Trust 17405 Primo

Manual de utilizare Trust 17405 Primo

(1)
 • Legal & Compliance information
  Trust Primo mouse & mouse pad
  Section 1
  English
  Product support: www.trust.com/20424
  Warranty information: www.trust.com/warranty
  Safety & Liability: www.trust.com/safety
  Do not open/repair the device or expose to moisture/liquids/cold/heat.
  WEEE: Dispose of the device at a recycling centre.
  CE: Trust declares this device complies with the Directives as listed in Section 2 of
  this document.
  Deutsch
  Produkt-Support: www.trust.com/20424
  Informationen zur Garantie: www.trust.com/warranty
  Sicherheit & Haftungsbedingungen: www.trust.com/safety
  Öffnen bzw. reparieren Sie das Gerät nicht, und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit,
  Flüssigkeiten, Kälte oder Hitze aus.
  WEEE: Geben Sie das Gerät bei einer Recyclingstelle ab.
  CE: Trust erklärt, dass dieses Gerät den in Abschnitt 2 dieses Dokuments
  aufgeführten Richtlinien entspricht.
  Français
  Support technique: www.trust.com/20424
  Informations sur la garantie: www.trust.com/warranty
  Sécurité et fiabilité: www.trust.com/safety
  Ne pas ouvrir/réparer l’appareil et ne pas l’exposer à l’humidité, à des liquides, au
  froid ou à la chaleur.
  WEEE: Mettre l’appareil au rebut dans un centre de recyclage.
  CE: Trust déclare que cet appareil est conforme aux Directives telles qu’énumérées
  dans la Section 2 du présent document.
  Italiano
  Assistenza per il prodotto: www.trust.com/20424
  Informazioni di garanzia: www.trust.com/warranty
  Sicurezza & Responsabilità: www.trust.com/safety
  Non aprire/riparare il dispositivo né esporlo a umidità/liquidi/freddo/calore.
  WEEE: Smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio.
  CE: Trust dichiara che questo dispositivo è conforme alle direttive elencate nella
  Sezione 2 di questo documento.
  Español
  Asistencia técnica del producto:
  www.trust.com/20424
  Información de garantía: www.trust.com/warranty
  Seguridad y responsabilidad: www.trust.com/safety
  No abra, repare ni someta el dispositivo a humedad, líquidos, calor ni frío.
  WEE: Deshágase del dispositivo trasladándolo a un centro de reciclaje.
  CE: Trust declara que este dispositivo cumple con las Directivas mencionadas en la
  Sección 2 de este documento.
  Português
  Suporte de Produto:
  www.trust.com/20424
  Informação de Garantia: www.trust.com/warranty
  Segurança e Responsabilidade: www.trust.com/safety
  Não abra ou repare o dispositivo, nem o exponha a humidade, líquidos, frio ou
  calor.
  WEEE: Descarte o seu dispositivo num centro de reciclagem.
  CE: A Trust declara que este dispositivo está em conformidade com as Directivas
  constantes da Secção 2 deste documento.
  Nederlands
  Productondersteuning: www.trust.com/20424
  Garantiebepalingen: www.trust.com/warranty
  Veiligheid & aansprakelijkheid: www.trust.com/safety
  Het apparaat mag niet worden geopend/gerepareerd of worden blootgesteld aan
  vocht/vloeistof/kou/hitte.
  WEEE: Gooi afgedankte apparaten bij het afval volgens de gemeentelijke
  voorschriften voor recycling.
  CE: Trust verklaart dat dit apparaat voldoet aan de Richtlijnen die worden vermeld
  in deel 2 van dit document.
  Dansk
  Produktsupport: www.trust.com/20424
  Garantioplysninger: www.trust.com/warranty
  Sikkerhed & pålidelighed: www.trust.com/safety
  Åbn/reparer ikke enheden, og udsæt den ikke for fugt/væsker/kulde/varme.
  WEEE: Bortskaf enheden på et genbrugscenter.
  CE: Trust erklærer, at enheden overholder direktiverne, der er vist i afsnit 2 af
  dette dokument.
  Suomi
  Tuotetuki: www.trust.com/20424
  Takuutiedot: www.trust.com/warranty
  Turvallisuus ja vastuu: www.trust.com/safety
  Älä avaa/korjaa laitetta ja suojaa se kosteudelta/nesteiltä/kylmyydeltä/lämmöltä.
  WEEE: Hävitä laite viemällä se kierrätyskeskukseen.
  CE: Trust vakuuttaa, että tämä laite täyttää tämän asiakirjan osiossa 2 olevat
  direktiivit.
  Norsk
  Produktstøtte:
  www.trust.com/20424
  Garanti-informasjon: www.trust.com/warranty
  Sikkerhet og ansvar: www.trust.com/safety
  Ikke åpne/reparer apparatet eller eksponer det for fuktighet/væske/kulde/varme.
  WEEE: Lever apparatet til en gjenbruksstasjon.
  CE: Trust erklærer at apparatet oppfyller direktivene som opplistet i seksjon 2 i
  dette dokumentet.
  Svenska
  Produktsupport:
  www.trust.com/20424
  Garantiinformation: www.trust.com/warranty
  Säkerhet & juridiskt ansvar: www.trust.com/safety
  Öppna eller reparera inte enheten eller utsätt den för fukt/vätskor/kyla/värme.
  WEEE: Omhänderta enheten på en återvinningsstation.
  CE: Trust deklarerar att denna enhet uppfyller direktiven som listas i avsnitt 2 i
  detta dokument.
  Polski
  Wsparcie dla produktu: www.trust.com/20424
  Informacje o gwarancji: www.trust.com/warranty
  Bezpieczeństwo i odpowiedzialność: www.trust.com/safety
  Urządzenia nie wolno demontować/naprawiać ani wystawiać go na działanie i
  kontakt z wilgocią/płynami/niskimi temperaturami/wysokimi temperaturami.
  WEEE: Urządzenie należy utylizować w specjalistycznych punktach recyklingu.
  CE: Firma Trust oświadcza, że urządzenie spełnia wymogi określone w
  Dyrektywach wymienionych w Części 2 niniejszej dokumentacji.
  Česky
  Podpora produktu: www.trust.com/20424
  Záruční informace: www.trust.com/warranty
  Bezpečnost a odpovědnost: www.trust.com/safety
  Neotevírejte ani neopravujte zařízení, nevystavujte jej vlhkosti, kapalinám, mrazu
  či horku.
  WEEE: Zařízení likvidujte v recyklačním středisku.
  CE: Trust prohlašuje, že toto zařízení odpovídá Směrnicím uvedeným v Části 2
  tohoto dokumentu.
  Slovenčina
  Produktová podpora: www.trust.com/20424
  Informácie o záruke: www.trust.com/warranty
  Bezpečnosť a zodpovednosť: www.trust.com/safety
  Zariadenie neotvárajte/neopravujte ani nevystavujte vlhkosti/kvapal-
  inám/chladu/vysokým teplotám.
  WEEE: Zariadenie likvidujte v recyklačnom stredisku.
  CE: Spoločnosť Trust prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smerniciam tak, ako
  je to uvedené v oddelení 2 v tomto dokumente.
  Magyar
  Terméktámogatás:
  www.trust.com/20424
  Jótállási információ: www.trust.com/warranty
  Biztonság és felelősségvállalás: www.trust.com/safety
  Ne nyissa ki/javítsa meg a készüléket, és ne tegye ki nedvességnek/folyadékok-
  nak/hidegnek/forróságnak.
  WEEE: A készüléket hasznosítsa újra.
  CE: A Trust kijeleni, hogy a jelen készülék megfelel a jelen dokumentum 2.
  résézben felsorolt irányelveknek.
Trust 17405 Primo

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Trust 17405 Primo sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Trust 17405 Primo să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Trust 17405 Primo, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Camere web și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grec, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Croat, Maghiară, Italiană, Olandeză, Polonez, Portugheză, Slovacă, Suedeză. Aveți o întrebare despre Trust 17405 Primo sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Trust 17405 Primo

General
Brand Trust
Model 17405 Primo
Produs Webcam
Limbă Română, Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grec, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Croat, Maghiară, Italiană, Olandeză, Polonez, Portugheză, Slovacă, Suedeză
Tipul fișierului PDF