Manual de utilizare SilverCrest H14269

SilverCrest H14269
(1)
 • Nr. pagini: 2
 • Tipul fișierului: PDF
 • GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IEGB/IE GB/IEGB/IE
  GB/IE GB/IE GB/IE
  2 3 4 5 6 7 8
  10 11 12 13 14 15 16 17
  19 20 21 22 23 24 25 26
  28 29 30 31 32 33 34 35
  9
  18
  27
  36 SESESESESESESESE
  Du kan även aktivera och deaktivera isvarnaren i
  normalt läge.
  j Tryck åter på en av knapparna isvarning PÅ / AV
  1
  . Isvarna-
  ren är aktiverad, när symbolen “
  ” visas på displayen
  5
  .
  Hänvisning: omedelbart när utomhustemperaturen når sig-
  nalområdet ljuder en varningssignal i 16 sekunder med 5-mi-
  nuters mellanrum. Vid dessa temperaturer finns det risk för
  halt väglag. Var särskilt uppmärksam och anpassa ditt sätt att
  köra. Tryck på en valfri knapp för att stänga av varningssig-
  nalen.
  Q
  Sparade temperaturer
  j Tryck på knappen MODE
  2
  , i normalt läge, för att visa den
  högsta sparade temperaturen (MAX).
  j Tryck på knappen MODE
  2
  igen, för att visa den lägsta
  sparade temperaturen (MIN).
  Q
  Nollställning av temperaturminnet
  j Tryck på knappen MODE
  2
  , i normalt läge, för att visa den
  högsta sparade temperaturen (MAX). Tryck på knappen RE-
  SET
  3
  , för att radera de sparade värdena.
  j Tryck på knappen MODE
  2
  igen, för att visa den lägsta
  sparade temperaturen (MIN). Tryck på knappen RESET
  3
  ,
  för att radera de sparade värdena.
  j Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen RESET
  3
  .
  3. Ställ in minnet (Reset)
  I displayfältet
  6
  blinkar “
  iD
  ”.
  j Tryck på knappen MODE
  2
  , för att välja mellan daglig
  iD
  ” eller manuell Reset ”
  -,-
  “.
  j Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen RESET
  3
  .
  Daglig Reset:
  Vid denna inställning sparas det senaste dygnets lägsta och
  högsta temperatur och raderas vid midnatt.
  Manuell Reset:
  Denna inställning möjliggör manuell radering av de temperaturer
  som sparats.
  4. Aktivering / deaktivering av isvarnare
  Display
  5
  och
  6
  blinkar. Signalområdet 3.0 °C till
  1.0 °C visas.
  j Tryck på knappen MODE
  2
  , för att aktivera isvarnaren. I
  displayfältet
  5
  blinkar “ ”.
  j Tryck på knappen MODE
  2
  igen, för att deaktivera isvarna-
  ren. I displayfältet
  5
  släcks symbolen för isvarnaren.
  j Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen RESET
  3
  .
  Q
  Inställning
  Hänvisning: varje gång man sätter i batteriet eller om man
  trycker och håller ned knapparna MODE
  2
  och RESET
  3
  i 2
  sekunder visas alla uppgifter kort på displayen och apparaten
  kopplar där- efter om till läget “Inställningar”. Inställningarna kan
  utföras i följande ordningsföljd.
  1. Tidsinställning
  I displayfältet tid
  4
  blinkar
  1 2  h ®
  ”.
  j Tryck på knappen MODE
  2
  för att välja mellan 12 och
  24 timmars inställning.
  j Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen RESET
  3
  .
  I displayfältet tid
  4
  visas “
  00:00
  , om du aktive-
  rat 24 timmars läget. I displayfältet tid
  4
  visas
  12:00
  , om du aktiverat 12 timmars läget.
  j Ställ in tiden, genom att trycka på knappen MODE
  2
  resp.
  håller denna knapp intryckt för att ställa fram siffrorna.
  j Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen RESET
  3
  .
  2. Välj Celsius / Fahrenheit
  Displayfältet för utomhustemperatur
  5
  och inom-
  hustemperatur
  6
  blinkar.
  j Tryck på knappen MODE
  2
  , för att välja mellan Celsius
  (°C) eller Fahrenheit (°F).
  Q
  Idrifttagande
  Q
  Att sätta i / byta batteri
  j Öppna batterifacket på apparatens baksida genom att föra
  fram batterifackets lock enligt pilriktningen.
  j Sätt i det medföljande batteriet och beakta polariteten resp.
  byt ut det förbrukade batteriet mot ett nytt.
  j Stäng batterifacket igen.
  Q
  Montering
  För montering rekommenderar vi dubbelhäftande tejp (ingår ej).
  Med hjälp av sådan tejp kan termometern monteras på nästan
  alla jämna ytor. Beakta anvisningarna från tejpens tillverkare.
  j Rengör monteringsytan med ett fettlösande medel och an-
  vänd ej skurande eller kemiska rengöringsmedel.
  j Sätt fast utomhusgivaren
  7
  på fönsterkarmen eller bakom
  stötfångaren på din bil.
  Q
  Drift / användning
  Hänvisning: efter ca 8 sekunder kopplar apparaten tillbaka till
  normalt läge, oavsett vilker läge som ställts in. Inomhus- och utom-
  hustemperaturen och tiden visas.
  produktens inställningar eller ta ur batterierna en kort stund
  om produkten har en funktionsstörning.
  Q
  Säkerhetsinformation för hantering
  och användning av batterier
  g EXPLOSIONSRISK! Ladda aldrig upp batterierna!
  J Håll batterierna borta från barn, kasta dem ej i öppen eld,
  kortslut dem inte och ta inte isär dem.
  J Uppsök omedelbart läkare, om ett batteri skulle råka sväljas.
  J Beakta rätt polaritet när du sätter i batterierna.
  J Undvik extrema villkor och temperaturer som kan påverka
  batterierna, till exempel på element. Annars finns risk att
  batterierna läcker.
  J Undvik beröring med hud, ögon och slemhinnor, ifall vätska
  har runnit ut ur batteriet. Om du kommit i beröring med batte-
  risyra: tvätta och spola noga med en riklig mängd klart
  vatten. Uppsök läkare omedelbart.
  J Vid behov rengör batteriets och apparatens kontakter innan
  du sätter i batteriet.
  J Det förbrukade batteriet måste avlägsnas ur apparaten
  omedelbart. Annars finns risk för att batteriet läcker.
  J Ta ut batterierna ur apparaten om du inte tänker använda
  den på ett tag.
  inte använda apparaten som leksak.
  VARNING!
  Placera ej termometern i närheten av en
  airbag, vid utlösning av denna kan personskador uppstå.
  J Montera ej apparaten på framrutan precis framför föraren.
  Den kan förorsaka försämrad sikt och distrahera föraren.
  J Låt de uppgifter som visas på displayen inte påverka din
  koncentration på trafiken.
  J Kontrollera att alla delar är oskadade. Om skadade delar
  monteras finns risk för personskador.
  J Kontrollera att alla delar monterats fackmässigt. Vid ej fack-
  mässig montering finns risk för personskador.
  J Utsätt ej apparaten för
  - extrema temperaturer,
  - starka vibrationer,
  - stark mekanisk belastning,
  - direkt solljus,
  - fuktighet.
  J Produkten innehåller elektroniska komponenter. Placera inte
  produkten i närheten av störkällor mobiltelefoner, radio, CB-
  radio, fjärrkontroller eller mikrovågsugn osv. Radiosignalens
  mottagning kan störas. Ta bort sådan utrustning inom termo-
  meterns räckvidd. Statisk elektricitet kan medföra funktionsstör-
  ningar.
  Tryck RESET
  3
  och MODE
  2
  samtidigt för att återställa
  CLOCK = tid
  AM = förmiddag (tid - 12 timmars inställning)
  PM = eftermiddag (tid - 12 timmars inställning)
  Q
  Tekniska data
  Driftspänning: 1,5 V DC
  Batterityp: 1,5 V , AA
  Temperatur mätområde inomhus: –10 °C till +50 °C
  Temperatur mätområde utomhus: –50 °C till +70 °C
  Tolerans: (–50 °C till 0 °C) ± 2 °C
  (0 °C till +30 °C) ± 1 °C
  (+30 °C till +70 °C) ± 2 °C
  Signalområde isvarning: –1 °C till +3 °C
  Utomhusgivarens kabellängd: ca 3 m
  Q
  Säkerhet
  Säkerhetsinformation
  J Barn och personer med bristande kunskaper eller erfarenhet
  samt personer med nedsatta fysiska, motoriska hinder, handi-
  kappade personer eller barn skall om möjligt inte använda
  apparaten utan uppsikt eller handledning av säkerhetsansva-
  rig person. Barn skall hållas under uppsikt och får absolut
  SEFIFI
  SE
  ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig
  användning. Denna produkt är ej avsedd för yrkesmässig
  användning.
  Q
  Leveransomfång
  1 x digital termometer med utomhusgivare och ca 3 m kabel
  1 x 1,5 V
  , AA batteri
  1 x bruksanvisning
  Q
  Beskrivning av delarna
  1
  Isvarning PÅ / AV
  2
  MODE- (funktions-) knapp
  3
  RESET-knapp
  4
  Displayfält tid
  5
  Displayfält utomhustemperatur
  6
  Displayfält inomhustemperatur
  7
  Utomhusgivare
  8
  Högtalare
  Display, data
  IN = inomhustemperatur
  OUT = utomhustemperatur
  MAX = högsta sparade temperaturen
  MIN = lägsta sparade temperaturen
  = isvarning
  Digital termometer
  Q
  Inledning
  Bruksanvisningen är en av denna produkts bestånds-
  delar. Den innehåller viktiga hänvisningar för säkerhet,
  användning och avfallshantering.
  Läs igenom alla hänvisningar beträffande hantering och säkerhet
  innan du använder produkten för första gången. Använd appara-
  ten endast enligt beskrivningen och endast för angivna använd-
  ningsområden. Överlämna samtliga handlingar om du överlåter
  produkten till en tredje person.
  Q
  Ändamålsenlig användning
  Den digitala, batteridrivna termometern används för att fastställa
  temperaturen inomhus (med hjälp av den inbyggda termogivaren)
  och utomhus (med hjälp av den externa givaren). Dessa tempera-
  turer och tiden visas på displayen samtidigt.
  Dessutom är apparaten utrustad med ett minne för det lägsta och
  det högsta värdet. Temperaturen kan visas i Celsius (°C) eller Fah-
  renheit (°F). Mätområdets temperaturgränser får varken över- eller
  underskridas. Den digitala termometern är avsedd att användas i
  byggnader eller i fordon (husvagnar, husbilar etc.). Andra använd-
  ningar eller förändringar på produkten gäller som ej ändamålsen-
  liga och kan förorsaka personskador eller sakskador. Tillverkaren
  Q
  Åtgärdande av fel
  Fel Orsak / åtgärd
  Fel temperatur visas Mätningen påverkas, till exempel genom direkt
  solljus, luftkonditionering eller värmefläkt - ta
  bort utomhusgivaren från den störande omgiv-
  ningen.
  Displayen blir svagare /
  fel temperatur
  Batteriet är förbrukat eller batteriets kontakter
  är förorenade - rengör kontakterna, resp. sätt i
  nytt batteri.
  Svart display Temperaturerna befinner sig utanför mätområ-
  det eller apparaten har utsatts för direkt solljus
  för länge.
  Siffror visas
  oregelbundet
  Ta ut batteriet och sätt i det igen med
  rätt polaritet.
  Det är möjligt att appara-
  tens normala funktion
  påverkas av elektromagne-
  tiska störningar
  Genomför en RESET enligt beskrivningen.
  Q
  Rengöring och skötsel
  j Rengör apparaten endast på utsidan med en mjuk torr putsduk.
  j Använd under inga omständigheter vätskor eller rengörings-
  medel då dessa skadar apparaten.
  j Rengör utomhusgivaren med en endast lätt fuktad putsduk.
  FI FI FI FIFI
  GB/IE GB/IE
  j Paina MODE-painiketta
  2
  uudestaan pienimmän lämpötilan
  (MIN) hakemiseksi muistista. Paina RESET-painiketta
  3
  tallennettujen arvojen poistamiseksi.
  Q
  Häiriöiden korjaus
  Häiriö Syy / korjaustoimenpide
  Väärän lämpötilan näyttö Mittaukseen vaikuttaa esim. suora auringon-
  paiste, ilmastointi tai lämpöpuhallin. Siirrä laite
  ja ulkoanturi pois vaikutusalueelta.
  Näyttötekstit heikkenevät /
  väärän lämpötilan näyttö
  Pariston teho heikko tai likaiset liittimet – puh-
  dista liittimet ja aseta paristo, tarvittaessa uusi
  sellainen, paikoilleen.
  Näyttö on mustana Lämpötilat ovat mittausalueen ulkopuolella tai
  laite on altistunut liian pitkään suoralle aurin-
  gonpaisteelle.
  Epäsäännöllinen
  numeronäyttö
  Ota paristo pois ja laita se takaisin paikoilleen.
  On mahdollista, että
  elektromagneettiset häiriöt
  heikentävät tuotteen nor-
  maaleja toimintoja
  Suorita RESET kuvauksen mukaisesti.
  kytkemiseksi pois päältä. Näyttökentästä
  5
  häviää jäätymis-
  varoituksen symboli.
  j Vahvista valinta painamalla RESET-painiketta
  3
  .
  Myös tavallisessa näyttötilassa jäätymisvaroituk-
  sen voi kytkeä päälle ja pois pääl.
  j Paina painiketta jäätymisvaroitus PÄÄLLE / POIS
  1
  . Jäätymis-
  varoitus on päällä, kun symboli “
  ” näkyy näyttökentässä
  5
  .
  Huomaa: Välittömästi ulkolämpötilan saavutettua toiminta-
  alueen kuuluu varoitusääni 5 minuutin välein, 16 sekunnin
  ajan. Kyseisellä lämpötila-alueella on vaarana, että tiet jääty-
  vät tai ovat jo jäässä. Ole tällöin erityisen tarkkaavainen ja
  sopeuta ajokäyttäytymisesi tilanteeseen. Paina jotakin
  painiketta varoitusäänen kytkemiseksi pois päältä.
  Q
  Lämpötilamuistista haku
  j Paina tavallisessa näyttötilassa MODE-painiketta
  2
  suurim-
  man lämpötilan (MAX) hakemiseksi muistista.
  j Paina MODE-painiketta
  2
  uudestaan pienimmän lämpötilan
  (MIN) hakemiseksi muistista.
  Q
  Lämpötilamuistin nollaus
  j Paina tavallisessa näyttötilassa MODE-painiketta
  2
  suurim-
  man lämpötilan (MAX) hakemiseksi muistista. Paina RESET-
  painiketta
  3
  tallennettujen arvojen poistamiseksi.
  j Paina MODE-painiketta
  2
  valitaksesi celsius- (°C) tai fahren-
  heitasteet (°F).
  j Vahvista valinta painamalla RESET-painiketta
  3
  .
  3. Muistitilan (nollaus) asetus
  Näyttökentässä
  6
  vilkkuu
  iD
  ”.
  j Paina MODE-painiketta
  2
  valitaksesi päivittäinen “
  iD
  ” tai
  manuaalinen nollaus ”
  -.-
  ”.
  j Vahvista valinta painamalla RESET-painiketta
  3
  .
  Päivittäinen nollaus:
  Tässä tilassa muistissa säilyvät viimeisten 24 tunnin suurimmat ja
  pienimmät lämpötilat, ja ne poistetaan muistista aina keskiyöllä.
  Manuaalinen nollaus:
  Tässä tilassa muistiin tallentuneet lämpötilatiedot voi poistaa
  manuaalisesti milloin tahansa.
  4. Jäätymisvaroituksen kytkentä
  päälle / pois päältä
  Näyttökentät
  5
  ja
  6
  vilkkuvat. Niissä näkyy
  toiminta-alue 3,0 °C... –1,0 °C.
  j Paina MODE-painiketta
  2
  jäätymisvaroituksen kytkemiseksi
  päälle. Näyttökentässä
  5
  vilkkuu “ ”.
  j Paina MODE-painiketta
  2
  uudestaan jäätymisvaroituksen
  Q
  Asetusten teko
  Huomaa: Aina pariston asentamisen jälkeen tai pitämällä
  painikkeita MODE
  2
  ja RESET
  3
  painettuina 2 sekuntia kaikki
  näyttötekstit ilmestyvät hetkeksi näytölle ja laite vaihtaa tilaan
  Asetukset”. Kaikki asetukset voidaan tehdä tässä esitetyssä järjes-
  tyksessä.
  1. Kellonajan asetus
  Kellonajan näyttökentässä
  4
  vilkkuu
  1 2  h ®
  ”.
  j Paina MODE-painiketta
  2
  valitaksesi 12 tai 24 tunnin
  näyttötila.
  j Vahvista valinta painamalla RESET-painiketta
  3
  .
  Kellonajan näyttökentässä
  4
  kyy “
  0:00
  ”,
  kun valittuna on 24 tunnin tila. Kellonajan näyt-
  kentässä
  4
  kyy “
  12:00
  , kun valittuna on
  12 tunnin tila.
  j Aseta kellonaika painamalla tai pitämällä painettuna
  MODE-painiketta
  2
  numeroiden valitsemiseksi.
  j Vahvista valinta painamalla RESET-painiketta
  3
  .
  2. Celsius- / fahrenheitasteiden valinta
  Ulkolämpötilan
  5
  ja sisälämpötilan
  6
  näyttöken-
  tät vilkkuvat.
  Q
  Käyttöönotto
  Q
  Pariston asentaminen / vaihtaminen
  j Avaa laitteen takapuolella oleva paristolokero työntämällä
  lokeron kantta merkityn nuolen suuntaan.
  j Asenna toimitukseen sisältyvä paristo paikoilleen noudattaen
  oikeaa napaisuutta tai vaihda käytetty paristo uuteen.
  j Sulje paristolokero.
  Q
  Asennus
  Asennukseen suosittelemme kaksipuolista teippiä (ei sisälly toimi-
  tukseen). Sellaisella lämpömittarin voi kiinnittää lähes kaikille sileille
  pinnoille. Noudata teipin valmistajan ohjeita.
  j Puhdista asennuskohta rasvaa liuottavalla, hankaamattomalla
  tai kemiallisella puhdistusaineella.
  j Kiinnitä ulkoanturi
  7
  ikkunan puitteeseen tai ajoneuvon
  etupuskurin taakse.
  Q
  Toiminta / Käyttö
  Huomaa: N. 8 sekunnin kuluttua laite palaa automaattisesti
  tavalliseen näyttötilaan mistä tahansa muusta tilasta. Silloin
  näytetään sisä- ja ulkolämpötilat sekä kellonaika.
  Q
  Puhdistus ja hoito
  j Puhdista laite vain ulkoisesti pehmeällä, kuivalla rievulla.
  j Älä koskaan käytä nesteitä tai puhdistusaineita, sillä ne vahin-
  goittavat laitetta.
  j Puhdista ulkoanturi vain hieman kostutetulla rievulla. Ulkoantu-
  ri on suojattu vain ylhäältä tulevalta sateelta ja roiskevedeltä.
  Q
  Hävittäminen
  Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista
  ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin.
  Sähkölaitteiden hävittämistä koskevista säännöistä voit kysyä
  esim. paikallisesta jätehuollosta.
  Älä heitä käytettyä tuotetta talousjätteisiin. Toimi ym-
  päristöystäväl-lisesti toimittamalla se asianmukaiseen
  jätehuoltoon. Paikallisesta kunnan- tai kaupungintoimis-
  tosta saat lisätietoa kierrätyspisteistä ja aukioloajoista.
  Vialliset ja käytetyt paristot on toimitettava kierrätykseen direktiivin
  2006 / 66 / EC mukaisesti. Palauta paristot ja / tai laite tarjolla
  olevaan keräyslaitokseen.
  FIFIFIFI
  FI
  kun haluat nollata laitteen asetukset, tai ota paristot pois het-
  keksi, jos laite näyttää toimintohäiriöitä.
  Q
  Turvallisuusohjeita paristojen käyttöön ja
  käsittelyyn
  g RÄJÄHDYSVAARA! Älä koskaan yritä ladata paristoja
  uudelleen!
  J Älä saata paristoja lasten ulottuville. Älä heitä paristoja
  tuleen, kytke oikosulkuun tai pura niitä.
  J Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos joku on nielaissut pariston.
  J Noudata oikeaa napaisuutta paristojen asennuksessa.
  J Vältä äärimmäisiä oloja ja lämpötiloja, jotka saattaisivat
  vaikuttaa paristoihin, esim. lämpöpattereita. Muuten uhkaa
  kohonnut purkautumisvaara.
  J Vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa, mikäli
  paristosta on purkautunut nestettä. Huuhtele paristonesteen
  kanssa kosketuksiin joutuneet kohdat runsaalla vedellä ja ota
  välittömästi yhteyttä lääkäriin.
  J Puhdista tarvittaessa pariston navat ja laitteen liittimet ennen
  paristojen asentamista.
  J Poista loppuun kuluneet paristot laitteesta välittömästi. Muu-
  ten uhkaa kohonnut purkautumisvaara.
  J Mikäli laite on pitkään käyttämättömänä, poista paristot
  laitteesta.
  VAROLTUS!
  Älä sijoita lämpömittaria turvatyynyn alueelle,
  sillä sen laukeaminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
  J Älä sijoita lämpömittaria kuljettajan kohdalle tuulilasiin, mikäli
  mahdollista. Se voi haitata kuljettajan näkyvyyttä ja tarkkaa-
  vaisuutta.
  J Varo, ettei mittari kiinnitä huomiotasi pois liikenteestä.
  J Tarkista kaikkien osien vahingoittumattomuus. Vahingoittunei-
  den osien asentaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
  J Tarkista, että kaikki osat on asennettu asianmukaisesti.
  Ellei asennus ole tapahtunut asianmukaisesti, on olemassa
  loukkaantumisvaara.
  J Älä altista laitetta
  - äärimmäisille lämpötiloille,
  - voimakkaalle tärinälle,
  - voimakkaalle mekaaniselle rasitukselle,
  - suoralle auringonpaisteelle,
  - kosteudelle.
  J Laite sisältää elektronisia komponentteja. Älä sijoita laitetta
  häiriölähteiden läheisyyteen, kuten matkapuhelimet, radiopu-
  helimet, CB-radiot, kaukosäätimet, mikroaaltouunit. Radiovas-
  taanotto voi muuten häiriintyä. Poista tällaiset laitteet lämpö-
  mittarin läheisyydestä. Elektrostaattiset purkaukset voivat
  aiheuttaa toimintahäiriöitä.
  Paina samanaikaisesti RESET-painiketta
  3
  ja MODE-painiketta
  2
  ,
  Digitaalinen lämpömittari
  Q
  Johdanto
  Käyttöohje on osa tuotetta. Siinä on tärkeitä turvalli-
  suuteen, tuotteen käyttöön ja hävittämiseen liittyviä
  ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö-
  ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan kuvatulla tavalla
  ja kuvattuun tarkoitukseen. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat
  paperit aina tuotteen mukana eteenpäin.
  Q
  Määräystenmukainen käyttö
  Digitaalinen, paristokäyttöinen lämpömittari mittaa sisälämpötilaa
  (kiinteän lämpöanturin avulla) ja ulkolämpötilaa (ulkoisen ulkoan-
  turin avulla). Lämpötilat ja kellonaika näkyvät näytössä samanai-
  kaisesti.
  Lisäksi laitteessa on pienimmän ja suurimman arvon muistitoiminto.
  Lämpötilan voi valita näkymään joko celsiusasteina (°C) tai fah-
  renheitasteina (°F). Mittausalueen lämpötilarajat eivät saa ylittyä
  eivätkä alittua. Digitaalinen lämpömittari on tarkoitettu käytettä-
  väksi rakennuksissa ja moottoriajoneuvoissa (asuntovaunut, asun-
  toautot jne.). Tuotteen muunlainen käyttö tai sen muuttaminen ei
  ole määräystenmukaista käyttöä ja ne voivat aiheuttaa esimerkiksi
  loukkaantumis- ja vaurioitumisvaaran.
  Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuneista vahingoista.
  Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
  Q
  Toimituskokoonpano
  1 x digitaalinen lämpömittari ulkoantureineen ja n. 3 m:n johto
  1 x 1,5 V
  , AA
  1 x käyttöohje
  Q
  Osaluettelo
  1
  Jäätymisvaroitus PÄÄLLE / POIS
  2
  MODE- (toiminto-) painike
  3
  RESET-painike
  4
  Kellonaikanäyttö
  5
  Ulkolämpötilan näyttö
  6
  Sisälämpötilan näyttö
  7
  Ulkoanturi
  8
  Kaiutin
  Näyttötekstit
  IN = sisälämpötila
  OUT = ulkolämpötila
  MAX = suurin lämpötila muistissa
  MIN = pienin lämpötila muistissa
  = jäätymisvaroitus
  CLOCK = kellonaika
  AM = aamupäivä (kellonajan 12 tunnin näyttötila)
  PM = iltapäivä (kellonajan 12 tunnin näyttötila)
  Q
  Tekniset tiedot
  Käyttöjännite: 1,5 V DC
  Paristotyyppi: 1,5 V , AA
  Sisälämpötilan mittausalue: –10 °C...+50 °C
  Ulkolämpötilan mittausalue: –50 °C...+70 °C
  Toleranssi: (–50 °C...0 °C) ± 2 °C
  (0 °C...+30 °C) ± 1 °C
  (+30 °C...+70 °C) ± 2 °C
  Jäätymisvaroituksen toiminta-alue: -1 °C...+3 °C
  Ulkoanturin johdon pituus: n. 3 m
  Q
  Turvallisuus
  Turvaohjeet
  J Lapset tai henkilöt, jotka kokemattomuutensa tai tietämättömyy-
  tensä takia eivät ole kykeneviä käyttämään laitetta tai joilla on
  fyysisiä, sensorisia tai henkisiä vammoja, eivät saa käyttää lai-
  tetta ilman valvontaa tai ilman, että heidän turvallisuudestaan
  vastuussa oleva ihminen on opastanut heidät laitteen käyttöön.
  Lapsia on valvo ttava, että he eivät ala leikkiä laitteella.
  Akkujen väärä hävittäminen
  aiheuttaa ympäristövahinkoja!
  Paristoja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat sisältää myrkyllisiä
  raskasmetalleja ja ne kuuluvat ongelmajätekäsittelyyn. Raskasme-
  tallien kemialliset merkit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg =
  elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä syystä vanhat paristot kunnalli-
  seen keräyspisteeseen.
  Productbeschrijving:
  Digitaalinen lämpömittari
  Model nr.: H14269
  Versie: 10 / 2010
  EMC
  Tietojen päiväys: 09 / 2010
  Tunnusnr: H14269092010-3
  1. Set the time
  1 2 h®
  ” flashes in the time display
  4
  .
  j Press the MODE button
  2
  to switch between 12 and 24
  hour mode.
  j Confirm your choice by pressing the RESET button
  3
  .
  If 24 hr mode is chosen, “
  0:00
  “ will appear in the
  time display
  4
  . If 12 hr mode is chosen, “
  12:00
  and “AM“ will appear in the time display
  4
  .
  j Set the time by pressing the MODE button
  2
  and / or hold-
  ing the button down to move the numbers forwards.
  j Confirm your setting by pressing the RESET button
  3
  .
  2. Select Celsius / Fahrenheit
  The outside temperature display
  5
  and inside tem-
  perature display
  6
  flash.
  j Press the MODE button
  2
  to select Celsius (°C) or
  Fahrenheit (°F).
  j Confirm your setting by pressing the RESET button
  3
  .
  3. Set memory mode (Reset)
  iD
  ” flashes on the display
  6
  .
  j Press the MODE button
  2
  to switch between daily “
  iD
  “ or
  manual reset “
  -,-
  “.
  j Confirm your setting by pressing the RESET button
  3
  .
  j Close the battery compartment again.
  Q
  Mounting
  We recommend using strips of double-sided adhesive tape (not in-
  cluded in the delivery) to mount the instrument. This adhesive tape
  can be used to affix the thermometer to almost any smooth surface.
  Please follow the manufacturer’s instructions for the adhesive tape.
  j Clean the surface on which you wish to mount the instrument
  with a degreasing and non-abrasive or chemical cleaning
  agent.
  j Attach the outside sensor
  7
  to the window frame or behind
  the front bumper of your motor vehicle.
  Q
  Operation
  Note: After approx. 8 seconds in any mode, the instrument auto-
  matically switches back into normal display mode. The inside and
  outside temperature and the time are displayed.
  Q
  Settings
  Note: Whenever you insert a battery or if you press and hold down
  the MODE
  2
  and RESET
  3
  buttons for 2 seconds, all the displays
  appear briefly and the instrument then switches into the “Settings”
  mode. All settings can be made in the order indicated below.
  Digital Thermometer
  Q
  Introduction
  The instructions for use are a component of this prod-
  uct. They contain important information pertaining to
  safety, use and disposal.
  Prior to use, familiarise yourself with all the operating and safety
  instructions for this product. Only use the product as described
  and for the indicated range of applications. If passing this product
  on to a third party also include all documents.
  Q
  Proper Use
  The digital, battery-operated thermometer is designed to measure
  the inside temperature (via the in-built temperature sensor) and the
  outside temperature (via the external outside sensor). The meas-
  ured temperatures and the time are indicated on the display
  simultaneously.
  The instrument also has a minimum and maximum temperature
  memory. The temperature can be displayed either in Celsius (°C)
  or Fahrenheit (°F). Temperatures must not exceed or fall below
  the limits of the measuring range. The digital thermometer is in-
  tended for use in buildings or motor vehicles (caravans, mobile
  homes etc.). Any other use or modification of the product consti-
  tute improper use and can result in injury and damage. The
  manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
  The product is not intended for commercial use.
  Q
  Supply scope
  1 x Digital thermometer with outside sensor and approx. 3 m cable
  1 x 1.5 V
  , AA battery
  1 x Operating manual
  Q
  Description of parts
  1
  Ice warning ON / OFF
  2
  MODE (function) button
  3
  RESET button
  4
  Time display
  5
  Outside temperature display
  6
  Inside temperature display
  7
  Outside sensor
  8
  Loudspeaker
  Displays
  IN = Inside temperature
  OUT = Outside temperature
  MAX = Stored maximum temperature
  MIN = Stored minimum temperature
  = Ice warning
  CLOCK = Time
  AM = Morning (time in 12-hour mode)
  PM = Afternoon (time in 12-hour mode)
  Q
  Technical data
  Operating voltage: 1.5 V DC
  Type of battery: 1.5 V , AA
  Inside temperature
  measuring range: –10 °C to +50 °C
  Outside temperature
  measuring range: –50 °C to +70 °C
  Tolerance: (–50 °C to 0 °C) ± 2 °C
  (0 °C to +30 °C) ± 1 °C
  (+30 °C to +70 °C) ± 2 °C
  Ice warning signal range: –1 °C to +3 °C
  Outside sensor cable length: approx. 3 m
  Q
  Safety
  Safety Instructions
  J Children or persons who lack the knowledge or experience to
  use the device or whose physical, sensory or intellectual ca-
  pacities are limited must never be allowed to use the device
  without supervision or instruction by a person responsible for
  their safety. Children must never be allowed to play with the
  device.
  WARNING!
  Do not place the thermometer anywhere near
  an airbag, since this may result in injury if the airbag is activated.
  J Do not place the instrument directly in the driver’s windscreen
  area. This can restrict visibility and distract the driver.
  J Do not allow yourself to become distracted from concentrat-
  ing on the traffic by the displays.
  J Check all parts to ensure that they are intact. Mounting dam-
  aged parts can result in injury.
  J Check that all parts are assembled correctly. Improper assem-
  bly can result in injury.
  J Do not expose the instrument to:
  - extreme temperatures,
  - strong vibrations,
  - high mechanical loads,
  - direct sunlight,
  - moisture.
  J This appliance has delicate electronic components. This means
  that if it is placed near an object that transmits radio signals, it
  could cause interference. This could be, for example, mobile
  telephones, walkie talkies, CB radios, remote controls and mi-
  crowaves. If the display indicates a problem, move such objects
  away from it. Electrostatic charge can lead to the appliance
  failing. In cases of the appliance failing to work press the RESET
  button
  3
  and MODE button
  2
  together to reset the thermome-
  ter, or remove the batteries for a short while and then replace
  them.
  Q
  Safety instructions for handling
  and use of batteries
  g DANGER OF EXPLOSION! Never recharge batteries.
  J Keep batteries out of the reach of children; do not dispose of
  batteries in fire, short-circuit them or take them apart.
  J Seek medical attention immediately if anyone swallows
  a battery.
  J Make sure that you insert the battery with the correct polarity.
  J Avoid extreme conditions and temperatures that may affect
  batteries, e.g. on radiators. Otherwise there is an increased
  risk of leakage.
  J Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes if
  fluid has leaked from the battery. In the event of contact with
  battery acid, rinse the affected area with plenty of clean
  water and consult a doctor.
  J Clean the battery and instrument contacts if necessary before
  inserting the battery.
  J Remove the spent battery from the instrument immediately.
  Otherwise there is an increased risk of leakage.
  J Remove the battery from the instrument if you are not intend-
  ing to use the instrument for any length of time.
  Q
  Getting started
  Q
  Inserting / changing the battery
  j Open the battery compartment on the back of the instrument by
  pushing the battery compartment cover in the direction indicated
  by the arrow.
  j Insert the supplied battery with the correct polarity or replace
  a spent battery with a new one in the same way.
  Display diminishes /
  incorrect temperature is
  displayed
  Spent battery or dirty battery contacts –
  clean the contacts and insert battery;
  replace the battery if necessary.
  Display is black Temperatures are outside the measuring range
  or instrument has been exposed to direct sun-
  light for a long time.
  Irregular display of figures Remove the battery and put it back in the
  battery compartment.
  Normal functioning of the
  product may be disturbed by
  electromagnetic inter ference
  If so, simply reset the product to resume normal
  operation by following the instruction manual.
  Q
  Cleaning and Care
  j Clean the exterior of the instrument only with a soft, dry cloth.
  j Do not under any circumstances use liquids or cleaning
  agents, as they will damage the instrument.
  j Clean the outside sensor with a slightly dampened cloth.
  The outside sensor is only protected against rain from above
  and splashes of water.
  Q
  Disposal
  The packaging and the packaging material consist of
  environmentally friendly materials. Dispose of in local
  recycling containers.
  Please contact your local or city council for more information
  regarding the disposal of your used product.
  To help protect the environment, please dispose of the
  product properly when it has reached the end of its
  useful life and not in the household waste. Information
  on collection points and their opening hours can be
  obtained from your local authority.
  Faulty or used batteries must be recycled in accordance with
  Directive 2006 / 66 / EC. Please return the batteries and / or the
  device to the available collection points.
  Environmental damage through incorrect
  disposal of the batteries!
  Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste.
  They may contain toxic heavy metals and are subject to hazard-
  ous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols
  for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg= mercury,
  Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries at a
  local collection point.
  Product identification:
  Digital thermometer
  Model no.: H14269
  Version: 10 / 2010
  EMC
  Information valid as of: 09 / 2010
  ID no.: H14269092010-3
  intervals. In this temperature range, there is a risk of road
  surfaces becoming slippery, or they may already be slippery.
  Pay particular attention and drive according to the conditions.
  Press any button to switch the warning signal off.
  Q
  Call up the temperature memory
  j In normal display mode, press the MODE button
  2
  to call
  up the stored maximum temperature (MAX).
  j Press the MODE button
  2
  again to call up the stored
  minimum temperature (MIN).
  Q
  Delete the temperature memory
  j In normal display mode, press the MODE button
  2
  to call
  up the stored maximum temperature (MAX). Press the RESET
  button
  3
  to delete the stored temperatures.
  j Press the MODE button
  2
  again to call up the stored mini-
  mum temperature (MIN). Press the RESET button
  3
  to delete
  the stored temperatures.
  Q
  Troubleshooting
  Error Cause / Remedy
  Incorrect temperature Measurement is impaired, e.g. by direct sun-
  light, air-conditioning or a fan heater – remove
  the instrument and the outside sensor from the
  area of interference.
  Daily reset:
  When this setting is made, the minimum and maximum tempera-
  tures of the past 24 hours are stored and deleted every day at
  midnight.
  Manual reset:
  This setting enables you to manually delete the temperatures
  stored so far.
  4. Activate / deactivate ice warning
  The displays
  5
  and
  6
  flash. They indicate the sig-
  nal range 3.0 °C to –1.0 °C.
  j Press the MODE button
  2
  to activate the ice warning. “
  appears in the display
  5
  .
  j Press the MODE button
  2
  again to deactivate the ice warn-
  ing. The symbol for the ice warning in the display
  5
  disap-
  pears.
  j Confirm your setting by pressing the RESET button
  3
  .
  You can also activate and deactivate the ice warn-
  ing in the normal display mode.
  j Press one of the Ice Warning ON / OFF buttons
  1
  . The ice
  warning is activated when the “
  “ symbol appears in the
  display
  5
  .
  Note: As soon as the outside temperature reaches the signal
  range, a 16-second warning signal is emitted at 5-minute
  137
  1 28
  456

  H14269

  DIGITAL THERMOMETER
  Operation and Safety Notes
  DIGITAALINEN LÄMPÖMITT ARI
  Käyttö- ja turvallisuusohjeet
  DIGITAL TERMOMETER
  Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
  DIGITALT TERMOMETER
  Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
  DIGITALES THERMOMETER
  Bedienungs- und Sicherheitshinweise
  3
SilverCrest H14269

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre SilverCrest H14269 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari SilverCrest H14269 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru SilverCrest H14269, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Termometre și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9.6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre SilverCrest H14269 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații SilverCrest H14269

General
Brand SilverCrest
Model H14269
Produs termometru
Limbă Engleză
Tipul fișierului PDF