Manual de utilizare Trust GXT 210

Trust GXT 210

Vezi aici gratuit manualul pentru GXT 210Trust. Ai citit manualul, dar nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Adresează întrebarea ta altor proprietari de GXT 210Trust pe pagina aceasta.

Brand
Trust
Model
GXT 210
Produs
EAN
8713439206883
Limbă
Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Română, Slovacă, Grec, Maghiară, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului
PDF
Website
http://www.trust.com/
Legal & Compliance information
Trust GXT210 USB Microphone
Section 1
English
Product support: www.trust.com/20688
Warranty information: www.trust.com/warranty
Safety & Liability: www.trust.com/safety
Do not open/repair the device or expose to moisture/liquids/cold/heat.
WEEE: Dispose of the device at a recycling centre.
CE: Trust declares this device complies with the Directives as listed in Section 2 of
this document.
Deutsch
Produkt-Support: www.trust.com/20688
Informationen zur Garantie: www.trust.com/warranty
Sicherheit & Haftungsbedingungen: www.trust.com/safety
Öffnen bzw. reparieren Sie das Gerät nicht, und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit,
Flüssigkeiten, Kälte oder Hitze aus.
WEEE: Geben Sie das Gerät bei einer Recyclingstelle ab.
CE: Trust erklärt, dass dieses Gerät den in Abschnitt 2 dieses Dokuments
aufgeführten Richtlinien entspricht.
Français
Support technique: www.trust.com/20688
Informations sur la garantie: www.trust.com/warranty
Sécurité et fiabilité: www.trust.com/safety
Ne pas ouvrir/réparer l’appareil et ne pas l’exposer à l’humidité, à des liquides, au
froid ou à la chaleur.
WEEE: Mettre l’appareil au rebut dans un centre de recyclage.
CE: Trust déclare que cet appareil est conforme aux Directives telles qu’énumérées
dans la Section 2 du présent document.
Italiano
Assistenza per il prodotto: www.trust.com/20688
Informazioni di garanzia: www.trust.com/warranty
Sicurezza & Responsabilità: www.trust.com/safety
Non aprire/riparare il dispositivo né esporlo a umidità/liquidi/freddo/calore.
WEEE: Smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio.
CE: Trust dichiara che questo dispositivo è conforme alle direttive elencate nella
Sezione 2 di questo documento.
Español
Asistencia técnica del producto: www.trust.com/20688
Información de garantía: www.trust.com/warranty
Seguridad y responsabilidad: www.trust.com/safety
No abra, repare ni someta el dispositivo a humedad, líquidos, calor ni frío.
WEE: Deshágase del dispositivo trasladándolo a un centro de reciclaje.
CE: Trust declara que este dispositivo cumple con las Directivas mencionadas en la
Sección 2 de este documento.
Português
Suporte de Produto: www.trust.com/20688
Informação de Garantia: www.trust.com/warranty
Segurança e Responsabilidade: www.trust.com/safety
Não abra ou repare o dispositivo, nem o exponha a humidade, líquidos, frio ou
calor.
WEEE: Descarte o seu dispositivo num centro de reciclagem.
CE: A Trust declara que este dispositivo está em conformidade com as Directivas
constantes da Secção 2 deste documento.
Nederlands
Productondersteuning: www.trust.com/20688
Garantiebepalingen: www.trust.com/warranty
Veiligheid & aansprakelijkheid: www.trust.com/safety
Het apparaat mag niet worden geopend/gerepareerd of worden blootgesteld aan
vocht/vloeistof/kou/hitte.
WEEE: Gooi afgedankte apparaten bij het afval volgens de gemeentelijke
voorschriften voor recycling.
CE: Trust verklaart dat dit apparaat voldoet aan de Richtlijnen die worden vermeld
in deel 2 van dit document.
Dansk
Produktsupport: www.trust.com/20688
Garantioplysninger: www.trust.com/warranty
Sikkerhed & pålidelighed: www.trust.com/safety
Åbn/reparer ikke enheden, og udsæt den ikke for fugt/væsker/kulde/varme.
WEEE: Bortskaf enheden på et genbrugscenter.
CE: Trust erklærer, at enheden overholder direktiverne, der er vist i afsnit 2 af
dette dokument.
Suomi
Tuotetuki: www.trust.com/20688
Takuutiedot: www.trust.com/warranty
Turvallisuus ja vastuu: www.trust.com/safety
Älä avaa/korjaa laitetta ja suojaa se kosteudelta/nesteiltä/kylmyydeltä/lämmöltä.
WEEE: Hävitä laite viemällä se kierrätyskeskukseen.
CE: Trust vakuuttaa, että tämä laite täyttää tämän asiakirjan osiossa 2 olevat
direktiivit.
Norsk
Produktstøtte: www.trust.com/20688
Garanti-informasjon: www.trust.com/warranty
Sikkerhet og ansvar: www.trust.com/safety
Ikke åpne/reparer apparatet eller eksponer det for fuktighet/væske/kulde/varme.
WEEE: Lever apparatet til en gjenbruksstasjon.
CE: Trust erklærer at apparatet oppfyller direktivene som opplistet i seksjon 2 i
dette dokumentet.
Svenska
Produktsupport: www.trust.com/20688
Garantiinformation: www.trust.com/warranty
Säkerhet & juridiskt ansvar: www.trust.com/safety
Öppna eller reparera inte enheten eller utsätt den för fukt/vätskor/kyla/värme.
WEEE: Omhänderta enheten på en återvinningsstation.
CE: Trust deklarerar att denna enhet uppfyller direktiven som listas i avsnitt 2 i
detta dokument.
Polski
Wsparcie dla produktu: www.trust.com/20688
Informacje o gwarancji: www.trust.com/warranty
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność: www.trust.com/safety
Urządzenia nie wolno demontować/naprawiać ani wystawiać go na działanie i
kontakt z wilgocią/płynami/niskimi temperaturami/wysokimi temperaturami.
WEEE: Urządzenie należy utylizować w specjalistycznych punktach recyklingu.
CE: Firma Trust oświadcza, że urządzenie spełnia wymogi określone w
Dyrektywach wymienionych w Części 2 niniejszej dokumentacji.
Česky
Podpora produktu: www.trust.com/20688
Záruční informace: www.trust.com/warranty
Bezpečnost a odpovědnost: www.trust.com/safety
Neotevírejte ani neopravujte zařízení, nevystavujte jej vlhkosti, kapalinám, mrazu
či horku.
WEEE: Zařízení likvidujte v recyklačním středisku.
CE: Trust prohlašuje, že toto zařízení odpovídá Směrnicím uvedeným v Části 2
tohoto dokumentu.
Slovenčina
Produktová podpora: www.trust.com/20688
Informácie o záruke: www.trust.com/warranty
Bezpečnosť a zodpovednosť: www.trust.com/safety
Zariadenie neotvárajte/neopravujte ani nevystavujte
vlhkosti/kvapalinám/chladu/vysokým teplotám.
WEEE: Zariadenie likvidujte v recyklačnom stredisku.
CE: Spoločnosť Trust prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smerniciam tak, ako
je to uvedené v oddelení 2 v tomto dokumente.
Magyar
Terméktámogatás: www.trust.com/20688
Jótállási információ: www.trust.com/warranty
Biztonság és felelősségvállalás: www.trust.com/safety
Ne nyissa ki/javítsa meg a készüléket, és ne tegye ki
nedvességnek/folyadékoknak/hidegnek/forróságnak.
WEEE: A készüléket hasznosítsa újra.
CE: A Trust kijeleni, hogy a jelen készülék megfelel a jelen dokumentum 2.
résézben felsorolt irányelveknek.

Probleme și întrebări frecvente despre Trust GXT 210?

Adresează aici întrebarea ta despre GXT 210Trust celorlalți proprietari ai produsului. Oferă o descriere clară și detaliată a problemei și pune întrebarea ta. Cu cât este descrisă mai bine problema ta, cu atât mai ușor le va fi proprietarilor de GXT 210Trust să îți ofere un răspuns bun.

De vânzare la

Specificaţii

Microfon
Tipul PC microphone
Microfon silenţios yes
Conexiune
Tehnologia de conectare Prin cablu
Interfață dispozitiv USB
Lungime cablu 1.5
Performanță
Sisteme de operare compatibile Windows 10, 8, 7, Vista
Comutator pornit / oprit yes
Culoarea produsului Black, Red
Managementul energiei
Sursă de alimentare USB
Conţinutul de ambalaje
Spaţiul de lucru stand yes