Philips SPM4900

Manual de utilizare Philips SPM4900

 • Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.
  Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek
  hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A
  feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít
  megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
  Rendszerkövetelmények2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  USB-port (USB 2.0)
  A funkciók áttekintése3
  a Gör
  b Bal és jobb gombok
  c Optikai érke
  Hibakeresés4
  Ellenőrizze az egér USB-csatlakozójának és a szátógép
  USB-portnak megfelelő csatlakozását.
  Ne használja az egeret visszaverő, átlátszó fém- vagy többféle
  anyagból készített feleten.
  IT
  Riciclaggio1
  Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali
  e componenti di alta qualità che possono essere riciclati
  e riutilizzati.
  Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone
  dei riuti con una croce, signica che tale prodotto è soggetto alla
  Direttiva Europea 2002/96/CE:
  Non gettare mai il prodotto insieme ai normali riuti
  domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti
  elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera
  smaltire il prodotto. Il corretto smaltimento dei prodotti
  non più utilizzabili previene potenziali conseguenze
  negative per l’ambiente e per la popolazione.
  Requisiti di sistema2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  Porta USB (USB 2.0)
  Panoramica delle funzioni3
  a Rotellina di scorrimento
  b Pulsanti destra/sinistra
  c Sensore ottico
  Risoluzione dei problemi4
  Vericare che il connettore USB del mouse sia correttamente
  inserito nella relativa porta del computer.
  Evitare di utilizzare il mouse su qualsiasi supercie riettente,
  trasparente e metallica o su una supercie con disegni elaborati.
  KO
  1
  재활용
  제품은 재활용 재사용이 가능한 고품질의 자재
  구성품으로 설계 제조되었습니다.
  제품에 WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin) 부착된 경우
  유럽 지침 2002/96/EC 준수하는 것입니다.
  제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자
  전기 제품의 현지 수거 규정에 따르셔야 합니다. 올바른
  제품 폐기는 환경 인류의 건강을 유해한 영향으로부터
  보호합니다.
  2
  시스템 요구 사항
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7;
  Macintosh Mac OS X(10.1.X - 10.5.X)
  USB 포(USB 2.0)
  3
  기능 개요
  a 스크롤 휠
  b 쪽 및 오른쪽 클릭 버튼
  c 광 센
  문제 해결
  4
  우스의 USB 커넥터가 컴퓨터의 USB 포트에 제대로 연결되어
  있는지 확인하십시오.
  우스를 반사적인 표면, 투명한 금속 재질 또는 복한 무늬가 있는
  표면에서 사용하지 마십시오.
  LT
  Perdirbimas1
  Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos
  kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima
  perdirbti ir naudoti pakartotinai.
  Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį,
  pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos
  Sąjungos direktyva 2002/96/EB:
  Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis.
  Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram
  elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas
  senų produktų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų
  pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
  Sistemos reikalavimai2
  Microsoft Windows 2000“, „ME“, „XP“, „Vista“, „Windows 7“;
  Macintosh Mac OS X (10.1.X - 10.5.X)“;
  USB jungtis (USB 2.0)
  Funkcijų apžvalga3
  a Pasukite ratuką
  b Kairysis ir dešinysis paspaudimo mygtukas
  c Optinis jutiklis
  Trikčių diagnostika ir šalinimas4
  Įsitikinkite, kad jūsų pelės USB jungiklis tinkamai prijungtas prie
  sų kompiuterio USB jungties.
  Vengite naudoti pelę ant bet kokio atsispindiio, permatomo
  metalinio ar maytos kombinacijos pagrindo.
  LV
  Otrreizējā pārstrāde1
  Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas
  kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams
  pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
  Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta,
  tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK:
  Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves
  atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem
  attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu
  savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz
  novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka
  veselību.
  Sistēmas prasības2
  Programmatūra Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista,
  Windows 7; Macintosh Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  USB pieslēgvieta (USB 2.0)
  ET
  Ringlussevõtt1
  Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest
  materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja
  uuesti kasutada.
  Kui näete toote külge kinnitatud maha tõmmatud prügikasti
  sümbolit, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ:
  Ärge kunagi visake seda toodet muude majapidamisjäätmete
  hulka. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste
  toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
  Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
  tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
  Süsteeminõuded2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  USB-pesa (USB 2.0)
  Ülevaade funktsioonidest3
  a Kerimisratas
  b Vask- ja paremkliki nupud
  c Optiline andur
  Veaotsing4
  Veenduge, et hiire USB-pistmik on korralikult arvuti USB-pesaga
  ühendatud.
  ltige hiire kasutamist peegeldaval, läbipaistval metalsel või
  tugevamustrilisel pinnal.
  FI
  Kierrätys1
  Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista
  materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja
  käyttää uudelleen.
  Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
  että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
  2002/96/EY soveltamisalaan.
  Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää
  paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen
  liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen
  hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
  mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
  Järjestelmävaatimukset2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7. Macintosh
  Mac OS X (10.1.X–10.5.X);
  USB-portti (USB 2.0)
  Toiminnot3
  a Vierityspyörä
  b Vasen ja oikea painike
  c Optinen tunnistin
  Vianmääritys4
  Varmista, että hiiren USB-liitin on kunnolla kiinni tietokoneen
  USB-portissa.
  Älä käytä hiirtä heijastavilla tai voimakkaasti kuvioiduilla pinnoilla
  tai läpikyvillä metallipinnoilla.
  FR
  Recyclage1
  Votre produit a été conçu et fabriqué à l’aide de matériaux
  et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.
  Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée
  accompagné du symbole chimique « Pb » gure sur un
  produit, cela signie que les piles contenues dans ce produit relèvent de
  la directive sur le plomb :
  Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets
  ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales
  concernant la collecte séparée des produits électriques et
  électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit
  usagé permet de protéger l’environnement et la santé.
  Conguration requise2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7;
  Macintosh Mac OS X (10.1.X - 10.5.X) ;
  Port USB (USB 2.0)
  Présentation des fonctionnalités3
  a Molette de délement
  b Boutons de clic droit et clic gauche
  c Capteur optique
  Dépannage4
  Vériez que le connecteur USB de votre souris est correctement
  connecté au port USB de votre ordinateur.
  Évitez d’utiliser la souris sur des surfaces rééchissantes,
  transparentes, métalliques ou recouvertes de motifs complexes.
  HR
  Recikliranje1
  Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i
  komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.
  Kada na proizvodu vidite simbol prekrižene kante za otpad,
  to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/
  EC:
  Proizvod nipošto nemojte odlagati s drugim kućanskim
  otpadom. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom
  prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Pravilno
  odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju
  potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
  Zahtjevi sustava2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  USB prikljnica (USB 2.0)
  Pregled funkcija3
  a Kotić za pomicanje
  b Lijeva i desna tipka
  c Optički senzor
  Rješavanje problema4
  Provjerite je li USB priključak vašeg ma pravilno priključen u USB
  priključnicu na runalu.
  Izbjegavajte korištenje miša na površini koja stvara odsjaj te
  prozirnoj metalnoj ili površini s nekim slenim uzorkom.
  HU
  Újrafelhasználás1
  Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
  felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
  felhasználhatók.
  A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt
  jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
  DE
  Recycling1
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger
  Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt,
  die recycelt und wiederverwendet werden können.
  Bendet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
  auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
  Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt:
  Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über Ihren Haushaltsabfall.
  Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur
  getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
  in Ihrem Land. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr
  benötigten Produkts hilft negative Auswirkungen auf Umwelt
  und Gesundheit zu vermeiden.
  Systemanforderungen2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  USB-Anschluss (USB 2.0)
  Funktionsüberblick3
  a Laufrad
  b Linke und rechte Maustaste
  c Optischer Sensor
  Fehlerbehebung4
  Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss Ihrer Maus richtig mit
  einem USB-Anschluss an Ihrem Computer verbunden ist.
  Verwenden Sie die Maus nicht auf reektierenden, durchsichtigen,
  metallenen oder unebenen Oberächen.
  EL
  Ανακύκλωση1
  Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
  με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας,
  τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
  ξαναχρησιμοποιηθούν.
  Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
  απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
  Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:
  Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά
  απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα
  τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των
  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή
  μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα
  συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο
  περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
  Απαιτήσεις συστήματος2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  Θύρα USB (USB 2.0)
  Επισκόπηση λειτουργιών3
  a Ροδάκι κύλισης
  b Αριστερό και δεξί κουμπί
  c Οπτικός αισθητήρας
  Αντιμετώπιση προβλημάτων4
  Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του ποντικιού σας είναι
  σωστά συνδεδεμένη σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
  Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε αντανακλαστική, διαφανή,
  μεταλλική επιφάνεια, ή σε επιφάνεια με πολύπλοκα σχέδια.
  ES
  Reciclaje1
  El producto se ha diseñado y fabricado con materiales
  y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y
  volver a utilizar.
  Cuando vea este símbolo de contenedor de ruedas
  tachado en un producto, indica que éste cumple la directiva europea
  2002/96/EC:
  Nunca tire el producto con la basura normal del hogar.
  Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva
  de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto
  de un producto usado ayuda a evitar potencialmente
  consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
  humana.
  Requisitos del sistema2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  Puerto USB (USB 2.0)
  Descripción de las funciones3
  a Rueda de desplazamiento
  b Botón izquierdo y derecho
  c Sensor óptico
  Solución de problemas4
  Aserese de que el conector USB del ran está correctamente
  conectado al puerto USB del ordenador.
  Evite utilizar el ran en supercies reectantes, transparentes,
  metálicas o con dibujos complicados.
  EN
  Recycling1
  Your product is designed and manufactured with high
  quality materials and components, which can be recycled
  and reused.
  When you see the crossed-out wheel bin symbol attached
  to a product, it means the product is covered by the European
  Directive 2002/96/EC:
  Never dispose of your product with other household
  waste. Please inform yourself about the local rules on the
  separate collection of electrical and electronic products.
  The correct disposal of your old product helps prevent
  potentially negative consequences on the environment and
  human health.
  System requirements2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  USB port (USB 2.0)
  Function overview3
  a
  Scroll wheel
  b
  Left and right click buttons
  c
  Optical sensor
  Troubleshooting4
  Ensure that the USB connector of your mouse is properly
  plugged into a USB port on your computer.
  Avoid using the mouse on any reective, transparent metallic or
  complex-pattern surface.
  BG
  Рециклиране1
  Продуктът е разработен и произведен от
  висококачествени материали и компоненти, които
  могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.
  Когато видите символа на зачеркнатата кръгла кофа
  за боклук, прикрепен към продукта, това означава, че
  продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО:
  Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите
  отпадъци. Информирайте се за местните правила относно
  разделното събиране на електрически и електронни
  продукти. С правилното изхвърляне на стария продукт
  се предотвратяват потенциални негативни последици за
  околната среда и човешкото здраве.
  Изисквания към системата2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X - 10.5.X);
  USB порт (USB 2.0)
  Преглед на функциите3
  a Скрол-бутон
  b Ляв и десен бутон
  c Оптичен датчик
  Отстраняване на неизправности4
  Уверете се, че USB съединителят на мишката е правилно
  поставен в USB порт на вашия компютър.
  Избягвайте използване на мишката върху отразяващи,
  прозрачни или метални повърхности, както и върху
  повърхности със сложна структура.
  CS
  Recyklace1
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního
  materiálu a součástí, které je možné recyklovat.
  Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté
  popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU
  2002/96/EC:
  Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.
  Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného
  sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou
  likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným
  negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
  Požadavky na systém2
  Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, Windows 7; Macintosh
  Mac OS X (10.1.X – 10.5.X);
  Port rozhraní USB (USB 2.0)
  Přehled funkcí3
  a
  Kolko pro rychlou navigaci
  b
  Tlačítka pro kliknutí levým a pravým tlačítkem
  c
  Optický senzor
  Řešení problémů4
  Ujistěte se, že je konektor USB myši řádně připojen k portu
  rozhraní USB počítače.
  Nepoužívejte myš na reexm, průhledném kovovém povrchu
  nebo na povrchu se složitým vzorem.
  Notebook mouse
  SPM4900
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  a
  b
  c
  LT Vartotojo vadovas
  LV Lietotāja rokasgrāmata
  NL Gebruiksaanwijzing
  PL Instrukcja obsługi
  PT Manual do utilizador
  RO Manual de utilizare
  RU Руководство
  пользователя
  SK Príručka užívateľa
  SL Uporabniški priročnik
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  UK Посібник користувача
  ZH-CN 用户手册
  ZH-TW 使用手冊
  EN User manual
  BG Ръководство за
  потребителя
  CS Příručka pro uživatele
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  ET Kasutusjuhend
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  HR Korisnički priručnik
  HU Felhasználói kézikönyv
  IT Manuale utente
  KO 사용 설명서
  SPM4900_V2.0.indd 1 9/29/2009 3:30:09 PM

Probleme și întrebări frecvente despre Philips SPM4900?

Adresează aici întrebarea ta despre SPM4900 Philips celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de SPM4900 Philips să îți ofere un răspuns bun.

Vezi aici gratuit manualul pentru SPM4900 Philips. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de SPM4900 Philips pe pagina aceasta.

Specificaţii

Brand Philips
Model SPM4900
Produs mouse
EAN 8712581489618
Limbă Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Finlandeză, Română, Slovacă, Grec, Chineză, Croat
Tipul fișierului PDF
Mouse
Interfață dispozitiv USB
Cantitatea Buttons 2
Mişcarea tehnologie de detectare a Optice
Derulare
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare Mac suportate
Alte caracteristici
Sisteme de operare compatibile Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
Ergonomice
Lungime cablu 1.2

De vânzare la

  Relaterade produkter

  mouse Philips