Shimano SH-ME5

Manual de utilizare Shimano SH-ME5

(1)
 • (A)
  (A)
  * Nogle modeller har ingen afstandsstykker (A).
  * Vissa modeller saknar mellan lägg (A).
  * Joissakin malleissa ei ole välilevyjä (A).
  * Noen modeller har ikke avstandsstykker (A).
  < Ved placering af duppen fortil >
  <
  När klossen placeras mot framdelen.
  >
  < Kun klossi asetellaan etuosaan >
  <
  Når du plasserer klossen mot fremre del
  >
  < Ved placering af duppen bagtil >
  <
  När klossen placeras mot bakdelen
  >
  < Kun klossi asetellaan takaosaan >
  <
  Når du plasserer klossen mot bakre del
  >
  5,0 – 6,0 N·m
  {50 – 60 kgf·cm}
  5,0 – 6,0 Nm
  *
  Støtten kan monteres i hvilken som helst af de to bolthuller.
  *
  Stödet kan monteras på vilken sida som helst om de två bulthålen.
  *
  Tuki voidaan asentaa kumpaan tahansa 2 pultinreikään.
  *
  Støtten kan monteres på hvert av hullene for to bolter.
  1,3 – 1,7 N·m
  {13 – 17 kgf·cm}
  1,3 – 1,7 Nm
  < Model med spænde & rem >
  < Spännestyp >
  < Solki & remmi -tyyppi >
  < Spennefestetype >
  1
  2
  2
  1
  1
  2
  2
  1
  SI-0160A-000-03
  Anvisningar om teknisk service
  SPD skor
  Serviceinstruktioner på andra språk fi nns på :
  http://si.shimano.com
  VIKTIGT MEDDELANDE
  Ta inte isär eller ändra något på denna produkt.
  Se med tanke på säkerheten till att läsa igenom denna
  “Serviceinstruktion” noggrant och använda produkten korrekt.
  Läs igenom dessa serviceinstruktioner noggrant och spara dem på en säker plats för
  framtida användning.
  Allmän säkerhetsinformation
  Kontakta inköpsstället för råd om återanskaffande.
  VARNING
  – För att undvika allvarliga skador:
  SE TILL ATT NOGGRANT LÄSA OCH FÖLJA DE VARNINGSMEDDELANDEN SOM GES
  NEDAN.
  OM DESSA VARNINGAR INTE BEAKTAS KANSKE DINA SKOR INTE FRIGÖRS FRÅN
  PEDALERNA NÄR DU VILL FRIGÖRA DEM ELLER SÅ KAN DE FRIGÖRAS OVÄNTAT
  ELLER UTAN AVSIKT, VILKET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR.
  Tag fram och läs igenom bruksanvisningen noggrant, innan du börjar montera delar.
  Glappa, utslitna eller skadade delar kan leda till allvarliga skador för cyklisten.
  Vi rekommenderar kraftigt att du endast använder äkta Shimano reservdelar.
  Dessa skor är avsedda att användas vid cykling. Använd dem inte för något annat än
  cykling.
  Se även instruktionsmanualerna för pedalerna.
  Lär dig att förstå hur låsmekanismen fungerar innan du börjar cykla.
  Innan du börjar cykla, om du använder SPD-skor för första gången: Ha ena foten i
  marken och öva på att sätta fast och lossa respektive sko från sin pedal tills du
  känner att du har vanan inne.
  Innan du börjar cykla, skall du justera pedalens kvarhållningskraft tills den passar
  dig.
  Cykla först på jämn mark i plan terräng där det inte fi nns några hinder och lär dig
  ordentligt att sätta fast/lossa respektive sko i/från sin pedal.
  Se till så att lera, smuts och främmande objekt inte samlas i området mellan pedalen
  och klotsarna.
  Om utslitna klossar inte byts och skorna fortsätter användas så lossar skorna
  eventuellt inte från pedalerna när de ska, eller de kan lossa oväntat eller av misstag,
  vilket kan resultera i att du ramlar på cykeln med allvarliga personskador som följd.
  Var extremt försiktig när du går på våta eller glatta ytor eftersom det är lätt att
  halka på sådana underlag. Du kan ramla och skada dig allvarligt.
  Välj skor som sitter bra på dina fötter och sätt fast skosnören, remmar etc. ordentligt
  så att ingenting är löst. Om skorna sitter löst fi nns det risk att de inte frigörs från
  pedalerna, vilket kan resultera i omkullkörning och allvarliga personskador.
  Eftersom skor av sandaltyp inte är utformade för att helt innesluta vristen och hälen
  måste extra försiktighet iakttas vid användning av sådana skor.
  Se till att sätta fast bultarna för att fästa klossarna.
  Om klossarna inte sätts fast tillräckligt hårt kan de rotera på sulan och förhindras
  från att frigöras.
  Kontrollera innan du börjar cykla att bultarna som är fastsatta i
  klossmonteringsområdet inte är lösa.
  Kontrollera före användning att skosulorna inte lossnar i kanterna.
  Kontakta en auktoriserad cykelhandlare, om har några frågor beträffande
  metoderna för montering, justering, underhåll eller användning.
  OBSERVERA:
  Om du inte känner till din optimala placering för pedalklossarna, rådfråga då
  butiken där du köpte denna produkt.
  SPD-skor kan inte användas med pedalerna PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
  Se till att sätta dit klosskydden om skorna används utan att klossarna är isatta.
  Använd efter användning en borste, våt svamp etc. för att försiktigt torka bort all
  smuts och lera som kan ha fastnat på skorna, och ställ undan skorna när de har
  torkat ordentligt. Vid kraftig skrubbning med en våt svamp kan färgen försvinna.
  Undvik rinnande vatten direkt mot skorna vid rengöring. Rengöring med vatten kan
  i sällsynta fall medföra att skorna deformeras eller krymper. Använd inte tvättmaskin
  eller klädtork.
  Torka inte skorna genom att utsätta dem för varmluft från en hårtork eller liknande.
  Om skorna blir våta, avlägsna allt vatten från ytan och placera dem på en skuggig
  och väl ventilerad plats tills de har torkat ordentligt. För att förhindra deformering
  rekommenderas användning av skoblock eller hopskrynklat torrt tidningspapper etc.
  i skorna medan de torkar.
  Lämna inte SPD-skor utsatta för temperaturer på 50°C eller mer, annars kan skorna
  bli skeva av värmen.
  Delar garanteras inte mot normal förslitning eller försämring som ett resultat av
  normal användning.
  För skor med vattentäta plattor ska du fästa klossarna när du har bestämt var du
  ska fästa dem. Placera sedan de vattentäta plattorna på skornas mellansulor. För
  skor med integrerade klossmuttrar är det inte nödvändigt att använda
  klossmuttrar och vattentäta plattor.
  Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående
  meddelande. (Swedish)
  SI-0160A-000-03
  Teknisk serviceanvisninger
  SPD sko
  Serviceanvisninger på andre sprog kan fi ndes på :
  http://si.shimano.com
  VIGTIG BEMÆRKNING
  Dette produkt må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.
  Af hensyn til din sikkerhed skal du sørge for at læse denne
  “Serviceanvisning” og anvende produktet korrekt.
  Læs disse serviceanvisninger grundigt, og opbevar dem et sikkert sted til senere brug.
  Generelle sikkerhedsoplysninger
  Når retningslinjer kræver udskiftning, kontakt forhandleren hvor du købte cyklen eller
  en cykelhandler.
  ADVARSEL
  – For at undgå at komme alvorligt til skade:
  SØRG FOR AT LÆSE NEDENSTÅENDE ADVARSLER OG FØLG DEM NØJE.
  HVIS ADVARSLERNE IKKE OVERHOLDES, VIL DINE SKO MULIGVIS IKKE KLIKKE UD AF
  PEDALERNE, NÅR DU ØNSKER DET, ELLER DE VIL KLIKKE UD UTILSIGTET ELLER VED
  ET UHELD, HVILKET KAN RESULTERE I ALVORLIG TILSKADEKOMST.
  Læs serviceanvisningerne grundigt før du monterer delene. Løse, slidte eller
  beskadigede dele kan resultere i, at du kommer slemt til skade.
  Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger ægte Shimano reservedele.
  Disse sko er beregnet til brug ved cykling. Anvend dem ikke til andre formål end
  cykling.
  Se også de medfølgende manualer til pedalerne.
  Sæt dig ind i, hvordan låsemekanismen fungerer, inden du begynder at køre.
  Hvis det er første gang, du anvender SPD-sko, så sæt den ene fod på jorden, før du
  begynder at køre, og øv dig i at fastgøre og udløse hver sko fra pedalen, indtil det
  falder dig let.
  Inden du kører, skal du indstille pedalens fastholdelseskraft efter ønske.
  Start med at køre på en plan fl ade i et jævnt terræn uden forhindringer, og væn dig
  til at fastgøre og udløse hver sko fra pedalen.
  Sørg for, at mudder, snavs og fremmedgenstande ikke får lov til at samle sig i
  området mellem pedalen og klampen.
  Hvis du ikke udskifter slidte klamper og fortsætter med at bruge skoene, vil skoene
  muligvis ikke blive klikket ud fra pedalerne, når du ønsker det, eller de kan blive
  klikket ud utilsigtet eller ved et uheld, hvilket kan medføre, at cyklen vælter, og at
  du kommer alvorligt til skade.
  Vær yderst forsigtig, når du går på våde eller glatte overfl ader, da man nemt glider i
  et sådant terræn. Du kan falde og komme alvorligt til skade.
  Vælg sko, som passer godt til dine fødder, og fastgør snørebånd, remme osv.
  forsvarligt, så de ikke er løse. Hvis skoene spændes løst, er der risiko for, at skoene
  ikke klikker ud fra pedalerne, hvilket kan medføre, at cyklen vælter, og at du
  kommer alvorligt til skade.
  Idet sko af sandaltypen ikke er designet til at støtte vrist og hæl fuldstændigt, skal
  du passe ekstra meget på, når du går i sådanne sko.
  Sørg for at fastspænde boltene til klamperne forsvarligt.
  Hvis klamperne ikke fastspændes tilstrækkeligt, kan det få dem til at rotere og
  forhindre dem i at koble fra.
  Kontroller inden du kører på cyklen, at boltene, som er fastgjort til
  klampemonteringsområdet, ikke er løse.
  Kontroller før brug, at skosålerne ikke skaller i kanterne.
  Kontakt venligst en professionel cykelhandler, hvis du har nogen spørgsmål om
  metoderne til montering, justering, vedligeholdelse eller betjening.
  BEMÆRK:
  Hvis du ikke kender din optimale klampestilling, skal du rådføre dig med butikken,
  hvor du købte dette produkt.
  SPD-sko kan ikke anvendes med PD-7410-/PD-6500-/SPD-R-/SPD-SL-pedaler.
  Når du bruger skoene uden at fastgøre klamperne, skal du sørge for at fastgøre
  klampestykkerne.
  Efter brug skal du forsigtigt skrubbe eventuel snavs og mudder, som har samlet sig
  på skoene, af med en børste, en våd svamp eller lignende og pakke skoene væk, når
  de er helt tørre. Kraftig skrubning med en våd svamp kan medføre tab af farve.
  Undgå at holde skoene direkte under rindende vand, når du vasker dem. Vask med
  vand kan i sjældne tilfælde medføre, at skoene deformeres eller krymper. Anvend
  ikke vaskemaskine eller tørretumbler.
  Tør ikke skoene ved at påføre varm luft med en føn eller lignende.
  Hvis skoene bliver våde, skal du fjerne alt vand fra overfl aden og placere dem på et
  sted med skygge og god ventilation, indtil de er helt tørre. For at undgå
  deformering anbefales det at anbringe en skolæst eller noget sammenkrøllet, tørt
  avispapir eller lignende i skoen, mens den tørrer.
  Udsæt ikke SPD-skoene for temperaturer på 50°C eller mere, da skoene derved kan
  blive deformerede af varmen.
  Der er ikke garanti for, at delene ikke slides naturligt eller forringes ved normalt
  brug.
  For sko med vandtætte indlæg skal du fastgøre klamperne, efter at du har fastlagt,
  hvor de skal fastgøres. Placer derefter de vandtætte indlæg på midtersålen af
  skoene. For sko med integrerede klampemøtrikker er det ikke nødvendigt at
  fastgøre klampemøtrikker eller vandtætte indlæg.
  Bemærk: Specifi kationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga.
  forbedringer. (Danish)
  SI-0160A-000-03
  Tekniset huolto-ohjeet
  SPD -kengät
  Huolto-ohjeiden muita kieliversioita on saatavana osoitteesta :
  http://si.shimano.com
  TÄRKEÄ HUOMAUTUS
  Älä pura tai muokkaa tätä tuotetta.
  Turvallisuussyistä tämä “Huolto-ohje” on luettava tarkasti ja
  varmistettava tuotteen oikea käyttö.
  Lue nämä huolto-ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
  Yleisiä turvallisuustietoja
  Jos tarvitset ohjeita vaihtoa varten, ota yhteyttä polkupyörän myyjän tai muuhun
  polkupyöräkauppiaaseen.
  VAROITUS
  – Vakavien tapaturmien välttäminen:
  LUE JA NOUDATA ALLA OLEVIA VAROITUKSIA.
  JOS VAROITUKSIA EI NOUDATETA, KENGÄT EIVÄT EHKÄ IRTOA POLKIMISTA SILLOIN
  KUN PITÄISI, TAI NE VOIVAT IRROTA ODOTTAMATTA TAI VAHINGOSSA, MIKÄ VOI
  JOHTAA VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN.
  Hanki ja lue huolto-ohjeet huolellisesti ennen osien asentamista. Löysät, kuluneet
  tai vaurioituneet osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja pyöräilijälle.
  On erittäin suositeltavaa käyttää vain aitoja Shimano varaosia.
  Nämä kengät on suunniteltu pyöräilykäyttöön. Älä käytä niitä mihinkään muuhun
  tarkoitukseen kuin pyöräilyyn.
  Katso myös mukana toimitetut, polkimia koskevat oppaat.
  Tutustu ennen ajamista huolellisesti lukkomekanismiin niin, että ymmärrät miten se
  toimii.
  Jos käytät SPD-kenkiä ensimmäistä kertaa, aseta toinen jalka maahan ja harjoittele
  kengän lukitsemista ja vapauttamista polkimesta molemmilla kengillä ennen
  ajamista, kunnes toimenpide onnistuu vaivattomasti.
  Säädä polkimen jousikireys sopivaksi ennen ajamista.
  Aja ensin tasaisessa, esteettömässä maastossa ja totuttele lukitsemaan ja
  vapauttamaan molemmat kengät polkimista.
  Varmista, että mutaa, likaa ja vieraita esineitä ei pääse kertymään polkimen ja
  kiinnitystappien liitosalueelle.
  Jos kuluneita klosseja ei vaihdeta ja kenkien käyttöä jatketaan, kengät eivät ehkä
  irtoa polkimista silloin kun pitäisi, tai ne voivat irrota odottamatta tai vahingossa,
  mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
  Noudata erityistä varovaisuutta kävellessäsi kosteilla tai tasaisilla pinnoilla, sillä
  tällaisessa maastossa on helppo liukastua. Seurauksena voi olla kaatuminen ja
  vakava loukkaantuminen.
  Valitse kengät, jotka istuvat jalkoihisi hyvin, ja kiinnitä kengännauhat, hihnat jne.
  kunnolla, niin että niihin ei jää löysyyttä. Jos kengät on kiinnitetty löysästi, ne eivät
  ehkä irtoa polkimista silloin kun pitäisi, mikä voi johtaa kaatumiseen ja vakavaan
  loukkaantumiseen.
  Koska sandaalityyppisiä kenkiä ei ole suunniteltu täysin peittämään jalkapöytää ja
  kantapäätä, noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi sellaisia.
  Käytä ehdottomasti pultteja kiinnitystappien kiinnitykseen.
  Kiinnitystappien riittämätön kiinnitys voi saada ne kääntymään pohjassa ja estää
  niiden irrotuksen.
  Tarkista ennen ajamista, että klossin kiinnitysalueen ruuvit eivät ole löysällä.
  Varmista ennen käyttöä, että kengänpohjat eivät irtoa reunoista.
  Jos asennustavasta, säädöstä, huollosta tai käytöstä esiintyy kysyttävää, pyydämme
  ottamaan yhteyden pyöräliikkeeseen.
  HUOMAA:
  Mikäli et tiedä sinulle optimaalista klossin asentoa, kysy neuvoa tämän tuotteen
  myyjäliikkeestä.
  SPD-kenkiä ei voi käyttää PD-7410-/PD-6500-/SPD-R-/SPD-SL polkimien kanssa.
  Kun käytät kenkiä ilman klosseja, kiinnitä klossien suojukset.
  Puhdista kengät käytön jälkeen liasta ja mudasta harjalla, märällä sienellä tai
  vastaavalla ja laita ne säilytykseen kun ne ovat kuivuneet täysin. Voimakas
  hankaaminen märällä sienellä saattaa aiheuttaa värin haalistumista.
  Vältä käyttämästä juoksevaa vettä suoraan kenkiin puhdistuksen yhteydessä.
  Kenkien pesu vedellä saattaa harvoissa tapauksissa aiheuttaa niiden vääntymisen tai
  kutistumisen. Älä käytä pesukonetta tai kuivausrumpua.
  Älä kuivaa kenkiä puhaltamalla niihin kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai
  vastaavalla.
  Jos kengät kastuvat, poista niiden pinnalta vesi ja aseta ne varjoisaan, hyvin
  tuuletettuun paikkaan, kunnes ne kuivuvat täysin. Kenkien vääntymisen estämiseksi
  suosittelemme laittamaan kenkiin kuivumisen ajaksi lestin, rutistettua
  sanomalehtipaperia tms.
  Älä jätä SPD-kenkiä alttiiksi 50°C tai tätä suuremmalle lämmölle, muuten kuumuus
  saattaa aiheuttaa kenkien vääntymisen.
  Takuu ei kata osien luontaista kulumista tai normaalista käytöstä johtuvaa
  heikkenemistä.
  Jos kengissä on vesitiiviit kosteussuojat, kiinnitä klossit sitten kun olet päättänyt,
  mihin ne kiinnitetään. Aseta vesitiiviit kosteussuojat sitten kenkien välipohjiin. Jos
  kengissä on sisäänrakennetut klossimutterit, klossimuttereiden tai vesitiiviiden
  kosteussuojien lisääminen on turhaa.
  Huomaa: Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. (Finnish)
  SI-0160A-000-03
  Tekniske serviceinstruksjoner
  SPD sko
  Serviceinstruksjoner på andre språk fi nnes på :
  http://si.shimano.com
  VIKTIG MELDING
  Demonter ikke utstyret og endre det heller ikke.
  Av sikkerhetshensyn må du lese disse “Serviceinstruksjonene”
  nøye og bruke produktet korrekt.
  Les disse serviceinstruksjonene nøye, og oppbevar dem på et trygt sted for senere
  bruk.
  Viktig sikkerhetsinformasjon
  For retningslinjer om utskiftning, ta kontakt med kjøpsstedet eller en
  sykkelforhandler.
  ADVARSEL
  – For å unngå alvorlige personskader:
  PASS PÅ AT DU LESER OG FØLGER ADVARSLENE UNDER NØYE.
  HVIS DU IKKE FØLGER ADVARSLENE, VIL SKOENE KANSKJE IKKE LØSE UT AV
  PEDALENE NÅR DU ØNSKER, ELLER DE KAN KOMME TIL Å LØSNE UVENTET ELLER
  UTILSIKTET, OG DETTE KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE.
  Få tak i og les serviceinstruksjonene nøye før du monterer delene. Løse, utslitte eller
  skadede deler kan forårsake alvorlig skade på syklisten.
  Vi anbefaler på det sterkeste å bare bruke ekte Shimano reservedeler.
  Disse skoene er utformet for bruk under sykling. Ikke bruk dem til andre formål enn
  sykling.
  Se instruksjonshåndbøkene for pedalene også.
  Forstå hvordan låsemekanismen fungerer før du sykler.
  Hvis du bruker SPD-sko for første gang, bør du (før kjøring) plassere en fot på
  bakken og øve på å sette inn og løsne hver sko fra pedalen inntil du kan gjøre det
  med minimale anstrengelser.
  Før du begynner å sykle, skal du justere tilbakeholdet på pedalen slik du vil ha det.
  Først kjører du på fl atmark i jevnt, hindringsfritt terreng for å øve på å sette inn og
  løsne hver sko fra pedalen.
  Pass på at det ikke bygges opp gjørme, søl, eller fremmedlegemer på
  kontaktoverfl aten mellom pedalen og klossen.
  Hvis utslitte klosser ikke skiftes og skoene fortsatt er i bruk, vil skoene kanskje ikke
  løsne fra pedalene som planlagt, eller de kan løsne uventet eller tilfeldig, med fare
  for at sykkelen bryter sammen og alvorlig personskade oppstår.
  Vær ekstremt forsiktig når du går på fuktige eller glatte overfl ater – det er lett å skli
  under slike forhold. Du kan falle og bli alvorlig skadet.
  Velg sko som passer føttene dine bra, og fest skolisser, stropper og lignende godt for
  å sikre at de sitter stramt. Hvis skoene er løst festet, er det fare for at skoene ikke vil
  løsne fra pedalene, med fare for at sykkelen bryter sammen og alvorlig personskade
  oppstår.
  Fordi sko av sandaltypen ikke er utformet for å omslutte vrist og hæl fullt ut, må du
  være ekstra forsiktig når du har på deg slikt fottøy.
  Pass på at du fester boltene for montering av klossene.
  Utilstrekkelig festing av klossene kan føre til at de dreier rundt på sålen og kan
  forhindre dem fra å kunne frakobles.
  Før du kjører må du kontrollere at boltene i skoklossenes monteringsområde ikke er
  løse.
  Sørg for at ingen skosåler er avskrellet i kantene før bruk.
  Hvis du har spørsmål som angår monteringsmetode, justering, vedlikehold eller bruk,
  kan du kontakte en profesjonell sykkelforhandler.
  MERK:
  Hvis du ikke kjenner til den optimale klosseposisjonen, kontakt salgsavdelingen der
  du kjøpte produktet.
  SPD sko kan ikke brukes med PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedaler.
  Når du bruker sko uten at skoklossene er godt festet, må du sørge for å feste
  klossedekslene.
  Etter bruk må du bruke en børste, fuktet svamp eller lignende til å skrubbe av
  eventuelt smuss og søle som har samlet seg på skoene. Sett bort skoene så snart de
  er helt tørre. Kraftig skrubbing med en fuktet svamp kan føre til tap av farge.
  Unngå at rennende vann treffer skoene direkte når du vasker dem. Vasking med
  vann kan i sjeldne tilfeller føre til at skoene deformeres eller krymper. Ikke bruk
  vaskemaskin eller tørketrommel.
  Ikke tørk skoene ved å rette varm luft mot dem ved hjelp av en hårtørrer eller et
  lignende apparat.
  Hvis skoene blir våte, fjerner du eventuelt vann fra overfl aten og plasserer dem
  utenom sollys og med god ventilering inntil de har tørket godt. For å forhindre
  deformering anbefales det å plassere et skotre eller litt sammenkrøllet avispapir eller
  lignende i skoen under tørking.
  La ikke SPD skoene utsettes for temperaturer over 50°C, ellers kan skoene bli vridd
  på grunn av varmen.
  Delene har ikke garanti mot naturlig slitasje eller skade som kommer fra vanlig bruk.
  På sko med vanntette membraner fester du skoklossene når du har bestemt hvor
  de skal sitte. Deretter plasserer du de vanntette membranene på skoenes midtsåler.
  På sko med integrerte skoklossmuttere er det ikke nødvendig å feste
  skoklossmuttere eller vanntette membraner.
  Merk: spesifi kasjoner kan endres for forbedringer uten forvarsel. (Norwegian)
  (A)
  (A)
  * Některé typy podložky (A) neobsahují.
  * Niektoré modely neobsahujú rozpery.
  * Néhány modell nem rendelkezik távtartóval (A).
  * Некоторые модели не имеют проставок (A).
  <
  Při umístění zarážek do přední části
  >
  <
  Pri vkladaní zarážok smerom dopredu
  >
  < A stopli elhelyezése elöl >
  <
  При установке шипа в направлении вперед
  >
  <
  Při umístění zarážek do zadní části
  >
  <
  Pri vkladaní zarážok smerom dozadu
  >
  < A stopli elhelyezése hátul >
  <
  При установке шипа в направлении назад
  >
  < Uzavírání přezkami a pásky >
  < Typ so sponou / šnúrkou >
  < Csatos és cipőfűzős típus >
  < Застежка с ремешком >
  1
  2
  2
  1
  1
  2
  2
  1
  SI-0160A-000-02
  Technicko servisné pokyny
  Obuv SPD
  Servisné pokyny v iných jazykoch sú dostupné na :
  http://si.shimano.com
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
  Tento výrobok nedemontujte ani neupravujte.
  Kvôli bezpečnosti si pred používaním pozorne prečítajte tieto
  “Servisné pokyny” a výrobok používajte správne.
  Pozorne si prečítajte tieto servisné pokyny a odložte si ich na bezpečné miesto, aby
  ste ich mohli použiť v budúcnosti.
  Dôležité bezpečnostné informácie
  Usmernenia ohľadne výmeny získate u predajcu bicyklov alebo na mieste zakúpenia
  bicykla.
  VÝSTRAHA
  – Aby ste predišli vážnym zraneniam:
  URČITE SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE DOLU UVEDENÉ VAROVANIA.
  AK NEUPOSLÚCHNETE VAROVANIA, TOPÁNKY NEMUSIA VYKĹZNUŤ VON Z
  PEDÁLOV, KEĎ TO BUDETE CHCIEŤ, ALEBO MÔŽU VYKĹZNUŤ NEOČAKÁVANE
  ALEBO NÁHODNE A VÝSLEDKOM MÔŽE BYŤ VÁŽNE ZRANENIE.
  Pred montážou súčiastok si zaobstarajte a pozorne prečítajte servisné pokyny.
  Uvoľnené, opotrebované alebo poškodené súčiastky môžu mať spôsobiť vážne
  poranenie jazdca.
  Odporúčame používať iba originálne náhradné diely značky Shimano.
  Táto obuv je navrhnutá na používanie pri bicyklovaní. Nepoužívajte ju na žiadne iné
  účely ako bicyklovanie.
  Informácie o pedáloch tiež nájdete v referenčných príručkách.
  Pred jazdou je potrebné, aby ste pochopili, ako funguje blokovací mechanizmus.
  Ak používate obuv SPD po prvýkrát, položte pred jazdou jednu nohu na zem a
  vyskúšajte si aktivovanie a uvoľňovanie každej topánky z pedála, až pokým to
  neviete urobiť s minimálnou námahou.
  Pred jazdou nastavte retenčnú silu pedálov podľa svojich potrieb.
  Najskôr jazdite po rovnom povrchu s rovnomerným terénom bez prekážok, aby ste si
  úplne zvykli na aktivovanie a uvoľňovanie každej topánky z pedála.
  Presvedčte sa, že v časti medzi pedálom a zarážkou sa nehromadí bahno, špina a
  cudzie predmety.
  Ak nevymeníte opotrebované zarážky a budete topánky aj naďalej používať,
  nemusia vykĺznuť von z pedálov, keď to budete chcieť, alebo môžu vykĺznuť
  neočakávane alebo náhodne, čoho výsledkom môže byť pád bicykla a vážne
  zranenie.
  Pri chôdzi po mokrých alebo hladkých povrchoch si dávajte veľký pozor, pretože na
  nich môže ľahko dôjsť k pošmyknutiu. Môžete spadnúť a vážne sa poraniť.
  Vyberte si obuv, ktorá vám dobre sadne a poriadne si zaviažte šnúrky a upevnite
  pútka a iné súčasti tak, aby neboli uvoľnené. Ak je obuv upevnená voľne, hrozí
  riziko, že sa neuvoľní z pedálov, čoho výsledkom môže byť pád bicykla a vážne
  zranenie.
  Pretože sandálový typ obuvi nebol navrhnutý na úplné uzavretie klenby chodidla a
  päty, dávajte si pri jeho nosení veľký pozor.
  Nezabudnite zaistiť skrutky na upevnenie zarážok.
  Nedostatočné upevnenie zarážok môže mať za následok ich otáčanie na podrážke a
  zabráni v ich uvoľnení.
  Pred jazdou skontrolujte, či skrutky pripevnené k montážnej časti zarážky nie sú
  uvoľnené.
  Pred použitím sa uistite, že sa podošvy obuvi na bokoch neodlupujú.
  S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa metód montáže, nastavenia, údržby alebo
  prevádzky sa obráťte na profesionálneho predajcu bicyklov.
  POZNÁMKA:
  Ak nepoznáte optimálnu polohu strmeňa, poraďte sa s predajcom, kde ste tento
  výrobok zakúpili.
  Obuv SPD sa nesmie používať v spojení s pedálmi PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
  Ak používate obuv bez pripevnených zarážok, pripevnite kryty zarážok.
  Po použití nezabudnite pomocou kefy, mokrej špongie a pod. jemne vydrhnúť všetky
  nečistoty a blato zachytené na obuvi, a nechajte ju pred odložením poriadne
  vyschnúť. Násilné drhnutie mokrou špongiou môže spôsobiť stratu farby.
  Pri umývaní nevystavujte obuv priamemu prúdu tečúcej vody. Umývanie vodou môže
  v niektorých prípadoch viesť k deformácii alebo zrazeniu obuvi. Neperte v práčke ani
  nesušte v sušičke na bielizeň.
  Obuv nesušte tak, že ju vystavíte prúdu horúceho vzduchu zo sušiča alebo
  podobného spotrebiča.
  Ak obuv zvlhne, odstráňte všetku vodu z povrchu a položte ju na tienisté miesto s
  dobrým vetraním, až kým úplne nevyschne. Ak chcete predísť deformácii, odporúča
  sa pri sušení obuvi dovnútra vložiť kopyto alebo pokrčený kus suchého novinového
  papiera.
  Obuv SPD nevystavujte účinkom teplôt nad 50°C; v opačnom prípade sa obuv pod
  vplyvom tepla zošúverí.
  Na súčiastky sa neposkytuje záruka proti prirodzenému opotrebovaniu alebo
  poškodeniu majúcemu pôvod v normálnom používaní.
  Pokiaľ ide o obuv s vodovzdornými fóliami, pripojte zarážky, keď sa rozhodnete
  pre ich správnu polohu. Potom umiestnite vodovzdorné fólie na medzipodrážky
  topánok. V prípade integrovaných matíc zarážok nie je potrebné inštalovať matice
  zarážok ani vodovzdorné fólie.
  Uvedomte si: technické údaje z dôvodu vylepšovania podliehajú zmenám bez
  predchádzajúceho upozornenia. (Slovak)
  SI-0160A-000-02
  Technické a servisní pokyny
  SPD obuv
  Servisní pokyny vdalších jazykových verzích jsou dostupné na :
  http://si.shimano.com
  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
  Produkt nerozebírejte ani neupravujte.
  Z bezpečnostních důvodů si přečtěte tyto “Servisní pokyny” a při
  používání produktu se jimi řiďte.
  Tyto servisní pokyny si pozorně přečtěte a uschovejte je na bezpečném místě pro
  případné použití.
  Důležité bezpečnostní pokyny
  Při potřebě výměny návodu se obraťte se na svého cykloprodejce nebo dodavatele.
  VAROVÁNÍ
  – Prevence nebezpečí nehody:
  POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÁ UPOZORNĚNÍ A VŠECHNY POKYNY DŮSLEDNĚ
  DODRŽUJTE.
  PŘI NEDODRŽENÍ UVEDENÝCH POKYNŮ SE NEMUSÍ PODAŘIT UVOLNIT OBUV Z
  PEDÁLŮ VČAS, NEBO NAOPAK MŮŽE DOJÍT K JEJÍMU NEČEKANÉMU SAMOVOLNÉMU
  UVOLNĚNÍ. TAKOVÉTO SITUACE MOHOU VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.
  Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny.
  Uvolněné, opotřebované, nebo poškozené součástky mohou zapříčinit vážné
  poranění jezdce.
  Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
  Tato obuv je určena k jízdě na kole. Nepoužívejte ji k žádnému jinému účelu.
  Seznamte se rovněž se servisními pokyny vztahujícími se k pedálům.
  Nejprve se seznamte s funkcí upínacího mechanismu.
  Před první jízdou s obuví s úchyty SPD se na bicyklu postavte jednou nohou na zem a
  druhou nohou si několikrát zkuste obuv uvolnit z pedálu a znovu nacvaknout, dokud
  si nebudete jisti, že to dokážete s minimálním úsilím.
  Před používáním nastavte předpětí mechanismu pedálu podle osobních potřeb.
  Nejprve jeďte po rovném povrchu bez stoupání a klesání a bez jakýchkoliv překážek
  a procvičte si uvolňování obuvi z pedálů a její opětovné nacvakávání.
  Ujistěte se, že v zámku pedálu neulpívají žádné nečistoty.
  Pokud opotřebené zarážky nevyměníte a budete obuv nadále používat, nemusí se
  vám podařit uvolnit obuv z pedálů včas, nebo naopak může dojít k jejímu
  nečekanému samovolnému uvolnění. V takových situacích hrozí riziko vážného
  zranění.
  Při chůzi po mokrém nebo hladkém povrchu dávejte velký pozor, abyste neuklouzli.
  Při pádu byste se mohli vážně zranit.
  Vyberte si takovou obuv, která vám dobře padne, a řádně si utáhněte tkaničky, pásky
  atd. Pokud budete mít obuv nasazenou volně, můžete se stát, že se vám ji nepodaří
  uvolnit z pedálu, což bude mít za následek pád s rizikem vážného zranění.
  Vzhledem k tomu, že sandálové provedení obuvi plně nechrání oblast nártu a paty,
  dbejte při používání tohoto typu obuvi zvláštní opatrnosti.
  Ujistěte se, že jsou dotažené šrouby, upevňující zarážky.
  Při nedostatečném upevnění zarážek může dojít k jejich pootočení na podešvi což
  může znemožnit uvolnění obuvi.
  Před jízdou zkontrolujte, zda nejsou šrouby v oblasti upevnění zarážky povoleny.
  Před použitím zkontrolujte, zda se podrážka obuvi neodlepuje.
  Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby se obracejte na
  specializované cyklistické prodejce.
  POZNÁMKA:
  Pokud neznáte optimální polohu zarážek, poraďte se se svým cykloprodejcem.
  SPD obuv nelze použít s pedály PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
  Při použití obuvi bez připevněných zarážek je nutné nasadit záslepky.
  Po použití z obuvi pomocí kartáče, mokré houby apod. jemnými pohyby odstraňte
  všechny nečistoty a bláto. Jakmile obuv uschne, uschovejte ji. Silné drhnutí mokrou
  houbou může mít za následek ztrátu barvy.
  Při omývání nepouštějte tekoucí vodu přímo na obuv. V ojedinělých případech se
  může stát, že při omývání obuvi dojde k její deformaci či sražení. Obuv neperte v
  pračce ani nesušte v sušičce.
  Obuv nesušte proudem horkého vzduchu (např. fénem či podobnými přístroji).
  Pokud obuv navlhne, osušte vodu z povrchu a odložte obuv na stinné, dobře
  odvětrávané místo, dokud zcela nevyschne. Aby nedošlo při sušení k deformaci,
  doporučujeme vložit do obuvi napínák, zmačkaný novinový papír apod.
  SPD obuv nevystavujte teplotám nad 50°C - mohlo by dojít k deformaci obuvi.
  Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností
  způsobené běžným používáním.
  U obuvi s vodotěsnými nálepkami se rozhodněte, kam zarážky přichytíte, a poté je
  přichyťte. Následně nalepte vodotěsné nálepky na mezipodešev obuvi. U obuvi s
  integrovanými maticemi zarážky není nutné nalepovat vodotěsné nálepky.
  Upozornění: dalším vývojem může dojít ke změně specifi kací bez upozornění. (Czech)
  SI-0160A-000-02
  Szerelési útmutató
  SPD cipők
  A szerelési útmutatók más nyelveken is elérhetők a következő címen :
  http://si.shimano.com
  FONTOS FIGYELMEZTETÉS
  Ne szereljük szét és ne módosítsuk a terméket.
  A biztonság érdekében gondosan tanulmányozzuk a “Szerelési
  útmutató”-t és használjuk a terméket megfelelően.
  Gondosan olvassuk át ezt a Szerelési útmutató-t és tartsuk biztonságos helyen
  későbbi felhasználásra.
  Fontos biztonsági tájékoztatás
  A cserélendő útmutatóval kapcsolatban forduljunk a vásárlás helyéhez vagy kerékpár
  szakkereskedőhöz.
  VIGYÁZAT!
  – A komoly balesetek elkerülése érdekében:
  MINDENKÉPPEN OLVASSUK EL, ÉS TARTSUK BE AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉSBEN
  FOGLALTAKAT.
  HA A FIGYELMEZTETÉSEKET NEM TARTJUK BE, CIPŐNK A KÍVÁNT PILLANATBAN
  ESETLEG NEM FOG KIOLDANI A PEDÁLBÓL, VAGY OLYAN ESETBEN IS KIOLD,
  AMIKOR EZT NEM AKARJUK. MINDKÉT ESET SÚLYOS BALESETHEZ VEZETHET.
  Az alkatrész felszerelése előtt szerezzük be, illetve tanulmányozzuk a használati
  útmutatót. Kilazult, kopott vagy sérült alkatrészek komoly balesetet okozhatnak.
  Nyomatékosan ajánljuk pótalkatrészként kizárólag az eredeti Shimano termék
  használatát.
  Ezek a cipők kerékpározáshoz történő használatra készültek. Ne használjuk
  semmilyen kerékpározástól eltérő célra.
  Tanulmányozzuk a pedálokhoz mellékelt útmutatókat is.
  Kerékpározás előtt ismerkedjünk meg a zárszerkezet működésével.
  Az SPD cipők első használatakor kerékpározás előtt helyezzük egyik lábunkat a
  földre és gyakoroljuk a pedálra csatlakoztatást és oldást míg az könnyedén sikerül.
  Kerékpározás előtt állítsuk be a pedálon a számunkra legkényelmesebb
  rugófeszességet.
  Először sík terepen kerékpározzunk mely akadálymentes, és szoktassuk hozzá
  magunkat a cipő pedálra csatlakoztatásához és oldásához.
  Győződjünk meg róla, hogy a pedál és a stopli érintkezési felületén nem rakódott le
  sár, por vagy egyéb szennyeződés.
  Ha a kopott stoplikat nem cseréljük és a cipőket tovább használjuk, a cipők esetleg
  nem válnak le a pedálokról mikor oldani akarjuk, vagy véletlenül és váratlanul
  leoldanak mikor nem akarjuk, bukást és súlyos sérülést eredményezve.
  Különösen ügyeljünk nedves vagy sima felszínen gyalogolva, mivel ilyen talajon
  könnyű megcsúszni. Eleshetünk és súlyos sérülést szenvedhetünk.
  Válasszunk olyan cipőt, mely jól illik a lábunkra, és a fűzőket, kapcsolat, stb.
  gondosan kössük meg, rögzítsük, meggyőződve róla, hogy semmi sem maradt lazán.
  A cipő laza felvételével azt kockáztatjuk, hogy a cipő nem oldódik le a pedálról,
  mely bukást és súlyos sérülést eredményezhet.
  Mivel a szandál típusú cipőt nem úgy alakították ki, hogy teljesen borítsa a lábfej
  elejét és a sarkat, ezért különösen ügyeljünk ilyen típusú cipő viselésekor.
  Feltétlenül szorítsuk meg a csavarokat a stoplik rögzítéséhez.
  A stoplik nem megfelelő rögzítés esetén elfordulhatnak a talpban, és nem tudnak
  kioldani.
  Kerékpározás előtt győződjünk meg róla, hogy a stopli rögzítési terület egyetlen
  csavarja sem laza.
  Használat előtt győződjünk meg róla, hogy a cipők talpának peremei nincsenek
  elválva.
  A felszereléssel, beállítással, karbantartással vagy üzemeltetéssel kapcsolatos
  kérdéseivel forduljon kerékpár kereskedőjének szakszervizéhez.
  MEGJEGYZÉS:
  Ha nem ismerjük a számunkra optimális stopli elhelyezést, kérjünk tanácsot abban az
  üzletben, ahol a terméket vásároltuk.
  Az SPD cipők nem használhatók PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedálokkal.
  Ha a cipőket a stoplik nélkül viseljük, feltétlenül helyezzük fel a stopli zárósapkákat.
  Használat után egy kefe, nedves szivacs, stb. segítségével óvatosan távolítsunk el
  minden szennyeződést és sarat amely a cipőkre került és csak teljesen megszáradt
  cipőket helyezzünk tárolóba. Nedves szivaccsal történő erős dörzsölés a külső
  színezés fakulását okozhatja.
  Kerüljük el a cipő lemosása közben a közvetlen folyóvíz használatát. A vízzel történő
  mosás bizonyos ritka esetekben a cipők eldeformálódásához, méretcsökkenéséhez
  vezethet. Ne használjunk mosógépet és szárítógépet.
  Ne szárítsuk a cipőket közvetlenül forró levegővel pl. hajszárító vagy hasonló eszköz
  használatával.
  Ha a cipőket nedvesség éri, töröljük le a nedvességet a felszínükről és tegyük őket
  árnyékos, jól szellőző helyre míg teljesen megszáradnak. Az alakváltozás elkerülése
  érdekében javasolt sámfa, vagy összegyűrt újságpapír használata a cipő száradása
  közben.
  Az SPD cipőket ne tegyük ki 50°C vagy annál magasabb hőmérsékletnek, mert a
  cipők a hőtől elvetemednek.
  Az alkatrészek jótállása nem vonatkozik a szokásos használat során fellépő kopásra.
  A vízálló lapokat tartalmazó cipőkön a stoplikat csak azok helyének meghatározás
  utás helyezzük el. Ezután helyezzük fel a vízálló lapokat a cipő talpára. A beépített
  stoplicsavarral ellátott cipőknél nincs szükség a stoplicsavar vagy a vízálló lap
  felszerelésére.
  Megjegyzés: a műszaki adatok külön értesítés nélküli megváltoztatásának jogát
  fenntartjuk! (Hungarian)
  SI-0160A-000-02
  Инструкции по техническому обслуживанию
  Велотуфли SPD
  Инструкции по техническому обслуживанию на других
  языках доступны на :
  http://si.shimano.com
  ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
  Не разбирайте и не изменяйте этот компонент.
  В целях безопасности внимательно прочитайте эту
  “Инструкцию по техническому обслуживанию” и
  соблюдайте правила использования изделия.
  Внимательно прочитайте и сохраните эти инструкции по обслуживанию и
  сохраните их для повторного обращения.
  Важная информация по безопасности
  Рекомендации, требующие замены, обратитесь по месту покупки или в
  сервисный центр.
  ВНИМАНИЕ!
  – Во избежание тяжелых травм:
  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
  ЕСЛИ ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕ БУДУТ СОБЛЮДЕНЫ, ВОЗМОЖНО, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ
  ВЫСВОБОДИТЬ НОГУ ИЗ ПЕДАЛИ, КОГДА ЭТО ПОНАДОБИТСЯ, ИЛИ НОГА НЕОЖИДАННО
  ВЫСКОЛЬЗНЕТ НАРУЖУ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ.
  Перед установкой компонентов внимательно прочтите инструкции. Плохо
  закрепленные, изношенные или поврежденные детали могут послужить причиной
  тяжелой травмы велосипедиста.
  Рекомендуется применять только оригинальные запасные части Шимано.
  Эти велотуфли предназначена для использования во время поездок на
  велосипеде. Не используйте ее для любых других целей.
  Также изучите инструкции, прилагаемые к педалям.
  Перед катанием разберитесь в работе механизма застегивания.
  Если вы надеваете велотуфли SPD впервые, перед поездкой потренируйтесь
  вставлять и высвобождать каждую ногу из педали, опираясь другой ногой на
  землю, чтобы научиться делать это с минимальным усилием.
  Перед катанием отрегулируйте удерживающую силу педали по своему вкусу.
  Сначала следует выбирать для поездок ровные горизонтальные участки без препятствий и
  перепадов высоты и научиться вставлять и высвобождать каждую велотуфлю из педали.
  Не позволяйте грязи, земле и посторонним предметам скапливаться в зоне
  контакта педалей с шипами.
  Если вы продолжаете пользоваться велотуфлями с изношенными шипами, возможно,
  вы не сможете высвободить ногу из педали или нога выскользнет наружу случайно, в
  результате чего вы можете упасть с велосипеда и получить серьезную травму.
  Соблюдайте особую осторожность на влажной или гладкой поверхности, где легко
  можно поскользнуться. Вы можете упасть и получить серьезную травму.
  Выбирайте велотуфли, хорошо прилегающие к стопе, плотно затягивайте шнурки и
  другие крепления, чтобы обувь не болталась. Если велотуфли не зафиксированы
  плотно, возможно, вы не сможете высвободить ногу из педали, в результате чего
  велосипед упадёт и вы получите серьезную травму.
  Соблюдайте особую осторожность, если вы обуваете велосандалии, поскольку они
  неполностью охватывают подъем стопы и пятку.
  Обязательно затяните болты для фиксации шипов. Недостаточная фиксация
  шипов может привести к их вращению на подошве и помешать их отстегиванию.
  Перед поездкой убедитесь в том, что болты на участке крепления шипов плотно
  затянуты.
  Убедитесь в том, что не отслаиваются кромки подошв.
  С любыми вопросами относительно способов установки, регулировки, обслуживания
  или эксплуатации обращайтесь по месту покупки или в сервисные центры.
  ПРИМЕЧАНИЕ:
  Если вы не знаете оптимального для вас положения шипов, обратитесь за
  консультацией по месту покупки.
  Туфли SPD нельзя использовать с педалями PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
  Если вы обуваете велотуфли без установленных шипов, обязательно изолируйте
  места крепления шипов заглушками.
  После поездки полностью удалите с велотуфлей грязь, воспользовавшись щёткой
  или влажной губкой. Убирайте их на хранение только после того как они полностью
  высохнут. Интенсивное трение при очистке велотуфли влажной губкой может
  привести к обесцвечиванию.
  По возможности не опускайте велотуфли под струю проточной воды. Воздействие
  воды в редких случаях может привести к деформации и усадке велотуфлей. Не
  пользуйтесь для очистки велотуфлей стиральной или сушильной машиной.
  Не сушите велотуфли, направляя на неё струю горячего воздуха. Не пользуйтесь
  сушильными и иными аналогичными приборами.
  Если велотуфли промокли, полностью удалите влагу с их поверхности и оставьте в
  тени, в хорошо проветриваемом месте, до полного высыхания. Чтобы
  предотвратить деформацию, рекомендуется вложить внутрь сохнущей велотуфли
  распорку или скомканную сухую газетную бумагу.
  Не подвергайте туфли SPD действию температур 50°C и выше, иначе туфли могут
  покоробиться от нагрева.
  Гарантия на детали не распространяется в случае естественного износа или
  повреждения в результате нормальной эксплуатации.
  Если к велотуфлям прилагаются водозащитные пленки, определите, где следует
  установить шипы, и установите их. Затем положите водозащитные пленки на
  промежуточные подошвы туфель. Велотуфли со встроенными гайками шипов не
  нуждаются в гайках шипов и водозащитных пленках.
  Внимание! Изменение технических параметров в целях улучшения происходит без
  предварительного уведомления. (Russian)
  5,0 – 6,0 Nm
  5,0 – 6,0 N·m
  5,0 – 6,0 H·м
  *
  Pásek lze upevnit v libovolném z těchto dvou otvorů.
  * Podperu možno nainštalovať do ktoréhokoľvek z 2 otvorov na skrutku.
  *
  A tartó a 2 csavarfurat bármelyikébe felszerelhető.
  * Опора может устанавливаться в любом из двух отверстий
  для болтов.
  1,3-1,7 Nm
  1,3-1,7 N·m
  1,3-1,7 H·м
  (A)
  (A)
  * Bei einigen Modellen sind keine Distanzstücke vorhanden. (A)
  * Alcuni modelli non sono dotati di distanziali.
  * Bij sommige modellen zitten geen vulstukken (A).
  * Bazı modellerde ara parçaları (A) yoktur.
  <
  Bei Positionierung der Schuhplatte nach vorne
  >
  <
  Quando si posiziona la placchetta verso la parte anteriore
  >
  <
  De schoenplaat naar voren plaatsen
  >
  < Kilidi öne doğru yerleştirirken >
  <
  Bei Positionierung der Schuhplatte nach hinten
  >
  <
  Quando si posiziona la placchetta verso la parte posteriore
  >
  <
  De schoenplaat naar achteren plaatsen.
  >
  < Kilidi arkaya doğru yerleştirirken >
  5,0 – 6,0 N·m
  5,0 – 6,0 N·m
  {50 – 60 kgf·cm}
  *
  Der Riemen kann wahlweise an einem der beiden Schraubenlöcher
  montiert werden.
  * Il supporto può essere installato su uno qualsiasi dei due fori per bulloni.
  * De bout kan in elk van beide gaten worden aangebracht.
  *
  Destek, 2 cıvata deliğinden birine takılabilir.
  1,3 – 1,7 N·m
  1,3 – 1,7 N·m
  {13 – 17 kgf·cm}
  < Typ mit Schnallen und Riemen >
  < Tipo con fi bbie >
  < Gesp en riem >
  < Toka ve kayış tipi >
  1
  2
  2
  1
  1
  2
  2
  1
  SI-0160A-000-01
  Istruzioni per l’assistenza tecnica
  Scarpette SPD
  I Manuali d’uso sono disponibili in altre lingue su :
  http://si.shimano.com
  AVVISO IMPORTANTE
  Non smontare o alterare questo prodotto.
  Per la sicurezza, accertarsi di aver letto attentamente le presenti
  “Istruzioni manutenzione” e di usare il prodotto in modo corretto.
  Leggere attentamente le presenti Istruzioni manutenzione e conservarle in un luogo
  sicuro per eventuali consultazioni future.
  Informazioni generali per la sicurezza
  Per le corde di sicurezza che hanno bisogno di essere sostituite, contattare il punto
  vendita o un rivenditore di biciclette.
  AVVERTENZA
  – Per evitare rischi d’infortunio grave:
  LEGGERE E ATTENERSI ALLE SEGUENTI AVVERTENZE SCRUPOLOSAMENTE.
  SE NON SI SEGUONO LE AVVERTENZE, LE SCARPE POTREBBERO NON SGANCIARSI
  DAI PEDALI QUANDO LO SI DESIDERA O POTREBBERO DISTACCARSENE
  INASPETTATAMENTE O INCIDENTALMENTE PROVOCANDO SERIE FERITE.
  Procurarsi e leggere con attenzione le istruzioni per l’assistenza prima di installare le
  parti. Parti allentate, usurate o danneggiate possono causare gravi ferite al ciclista.
  Raccomandiamo vivamente di usare solo pezzi di ricambio originali Shimano.
  Queste scarpe sono progettate per andare in bicicletta. Non utilizzarle per altri scopi.
  Fare riferimento ai manuali forniti anche per i pedali.
  Imparare bene come funziona il dispositivo di blocco, prima di andare in bicicletta.
  Se si usano le scarpe SPD per la prima volta, prima di mettersi in sella poggiare un
  piede a terra ed esercitarsi nell’agganciare e nello sganciare ciascuna scarpa dal
  rispettivo pedale fi nché tali operazioni non riescono con il minimo sforzo.
  Regolare la forza di ritenzione dei pedali a proprio piacimento prima di andare in
  bicicletta.
  All’inizio, scegliere un terreno pianeggiante e uniforme che sia privo di ostacoli e acquisire
  una buona pratica nell’agganciare e sganciare ciascuna scarpa dal rispettivo pedale.
  Far attenzione che fango, sporcizia e oggetti estranei non si raccolgano nell’area di
  interfaccia tacchetto - pedale.
  Se non si sostituiscono le placchette usurate e si continua a usare le scarpe, queste
  potrebbero non sganciarsi dai pedali quando lo si desidera oppure potrebbero staccarsi
  in modo imprevisto o accidentale causando la caduta della bici e gravi lesioni personali.
  Prestare la massima attenzione quando si cammina su superfi ci bagnate o lisce; è
  facile scivolare su questi terreni. Potreste cadere e subire gravi lesioni.
  Scegliere le scarpe della misura adeguata al piede e stringere i lacci, le fascette ecc.,
  verifi cando con certezza che non vi siano parti lasche. Se le scarpe non sono ben allacciate,
  potrebbero non sganciarsi dai pedali, provocando la caduta della bici e gravi lesioni personali.
  Poiché i sandali non sono progettati per contenere completamente il collo del piede
  e il tallone, muoversi con estrema cautela quando si indossano scarpe di questo tipo.
  Assicurarsi di serrare i perni di fi ssaggio delle placchette.
  Un fi ssaggio carente potrebbe portare le placchette a ruotare sulla suola,
  impedendone lo sgancio.
  Prima di mettersi in sella, controllare che i bulloni sull’area di montaggio delle
  placchette non siano allentati.
  Prima dell’uso, accertarsi che le suole delle scarpe non siano scollate sui bordi.
  Per qualsiasi domanda riguardante l’installazione, la regolazione, la manutenzione o
  il funzionamento dei pedali, vogliate contattare un rivenditore di biciclette
  professionale.
  NOTA:
  Se non si conosce la posizione ottimale dei tacchetti, consultare la rivendita presso
  cui si è acquistato il prodotto.
  Le scarpette SPD non possono essere usate con i pedali PD-7410/PD-6500/SPD-R/
  SPD-SL.
  Quando si usano le scarpe senza placchette, accertarsi di fi ssare gli appositi
  copriplacchette.
  Dopo l’uso, usare una spazzola, una spugna bagnata, o analogo strumento per
  rimuovere con delicatezza lo sporco e il fango accumulatosi sulle scarpe, quindi
  riporre le scarpe dopo averle lasciate asciugare completamente. Uno sfregamento
  vigoroso con una spugna umida può scolorire i tessuti.
  Evitare di lavare le scarpe direttamente sotto l’acqua corrente. Il lavaggio con acqua
  può comportare, in casi estremi, la deformazione o il restringimento delle scarpe.
  Non mettere le scarpe in lavatrice o nell’asciugatrice.
  Non asciugare le scarpe con un getto d’aria calda diretto, ad esempio con un
  asciugacapelli o apparecchio analogo.
  Se le scarpe si bagnano, rimuovere l’acqua dalla superfi cie e collocarle in un’area
  ombreggiata e ben ventilata fi nché non si asciugano completamente. Per evitarne la
  deformazione, si consiglia di inserire una forma per calzature o giornali asciutti
  appallottolati nella scarpa durante l’asciugatura.
  Non lasciare la scarpetta SPD esposte a temperature uguali o superiori a 50°C,
  altrimenti queste potrebbero deformarsi.
  Le parti non sono garantite contro l’usura naturale o il deterioramento dovuti all’uso
  normale.
  Per le scarpe dotate di fogli impermeabili, fi ssare le placchette dopo aver deciso
  dove posizionarle. Quindi, posizionare i fogli impermeabili sulle intersuole delle
  scarpe. Per le scarpe con dadi placchetta integrati, non è necessario fi ssare i dadi o i
  fogli impermeabili.
  Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a
  miglioramento, senza preavviso. (Italian)
  SI-0160A-000-01
  Einbauanleitung
  SPD-Schuhe
  Wartungsanleitungen in weiteren Sprachen sind verfügbar unter :
  http://si.shimano.com
  WICHTIGE MITTEILUNG
  Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht.
  Zur Sicherheit sollten Sie diese “Wartungsanleitung” aufmerksam
  durchlesen und das Produkt entsprechend verwenden.
  Lesen Sie diese Wartungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum
  späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
  Wichtige Sicherheits Informationen
  Wenn Sie Ihren Leitfaden ersetzen wollen, kontaktieren Sie den Ort des Verkaufs oder
  Ihren Fahrradhändler.
  WARNUNG
  – Zur Vermeidung von schweren Verletzungen:
  DIE NACHSTEHENDEN WARNHINWEISE MÜSSEN AUFMERKSAM GELESEN UND
  EINGEHALTEN WERDEN.
  BEI NICHTEINHALTUNG DIESER WARNHINWEISE KÖNNEN SICH DIE SCHUHE AN DEN
  PEDALEN VERKLEMMEN ODER SICH GANZ UNERWARTET LÖSEN, WAS ERNSTHAFTE
  VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN KANN.
  Lesen Sie vor der Montage der Teile die Einbauanleitung sorgfältig durch. Bei lockeren,
  verschlissenen oder beschädigten Teilen ist eine hohe Verletzungsgefahr vorhanden.
  Es wird dringend empfohlen als Ersatzteile ausschließlich Shimano- Originalteile zu
  verwenden.
  Diese Schuhe wurden zum Einsatz beim Radfahren entwickelt. Verwenden Sie sie für
  keinen anderen Zweck als zum Radfahren.
  Lesen Sie auch die zur Verfügung gestellten Handbücher für die Pedale durch.
  Machen Sie sich vor lhrer ersten Fahrt mit dem Verschluß-mechanismus vertraut.
  Wenn Sie zum ersten Mal SPD-Schuhe benutzen, setzen Sie vor dem Fahren einen Fuß auf
  den Boden und üben Sie zuerst das Einrasten der Schuhe im Pedal und das anschließende
  Auslösen, bis Sie die Bewegung mühelos ausführen können.
  Justieren Sie vor der Fahrt das Schuhplattenverschlußsystem auf eine lhnen
  angenehme Spannung.
  Fahren Sie zunächst nur in fl achem Gelände ohne Hindernisse, bis Sie sich mit dem
  Einrasten und Auslösen der Schuhe aus den Pedalen vollständig vertraut gemacht haben.
  Vermeiden Sie die Ansammlung von Lehm, Schmutz und Fremdkörpern im Bereich
  um Schuhplatte und Pedal.
  Falls verschlissene Cleats nicht ausgetauscht und die Schuhe weiterhin verwendet
  werden, lösen sich die Schuhe unter Umständen nicht aus den Pedalen, wenn dies
  erforderlich ist, oder sie lösen sich unbeabsichtigt oder unerwartet, was zu einem
  Sturz und zu schweren Verletzungen führen kann.
  Seien Sie beim Gehen auf nassem oder glattem Boden besonders vorsichtig, da bei einem solchen
  Untergrund die Gefahr von Ausrutschen besteht. Sie könnten stürzen und sich schwer verletzen.
  Wählen Sie Schuhe, die gut sitzen, und ziehen Sie die Schuhbänder, Riemen etc. so
  fest, dass sie sich nicht lösen. Wenn die Schuhe zu locker sitzen, besteht die Gefahr,
  dass sie sich nicht aus den Pedalen lösen, was zu einem Sturz und zu schweren
  Verletzungen führen kann.
  Da Schuhe in Sandalenform den Spann und die Fersen nicht vollständig umschließen,
  seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie solche Schuhe tragen.
  Sie müssen die Schrauben anziehen, bevor Sie die Cleats befestigen.
  Bei einer unzureichenden Befestigung könnten sich die Cleats an der Sohle
  verdrehen und lassen sich eventuell nicht mehr vom Pedal lösen.
  Vergewissern Sie sich vor dem Fahren, dass die Befestigungsschrauben im
  Montagebereich der Cleats nicht locker sind.
  Achten Sie vor dem Gebrauch der Schuhe darauf, dass sich ihre Sohlen nicht an den
  Rändern lösen.
  Bei Fragen zur Montage, Einstellung, Wartung oder zum Betrieb dieser Pedale
  wenden Sie sich bitte an ein Fahrradfachgeschäft.
  HINWEIS:
  Wenn Sie Ihre optimale Cleat-Position nicht kennen, wenden Sie sich an den Händler,
  bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.
  Die SPD-Schuhe passen nicht zu den Pedalen PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
  Wenn Sie die Schuhe ohne befestigte Cleats tragen, sollten Sie die Cleat-Kappen anbringen.
  Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Schmutz an den Schuhen vorsichtig mit einer Bürste, einem
  feuchten Schwamm o. ä. und verräumen Sie die Schuhe erst, nachdem sie gründlich getrocknet
  sind. Zu starkes Reiben mit einem feuchten Schwamm kann zu einem Farbverlust führen.
  Waschen Sie die Schuhe möglichst nicht direkt unter fl ießendem Wasser. Waschen
  mit Wasser kann in seltenen Fällen dazu führen, dass die Schuhe sich verformen oder
  kleiner werden. Verwenden Sie keine Waschmaschine und keinen Wäschetrockner.
  Trocknen Sie die Schuhe nicht unter Heißluft mit einem Föhn oder einem ähnlichen Gerät.
  Wenn die Schuhe nass geworden sind, entfernen Sie das Wasser von der Oberfl äche und
  stellen Sie sie an einen schattigen und luftigen Ort, bis sie vollständig getrocknet sind.
  Um zu vermeiden, dass sich die Schuhe beim Trocknen verformen, empfi ehlt es sich,
  Schuhspanner oder zerknülltes trockenes Zeitungspapier in die Schuhe zu schieben.
  Setzen Sie die SPD-Schuhe keinen Temperaturen von 50°C oder höher aus, weil sie
  sich verformen können.
  Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale Verwendung der
  Teile wird keine Garantie gewährleistet.
  Bei Schuhen mit wasserdichten Aufl agen bringen Sie zuerst die Cleats an der
  gewünschten Stelle an. Platzieren Sie anschließend die wasserdichten Aufl agen auf
  die Zwischensohlen der Schuhe. Bei Schuhen mit integrierten Cleat-Gegenplatten
  brauchen keine Cleat-Gegenplatten oder wasserdichte Aufl agen angebracht werden.
  Änderungen vorbehalten. (German)
  SI-0160A-000-01
  Technische montage-instructies
  SPD schoenen
  Onderhoudsinstructies in andere talen zijn te vinden op :
  http://si.shimano.com
  BELANGRIJKE MEDEDELING
  Dit product niet demonteren of aanpassen.
  Met het oog op uw veiligheid dient u deze “Onderhoudsinstructie”
  zorgvuldig te lezen en het product correct te gebruiken.
  Lees deze onderhoudsinstructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek
  om later te kunnen raadplegen.
  Belangrijke veiligheidsinformatie
  Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw leverancier of
  een fi etshandel.
  WAARSCHUWING
  – Ter voorkoming van ernstig letsel:
  LEES ONDERSTAANDE WAARSCHUWINGEN ZORGVULDIG DOOR EN VOLG ZE OP.
  ALS DE WAARSCHUWINGEN NIET WORDEN OPGEVOLGD, ZULT U UW SCHOENEN
  NIET UIT DE PEDALEN KUNNEN LOSMAKEN OP HET MOMENT DAT U ZE WILT
  LOSMAKEN OF ZULLEN DEZE ONVERWACHTS OF PER ONGELUK WORDEN
  LOSGEMAAKT, HETGEEN ERNSTIG LETSEL KAN VEROORZAKEN.
  Zorg ervoor dat u de montage-instructies ter beschikking heeft en lees deze
  nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of
  beschadigde onderdelen kunnen de berijder ernstig letsel toebrengen.
  Het wordt ten sterkste aanbevolen uitsluitend originele Shimano
  vervangingsonderdelen te gebruiken.
  Deze schoenen zijn ontworpen voor gebruik tijdens fi etsen. Gebruik ze daarom
  alleen om te fi etsen.
  Raadpleeg tevens de instructiehandleidingen voor de pedalen.
  Zorg er voor dat u de werking van het vergrendel-mechanisme volledig beheerst,
  alvorens uw eerste rit te maken.
  Als u SPD schoenen voor de eerste keer gebruikt, plaatst u voor het fi etsen één voet
  op de grond en oefent u het vast- en losklikken van iedere schoen tot u dit met een
  minimale inspanning kunt doen.
  Stel voor het rijden de spankracht van het pedaal zodanig af dat ze voor u comfortabel is.
  Fiets eerst op een obstakelvrij, vlak wegdek tot u bedreven bent in het vast- en
  losklikken van de schoenen.
  Zorg er voor dat er zich geen zand, vuil en vreemde bestanddelen verzamelen op de
  kontaktvlakken van pedaal en schoenplaat.
  Als versleten schoenplaatjes niet worden vervangen en de schoenen in gebruik blijven,
  dan klikken ze wellicht niet los uit de pedalen wanneer u dit wilt of kunnen ze
  onverwacht of per ongeluk loslaten, wat leidt tot omvallen van de fi ets en ernstig letsel.
  Wees zeer voorzichtig bij het lopen op natte of gladde oppervlakken, omdat u snel
  op dergelijk terrein kunt uitglijden. U kunt vallen en zich ernstig verwonden.
  Kies schoenen die perfect om uw voeten passen en maak de schoenveters, riempjes enz.
  goed vast, zodat niets los zit. Als de schoenen losjes worden vastgemaakt, bestaat de kans
  dat ze niet losklikken uit de pedalen, wat leidt tot omvallen van de fi ets en ernstig letsel.
  Omdat sandaaltype schoenen niet zijn ontworpen voor het volledig omsluiten van de
  instap en hiel, moet u bij het dragen van dergelijke schoenen zeer voorzichtig zijn.
  Zorg dat je de bouten waarmee de plaatjes worden vastgezet stevig aandraait.
  Als de plaatjes onvoldoende zijn vastgezet, kunnen ze draaien op de zool. Dit kan
  het uitklikken belemmeren.
  Controleer voor het fi etsen of de bouten op het bevestigingsgedeelte van de
  schoenplaatjes niet loszitten.
  Zorg dat de schoenzolen voor gebruik niet loszitten bij de randen.
  Als u vragen heeft in verband met installatie, bijregeling, onderhoud of bediening van
  uw pedalen, gelieve kontakt op te nemen met een professionele fi etsenhandelaar.
  OPMERKING:
  Indien u niet weet wat de optimale positie van de schoenplaatjes is, raadpleeg dan
  de winkel waar u dit product hebt gekocht.
  SPD-schoenen kunnen niet met PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedalen worden
  gebruikt.
  Bij gebruik van de schoenen zonder bevestigde schoenplaatjes moet u de
  plaatjesafdekkingen bevestigen.
  Na gebruik moet u met een borstel, natte spons enz. voorzichtig vuil en modder van
  de schoenen verwijderen en de schoenen wegzetten nadat ze grondig zijn
  gedroogd. Overmatig schrobben met een natte spons kan leiden tot kleurverlies.
  Zorg dat de schoenen tijdens het reinigen niet rechtstreeks worden blootgesteld aan
  stromend water. Reinigen met water kan in zeldzame gevallen leiden tot vervorming
  of krimpen van de schoenen. Gebruik geen wasmachine of wasdroger.
  Droog de schoenen niet met behulp van een haardroger of een soortgelijk toestel.
  Als de schoenen nat zijn worden, verwijdert u water van de buitenkant en plaatst u
  ze in de schaduw met goede ventilatie tot ze grondig zijn gedroogd. Om vervorming
  te voorkomen wordt aangeraden tijdens het drogen een schoenspanner of
  verfrommelde droge krant enz. in de schoen te plaatsen.
  Stel de SPD schoenen niet bloot aan temperaturen van 50°C of hoger, anders kunnen
  de schoenen door de warmte kromtrekken.
  Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het
  gevolg is van normaal gebruik.
  Bij schoenen met waterproof sheets bevestigt u eerst de plaatjes, nadat u bepaald
  heeft waar u deze wilt aanbrengen. Vervolgens plaatst u de waterproof sheets
  onder de inlegzolen. Voor schoenen met geïntegreerde schroefplaten is het niet
  noodzakelijk schroefplaten of waterproof sheets te bevestigen.
  Opmerking: Specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
  SI-0160A-000-01
  Teknik Servis Talimatı
  SPD Ayakkabılar
  Diğer dillerde Servis Talimatları, aşağıdaki adreste mevcuttur :
  http://si.shimano.com
  ÖNEMLI UYARI
  Bu ürünü sökmeyin veya modifi ye etmeyin.
  Güvenlik için, bu “Servis talimatını” dikkatlice okuyun ve ürünü
  doğru şekilde kullanın.
  Bu servis talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun ve daha sonra başvurmak üzere
  güvenli bir yerde muhafaza edin.
  Önemli Güvenlik Bilgileri
  Değiştirme bilgisi için satıcınızla irtibata geçin.
  UYARI
  – Ciddi yaralanmalara meydan vermemek için:
  AŞAĞIDAKİ UYARILARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE BU UYARILARA UYUN.
  BU UYARILARA UYULMAMASI HALİNDE, AYAKKABILARINIZI İSTEDİĞİNİZ ZAMAN
  PEDALLARDAN AYIRAMAYABİLİRSİNİZ VEYA AYAKKABILAR BEKLENMEDİK YA DA
  İSTENMEYEN ŞEKİLDE PEDALLARDAN AYRILARAK CİDDİ YARALANMAYA NEDEN
  OLABİLİR.
  Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir şekilde okuyun. Gevşek,
  aşınmış veya hasar görmüş parçalar sürücünün ciddi şekilde yaralanmasına neden
  olabilir.
  Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
  Bu ayakkabılar, bisiklet sürülürken kullanılmak için tasarlanmıştır. Ayakkabıları
  bisiklet sürmek dışında herhangi bir amaç için kullanmayın.
  Ayrıca pedallar için de kullanım kılavuzlarına bakın.
  Bisikleti sürmeden önce kilit mekanizmasının nasıl çalıştığını öğrenin.
  SPD ayakkabılarını ilk kez kullanıyorsanız, sürüşten önce bir ayağınızı yere basarak
  her bir ayakkabıyla pedalı kavrayıp serbest bırakma alıştırması yapın ve hareketi
  asgari çabayla doğal şekilde yapar hale gelinceye kadar devam edin.
  Sürmeden önce, pedalın tutuş kuvvetini tercihinize göre ayarlayın.
  İlk başta engelsiz düz yolda sürün ve her bir ayakkabıyı pedala geçirme ve çıkarmaya
  kendinizi tamamen alıştırın.
  Pedal-kilit arayüz bölgesinde çamur, kir ve yabancı nesneler birikmediğinden emin
  olun.
  Aşınmış kilitler değiştirilmezse ve ayakkabılar kullanılmaya devam edilirse,
  ayakkabıları istediğiniz zaman pedallardan ayıramayabilirsiniz veya ayakkabılar
  beklenmedik veya istenmeyen şekilde pedallardan ayrılabilir ve bisikletin
  devrilmesine ya da ciddi yaralanmaya neden olabilir.
  Islak veya pürüzsüz zeminlerde çok kolay kayılabildiğinden bu tür zeminlerde çok
  dikkatli olun. Düşebilir ve ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.
  Ayaklarınıza tam uyan ayakkabılar seçin ve gevşeklik olmaması için bağcıkları,
  kayışları vb. sıkıca sabitleyin. Ayakkabılar gevşek sabitlenirse, ayakkabıların
  pedallardan çıkmayarak bisikletin devrilmesine ve ciddi yaralanmaya neden olması
  riski vardır.
  Sandalet tipi ayakkabılar ayak tarağını ve topuğu tamamen kapatacak şekilde
  tasarlanmadığından, bu tür ayakkabılar giyerken çok dikkatli olun.
  Civataları sıkarak kilitleri emniyete alın.
  Kilitlerin yeterince sıkı tespit edilmemesi taban üzerinde dönmelerine neden olabilir
  ve ayrılmalarını engelleyebilir.
  Bisikleti sürmeden önce, kilit montaj bölgesine takılan civataların gevşek olmadığını
  kontrol edin.
  Kullanmadan önce ayakkabı tabanlarının kenarlardan soyulmadığından emin olun.
  Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen
  profesyonel bisiklet satıcınıza danışın.
  NOT:
  Eğer en iyi kilit konumunu bilmiyorsanız, ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.
  SPD ayakkabıları PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedallarla kullanılamaz.
  Kilitler takılı olmadan ayakkabıları kullanırken, kilit kapaklarını mutlaka takın.
  Kullanımdan sonra, ayakkabılarda biriken kiri veya çamuru nazikçe silerek
  temizlemek için bir fırça, ıslak sünger vb. kullanın ve ayakkabıları tamamen
  kuruduktan sonra depolayın. Islak süngerle sert şekilde ovalamak, renk kaybına
  neden olabilir.
  Yıkarken ayakkabıların üzerine doğrudan akan su uygulamaktan kaçının. Su ile
  yıkamak, ender de olsa bazen ayakkabıların deforme olmasına veya çekmesine
  neden olabilir. Çamaşır makinesi veya kurutma makinesi kullanmayın.
  Ayakkabıları saç kurutma makinesi veya benzer bir alet ile üzerlerine doğrudan sıcak
  hava üfl eyerek kurutmayın.
  Ayakkabılar ıslanırsa, yüzeydeki suyu giderin ve tamamen kuruyana kadar iyi
  havalandırılan gölgelik bir yere bırakın. Deformasyonu önlemek için, ayakkabılar
  kururken içlerine ayakkabı kalıbı veya buruşturulmuş gazete kağıdı yerleştirilmesi
  önerilir.
  SPD ayakkabıları 50°C veya daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın; aksi takdirde
  ayakkabılar ısı etkisiyle deforme olabilir.
  Parçalar doğal aşınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karşı
  garantili değildir.
  Su geçirmez astarlar içeren ayakkabılar için, bunların nereye takılacağına karar
  verdikten sonra kilitleri takın. Daha sonra su geçirmez astarları ayakkabıların orta
  tabanlarına yerleştirin. Entegre kilit somunlarına sahip ayakkabılar için, kilit
  somunlarının ve su geçirmez astarların takılması gerekmez.
  Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
  (Turkish)
  © Feb. 2016 by Shimano Inc. HTR.
  (A)
  (A)
  * Some models do not have spacers (A).
  * Certains modèles n’ont pas de cales (A).
  * Algunos modelos carecen de espaciadores (A).
  * スペーサー(A)がないモデルもます。
  <
  When placing the cleat toward the front
  >
  <
  Lorsque vous placez la cale vers l’avant
  >
  <
  Al colocar la cala hacia delante
  >
  <
  前寄に取付ける場合
  >
  <
  When placing the cleat toward the rear
  >
  <
  Lorsque vous placez la cale vers l’arrière
  >
  < Al colocar la cala hacia atrás >
  <
  後寄に取付ける場合
  >
  5.0 – 6.0 N·m
  {44 – 52 in. lbs.}
  5,0 – 6,0 N·m
  {50 – 60 kgf·cm}
  5.0 – 6.0 N·m
  {50 – 60 kgf·cm}
  SI-0160A-000-00
  ご使用方法
  SPDシューズ
  取扱説明書は以下にご覧いただけます。
  http://si.shimano.com
  重要なお知らせ
  製品の分解、改造は行わないでください。
  安全のため、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、
  正しくご使用ください。
  取扱説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。
  安全のために必ずお守りください
  交換作業を必要とする事項は販売店または代理店にご相談ください。
  警告
  下記を厳守していただかないと、ペダルからシューズが外れなかったり、
  予期せずに外れたりして転倒し、重傷を負うことがあります。
  製品を取付ける時は、必ず取扱説明書などに示している指示を守ってくだ
  さい。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。
  ボルトまたはナットなどが緩んだり、製品が破損すると、突然に転倒して
  重傷を負う恐れがあります。
  このシューズはサイクリング用に設計されています。サイクリング以外の
  目的で使用しないでください。
  ペダルの取扱説明書もあわせて参照してください。
  SPDペダル/シューズの脱着機構をご使用前によく理解してください。
  初めてSPDシューズを使用する場合、片足を地面につけて、ペダルへの装
  着・解除を繰り返し練習し、十分に慣れてから走行してください。
  ペダルのクリート固定力を、自分に最適な強さに調整してから走行してく
  ださい。
  最初は周囲に段差や障害物のない平地を走行しペダルへの装着・解除に十
  分に慣れるようにしてください。
  本来の脱着性能を維持するために、クリートおよびビンディング部に付着
  した泥などは取除いてください。
  摩耗したクリートを交換しないで乗り続けると、ペダルからシューズが外
  れなかったり、予期せずに外れたりして転倒し、重傷を負う恐れがありま
  す。
  濡れた場所やなめらかな所などでは滑りやすいので、歩行時には十分注意
  してください。転倒して重傷を負う恐れがあります。
  自分の足に合ったシューズを選び、使用時は靴ひも・ストラップなどを緩
  み無いようにしっかり締めてください。緩んだ状態で着用するとペダルか
  らシューズが外れず転倒し、重傷を負う恐れがあります。
  サンダルタイプのシューズは甲やかかと全体を覆うように設計されていま
  せんので、十分に注意してください。
  クリート固定部のボルトは確実に固定してください。クリートの固定が不
  十分だと解除時クリートがソールに対して回転し、解除できなくなる恐れ
  があります。
  走行前にクリートの固定部のボルトに緩みが無いか確認してから使用して
  ください。
  靴底の周囲の接着が剥がれていないことを確認してから使用してください。
  不明な点については購入された販売店へご相談ください。
  使用上の注意:
  自分に最適なクリート位置がわからない方は購入された販売店へご相談く
  ださい。
  PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SLにはご使用できません。
  クリートを取付けないで使用する場合、クリートキャップを取付けてくだ
  さい。
  使用後はシューズに付着した泥、よごれは、ブラシで払い落とすか湿らせ
  たスポンジなどで軽く擦って落とし、良く乾かしてから保管してくださ
  い。濡れたスポンジで強く擦ると色落ちする場合があります。
  水流を直接かけて洗うことは避けてください。また水洗いした場合、まれ
  にシューズが変形したり縮む可能性があります。洗濯機・乾燥機を使用し
  ないでください。
  シューズは、ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
  濡れた場合はシューズ表面の水分を取り、風通しの良い日陰で十分に乾燥
  してください。乾燥時は変形を防止するため、シューキーパーを使用する
  か、乾いた新聞紙などを丸めてシューズ内に入れることを推奨します。
  50℃以上になる環境には放置しないでください。シューズが変形する可能
  性があります。
  通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の劣化は保証いたしませ
  ん。
  防水シートが同梱されているシューズは、クリート取付け位置を決めた
  後、クリートを取付けてください。その後、防水シートをミッドソールの
  上に貼付けてください。クリートナットが内蔵されているシューズはクリ
  ートナットの取付け、防水シートを貼付ける作業は必要ありません。
  SI-0160A-000-00
  Technical Service Instructions
  SPD Shoes
  Service Instructions in further languages are available at:
  http://si.shimano.com
  IMPORTANT NOTICE
  Do not disassemble or alter this product.
  For safety, make sure to carefully read this “Technical Service
  Instructions” and use the product correctly.
  Read these service instructions carefully, and keep them in a safe place for later
  reference.
  Important Safety Information
  Guidelines that require replacement, contact the place of purchase or a bicycle dealer.
  WARNING
  – To avoid serious injuries:
  BE SURE TO READ AND FOLLOW THE BELOW WARNINGS CAREFULLY.
  IF THE WARNINGS ARE NOT FOLLOWED, YOUR SHOES MAY NOT COME OUT OF THE
  PEDALS WHEN YOU INTEND OR THEY MAY COME OUT UNEXPECTEDLY OR
  ACCIDENTALLY, AND SERIOUS INJURY MAY RESULT.
  Obtain and read the service instructions carefully prior to installing the parts. Loose,
  worn, or damaged parts may cause serious injury to the rider.
  We strongly recommend only using genuine Shimano replacement parts.
  These shoes are designed for use when cycling. Do not use them for any purpose
  other than cycling.
  Refer to the instruction manuals for the pedals also.
  Understand how the locking mechanism works before you ride.
  If using SPD shoes for the fi rst time, before riding place one foot on the ground and practice
  engaging and releasing each shoe from its pedal until you can do so with minimal effort.
  Before riding, adjust the retention force of the pedal to your liking.
  At fi rst, ride on level ground with even terrain that is obstacle-free and fully
  accustom yourself to engaging and releasing each shoe from its pedal.
  Make sure that mud, dirt, and foreign objects don’t build up in the pedal-cleat
  interface area.
  If worn out cleats are not replaced and the shoes continue to be used, the shoes may
  not come out of the pedals when you intend or they may come out unexpectedly or
  accidentally, resulting in the bicycle collapsing and serious injury.
  Use extreme caution when walking on wet or smooth surfaces as it is easy to slip on
  such terrain. You may fall and be seriously injured.
  Choose shoes that fi t your feet well and fasten the shoelaces, straps, etc., securely ensuring
  that there is no looseness. If the shoes are fastened loosely, there is a risk that the shoes
  will fail to release from the pedals, resulting in the bicycle collapsing and serious injury.
  Since sandal-type shoes are not designed to fully enclose the instep and heel, use
  extra caution when wearing such shoes.
  Make sure to secure the bolts for fi xing the cleats. Insuffi cient fi xing of the cleats
  may cause them to rotate on the sole and prevent them from being disengaged.
  Before riding, check that the bolts attached to the cleat mount area are not loose.
  Make sure that the shoe soles are not peeling at the edges before use.
  If you have any questions regarding methods of installation, adjustment,
  maintenance or operation, please contact a professional bicycle dealer.
  NOTE:
  If you do not know your optimal cleat position, consult with the sales shop from
  which you purchased this product.
  SPD shoes cannot be used with PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL pedals.
  When using the shoes without the cleats attached, make sure to attach the cleat
  caps.
  After use, make sure to use a brush, wet sponge, etc., to gently scrub off any dirt and
  mud that has built up on the shoes, and store the shoes once they have thoroughly
  dried off. Forceful scrubbing with a wet sponge may lead to a loss of color.
  Avoid applying running water directly to the shoes when washing. Washing with
  water may lead, in rare cases, to the shoes deforming or shrinking. Do not use a
  washing machine or clothes dryer.
  Do not dry the shoes by directing hot air at them using a dryer or similar appliance.
  If the shoes get wet, remove any water on the surface and place them in a shady
  area with good ventilation until they have thoroughly dried off. To prevent
  deformation, it is recommended to place a shoe tree or some crumpled dry
  newspaper etc., in the shoe when drying.
  Do not leave the SPD shoes exposed to temperatures of 50°C or higher, otherwise
  the shoes may become warped by heat.
  Parts are not guaranteed against natural wear or deterioration resulting from
  normal use.
  For shoes including waterproof sheets, attach the cleats after deciding where to
  attach them. Then place the waterproof sheets on the midsoles of the shoes. For
  shoes with integrated cleat nuts, it is unnecessary to attach cleat nuts or
  waterproof sheets.
  Please note: specifi cations are subject to change for improvement without notice. (English)
  *
  The support can be installed on either of the 2 bolt holes.
  *
  De bout kan in elk van beide gaten worden aangebracht.
  *
  El soporte puede instalarse en cualquiera de los dos orifi cios para
  pernos.
  * 二か所どちにも取付け可能です。
  1.3 – 1.7 N·m
  {11 – 15 in. lbs.}
  1,3 – 1,7 N·m
  {13 – 17 kgf·cm}
  1.3 – 1.7 N·m
  {13 – 17 kgf·cm}
  3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan
  One Holland, Irvine, California 92618, U.S.A. Phone: +1-949-951-5003
  Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands Phone: +31-341-272222
  SHIMANO EUROPE B.V.
  SHIMANO AMERICAN CORPORATION
  SHIMANO INC.
  < Buckle & strap type >
  < Type à boucle et bride >
  < Tipo de hebilla y cordón >
  < バックル&ストラップタイプ >
  1
  2
  2
  1
  1
  2
  2
  1
  SI-0160A-000-00
  Instructions de montage
  Chaussures SPD
  Des consignes d’entretien sont disponibles dans d’autres
  langues, à l’adresse suivante:
  http://si.shimano.com
  AVERTISSEMENT IMPORTANT
  Ne pas démonter ou modifi er ce produit.
  Pour votre sécurité, assurez-vous de lire attentivement ces
  “Consignes d’entretien” et d’utiliser le produit à bon escient.
  Lisez attentivement ces instructions de service et conservez-les dans un endroit sûr.
  Informations générales concernant la sécurité
  Veuillez contactez le lieu d’achat ou le revendeur de la bicyclette pour les instructions
  relatives au remplacement.
  AVERTISSEMENT
  – Pour éviter des blessures graves:
  VEILLEZ À LIRE ET À RESPECTER AVEC ATTENTION LES AVERTISSEMENTS MENTIONNÉS
  CI-DESSOUS.
  SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES AVERTISSEMENTS, VOS CHAUSSURES RISQUENT DE NE PAS
  SORTIR DES PÉDALES LORSQUE VOUS LE VOULEZ OU ELLES RISQUENT DE SE DÉGAGER DE
  MANIÈRE INATTENDUE OU ACCIDENTELLE, ENTRAÎNANT AINSI DES BLESSURES GRAVES.
  Avant de procéder au montage des pièces, se procurer et lire attentivement les
  instructions de montage. Des pièces desserrées, usées ou détériorées peuvent être à
  l’origine d’accidents graves.
  Il est vivement conseillé de n’utiliser que des pièces de rechange Shimano d’origine.
  Ces chaussures sont conçues pour la pratique du vélo. Veuillez ne pas les utiliser à
  d’autres fi ns.
  Reportez-vous également aux modes d’emploi des pédales.
  Comprendre le fonctionnement du mécanisme de blocage avant de prendre la route.
  Si vous utilisez des chaussures SPD pour la première fois, veuillez effectuer les exercices
  suivants avant de prendre la route : placez un pied au sol et entraînez-vous à enclencher et
  désenclencher chaque chaussure jusqu’à ce que vous maîtrisiez parfaitement le geste.
  Avant de prendre la route, régler la tension de blocage des pédales à sa convenance.
  Entraînez-vous d’abord sur un terrain plat sans obstacle afi n de vous habituer à
  enclencher et désenclencher chaque chaussure.
  Veiller à ce que de la boue, poussière, etc. ne s’accumulent pas entre la pédale et le taquet.
  Si les cales usées ne sont pas remplacées au fur et à mesure, les chaussures risquent de ne
  pas glisser des pédales lorsque vous le souhaitez ou elles risquent de glisser de façon
  inattendue ou par accident. Vous vous exposez alors à une chute et à des blessures graves.
  Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous marchez sur des surfaces mouillées ou
  lisses afi n de ne pas glisser. Vous risqueriez alors de tomber et de vous blesser grièvement.
  Choisissez des chaussures adaptées à vos pieds et attachez bien les lacets, brides, etc. afi n
  qu’elles ne se desserrent pas. Si vous ne serrez pas suffi samment vos chaussures, vous risquez
  de ne pas pouvoir les dégager des pédales et de chuter, vous exposant ainsi à des blessures
  graves.
  Puisque les chaussures type sandale ne sont pas conçues pour enfermer entièrement
  le cou-de-pied et le talon, veuillez redoubler de prudence lorsque vous les portez.
  Veillez à bien serrer les boulons lorsque vous fi xez les cales.
  En raison d’un serrage insuffi sant des cales, ces dernières pourraient pivoter sous la
  semelle, empêchant tout dégagement.
  Avant de prendre la route, assurez-vous que les boulons fi xés sur les montures des
  cales sont bien serrés.
  Assurez-vous que les semelles de la chaussure ne se décollent pas sur les bords avant
  utilisation.
  Pour des informations supplémentaires concernant le montage, le réglage, l’entretien ou le
  fonctionnement de vos pédales, adressez-vous à un concessionnaire de bicyclette professionnel.
  REMARQUE:
  Si vous ne connaissez pas votre meilleure position de taquet, adressez-vous au
  magasin où vous avez acheté ce produit.
  Les chaussures SPD ne peuvent pas être utilisées avec les pédales PD-7410/PD-6500/
  SPD-R/SPD-SL.
  Si vous utilisez les chaussures sans fi xer les cales sur la pédale, assurez-vous d’attacher
  les protections.
  Après utilisation, veillez à utiliser une brosse ou une éponge mouillée pour enlever
  délicatement la poussière et la boue accrochées aux chaussures, puis rangez ces
  dernières lorsqu’elles sont complètement sèches. Un nettoyage énergique avec une
  éponge mouillée peut entraîner une perte de couleur.
  Évitez d’appliquer de l’eau courante directement sur les chaussures lors du nettoyage. Le
  lavage à l’eau peut dans de rares cas provoquer une déformation ou un rétrécissement
  des chaussures. Ne passez pas les chaussures à la machine à laver ou au sèche-linge.
  Ne séchez pas les chaussures à l’aide d’un séchoir ou de tout autre appareil
  dégageant de l’air chaud.
  Si les chaussures prennent l’humidité, enlevez l’eau éventuellement présente en surface
  et placez les chaussures dans un endroit ombragé bien ventilé jusqu’à ce qu’elles aient
  entièrement séché. Afi n d’empêcher toute déformation, il est recommandé de placer un
  embauchoir ou du papier journal froissé à l’intérieur de la chaussure pendant le séchage.
  Ne pas laisser les chaussures SPD exposées à des températures de 50°C ou plus, sinon
  les chaussures risqueront d’être déformées par la chaleur.
  Les pièces ne sont pas garanties contre l’usure naturelle ou la détérioration résultant
  d’une utilisation normale.
  Pour les chaussures avec membranes étanches, fi xez les cales une fois la position
  d’attache des membranes déterminée. Placez ensuite les membranes étanches sur les
  semelles intermédiaires des chaussures. Pour les chaussures avec écrous de cale
  intégrés, il n’est pas nécessaire de fi xer les écrous de cales ni les membranes étanches.
  Sous réserve de changement des spécifi cations sans préavis pour l’amélioration du produit. (French)
  SI-0160A-000-00
  Instrucciones de servicio técnico
  Zapatillas SPD
  Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en :
  http://si.shimano.com
  AVISO IMPORTANTE
  No desarmar o cambiar este producto.
  Por motivos de seguridad, lea atentamente estas “Instrucciones
  de servicio” y utilice correctamente el producto.
  Lea estas instrucciones de servicio detenidamente, y guárdelas en un lugar seguro
  para poder consultarlas en el futuro.
  Información general de seguridad
  Para conseguir instrucciones que necesiten sustitución, póngase en contacto con la
  tienda o con el representante de la tienda donde lo compró.
  ADVERTENCIA
  – Para evitar heridas serias:
  LEA LAS ADVERTENCIAS MOSTRADAS A CONTINUACIÓN Y RESPÉTELAS ESTRICTAMENTE.
  DE NO SEGUIRSE LAS ADVERTENCIAS, SUS ZAPATILLAS PODRÍAN NO SALIR DE LOS
  PEDALES EN EL MOMENTO DESEADO O PODRÍAN SALIRSE DE FORMA INESPERADA O
  ACCIDENTAL, PROVOCANDO LESIONES CORPORALES GRAVES.
  Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones de servicio antes de instalar las partes.
  Las partes fl ojas, desgastadas o dañadas pueden causarle heridas graves al ciclista.
  Recomendamos especialmente usar sólo partes de repuesto genuinas Shimano.
  Estas zapatillas están diseñadas para su uso al ir en bicicleta. No las utilice para fi nes
  distintos al ciclismo.
  Consulte también los manuales proporcionados para los pedales.
  Comprenda como funciona el mecanismo de bloqueo antes de montar en la bicicleta.
  Si utiliza zapatillas SPD por primera vez, antes de circular coloque un pie en el suelo y
  practique enganchando y desenganchando cada una de las zapatillas en el pedal hasta que
  el movimiento requiera el mínimo esfuerzo.
  Antes de comenzar a correr, ajuste a satisfacción el sistema de fi jación del pedal.
  Al principio, conduzca sobre una superfi cie nivelada con un terreno uniforme que no
  presente obstáculos y acostúmbrese a enganchar y desenganchar cada una de las
  zapatillas del pedal correspondiente.
  Asegúrese que no hay barro, suciedad u otros objetos en la zona de contacto entre
  el pedal y el sistema de fi jación.
  Si las calas desgastadas no se sustituyen y se siguen utilizando las zapatillas, es
  posible que las zapatillas no se desenganchen de los pedales cuando usted lo desee o
  pueden desengancharse de forma inesperada o accidental, provocando la caída de la
  bicicleta y una lesión grave.
  Tenga extremo cuidado al caminar sobre superfi cies húmedas o lisas, puesto que es
  fácil resbalar sobre dicho tipo de terreno. Podría caerse y sufrir lesiones de gravedad.
  Elija zapatillas de su talla y sujete los cordones, las correas, etc. de forma segura para
  asegurarse de que no haya holgura. Si las zapatillas no se aprietan correctamente,
  existe el riesgo de que las zapatillas no se desenganchen de los pedales, lo que
  provocaría la caída de la bicicleta y una lesión grave.
  Las zapatillas de tipo sandalia no están diseñadas para incluir completamente el
  empeine y el talón, por lo que debe tener mucho cuidado si lleva ese tipo de calzado.
  Apriete los pernos para fi jar las calas.
  Una sujeción insufi ciente de las calas podría provocar su giro en la suela e impedir su
  desenganche.
  Antes de montar en la bicicleta, compruebe que los pernos fi jados a la zona de
  montaje de la cala no estén sueltos.
  Antes de utilizarlas, asegúrese de que las suelas de las zapatillas no se estén
  despegando de los bordes.
  Si tiene alguna duda sobre la instalación, el ajuste, mantenimiento u operación de
  los pedales, consulte con un profesional en su tienda de venta de bicicletas.
  NOTA:
  Si no sabe la posición óptima del taco, póngase en contacto con la tienda donde
  adquirió este producto.
  Las zapadillas SPD no pueden ser usadas con pedales PD-7410/PD-6500/SPD-R/SPD-SL.
  Si utiliza las zapatillas sin las calas montadas, asegúrese de fi jar las tapas de las calas.
  Después del uso, asegúrese de utilizar un cepillo, una esponja húmeda, etc. para
  frotar suavemente y eliminar la suciedad y el barro que se haya acumulado en las
  zapatillas, y guarde las zapatillas una vez están bien secas. Si se frota en exceso con
  una esponja húmeda, puede producirse una decoloración.
  Evite aplicar agua corriente directamente en las zapatillas al lavarlas. En casos poco
  frecuentes, si las zapatillas se lavan con agua pueden deformarse o encogerse. No
  utilice una lavadora o secadora.
  No seque las zapatillas dirigiendo aire caliente sobre ellas con un secador o aparato
  similar.
  Si las zapatillas se humedecen, elimine el agua de la superfi cie y colóquelas en una
  zona a la sombra con buena ventilación hasta que se hayan secado a fondo. Para
  evitar que se deforme, se recomienda colocar una horma o papel de periódico
  arrugado, etc. en la zapatilla cuando se esté secando.
  No deje las zapatillas SPD expuestas a temperaturas de 50°C o más, de lo contrario
  las zapatillas se pueden deformar por el calor.
  Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del
  uso normal.
  En las zapatillas que cuentan con láminas impermeables, fi je las calas después de
  decidir dónde fi jarlas. A continuación, coloque las láminas impermeables en las
  entresuelas de las zapatillas. En las zapatillas con tuercas para calas integradas, no
  es necesario fi jar tuercas para calas ni laminas impermeables.
  Nota: las especifi caciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Shimano SH-ME5 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Shimano SH-ME5 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Shimano SH-ME5, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Fără categorie și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 6.7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Olandeză, Finlandeză, Chineză, Sloven, Maghiară, Grec, Slovacă, Turc, Norvegiană, Engleză, Rusă, Polonez, Daneză, Portugheză, Suedeză, Italiană, Franceză, Germană, Croat. Aveți o întrebare despre Shimano SH-ME5 sau aveți nevoie de ajutor?

Specificații Shimano SH-ME5

Brand Shimano
Model SH-ME5
Produs Fără categorie
EAN 4524667062769
Limbă Română, Olandeză, Finlandeză, Chineză, Sloven, Maghiară, Grec, Slovacă, Turc, Norvegiană, Engleză, Rusă, Polonez, Daneză, Portugheză, Suedeză, Italiană, Franceză, Germană, Croat
Tipul fișierului PDF
- 42 EUE
Caracteristici
Greutate 385
Destinat pentru grupul de vârstă Adult
Tipul de gen Bărbat
Culoare dominantă produs Negru
Colorit Mo✗ton
Închidere cu copci și găitane
Valoare mărime 1 42
Valoarea vârstă 1 EUE
Material
Material superior Sintetic
Material talpă exterioară Cauciuc
Michelin

Produse înrudite Shimano SH-ME5

  Manuale de produse conexe

  Fără categorie Shimano

  Adăugați manual

  Aveți un manual pe care doriți să îl adăugați?