Manual de utilizare Topcom Butler E700

Topcom Butler E700
5.5 · 1
PDF manual
 · 4 pagini
Engleză
manualTopcom Butler E700
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu Printed in Vietnam U01UF248ZZZ(0)

TOPCOM BUTLER E700 TWIN/TRIPE ECO MANUAL TE-5710

WWW.TRISTAR.EU

MD20800389 ECO
1 Getting started
Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been designed and assembled
with utmost care for you and the environment. Because we at TOPCOM like to think of the
future of our planet and our children, we aim to do our best to help saving the environment. This
is why we decided to reduce the number of pages of our user guides and product manuals. In this
short manual provided with your TOPCOM device you can find a brief explanation of how to
install and use your TOPCOM device. If you would still like to discover all the features of your
new TOPCOM device, please visit our website (www.topcom.net) where you can download the
complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to do its share to make
our planet a better place, but we can only succeed with your help!
1.1 Installing the base
For installation, do the following (see picture 1A Back view base):
1 Plug one end of the adaptor into the outlet and the other end into the adaptor jack on the
back of the base.
2 Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the
bottom of the base.
3 Put the telephone- and AC power line cord in the base guides as shown on picture 1A.
1.2 Installing the handset
1 Open the battery compartment as shown on picture 4A.
2 Insert the batteries respecting the polarity (+ and -).
3 Close the battery compartment.
4 Leave the handset on the base unit for 15 hours.
1.3 Installing the charger (Only for Butler E700 Twin/Triple/Quattro)
Plug one end of the adaptor in the power outlet and the other end into the adaptor jack at the
bottom of the charger (see picture 2A).
1.4 Keys / LED’s
Handset (see picture 3A handset & base)
1.5 Icons descriptions
2 Using the telephone
2.1 Switching the handset on/off
2.2 Changing the menu language
2.3 Receiving a telephone call
To take the call:
2.4 Making an external telephone call
Direct dialing
Call from the call log list
Call from the redial list
You can redial to 5 of the last numbers called.
1 Om te beginnen
Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-toestel. Dit product is met de uiterste zorg
voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd. Bij TOPCOM zijn we begaan met de toekomst
van onze planeet en onze kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te sparen.
Daarom hebben we besloten het aantal pagina's van onze gebruikershandleidingen en
producthandleidingen te beperken. In deze beknopte handleiding die u samen met uw TOPCOM-
toestel ontvangt, wordt u in het kort uitgelegd hoe u uw TOPCOM-toestel kunt installeren en
gebruiken. Als u alle eigenschappen van uw nieuwe TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij
u aan om naar onze website te gaan (www.topcom.net); daar kunt u de volledige
gebruikershandleiding in uw taal downloaden. Op die manier hoopt TOPCOM een bijdrage aan
een betere toekomst voor onze planeet te leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!
1.1 Het basisstation installeren
Ga voor de installatie als volgt te werk (zie afbeelding 1A Onderaanzicht van het
basisstation):
1 Steek de stroomstekker van de adapter in het stopcontact en de stroomplug in de
aansluiting aan de onderkant van het basisstation.
2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact en de telefoonplug in de connector
aan de onderkant van het basisstation.
3 Steek de telefoon- en stroomkabel in de aansluitingen van het basisstation, zoals
weergegeven in afbeelding 1A.
1.2 De handset installeren
1 Open het batterijvak zoals weergegeven in afbeelding 4A.
2 Plaats de batterijen en let daarbij op de polariteit (+ en -).
3 Sluit het batterijvak.
4 Laat de handset 15 uur in het basisstation staan.
1.3 De lader installeren (alleen voor Butler E700 Twin/Triple/Quattro)
Steek één uiteinde van de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde in de
adapteraansluiting op de onderkant van de lader (zie afbeelding 2A).
1.4 Toetsen / LED’s
Handset (zie afbeelding 3A handset & basisstation)
1.5 Verklaring van de symbolen
2 De telefoon gebruiken
2.1 De handset aan- en afzetten
2.2 De menutaal veranderen
2.3 Een oproep ontvangen
Om de oproep aan te nemen:
2.4 Een externe oproep doen
Direct kiezen
Een nummer bellen uit de oproeploglijst
1 Erste Schritte
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM entschieden haben. Dieses
Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für Sie und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Wir
bei TOPCOM machen uns Gedanken über die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder.
Daher geben wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Aus diesem Grund haben wir uns
entschieden, die Seitenzahlen unserer Bedienungsanleitungen und Produkthandbücher zu
reduzieren. In dem Kurzhandbuch, das Ihrem TOPCOM-Gerät beiliegt,finden Sie eine kurze
Anleitung zur Installation und Bedienung Ihres TOPCOM-Geräts. Wenn Sie gern mehr über die
Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Gerätes erfahren möchten, besuchen Sie uns bitte im Internet
(www.topcom.net). Dort können Sie die vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache
herunterladen. Mit diesem Schritt möchte TOPCOM seinen Beitrag dazu leisten, unseren
Planeten Erde zu verbessern. Doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
1.1 Basisstation installieren
Zur Installation gehen Sie bitte wie folgt vor (siehe Abb. 1B Rückseite Basisstation):
1 Verbinden Sie das eine Ende des Netzadapters mit der Steckdose und das andere Ende
mit der Adapterbuchse auf der Rückseite der Basisstation.
2 Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit dem Telefonwandanschluss und das
andere Ende mit dem Anschluss auf der Unterseite der Basisstation.
3 Befestigen Sie das Telefon- und das Netzkabel, wie in Abbildung 1A dargestellt.
1.2 Mobilteil installieren
1 Öffnen Sie das Akkufach, wie in Abbildung 4A dargestellt.
2 Legen Sie die Akkus ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).
3 Schließen Sie das Akkufach.
4 Lassen Sie das Mobilteil 15 Stunden in der Basisstation.
1.3 Ladegerät installieren (nur bei Butler E700 Twin/Triple/Quattro)
Verbinden Sie das eine Ende des Netzadapters mit der Steckdose und das andere Ende mit
der Adapterbuchse auf der Unterseite des Ladegerätes (siehe Abb. 2A).
1.4 Tasten/LEDs
Mobilteil (siehe Abb. 3A Mobilteil und Basisstation)
1.5 Symbolbeschreibung
2 Verwenden des Telefons
2.1 Mobilteil ein- und ausschalten
1
2
3
4
5
7
8
9
10
6
11
12
15
14
13
1
2
3
4
5
6
16

-1A Back view base-

- 2A Back view charger-

- 3A Handset & base

- 4A Battery -

ENGLISH
Icon Meaning
Call in progress
Rechargeable battery level indicator
The antenna indicates the quality of reception.
The antenna blinks when the handset is out of range!
There are more digits on the right
During handsfree
When ring buzzer is turned off
You have records in the call log
Possible scroll direction
During phonebook entry
The alarm on this handset is activated
You have a voice message waiting
To confirm the current selection.
To go back in the menu selection or back delete during number or name entry.
1 Press and hold the on/off key until the display turns on. The handset will
search the base.
2 Press and hold the on/off key for 5 seconds. The display will go off.
1 Enter the menu by pressing the menu key .
2 Select “HS SETTINGS ” and confirm.
3 Select “LANGUAGE ” and confirm.
4 Select a language and confirm.
1 Press the off-hook key.
You are connected to your correspondent.
2 Press the on-hook key to hang up or put the handset back on the base.
1 Press the off-hook key to start the call.
2 Dial the telephone number.
3 Press the on-hook key to hang up or put the handset back on the base.
1 Press the call log key to access the call log.
2 Select the desired call log entry
3 Press the off-hook key to dial out the selected number.
4 Press the on-hook key to hang up or put the handset back on the base.
1 Press the redial key to access the redial list.
2 Select the desired redial number.
3 Press the off-hook key to dial out the selected number.
4 Press the on-hook key to hang up or put the handset back on the base.
1 Earpiece speaker
2Display
3 Esc / Mute key
4 Up / call log key
5 Power on-off / on-hook key
6 Alphanumeric keys
7 Ringer on-off
8 INT key
9 Microphone
10 Handsfree-key
11 Redial key
12 Keypad lock key
13 Down / Phonebook key
14 Off-hook / Recall key
15 Menu / OK key
16 Paging key
15
NEDERLANDS
Symbool Betekenis
Oproep in uitvoering
Laadniveau van de oplaadbare batterijen
De antenne geeft de kwaliteit van de ontvangst aan.
De antenne knippert wanneer de handset buiten bereik is!
Er zijn meer cijfers aan de rechterkant
Tijdens handenvrij
Belzoemer is uitgeschakeld
U hebt records in de oproeplog
Mogelijke scrollrichting
Tijdens telefoonboekinvoer
Het alarm op deze handset is geactiveerd
U hebt een ingesproken bericht
De huidige selectie bevestigen.
Teruggaan in de menuselectie of wissen van vorig teken bij een nummer-
of naaminvoer.
1 Druk op de aan/uit-toets en houd deze ingedrukt totdat de display wordt
ingeschakeld. De handset zoekt nu het basisstation.
2 Houd de aan/uit-toets 5 seconden ingedrukt. De display wordt
uitgeschakeld.
1 Selecteer het menu door op de menu-toets te drukken .
2 Selecteer "HANDSET INST” (HS SETTINGS) en bevestig.
3 Selecteer "TAAL” (LANGUAGE) en bevestig.
4 Kies een taal en bevestig.
1 Druk op de opnemen-toets.
U bent verbonden met de beller.
2 Druk op de opleggen-toets om de oproep te beëindigen of zet de handset
terug op het basisstation.
1 Druk op de opnemen-toets om het nummer te bellen.
2 Voer het telefoonnummer in.
3 Druk op de opleggen-toets om de oproep te beëindigen of zet de handset
terug op het basisstation.
1 Luidspreker
2Display
3 Toets Esc / Microfoon uit
4 Toets Omhoog / Oproeplog
5 Toets Aan-Uit / Opleggen
6 Alfanumerieke toetsen
7 Beltoon aan/uit
8INT-toets
9 Microfoon
10 Toets Handenvrij
11 Nummerherhalingstoets
12 Toets voor
toetsenbordvergrendeling
13 Toets Omlaag / Telefoonboek
14 Toets Opnemen / Opnieuw bellen
15 Toets Menu / OK
16 Toets Paging
15
1 Druk op de oproeplog-toets om toegang te krijgen tot de oproeplog.
2 Selecteer de gewenste oproeploginvoer
3 Druk op de opnemen-toets om het geselecteerde nummer te bellen.
4 Druk op de opleggen-toets om de oproep te beëindigen of zet de handset
terug op het basisstation.
Gespräch angenommen
Akkustandsanzeige
Die Antenne gibt die Stärke des Empfangssignals an.
Die Antenne blinkt, wenn sich das Mobilteil außer Reichweite befindet.
Weitere Ziffern rechts
Freisprechmodus aktiviert
Rufton ausgeschaltet
Sie haben Einträge in Ihrer Anrufliste
Mögliche Richtung zum Durchblättern
Telefonbucheintrag vornehmen
Der Alarm am Mobilteil ist aktiviert
Sie haben eine ungelesene Sprachnachricht
Um die aktuelle Auswahl zu bestätigen
Um im Menü zurückzugehen oder bei Eingabe von Nummern oder Nam
en die letzte Stelle zu löschen.
1 Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste, bis das Display erscheint. Das Mobilteil
sucht die Basisstation.
2 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige
erlischt.
DEUTSCH
1 Hörer, Lautsprecher
2Display
3 Esc-Taste/Stummschaltung
4 Nach-oben-Taste/Anrufliste-Taste
5 Ein- und Ausschalten/Auflegen-
Taste
6 Alphanumerische Tasten
7 Rufton ein - aus
8INT-Taste
9 Mikrofon
10 Freisprechtaste
11 Wahlwiederholung
12 Tastatursperre
13 Taste für Nach-unten/Telefonbuch
14 Gespräch-annehmen-/Rückruf-
Taste
15 Menü/OK-Taste
16 Paging-Taste

Manual

Consultați aici manualul pentru Topcom Butler E700, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Telefoane și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 5.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Topcom Butler E700 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Index

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Topcom Butler E700 și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Topcom Butler E700 să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

Specificații Topcom Butler E700

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Topcom Butler E700.

General
Brand Topcom
Model Butler E700
Produs Telefon
EAN 5411519016287, 5411519017147
Limbă Engleză
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)
Performanță
Tipul Telefon DECT
Integrate robot telefonic Nu
Număr de melodii 10
Design
Montarea de tip Birou
Culoarea produsului Alb
Alte caracteristici
Număr de produse incluse 1 buc.
Compatibilitate Mac -
Caracteristici ale telefonului
Difuzor -
Receptoare multiple -
Capacitate agenda telefonică 20 intrari
Managementul apelurilor
Identificare a apelantului Nu
afișaj
Ecran încorporat Da
Ecran LCD
Afișaj iluminat Da
Culoare iluminare din spate Portocală
Conexiune
Conexiuni fără fir Da
Greutate şi dimensiuni
Greutate 380 g
Greutatea pachetului 530 g
Adâncimea de ambalaj 113 milimetri
Înălţime de ambalaj 161 milimetri
Lăţime de ambalaj 99 milimetri
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Topcom Butler E700 de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate