Manual de utilizare Prology DVS-1440

Prology DVS-1440
9.1 · 1
PDF manual
 · 45 pagini
Română
manualPrology DVS-1440
Íàèìåíîâàíèå: Ïðîëîäæè ÄÂÑ-1440
Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü: Êèòàé
Èçãîòîâèòåëü: ÑÕÒ Ãðîóï ÀÃ
Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå òîâàðà:
ÔM/ÓÊÂ ÄÂÄ-ðåñèâåð ñ ýêðàíîì 4,3"
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
(áåç ïåðåäíåé ïàíåëè): 178õ50õ166 ìì
Ãîä èçãîòîâëåíèÿ: 2010
Ñðîê ñëóæáû: 2 ãîäà
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ èçãîòîâèòåëÿ:
ÅÁÑ Áèçíåññ Ôîðóì, Áààðåðøòðàññå, 135,
CÕ-6301 Çóã, Øâåéöàðèÿ
Èìïîðòåð: ÎÎÎ «Ìåãàïîëèñ»
Ðîññèÿ, 121309, Ðîññèÿ,
ã. Ìîñêâà, óë. Áàðêëàÿ, ä. 16, ê. 1

DVS-1440

Àâòîìîáèëüíûé ìóëüòèìåäèéíûé öåíòð
âîçüìè
êèíî
â äîðîãó

Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ

www.prology.ru

Manual

Consultați aici manualul pentru Prology DVS-1440, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Radiouri auto și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9.1. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română. Aveți o întrebare despre Prology DVS-1440 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Prology DVS-1440 și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Prology DVS-1440 să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

Specificații Prology DVS-1440

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Prology DVS-1440.

General
Brand Prology
Model DVS-1440
Produs radio auto
Limbă Română
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Prology DVS-1440 de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate