Manual de utilizare Philips Steam&Go GC360

Vezi aici gratuit manualul pentru Steam&Go GC360 Philips. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de Steam&Go GC360 Philips pe pagina aceasta.

- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no
8 gadiem un personas ar ierobežotām
ziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām
vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek
nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par
drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties
mazi bērni.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni
bez pieaugušo uzraudzības.
- Kad esat pabeidzis tvaicēšanu, uzpildāt
vai iztukšojat ūdens tvertni, pievienojat vai
noņemat sukas uzgali, tīrīšanas laikā, kā arī, ja
atstājat ierīci bez uzraudzības pat uz neilgu
brīdi, atvienojiet kontaktdakšu no sienas
ligzdas.
- Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem
nepieejamā vietā.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla
sienas kontaktrozetei.
- Nenovietojiet ierīci uz virsmas ar tvaika
padevēja galviņu pieskaroties virsmas ierīces
karstu vai pievienota elektrotīklam.
- Neļaujiet strāvas vadam nonākt saskarē ar
karstu tvaiku ierīces darbības laikā.
Ievērībai
- Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav
kādi bojājumi.
- Uzmanieties no karstā tvaika un karstā ūdens,
kas lietošanas laikā izplūst ārā no tvaicētāja
sprauslas. Tvaiks un karstais ūdens var izraisīt
apdegumus.
- Tvaicētāja uzgalis var kļūt ārkārtīgi karsts, un
pieskaršanās tam var izraisīt apdegumus.
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
- Nekad nevelciet un nestumiet ierīci pa grīdu.
- Tvaiks var radīt bojājumus vai izraisīt noteikta
veida sienas vai durvju apdares krāsas maiņu.
- Neizmantojiet ierīci, kad ūdens tvertne ir
tukša.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem,
kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Pārstrādē
- Šis simbols (1. att.) nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest sadzīves
atkritumos (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko
un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst
negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
Lietuvių
Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite
adresuwww.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite
atskirą svarbios informacijos lapelį ir vartotojo
vadovą. Išsaugokite abu dokumentus, nes jų gali
prireikti ateityje.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jei
prietaisas naudojamas komerciniais tikslais,
naudojamas netinkamai arba nesilaikant
instrukcijų, gamintojas neprisiims atsakomybės ir
garantija nebus taikoma.
Pavojus
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą
skystį ir neskalaukite jo tekančiu vandeniu.
Įspėjimas
- Prieš jungdami prietaisą patikrinkite, ar
ženklinimo plokštelėje nurodyta įtampa ir
vietos maitinimo tinklo įtampa sutampa.
- Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad
kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas
yra pažeistas, jei prietaisas buvo nukritęs ar
praleidžia vandenį.
- Nejunkite prietaiso prie jungiklio su laikmačiu.
Maitinimas.
- Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į
„Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Nebandykite prietaiso taisyti patys, priešingu
atveju garantija nebegalios.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti
„Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras arba kiti panašios
kvalikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai
jis prijungtas prie maitinimo tinklo.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni
vaikai bei asmenys, kurių ziniai, jutimo
ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba
neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad
jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu
ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai
naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais
pavojais.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su
prietaisu.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali.
- Baigę garinti, kai pripildote arba ištuštinate
vandens bakelį, uždedate arba nuimate
šepetėlį, atliekate valymo, kalkių šalinio ir
skalavimo procedūras, arba nors trumpam
paliekate prietaisą nenaudojamą, visada
ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio.
- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
- Kai prietaisas yra karštas arba prijungtas prie
maitinimo šaltinio, nedėkite jo ant paviršiaus
taip, kad garintuvo galva liestųsi prie
paviršiaus.
- Kai naudojatės įrenginiu, saugokite, kad ant
maitinimo laido nepatektų karštų garų.
Atsargiai
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo
laidas.
- Saugokitės karštų garų ir karšto vandens,
išeinančio iš garintuvo antgalio, kai juo
naudojatės. Garais ir karštu vandeniu galite
nusideginti.
- Garintuvo antgalis gali labai įkaisti ir jį palietus
galima nusideginti.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
- Niekada netraukite ar nevilkite prietaiso per
grindis.
- Garai gali paveikti sienų ar durų apdailos
spalvą arba ją išblukinti.
- Prietaiso nenaudokite, kai vandens bakelis
tuščias.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl
elektromagnetinių laukų poveikio.
Perdirbimas
- Šis simbolis ( 2 pav.) nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su
įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas
atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus
galima nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support
arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos
lankstinuką.
Ελληνικά
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο σημαντικών
οδηγιών και το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε και τα δύο
έγγραφα για μελλοντική αναφορά.
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή
χρήση. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, ακατάλληλης
χρήσης ή αδυναμίας τήρησης των οδηγιών, ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση
δεν ισχύει.
Κίνδυνος
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με
νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
αναγνώρισης της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική
τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο ή η ίδια η συσκευή παρουσιάζει κάποια
ορατή φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή έχει
διαρροή.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε παροχή συνεχούς
ρεύματος.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να
απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις της Philips. Μην επιχειρήσετε να
επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας, διαφορετικά
η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν
είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να
συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Όταν τελειώνετε το σιδέρωμα με ατμό, όταν
γεμίζετε ή αδειάζετε το δοχείο νερού, τοποθετείτε ή
αφαιρείτε το εξάρτημα βούρτσας, όταν καθαρίζετε
καθώς και όταν αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επίβλεψη έστω και για λίγο, πρέπει να αποσυνδέετε
το βύσμα παροχής ρεύματος από την πρίζα.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά
από τα παιδιά.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποια
επιφάνεια, η κεφαλή του εξαρτήματος ατμού δεν
πρέπει να ακουμπά την επιφάνεια αν η συσκευή
είναι ζεστή ή συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με
καυτό ατμό όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
Προσοχή
- Eλέγχετε τακτικά το καλώδιο για πιθανή φθορά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον καυτό ατμό
και το καυτό νερό που βγαίνει από το ακροφύσιο
του ατμοσιδερωτή όταν τον χρησιμοποιείτε. Ο
ατμός και το καυτό νερό μπορούν να προκαλέσουν
εγκαύματα.
- Το ακροφύσιο του ατμοσιδερωτή μπορεί να φτάσει
σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα σε όποιον το αγγίξει.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
- Μην σύρετε ή τραβήξετε τη συσκευή στο δάπεδο.
- Ο ατμός μπορεί να καταστρέψει ή να
αποχρωματίσει ορισμένα υλικά σε τοίχους ή
πόρτες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η δεξαμενή
νερού είναι άδεια.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και
τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο (εικ. 1) σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην
πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.
com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Türkçe
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek
için www.philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce ayrı olarak sunulan
önemli bilgiler kitapçığını ve kullanım kılavuzunu
dikkatli bir şekilde okuyun. İki belgeyi de ileride
başvurmak üzere saklayın.
Bu cihaz, sadece evde kullanıma yönelik olarak
tasarlanmıştır. Her türlü ticari ve uygunsuz
kullanım veya talimatlara uyulmaması
durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul
etmez ve garanti geçerliliğini yitirir.
Tehlike
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya
batırmayın ya da muslukta durulamayın.
Uyarı
- Cihazı prize takmadan önce, cihazın tip
plakasında belirtilen gerilimin, yerel şebeke
gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Fiş, elektrik kablosu veya cihazın kendisinde
gözle görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse
veya cihazda sızıntı varsa, cihazı kullanmayın.
- Cihazı D.C. Kaynağına bağlamayın.
- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman
yetkili bir Philips servis merkezine gönderin.
Cihazı kendiniz onarmaya çalışırsanız
garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in
yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz
bırakmayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları
engellenmelidir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret
edilmeyen çocuklarca yapılmamalıdır.
- Buharlama işlemini tamamladıktan sonra su
haznesini doldururken veya boşaltırken, fırça
aparatını takıp çıkarırken, temizleme işlemini
gerçekleştirirken ve cihazı kullanmaya kısa bir
süre için bile olsa ara verdiğinizde şi prizden
çekin.
- Cihazı ve elektrik kablosunu çocukların
erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Cihaz sıcakken veya elektriğe bağlıyken buhar
üreticiyi bir yüzeyin üstüne başlığı yüzeye
değecek şekilde yerleştirmeyin.
- Cihaz çalışırken, elektrik kablosunun sıcak
buhar ile temas etmesine izin vermeyin.
Dikkat
- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu
düzenli olarak kontrol edin.
- Kullanım sırasında buhar üreticiden çıkan
sıcak buhara ve sıcak suya karşı dikkatli olun.
Buhar ve sıcak su yanıklara yol açabilir.
- Buhar üreticinin başlığı aşırı ısınabilir ve
dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için
tasarlanmıştır.
- Cihazı asla zeminde sürüklemeyin veya
çekmeyin.
- Buhar, belirli türde duvarlara veya kapı
cilalarına zarar verebilir veya renklerinin
bozulmasına neden olabilir.
- Su haznesi boşken cihazı kullanmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin
geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm
- Şek. 1’deki simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili
ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması,
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye
yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak
sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.


Philips
Philips
www.philips.com/welcome








- 


- 

- 

- 
1
- Парата може да повреди или да причини
обезцветяване при някои облицовки на
стени или врати.
- Не използвайте уреда, ако водният
резервоар е празен.
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба
и всички действащи стандарти, свързани с излагането на
електромагнитни излъчвания.
Рециклиране
- Този символ (Фиг. 1) означава, че този продукт не може да се
изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС).
- Следвайте правилата на държавата си относно разделното
събиране на електрическите и електронните уреди.
Правилното изхвърляне помага за предотвратяването
на потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве.
Гаранция и поддръжка
Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете
www.philips.com/support или прочетете отделната
международната гаранционна карта.
Hrvatski
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno
iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na
www.philips.com/welcome.
Važno!
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte
zasebni letak s važnim informacijama i korisnički
priručnik. Oba dokumenta spremite za buduće
potrebe.
Ovaj aparat dizajniran je isključivo za uporabu u
kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća odgovornost
za bilo kakvu komercijalnu uporabu,
neodgovarajuću uporabu ili nepoštovanje
uputa, a u tim slučajevima jamstvo neće vrijediti.
Opasnost
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku
drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode.
Upozorenje
- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara
li mrežni napon naveden na naljepnici
aparata s podacima naponu lokalne mreže.
- Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču,
kabelu ili samom aparatu vidljiva oštećenja,
ako je aparat pao na pod ili ako iz njega curi
voda.
- Aparat nemojte spajati na izvor istosmjerne
struje.
- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips
servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne
pokušavajte sami popraviti aparat jer će u
tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga
zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips
servisni centar ili neka druga kvalicirana
osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne
situacije.
- Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora
dok je spojen na mrežno napajanje.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8
godina starosti i osobe sa smanjenim zičkim
ili mentalnim sposobnostima te osobe koje
nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod
uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili
upute u vezi rukovanja aparatom na siguran
način te razumiju moguće opasnosti.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s
aparatom.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti
aparat niti ga održavati.
- Kad završite s primjenom pare, dok punite
ili praznite spremnik za vodu, postavljate ili
odvajate nastavak s četkom, kad čistite, kao i
kad aparat ostavljate bez nadzora čak i kratko
vrijeme, izvadite utikač iz zidne utičnice.
- Aparat i kabel za napajanje držite izvan
dosega djece.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu.
- Uređaj za glačanje na paru nemojte stavljati
na površinu tako da njegova glava dodiruje
površinu dok je aparat vruć ili priključen na
napajanje.
- Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir
s vrućom parom dok aparat radi.
Pažnja
- Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje
oštećen.
- Pazite na vruću paru i vruću vodu koje izlaze
iz mlaznice za paru tijekom uporabe. Para i
vruća voda mogu uzrokovati opekotine.
- Mlaznica uređaja za glačanje na paru može
se jako zagrijati i uzrokovati opekotine ako se
dodirne.
- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u
kućanstvu.
- Aparat nikada nemojte vući ili povlačiti po
podu.
- Para može oštetiti ili uzrokovati promjenu
boje zida ili vrata.
- Aparat nemojte koristiti dok je spremnik za
vodu prazan.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i
propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol (sl. 1) naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s običnim
otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i
elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju
negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili
pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
Eesti
Tutvustus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe
eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil
www.philips.com/welcome.
Tähtis!
Lugege enne seadme kasutamist läbi olulise
teabe brošüür ja kasutusjuhend. Hoidke
mõlemad edaspidiseks alles.
See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks.
Tootja keeldub vastutusest ja tühistab garantii
igasuguse kommertskasutuse, väärkasutuse või
juhiste eiramise korral.
Oht
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse
vedelikesse ega loputage seda kraani all.
Hoiatus
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et
seadme nimiandmete sildil näidatud pinge
ühtib kohaliku voolupingega.
- Ärge kasutage seadet kui pistikul, toitejuhtmel
või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või
kui seade on maha pillatud või lekib.
- Ärge ühendage seadet alalisvooluvõrku.
- Viige seade uurimiseks või parandamiseks
alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse.
Ärge parandage seadet ise, vastasel juhul
muutub garantii kehtetuks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab
selle ohtlike olukordade vältimiseks
uue vastu vahetama Philips, Philipsi
volitatud hoolduskeskus või samaväärset
kvalikatsiooni omav isik.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud
seadet järelevalveta.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed
alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete
ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel
puuduvad kogemused ja teadmised, kui
neid valvatakse või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise kohta ja nad
mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks
seadmega.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta
puhastada ega hooldada.
- Eemaldage pistik seinakontaktist pärast
aurutamise lõpetamist ning veepaagi täitmise
või tühjendamise, harjatarviku ühendamise
või eemaldamise ja seadme puhastamise ajal
ning ka siis, kui lahkute seadme juurest kas või
hetkeks.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele
kättesaamatus kohas.
- Ühendage seade vaid maandatud
seinakontakti.
- Kui seade on kuum või vooluvõrku
ühendatud, ärge asetage seadet pinnale nii,
et auruotsak puudutab pinda.
- Kui seade töötab, ärge laske toitejuhtmel
puutuda kokku kuuma auruga.
Ettevaatust
- Kontrollige juhet korrapäraselt, et leida
võimalikke vigastusi.
- Vältige kuuma auru ja vett, mis auruotsakust
seadme kasutamisel väljub. Aur ja kuum vesi
võivad põhjustada põletusi.
- Auruotsak võib minna väga kuumaks ja
tekitada puudutamisel põletusi.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid
kodumajapidamises.
- Ärge kunagi lohistage või tõmmake seadet
mööda põrandat.
- Aur võib teatud seina- või põrandaviimistlust
kahjustada või põhjustada värvimuutusi.
- Ärge kasutage seadet, kui veepaak on tühi.
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
Ringlussevõtt
- See sümbol (joon. 1) tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste
kodumajapidamisjäätmete hulka (2012/19/EL).
- Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke
eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte www.philips.com/support või
lugege üleilmset garantiilehte.
Latviešu
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu
Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē
www.philips.com/welcome.
Svarīgi!
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet
atsevišķo informatīvo bukletu un lietotāja
rokasgrāmatu. Saglabājiet abus dokumentus, lai
vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajos arī
turpmāk.
Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas
apstākļos. Komerciālas lietošanas, neatbilstošas
lietošanas vai instrukciju neievērošanas
gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību
un garantijas nav spēkā.
Briesmas
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā
citā šķidrumā, un neskalojiet to tekošā krāna
ūdenī.
Brīdinājums!
- Pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet,
vai uz ierīces modeļa plāksnītes norādītais
spriegums atbilst jūsu vietējā elektrotīkla
spriegumam.
- Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam,
kontaktdakšai vai pašai ierīcei ir redzami
bojājumi, kā arī, ja ierīce ir kritusi zemē vai tai ir
sūce.
- Nepievienojiet šo ierīci līdzstrāvas tīklam.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam
servisa centram, ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci,
citādi garantija kļūs nederīga.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina
Philips pilnvarota tehniskās apkopes
centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalicētām
personām, lai izvairītos no briesmām.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad
tā ir pieslēgta elektrotīklam.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom
da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva
za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju
moguće opasnosti.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se
ne bi igrala sa aparatom.
- Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga
održavaju bez nadzora.
- Izvucite utikač iz zidne utičnice kada završite
sa tretmanom parom, prilikom punjenja/
pražnjenja rezervoara za vodu, prilikom
postavljanja/skidanja dodatka u obliku četke,
prilikom čišćenja, kao i kada aparat ostavljate
bez nadzora makar i na kratko.
- Aparat i kabl za napajanje držite van
domašaja dece.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu
utičnicu.
- Nemojte da stavljate aparat na površinu tako
da glava aparata za paru dodiruje površinu
dok je aparat vreo ili priključen na električnu
mrežu.
- Pazite da kabl za napajanje ne dođe u
kontakt sa vrelom parom dok aparat radi.
Opomena
- Redovno proveravajte da li na kablu za
napajanje ima oštećenja.
- Čuvajte se vrele pare i vrele vode koja izlazi iz
mlaznice za paru tokom upotrebe. Para i vrela
voda mogu da izazovu opekotine.
- Mlaznica glave aparata za paru može da
postane veoma vrela i da izazove opekotine
ako je dodirnete.
- Aparat je namenjen isključivo upotrebi u
domaćinstvu.
- Nikada nemojte da vučete niti da pomerate
aparat po podu.
- Para može da ošteti ili da uzrokuje promenu
boje određenih materijala za zidove ili vrata.
- Nemojte da koristite aparat kada je rezervoar
za vodu prazan.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima
u vezi sa elektromagnetnim poljima.
Recikliranje
- Ovaj simbol (sl. 1) ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa
običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih
električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi
sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Garancija i podrška
Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support
ili pogledajte međunarodni garantni list.
Slovenščina
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite
popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na
www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata preberite letak s
pomembnimi informacijami in uporabniški
priročnik. Oba dokumenta shranite za poznejšo
uporabo.
Ta aparat je namenjen samo za domačo
uporabo. Proizvajalec v primeru komercialne
uporabe, neprimerne uporabe ali neupoštevanja
navodil ne prevzema nikakršne odgovornosti in
garancija v takšnem primeru ne velja.
Nevarnost
- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo
tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
Opozorilo
- Pred priključitvijo aparata preverite, ali na
tipski ploščici aparata označena napetost
ustreza napetosti lokalnega električnega
omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če so vtikač, omrežni
kabel ali aparat poškodovani, če vam je
aparat padel po tleh ali če pušča.
- Aparata ne priklapljajte na napajanje z
enosmernim tokom.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite
na Philipsov pooblaščeni servis. Aparata ne
poskušajte popravljati sami, saj boste s tem
razveljavili garancijo.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le
podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis
ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Na električno omrežje priklopljenega aparata
nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8.
leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi
zičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so
prejele navodila glede varne uporabe aparata
ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba,
ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati
brez nadzora.
- Ko končate z uporabo pare, polnite ali
praznite zbiralnik za vodo, pritrdite ali
snamete nastavek za ščetkanje, aparat
čistite in tudi ko aparat krajši čas pustite brez
nadzora, omrežni vtikač izvlecite iz omrežne
vtičnice.
- Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega
otrok.
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Aparata na površino ne postavljajte tako, da
se glava parne enote dotika površine, ko je
aparat vroč ali priključen na napajanje.
- Omrežni kabel ne sme priti v stik z vročo paro,
ko uporabljate aparat.
Pozor
- Omrežni kabel redno pregledujte zaradi
morebitnih poškodb.
- Pazite na vročo paro in vročo vodo, ki med
uporabo uhajata iz parnega nastavka. Para in
vroča voda lahko povzročita opekline.
- Nastavek glave parne enote se lahko zelo
segreje in ob dotiku povzroči opekline.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v
gospodinjstvu.
- Aparata ne vlecite po tleh.
- Para določene površine sten ali vrat lahko
poškoduje ali razbarva.
- Ne uporabljajte aparata, ko je zbiralnik za
vodo prazen.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede
izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Recikliranje
- Ta simbol (slika 1) označuje, da izdelka ne smete odlagati med običajne
gospodinjske odpadke (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in
elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k
preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
Garancija in podpora
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support
ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.
Български
Въведение
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да
се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.
Важно
Прочетете внимателно отделната
брошура с важна информация и
ръководството за потребителя, преди да
започнете да използвате уреда. Запазете и
двата документа за бъдеща справка.
Този уред е проектиран само за употреба
в домашни условия. При промишлена
употреба, неподходяща употреба
или неспазване на инструкциите
производителят не поема отговорност и
гаранцията става невалидна.
Опасност
- Никога не потапяйте задвижващия
блок във вода или друга течност и не го
мийте с течаща вода.
Предупреждение
- Преди да включите уреда в контакта,
проверете дали напрежението,
отбелязано на фирмената табелка на
уреда, отговаря на това на местната
електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако щепселът,
захранващият кабел или самият уред
имат видими повреди, както и ако
уредът е падал или тече.
- Не свързвайте уреда към постоянно
токово захранване.
- За проверка или ремонт носете уреда
в упълномощен от Philips сервиз. Не
опитвайте да ремонтирате уреда сами,
в противен случай гаранцията става
невалидна.
- С оглед предотвратяване на опасност,
при повреда в захранващия кабел той
трябва да бъде сменен от Philips,
оторизиран от Philips сервиз или
квалифициран техник.
- Никога не оставяйте уреда без
наблюдение, когато е включен.
- Този уред може да се използва от деца
на възраст над 8 години и от хора с
намалени физически възприятия или
умствени недостатъци или без опит
и познания, ако са инструктирани за
безопасна употреба на уреда или са
под наблюдение с цел гарантиране
на безопасна употреба и ако са им
разяснени евентуалните опасности.
- Наглеждайте децата, за да не си играят
с уреда.
- Не позволявайте на деца да извършват
почистване или поддръжка на уреда без
надзор.
- Когато сте приключили работата с
пара, когато пълните или изпразвате
водния резервоар, прикачвате или
разкачвате приставката за четка,
когато почиствате или оставяте
уреда дори за кратко без наблюдение,
изключвайте щепсела от контакта.
- Пазете уреда и захранващия кабел
далече от достъп на деца.
- Включвайте уреда само в заземен
електрически контакт.
- Не позволявайте на главата на
устройството за пара да докосва
повърхността, върху която е поставен
уредът, ако той е нагорещен или свързан
към захранващата мрежа.
- Не позволявайте на захранващия кабел
да влиза в контакт с гореща пара,
докато уредът работи.
Внимание
- Проверявайте редовно за евентуални
повреди на захранващия кабел.
- Внимавайте с горещата пара и
горещата вода, които излизат от
накрайника на устройството за пара по
време на употреба. Парата и горещата
вода могат да предизвикат изгаряния.
- Накрайникът на устройството за пара
може да се нагорещи изключително
много и да причини изгаряне при
докосване.
- Този уред е предназначен само за битови
цели.
- Никога не влачете или дърпайте уреда
по пода.
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 09921
- 
Philips

- 
Philips
Philips
- 
- 8



- 

- 

- 



- 
- 
- 

- 


- 

- 


- 

- 
- 
- 
- 
)EMF
Philips


-                1 
.)EU/19/ 2012( 
-              
          .  
.    

 www.philips.com/support


Probleme și întrebări frecvente despre Philips Steam&Go GC360?

Adresează aici întrebarea ta despre Steam&Go GC360 Philips celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de Steam&Go GC360 Philips să îți ofere un răspuns bun.

Specificaţii

Brand Philips
Model Steam&Go GC360
Produs aspirator cu abur
EAN 0871010383206, 0871010383517, 0871010383861
Limbă Engleză, Polonez, Rusă, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic
Grup de produse Aspiratoare cu abur
Tipul fișierului PDF
Managementul energiei
Putere 1200
Putere 1200
Tensiune AC intrare 220 - 240
Performanță
Jet de abur continuu 22
Ergonomice
Rezervor de apa detaşabil
Realimentare oricând
Timp de lansare 1
Conţinutul de ambalaje
Pensulă inclusă
Pensulă inclusă
Mănuși de protecție
Manual
Design
Capacitate rezervor de apă 0.07
Lungime cablu 2.5
Caracteristici
Jet de abur continuu 22
Rezervor de apa detaşabil
Capacitate rezervor de apă 0.07
Realimentare oricând
Tip de dispozitiv Vaporizator haine manual
Funcție abur vertical & orizontal
Culoarea produsului Purple, White
Potrivit pentru orice țesătură
Lungime cablu 2.5
Timpului de încălzire 1
Indicaţia de lumină
Greutate şi dimensiuni
Lăţime de ambalaj 380
Adâncimea de ambalaj 150
Înălţime de ambalaj 128