Manual de utilizare Speed-Link Portajoy SL-890006

Speed-Link Portajoy SL-890006

Pe această pagina veți găsi un manual de utilizare pentru Speed-Link Portajoy SL-890006. Vă rugăm sa citiți Instrucțiunile cu atenție înainte sa folosiți produsul. Dacă aveți întrebări despre -ul dumneavoastră, vă rugăm să le postați în partea de jos a paginii.

Brand
Speed-Link
Model
Portajoy SL-890006
Produs
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Grec, Maghiară
Tipul fișierului
PDF
QUICK INSTALL GUIDE
SL-890006-BK // SL-890006-GY // VERS. 1.0
© 2015 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK,
the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. The BLUETOOTH
word mark and logos are registered trademarks owned by
BLUETOOTH SIG, Inc. and any use of such marks by Jöllen-
beck is under license. Technical specications are subject
to change. All trademarks are the property of their respective
owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any
errors that may appear in this manual. Information contained
herein is subject to change without prior notice. Please keep
this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
1. Φορτίστε το ηχείο: Συνδέστε το μέσω του
καλωδίου φόρτισης Micro-USB με μια πηγή
ρεύματος USB (τουλάχιστο 500mA). Κατά τη
διαδικασία φόρτισης (περ. έξι ώρες) η LED
ανάβει κόκκινη. Το ηχείο χρησιμοποιείται
και κατά τη διαδικασία φόρτισης. Προσέξτε
ότι η πρώτη διαδικασία φόρτισης μπορεί να
απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο. Μόλις
σβήσει η LED, έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση και
μπορείτε να αποσυνδέσετε τη ζεύξη καλωδίων.
2. Ενεργοποιήστε το ηχείο («ΟΝ»). Η LED
αναβοσβήνει αμέσως μπλε, ώστε να προβάλει
την ετοιμότητα σύνδεσης, η οποία διαρκεί
δεκαπέντε λεπτά.
3. Δημιουργήστε μέσω της συσκευής εξόδου
(για παράδειγμα Smartphone, Tablet-PC)
την σύνδεση BLUETOOTH
®
προς το ηχείο
(«SPEEDLINK PORTAJOY»). Αυτή η
διαδικασία είναι διαφορετική ανάλογα με τη
χρησιμοποιούμενη συσκευή. Εάν ζητηθεί
εισαγωγή κωδικού, καταχωρήστε το συνδυασμό
αριθμών 0000. Η LED ανάβει στη συνέχεια
αργά μπλε. Ένα ακουστικό σήμα επιβεβαιώνει
την απαιτούμενη δημιουργία σύνδεσης. Η
σύνδεση με την τελευταία χρησιμοποιούμενη
συσκευή επαναδημιουργείται αυτόματα μετά
από την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση. Για
να αποσυνδέσετε την σύνδεση BLUETOOTH
®
,
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Play/Pause»
για τέσσερα δευτερόλεπτα.
4. Εναλλακτικά μπορείτε να συνδέσετε συσκευές
(για παράδειγμα το Smartphone ή Tablet)
μέσω NFC με το PORTAJOY. Προσέξτε ότι
οι χρησιμοποιούμενες συσκευές πρέπει
να υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC
και ότι η λειτουργία NFC πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη. Κρατήστε τη συσκευή περ.
για δύο δευτερόλεπτα στο τσιπ NFC. Η θέση
επαφής έχει τη σήμανση ενός λογότυπου NFC.
Μετά, εφόσον απαιτείται, επιβεβαιώστε τη
δημιουργία σύνδεσης μέσω των ρυθμίσεων της
συσκευής σας.
5. Εναλλακτικά συνδέστε το ηχείο μέσω του
καλωδίου ήχου σε μια πηγή ήχου (3,5χιλ.). Εάν
πρέπει μια αναπαραγωγή ήχου να διεξαχθεί
τόσο μέσω της σύνδεσης με καλώδιο ήχου
3,5χιλ. όσο και μέσω BLUETOOTH
®
, πατήστε
το πλήκτρο «PLAY/PAUSE», για χειροκίνητη
εναλλαγή μεταξύ των πηγών ήχου. Εάν πρέπει
να εκπέμψει ένα σήμα μόνο μια από αυτές τις
πηγές ήχου, η αλλαγή διεξάγεται αυτόματα.
6. Τα πλήκτρα στην επάνω πλευρά του ηχείου
ελέγχουν τις λειτουργίες αναπαραγωγής και
τηλεφώνου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
λεπτομέρειες στον πίνακα. Προσέξτε διότι
ορισμένες λειτουργίες διατίθενται μόνο εάν
υπάρχει μια σύνδεση BLUETOOTH
®
.
7. Μόλις ακουστεί ένα σήμα προειδοποίησης,
μειωθεί η απόδοση ή η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα, φορτίστε εκ νέου
τα ηχεία. Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά
απενεργοποιήστε το ηχείο («OFF»), ώστε να
εξοικονομήσετε ρεύμα.
1. Nabijte reproduktor: Pomocí mikro USB
nabíjecího kabelu je zapojte do USB zdroje
napájení (minimálně 500mA). Během nabíjení
(cca šest hodin) svítí LED červeně. Reproduktor
lze používat i během nabíjení. Mějte na
vědomí, že první nabíjení může trvat o něco
déle. Jakmile LED dioda zhasne, je nabíjení
dokončeno a kabel můžete odpojit.
2. Zapněte reproduktor („ON“); na to LED bliká
modře, čímž indikuje připravenost spojení, které
přetrvává patnáct minut.
3. Pomocí Vašeho výstupního zařízení (například
smartphon nebo PC tablet) navažte spojení
BLUETOOTH
®
s reproduktorem („SPEEDLINK
PORTAJOY“). Tento proces se liší v závislosti
na zařízení. Pokud budete vyzváni k zadání
kódu, zadejte číselnou kombinaci 0000. LED
se poté pomalu rozsvítí modře. Akustický
signál potvrdí úspěšné navázání spojení.
Po vypnutí a zapnutí se spojení s naposledy
použitým zařízením opět automaticky obnoví.
Pro odpojení spojení BLUETOOTH
®
podržte
tlačítko „Play/Pause“ stlačené pod odbu čtyř
sekund.
4. Alternativně můžete zapojit zařízení (například
Váš smartphon nebo tablet) přes NFC do
PORTAJOY. Vezměte prosím na vědomí,
že použita zařízení musí podporovat NFC
technologii, a že musí být aktivovaná funkce
NFC. Podržte zařízení cca dvě sekundy na
NFC čipu. Kontaktní místo je označeno logem
NFC. Poté potvrďte navázání spojení případně
pomocí nastavení Vašeho zařízení.
5. Alternativně můžete zapojit reproduktor pomocí
audio kabelu do audio zdroje (3,5mm). Má-li
se audio reprodukce provést přes navázané
spojení jak pomocí 3,5mm audio kabelu tak i
pomocí BLUETOOTH
®
, stiskněte klávesu „Play/
Pause“, pro přepínání mezi manuálními audio
zdroji. Pokud pouze jeden z těchto audio zdrojů
vysílá signál, probíhá přepínání automaticky.
6. Pomocí tlačítek na horní straně reproduktoru
lze ovládat funkce přehrávání a telefonu. Další
podrobnosti naleznete v tabulce. Vezměte
prosím na vědomí, že některé z těchto funkcí
jsou dostupné pouze v případě navázání
spojení s BLUETOOTH
®
.
7. Jakmile zazní výstražný signál, poklesne
výkonnost, nebo se přístroj samočinně vypne,
tak reproduktor opět znovu nabijte. V případě,
že reproduktor nepoužíváte, tak jej jednoduše
vypněte („OFF“), také z důvodu úspory energie.
1. Carregue o altifalante: Utilize o cabo Micro USB
para ligá-lo a uma fonte de energia USB (de,
pelo menos, 500 mA). Durante o processo de
carga (cerca de seis horas), o LED vermelho
acende. O altifalante também pode ser
utilizado enquanto estiver a carregar. Tenha em
consideração que o primeiro processo de carga
necessita um pouco mais de tempo. A carga
estará concluída quando o LED apagar, e então
poderá desligar o cabo.
2. Ligue o altifalante („ON“); o LED pisca a azul
para indicar que a ligação está pronta, o tempo
de duração é de quinze minutos.
3. Estabeleça a ligação BLUETOOTH
®
com o
altifalante („SPEEDLINK PORTAJOY“) através
do seu dispositivo de reprodução (por exemplo,
smartphone ou tablet). Este processo é
diferente em cada dispositivo. Se for solicitado
para introduzir um código, digite a combinação
de números 0000. De seguida, o LED acende
a azul devagar. O estabelecimento da ligação
cará conrmado quando ouvir um sinal
acústico. A ligação com o último dispositivo
utilizado será restabelecida automaticamente
após a ativação e desativação. Para desativar
a ligação por BLUETOOTH
®
, mantenha o botão
„Play/Pause“ premido durante quatro segundos.
4. De forma alternativa, pode ligar os dispositivos
(por exemplo, o smartphone ou o tablet) por
NFC com o PORTAJOY. Tem em conta que os
dispositivos utilizados devem ser compatíveis
com a tecnologia NFC e a função NFC deve
estar ligada. Mantenha o dispositivo perto
do chip NFC por dois segundos. O ponto de
contacto está marcado como logótipo NFC.
De seguida, conrme o estabelecimento de
ligação com os ajustes do dispositivo, se for
necessário.
5. De forma alternativa, o altifalante pode ser
ligado a uma fonte de áudio com o cabo de
áudio (3,5 mm). Se uma reprodução de áudio
deve ser realizada através da ligação do cabo
de áudio de 3,5 mm e por BLUETOOTH
®
,
prima o botão“Play/Pause“, para alternar entre
as fontes de áudio. Se apenas uma dessas
fontes de áudio devem transmitir um sinal, a
troca é automática.
6. Os botões do altifalante na parte superior
controlam as funções de reprodução e de
chamadas. Mais informações na tabela.
Tenha em conta que algumas funções apenas
estão disponíveis se houver uma ligação
BLUETOOTH
®
.
7. Assim que um sinal soar, a potência diminuir
ou o dispositivo se desligar automaticamente,
carregue novamente o altifalante. Se não
estiver a utilizar o altifalante, desligue-o („OFF“)
para poupar energia.
1. Oplad højttaleren: Slut den til en USB-
strømkilde (mindst 500mA) med mikro-USB-
ladekablet. Under opladningen (ca. seks timer)
lyser LED rødt. Højttaleren kan også bruges
under opladningen. Bemærk, at den første
opladning kan vare noget længere. Så snart
LED‘en slukkes, er opladningen slut, og du kan
afbryde kabelforbindelsen.
2. Tænd for højttaleren (»ON«); LED blinker
derefter blåt for at vise, at forbindelsen kan
etableres i de efterfølgende femten minutter.
3. Etablér BLUETOOTH
®
-forbindelsen til
højttaleren (»SPEEDLINK PORTAJOY« ) via
afspilningsapparatet (f.eks. din smartphone
eller din tablet-pc). Dette forløb afhænger af
det anvendte apparat. Hvis der spørges efter
en kode, skal du indtaste talkombinationen
0000. LED lyser derefter langsomt blåt. Et
akustisk signal bekræfter, at forbindelsen
er etableret. Forbindelsen til det sidst
anvendte apparat genetableres automatisk
efter fra- eller tilkobling. For at afbryde
BLUETOOTH
®
-forbindelsen skal »Play/Pause«-
tasten holdes nede i re sekunder.
4. Som alternativ kan apparaterne (f.eks. din
smartphone eller tablet) forbindes via NFC
med PORTAJOY. Bemærk, at de anvendte
apparater skal understøtte NFC-teknologien,
og at NFC-funktionen skal være aktiveret. Hold
apparatet hen til NFC-chippen i ca. to sekunder.
Kontaktstedet er mærket med et NFC-logo.
Derefter skal du bekræfte den etablerede
forbindelse via indstillingerne på apparatet.
5. Som alternativ kan du slutte højttaleren
til en lydkilde (3,5mm) via lydkablet. Hvis
lydafspilningen både skal foregå via
forbindelsen pr. 3,5mm-lydkabel og pr.
BLUETOOTH
®
, skal du aktivere »Play/Pause«-
tasten for manuelt at skifte mellem lydkilderne.
Skiftet foregår automatisk, hvis kun den ene af
disse lydkilder skal afgive signal.
6. Tasterne på højttalerens overside styrer
afspilnings- og telefonfunktionerne. Se tabellen
for yderligere informationer. Bemærk, at nogle
funktioner kun er til rådighed, hvis der er
etableret en BLUETOOTH
®
-forbindelse.
7. Så snart der lyder et advarselssignal, hvis
effekten aftager, eller apparatet slukkes
automatisk, skal højttaleren oplades igen.
Når højttaleren ikke bruges, skal den slukkes
(»OFF«), så der spares strøm.
1. Ladda upp högtalaren: Använd mikro-USB-
laddningskabeln för att koppla den till en
strömkälla med USB (minst 500mA). Under
laddningen (ca sex timmar) lyser lampan
rött. Högtalaren kan också användas när den
laddas. Tänk på att det kan ta lite längre tid
den första gången du laddar. Så snart lampan
slocknar är laddningen färdig och du kan koppla
bort kabeln.
2. Sätt på högtalaren (ON); därefter börjar lampan
blinka blått för att visa att högtalaren är klar för
koppling i femton minuter.
3. Skapa en BLUETOOTH
®
-förbindelse till
högtalaren (SPEEDLINK PORTAJOY) med
din utapparat (exempelvis en smartphone
eller platta). Den här proceduren är olika för
olika apparater. Om du ombeds att ange en
kod skriver du in 0000. Lampan börjar sedan
långsamt lysa blått. En akustisk signal talar
om att förbindelsen skapats. Förbindelsen
till den apparat som användes senast
återställs automatiskt när produkten stängts
av och sedan kopplats på igen. För att bryta
BLUETOOTH
®
-förbindelsen håller du Play/
Pause-knappen inne i fyra sekunder.
4. Alternativt kan du koppla din utrustning (t ex
din smartphone eller platta) till PORTAJOY
via NFC. Kom ihåg att de apparater som
används måste ha stöd för NFC-tekniken och
att NFC-funktionen måste vara aktiverad. Håll
produkten mot NFC-chipet i ca två sekunder.
Kontaktstället är märkt med en NFC-logotyp.
Därefter bekräftar du ev. förbindelsens struktur i
produktens inställningar.
5. Alternativt kan du ansluta högtalaren till en
audiokälla med audiokabeln (3,5mm). Om ljudet
ska gå genom både en 3,5mm audiokabel och
via BLUETOOTH
®
trycker du på Play/Pause
för att växla mellan audiokällorna manuellt. Om
signalen bara kommer från en av audiokällorna
sker det automatiskt.
6. Knapparna på högtalarens ovansida styr
uppspelnings- och telefonfunktionen. Fler
detaljer nns i tabellen. Tänk på att vissa
funktioner bara är tillgängliga om det nns en
BLUETOOTH
®
-förbindelse.
7. Så snart det hörs en varningssignal, om
effekten börjar avta eller högtalaren stänger av
sig själv ska du ladda upp den igen. När du inte
ska använda högtalaren längre stänger du bara
av den (brytaren på OFF) för att spara ström.
1. Lataa kaiutin: Liitä se micro-USB-latausjohdolla
USB-virtalähteeseen (vähintään 500mA).
Lataustapahtuman aikana (n. 6 tuntia) LED
palaa punaisena. Kaiutinta voidaan käyttää
myös lataustapahtuman aikana. Huomaa, että
ensimmäinen lataus voi kestää kauemmin. Heti
kun LED sammuu, lataus on suoritettu loppuun
ja johtoliitäntä voidaan irrottaa.
2. Kytke kaiutin päälle (”ON”); LED vilkkuu sen
jälkeen sinisenä merkkinä yhteysvalmiudesta,
joka on voimassa viidentoista minuutin ajan.
3. Luo nyt toistolaitteesi (esimerkiksi älypuhelin
tai tabletti) kautta BLUETOOTH
®
-yhteys
kaiuttimeen (”SPEEDLINK PORTAJOY”). Tämä
toimenpide vaihtelee laitteesta riippuen. Jos
tässä yhteydessä vaaditaan koodin syöttöä,
syötä numeroyhdistelmä 0000. LED palaa sen
jälkeen hitaasti sinisenä. Akustinen signaali
vahvistaa onnistuneen yhteydenmuodostuksen.
Yhteys viimeksi käytettyyn laitteeseen
luodaan automaattisesti sammutuksen ja
käynnistyksen jälkeen uudelleen. Katkaise
BLUETOOTH
®
-yhteys pitämällä ”Play/Pause”-
painiketta painettuna neljän sekunnin ajan.
4. Vaihtoehtoisesti laitteet (esimerkiksi
älypuhelimesi tai tablettisi) voidaan yhdistää
PORTAJOYhin NFC:n kautta. Huomaa,
että käytettyjen laitteiden on tuettava NFC-
tekniikkaa ja että NFC-toiminnon on oltava
aktivoituna. Pidä laitetta n. kahden sekunnin
ajan NFC-sirulla. Kontaktikohta on merkitty
NFC-logolla. Vahvista sen jälkeen yhteyden
muodostaminen tarvittaessa laitteesi asetuksien
avulla.
5. Vaihtoehtoisesti voit liittää kaiuttimen
audiojohdolla audiolähteeseen (3,5mm).
Jos audiotoisto halutaan suorittaa sekä
3,5mm:n audiojohtoyhteyden kautta että
myös BLUETOOTHilla
®
, paina ”Play/
Pause”-painiketta vaihtaaksesi manuaalisesti
audiolähteiden välillä. Jos ainoastaan yksi
näistä audiolähteistä lähettää signaalia, vaihto
tapahtuu automaattisesti.
6. Kaiuttimen yläpinnassa olevat painikkeet
ohjaavat toisto- ja puhelintoimintoja. Lisätietoja
löytyy taulukosta. Huomaa, että jotkut näistä
toiminnoista ovat käytettävissä vain, kun
BLUETOOTH
®
-yhteys on olemassa.
7. Jos kuuluu varoitusääni, teho laskee tai
laite sammuu itsenäisesti, lataa kaiutin
uudelleen. Kun kaiutinta ei käytetä, kytke se
yksinkertaisesti pois päältä (”OFF”) virran
säästämiseksi.
1. Lade opp høyttaleren: Koble den til en USB-
strømkilde (minst 500mA) via mikro-USB-
ledningen. Under ladingen (ca. seks timer)
lyser LED-lampen rødt. Høyttaleren kan
brukes selv om den lades. Vær oppmerksom
på at den første ladingen kan ta litt lenger tid.
Når LED-lampen slukner, er ladingen ferdig og
du kan koble fra kabelen.
2. Slå på («ON») høyttaleren. Når LED-lampen
blinker blått, vil høyttaleren være klar for
tilkobling i femten minutter.
3. Opprett en BLUETOOTH
®
-forbindelse til
høyttaleren («SPEEDLINK PORTAJOY») via
utgangsenheten (f.eks. smarttelefon, nettbrett,
PC). Fremgangsmåten varierer avhengig av
hvilken type enhet du bruker. Hvis du blir spurt
om kode, taster du inn 0000. LED-lampen blir
deretter sakte blå. Et akustisk signal bekrefter
at forbindelse er opprettet. Forbindelsen til den
sist brukte enheten gjenopprettes automatisk
etter ut- og innkobling. Avslutt BLUETOOTH
®
-
forbindelsen ved å holde inne «Play/Pause»-
knappen i re sekunder.
4. Alternativt kan du koble enheten (f.eks.
smarttelefon eller nettbrett) til PORTAJOY
via NFC. Vær oppmerksom på at enhetene
som brukes, må støtte NFC-teknologi, og
at NFC-funksjonen må være aktivert. Hold
enheten mot NFC-chipen i ca. to sekunder.
Kontaktstedet er merket med NFC-logo.
Bekreft deretter eventuelt forbindelsen via
enhetsinnstillingene.
5. Alternativt kan du koble høyttaleren til en
lydkilde ved hjelp av lydkabelen (3,5mm). Hvis
det skal spilles av lyd både via BLUETOOTH
®
og forbindelsen med 3,5mm lydkabel,
bekrefter du med «Play/Pause»-knappen for å
veksle manuelt mellom lydkildene. Hvis bare
en av disse lydkildene avgir signal, gjøres
skiftet automatisk.
6. Avspillings- og telefonfunksjonene styres
med knappene på oversiden av høyttaleren.
Se tabellen for mer informasjon. Merk at
noen funksjoner kun er tilgjengelige når
BLUETOOTH
®
-forbindelse er tilgjengelig.
7. Lad opp høyttaleren hvis det kommer et
varselsignal, effekten avtar eller enheten slår
seg av automatisk. Slå av («OFF») høyttaleren
for å spare strøm når den ikke er i bruk.
1. Încărcați difuzorul: Conectați difuzorul cu
ajutorul cablului micro USB de încărcare la
o sursă de curent (minim 500mA). În timpul
încărcării (aprox. șase ore), LED-ul este aprins
în roșu. Difuzorul poate  folosit și în timp ce se
încarcă. Vă rugăm să rețineți că pentru prima
încărcare este nevoie de ceva mai mult timp.
Imediat ce becul LED se stinge puteți întrerupe
conexiunea prin cablu, deoarece încărcarea
este terminată.
2. Aprindeți difuzorul („ON“), LED-ul începe
să pâlpâie în culoare albastră, semnalizând
că este gata de conectare, care durează
cincisprezerce minute.
3. Conectați prin BLUETOOTH
®
dispozitivul de
redare (de exemplu smartphone sau tabletă)
la difuzor („SPEEDLINK PORTAJOY“). Acest
proces diferă în funcție de aparat. În cazul în
care vi se cere un cod, vă rugăm să introduceți
0000. După aceasta LED-ul va ilumina încet
în albastru. Stabilirea cu succes a conexiunii
este semnalizată printr-un semnal sonor.
Conexiunea cu ultimul aparat folosit va 
stabilită automat după ce este stins și aprins
din nou. Pentru a întrerupe conexiunea prin
BLUETOOTH
®
mențineți apăsată tasta „Play/
Pause“ timp de patru secunde.
4. În mod alternativ PORTAJOY servește pentru
a conecta dispozitive (de exemplu smartphone
sau tabletă) la NFC. Vă rugăm să aveți în
vedere că dispozitivele folosite trebuie să
suporte tehnologia NFC, iar funcția NFC trebuie
să e activată. Lăsați dispozitivul timp de aprox.
două secunde la cipul NFC. Punctul de contact
este marcat cu logotipul NFC. După aceasta
conrmați stabilirea conexiunii prin intermediul
setării dispozitivului.
5. În mod alternativ puteți conecta difuzorul cu
ajutorul unui cablu audio la o sursă audio
(3,5mm). În cazul în care are loc o redare
audio atât prin cablul audio de 3,5mm cât și
prin BLUETOOTH
®
, apăsați tasta „Play/Pause“
pentru a comuta manual între cele două surse
audio. Dacă numai una din aceste surse audio
emite semnal comutarea se produce automat.
6. Tastele din partea de sus a difuzorului servesc
pentru funcții de redare și telefon. Mai multe
informații sunt specicate în tabel. Vă rugăm să
rețineți că anumite funcții sunt disponibile numai
cu conexiune BLUETOOTH
®
.
7. Imediat ce se aude un semnal sonor, scade
puterea sau aparatul se stinge singur, trebuie
încărcat difuzorul. Dacă nu utilizaţi difuzorul,
opriţi-l („OFF“), pentru a economisi curent.
TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product?
Get in touch with our Support team – the quickest way
is via our website: www.speedlink.com.
®
„SPEEDLINK
PORTAJOY“
CODE
0000
®
„SPEEDLINK
PORTAJOY“
CODE
0000
®
„SPEEDLINK
PORTAJOY“
CODE
0000
®
„SPEEDLINK
PORTAJOY“
CODE
0000
®
„SPEEDLINK
PORTAJOY“
CODE
0000
1
3
5
2
4
LED RED: CHARGING
LED OFF: CHARGING COMPLETED
LED FLASHING BLUE: PAIRING
LED FLASHES BLUE SLOWLY:
CONNECTED
6
* Device dependent; some functions only available
in BLUETOOTH
®
mode
Function* Button operation
Increase volume Press and hold
Decrease volume Press and hold
Play/pause Press (music playback)
Next track Press
(music playback)
Previous track Press
(music playback)
Answer call Press
(incoming call)
End call Press
(in conversation)
Dismiss call Press and hold
for 3s (incoming call)
Redial last number Press and hold
(in conversation)

Probleme și întrebări frecvente despre Speed-Link Portajoy SL-890006?

Dacă aveți o întrebare despre un manual de utilizare Speed-Link Portajoy SL-890006, nu ezitați sa ne întrebați. Asigurați-va ca v-ați descris problema in mod clar, astfel încât ceilalți utilizatori să vă poată răspundă corect.

De vânzare la