Manual de utilizare Philips SWA3172S

Philips SWA3172S

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Philips SWA3172S. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Philips
Model
SWA3172S
Produs
EAN
8712581494520
Limbă
Engleză, Polonez, Rusă, Română, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.philips.com/global
INSTRUCTIONS INCLUDED
POKYNY SOUČÁSTÍ BALENÍ
KOM PLE KTĀCIJĀ IE KĻAUTAS
IN STRUKCIJAS
INSTRUCŢIUNILE IN CLUSE
INSTRUKCJE DOŁĄCZONE
ИНСТРУКЦИИ ПРИЛАГАЮТСЯ
ИНСТРУКЦИИТЕ СА ПРИЛОЖЕНИ
ІНСТРУКЦІЇ В КОМПЛЕКТІ
KASAS KASUTUSJUHEND
НҰСҚАУЛАР ЖИНАҚҚА КІРЕДІ
INSTRUKCIJOS PRIDEDAMOS
UPUTE SU U KOMPLETU
HASZNÁLATI ÚTMUTA
OBSAHUJE NÁVOD
NAVODILA SO PRILOŽENA
UPUTSTVA SU U KOMPLETU
www.philips.com/AVENT
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park, Guildford,
Surrey, GU2 8XH
Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.
42220 0271 741 (04/09)
Svarīgi: Pirms zobu nākšanas knupja izmantošanas, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī
turpmāk. Lai palīdzētu mums identicēt zobu nākšanas knupi, ja jums nepieciešams
ar mums sazināties, lūdzu, saglabājiet šo iesaiņojumu vai arī pierakstiet uz tā
norādīto numuru (atrodams
caurspīdīgā iesaiņojuma aizmugurē):
Brīdinājums: Nekad nepievienojiet lentītes vai aukliņas zobu nākšanas knupim,
jo jūsu mazulis var ar tām nožņaugties. Rūpīgi pārbaudiet zobu nākšanas knupjus
pirms to lietošanas īpaši gadījumos, ja jūsu mazulim jau ir izauguši zobi. Pavelciet
zobu nākšanas knupi visos virzienos, lai pārbaudītu tā izturību. Metiet zobu nākšanas
knupi ārā tiklīdz tam ir redzami bojājumi. Nekad neiegremdējiet zobu nākšanas
knupi saldās vielās vai medikamentos, jo jūsu mazulis var sabojāt zobus. Pat tad,
ja zobu nākšanas knupis iestrēgst mutē, NEUZTRAUCIETIES. Zobu nākšanas knupi
nevar norīt un tas ir izstrādāts tā, lai šādi gadījumi nenotiktu. Izņemiet to rūpīgi,
pēc iespējas maigāk ārā no mutes.
Lūdzu, atbrīvojieties no šī knupja pēc 12
mēnešus ilgas lietošanas.
Ievērībai: Dzesējiet to tikai ledusskapī; neievietojiet knupi saldēšanas nodalījumā.
Nekad nemazgājiet zobu nākšanas knupi trauku mazgājamajā mašīnā, jo tas var to
sabojāt. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus
vai ķīmiskus šķīdinātājus. Pārmērīga tīrīšanas līdzekļa koncentrācija var izraisīt
zobu nākšanas knupja saplaisāšanu. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar
jaunu zobu nākšanas knupi. Neuzglabājiet zobu nākšanas knupi tiešā saules staru
iedarbībā vai pie siltuma avota. Neiegremdējiet zobu nākšanas knupi ūdenī. Nekad
nesterilizējiet vai nevāriet zobu nākšanas knupi.
Pirms pirmās lietošanas: Notīriet zobu nākšanas knupi pirms pirmās lietošanas
reizes. Skatiet nodaļu ‘Tīrīšana’.
Zobu nākšanas knupja lietošana: Philips AVENT piedāvā jums dažādus zobu
nākšanas knupjus katrai zobu attīstības stadijai.
Pirmā stadija: priekšējie zobi (SCF880/890): Šo zobu nākšanas knupi var lietot, kad
jūsu mazulis ir 4 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamanāt pirmās zobu nākšanas
pazīmes (parasti mazulim sāk šķilties apakšējie 2 priekšējie zobi).
Otrā stadija: vidējie zobi (SCF882/892): Šo zobu augšanas knupi var lietot, kad jūsu
mazulis ir apm. 6 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamanāt pirmās mazuļa vidējo
zobu nākšanas pazīmes.
Trešā stadija: aizmugurējie zobi (SCF884/894): Šo zobu augšanas knupi var lietot,
kad jūsu mazulis ir apm. 8 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamanāt pirmās
mazuļa aizmugurējo zobu nākšanas pazīmes.
Padoms. Lai iegūtu dzesējošu efektu, pirms lietošanas atdzesējiet zobu nākšanas knupi
ledusskapī.
Tīrīšana: Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus
tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskus šķīdinātājus. Pārmērīga tīrīšanas līdzekļa
koncentrācija var izraisīt zobu nākšanas knupja saplaisāšanu. Ja tā notiek,
nekavējoties nomainiet to ar jaunu zobu nākšanas knupi. Neiegremdējiet
zobu nākšanas knupi ūdenī. Tīriet zobu nākšanas knupi pēc katras
lietošanas reizes, lai nodrošinātu optimālu higiēnu.
1: Tīriet zobu nākšanas knupi ar siltu ūdeni.
2: Rūpīgi noskalojiet zobu nākšanas knupi pirms tā atkārtotas lietošanas.
Uzglabāšana: Tīriet zobu nākšanas knupi pēc katras lietošanas reizes un
uzglabājiet to drošā un sausā vietā, lai nodrošinātu optimālu higiēnu.
LV
CZ
Důležité: Před použitím kroužku k prořezání zubů si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Abyste nám v případě
potřeby kontaktovat naši společnost usnadnili identikaci kroužku k prořezávání
zubů, uchovejte tento obal nebo si poznamenejte vytištěné číslo (nachází se na
zadní straně průhledného
obalu) a napište jej sem:
Výstraha: Ke kroužku k prořezání zubů nepřipevňujte žádná poutka ani šňůrky, dítě
by se jimi mohlo uškrtit. Před každým použitím kroužek k prořezání zubů pečlivě
zkontrolujte, především v případě, že dítě má zuby. Vyzkoušejte odolnost zatažením za
kroužek ve všech směrech. V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení
jej vyhoďte. Neponořujte kroužek k prořezání zubů do sladkých látek nebo léků, u
dítěte by mohlo dojít ke vzniku zubního kazu. NEPANIKAŘTE, jestliže kroužek nelze
z úst vyjmout. Není možné jej spolknout, je navržen, aby bylo možné zvládnout i tyto
situace. Opatrně a co nejjemněji jej z úst vyjměte. Po 12 měsících používání tento
dudlík vyhoďte.
Upozornění: Ochlazujte pouze v domácí chladničce, neumisťujte do mrazicího boxu.
Kroužek nikdy neumývejte v myčce, mohlo by dojít k jeho poškození. Nepoužívejte
abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky a chemické sloučeniny. Nadměrné
koncentrace čisticích přípravků mohou způsobit popraskání kroužku. V takovém
případě kroužek k prořezání zubů ihned vyměňte. Nenechávejte kroužek na přímém
slunci nebo poblíž zdroje tepla. Kroužek k prořezávání zubů neponořujte do vody.
KROUŽEK K PROŘEZÁVÁNÍ ZUBŮ NIKDY NESTERILIZUJTE ANI NEVAŘTE.
Před prvním použitím: Před prvním použitím kroužek umyjte. Viz kapitola „Čištění“.
Použití kroužku k prořezávání zubů: Společnost Philips AVENT nabízí různé
kroužky pro každé stádium vývoje zubů.
Stádium jedna: přední zuby (SCF880/890): Tento kroužek k prořezávání zubů lze použít
od 4 měsíců věku dítěte nebo od prvních známek prořezávání zubů (prořezávání
spodních dvou předních zubů).
Stádium dva: střední zuby (SCF882/892): Tento kroužek k prořezávání zubů lze použít
od přibližně 6 měsíců věku dítěte nebo od prvních známek prořezávání středních zubů.
Stádium tři: zadní zuby (SCF884/894): Tento kroužek k prořezávání zubů lze použít od
přibližně 8 měsíců věku dítěte nebo od prvních známek prořezávání zadních zubů.
Tip: Chcete-li dosáhnout ochlazovacího efektu, ochlaďte před použitím kroužek k prořezávání
zubů v ledničce.
Čištění: Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky a
chemické sloučeniny. Nadměrné koncentrace čisticích přípravků mohou
způsobit popraskání kroužku. V takovém případě kroužek k prořezání
zubů ihned vyměňte.Kroužek k prořezávání zubů neponořujte do vody.
Pro zajištění optimální hygieny omyjte kroužek k prořezávání zubů po
každém použití.
1 Kroužek omývejte teplou vodou.
2 Před dalším použitím kroužek důkladně opláchněte.
Skladování: Kroužek k prořezávání zubů omyjte po každém použití a skladujte jej
na bezpečném a suchém místě. Zajistíte tak optimální hygienu.
GB
Important: Read this leaet carefully before you use the teether and save it for future
reference.To help us identify your teether if you need to contact us, please keep this
packaging or make a note of the imprinted number (located
on the back of the transparent casing) and write it here:
Warning: Never attach ribbons or cords to a teether, your child may be strangled by
them. Inspect the teethers carefully before each use, especially when the child has teeth.
Pull the teether in all directions to check for durability. Throw away the teether at the rst
signs of damage or weakness. Never dip the teether in sweet substances or medication,
your child may get tooth decay. In the event that the teether becomes lodged in the mouth,
DO NOT PANIC. The teether cannot be swallowed and is designed to cope with such
an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible.
Please discard this
teether after 12 months of use.
Caution: Cool only in domestic refrigerator; do not place in freezer compartment. Never
clean the teether in the dishwasher, as this may damage the teether. Do not use abrasive
cleaning agents, antibacterial cleaning agents or chemical solvents. Excessive concentration
of cleaning agents may eventually cause the teether to crack. If this occurs, replace the
teether immediately. Do not leave the teether in direct sunlight or near a heat source. Do
not immerse the teether in water. NEVER STERILISE OR BOIL THE TEETHER.
Before rst use: Clean the teether before rst use. See section ‘Cleaning’.
Using the teether: Philips AVENT offers different teethers for every stage of
tooth development.
Stage one: Front teeth (SCF880/890): This teether can be used when your baby is 4 months
or older, or when you see the rst signs of teething (normally the bottom 2 front teeth
coming through).
Stage two: Middle teeth (SCF882/892): This teether can be used when your baby is approx.
6 months or older, or when you see the rst signs of your baby’s middle teeth
coming through.
Stage three: Back teeth (SCF884/894): This teether can be used when your baby is approx.
8 months or older, or when you see the rst signs of the baby’s back teeth coming through.
Tip: For a cooling effect, cool the teether in the refrigerator before use.
Cleaning: Do not use abrasive cleaning agents, anti-bacterial cleaning agents or
chemical solvents. Excessive concentration of cleaning agents may eventually
cause the teether to crack. If this occurs, replace the teether immediately.
Do not immerse the teether in water. Clean the teether after each use to
ensure optimal hygiene.
1 Clean the teether with warm water.
2 Rinse the teether thoroughly before you use it again.
Storage: Clean the teether after each use and store it in a safe and dry place to ensure
optimal hygiene.
RO
Important: Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza jucăria
teether şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Pentru a ne ajuta să identicăm
jucăria dvs. teether dacă trebuie să ne contactaţi, păstraţi acest ambalaj sau notaţi
numărul imprimat (situat pe partea posterioară a
carcasei transparente) şi scrieţi-l aici:
Avertisment: Nu ataşaţi panglici sau şnururi la o jucărie teether, copilul dvs.
ar putea  sugrumat de acestea. Inspectaţi jucăriile teether cu atenţie înaintea
ecărei utilizări, în special când copilul are dinţi. Trageţi jucăria teether în toate
direcţiile pentru a verica durabilitatea. Aruncaţi jucăria teether la primele semne
de deteriorare sau slăbire.Nu scufundaţi jucăria teether în substanţe dulci sau
medicamente, aceasta poate duce la carierea dinţilor copilului dvs. În cazul în
care jucăria teether rămâne blocată în gură, NU INTRAŢI ÎN PANICĂ. Jucăria
teether nu poate  înghiţită şi este proiectată pentru a face faţă unei asemenea
situaţii. Îndepărtaţi din gură cu grijă, cât mai uşor cu putinţă. Aruncaţi această
jucărie teether după 12 luni de folosire.
Precauţie: Răciţi numai în frigiderul de uz casnic, nu introduceţi în compartimentul
congelatorului. Nu curăţaţi niciodată jucăria teether în maşina de spălat vase, întrucât
jucăria teether ar putea  deteriorată. Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, agenţi
de curăţare anti-bacterieni sau solvenţi chimici. Concentraţia excesivă de agenţi de
curăţare poate cauza într-un nal surarea jucăriei teether. Dacă se întâmplă acest
lucru, înlocuiţi jucăria teether imediat. Nu lăsaţi jucăria teether în lumina directă
a soarelui sau lângă o sursă de căldură. Nu scufundaţi jucăria teether în apă. Nu
sterilizaţi şi nu erbeţi niciodată jucăria teether.
Înainte de prima utilizare: Curăţaţi jucăria teether înainte de prima utilizare.
Vezi capitolul ‘Curăţare’.
Utilizarea jucăriei teether: Philips AVENT oferă diferite jucării teether pentru
ecare etapă de dezvoltare a dinţilor.
Etapa unu: Dinţii din faţă (SCF880/890): Această jucărie teether poate  utilizată când
copilul dvs. are 4 luni sau mai mult sau când observaţi primele semne de apariţie a
dinţilor (în mod normal, apar 2 dinţi de jos, din faţă).
Etapa doi: Dinţii din mijloc (SCF882/892): Această jucărie teether poate  utilizată
când copilul dvs. are aproximativ 6 luni sau mai mult sau când observaţi primele
semne de apariţie a dinţilor din mijloc ai copilului.
Etapa trei: Dinţii din spate (SCF884/894): Această jucărie teether poate  utilizată
când copilul dvs. are aproximativ 8 luni sau mai mult sau când observaţi primele
semne de apariţie a dinţilor din spate ai copilului.
Sugestie: Pentru un efect răcoritor, răciţi jucăria teether în frigider înaintea utilizării.
Curăţarea: Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, agenţi de curăţare
anti-bacterieni sau solvenţi chimici. Concentraţia excesivă de agenţi
de curăţare poate cauza într-un nal surarea jucăriei teether. Dacă se
întâmplă acest lucru, înlocuiţi jucăria teether imediat.
Nu scufundaţi
jucăria teether în apă. Curăţaţi jucăria teether după ecare utilizare
pentru a asigura igiena optimă.
1: Curăţaţi jucăria teether cu apă caldă.
2: Clătiţi jucăria teether temeinic înainte de a o utiliza din nou.
Depozitarea: Curăţaţi jucăria teether după ecare utilizare şi depozitaţi-o într-un
loc sigur şi uscat pentru a asigura igiena optimă.
PL
Ważne: Przed pierwszym użyciem gryzaczka zapoznaj się dokładnie z niniejszą
instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Aby pomóc nam w zidentykowaniu
gryzaczka, gdy chcesz się z nami skontaktować, zachowaj opakowanie lub zapisz
tutaj numer znajdujący się z tyłu
przezroczystego opakowania:
Ostrzeżenie: Nigdy nie przyczepiaj żadnych wstążek ani pasków do gryzaczka,
ponieważ może to spowodować ryzyko uduszenia dziecka. Przed każdym użyciem
dokładnie sprawdź gryzaczek, zwłaszcza jeśli dziecko ma już ząbki. Pociągnij gryzaczek
na wszystkie strony, aby sprawdzić jego wytrzymałość. Wyrzuć gryzaczek, jeśli
widoczne są pierwsze ślady uszkodzenia lub zużycia. Nigdy nie zanurzaj gryzaczka
w słodkich substancjach lub lekach, ponieważ może to być przyczyną próchnicy
zębów dziecka. W przypadku, gdy gryzaczek utkwi w jamie ustnej, ZACHOWAJ
SPOKÓJ. Gryzaczek nie może zostać połknięty i jest tak zaprojektowany, aby ułatwić
rozwiązanie takiej sytuacji. Wyjmij go z jamy ustnej ostrożnie i delikatnie. Wyrzuć
ten gryzaczek po 12 miesiącach używania.
Uwaga: Schładzaj wyłącznie w lodówce; nie wkładaj do zamrażarki. Nigdy nie czyść
gryzaczka w zmywarce, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nie
używaj żrących lub antybakteryjnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.
Zbyt duże stężenie środków do czyszczenia może po pewnym czasie spowodować
pękanie gryzaczka. Należy wtedy natychmiast wyrzucić gryzaczek. Nie pozostawiaj
gryzaczka w miejscu nasłonecznionym, ani w pobliżu źródeł ciepła. Nie zanurzaj
gryzaczka w wodzie. NIE STERYLIZUJ I NIE WKŁADAJ GRYZACZKA DO
WRZĄTKU.
Przed pierwszym użyciem: Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj gryzaczek.
Patrz rozdział „Czyszczenie”.
Zasady używania gryzaczka: W asortymencie rmy Philips AVENT dostępne są
różne gryzaczki dostosowane do każdego etapu rozwoju ząbków.
Pierwszy etap: Ząbki przednie (siekacze) (SCF880/890): Gryzaczek tego typu
przeznaczony jest dla dzieci od 4 miesiąca życia lub starszych, lub w przypadku
pierwszych widocznych oznak ząbkowania (zwykle wyrzynają się 2 przednie
ząbki dolne).
Drugi etap: Ząbki środkowe (SCF882/892): Gryzaczek dla tego okresu przeznaczony
jest dla dzieci od ok. 6 miesiąca życia i starszych, lub w przypadku pierwszych
widocznych oznak wyrzynania się ząbków środkowych.
Trzeci etap: Tylne ząbki (SCF884/894): Gryzaczek tego typu przeznaczony jest dla
dzieci od ok. 8 miesiąca życia i starszych, lub w przypadku pierwszych widocznych
oznak wyrzynania się ząbków tylnych.
Wskazówka: W celu schłodzenia przed użyciem umieść gryzaczek w lodówce.
Nie używaj żrących lub antybakteryjnych środków czyszczących lub
rozpuszczalników. Zbyt duże stężenie środków do czyszczenia może po
pewnym czasie spowodować pękanie gryzaczka. Należy wtedy
natychmiast wyrzucić gryzaczek. Nie zanurzaj gryzaczka w wodzie. Czyść
gryzaczek po każdym użyciu w celu zapewnienia optymalnej higieny.
1 Czyść gryzaczek ciepłą wodą.
2 Przed ponownym użyciem dokładnie opłucz gryzaczek.
Przechowywanie: Czyść gryzaczek po każdym użyciu i przechowuj go w
bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapewnić optymalną higienę.
RU
Важно: Перед использованием прорезывателя внимательно ознакомьтесь
с инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве
справочного материала. Чтобы быстро определить параметры прорезывателя
при обращении в службу поддержки потребителей, сохраните
упаковку или запишите номер (расположенный
на задней стороне прозрачного корпуса) здесь:
Предупреждение: Запрещается вешать кольцо на ленту или шнурок, так как это
может привести к удушению ребенка. Перед каждым применением тщательно
осматривайте кольцо, особенно если у ребенка уже прорезались зубки. Проверьте
прочность кольца, растянув его в нескольких направлениях. При обнаружении
повреждений и износа, прекратите использование кольца. Не окунайте кольцо
в сладкие вещества или лекарственные препараты: это может стать причиной
развития у ребенка кариеса. В случае, если кольцо застрянет во рту, НЕ
ПАНИКУЙТЕ. Конструкция колец разработана с учетом таких ситуаций, поэтому
их невозможно проглотить. Осторожно, как можно бережнее извлеките кольцо
изо рта. Замените кольцо после 12 месяцев использования.
Внимание: Охлаждайте в холодильнике; не помещайте в морозильное
отделение.Никогда не мойте кольцо в посудомоечной машине, это может
привести к его повреждению. Не используйте абразивные чистящие и
антибактериальные средства, а также химические растворители. Большая
концентрация чистящих средств может привести к растрескиванию кольца.
Если это произошло, немедленно замените кольцо. Не оставляйте кольцо под
воздействием прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла. Запрещается
погружать кольцо в воду. НЕ СТЕРИЛИЗУЙТЕ И НЕ КИПЯТИТЕ КОЛЬЦО.
Перед первым использованием: Перед первым использованием промойте
кольцо (см. раздел Очистка).
Использование кольца: Philips AVENT предлагает разнообразные кольца для
разных стадий развития зубов.
Стадия 1: Передние зубы (SCF880/890): Данное кольцо можно использовать, когда
вашему малышу около 4 месяцев и больше или при появлении первых признаков
прорезывания зубов (обычно первыми прорезываются 2 нижних передних зуба).
Стадия 2: Боковые зубы (SCF882/892): Данное кольцо можно использовать, когда
вашему малышу около 6 месяцев и больше или при появлении первых признаков
прорезывания боковых зубов.
Стадия 3: Задние зубы (SCF884/894): Данное кольцо можно использовать, когда
вашему малышу около 8 месяцев и больше, или при появлении первых признаков
прорезывания задних зубов. Совет. Для охлаждения кольца поместите его в
холодильник.
Очистка: Не используйте абразивные чистящие и антибактериальные
средства, а также химические растворители. Большая концентрация
чистящих средств может привести к растрескиванию кольца. Если это
произошло, немедленно замените кольцо. Запрещается погружать
кольцо в воду. Проводите очистку кольца после каждого использования.
1 Для очистки кольца используйте теплую воду.
2 Тщательно промывайте кольцо перед каждым использованием.
Хранение: Проводите очистку кольца после каждого использования, храните его
в сухом и безопасном месте.
BG
Важно:
Преди да използвате дъвкалката, прочетете внимателно това ръководство
за потребителя и го запазете за справка в бъдеще. За да ни помогнете да разберем
каква е дъвкалката ви, ако трябва да се свържете с нас, запазете тази опаковка или
си отбележете отпечатания на нея номер
(на гърба на прозрачната кутия) и го запишете тук:
Предупреждение
:
Не закачвайте панделки или шнурове на дъвкалката,
защото детето ви може да се удуши с тях.Проверявайте внимателно дъвкалките
преди всяка употреба, особено когато детето има зъби. Подърпайте дъвкалката
във всички посоки, за да проверите здравината. Изхвърлете дъвкалката при
първи признаци на повреда или отслабване. Не потапяйте дъвкалката в сладки
препарати или лекарства, защото зъбите на детето ви може да се развалят. В
случай че дъвкалката остане заседнала в устата, НЕ ИЗПАДАЙТЕ В ПАНИКА.
Дъвкалката не може да бъде погълната и е създадена с оглед на случаи като този.
Извадете дъвкалката внимателно от устата, колкото е възможно по-нежно.
Моля,
изхвърлете тази дъвкалка след 12 месеца употреба.
Внимание
:
Охлаждайте само в домашен хладилник, не поставяйте в отделението
на фризера. Не измивайте дъвкалката в съдомиялна машина, тъй като това може
да я повреди. Не използвайте абразивни почистващи препарати, антибактериални
почистващи препарати или химични разтворители. Прекомерна концентрация на
почистващи препарати може след време да доведе до напукване на дъвкалката.
Ако това стане, веднага сменете дъвкалката с нова. Не оставяйте дъвкалката на
пряка слънчева светлина или в близост до източник на топлина. Не потапяйте
дъвкалката във вода. Никога не стерилизирайте и не изварявайте
дъвкалката.
Преди първата употреба
:
Преди първата употреба почистете дъвкалката. Вж.
раздел “Почистване”.
Използване на дъвкалката
:
Philips AVENT предлага различни дъвкалки за всеки
стадий от развитието на зъбите.
Стадий едно: предни зъби (SCF880/890): Тази дъвкалка може да се използва, когато
бебето ви стане на 4 месеца или повече или когато видите първите признаци на
поникване на зъби (обикновено пробиване на долните 2 предни зъба).
Стадий две: средни зъби (SCF882/892): Тази дъвкалка може да се използва, когато
бебето ви стане на около 6 месеца или повече или когато видите първите признаци
на поникване на средни зъби на бебето.
Стадий три: задни зъби (SCF884/894): Tази дъвкалка може да се използва, когато
бебето ви стане на около 8 месеца или повече или когато видите първите признаци
на поникване на задни зъби на бебето.
Съвет: За охлаждащ ефект, охладете дъвкалката в хладилник преди употреба.
Почистване
:
Не използвайте абразивни почистващи препарати,
антибактериални почистващи препарати или химични разтворители.
Прекомерна концентрация на почистващи препарати може след време
да доведе до напукване на дъвкалката. Ако това стане, веднага сменете
дъвкалката с нова. Не потапяйте дъвкалката във вода. Почиствайте
дъвкалката след всяка употреба, за да осигурите оптимална хигиена.
için
güvenli ve kuru bir yerde saklan.
1:
Почистете дъвкалката с топла вода.
2: Изплакнете добре дъвкалката, преди да я използвате отново.
Съхранение: Почиствайте дъвкалката след всяка употреба и я съхранявайте на
безопасно и сухо място, за да осигурите оптимална хигиена.
40mm
39mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
10274-TeethLflt_EE_16lang.indd 1 20/4/09 11:33:27

Probleme și întrebări frecvente despre Philips SWA3172S?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Philips SWA3172S, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Alte caracteristici
Greutate brută ambalajul exterior 0.672
Greutatea netă cutia exterioara 0.280
Cantitate cutie exterioara 4
Tare cutie de carton Greutate exterior   0.392
Greutate pachet 0.114
Înălţime (cm) cutie exterioara 13
Lungime (cm) cutia exterioara 25.8
Greutate netă de ambalaj 0.070
În greutate de ambalaj tare   0.044
Lăţime (cm) cutie exterioara 19.5
EAN / UPC / GTIN (ambalaj) 8712581494520
Datele de ambalare
Înălţime de ambalaj 239
Lăţime de ambalaj 85
Cantitate per ambalaj 1
Adâncimea de ambalaj 44
Tip ambalaj Ambalaj blister
Caracteristici
Lungime cablu 1.5
Gen conector -
Culoarea produsului -
Conector 1 -
Conector 2 -
Placare contacte conectori De aur
Date logistice
Ambalaj GTIN (EAN/UPC) 8712581494544