Varta Portable Powerpack

Manual de utilizare Varta Portable Powerpack

(1)
 • PORTABLE
  POWERPACK
  1800 mAh
  Made in PRC I Fabriqué en RPC I Prodotto in RPC I Fabricado en China
  I Произведено в KНР I Proizvedeno u Kini I Παράγεται στην Κίνα I
  Származási ország: RPC I ҚХР-да жасалған I Izgatavots Ķīnā I
  Pagaminta Kinijoje I Wyprodukowano w ChRL I Fabricado na China I
  Fabricat in RPC I Сделано в КНР I Çin 'de imal edilmiştir I Вироблено
  в КНР I
  Producer, Produttore, Proizvodač, Výrobce, Tootja, Gyártó, Өндіруші, Ražotājs,
  Gamintojas, Producent, Производитель, Výrobca, Proizvajalec, Üretici,
  Виробник, :
  VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
  Alfred-Krupp-Str. 9, D-73479 Ellwangen,
  www.varta-consumer.com
  Order-No. 57054 101 401 721 097
  1)
  Производител и вносител: ВАРТА Консумер Батериес ГмбХ & Ко.КгаА, Алфред-Круп-щрасе 9, 73479 Елванген,
  Германия. Uvoznik: DARA d.o.o., Kneza Višeslava 4, BIH-88240 Posušje. Tel: +387 (0) 39 685 050. Uvoznik: VARTA Remington
  Rayovac d.o.o., Petrova 120, HR-10000 Zagreb. Uvoznik: Orbico Trgovina i usluge d.o.o. Beograd, Konstantina Kavaja 5,
  SRB-11080 Beograd-Zemun. Dovozce: VARTA Baterie, spol. s r. o., Jindřicha z Lipé 108, CZ-47001 Česká Lípa. Forgalmazó:
  VARTA Hungária Kft. H-1191 Budapest, Ady E. út 42-44. Izplatītājs: SIA "ASBaterijas", P. Brieža 41, LV-1045 Rīga. Importer:
  Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, PL-02-366 Warszawa. Importator: VARTA Rayovac
  Remington SRL, Siriului 36-40, RO-014354 Bucuresti. Производитель:
  Спектрум Брэндс Шеньжень Лтд., Китай, ДЛЯ VARTA Consumer Batteries
  GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479,
  Германия. Импортер в РФ ЗАО «Спектрум Брэндс» Россия, 117105, Москва,
  Варшавское шоссе д.9, стр.1Б, т/ф +7495933 3176. Dovozca: VARTA BATERIE
  spol. s r.o., Košovská cesta 24, SK-971 31 Prievidza. İthalatçı rma: VARTA Pilleri
  Tic. Ltd. Şti. İstoç 25. Ada Sonu, Kuzey Plaza Kat:1 D:4 Mahmutbey TR-34217
  İstanbul. Tel: 0212 659 50 60. Представництво фірми «ВАРТА Конс'юмерз
  Бетеріз ГмбХ & Ko. КГаА». Українаі, Київ 04107, вул. Половецька 14а.
  Portable Powerpack Type 57054
  Charge: Input: 5V 500mA
  Output: 5V 800mA max.
  Battery: Li-Ion 3,7V 1800mA 6,7Wh
  D Wiederauadbare Batterien. Polaritäten (+/-) beachten. Batterien nicht önen, nicht ins Feuer werfen oder
  kurzschließen. GB Insert correctly. Do not disassemble. Do not dispose of in re. Do not short circuit.
  F Pile rechargeable. Respecter les polarités (+/-). Ne pas ouvrir les piles. Ne pas jeter les piles au feu. Ne pas
  court-circuiter les piles. I Batterie ricaricabili. Rispettare la polarità (+/-). Non aprire. Non gettare nel fuoco.
  Non cortocircuitare. E Pila recargable. Respetar la polaridad (+/-). No abrir ni desmontar. No arrojar al fuego.
  No provocar cortocircuito. BG зареждащи се батерии Варта. HR SRB MNE BIH Punjive baterije. Pazite
  na polaritet (+/-). Ne otvarajte. Držite podalje od vatre. Ne izazivajte kratki spoj. CZ Nabijeci baterie. Pozor
  na polaritu. Neotvírat. Nevhazovat do ohně. Pozor na zkrat. EST Taaslaetav patarei(aku). Jälgida polaarsust
  (+/-). Mitte avada. Mitte visata tulle. Ärge tekitage lühist. GR Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία. Τοποθετήστε τη
  σωστά. Μην τις αποσυναρμολογείτε. Μην τις πετάτε στη φωτιά. Μην βραχυκυκλώνετε. H Újratölthető cella.
  Ügyeljen a polaritásra (+/-). Ne nyissa szét. Ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre. KZ Аккумулятор.
  Қарама-қарсылығын сақтаңыз (+/-). Ашпаңыз. Отқа тастамаңыз. Қарым-қатынасты матастырмаңыз.
  LV Uzlādējama baterija. Ievietojiet ievērojot (+/-). Neatvērt. Nemest ugunī. Nesavienot pa tiešo. LT Pakraunami
  elementai. Žiūrėkite poliariškumą. Neardyti. Nemesti i ugnį. Nedaryti trumpo jungimo. N Oppladbart batteri.
  Sett inn riktig (+/-). Må ikke åpnes. Må ikke kastes i åpen ild. Må ikke kortsluttes. PL Akumulatorek. Wkładać
  poprawnie. Nie otwierać. Nie wrzucać do ognia. Nie doprowadzać do zwarcia. P Pilha Recarregável. Respeite a
  polaridade (+/-), não abrir, não deitar no fogo, não provocar curto circuito. RO Acumulator. Atentie la polaritate
  (+/-). Nu dezasamblati. Nu aruncati in foc. Nu scurtcircuitati. RUS Аккумулятор. Соблюдать полярность (+/-).
  Не вскрывать. Не бросать в огонь. Hе замыкать контакты. SK Nabijecie batèrie. Pozor na + a – pól.
  Neotvárať. Nehádzať do ohňa. Pozor na zkrat. SLO Polnilne baterije. Pazite na pravilno polariteto (+/-). Ne
  razstavljati. Ne izpostavljajte ognju. Ne ustvari kratek stik. TR Şarj edilebilir pil. Uyarı. Pil kutuplarını doğru
  yerleştiriniz. Pillerin içini açmayınız. Ateşe atmayınız. Kısa devre yapmayınız. UA акумулятор. Дотримуватись
  полярності. Hе розкривати. Не кидати у вогонь. Не замикати контакти.
  (+/-)
  .021755315
  243
  GPS
  USB
  OUT
  GPS
  USB
  OUT
  MICRO USB
  ·
  For APPLE (30 Pin)
  ·
  MINI USB
  iPhone 4S/4/3GS/3G
  BG
  Безопасност
  Опасност от нараняване! В случай на повреда/счупване, свържете се с търговеца на Varta.
  Как да използвате зарядното устройство
  Фиг. 1: 2a. Свържете зарядното устройство към стандартен USB порт (мин. 500mA). 2б. Електрическо захранване от 5V
  500mA, например мобилен телефон, VARTA Plug Set 57057 и микро-USB букси могат да бъдат свързвани директно.
  Фиг. 2: a) светодиодът свети червено: в момента се зарежда. b) светодиодът свети зелено: батерията е заредена. c)
  Бутон за проверка на състоянието на зареждане. Състоянието на зареждане показва 100% (от лявата страна светят три
  сини светодиода) до 35% (свети само един син светодиод – препоръчва се зареждане). I-Phone се нуждае от 20%
  допълнителен капацитет.
  Фиг. 3: Свържете зарядното устройство и устройството, което ще зареждате, със специалния USB кабел за зареждане.
  1)
  Защита на околната среда
  За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради опасните вещества в електрическите и електронните
  стоки, уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят с общия отпадък, а да се възстановят,
  използват за друга цел или рециклират. За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с
  оторизираните местни власти.
  CZ
  Bezpečnost
  Nebezpečí úrazu! V případě poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA.
  Použití nabíječky
  Obrázek 1: 2a. Zapojte nabíječku do standardní zdířky USB (min. 500 mA). 2b. Síťové adaptéry na 5 V / 500 mA, např.
  mobilních telefonů, VARTA Plug Set 57057, a konektory micro USB lze zapojit přímo.
  Obrázek 2: a) LED svítí červeně: akumulátory se nabíjejí, b) LED svítí zeleně: nabíjení je ukončeno, c) Tlačítko kontroly stavu
  nabití. Ukazatel stavu nabití od 100 % (svítí 3 modré LED vlevo) do 35 % (svítí pouze jedna modrá LED - doporučujeme
  akumulátory dobít!). IPhone potřebuje zbytkovou kapacitu 20 %.
  Obrázek 3: Spojte nabíječku a zařízení, které chcete nabít, přizpůsobeným nabíjecím USB kabelem.
  1)
  Ekologie
  Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických
  zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je
  recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na
  příslušný úřad.
  D
  Sicherheit
  Verletzungsgefahr! Bei Schäden/ Störungen VARTA-Händler kontaktieren.
  Verwenden des Ladegerätes
  Bild 1: 2a) Ladegerät an Standard USB-Buchse (mind. 500mA) anschließen. 2b) Netzteile mit 5V 500mA, z.B. Handy, VARTA
  Plug Set 57057 und Mircro USB-Stecker können direkt angeschlossen werden.
  Bild 2: a) LED leuchtet rot: Akkus werden aufgeladen. b) LED leuchtet grün: Auadung beendet. c) Druckknopf zur Prüfung des
  Ladestandes. Ladezustands-Anzeige von 100% (die linken 3 blauen LED leuchten), bis zu 35% (nur eine blaue LED leuchtet -
  Nachladen empfohlen!) I-Phone benötigt 20% Restkapazität.
  Bild 3: Ladegerät und das aufzuladende Gerät mit dem angepassten USB-Ladekabel verbinden.
  1)
  Umweltschutz
  Zur Vermeidung von Umwelt-und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen
  Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen
  wiederverwendet oder verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die
  jeweils zuständige Behörde.
  DK
  Sikkerhed
  Risiko for personskade! Kontakt VARTA forhandleren ved skader/fejl.
  Brug af opladeren
  Fig.1: 2a. Opladeren skal tilsluttes til et standard USB-stik (min. 500mA). 2b. Strømforsyninger på 5V 500mA, f.eks.
  mobiltelefon, VARTA Plug Set 57057 og Micro USB-stik kan tilsluttes direkte.
  Fig. 2: a) LED rødt lys: Batterier oplades. b) LED grønt lys: Opladning afsluttet. c) Trykknap til test af opladningsstatus.
  Visning af opladningsstatus 100 % (de 3 blå LED til venstre lyser) op til 35 % (kun en blå LED lyser - yderligere opladning
  anbefales!). I-Phone kræver 20 % restkapacitet.
  Fig 3: Tilslut opladeren og det udstyr, der skal oplades, til USB-ladekablet.
  1)
  Miljøbeskyttelse
  For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoer i elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette
  symbol ikke bortskaes som husholdningsaald. De skal aeveres til genbrug eller oparbejdning. Yderligere informationer om
  genbrug fås hos de lokale ansvarlige myndigheder.
  E
  Seguridad
  ¡Peligro de lesiones! En caso de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA.
  Uso del cargador
  Imagen 1: 2a. Conectar el cargador al puerto USB (por lo menos 500mA). 2b. Se pueden conectar directamente unidades de
  alimentación con 5V 500mA, p. ej. teléfono móvil, V-Man Plug 57057 de VARTA y clavijas micro-USB.
  Imagen 2: a) El LED se ilumina en rojo: pilas en carga. b) El LED se ilumina en verde: carga nalizada. c) Botón para comprobar
  el estado de carga. Indicador del estado de carga del 100% (se iluminan los 3 LED azules de la izquierda) hasta el 35% (sólo se
  ilumina uno de los LED azules, se recomienda recargar). Los iPhone necesitan un 20% de capacidad residual.
  Imagen 3: Conectar el cargador y el dispositivo que tenga que cargarse con el cable cargador USB adaptado.
  1)
  Protección del Medio Ambiente
  Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o
  electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que
  deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a la autoridad competente.
  F
  Sécurité
  Risque de blessure ! Contacter le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts.
  Utilisation du chargeur
  Illustration n°1 : 2a. Brancher le chargeur sur un port USB standard (min. 500 mA). 2b. Les blocs d'alimentation avec 5V 500
  mA, (ex.téléphones portables, VARTA Plug Set et ports Micro-USB) peuvent être raccordés directement.
  Illustration n°2 : a) Diode rouge : chargement des batteries. b) Diode verte : chargement terminé. c) Bouton de contrôle de
  l'état de charge. Achage de l'état de charge de 100% (les 3 diodes bleues de gauche sont allumées) à 35% (une seule diode
  bleue allumée - chargement recommandé !). L'I-Phone requiert une capacité résiduelle de 20%.
  Illustration n°3 : Connecter le chargeur et l'appareil à recharger avec le câble de charge USB approprié.
  1)
  Protection de l'environnement
  Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé par des substances dangereuses dans les appareils
  électriques et électroniques, les appareils qui sont identiés avec ce symbole ne doivent pas être éliminés dans les
  déchets ménagers mais doivent être réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez
  vous adresser aux autorités responsables respectives.
  FIN
  Turvallisuus
  Loukkaantumisvaara! Vaurioiden/virheiden ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään.
  Laturin käyttö
  Kuva 1: 2a. Liitä laturi vakio-USB-liittimeen (väh. 500 mA). 2b. Virtalähteet, joiden jännite on 5V ja teho 500 mA, esim.
  matkapuhelin, VARTA Plug Set 57057 ja mikro-USB-liitin voidaan liittää suoraan.
  Kuva 2: a) LED palaa punaisena: akkuja ladataan. b) LED palaa vihreänä: lataus päättynyt. c) Varaustilan tarkistuspainike.
  Varaustilan näyttö 100 % (vasemmanpuoleiset 3 sinistä LED:iä palavat), 35 % (vain yksi sininen LED palaa - suositellaan
  lataamista!). I-Phone vaatii 20 % jäljellä olevaa tehoa.
  Kuva 3: Yhdistä laturi ja ladattava laite sopivalla USB-latauskaapelilla.
  1)
  Ympäristönsuojelu
  Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi
  tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen
  tai kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.
  GB
  Safety
  Risk of injury! In case of damages/failure contact a VARTA dealer.
  How to use the charger
  Fig. 1: 2a. Connect charger to a standard USB port (min. 500mA). 2b. Devices with a power supply of 5V 500mA, e.g. mobile
  phone, VARTA Plug Set 57057, and micro USB plugs can be attached directly.
  Fig. 2: a) LED glows red: charging in progress. b) LED glows green: battery is charged. c) Push button to check the charging
  status. Charging status display of 100% (three blue LED on the left side are on) down to 35% (only one blue LED on - charging is
  recommended!) I-Phone needs 20% residual capacity.
  Fig. 3: Connect the charger and the device to be charged with the customised USB charging cord.
  1)
  Environmental Protection
  To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances
  marked with this symbol mustn’t be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.
  For further information on recycling please contact your local city council.
  GR
  Ασφάλεια
  Κίνδυνος τραυματισμού! Σε περίπτωση ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA.
  Χρήση της συσκευής φόρτισης
  Εικόνα 1: 2α. Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης σε τυπική θύρα USB (τουλάχ. 500 mA). 2β. Οι συσκευές 5V 500mA, π.χ. ένα κινητό
  τηλέφωνο, η συσκευή VARTA Plug Set 57057 και το φις Micro USB, μπορούν να συνδεθούν απευθείας.
  Εικόνα 2: α) Το LED ανάβει με κόκκινο χρώμα: εκτελείται φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. β) Το LED ανάβει με
  πράσινο χρώμα: η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. γ) Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης. Ένδειξη
  κατάστασης φόρτισης από 100% (τα 3 αριστερά μπλε LED ανάβουν) μέχρι 35% (ανάβει μόνο ένα μπλε LED - συνιστάται
  συνέχιση της φόρτισης!). Το I-Phone χρειάζεται υπολειπόμενη χωρητικότητα 20%.
  Εικόνα 3: Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης και την προς φόρτιση συσκευή με το προσαρμοσμένο καλώδιο φόρτισης USB.
  1)
  Προστασία του περιβάλλοντος
  Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν
  σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με
  τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.
  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.
  H
  Biztonság
  Sérülésveszély! Károsodás/zavar esetén forduljon egy VARTA-kereskedőhöz.
  A töltő használata
  1. kép: 2a. Csatlakoztassa a töltőt a szabványos USB portra (legalább 500 mA). 2b. 5 V/500 mA-es adapterek, pl. mobiltelefonok,
  VARTA Plug Set 57057 és mikro USB csatlakozók közvetlenül csatlakoztathatók.
  2. kép: a) ha a LED pirosan világít: az akkumulátorok töltődnek. b) ha a LED zölden világít: a töltés befejezdődött. c)
  nyomógomb a töltöttség lekérdezéséhez. Töltöttségkijelző: 100%-tól (a három bal oldali kék LED világít) 35%-ig (csak egy kék
  LED lámpa világít – ajánlatos újratölteni). Egy iPhone készüléket 20%-os fennmaradó kapacitásnál kell újratölteni.
  3. kép: A töltőt és a feltöltendő készüléket a hozzá tartozó USB kábellel kösse össze.
  1)
  Környezetvédelem
  Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségkárosodás
  elkerülése érdekében az ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket nem szabad hagyományos úton a háztartási hulladékba helyezni,
  hanem újra fel kell használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahasznosítással kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
  illetékes hatósághoz.
  HR
  Sigurnost
  Opasnost od ozljeda! U slučaju oštećenja/smetnji obratite se prodavaču proizvoda VARTA.
  Uporaba punjača
  Slika 1: 2a. Priključite punjač na standardni USB priključak (min. 500 mA). 2b. Mrežni uređaji s 5V i 500 mA, kao npr. mobitel,
  VARTA Plug Set 57057 i mikro USB priključci mogu se direktno priključiti.
  Slika 2: a) LED svijetli crveno: baterije se pune. b) LED svijetli zeleno: punjenje završeno. c) Tipka za provjeru stanja punjenja.
  Zaslon stanja punjenja od 100 % (3 plave LED lampice lijevo svijetle) do 35 % (samo jedna plava LED lampica svijetli - poželjno
  punjenje!). I-Phone treba 20 % preostalog kapaciteta.
  Slika 3: Spojite punjač s uređajem kojeg treba napuniti pomoću prilagođenog USB kabela za punjenje.
  1)
  Zaštita okoliša
  Kako bi se sprječilo ugrožavanje zdravlja ili okoliša opasnim tvarima koje luče električni i eletronički uređaji, te uređaje -
  označene ovim simbolom - nije dopušteno bacati u kućni otpad, nego ih je potrebno preraditi za ponovnu uporabu ili reciklirati.
  Više informacija o temi recikliranja možete dobiti od lokalnih nadležnih organa.
  I
  Sicurezza
  Attenzione! C’è il rischio di ferirsi In caso di danni/malfunzionamenti contattare il rivenditore VARTA.
  Utilizzo del caricabatterie
  Fig. 1: 2a. Collegare il caricabatteria ad una porta USB standard (min. 500 mA). 2b. Gli alimentatori da 5V 500 mA, p.es. cellulari,
  VARTA Plug Set 57057 e plug micro USB possono essere collegati direttamente.
  Fig. 2: a) LED illuminato di colore rosso: le batterie si stanno ricaricando. b) LED illuminato di colore verde: carica completata. c)
  Tasto per vericare il livello di carica. Visualizzazione del livello di carica dal 100% (si illuminano i 3 LED blu di sinistra) al 35% (si
  illumina un solo LED blu – è opportuno procedere alla ricarica!). L’I-Phone necessita di una capacità residua del 20%.
  Fig. 3: Collegare il caricabatterie e l’apparecchio da ricaricare utilizzando l’idoneo cavo di ricarica USB.
  1)
  Protezione dell’ambiente
  Per evitare che le sostanze nocive contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici possano causare danni all’ambiente o alla
  salute pubblica, le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo non devono essere gettate nei riuti domestici
  indierenziati ma devono essere riutilizzate o recuperate.
  Per maggiori informazioni in tema di riciclaggio vogliate rivolgervi alle autorità competenti del vostro paese.
  KZ
  Қауіпсіздік
  Жарақат алу қаупі бар! Зақымдар немесе ақаулар болса VARTA дилеріне хабарласыңыз.
  Зарядтағышты пайдалану әдісі
  1-сур.: 2а. Зарядтағышты стандартты USB портына қосыңыз (мин. 500 мА). 2ә. Қуат 5В 500мА болып беріледі, мысалы,
  ұялы телефонды, VARTA Plug Set 57057 және микро USB порттарын тікелей қосуға болады.
  2-сур.: а) СКД жарығы қызыл: зарядтау орындалуда. ә) СКД жарығы жасыл: батарея зарядталды. б) Зарядтау күйін
  тексеру үшін түймені басыңыз. Зарядтау күйі 100%-дан жоғары (үш көк СКД қосулы) 35%-ға дейін (тек бір көк СКД
  қосулы - зарядтау ұсынылады!) көрсетеді. I-Phone үшін 20% қалдық зарядты қажет етеді.
  3-сур.: Зарядтау керек құрылғы мен зарядтағыш құрылғыны арнайы USB зарядтау кабелімен қосыңыз.
  1)
  Қоршаған ортаны қорғау
  Электр және электрондық тауарлардағы қауіпті заттарға байланысты қоршаған ортаға және денсаулыққа зиян келтірмеу
  үшін осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық
  қоқыспен бірге тастамау керек. Оны қалпына келтіріп, қайта
  пайдалану керек. Қайта пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті қала әкімшілігіне хабарласыңыз.
  N
  Sikkerhet
  Fare for personskade! Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil.
  Slik bruker du laderen
  Ill.1: 2a. Koble laderen til en standard USB-kontakt (minst 500mA). 2b. Strømforsyningsenheter med 5V 500mA, f.eks.
  mobiltelefon, VARTA V-Man-plugg 57057 og Micro USB-plugg kan kobles til direkte.
  Ill.2:
  a) LED lyser rødt: lading i prosess. b) LED lyser grønt: batteriet er ladet. c) Trykkknapp for å kontrollere ladetilstanden. Lade tilstand
  100% (tre blå LED lys på venstre side lyser) inntil 35% (bare ett blått LED lys på - lading anbefales) I-Phone trenger 20% restkapasitet.
  Ill.3: Koble til lader og enhet som skal lades med den tilpassede USB-kabel.
  1)
  Miljøvern
  For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoer som nnes i elektriske og elektroniske apparater, skal
  apparater som er merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på
  nytt. Du kan få mer informasjon om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.
  NL
  Veiligheid
  Gevaar op letsel! Bij schade/storingen contact opnemen met de VARTA dealer.
  Hoe de lader te gebruiken
  Afb. 1: 2a. Lader aansluiten op een standaard USB-aansluiting (min. 500mA). 2b. Voedingadapters met 5V 500mA, bijv. gsm,
  VARTA Plug Set 57057 en micro USB-stekker kunnen direct worden aangesloten.
  Afb. 2: a) Led licht rood op: de batterijen worden opgeladen. b) Led licht groen op: het opladen is beëindigd. c) Druktoets voor
  de controle van de oplaadstatus. Weergave oplaadstatus van 100% (de 3 blauwe LEDs links lichten op) tot 35% (slechts 1
  blauwe led licht op - verder opladen aanbevolen!). I-Phone heeft een restcapaciteit van 20% nodig.
  Afb. 3: De lader en het op te laden apparaat met elkaar verbinden via de speciale USB-kabel.
  1)
  Milieubescherming
  Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoen in elektro- en elektronische
  apparaten, mogen apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd, maar moeten
  worden hergebruikt of gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de daarvoor
  aangewezen instantie.
  P
  Segurança
  Perigo de ferimentos! Em caso de danos/avarias, contatar o distribuidor VARTA.
  Utilização do carregador
  Figura 1: 2a. Ligar o carregador a uma porta standard USB (mín. 500 mA). 2b. Fontes de alimentação com 5V 500mA, por ex.,
  telemóvel, VARTA Plug Set 57057 e microchas USB podem ser ligadas diretamente.
  Figura 2: a) LED acende a vermelho: pilhas recarregáveis estão a ser carregadas. b) LED acende a verde: carregamento
  terminou. c) Botão de pressão para vericar estado da carga. Indicação de carga de 100% (3 LEDs azuis esquerdos acesos) até
  35% (apenas um LED azul aceso – recomenda-se o carregamento!). I-Phone precisa de uma capacidade residual de 20%.
  Figura 3: Ligar o carregador e o aparelho a ser carregado com o cabo de carregamento USB adaptado.
  1)
  Proteção do ambiente
  Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e
  eletrónicos, os equipamentos identicados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não
  separado, devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais informações sobre reciclagem, contate os
  serviços municipalizados.
  PL
  Bezpieczeństwo
  Niebezpieczeństwo obrażeń! W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.
  Obsługa ładowarki
  Rysunek 1: 2a. Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazda USB (co najmniej 500 mA). 2b. Zasilacze o napięciu 5V 500
  mA, takie jak telefon komórkowy, VARTA Plug Set 57057 i wyposażone we wtyczkę Micro USB można podłączać bezpośrednio.
  Rysunek 2: a) Dioda LED świeci na czerwono: trwa ładowanie akumulatorów. b) Dioda LED świeci na zielono: ładowanie
  zakończone. c) Przycisk do sprawdzania poziomu naładowania. Wskaźnik poziomu naładowania od 100% (świecą 3 niebieskie
  diody LED znajdujące się z lewej) do 35% (świeci tylko jedna dioda LED - zalecane doładowanie!). I-Phone wymaga
  pozostawienia 20% wolnej pojemności.
  Rysunek 3: Połączyć ładowarkę z ładowanym urządzeniem za pomocą odpowiedniego kabla ładującego USB.
  1)
  Chroń środowisko naturalne.
  Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu
  ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą zostać poddane procesowi recyklingu.
  Szczegółowych informacji na ten temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.
  RO
  Siguranţă
  Pericol de rănire! În caz de deteriorări/defecţiuni contactaţi comerciantul pentru produse VARTA.
  Utilizarea încărcătorului
  Fig. 1: 2a. Conectaţi încărcătorul la mufa USB standard (min. 500mA). 2b. Sursele de curent cu 5V 500mA, de ex. telefon mobil,
  VARTA Plug Set 57057, şi ştecherele Micro USB pot  conectate direct.
  Fig. 2: a) LED-ul este aprins roşu: acumulatorii se încarcă. b) LED-ul este aprins verde: încărcare nalizată. c) Buton pentru
  vericarea stării de încărcare. Aşare stare încărcare de la 100% (toate cele 3 LED-uri albastre din stânga sunt aprinse) până la
  35% (numai un singur LED albastru este aprins - se recomandă reîncărcarea!). I-Phone-ul necesită 20% de capacitate reziduală.
  Fig. 3: Conectaţi încărcătorul şi aparatul care trebuie încărcat prin intermediul cablului de încărcare USB.
  1)
  Protecţia mediului
  Pentru a preveni probleme legate de sănătate şi de mediu datorate substanţelor periculoase din aparatele electrice şi electronice,
  nu este permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să e aruncate împreună cu gunoiul menajer, acestea trebuie
  reciclate. Pentru informaţii suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresaţi autorităţilor competente în acest sens.
  RUS
  Меры предосторожности
  Опасность получения травм! При выявлении повреждений или дефектов следует обращаться к дилеру компании VARTA.
  Инструкция по применению зарядного устройства
  Рис. 1: 2a.Подключитe зарядное устройство к стандартному порту USB (мин. 500 мА). 2b. Блоки питания на 5 В
  500 мА, например, мобильный телефон, VARTA Plug Set 57057 или Micro USB можно подключать напрямую.
  Рис. 2: a) Горит красный светодиод: идет процесс зарядки аккумуляторных батарей. b) Горит зеленый
  светодиод: процесс зарядки завершен. c) Кнопка для контроля уровня зарядки. Индикатор уровня
  зарядки от 100% (горят 3 синих светодиода) до 35% (горит только 1 синий светодиод – рекомендуется дозарядка!). Для
  I-Phone требуется 20% остаточной емкости.
  Рис. 3: Подключите зарядное устройство к заряжаемому через специальный USB-кабель.
  1)
  Экологическая безопасность
  С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека опасных веществ,
  которые содержатся в электрических и электронных устройствах, запрещено выбрасывать устройства, обозначенные
  этим символом, вместе с несортированным бытовым мусором. Такие устройства подлежат вторичной переработке
  или утилизации. Для получения дополнительной информации по вопросам переработки для последующего
  использования обращайтесь в соответствующую службу.
  S
  Säkerhet
  Skaderisk! Kontakta VARTA-återförsäljaren vid skador/störningar.
  Så här används laddaren
  Bild 1: 2a. Sätt i laddaren i ett standard USB-uttag (min. 500mA). 2b. Nätdelar med 5V 500mA, t. ex. mobiltelefon, VARTA Plug
  Set 57057 och Micro USB-kontakter kan anslutas direkt.
  Bild 2: a) Lysdioden lyser rött: Batterierna laddas. b) Lysdioden lyser grönt: Laddningen avslutad. c) Tryckknapp för kontroll av
  laddningstillståndet. Indikering av laddningstillstånd från 100 % (de vänstra 3 blå lysdioderna lyser) till 35 % (endast en blå
  lysdiod lyser - uppladdning rekommenderas!). I-Phone behöver 20 % restkapacitet.
  Bild 3: Koppla ihop laddaren och apparaten som ska laddas med den anpassade USB-laddningskabeln.
  1)
  Miljöskydd
  För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater får apparater som är märkta
  med den här symbolen inte slängas i osorterade hushållssopor, utan måste återanvändas eller återvinnas.
  För mer information om återvinning, var god vänd dig till ansvarig myndighet.
  SRB/MNE
  Sigurnost
  Opasnost od povreda! U slučaju oštećenja/smetnje kontaktirati prodavca proizvoda VARTA.
  Korišćenje punjača
  Slika 1: 2a. Punjač priključiti na standardnu USB utičnicu (min. 500mA). 2b. Napajanja sa 5V 500mA, npr. mobilni telefon,
  VARTA Plug Set 57057, i micro USB-utikač mogu se priključiti direktno.
  Slika 2: a) LED svetli crveno: baterije se pune. b) LED svetli zeleno: punjenje završeno. c) Dugme za proveru statusa punjenja.
  Prikaz statusa punjenja od 100% (svetle 3 plave LED levo) do 35% (samo jedna plava LED svetli - preporučuje se dopuna!).
  I-Phone zahteva 20% preostalog kapaciteta.
  Slika 3: Punjač i uređaj koji se puni povezati odgovarajućim USB kablom za punjenje.
  1)
  Zaštita životne okoline
  Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je
  bacati uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju da budu reciklirani.
  Za ostale informacije na temu reciklaže obratite se odgovarajućoj ustanovi.
  SK
  Bezpečnosť
  Nebezpečenstvo poranenia! Pri poškodení alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.
  Použitie nabíjačky
  Obrázok 1: 2a. Nabíjačku zapojte do štandardnej USB zásuvky (min. 500 mA). 2b. Sieťové diely s 5 V / 500 mA, napr. mobil,
  VARTA Plug Set 57057 azástrčka Micro USB môžu byť zapojené priamo.
  Obrázok 2: a) LED kontrolka svieti na červeno: batérie sa nabíjajú, b) LED kontrolka svieti na zeleno: nabíjanie ukončené, c)
  Tlačidlo na kontrolu stavu nabitia. Indikátor stavu nabitia od 100 % (svietia 3 ľavé modré LED kontrolky) do 35 % (svieti len
  jedna modrá kontrolka – odporúčané dobitie!). I-Phone potrebuje zvyškovú kapacitu 20 %.
  Obrázok 3: Nabíjačku anabíjaný prístroj spojte pomocou prispôsobeného nabíjacieho USB kábla.
  1)
  Ochrana životného prostredia
  Zdôvodu zabránenia ekologickým azdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok velektrických aelektronických
  prístrojoch, prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu snetriedeným domovým odpadom,
  ale musia byť opätovne použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie ktéme recyklácie sa, prosím, obráťte na príslušný
  úrad.
  SLO
  Varnost
  Nevarnost poškodb! Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca VARTA.
  Uporaba polnilnika
  Slika 1: 2a. Polnilnik priključite na standardno USB-vtičnico (najm. 500 mA). 2b. Električne napajalnike s 5 V 500 mA, npr.
  mobilni telefon, VARTA Plug Set 57057 in mikro USB-vtič, lahko neposredno priključite.
  Slika 2: a) LED-lučka sveti rdeče: baterije se polnijo. b) LED-lučka sveti zeleno: polnjenje je končano. c) Gumb za preverjanje
  stanja polnosti. Prikaz stanja polnosti od 100 % (leve 3 modre LED-lučke svetijo) do 35 % (sveti samo ena modra LED-lučka -
  priporočamo polnjenje!). I-Phone potrebuje 20 % preostale kapacitete.
  Slika 3: Polnilnik in napravo, ki jo želite polniti, povežite s prilagojenim USB-polnilnim kablom.
  1)
  Varstvo okolja
  Za preprečitev težav z okoljem in zdravjem zaradi nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah, naprav, označenih s
  tem simbolom, ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, ampak jih je treba ponovno uporabiti ali
  reciklirati. Za nadaljnje informacije o recikliranju se obrnite na pristojni urad.
  TR
  Güvenlik
  Yaralanma tehlikesi! Hasar veya arıza durumunda VARTA satıcısı ile iletişime geçilmelidir.
  Şarj cihazının kullanımı
  Resim 1: 2a. Şarj cihazını standart USB yuvasına (asgari 500mA) bağlayın. 2b. 5V 500mA değerlerine sahip adaptörler, örn. cep
  telefonu, VARTA Plug Set 57057 ve Micro USB şleri doğrudan bağlanabilir.
  Resim 2: a) LED ışığı kırmızı renkte yanıyor ise: Piller şarj ediliyor. b) LED ışığı yeşil renkte yanıyor ise: Şarj işlemi sona erdi. c) Şarj
  durumu kontrol düğmesi. Şarj durumu göstergesi (sol taraftaki üç mavi renkli LED ışığı yanıyor ise) %100 ile (yalnızca bir mavi
  LED ışığı yanıyor ise - bu durumda şarja devam edilmesi önerilir!) %35 arasındaki doluluk oranını gösterir.
  I-Phone'nun %20 oraninda artık kapasiteye ihtiyacı vardır.
  Resim 3: Şarj cihazı ile şarj edilecek cihaz arasındaki bağlantıyı, uyarlanmış USB şarj kablosu yardımıyla sağlayabilirsiniz.
  1)
  Çevre koruma
  Elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının
  önlenmesi doğrultusunda, bu simge ile işaretlenmiş cihazlar ayıklanmamış evsel atık ile birlikte yok edilmemelidir ve yeniden
  kullanılmalı veya işlenmelidir. Geri dönüşüm konusunda ek bilgiler için yetkili kurumlara başvurun.
  UA
  Безпека
  Небезпека травмування! При виявленні пошкоджень чи дефектів слід звернутися до дилера компанії VARTA.
  Застосування зарядного пристрою
  Мал. 1:
  2a. Зарядний пристрій підключити до стандартного порту USB (мін. 500 мА). 2b. Блоки живлення на
  5 В 500 мА, наприклад, мобільний телефон, VARTA Plug Set 57057 і Micro USB можна підключати напряму.
  Мал. 2: a) Горить червоний світлодіод: відбувається процес зарядки акумуляторних батарей. b) Горить зелений
  світлодіод: процес зарядки завершено. c) Кнопка для перевірки рівня зарядки. Індикатор рівня зарядки від 100% (горять
  3 сині світлодіоди з лівої строни) до 35% (горить лише 1 синій світлодіод - рекомендується дозарядка!). I-Phone потребує
  20% залишкової ємності.
  Мал. 3: Зарядний пристрій підключити до заряджуваного пристрою через спеціальний USB кабель.
  1)
  Екологічна безпека
  З метою запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я людини небезпечних речовин, що містяться у
  електричних та електронних пристроях, заборонено викидати пристрої, позначені цим символом, разом із
  несортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають вторинній переробці або утилізації.
  Для отримання додаткової інформації з питань переробки для подальшого використання звертайтесь до відповідної
  служби.
  AR
  VARTA
  500
  500
  USB
  VARTA Plug Set 57057
  2
  2
  35 %
  I-Phone
  20
  100
  3%
  USB
  USB
  5
Varta Portable Powerpack

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Varta Portable Powerpack sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Varta Portable Powerpack să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Varta Portable Powerpack, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Baterii externe și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 5.9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Polonez, Slovacă, Grec, Croat, Ucrainean. Aveți o întrebare despre Varta Portable Powerpack sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Varta Portable Powerpack

Brand Varta
Model Portable Powerpack
Produs Baterie externă
EAN 4008496773619
Limbă Română, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Polonez, Slovacă, Grec, Croat, Ucrainean
Tipul fișierului PDF
Design
Compatibilitate încărcător Headphones/Headset, Mobile phone/Smartphone, MP3/MP4, Tablet, GPS, E-book reader, PDA, Portable speaker, Smartwatch
Indicatori LED-uri
Culoarea produsului Negru
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse USB
Conexiune
Număr de porturi USB 2, 1
Interfață intrare Micro-USB
Performanță
Durată de încărcare 2
Tehnologia bateriei Litiu-Ion (Li-Ion)
Performanţa bateriei 1800
Timp de încărcare baterie (USB) 5
Alte caracteristici
Certificat Energy Star -
Greutate şi dimensiuni
Lățime 100
Adâncime 33
Înălţime 230
Greutate 106

Manuale de produse conexe

Baterie externă Varta