Thermoval Rapid

Manual de utilizare Thermoval Rapid

(9)
 • Těší nás, že jste se rozhodli pro výrobek firmy HARTMANN.
  Před prvním použitím si, prosím, pozorně přečtěte návod
  k použití a poté jej dobře uschovejte.
  Návod k použití
  Teploměr zapněte stisknutím tlačítka vedle displeje; krátký
  signál ohlásí, že je teploměr připraven k použití. Zároveň je
  také provedena zkouška funkčnosti, při níž se pro optickou
  kontrolu zobrazí na displeji všechny displejové segmenty.
  Když se na displeji ukáže „ok“ je teploměr připraven k pro-
  vozu. Poté se na displeji ukáže „Lo“ a blikající „C“. Teploměr
  je nyní připraven k měření. Pokud se po zapnutí přístroje
  na displeji ukáže „Err“, je teploměr poškozený a není při-
  pravem k provozu. Zašlete ho v tomto případě spolu
  s krátkou zprávou na adresu firmy HARTMANN RICO k
  laboratornímu přezkoušení. Je-li teplota okolního prostředí
  nižší než 32 °C objeví se na displeji „Lo°C“, při teplotě
  okolního prostředí vyšší než 43,9 °C se na displeji objeví
  „HI°C“.
  Během měření se průběžně zobrazuje aktuální teplota
  a znaménko „°C“ bliká. Měření je ukončeno, je-li během 4
  sekund vzestup teploty menší než 0,03 °C. Přitom zazní 4x
  akustický signál a „°C“ přestane blikat. Nejvyšší naměřená
  hodnota se zobrazí na displeji. Při prodloužení doby měření
  po zaznění akustického signálu, může ukazatel teploty dále
  nepatrně vzrůstat, protože Thermoval rapid je maximální
  teploměr. Toto je třeba zohlednit při měření teploty v pod-
  paží, má-li být zjištěna teplota, která se nejvíc přibližuje
  tělesné teplotě. Přitom dbejte na popis uvedený v části
  „Způsoby měření“.
  Po ukončení měření vypněte teploměr stisknutím tlačítka
  pro zapnutí/vypnutí. Po zobrazení naměřené hodnoty se
  teploměr po 7 minutách automaticky vypne. Zůstane-li
  teploměr po zapnutí v rozmezí do 32 °C, vypne se již po
  cca 3 minutách.
  Paměť pro uložení naměřené hodnoty
  Držte tlačítko pro zapnutí/vypnutí po dobu 1,5 sekundy
  stisknuté. Po zobrazení digitálních segmentů se na displeji
  teploměru automaticky zobrazí naposledy naměřená hod-
  nota spolu se znaménky „M“ a „C“. Tento ukazatel teploty
  je viditelný po dobu držení tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
  Hodnota se po ukončení nového měření přepíše.
  Způsoby měření
  Obecně platí, že naměřená teplota je závislá na místu
  měření. Pro správné měření teploty je tedy nezbytné udání
  místa měření.
  V konečníku
  (rektálně)
  Z lékařského hlediska se jedná o nejpřesnější metodu měře-
  ní, protože se naměřená teplota přiblíží nejblíže teplotě
  těla. Hrot teploměru se přitom opatrně zavede max.
  2 cm hluboko do konečníku. Obvyklá doba měření činí cca
  10 až 15 sekund.
  V
  podpaží (axilárně)
  V podpaží se zjišťuje povrchová teplota, která se u dospě-
  lého může v porovnání s teplotou naměřenou v konečníku
  o cca 0,5 °C až 1,5 °C lišit. Obvyklá doba měření činí při
  použití této metody cca 10 až 40 sekund. Je třeba dbát na
  to, že např. při prochladlém podpaží nebude naměřena
  přesná teplota. Pro dosažení co možná nejpřesnějšího výs-
  ledku měření, který co nejvíce zodpovídá tělesné teplotě,
  doporučujeme prodloužit čas měření o 5 minut.
  V ústní dutině
  (orálně)
  V ústní dutině se nacházejí rozdílné teplotní zóny. Orální
  teplota leží asi 0,3 °C až 0,8 °C pod úrovní rektálně namě-
  řené hodnoty. Pro pokud možno nejpřesnější měření umís-
  těte hrot teploměru vlevo nebo pravo od kořene
  jazyka. Hrot teploměru musí být přitom v neustálém styku
  s tkání při umístění vzadu vlevo nebo vpravo od kořene
  jazyka. Ústa mějte během měření zavřená a dýchejte
  pravidelně nosem. Před měřením nejezte a nepijte. Obvyklá
  Thermoval®
  rapid
  doba měření činí cca 10 až 30 sekund.
  Upozornění:
  Z důvodu přesnosti měření při zjišťování bazální teploty
  doporučujeme metodu měrení v konečníku, přičemž je
  doporučeno prodloužit dobu měrení po zaznění zvukového
  signálu na 3 min.
  Čištění a desinfekce
  Hrot teploměru vyčistíte nejlépe vlhkým hadříkem spolu
  s dezinfekčním roztokem, např. 70% roztokem ethanolu.
  Thermoval rapid je zaručeně vodotěsný, proto ho při kom-
  plexním čištění a desinfekci můžete ponořit do čistící teku-
  tiny nebo vlažné vody.
  Bezpečnostní pokyny
  Teploměr nesmí přijít do styku s horkou vodou.
  Chraňte ho před vysokou teplotou a přímým slunečním
  zářením.
  Teploměr chraňte před pády, není odolný proti nárazům
  a otřesům.
  Přístroj neohýbejte a neotvírejte (kromě přihrádky na
  baterie).
  K čištění nepoužívejte ředidla, benzín nebo benzol!
  K čistění používejte pouze vodu nebo dezinfekční
  prostředek.
  Teploměr nenechávejte ponořený v tekutině déle než
  30 min.
  Výměna baterií
  Ukáže-li se na displeji vpravo dole symbol „ “, je baterie
  vybitá a musí být vyměněna. Vysuňte kryt přihrádky na
  baterie a nahraďte vybitou baterii novou, pokud možno
  bezrtuťovou baterií stejného typu. Dejte pozor na to, aby
  znaménko + na baterii směřovalo směrem dolů. Poté přih-
  rádku na baterie opět zavřete, přitom dejte pozor, aby byl
  kryt řádně zasunut.
  Likvidace výrobku
  Nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž
  na speciálních k tomu určených místech (napr. centra sberu
  odpadků). Timto způsobem pomůžete životnímu prostredí.
  Při likvidaci použitých baterií se řiďte platnými legislativními
  předpisy pro likvidaci odpadu.
  Technické údaje
  Typ: maximální teploměr
  Rozsah měření: 32 °C až 43,9 °C
  Přesnost měření: +/– 0,1 °C pro celý rozsah měření
  Displej: třímístný LCD-displej (jednotka
  zobrazení 0,1 °C)
  Teplota při skladování
  a dopravě: –25 °C až +55 °C při vlhkosti
  vzduchu 15 – 95%
  Teplota okolí při použití: 10 °C až 45 °C při vlhkosti
  vzduchu 15 – 95%
  Baterie: baterie alkali-mangan, typ LR 41,
  1,55 V, kapacita min. 4 000 měření
  Váha: cca 15 g včetně baterie
  Výrobce: PAUL HARTMANN A.G.
  89522 Heidenheim
  Německo
  Zákonné ustanovení a směrnice
  Thermoval rapid splňuje požadavky směrnice o medi-cíns-
  kých výrobcích 93/42/EWG a je nositelem označení CE.
  Přístroj splňuje požadavky evropské normy pro lékařské
  teploměry DIN EN 12470-3: 2000 Lékařské teploměry -
  část 3: Elektronické (s extrapolací anebo bez) kompaktní
  teploměry se zobrazením maxima.
  Značka CE vyjadřuje, že se jedná o lékařský výrobek
  s funkcí měření ve smyslu zákona o lékařských výrobcích,
  který vyhověl při vyhodnocování shody předpisům CE.
  „Oprávněné místo“ (TÜV Produkt Service GmbH) potvrzuje,
  že tento výrobek splňuje všechny příslušné zákonné
  předpisy.
  Technická kontrola měření
  U profesionálně používaných přístrojů, jako např. v lékár-
  nách, lékařských ordinacích a nemocnicích, doporučujeme
  každé dva roky vykonat kontrolu měřící techniky. Dbejte
  přitom zákonem stanovených předpisů na národní úrovni.
  Kontrola měřící techniky může být provedena buď prostřed-
  nictvím firmy HARTMANN-RICO, anebo příslušných úřadů,
  či autorizovaných míst pro výkon údržby. Příslušným orgá-
  nům a autorizovaným místům pro výkon údržby po-skytne-
  me na požádání zkušební návody na kontrolu měřící tech-
  niky.
  Záruka
  Na tento vysoce kvalitní přístroj poskytujeme, při dodržení
  dále uvedených podmínek, záruku na dobu 3 let ode dne
  zakoupení. Nárok na záruku musí být uplatněn spolu
  s předložením dokladu o zakoupení během záruční lhůty.
  Tento výrobek byl vyroben v souladu s mezinárodně platný-
  mi normami kvality. Pokud budete mít důvod pro reklama-
  ci, pošlete přístroj spolu s platným dokladem na adresu
  firmy HARTMANN-RICO. Záruka se nevztahuje na baterie.
  Záruka se také nevztahuje na škody zapříčiněné neodbor-
  ným zacházením, či neoprávněným zásahem. Nároky na
  náhradu škody se omezují na hodnotu samotného přístroje;
  náhrada za následné škody je absolutně vyloučena.
  Vysvětlení symbolů
  : baterie je vybitá
  Err: error, chyba měření
  Lo°C: teplota pod 32 °C
  HI°C: teplota nad 43,9 °C
  M: memory, zobrazení naposledy naměřené hodnoty
  CZ – HARTMANN-RICO A.S.
  Masarykovo nám. 77
  66471 Veverská Bítýška
  800 100 333 – bezplatná tel. linka
  Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok firmy HARTMANN.
  Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte návod na použí-
  vanie a uschovajte ho na bezpečnom mieste.
  Návod na používanie
  Teplomer zapnite stlačením tlačidla vedľa displeja, pričom
  krátky tón signalizuje, že je teplomer pripravený na
  prevádzku. Súčasne prebieha funkčný test, pri ktorom sú
  viditeľné všetky segmenty displeja pre optickú kontrolu.
  Keď sa na displeji objaví „ok“, teplomer je pripravený na
  meranie. Po chvíli sa na displeji objaví „Lo“ a blikajúce
  „°C“. Teraz je teplomer pripravený na meranie. Ak sa po
  zapnutí obslužného tlačidla ukáže na displeji „Err“,
  teplomer je pokazený a nie je pripravený na prevádzku.
  V takomto prípade ho pošlite s krátkou správou na adresu
  HARTMANN-RICO na laboratórne preskúšanie. Ak by
  teplota okolia bola nižšia ako 32 °C, na displeji sa ukáže
  „Lo°C“, pri teplote okolia vyššej ako 43,9 °C sa na displeji
  ukáže „HI°C“.
  Počas merania sa priebežne ukazuje aktuálna teplota,
  pričom bliká „°C“. Meranie sa ukončí, ak je v priebehu
  4 sekúnd nárast nameranej teploty menší ako 0,03 °C. Pri-
  tom zaznie 4 krát zvukový signál a „°C“ prestane blikať. Na
  displeji sa ukáže doteraz najvyššia nameraná teplota. Pri
  predĺžení doby merania nad rámec zvukového signálu sa
  zobrazovaná teplota môže ešte nepatrne ďalej zvyšovať,
  pretože pri Thermoval rapid sa jedná o maximálny teplomer.
  Na toto treba dbať špeciálne pri pazuchovom meraní, keď
  sa má zistiť teplota, ktorá je najbližšia telesnej teplote. Pri
  tomto dbajte na popis uvedený v časti „Druhy merania“.
  Po skončení merania teplomer vypnite stlačením tlačidla
  vedľa displeja. Po zobrazení nameranej teploty sa teplomer
  po 7 minutách automaticky vypne. Keď teplomer ostane po
  zapnutí v rozmezí do 32 °C, vypne sa už po cca 3 minutách.
  Pamäť nameraných hodnôt
  Podržte obslužné tlačidlo na cca 1,5 sekundy stlačené. Po
  zobrazení digitálnych segmentov sa na displeji teplomeru
  automaticky zobrazí naposledy nameraná hodnota spolu
  s „M“ a „°C“. Toto zobrazenie je viditeľné pokiaľ je stlačené
  obslužné tlačidlo. Akonáhle sa nameria nová teplota, hod-
  nota sa prepíše.
  Druhy merania
  V zásade si treba uvedomiť, že nameraná telesná teplota
  závisí od miesta merania. Pri korektnom meraní teploty
  treba zásadne udať aj miesto merania.
  V konečníku
  (rektálne)
  Toto je z lekárskeho hľadiska zásadne najpresnejšia metóda
  merania, pretože sa najviac približuje telesnej teplote. Hrot
  teplomeru sa pritom opatrne zavedie max. 2 cm do
  konečníka. Obvykle prebehne meranie počas cca 10 až 15
  sekúnd.
  V
  podpazuší (axillárne)
  V podpazuší sa určuje povrchová teplota, ktorá sa
  u dospelého môže líšiť od teploty tela meranej v konečníku
  o cca 0,5 °C až 1,5 °C. Obvykle prebehne meranie pri pou-
  žití tejto metódy počas cca 10 až 40 sekúnd. Upozorňu-
  jeme, že napr. pri vychladnutom podpazuší sa nenameria
  presná teplota. Na dosiahnutie čo možno najpresnejšieho
  výsledku merania, ktoré čo najviac zodpovedá telesnej
  teplote, odporúčame predĺžiť čas merania o 5 minút.
  V ústne
  j dutine (orálne)
  V ústnej dutine sa nachádzajú rôzne teplotné zóny. V ústach
  nameraná teplota je nižšia ako teplota tela nameraná
  v konečníku spravidla o 0,3 °C až 0,8 °C. Pre dosiahnutie
  čo najpresnejšieho merania umiestnite hrot teplomeru
  vľavo alebo vpravo od koreňa jazyka. Merací senzor sa
  počas merania musí neustále dotýkať tkaniva a musí byť
  umiestnený vzadu za jazykom v jednom z dvoch tepelných
  vreciek. V priebehu merania držte ústa zatvorené a nosom
  rovnomerne dýchajte. Bezprostredne pred meraním nejedzte
  a nepite. Obvykle prebehne meranie počas cca 10 až 30
  sekúnd.
  Upozornenie:
  Z dôvodov presnosti merania pri zisťovaní bazálnej teploty
  odporúčame bezpodmienečne meranie v konečníku, pričom
  čas merania treba po zaznení signálu predÍžiť na 3 minúty.
  Čistenie a dezinfekcia
  Hrot teplomeru vyčistíte najlepšie vlhkou látkou s použitím
  dezinfekčného prostriedku, napr. 70 % etylalkoholu. Ther-
  moval rapid je zaručene vodotesný. Pri komplexnom čistení
  a dezinfekcii ho preto môžete ponoriť do čistiacej tekutiny
  alebo vlažnej vody.
  Bezpečnostné pokyny
  Prístroj nesmie prísť do kontaktu s horúcou vodou.
  Chráňte ho pred vysokými teplotami a priamym
  slnečným svetlom.
  Teplomer nesmie spadnúť. Neodoláva nárazom ani
  pádom.
  Prístroj neohýbajte ani neotvárajte (s výnimkou priečinku
  pre batériu).
  Na čistenie nepoužívajte žiadne riedidlá, ani benzín ani
  benzol! Čistite len vodou alebo dezinfekčným prostried-
  kom.
  Teplomer neponárajte do kvapaliny na dlhšie ako
  30 minút.
  Výmena batérie
  Ak sa v displeji vpravo dolu objaví symbol batérie „ “, je
  batéria vyčerpaná a treba ju vymeniť. Odtiahnite kryt nad
  batériou a batériu nahraďte podľa možností bezortuťovou
  batériou rovnakého typu. Dajte prosím pozor na to, že +
  znamienko na batérii musí ukazovať smerom dolu. Potom
  kryt zatvorte tak, aby západka zaklapla.
  Likvidácia výrobku
  Nelikvidujte s domovým odpadom, ale na špeciál-
  nych miestach k tomu urcených (napr. centrá zberu
  odpadu). Týmto spôsobom pomôžete životnému prostrediu.
  Pri likvidácii opotrebovaných batérií dodržujte prosím prís-
  lušne platné legislatívne predpisy pre likvidáciu odpadu.
  Technické parametre
  Typ: maximálny teplomer
  Rozsah merania: 32 °C až 43,9 °C
  Presnosť merania: +/– 0,1 °C pre celý rozsah merania
  Displej: trojmiestny LCD-displej, (jednotka
  zobrazenia 0,1 °C)
  Teplota pri skladovaní
  a doprave: –25 °C až +55 °C pri vlhkosti
  vzduchu 15 až 95%
  Teplota okolia pri
  prevádzke: 10 °C až 45 °C pri vlhkosti
  vzduchu 15 až 95 %
  Typ batérie: Alkalicko-mangánová-batéria, typ
  LR 41, 1,55 V, výkonnosť najmenej
  4 000 meraní
  Váha: cca 15 g vrátane batérie
  Výrobca: PAUL HARTMANN AG
  89522 Heidenheim
  Nemecko
  Zákonné požiadavky a smernice
  Thermoval rapid zodpovedá smernici pre medicínske
  produkty 93/42/EWG a má priznanú značku CE. Prístroj
  vyhovuje o.i. požiadavkám európskej normy pre medicínske
  teplomery DIN EN 12470-3: 2000 Medicínske teplomery –
  časť 3: Elektrické (extrapolačné a neextrapolačné) kom-
  paktné teplomery so zariadením na maximum.
  Označenie CE vyjadruje, že sa jedná o medicínsky produkt
  s meracou funkciou v zmysle zákona o medicínskych
  produktoch, ktorý prešiel procesom posúdenia zhody.
  „Oprávnené miesto“ (TÜV Produkt Service GmbH)
  potvrdzuje, že tento produkt spÍňa všetky príslušné zákonné
  predpisy.
  Technická kontrola merania
  Odporúčame technickú skúšku merania každé dva roky pre
  profesionálne používané prístroje napr. v lekárňach, lekárs-
  kych ambulanciách alebo v klinikách. Naviac dodržujte pro-
  sím aj zákonodarcom stanovené národné predpisy. Kontrolu
  meracej techniky môže vykonať buď firma HARTMANN-
  RICO, príslušné orgány alebo autorizované pracoviská pre
  údržbu za náhradu nákladov. Príslušným orgánom a autori-
  zovaným pracoviskám pre údržbu radi poskytneme na poži-
  adanie skúšobné návody na kontrolu meracej techniky.
  Záruka
  Na tento kvalitný výrobok poskytujeme 3-ročnú záruku odo
  dňa predaja po splnení ďalej uvedených podmienok. Pri
  uplatňovaní záruky v rámci záručnej doby treba predložiť
  platný doklad o kúpe. Tento produkt bol vyrobený
  s najväčšou starostlivosťou podľa medzinárodne platných
  štandardov kvality. Ak napriek tomu budete mať dôvod na
  reklamáciu, pošlite, prosím, prístroj aj s platným dokladom
  o kúpe na adresu firmy HARTMANN-RICO. Záruka sa nevzť-
  ahuje na batérie. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody
  zapríčinené neprimeraným zaobchádzaním alebo
  neoprávnenými zásahmi. Nároky na náhradu škody sú
  obmedzené len do hodnoty samotného prístroja, náhrada
  následných škôd sa výslovne vylučuje.
  Vysvetlenie symbolov
  : batéria je vybitá
  Err: Error, chyba merania
  Lo°C: teplota pod 32 °C
  HI°C: teplota nad 43,9 °C
  M: Memory, zobrazenie naposledy nameranej teploty
  SK – HARTMANN-RICO S.R.O.
  Vlčkova18
  81106 Bratislava
  Wyrażamy radość, że zdecydowaliście się Państwo na zakup
  produktu firmy HARTMANN. Przed pierwszym użyciem
  termometru zaleca się dokładne przeczytanie instrukcji
  użytkowania. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecz-
  nym miejscu w celu jej ewentualnego późniejszego wykor-
  zystania.
  Instrukcja użytkowania
  W celu uruchomienia termometru nacisnąć przycisk wł/wył
  znajdujący się obok wyświetlacza. Krótki sygnał dźwiękowy
  informuje, że termometr jest gotowy do pracy. Jedno-
  cześnie przeprowadzany jest test działania, podczas które-
  go widoczne są wszystkie segmenty cyfrowe służące do
  kontroli wzrokowej. Jeśli na wyświetlaczu ukaże się symbol
  „ok“, oznacza to, że termometr jest gotowy do pracy. Nas-
  tępnie pojawia się symbol „Lo“ oraz migoczący symbol
  „°C“. Termometr jest gotowy do dokonania pomiaru. Jeśli
  po włączeniu zobaczycie Państwo na wyświetlaczu symbol
  „Err“, oznacza to, że termometr jest uszkodzony i nie nada-
  je się do użytkowania. Wówczas należy go przesłać wraz
  krótką notatką na podany adres firmy PAUL HARTMANN
  Polska celem przeprowadzenia kontroli laboratoryjno-
  technicznej. W przypadku, gdy temperatura otoczenia
  wynosi mniej niż 32 °C, na wyświetlaczu ukazuje się symbol
  „Lo°C“; przy temperaturze otoczenia powyżej 43,9 °C
  pojawia się symbol „HI°C“.
  Podczas pomiaru termometr pokazuje aktualną temperaturę
  a symbol „°C“ na wyświetlaczu migocze. Pomiar jest zako-
  ńczony, jeśli w ciągu czterech kolejnych sekund
  mierzona wartość temperatury pozostaje stabilna,
  a ewentualne różnice są mniejsze niż 0,03 °C. Wówczas
  pojawia się czterokrotny sygnał dźwiękowy, a symbol „°C“
  przestaje migać. Zmierzona do tego momentu najwyższa
  wartość temperatury ukazuje się na wyświetlaczu. W przy-
  padku przedłużenia czasu pomiaru poza sygnał dźwiękowy
  wskazana temperatura może rosnąć jeszcze w niewielkim
  zakresie, gdyż Thermoval rapid jest termometrem mierzącym
  wartości maksymalne. Należy na to zwrócić szczególną
  uwagę podczas mierzenia temperatury pod pachą, gdzie
  uzyskiwane wartości są najbliższe temperaturze ciała.
  W związku z tym należy zapoznać się z opisem dotyczącym
  „Sposobów wykonywania pomiaru“.
  Po zakończeniu pomiaru należy wyłączyć termometr
  naciskając przycisk wł/wył. Termometr wyłącza się
  samoczynnie po upływie 7 minut od pojawienia się na wyś-
  wietlaczu zmierzonej temperatury. Jeżeli po włączeniu utr-
  zymuje się temperatura poniżej 32°C termometr wyłącza
  się po upływie ok. 3 minut.
  Pamięć ostatniego pomiaru
  Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wł/wył przez ok.
  1,5 sekundy. Po ukazaniu się segmentów liczbowych, na
  wyświetlaczu termometru pojawia się ostatnio zmierzona
  wartość temperatury automatycznie wraz z „M“ i „°C“.
  Informacja pozostaje widoczna, jeśli przycisk obsługi jest
  przyciśnięty. Po zmierzeniu temperatury informacja
  poprzednia zostaje zastąpiona przez nową wartość.
  Sposoby pomiaru
  Przy ocenie pomiaru należy pamiętać o tym, że wartość
  temperatury zależy od miejsca, w którym została zmierzona.
  Dlatego też, aby uzyskać prawidłowy pomiar temperatury,
  należy koniecznie podać miejsce pomiaru.
  W odb
  ycie
  Z medycznego punktu widzenia jest to najbardziej dokładny
  sposób pomiaru, gdyż zmierzone wartości są najbliższe
  temperaturze wnętrza ciała. Końcówkę termometru ostroż-
  nie wsunąć do odbytu na długość maks. 2 cm. Normalny
  czas pomiaru temperatury wynosi od ok. 10 do 15 sekund.
  P
  od pachą
  Temperatura mierzona pod pachą w porównaniu do tempe-
  ratury ciała osoby dorosłej mierzonej w odbycie może róż-
  nić się o około 0,5 °C do 1,5 °C. W tym przypadku normal-
  ny czas pomiaru temperatury wynosi od ok. 10 do 40
  sekund. Należy jednak pamiętać o tym, że np. w przypadku
  wychłodzonej pachy nie ma możliwości uzyskania dokład-
  nego wyniku pomiaru. Sugerujemy wydłużenie czasu pomi-
  aru o 5 minut, celem uzyskania możliwie dokładnego wyni-
  ku, który najbardziej odpowiadałby temperaturze wnętrza
  ciała.
  W
  jamie ustnej
  W jamie ustnej znajdują się różne strefy ciepła. Mierzona
  temperatura z reguły jest od 0,3 °C do 0,8 °C niższa od
  temperatury mierzonej w odbycie. Celem uzyskania możli-
  wie dokładnego pomiaru, należy umieścić koniec termome-
  tru po prawej lub lewej stronie nasady języka. Koniec ter-
  mometru powinien w czasie całego pomiaru mieć stały
  kontakt z tkanką i leżeć z tyłu pod językiem w jednej
  z dwóch kieszonek cieplnych. Należy zamknąć usta i spo-
  kojnie oddychać przez nos. Bezpośrednio przed przystąpie-
  niem do pomiaru temperatury nie należy jeść ani pić
  napojów. Normalny czas pomiaru temperatury wynosi od
  ok. 10 do 30 sekund.
  Wskazówka:
  W przypadku pomiaru temperatury mającego na celu
  ustalenie dni płodnych u kobiety, z uwagi na wymaganą
  dokładność pomiaru, przeprowadza się go umieszczając
  termometr w odbycie, przy czym czas pomiaru powinien
  być wydłużony do 3 minut.
  Czyszczenie i odkażanie
  Końcówkę termometru najlepiej czyścić wilgotną szmatką
  używając dodatkowo środka dezynfekcyjnego, np. alkoholu
  etylowego 70 %. Producent gwarantuje, że termometr Ther-
  moval rapid jest wodoszczelny. Dlatego w celu dokładnego
  umycia i dezynfekcji można zanurzać go
  w płynie lub letniej wodzie.
  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
  Unikać kontaktu termometru z gorącą wodą.
  Chronić przed działaniem wysokich temperatur
  i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
  Nie rzucać termometrem, który nie jest odporny na
  wstrząsy i uderzenia.
  Nie wyginać i nie otwierać termometru (poza wymianą
  baterii).
  Do czyszczenia nie wolno używać rozcieńczalników,
  benzyny lub benzolu! Czyścić tylko wodą albo środkami
  dezynfekującymi.
  Nie należy moczyć termometru dłużej niż przez 30 minut.
  Wymiana baterii
  Jeżeli na wyświetlaczu w prawym dolnym rogu ukaże się
  symbol „ “, oznacza to, że bateria się wyczerpała i nale-
  ży ją wymienić. Należy odciągnąć pokrywę wnęki na
  baterię i włożyć bezrtęciową baterię tego samego typu.
  Uwaga: symbol + na baterii musi być skierowany na dół.
  Następnie nasunąć osłonę, pamiętając o jej dokładnym
  zamknięciu.
  Likwidacja produktu
  Nie wyrzucać ze śmieciami domowymi, lecz
  usuwać poprzez specjalnie do tego celu
  stworzone urządzenia/instytucje
  (np. Recycling-Center etc.).
  Zużyte baterie powinny być utylizowane zgodnie z obowią-
  zującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
  Dane techniczne
  Typ: termometr maksymalny
  Zakres pomiarowy: od 32 °C do 43,9 °C
  Dokładność pomiaru: +/– 0,1 °C dla całego zakresu
  pomiaru
  Wyświetlacz: wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
  3-cyfrowy, dokładność 0,1°C
  Temperatura przecho
  wywania/transportu: –25 °C do +55 °C przy
  wilgotności powietrza 15 – 95 %
  Temperatura otoczenia
  w trakcie używania: 10°C do 45°C przy wilgotności
  powietrza 15 – 95 %
  Typ baterii: bateria alkaliczno-manganowa,
  typ LR 41, 1,55 V, żywotność
  baterii: 4.000 pomiarów
  Ciężar: ok. 15 g z baterią
  Producent: PAUL HARTMANN AG
  89522 Heidenheim
  Niemcy
  Wymagania i przepisy prawne
  Thermoval rapid odpowiada wytycznym dotyczącym pro-
  duktów medycznych 93/42/EWG i nosi znak CE. Urządzenie
  odpowiada m.in. wytycznym zawartym w Normie Europejs-
  kiej dotyczącej termometrów medycznych DIN EN 12470-3:
  2000 termometry medyczne – część 3: Elektryczne (ekstra-
  polujące i nieekstrapolujące) termometry kompaktowe
  z urządzeniem typu Maximum.
  Znak CE oznacza, że mamy do czynienia z produktem
  medycznym dysponującym funkcją pomiaru w myśl ustawy
  o produktach medycznych, który przeszedł test oceny
  zgodności. Uprawniona do tego placówka (TÜV Produkt
  Service GmbH) potwierdza, że ten produkt spełnia wszystkie
  stosowne przepisy prawne.
  Kontrole techniczne termometru
  Zaleca się przeprowadzanie kontroli technicznych w odstę-
  pach 2 letnich w przypadku urządzeń wykorzystywanych
  nie w celach prywatnych np. w aptekach, praktykach
  lekarskich lub klinikach. Ponadto należy przestrzegać
  obowiązujących w danym kraju przepisów. Kontrola pomia-
  rowo-techniczna może być przeprowadzona za zwrotem
  kosztów przez firmę PAUL HARTMANN Polska, odpowied-
  nie władze lub autoryzowane punkty serwisowe. Instrukcje
  dotyczące kontroli pomiarowo-technicznej wydaje się na
  życzenie właściwych urzędów i autoryzowanych punktów
  zajmujących się konserwacją.
  Gwarancja
  Na prawidłowe działanie termometru elektronicznego pro-
  ducent udziela 3 letniej gwarancji zgodnej z poniższymi
  warunkami i obowiązującej od daty zakupu. Roszczenia
  gwarancyjne muszą być zgłoszone w okresie gwarancyjnym
  wraz z ważnym dowodem zakupu. Produkt wyprodukowano
  z największą starannością i przy uwzględnieniu obowiązu-
  jących międzynarodowych norm jakości. Jeśli pomimo to
  powstaną powody do reklamacji, prosimy o bezpośrednie
  przesłanie termometru wraz z dowodem zakupu bezpośred-
  nio na adres firmy PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o., ul
  Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Gwarancja nie
  obejmuje baterii. Uszkodzenia powstałe wskutek niepra-
  widłowego użytkowania lub niedozwolonych napraw, nie
  są objęte gwarancją. Roszczenia odszkodowawcze ogranic-
  zone są do wartości zakupu termometru; jednoznacznie
  wyklucza się wypłatę odszkodowań z tytułu szkód następc-
  zych.
  Objaśnienie symboli
  : bateria jest zużyta
  Err: skrót od ang. Error - błąd pomiaru
  Lo°C: temperatura poniżej 32 °C
  HI°C: temperatura powyżej 43,9 °C
  M: skrót od ang. Memory, informacja dotycząca
  ostatnio zmierzonej wartości temperatury
  PL – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
  95-200 Pabianice
  Örülünk, hogy a HARTMANN cég terméke mellett döntött.
  Kérjük, hogy az első használat előtt olvassa el gondosan
  a használati utasítást és a terméket biztonságos helyen
  tárolja.
  Használati utasítás
  Bekapcsoláshoz nyomja meg a kijelző melletti gombot; egy
  rövid szignálhang jelzi, hogy a hőmérő üzemkész. Ezzel
  egyidejűleg egy teszt is végbemegy, melynek során a kijelző
  összes szegmense ellenőrzés céljából láthatóvá válik.
  Amennyiben ezután a kijelzőn az „ok” felirat jelenik meg,
  a hőmérő üzemkész. Ezt követően a kijelzőn megjelenik
  a „Lo” felirat és egy villogó „°C” jel. A hőmérő ebben az
  állapotban mérésre kész. Amennyiben a készülék bekap-
  csolása után a kijelzőn „Err” felirat jelenik meg, a hőmérő
  rossz és nincs üzemkész állapotban. Ebben az esetben egy
  rövid levél kíséretében küldje be a megadott szervizcímre
  labortechnikai felülvizsgálat céljából. Ha a környezeti
  hőmérséklet 32 °C alatt van, a kijelzőn megjelenik a „Lo°C”
  felirat. 43,9 °C fokot meghaladó környezeti hőmérséklet
  esetén a kijelzőn „Hl°C” felirat jelenik meg.
  A mérés alatt az aktuális hőmérséklet folyamatosan megje-
  lenik és a „°C”-jel villog. A mérés akkor fejeződik be, ha
  a mérési eredmények között 4 másodpercen belül az eltérés
  kisebb, mint 0,03 °C. A mérés végén hangjelzés hallható
  4 alkalommal és a „°C“-jel villogása abbamarad. Az eddig
  az időpontig mért legnagyobb hőmérsékleti érték megjele-
  nik a kijelzőn. A mérés hangjelzés utáni folytatása esetén
  a mérési érték még egy kicsit növekedhet, mivel a Thermo-
  val rapid esetén maximum-hőmérőről van szó. Ezt különö-
  sen hónalji mérésnél kell figyelembe venni, ha olyan
  hőmérsékleti értéket kíván mérni, mely a legközelebb áll
  a test hőmérsékletéhez. Vegye figyelembe a „Mérési
  módok” bekezdésben leírtakat.
  Kérjük, hogy a mérés befejezése után a be-/kikapcsoló
  gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.
  A hőmérséklet kijelzése után a hőmérő 7 perc után
  automatikusan kikapcsol. Ha a hőmérséklet 32 °C alatt
  marad a bekapcsolás után, akkor a hőmérő kb. 3 perc
  elteltével automatikusan kikapcsol.
  Mért értékek tárolása
  Tartsa lenyomva a kezelőgombot kb. 1,5 másodpercig.
  A digitális szegmensek kijelzése után a hőmérő kijelzőjén
  automatikusan megjelenik a legutóbb mért érték, és az
  „M” és „°C“-jel. Ez a kijelzés látható egészen addig, míg
  lenyomva tartja a kezelőgombot. A tárolt értéket egy új
  mérés elvégzésével írhatja felül.
  Mérési módok
  Kérjük vegye figyelembe, hogy a mért testhőmérséklet
  függ a mérés helyétől. Pontos hőmérséklet méréséhez ezért
  a mérési hely megadása elengedhetetlen.
  V
  égbélben (rektális)
  Orvosi szempontból messzemenően ez a legpontosabb
  mérési módszer, mivel ez közelít legjobban a test valós
  hőmérsékletéhez. A hőmérő csúcsát óvatosan legfeljebb
  2 cm-re kell a végbélbe bevezetni. A szokásos mérési idő
  kb. 10 – 15 másodperc.
  Hónal
  jban (axilláris)
  A hónaljgödörben felszíni hőmérséklet határozható meg,
  ez felnőtteknél a rektálisan mért hőmérséklettől kb.
  0,5 °C – 1,5 °C fokkal eltérhet. A szokásos mérési idő
  ennél a mérési módnál kb. 10 – 40 másodperc. Ügyelni
  kell azonban arra, hogy kihűlt hónaljgödör estén nem érhe-
  tő el pontos mérési eredmény. A lehető legpontosabb
  mérési eredmény eléréséhez, a testmag hőjének méréséhez
  a mérési idő 5 perccel történő meghosszabbítását ajánljuk.
  Szá
  jüregben (orális)
  A szájüregben különböző hőzónák találhatók. Az orális
  hőmérsékletet a rektálisan mért hőmérsékletet rendszerint
  0,3 °C – 0,8 °C fokkal meghaladja. A lehető legpontosabb
  mérés érdekében helyezze a hőmérő csúcsát a nyelvgyök
  bal, vagy jobb oldalába. A mérés alatt a mérőcsúcsnak
  folyamatosan érintkeznie kell a test szövetével és a nyelv
  alatt hátul az egyik hőtasakban kell elhelyezkednie. A mérés
  ideje alatt a szájnak zárva kell lennie, ezalatt az orron
  keresztül kell lélegezni. A mérés előtt közvetlenül nem
  szabad enni vagy inni. A szokásos mérési idő kb. 10 – 30
  másodperc.
  Megjegyzés:
  A bazális hőmérséklet méréséhez a mérési pontosság
  szempontjából feltétlenül a rektális mérést javasoljuk,
  ilyenkor a mérési idő a szignálhangon túl 3 percre meg-
  hosszabbítandó.
  Tisztítás és fertőtlenítés
  A legjobb, ha a hőmérő csúcsát egy fertőtlenítő szerrel, pl.
  70%-os etil alkohollal benedvesített ruhával tisztítja.
  A Thermoval rapid garantáltan vízálló. Tökéletes tisztítás és
  fertőtlenítés céljából fertőtlenítő folyadékba, vagy langyos
  vízbe mártható.
  Biztonsági előírások
  A készülék forró vízzel nem érintkezhet.
  A készüléket magas hőmérséklettől és közvetlen
  napsugárzástól óvni kell.
  A hőmérőt nem szabad leejteni! A készülék nem
  törés- és nem ütésálló.
  A hőmérőt nem szabad meghajlítani vagy kinyitni
  (kivéve az elemtartót).
  Ne használjon a tisztításhoz hígítót, benzint, vagy
  benzolt! Kizárólag vízzel és fertőtlenítő szerekkel
  tisztítható.
  A hőmérőt 30 percnél hosszabb időre ne mártsa
  folyadékba.
  Elemcsere
  Az elemek lemerültek és ki kell őket cserélni, ha a kijelző
  jobb alsó részén a „ ” szimbólum megjelenik. Húzza le
  az elemtartó fedelét és cserélje ki az elemeket egy lehető-
  leg azonos típusú higanymentes elemre. Ügyeljen
  a következőkre: Az elem + pólusa lefelé mutasson. Ismét
  zárja le az elemtartó fedelét. Ügyeljen arra, hogy a fedélzár
  a helyére ugorjon.
  Ártalmatlanítás
  Ne dobja a hőmérőt a háztartási szemétbe,
  hanem speciális, erre létrehozott hulladék-
  elhelyezőkbe (anyag-központ, újrahasznosító,
  központ stb.) vigye el.
  A használt elemek eldobásánál vegye figyelembe az erre
  vonatkozó előírásokat.
  Měřící senzor
  Merací senzor
  Czujnik pomiaru
  Hőérzékelő
  Senzor de
  măsurare
  Toplotno tipalo
  Mess-Sensor
  Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
  Tlačidlo pre
  zapnutie/vypnutie
  Przycisk wł/wył
  Be-/kikapcsoló
  Buton pentru pornire/oprire
  Gumb za vključitev/
  izključitev
  Ein-/Aus-Taste
  Hrot teploměru
  Hrot teplomeru
  Czubek termometru
  Hőmérőcsúcs
  Vârful termometrului
  Konica termometra
  Thermometerspitze
  Mimořádně velký displej
  Veľmi veľký displej
  Wyjątkowo duży
  wyświetlacz
  Különlegesen nagy kijelző
  Ecran de afişare foarte mare
  Veliko številčno kazalo
  Extra großes Display
  Přihrádka na
  baterie
  Priečinok pre
  batériu
  Wnęka na
  baterie
  Elemtartó
  Compartiment
  pentru baterii
  Predalček za
  baterijo
  Batteriefach
  Česky
  Magyar
  Polski
  Slovensky
  Druck Pantone 280 C
  PAB_Therm_rapid_9250321_0906 06.09.2006 8:07 Uhr Seite 1
Thermoval Rapid

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 4

Aveți o întrebare despre Thermoval Rapid sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Thermoval Rapid să răspundă corect la întrebarea dvs..

Horeanu Nicoleta, 2015-08-12 12:38:42 2 comentarii

Buna ziua. Am un termomentru thermoval (cu varf flexibil, care citeste temperatura in 10 sec) luat acum 1 an pentru baietelul meu, insa acum cateva zile mi-a aparut eroare pe el. Se deschide, insa apare ERR. Stiu ca au garantie 3 ani, insa eu nu mai am bonul fiscla sa merg la farmacie sa fie schimbat. I-am schimbat bateria crezand ca asta este problema. Mai pot face ceva, sau il pot arunca? Multumesc anticipat si va doresc numai bine.

Alina, 2017-07-07 19:31:30

Aceeasi problema o am si eu deschid termometrul si apare err.mai este bun se poate face ceva sau nu ?

Gligor ioana, 2017-08-16 09:22:41

Buna ziua, Aceeasi intrebare....deschid termometru si are Err..ce pot face?

Răspundeți la întrebare
RANDASU LEONARD, 2020-07-21 10:37:57 Fără comentarii

Cum se deschide compartimentul pentru baterii?

Răspundeți la întrebare
daniel, 2020-07-15 17:05:49 Fără comentarii

cum se schima bateria

Răspundeți la întrebare
Tünde, 2017-01-30 21:47:14 Fără comentarii

Bună. Spuneți-mi vă rog cum trebuie folosit termometrul pe frunte sau în ureche să fie cât mai aproape de adevărata valoare s temperaturi? Pe frunte îmi arată 37,5 iar în ureche 40,2.... care valoare este corectă? Mulțumesc

Răspundeți la întrebare

Consultați aici manualul pentru Thermoval Rapid, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Termometre și a fost evaluat de 9 persoane cu o notă medie de 7.7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Germană, Polonez, Slovacă, Maghiară, Sloven. Aveți o întrebare despre Thermoval Rapid sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Thermoval Rapid

General
Brand Thermoval
Model Rapid
Produs termometru
Limbă Română, Germană, Polonez, Slovacă, Maghiară, Sloven
Tipul fișierului PDF

Manualdeinstructiuni.ro

Cauți un manual? Manualdeinstructiuni.ro îți garantează că vei găsi manualul pe care îl cauți rapid. Baza noastră de date conține peste 1 milion de manuale PDF pentru mai mult de 10.000 de mărci. În fiecare zi, adăugăm cele mai noi manuale pentru ca tu să poți găsi mereu produsul pe care îl cauți. Este foarte simplu: doar introdu numele mărcii și tipul produsului în bara de căutare și poți vedea instantaneu manualul dorit online gratuit.

Manualdeinstructiuni.ro

© Copyright 2020 Manualdeinstructiuni.ro. Toate drepturile rezervate.