Manual de utilizare Speed-Link EUFONIA 2.1 speaker set

Speed-Link EUFONIA 2.1 speaker set

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Speed-Link EUFONIA 2.1 speaker set. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Speed-Link
Model
EUFONIA 2.1 speaker set
Produs
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Grec, Maghiară
Tipul fișierului
PDF
EUFONIA
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
QUICK INSTALL GUIDE
VER. 1.0
SL-820000-BK
HU
1. Kérjük, először csatlakoztassa a szatellit hangszóró fekete
Cinch/RCA dugóját a mélysugárzó audió kimeneteihez („SOUND
OUTPUT“).
2. Ezután csatlakoztassa a mélysugárzót az audió kábellel
(„AUDIO INPUT“ / fehér dugó bal oldalon, vörös dugó jobb
oldalon) az audió forráshoz, például a számítógéppel.
3. Csatlakoztassa a tápkábel a mélysugárzó bemeneti aljzatába
(DC). Csatlakoztassa a mélysugárzó tápegységét egy dugaszoló
aljzatba (100 - 240 V, 50/60 Hz).
4. Kérjük, ügyeljen az akkumulátor infravörös távirányítóba
(CR2025, 3 V) helyezése előtt arra, hogy a kapcsolati csíkokat
eltávolítsa.
5. Kapcsolja be a mélysugárzó rendszert a mélysugárzón
lévő elülső („POWER“) gombot röviden megnyomva vagy a
távirányítón a
-gombot megnyomva.
6. Az elülső gombokkal és a távirányítóval szabályozhatja a
mélysugárzó rendszer hangzási tulajdonságait. Ezek funkcióit a
táblázat adja meg. Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy a távirányító
a használat alatt közvetlenül a mélysugárzóra irányuljon.
BILLENTYŰ FUNKCIÓ MEGJELENÍTÉS
POWER/
Bekapcsolás
POWER/
Rövid megnyomás:
Készenléti állapot
POWER/
2 másodpercig
megnyomás:
kikapcsolás
-
MODE Beállítási mód
hangerősség/magas
hangok/mély hangok
(hanger.)
(magas)
(mély)
Elnémítás
(villogó)
Standard értékek
*
- / +
Hangerősség le/fel
- / + Magas hangok le/fel
- / + Mély hangok le/fel
* V 20 = Kötet alapértelmezett
7. Ha 30 másodperc eltelik a bemeneti jelzés nélkül, akkor a
rendszer automatikusan készenléti módba vált. A kijelzőn
megjelenik az „OFF“ megjegyzés. Ha ismét a bekapcsolási
jelzés látható, akkor a rendszer kb. három másodperc után
automatikusan ismét bekapcsol.
8. Ahhoz, hogy kézzel váltson készenléti módba, röviden nyomja
meg a „POWER“-gombot a mélysugárzón vagy a
-gombot a
távirányítón. Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy ebben az esetben
a bemeneti jelzés után nem fog automatikusan bekapacsolni.
9. A hangszóró rendszer teljes kikapcsolásához tartsa lenyomva
a mélysugárzón a „POWER“-gombot vagy a
-gombot a
távirányítón két másodpercig hosszan.
EL
1. Πρώτα συνδέστε τα μαύρα βύσματα Cinch/RCA των ηχείων
δορυφόρων στις εξόδους ήχου του υπογούφερ («SOUND
OUTPUT»).
2. Στη συνέχεια συνδέστε το υπογούφερ μέσω του καλωδίου
εισόδου ήχου («AUDIO INPUT»/άσπρο βύσμα αριστερά, κόκκινο
βύσμα δεξιά) με την πηγή ήχου, για παράδειγμα με τον Η/Υ.
3. Συνδέστε του ηλεκτρικό καλώδιο με το στην υποδοχή εισόδου
του υπογούφερ (DC). Συνδέστε το τροφοδοτικό μέσω του
καλωδίου δικτύου σε μια πρίζα (100-240V DC, 50/60Hz).
4. Προσέξτε πριν την τοποθέτηση μιας μπαταρίας (CR2025, 3V)
στο τηλεχειριστήριο υπερύθρων ώστε να έχετε απομακρύνει
ενδεχόμενα υπάρχουσες λωρίδες επαφής.
5. Ενεργοποιήστε το σύστημα υπογούφερ πατώντας σύντομα το
μπροστινό πλήκτρο («POWER») στο υπογούφερ ή το πλήκτρο
του τηλεχειριστηρίου.
6. Μέσω των μπροστινών πλήκτρων και του τηλεχειριστηρίου
ρυθμίζετε τις ιδιότητες ήχου του συστήματος υπογούφερ.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον πίνακα.
Προσέξτε ότι το τηλεχειριστήριο πρέπει να βλέπει απευθείας
στο υπογούφερ κατά τη διάρκεια της χρήσης.
ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ
POWER/
Ενεργοποίηση
POWER/
Σύντομη πίεση:
Ετοιμότητα
POWER/
Πίεση 2δευτ.:
απενεργοποίηση
-
MODE Λειτουργία ρύθμισης
έντασης/πρίμων/μπάσων
(Ένταση)
(Πρίμα)
(Μπάσα)
Απενεργοποίηση ήχου
(αναβοσβήνει)
Τυπικές τιμές
*
- / +
Ένταση μείωση/αύξηση
- / + Πρίμα μείωση/αύξηση
- / + Μπάσα μείωση/αύξηση
* V 20 = Αξίας της όγκος προεπιλογή
7. Μετά από 30 λεπτά χωρίς σήμα εισόδου, το σύστημα
γυρίζει αυτόματα στην λειτουργία ετοιμότητας. Στην οθόνη
προβάλλεται η υπόδειξη «OFF». Όταν υπάρξει πάλι σήμα
εισόδου, το σύστημα ενεργοποιείται πάλι μετά από περίπου
τρία δευτερόλεπτα.
8. Για χειροκίνητη αλλαγή στην λειτουργία ετοιμότητας, πιέστε
σύντομα το πλήκτρο «POWER» στο υπογούφερ ή το πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριο. Προσέξτε ότι σε αυτή την περίπτωση
δεν διεξάγεται αυτόματα μετέπειτα ενεργοποίηση μέσω ενός
σήματος εισόδου.
9. Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο «POWER» στο υπογούφερ ή το πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριο περίπου για δύο δευτερόλεπτα.
CZ
1. Zapojte nejprve černé konektory Cinch/RCA satelitních
reproduktorů do audio výstupů subwooferu („SOUND OUTPUT“).
2. Poté zapojte subwoofer pomocí audio vstupního kabelu
(„AUDIO INPUT“ / bílý konektor vlevo, červený konektor vpravo)
do vašeho audio zdroje, například do PC.
3. Připojte napájecí kabelu ke vstupnímu konektoru subwooferu
(DC). Pomocí síťového zdroje zastrčte napájecí zdroj do zásuvky
(100-240V DC, 50/60Hz).
4. Před vložením baterie (CR2025, 3V) do infračerveného
dálkového ovládání dbejte na případné odstranění kontaktních
proužků.
5. Subwoofer systému zapněte krátkým stisknutím předního
tlačítka („POWER“) na subwooferu nebo stisknutím tlačítka
na dálkovém ovládání.
6. Předními tlačítky a dálkovým ovládáním regulujete vlastnosti
zvuku Subwoofer systému. Další podrobnosti naleznete v
tabulce. Vezměte prosím na vědomí, že dálkové ovládání by
mělo být zaměřeno při použití přímo na subwoofer.
KLÁVESA FUNKCE ZOBRAZENÍ
POWER/
Zapnutí
POWER/
Krátké stisknutí:
Stand-by
POWER/
Stisknutí po dobu 2s:
vypnutí
-
MODE Režim nastavení
hlasitosti/výšek/basů
(hlasit.)
(výšky)
(basy)
Ztlumení
(blikajíc)
Standardní hodnoty
*
- / +
Snížení/zvýšení
hlasitosti
- / + Snížení/zvýšení výšek
- / + Snížení/zvýšení basů
* V 20 = Výchozí úroveň hlasitosti
7. Po 30 minutách bez vstupního signálu se systém automaticky
přepne do pohotovostního (Stand-by) režimu. Na displeji se
objeví informace „OFF“. Jakmile je signál opět aktivovaný, se
systém po cca třech sekundách opět automaticky zapne.
8. Pro manuální přepnutí do režimu Stand-by, stiskněte krátce
tlačítko „POWER“ na subwooferu nebo tlačítko
na dálkovém
ovládání. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě se
neprovede automatické přepínání pomocí vstupního signálu.
9. Pro úplné vypnutí systému reproduktorů podržte stisknuté
tlačítko „POWER“ na subwooferu nebo tlačítko
na dálkovém
ovládání po dobu cca dvou sekund.
PT
1. Primeiro, ligue a fi cha Cinch/RCA do altifalante de satélites nas
saídas de áudio do subwoofer („SOUND OUTPUT“).
2. De seguida, ligue o subwoofer com o cabo de entrada („AUDIO
INPUT“ / fi cha branca à esquerda, fi cha vermelha à direita)
com a sua fonte de áudio, por exemplo com o computador.
3. Conecte o cabo de alimentação à tomada DC do subwoofer.
Ligue a fonte de alimentação com o cabo de rede numa
tomada (100-240 V DC, 50/60 Hz).
4. Antes de colocar uma bateria (CR2025, 3 V) no telecomando de
infravermelho, lembre-se de remover as fi tas do contacto se
for necessário.
5. Ligue o sistema do subwoofer premindo brevemente o botão
frontal („POWER“) no subwoofer ou o botão
do telecomando.
6. Regule as características do sistema do subwoofer nos botões
frontais e no telecomando. Mais informações na tabela.
Tenha em conta que o telecomando tem de estar orientado
diretamente para o subwoofer enquanto estiver a utilizá-lo.
BOO FUNÇÃO INDICAÇÃO
POWER/
Ligar
POWER/
Premir brevemente:
Standby
POWER/
Premir por 2 seg:
desligar
-
MODE Modo de ajuste do
volume/agudos/graves
(volume)
(agudos)
(graves)
emudecer
(a piscar)
Valores padrões
*
- / +
Reduzir/Aumentar
volume
- / + Reduzir/aumentar
agudos
- / + Reduzir/aumentar
graves
* V 20 = Valor de volume padrão
7. Após 30 minutos sem sinal de entrada, o sistema muda
automaticamente para o modo standby. No visor aparece o
aviso „DESL. Quando houver outra vez o sinal de entrada,
o sistema liga-se novamente após três segundos de forma
automática.
8. Para mudar manualmente para o modo standby, prima
brevemente o botão „POWER“ no subwoofer ou o botão
no
telecomando. Tenha em conta que, neste caso, não haverá
uma ligação automática por um sinal de entrada.
9. Para desligar por completo o sistema de altifalantes, mantenha
premido o botão „POWER“ no subwoofer ou o botão
no
telecomando por dois segundos.
DK
1. Slut først det sorte cinch-/RCA-stik på satellit-højttaleren til
lydudgangene på subwooferen (»-SOUND OUTPUT«).
2. Forbind derefter subwooferen med lydkilden, for eksempel
en pc, via lyd-indgangskablet (»AUDIO INPUT« / hvidt stik til
venstre, rødt stik til højre).
3. Slut Strømkabel til indgangsstik på subwooferen (DC). Slut
strømkabel i højttaleren stikket (DC). Slut netaggregatet til en
stikkontakt (100-240V DC, 50/60Hz).
4. Bemærk, at kontaktstrimlerne skal fjernes, før der sættes et
batteri (CF2025, 3V) ind i den trådløse fjernbetjening.
5. Tænd for subwoofer-systemet ved at trykke kort på
frontknappen («-POWER«) på subwooferen, eller aktivér
-knappen på fjernbetjeningen.
6. Med frontknapperne og fjernbetjeningen kan du regulere
subwoofersystemets klang. Se tabellen for yderligere
informationer. Bemærk, at fjernbetjeningen skal rettes direkte
mod subwooferen ved brug.
KNAP FUNKTION VISNING
POWER/
Tænd
POWER/
Tryk kort: Stand-by
POWER/
Tryk 2s: sluk -
MODE Indstillingsmodus
lydstyrke/diskant/bas
(lydst.)
(diskant)
(bas)
Mute-funktion
(blinker)
Standardværdier
*
- / +
Lydstyrke ned/op
- / + Diskant ned/op
- / + Bas ned/op
* V 20 = Standard-volumen
7. Efter 30 minutter uden indgangssignal skifter systemet
automatisk til stand-by-modus. Infoen »-OFF« vises på
displayet. Når indgangssignalet aktiveres, tændes systemet
efter cirka tre sekunder automatisk igen.
8. For at skifte manuelt til stand-by-modus skal du trykke kort
på »-POWER«-knappen på subwooferen eller på
-knappen
på fjernbetjeningen. Bemærk, at der herefter ikke tændes
automatisk via et indgangssignal.
9. For at slukke helt for højttalersystemet, skal du trykke på
»-POWER«-knappen på subwooferen eller på
-knappen på
fjernbetjeningen i cirka to sekunder.
SE
1. Koppla först satellithögtalarnas svarta cinch/RCA-kontakter till
subwooferns audioutgångar (“SOUND OUTPUT“).
2. Anslut sedan subwoofern till en audiokälla, t ex en PC, med
audioingångskabeln (“AUDIO INPUT“/vit kontakt till vänster, röd
kontakt till höger).
3. Anslut strömkabeln till ingången på subwoofern. Sätt nätdelens
strömkabel i ett eluttag (100-240V DC, 50/60Hz).
4. Tänk på att du kanske måste ta bort skyddsremsan över
kontakten innan du stoppar in ett batteri (CR2025, 3V) i den
infraröda fjärrkontrollen.
5. Sätt på subwoofersystemet genom att snabbt trycka på
knappen på framsidan (“POWER“) av subwoofern eller trycka
på fjärrkontrollens
-knapp.
6. Med knapparna på framsidan och på fjärrkontrollen regleras
subwoofersystemet ljudegenskaper. Fler detaljer fi nns i
tabellen. Tänk på att fjärrkontrollen måste riktas rakt mot
subwoofern för att det ska fungera.
TANGENT FUNKTION INDIKATION
POWER/
Koppla på
POWER/
Snabbt tryck: Standby
POWER/
Håll inne i 2s: stäng av -
MODE Inställningsläge
Volym/Diskant/Bas
(vol.)
(diskant)
(bas)
Mute
(blinkar)
Standardvärden
*
- / +
Volym öka/minska
- / + Diskant öka/minska
- / + Bas öka/minska
* V 20 = Standardvolymvärde
7. Efter 30 minuter utan ingångssignal växlar systemet till
standby automatiskt. “OFF“ kommer upp på displayen. När
ingångssignalen kommit tillbaka kopplas systemet på igen
automatiskt efter cirka tre sekunder.
8. För att växla till standbyläget manuellt trycker du snabbt på
subwooferns “POWER“-knapp eller fjärrkontrollens
-knapp.
Observera att systemet i så fall inte kopplas på automatiskt
igen av en ingångssignal.
9. För att stänga av högtalarsystemet helt och hållet håller du
subwooferns “POWER“-knapp eller fjärrkontrollens
-knapp
inne i cirka två sekunder.
FI
1. Liitä ensin satelliittikaiuttimen musta RCA-liitin subwooferin
audiolähtöihin (”SOUND OUTPUT”).
2. Yhdistä subwoofer sen jälkeen äänen tulokaapelilla (”AUDIO
INPUT” / valkoinen liitin vasemmalla, punainen liitin oikealla)
audiolähteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen.
3. Liitä virtajohto tuloliittimeen subwooferin (DC). Liitä verkkolaite
virtajohdolla pistorasiaan (100-240V DC, 50/60Hz).
4. Ennen kuin asetat pariston (CR2025, 3V)
infrapunakaukosäätimeen, poista tarvittaessa kontaktinauha.
5. Käynnistä subwoofer-järjestelmä painamalla lyhyesti
subwooferin etuosassa olevaa (”POWER”)-painiketta tai
kaukosäätimen
-painiketta.
6. Subwooferin etuosan ja kaukosäätimen painikkeiden avulla voit
säätää subwoofer-järjestelmän ääniominaisuuksia. Lisätietoja
löytyy taulukosta. Huomaa, että kaukosäädin on käytön aikana
suunnattava suoraan subwooferia kohti.
PAINIKE TOIMINTO YTTÖ
POWER/
Käynnistä
POWER/
Paina lyhyesti: Valmius
POWER/
Paina 2s: sammuta -
MODE Äänenvoimakkuuden/
korkeiden äänten/
bassoäänten
säätäminen
(äänenvoim.)
(korkeat äänet)
(bassoäänet)
Mykistä
(vilkkuu)
Vakioarvot
*
- / +
Äänenvoimakkuus
alas/ylös
- / + Korkeat äänet alas/ylös
- / + Bassoäänet alas/ylös
* V 20 = Standard oletusarvo
7. Jos tulosignaalia ei 30 minuutin kuluessa ole saatu, järjestelmä
vaihtaa automaattisesti valmiustilaan. Näytöllä näkyy ohje
”OFF”. Kun tulosignaali on jälleen saatavilla, järjestelmä
kytkeytyy noin kolmen sekunnin kuluttua uudelleen päälle.
8. Jos haluat siirtyä valmiustilaan manuaalisesti, paina lyhyesti
subwooferin ”POWER”-painiketta tai kaukosäätimen
-painiketta. Huomaa, että tällöin järjestelmä ei
automaattisesti kytkeydy päälle, kun tulosignaali on
käytettävissä.
9. Jos haluat kytkeä kaiutinjärjestelmän täysin pois päältä, pidä
subwooferin ”POWER”-painiketta tai kaukosäätimen
-painiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan.
NO
1. Start med å sette de svarte Cinch/RCA-pluggene på
satellitthøyttaleren inn i lydutgangene på subwooferen
(«SOUND OUTPUT»).
2. Koble deretter subwooferen til lydkilden (f.eks. en datamaskin)
ved hjelp av lydinngangskabelen («AUDIO INPUT» / hvit plugg til
venstre, rød plugg til høyre).
3. Koble strømkabelen inn i inngangsboksen på subwooferen
(DC). Bruk deretter nettkabelen for å koble strømadapteren til
en stikkontakt (100–240V DC, 50/60Hz).
4. Fjern en eventuell kontaktstrimmel før du setter inn batteriet
(CR2025, 3V) i IR-fjernkontrollen.
5. Slå på subwoofersystemet ved å trykke kort på tasten
foran på subwooferen («POWER»), eller bruk
-tasten på
fjernkontrollen.
6. Du kan justere klangegenskapene for subwoofersystemet
ved hjelp av fjernkontrollen og tasten foran. Se tabellen for
mer informasjon. Pass på å peke fjernkontrollen direkte mot
subwooferen under bruk.
TAST FUNKSJON VISNING
POWER/
Slå på
POWER/
Kort trykk: Ventemodus
POWER/
Hold inne i 2s: slå av -
MODE Innstillingsmodus for
volum/diskant/bass
(volum)
(diskant)
(bass)
Lyd av
(blinker)
Standardverdier
*
- / +
Volum ned/opp
- / + Diskant ned/opp
- / + Bass ned/opp
* V 20 = Standard volum
7. Etter 30 minutter uten inngangssignal går systemet automatisk
i ventemodus. Displayet viser da «OFF». Når det igjen mottas
inngangssignal, kobler systemet seg inn automatisk etter ca.
tre sekunder.
8. Du kan bytte til ventemodus manuelt ved å trykke kort på
«POWER»-tasten på subwooferen eller trykke på
-tasten på
fjernkontrollen. Vær oppmerksom på at systemet da ikke kobler
seg inn automatisk ved mottak av inngangssignal.
9. For å slå av høyttalersystemet helt holder du inne «POWER»-
tasten på subwooferen eller
-tasten på fjernkontrollen i ca.
to sekunder.
RO
1. Introduceți mai întâi conectorul negru Cinch/RCA al difuzorului
receptorului de satelit la ieșirile audio ale subwoofer-ului
(„SOUND OUTPUT“).
2. În continuare conectați subwoofer-ul, prin intermediul cablului
de intrare audio („AUDIO INPUT“ / conector alb stânga,
conector roșu dreapta) la sursa audio, de exemplu la PC.
3. Conectați cablul de alimentare la priza de curent continuu a
subwoofer-ului. Conectați sursa de alimentare, prin intermediul
cablului de alimentare, la o priză (100-240V DC, 50/60Hz).
4. Înainte de a introduce bateria (CR2025, 3V) în telecomanda cu
infraroșu, vă rugăm să îndepărtați benzile de contact.
5. Aprindeți subwoofer-ul apăsând scurt tasta frontală („POWER“)
de pe subwoofer sau tasta
de pe telecomandă.
6. Caracteristicile sunetului emis de sistemul subwoofer se pot
regla cu ajutorul tastelor frontale și a telecomenzii. Mai multe
informații sunt specifi cate în tabel. Aveți grijă ca telecomanda
să fi e îndreptată direct spre sobwoofer în timpul utilizării.
TAS FUNCȚIE AFIȘARE
POWER/
Aprindere
POWER/
Apăsare scurtă:
Stand-by
POWER/
Apăsare 2sec.: stingere -
MODE Mod reglaj volum/înalte/
bas
(Volum)
(Înalte)
(Bas)
Mut
(intermitent)
Valori standard
*
- / +
Creștere/scădere volum
- / + Creștere/scădere înalte
- / + Creștere/scădere bas
* V 20 = Valoarea standard de volum
7. Dacă în 30 de minute nu primește niciun semnal de intrare,
sistemul trece automat în modul Stand-by. Pe display
apare indicația „OFF“. Sistemul se activează automat după
aproximativ trei secunde de la primirea unui semnal de intrare.
8. Pentru a comuta manual în modul Stand-by, apăsați scurt tasta
„POWER“ de pe subwoofer sau tasta
de pe telecomandă. Vă
rugăm să rețineți că în acest caz nu are loc activarea automată
la primirea unui semnal de intrare.
9. Pentru a stinge complet sistemul de difuzoare mențineți
apăsată timp de aprox. două secunde tasta „POWER“ de pe
subwoofer sau tasta
de pe telecomandă
QUICK INSTALL GUIDE
EUFONIA – 2.1 SUBWOOFER SYSTEM
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
L L
R R
IN 18V DC 3A
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
L L
R R
IN 18V DC 3A
1
2
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
L L
R R
IN 18V DC 3A
3
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
L L
R R
IN 18V DC 3A
4
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
L L
R R
IN 18V DC 3A
100-240V, 50/60HZ
SOUND OUTPUT
AUDIO INPUT
L L
R R
IN 18V DC 3A

Probleme și întrebări frecvente despre Speed-Link EUFONIA 2.1 speaker set?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Speed-Link EUFONIA 2.1 speaker set, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la

Specificaţii

Performanță
Canale de ieșire audio 2.1
Puterea RMS 50
Utilizare recomandată Universală
Culoarea produsului Negru
Amplificator
Dispozitiv de amplificare inclus no
Difuzor satelit
Tip difuzor satelit o cale
Număr de sateliţi 2
Puterea RMS a difuzooarelor satelit -
Gama de frecvenţă difuzor satelit 150 - 20000
Dimensiuni difuzor satelit (l x A x Î) 115 x 128 x 203
Subwoofer
Gama de frecvenţe subwoofer 35 - 150
Dimensiuni difuzor subwoofer (l x A x Î) 175 x 387 x 314
Managementul energiei
Sursă de alimentare AC
Conexiune
Tehnologia de conectare Prin cablu
Conectivitate linie intrare 3.5

Relaterade produkter: