Manual de utilizare Supra BSS-6600

Supra BSS-6600
6.5 · 1
PDF manual
 · 1 pagină
Engleză
manualSupra BSS-6600

тел: +7 (495) 931-5010 www.supra.ru

Íîâûé âèä

ãàäæåòîâ -

ñìàðò âåñû îò SUP RA

BSS-6500

BSS-66 00

BSS-6700

Ïîâåðõíîñòü èç âûñîêîïðî÷íîãî ñòåêëà òîëùèíîé 6 ìì. Áîëüøîé
LCD-äèñïëåé 92 õ 40 ìì. Àâòîìàòè÷åñêîå âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷å-
íèå. Ïàìÿòü äàííûõ íà 12 ÷åëîâåê. Èíäèêàòîð óðîâíÿ çàðÿäà
áàòàðåè. Íåóæåëè SUPRA âûïóñòèëà ñìàðòôîíû? Ïî÷òè. Óìíûå
âåñû BSS-6500, BSS-6600 è BSS-6700 ñîòêàíû èç íîâåéøèõ
äîñòèæåíèé è òåõíîëîãèé èíæåíåðíîé ìûñëè. Ïîêàçàòåëè âàøåãî
âåñà îòîáðàæàþòñÿ íà äèñïëåå ñ òî÷íîñòüþ äî 100 ãðàìì. Ïðè
ýòîì äëÿ òî÷íîãî àíàëèçà êîëè÷åñòâà æèðîâîé òêàíè èñïîëüçóåò-
ñÿ òåõíîëîãèÿ BIA ((Bioelectrical Impedance Analysis). Êðîìå
òîãî, âåñû-ãàäæåòû èçìåðÿþò ñîäåðæàíèå æèðà, âîäû, êîñòíîé è
ìûøå÷íîé ìàññû â âàøåì òåëå.  ñàìèõ âåñàõ íè êàïëè æèðà íåò:
ïèòàþòñÿ îíè çàðÿäîì îáû÷íûõ áàòàðååê ÀÀÀ. Ðàçëè÷èå ìåæäó
ìîäåëÿìè – â íàëè÷èè èíäèêàòîðà çàðÿäà – ýòî ôóíêöèÿ åñòü ó
SUPRA BSS-6600 è BSS-6700, ê òîìó æå ïîñëåäíÿÿ ìîäåëü
êðóãëàÿ ïî ôîðìå.

Manual

Consultați aici manualul pentru Supra BSS-6600, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Cântare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 6.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Supra BSS-6600 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Supra BSS-6600 și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Supra BSS-6600 să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

Specificații Supra BSS-6600

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Supra BSS-6600.

General
Brand Supra
Model BSS-6600
Produs Cântar
EAN 4895156819448
Limbă Engleză
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)
Performanță
Tipul Cântar de persoane electronic
Greutate maximă capacitate 150 kilograme
Auto Putere Off Da
Funcţie de memorie Da
Măsurare Indexul de Masă Corporală (BMI) Da
Acurateţea 100 g
Unitatea de măsură kg,lb
Memorie greutate Da
Numărul de utilizatori 12 user(s)
Analiză grăsime corporală Da
Analiză procent apă în organism Da
Analiză procent/densitate masă musculară Da
Analiză masă osoasă Da
Culoarea produsului Alb
Tip Top suprafata De sticlă
Mai mulţi utilizatori Da
afișaj
Ecran LCD
Managementul energiei
Tip baterie AAA
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Supra BSS-6600 de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate