісақтап,ескіргенбұйымдардыәдепкіқоқысқа
  қоспай,жекелақтыруыңыздыөтінеміз.Ескіргенөнімдіқоқысқа
  дұрыстастауқоршағанортаменадамденсаулығынакеріәсертию
  мүмкіндігініңалдыналуғакөмектеседі.
  • Ovajaparatmogukoristitidjecaiznad8godinastarostiiosobe
  sasmanjenimfizičkimilimentalnimsposobnostimateosobekoje
  nemajudovoljnoiskustvaiznanja,poduvjetomdasupodnadzorom
  ilidasuprimiliuputeuvezirukovanjaaparatomnasigurannačinte
  razumijumogućeopasnosti.Djecasenesmijuigratiaparatom.Ako
  nisupodnadzorom,djecanesmijučistitiaparatiligaodržavati.
  • Prijenoštopriključiteaparatprovjeriteodgovaralimrežninapon
  navedennaaparatunaponulokalneelektričnemreže.
  • Aparatkoristiteisključivozasvrhuopisanuuovimuputama.
  • Dokjeaparatpriključennanapajanje,nikadaganemojteostavljati
  beznadzora.
  • Nikadanemojtekoristitidodatkeilidijelovedrugihproizvođačaili
  proizvođačakojetvrtkaPhilipsnijeizričitopreporučila.Akokoristite
  takvedodatkeilidijelove,vašejamstvoprestajevrijediti.
  • Kabelzanapajanjenemojteomotavatiokoaparata.
  • Prijepohranepričekajtedaseaparatohladi.
  • Buditevrlopažljiviprilikomkorištenjaaparatajeronmožebiti
  izuzetnovruć.Aparatdržitesamozadrškujersudrugidijelovivrući
  teizbjegavajtekontaktskožom.
  • Aparatuvijekpostavljajtespostoljemnastabilnuiravnupovršinu
  otpornunatoplinu.Vrućacijevnesmijebitiudoticajuspovršinomili
  drugimzapaljivimmaterijalom.
  • Izbjegavajtedodirmrežnogkabelasvrućimdijelovimaaparata.
  • Kadjeuključen,aparatdržitepodaljeodzapaljivihstvariimaterijala.
  • Dokjevruć,aparatnikadanemojteprekrivati(ručnikomilitkaninom).
  • Aparatkoristiteisključivonasuhojkosi.Saparatomnemojteraditi
  akosuvamrukemokre.
  • Cijevtrebabitiočišćenaodprljavštine,prašineisredstavaza
  oblikovanjefrizurepoputpjene,lakailigela.Aparatnikadanemojte
  koristitiukombinacijisproizvodimazaoblikovanje.
  • Cijevjeobloženakeramikom.Taoblogasvremenomsemože
  polakotrošiti.Međutim,toneutječenaradaparata.
  • Akoaparatkoristitenaobojanojkosi,nacijevimoguostatimrlje.
  Prijeupotrebenaumjetnojkosi,obaveznoseposavjetujtesnjezinim
  distributerom.
  • AparatuvijekdostaviteuovlašteniPhilipsservisnicentarnaispitivanje
  ilipopravak.Popravakodstranenestručnihosobamožerezultirati
  izuzetnoopasnomsituacijomzakorisnika.
  • Nemojteumetatimetalnepredmeteuotvorekakobisteizbjegli
  opasnostodstrujnogudara.
  Elektromagnetska polja (EMF)
  Ovajaparatsukladanjesvimstandardimakojisetičuelektromagnetskih
  polja(EMF).Akoaparatomrukujeteispravnoiuskladusuputamau
  ovomkorisničkompriručniku,premadostupnimznanstvenimdokazima
  aparatćebitisiguranzakorištenje.
  Okoliš
  Proizvodjeproizvedenodvrlokvalitetnihmaterijalaikomponenti,
  pogodnihzarecikliranjeiponovnokorištenje.
  kadajenaproizvoduprikazansimbolprekriženekantezaotpad,
  značidajeproizvodobuhvaćeneuropskomdirektivom2012/19/EU.
  Raspitajteseolokalnimpropisimaoodlaganjuelektričnihielektroničkih
  proizvodauzasebanotpad.
  Pridržavajteselokalnihpropisa.Stareuređajenemojteodlagatiu
  običankućanskiotpad.Pravilnimodlaganjemstarogproizvodauotpad
  pridonositesprječavanjupotencijalnonegativnihposljedicazaokoliši
  ljudskozdravlje.
  2 Izrada uvojaka
  1 Aparatspodupiračem( )premavanstavitenapovršinukojaje
  otpornanavisoketemperature.
  2 Umetniteutikačuutičnicu.
  3 Prekidačzauključivanje/isključivanje( )gurnitena kakobiste
  uključiliaparat.
  » Uključitćeseindikatornapajanja( ).
  •
  Kakobistegaisključili,prekidačzauključivanje/isključivanjegurnite
  na .
  4 Aparatostavitedasezagrijavanajmanje60sekundi.
  » Kadaseaparatzakovrčanjezagrije,indikatorspremnostizarad
  nacijevi( )promijenitćebojuizblijedo-ljubičaste(hladnacijev)
  uružičastu(vrućacijev).
  5 Kosupočešljajteipodijelitenamanjepramenove.
  6 Podupiračpomaknitepremanatrag.
  7 Pritisniteručicu( )ipramenkosestaviteizmeđucijevi( )i
  hvataljke( ).
  8 Otpustiteručicuipovucitecijevpremavrhukose.
  9 Držitehladnivrh( )idršku( )aparatazakovrčanjekose,azatim
  omotajtepramenkoseodvrhadokorijenaokocijevi.
  10Aparatzakovrčanjenajviše10sekundidržiteutompoložaju,azatim
  odmotavajtepramenkosedoknebudetemogliponovootvoriti
  hvataljkupomoćuručice.
  Napomena:Prilikomodmotavanjapramenanemojtepotezatiaparat
  zakovrčanjejerbisekovrčamoglaizravnati.
  11Zakovrčanjeostatkakoseponovitekorakeod7do10.
  Nakon korištenja:
  1 Isključiteaparatiiskopčajtega.
  2 Staviteganapovršinuotpornunatoplinudokseneohladi.
  3 Očistiteaparatihvataljkezakovrčanjevlažnomkrpom.
  4 Držiteganasigurnomisuhommjestugdjenemaprašine.Možete
  gaiobjesitikoristećipetljuzavješanje( )ilispremitiuisporučenu
  torbicu.
  3 Jamstvo i servis
  Akosuvampotrebneinformacije,npr.ozamjenidodatka,iliimate
  problem,posjetiteweb-stranicutvrtkePhilipsnawww.philips.comilise
  obratitePhilipscentruzakorisničkupodrškuusvojojdržavi(telefonski
  brojsenalaziumeđunarodnomjamstvenomlistu).Akouvašojdržavine
  postojicentarzapotrošače,obratiteselokalnomprodavačuproizvoda
  tvrtkePhilips.
  Magyar
  Köszönjük,hogyPhilipsterméketvásárolt,ésüdvözöljükaPhilips
  világában!APhilipsáltalbiztosítottteljeskörűtámogatáshozregisztrálja
  termékétawww.philips.com/welcomeoldalon.
  1 Fontos!
  Akészülékelsőhasználataelőttgyelmesenolvassaelafelhasználói
  kézikönyvet,ésőrizzemegkésőbbihasználatra.
  • FIGYELMEZTETÉS:Sohanehasználjaakészüléketvízközelében.
  • Hafürdőszobábanhasználjaakészüléket,használatutánhúzzaki
  acsatlakozódugótafalialjzatból,mivelavízmég
  kikapcsoltkészülékeseténisveszélyforrástjelent.
  • FIGYELMEZTETÉS:Sohanehasználjaakészüléket
  fürdőkád,zuhanyzó,mosdókagyló,vagyegyéb
  folyadékkalteliedényközelében.
  • Használatutánmindighúzzakidugótazaljzatból.
  • Haahálózatikábelmeghibásodott,akockázatokelkerülése
  érdekébenaztegyPhilipsszakszervizben,vagyhivatalos
  szakszervizbenkikellcserélni.
  • Akészüléket8évenfelüligyermekek,illetvecsökkentfizikai,
  érzékelésivagyszellemiképességekkelrendelkező,vagyakészülék
  működtetésébenjáratlanszemélyekishasználhatják,amennyiben
  eztfelügyeletmellettteszik,illetveismerikakészülékbiztonságos
  működtetésénekmódjátésazazzaljáróveszélyeket.Neengedje,
  hogygyermekekjátsszanakakészülékkel.Gyermekekfelügyelet
  nélkülnemtisztíthatjákakészüléketésnemvégezhetnekfelhasználói
  karbantartástrajta.
  • Mielőttcsatlakoztatnáakészüléket,ellenőrizze,hogyazazon
  feltüntetettfeszültségmegegyezik-eahelyihálózatifeszültséggel.
  • Csakakézikönyvbenmeghatározottrendeltetésszerinthasználjaa
  készüléket.
  • Haakészülékcsatlakoztatvavanafeszültséghez,sohanehagyjaazt
  felügyeletnélkül.
  • Nehasználjonmásgyártótólszármazó,vagyaPhilipsáltaljóvánem
  hagyotttartozékotvagyalkatrészt.Ellenkezőesetbenagarancia
  érvényétveszti.
  • Netekerjeahálózaticsatlakozókábeltakészülékköré.
  • Mielőtteltenné,várjameg,amígakészüléklehűl.
  • Nagyongyeljenakészülékhasználatakor,hiszenazrendkívülforró
  lehet.Csakafogantyújánálfogjamegakészüléket,mivelatöbbirésze
  forró,illetveóvakodjonazérintésétől.
  • Akészüléketazállvánnyalegyüttmindighőálló,egyenletes,stabil
  felületenhelyezzeel.Aforróhajformázóhengersohaneérjena
  felülethezvagymásgyúlékonyanyaghoz.
  • Kerüljeel,hogyahálózatikábelakészülékforrórészeihezérjen.
  • Abekapcsoltkészülékettartsagyúlékonytárgyaktólésanyagoktól
  távol.
  • Netakarjaleaforrókészüléketsemmivel(pl.törölközővelvagy
  ruhával).
  • Akészüléketcsakszárazhajformázásáhozhasználja.Neműködtesse
  akészüléketnedveskézzel.
  • Tartsaahajformázóhengerttisztán,portólésszennyeződéstől,
  valaminthajformázóhabtól,spray-tőlészselétőlmentesen.Ne
  használjaakészülékethajformázókészítményekkelegyütt.
  • Ahajformázóhengerkerámiabevonatú.Abevonatazidőfolyamán
  kophat.Ezazonbannembefolyásoljaakészülékteljesítményét.
  • Hafestetthajonhasználjaakészüléket,ahajformázóhenger
  elszíneződhet.Mielőttműhajhozvagyparókáhozhasználná,mindig
  kérjentanácsotaforgalmazójuktól.
  10Vtétopolozeponechtekulmumaximálně10sekundapotéopět
  odtočtevlasyzkulmytak,abybylomožnépáčkouotevřítraménko.
  Poznámka:Přiodvíjenípramenuzakulmunetahejte,jinakvlnyopět
  narovnáte.
  11Přidalšímnatáčenípostupujtestejnýmzpůsobem,jakjeuvedeno
  vkrocích7až10.
  Popoužití:
  1 Vypnětekulmuaodpojtejizesítě.
  2 Položtejinažáruvzdornýpovrchanechejtejivychladnout.
  3 Očistětekulmuavlastnítělokulmyvlhkýmhadříkem.
  4 Skladujtejinabezpečném,suchémabezprašnémmístě.Můžeteji
  zavěsitzazávěsnousmyčku( )nebouložitdododanéhopouzdra.
  3 Záruka a servis
  Pokudbystemělijakýkolivproblém(např.svýměnounástavce)nebo
  pokudpotřebujetenějakouinformaci,navštivtewebovoustránku
  společnostiPhilipswww.philips.comnebokontaktujtestřediskopéče
  ozákazníkyspolečnostiPhilipsvevašízemi(telefonníčíslonajdete
  vletáčkuscelosvětovouzárukou).Pokudsevevašízemistředisko
  péčeozákazníkyspolečnostiPhilipsnenachází,obraťtesenamístního
  prodejcevýrobkůPhilips.
  Eesti
  ÕnnitlemeostupuhuljatervitamePhilipsipoolt!Philipsipakutava
  tootetoeeelistetäielikukskasutamiseksregistreerigeomatoodesaidil
  www.philips.com/welcome.
  1 Tähtis
  Enneseadmekasutamistlugegesedakasutusjuhendithoolikaltjahoidke
  seeedaspidiseksalles.
  • HOIATUS:ärgekasutagesedaseadetveeläheduses.
  • Pärastseadmekasutamistvannitoasvõtkepistikkohepistikupesast
  välja,kunaveeläheduskujutabendastohtuka
  väljalülitatudseadmekorral.
  • HOIATUS:ärgekasutagesedaseadetvannide,duššide,
  basseinidevõiteistevettsisaldavateanumateläheduses.
  • Võtkeseadealatipärastkasutamistvooluvõrgustvälja.
  • Kuitoitejuheonrikutud,siisohtlikeolukordadevältimisekstuleblasta
  toitejuhevahetadaPhilipsis,Philipsivolitatudhoolduskeskusesvõi
  samasugustkvalikatsiooniomavalisikul.
  • Sedaseadetvõivadkasutadalapsedalates8.eluaastastning
  füüsilistepuuetejavaimuhäiretegaisikudvõiisikud,kellelpuuduvad
  kogemusedjateadmised,kuineidvalvataksevõineileonantud
  juhendidseadmeohutukasutamisekohtajanadmõistavadsellega
  seotudohte.Lapsedeitohiseadmegamängida.Lapsedeitohiseadet
  ilmajärelevalvetapuhastadaegahooldada.
  • Enneseadmesisselülitamistkontrollige,kasseadmelemärgitudpinge
  vastabkohalikuelektrivõrgupingele.
  • Ärgekasutageseadetmuuks,kuiselleskasutusjuhendiskirjeldatud
  otstarbeks.
  • Ärgejätkekunagielektrivõrkuühendatudseadetjärelevalveta.
  • Ärgekunagikasutageteistetootjatepoolttehtudtarvikuidvõiosi,
  midaPhilipseioleeriliseltsoovitanud.Sellistetarvikutevõiosade
  kasutamiselkaotabgarantiikehtivuse.
  • Ärgekerigetoitejuhetümberseadme.
  • Ennehoiukohtapanekutlaskeseadmeltäielikultmahajahtuda.
  • Olgeseadmekasutamiselvägatähelepanelik,kunaseevõibolla
  äärmiseltkuum.Hoidkekinniüksneskäepidemest,kunateisedosad
  onkuumad.Vältigekokkupuudetnahaga.
  • Asetageseadekoosalusegaalatikuumakindlalestabiilseletasasele
  pinnale.Kuumrullikeitohikunagipinnaegamuudetuleohtlike
  materjalidegakokkupuutuda.
  • Ärgelasketoitejuhtmelvastuseadmekuumiosiminna.
  • Hoidkesisselülitatudseadetkergestisüttivatestobjektidestja
  materjalidestkaugemal.
  • Kunagiärgekatkekuumaseadetmillegagikinni(ntkäterätivõi
  riidetükiga).
  • Rakendageseadetainultkuivadeljuustel.Ärgekasutageseadet
  märgadekätega.
  • Hoidkerullipuhtananingärgelaskeselleletolmuja
  juuksehooldusvahenditenagujuuksevahu,piserdusvahenditeja
  geelijääkekoguneda.Ärgekunagikasutagesedaseadetkoos
  juuksehooldusvahenditega.
  • Rullilonkeraamilinepinnakate.Seekatevõibpikaajajooksulära
  kuluda.Samaseimõjutakulumineseadmejõudlust.
  • Kuiseadetkasutadavärvitudjuustekoolutamiseks,siisvõibrullik
  määrduda.Ennekasutamistkunstjuustelpöördugealatinende
  edasimüüjapoole.
  • ViigeseadetõrkeotsimiseksvõiparandamiseksalatiPhilipsivolitatud
  teeninduskeskusesse.Kuiseadetparandabkvalitseerimataisik,võib
  seeseadakasutajavägaohtlikkuolukorda.
  • Elektrilöögiärahoidmiseksärgesisestageavadevaheltseadmesse
  metallesemeid.
  Elektromagnetilised väljad (EMF)
  Seeseadevastabkõikideleelektromagnetilisivälju(EMF)käsitlevatele
  standarditele.Kuiseadetkäsitsetakseõigestijakäesolevale
  kasutusjuhendilevastavalt,onsedatänapäevalkäibelolevateteaduslike
  teooriatejärgiohutukasutada.
  Keskkond
  Teietoodeonkavandatudjatoodetudkvaliteetsetest
  materjalidestjaosadest,midaonvõimalikringlussevõttaning
  uuestikasutada.
  Kuitootekülgeonkinnitatudsellineläbikriipsutatudprügikastisümbol,
  siiskehtibtooteleEuroopadirektiiv2012/19/EL.
  Palunviigeennastkurssielektrilistejaelektroonilistetoodeteeraldi
  kogumistreguleerivatekohalikeeeskirjadega.
  Toimigeomakohalikeleseadustelevastavaltjaärgekäidelgevanu
  tooteidkoosolmeprügiga.Vanatooteõigekõrvaldamineaitabvältida
  võimalikkenegatiivseidtagajärgikeskkonnalejainimestetervisele.
  2 Lokkige oma juukseid
  1 Asetageseadekuumusekindlalepinnalenii,ettugi( )olekssuunatud
  väljapoole.
  2 Sisestagepistikelektrivõrguseinakontakti.
  3 Seadmesisselülitamisekslibistagesisse-väljalüliti( )asendisse .
  » „Toidesees”märgutuli( )süttibpõlema.
  •
  Väljalülitamisekslibistagesisse-väljalülitiasendisse .
  4 Laskeseadmelvähemalt60sekunditkuumeneda.
  » Kuilokitangidonüleskuumenenud,muudabrullikulolev
  kasutusvalmidusemärgutuli( )värvust.Seemuutublillast
  (jaherullik)roosaks(kuumrullik).
  5 Kammigejuuksedjajaotageneedsalkudeks.
  6 Liigutagetugetahapoole.
  7 Vajutageklambripäästikule( )jaasetagejuuksesalkrulli( )ja
  klambri( )vahele.
  8 Vabastageklambripäästikjalibistagerullikjuukseotsteni.
  9 Hoidkelokkimistangidejaheotsikut( )jakäepidet( )ningseejärel
  kerigejuuksesalkjuukseotstestjuurtenirullikuümber.
  10Hoidkelokkimistangesellesasendismax10sekundijaseejärelkerige
  juuksesalklahti,kunisaateklambripäästikugaklambriuuestiavada.
  Märkus:ärgelokkijatsalgulahtikeeramiseajalsuruge,muiduvõiteloki
  sirgestada.
  11Ülejäänudjuustelokkimisekskorrakesamme7kuni10.
  Pärast kasutamist:
  1 Lülitageseadeväljajaeemaldagetoitejuheseinakontaktist.
  2 Asetageseekuumusekindlalepinnalejahtuma.
  3 Puhastageseadejalokkimistangidniiskelapiga.
  4 Hoiustageseeohutusjakuivastolmuvabaskohas.Seadmesaate
  riputusaasaabil( )ülesriputadavõikaasasolevassekotikesse
  hoiustada.
  3 Garantii ja hooldus
  Kuivajateteavet,ntmõnetarvikuvahetamisekohtaagakaprobleemide
  korralkülastagepalunPhilipsiveebisaitiwww.philips.comvõivõtke
  ühendustomariigiPhilipsiklienditeeninduskeskusega(telefoninumbrileiate
  ülemaailmseltgarantiitalongilt).Kuiteieriigiseioleklienditeeninduskeskust,
  pöördugePhilipsitoodetekohalikumüügiesindajapoole.
  Hrvatski
  ČestitamovamnakupnjiidobrodošliuPhilips!Kakobisteupotpunosti
  iskoristilipodrškukojunudiPhilips,registrirajtesvojuređajnaadresi
  www.philips.com/welcome.
  1 Važno
  Prijekorištenjaaparatapažljivopročitajteovajkorisničkipriručniki
  spremitegazabudućepotrebe.
  • UPOZORENJE:Ovajaparatnemojtekoristitiblizuvode.
  • Kadaaparatkoristiteukupaonici,iskopčajteganakon
  korištenjajerblizinavodepredstavljaopasnost,čaki
  kadajeaparatisključen.
  • UPOZORENJE:Aparatnemojtekoristitiblizukada,
  tuševa,umivaonikailiposudasvodom.
  • Aparatobaveznoiskopčajtenakonkorištenja.
  • Akojekabelzanapajanjeoštećen,moragazamijenititvrtkaPhilips,
  ovlašteniPhilipsservisnicentarilinekadrugakvaliciranaosobakako
  biseizbjegleopasnesituacije.
  Environment
  Yourproductisdesignedandmanufacturedwithhighquality
  materialsandcomponents,whichcanberecycledandreused.
  whenthiscrossed-outwheeledbinsymbolisattachedtoaproductit
  meanstheproductiscoveredbytheEuropeanDirective2012/19/EU.
  Pleaseinformyourselfaboutthelocalseparatecollectionsystemfor
  electricalandelectronicproducts.
  Pleaseactaccordingtoyourlocalrulesanddonotdisposeofyourold
  productswithyournormalhouseholdwaste.Thecorrectdisposalof
  youroldproductwillhelppreventpotentialnegativeconsequencesfor
  theenvironmentandhumanhealth.
  2 Curlyourhair
  1 Placetheappliancewiththesupport( )outwardsonaheat-resistant
  surface.
  2 Connecttheplugtoapowersupplysocket.
  3 SlidetheOn/Offswitch( )to toswitchontheappliance.
  » Thepower-onlight( )goeson.
  •
  Toswitchitoff,slidetheOn/Offswitchto .
  4 Lettheapplianceheatupforatleast60seconds.
  » Whenthecurlingironhasheatedup,thereadytouseindicator
  ( )onthebarrelchangescolorfromlila(coolbarrel)topink
  (hotbarrel).
  5 Combyourhairanddivideyourhairintosmallsections.
  6 Movethesupportbackwards.
  7 Pressthelever( )andplaceasectionofhairbetweenthebarrel
  ( )andclip( ).
  8 Releasetheleverandslidethebarreltothehairtip.
  9 Holdthecooltip( )andthehandle( )ofthecurlingiron,and
  thenwindthesectionofhairroundthebarrelfromtiptoroot.
  10Holdthecurlingironinthepositionformax.10seconds,andthen
  unwindthesectionofhairuntilyoucanopentheclipagainwiththe
  lever.
  Note:Donotpullatthecurlerwhenyouunwindthesection,
  otherwiseyouwouldstraightenthecurl.
  11Tocurltherestofyourhair,repeatsteps7to10.
  Afteruse:
  1 Switchofftheapplianceandunplugit.
  2 Placeitonaheat-resistantsurfaceuntilitcoolsdown.
  3 Cleantheapplianceandcurlingtongbydampcloth.
  4 Keepitinasafeanddryplace,freeofdust.Youcanalsohangitwith
  thehangingloop( ),orstoreitinthepouchsupplied.
  3 Guarantee and service
  Ifyouneedinformatione.g.aboutreplacementofanattachmentorif
  youhaveaproblem,pleasevisitthePhilipswebsiteatwww.philips.com
  orcontactthePhilipsCustomerCareCentreinyourcountry(yound
  itsphonenumberintheworldwideguaranteeleaet).Ifthereisno
  ConsumerCareCentreinyourcountry,gotoyourlocalPhilipsdealer.
  Български
  ПоздравявамевизапокупкатаидобредошлиприPhilips!Зада
  севъзползватеизцялоотпредлаганатаотPhilipsподдръжка,
  регистрирайтеизделиетосинаwww.philips.com/welcome.
  1 Важно
  Предидаизползватеуреда,прочететевнимателнотова
  ръководствозапотребителяигозапазетезасправкавбъдеще.
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Неизползвайтеуредаблизодовода.
  • Акоуредътсеизползвавбанята,следупотребаго
  изключвайтеотконтакта.Близосттадоводаводи
  дориск,дорикогатоуредътнеработи.
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Неизползвайтеуредаблизо
  довани,душове,мивкиилисъдовесвода.
  • Следупотребавинагиизключвайтеуредаотконтакта.
  • Согледпредотвратяваненаопасност,приповредав
  захранващиякабелтойтрябвадабъдесмененотPhilips,
  оторизиранотPhilipsсервизиликвалифицирантехник.
  • Тозиуредможедасеизползваотдецанавъзрастнад8години
  иотхораснамаленифизическивъзприятияилиумствени
  недостатъциилибезопитипознания,акосаинструктирани
  забезопаснаупотребанауредаисаподнаблюдениесцел
  гарантираненабезопаснаупотребаиакосаимразяснени
  евентуалнитеопасности.Непозволявайтенадецадасииграят
  суреда.Непозволявайтенадецадаизвършватпочистванеили
  поддръжканауредабезнадзор.
  • Предидавключитеуредавконтакта,проверетедали
  посоченотовърхууреданапрежениеотговарянатована
  местнатаелектрическамрежа.
  • Неизползвайтеуредазацели,различниотуказанотовтова
  ръководство.
  • Никоганеоставяйтеуредабезнадзор,когатоевключенв
  електрическатамрежа.
  • Никоганеизползвайтеаксесоарииличастиотдруги
  производителиилитакива,коитонесаспециалнопрепоръчвани
  отPhilips.Приизползваненатакивааксесоарииличастивашата
  гаранцияставаневалидна.
  • Ненавивайтезахранващиякабелоколоуреда.
  • Изчакайтеуредадаизстине,предидагоприберете.
  • Уредътсенагорещявамного,затовабъдетеизключително
  внимателниприизползванетому.Хващайтеуредасамоза
  дръжката,тъйкатодругитечастисагорещи,иизбягвайте
  контактскожата.
  • Винагипоставяйтеуредаспоставкатавърхутоплоустойчива,
  стабилнаиравнаповърхност.Нагорещенотостеблоникогане
  бивададокосваповърхносттаилидругизапалимиматериали.
  • Пазетезахранващиякабелотдопирсгорещитечастинауреда.
  • Когатоуредътевключен,годръжтедалечеотлеснозапалими
  предметииматериали.
  • Непокривайтеуредаскаквотоидабило(напр.кърпаили
  дреха),докатоегорещ.
  • Използвайтеуредасамонасухакоса.Неизползвайтеуредас
  мокриръце.
  • Пазетестеблотонауредачисто,безпрахистилизиращи
  продуктикатопяна,лакилигелзакоса.Никоганеизползвайте
  уредавсъчетаниесъсстилизиращипродукти.
  • Стеблотоимакерамичнопокритие.Стечениенавремето
  покритиетоможепостепеннодасеизноси.Товаобаченевлияе
  наработатанауреда.
  • Акоуредътсеизползвавърхубоядисанакоса,стеблотоможе
  дастаненапетна.Предидаизползватеуредавърхуизкуствена
  коса,непременносеконсултирайтесдистрибуторанакосата.
  • Запроверкаилиремонтносетеуредасамовупълномощенот
  Philipsсервиз.Ремонт,извършенотнеквалифициранилица,може
  дасъздадеизключителноопасниситуациизапотребителя.
  • Задаизбегнететоковудар,непъхайтеметалнипредметив
  отворите.
  Електромагнитниизлъчвания(EMF)
  Тозиуредевсъответствиесвсичкистандартипоотношениена
  електромагнитнитеизлъчвания(EMF).Акосеупотребяваправилно
  исъобразнонапътствиятавРъководството,уредътебезопасенза
  използванеспоредналичнитедосеганаучнифакти.
  English
  Congratulationsonyourpurchase,andwelcometoPhilips!
  Tofully
  benetfromthesupportthatPhilipsoffers,registeryourproductat
  www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Readthisusermanualcarefullybeforeyouusetheapplianceandkeepit
  forfuturereference.
  •WARNING:Donotusethisappliance
  nearwater.
  •Whentheapplianceisusedina
  bathroom,unplugitafterusesince
  theproximityofwaterpresents
  arisk,evenwhentheapplianceis
  switchedoff.
  •WARNING:Donotuse
  thisappliancenearbathtubs,
  showers,basinsorother
  vesselscontainingwater.
  •Alwaysunplugtheapplianceafteruse.
  •Ifthemainscordisdamaged,you
  musthaveitreplacedbyPhilips,a
  servicecentreauthorisedbyPhilipsor
  similarlyqualifiedpersonsinorderto
  avoidahazard.
  •Thisappliancecanbeusedbychildren
  agedfrom8yearsandaboveand
  personswithreducedphysical,sensory
  ormentalcapabilitiesorlackof
  experienceandknowledgeiftheyhave
  beengivensupervisionorinstruction
  concerninguseoftheapplianceina
  safewayandunderstandthehazards
  involved.Childrenshallnotplaywith
  theappliance.Cleaninganduser
  maintenanceshallnotbemadeby
  childrenwithoutsupervision.
  • Beforeyouconnecttheappliance,ensurethatthevoltageindicated
  ontheappliancecorrespondstothelocalpowervoltage.
  • Donotusetheapplianceforanyotherpurposethandescribedin
  thismanual.
  • Whentheapplianceisconnectedtothepower,neverleaveit
  unattended.
  • Neveruseanyaccessoriesorpartsfromothermanufacturersorthat
  Philipsdoesnotspecicallyrecommend.Ifyouusesuchaccessories
  orparts,yourguaranteebecomesinvalid.
  • Donotwindthemainscordroundtheappliance.
  • Waituntiltheappliancehascooleddownbeforeyoustoreit.
  • Payfullattentionwhenusingtheappliancesinceitcouldbe
  extremelyhot.Onlyholdthehandleasotherpartsarehotandavoid
  contactwiththeskin.
  • Alwaysplacetheappliancewiththestandonaheat-resistant,stable
  atsurface.Thehotbarrelshouldnevertouchthesurfaceorother
  ammablematerial.
  • Avoidthemainscordfromcomingintocontactwiththehotpartsof
  theappliance.
  • Keeptheapplianceawayfromammableobjectsandmaterialwhen
  itisswitchedon.
  • Nevercovertheappliancewithanything(e.g.atowelorclothing)
  whenitishot.
  • Onlyusetheapplianceondryhair.Donotoperatetheappliance
  withwethands.
  • Keepthebarrelcleanandfreeofdustandstylingproductssuchas
  mousse,sprayandgel.Neverusetheapplianceincombinationwith
  stylingproducts.
  • Thebarrelhasceramiccoating.Thiscoatingmightslowlywearaway
  overtime.However,thisdoesnotaffecttheperformanceofthe
  appliance.
  • Iftheapplianceisusedoncolor-treatedhair,thebarrelmay
  bestained.Beforeusingitonartificialhair,alwaysconsulttheir
  distributor.
  • AlwaysreturntheappliancetoaservicecentreauthorizedbyPhilips
  forexaminationorrepair.Repairbyunqualiedpeoplecouldresult
  inanextremelyhazardoussituationfortheuser.
  • Donotinsertmetalobjectsintoopeningstoavoidelectricshock.
  Electromagneticelds(EMF)
  Thisappliancecomplieswithallstandardsregardingelectromagnetic
  elds(EMF).Ifhandledproperlyandaccordingtotheinstructionsinthis
  usermanual,theapplianceissafetousebasedonscienticevidence
  availabletoday.
  EN User manual
  BG Ръководствозапотребителя
  CS Příručkaprouživatele
  ET Kasutusjuhend
  HR Korisničkipriručnik
  HU Felhasználóikézikönyv
  KK Қолданушыныңнұсқасы
  LT Vartotojo vadovas
  LV Lietotājarokasgrāmata
  PL Instrukcjaobsługi
  RO Manual de utilizare
  RU Руководствопользователя
  SK Príručkaužívateľa
  SL Uporabniškipriročnik
  SR Korisničkipriručnik
  UK Посібниккористувача
  HP8600/40
  Registeryourproductandgetsupportat
  www.philips.com/welcome
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice
  ©2013KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.
  Allrightsreserved.
  314003530582
Philips SimplySalon Curl HP8600

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Philips SimplySalon Curl HP8600 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Philips SimplySalon Curl HP8600 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Philips SimplySalon Curl HP8600, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Ondulatoare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Polonez, Rusă, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean. Aveți o întrebare despre Philips SimplySalon Curl HP8600 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Philips SimplySalon Curl HP8600

General
Brand Philips
Model SimplySalon Curl HP8600
Produs ondulator
EAN 5053460903638, 8710103601029, 8710103639367, 6947265407868, 16947265407865, 66947265407860, 18710103601026, 68710103601021, 8710103601036
Limbă Română, Engleză, Polonez, Rusă, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului PDF
Detalii tehnice
Sistem de încălzire ceramic
Setările de căldură -
Ion condiţionat
Auto Putere Off
Timp de încălzire 120
Culoarea produsului Black, Purple
Indicaţia de lumină
Temperatura (max) 180
Buclă de atirnare
Lungime cablu 1.8
Cablul de pivotare
Performanță
Sistem de încălzire ceramic
Setările de căldură -
Funcţia ionic
Timp de încălzire 120
Temperatura (max) 180
Tipul Ondulator
Îndreptare păr
Încrețire păr
Texturare păr
Uscare păr
Ergonomice
Auto Putere Off
Indicaţia de lumină
Lungime cablu 1.8
Cablul de pivotare
Design
Culoarea produsului Black, Purple
Poate fi atârnat
Tip agățare Buclă agățare
-

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.